SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC"

Transkrypt

1 SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do automatyzacji procesów i maszyn produkcyjnych. Sterownik ma budow modu owà i nie posiada ruchomych, zuêywajàcych si cz Êci mechanicznych takich jak np. wentylator. Zintegrowane interfejsy komunikacyjne umo liwiajà budowanie na bazie S7-300 rozproszonych systemów sterowania. Dzi ki nowatorskiej konstrukcji, mo liwoêci budowania struktur rozproszonych oraz atwej obs udze SIMATIC S7-300 stanowi ekonomiczne i niezawodne rozwiàzanie systemu sterowania w: PrzemyÊle motoryzacyjnym PrzemyÊle maszynowym Maszynach produkcyjnych do specjalnych zastosowaƒ Maszynach do produkcji masowej Maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych Maszynach pakujàcych Maszynach spo ywczych i liniach rozlewniczych In ynierii procesowej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Êcieków) Automatyce budynków Cechy S7-300: Krótki czas przetwarzania instrukcji Kompletny i wydajny zestaw instrukcji Kompaktowa konstrukcja, ma e wymiary Du y wybór procesorów CPU i modu ów I/O Bezobs ugowy Dost pne wersje OUTDOOR do pracy w ujemnym zakresie temperatur SIMATIC PLC

2 Charektyrystyka ogólna Konstrukcja mechaniczna Sterownik S7-300 sk ada si z zasilacza (PS), procesora (CPU) oraz z kompaktowych modu ów wejêcia / wyjêcia (SM). Modu y mogà byç do àczane do CPU w dowolnej kolejnoêci. Sterownik mo e byç zatem optymalnie dopasowany do wymagaƒ aplikacji. Poszczególne komponenty sterownika mocowane sà na szynie monta owej DIN. Szyna DIN zapewnia dodatkowo kompatybilnoêç elektromagnetycznà sterownika. Integralnà cz Êcià ka dego modu u jest magistrala komunikacyjna. àczenie poszczególnych modu ów odbywa si za poêrednictwem z àcza magistrali. W pojedynczej kasecie centralnej lub rozszerzajàcej mo e znajdowaç si maksymalnie 8 modu ów wejêçia/wyjêcia. Pojedyncze CPU mo e obs u yç maksymalnie 32 modu y (4 kasety). Modu Z àcze magistrali PS (opcja) Rys.1. Konstrukcja mechaniczna S7-300 Sterownik centralny CPU IM SM SM SM SM SM SM (opcja) Szyna Jednostki CPU Dost pnych jest kilka wersji jednostek centralnych CPU. Ró nià si one wydajnoêcià i wielkoêcià pami ci. Do wyboru sà procesory CPU o podstawowej funkcjonalnoêci (wykonywanie programu u ytkownika, obs uga I/O, komunikacja w sieci MPI lub za poêrednictwem modu ów CP), procesory realizujàce okreêlone funkcje technologiczne i posiadajàce zintegrowane wejêcia/wyjscia oraz procesory wyposa one w interfejsy komunikacyjne do sieci przemys owych. Zestaw instrukcji Zestaw instrukcji sterownika S7-300 zawiera ponad 350 ró nych instrukcji, w tym polecenia zgodne ze STEP 5 oraz TISOFT. Dost pne sà równie dodatkowe funkcje skracajàce czas pisania programów oraz optymalizujàce wykorzystanie pami ci, np. operacje binarne oraz operacje arytmetyczne na 32 bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych. Wszystkie instrukcje mogà byç stosowane w obr bie dowolnych bloków programowych (FC, FB, OB). Zintegrowane funkcje systemowe umo- liwiajà bezpoêrednià obs ug przerwaƒ i komunikatów diagnostycznych. Jako, e stanowià integralnà cz Êç systemu operacyjnego zajmujà minimalny obszar pami ci. Przyk ady Poni sze przyk ady ilustrujà nowe mo liwoêci oprogramowania, skracajàce czas i u atwiajàce pisanie programu. CPU Zintegrowane I/O Wbudowane funkcje Interfejsy technologiczne komunikacyjne (oprócz MPI) CPU 312 IFM Dwustanowe Szybki licznik CPU 12C Dwustanowe Szybki licznik CPU 313 CPU 313C Dwustanowe, analogowe Szybki licznik CPU 313C-2PtP Dwustanowe Szybki licznik PtP* CPU 313C-2DP Dwustanowe Szybki licznik PROFIBUS DP CPU 314 CPU 314 IFM Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie CPU314C-2PtP Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie PtP* CPU 314C-2DP Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie PROFIBUS DP CPU 315 CPU 315-2DP PROFIBUS DP CPU 316-2DP PROFIBUS DP CPU 318-2DP PROFIBUS DP *PtP - ang. Point to Point: interfejs szeregowy w standardzie RS 422/485 Przyk ad 1: Wykrywanie narastajàcego zbocza Sekwencja instrukcji wykrywajàcych narastajàce zbocze sygna u zosta a skrócona do jednej instrukcji. STEP5 STEP7 A I 4.0 A I 4.0 AN F 10.0 FP M 10.0 S F 10.0 = M 10.1 = F 10.1 AN I 4.0 R F 10.0 Przyk ad 2: Adresowanie poêrednie W porównaniu ze starszym oprogramowaniem uproszczone zosta o adresowanie poêrednie: niemal ka da instrukcja mo e byç adresowana poêrednio np. otwieranie bloku danych: STEP5 STEP7 DO FO 10 OPN DB [MW10] C DB 0 RównoczeÊnie mogà byç otwarte dwa bloki danych. Wszystkie operandy w obr bie bloku sà dost pne jako adresy symboliczne. 2

3 Programowanie Sterowniki S7-300 programowane sà za pomocà pakietu narz dziowego STEP 7 lub STEP 7 Lite. Oprogramowanie narz dziowe pozwala na atwe i pe ne wykorzystanie wszystkich funkcji sterownika. Obydwa pakiety pozwalajà na ca kowità realizacj ukladu sterowania poczàwszy od fazy projektowej poprzez implementacj algorytmu sterowania i uruchomienia systemu a koƒczàc na diagnostyce i serwisowaniu sterownika. STEP 7 Lite STEP 7 Lite jest atrakcyjnym cenowo oprogramowaniem narz dziowym, umo liwiajàcym tworzenie na bazie sterownika S7-300 aplikacji typu stand-alone (bez obs ugi sieci komunikacyjnych). STEP 7 Lite charakteryzuje si prostà obs ugà i mo- liwoêcià szybkiego tworzenia aplikacji. STEP 7 Lite nie wspó pracuje z dodatkowymi pakietami programowymi takimi jak Engineering Tool. Programy pisane w STEP 7 Lite mogà byç edytowane równie w STEP 7. STEP 7 STEP 7 jest stosowany do tworzenia relatywnie du ych i z o onych aplikacji sterujàcych, wymagajàcych j zyków programowania wy szego poziomu (patrz Engineering Tools) lub modu ów funkcyjnych i komunikacyjnych. STEP 7 jest kompatybilny z dodatkowymi pakietami programowymi takimi jak Engineering Tool. STEP 7 Lite STEP 7 Programowanie: Lista instrukcji (STL), J zyk drabinkowy (LAD), J zyk bloków (FBD) Konfiguracja sprz tu Mo liwoêç stosowania dodatkowych pakietów programowych: symulator Rys.2. FunkcjonalnoÊç pakietów STEP 7 i STEP 7 Lite. Zapotrzebowanie na pami ç SIMATIC Manager Programowanie: Lista instrukcji (STL), J zyk drabinkowy (LAD), J zyk bloków (FBD) Konfiguracja sprz tu Komunikacja pomi dzy CPU Parametryzacja modu ów: Funkcyjnych (FM) Komunikacyjnych (CP) Mo liwoêç stosowania dodatkowych pakietów programowych: Pakiet Engineering Tools: J zyki wy szego poziomu Symulator Diagnostyka procesu Engineering Tools Oprogramowanie rodziny Engineering Tools zawiera dodatkowe pakiety narz dziowe s u àce do programowania sterowników za pomocà j zyków zorientowanych funkcjonalnie. W ramach Engineering Tools dostepne sà: S7-SCL (Structured Control Language) j zyk wy szego poziomu o strukturze j zyka PASCAL do programowania sterowników S7/C7. S7-GRAPH J zyk graficzny, umo liwiajàcy programowanie sterowaƒ sekwencyjnych. S7-HiGraph J zyk programowania sterowników S7/C7 umo liwiajàcy graficzne przedstawienie procesów sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusowych. Rys.3. Zapotrzebowanie na pami ç operacyjnà sterownika. CFC J zyk wy szego poziomu do graficznego opisu procesów technologicznych, sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusowych. Pakiety Engineering Tools wykorzystuje si do tworzenia du ych i skomplikowanych uk adów sterowania. Programy napisane przy pomocy tych narz dzi zajmujà wi cej miejsca w pami ci. EfektywnoÊç pisania programu CPU i Pakiety Engineering Tools: Wszystkie procesory CPU mogà byç programowane w j zykach STL, LAD, FBD. W przypadku stosowania j zyka S7-SCL zalecane sà procesory CPU 314 lub lepsze. W przypadku stosowania j zyków graficznych (S7-GRAPH, S7-HiGRAPH lub CFC) zalecane sà procesory CPU 315 lub lepsze. 3

4 Komunikacja Ca kowicie Zintegrowana Automatyka Ca kowicie Zintegrowana Automatyka oznacza unifikacj Êwiata produkcji i technologii procesów, za pomocà której wszystkie elementy sprz towe i programowe tworzà jednolity i zwarty system. Migracja inteligencji do poziomu pojedynczych wejêç/wyjêç (rozproszona inteligencja) umo liwia tworzenie nowych struktur sieciowych dajàc przy tym dodatkowe korzyêci takie jak szybsze uruchamiania, pe na dost pnoêç do zasobów sprz tu. Sieci komunikacyjne Sieci komunikacyjne stanowià podstaw nowoczesnych systemów rozproszonych. Sterowniki rodziny S7-300 umo liwiajà komunikacje w sieciach: Ethernet przemys owy: (IEE oraz 8023u) powszechnie akceptowany mi dzynarodowy standard (Ethernet). System komunikacji dla sieci lokalnych i obiektowych. PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) jest siecià przemys owà do komunikacji pomi dzy sterownikami i urzàdzeniami I/O. AS-Interface (EN50295) jest siecià przemys owà do komunikacji z dwustanowymi czujnikami i elementami wykonawczymi. EIB (EN 50090, ANSI EIA 776) jest standardem komunikacji w obr bie systemów instalacyjnych i w automatyce budynków. MPI-Interfejs wielopunktowy sieç przemys owa do komunikacji pomi dzy CPU, PG/PC oraz TD/OP. Po àczenie Punkt-Punkt interfejs szeregowy do realizacji prostych zadaƒ komunikacyjnych lub komunikacji poprzez niestandardowy protokó wymiany danych. Jest to najprostsza metoda ustanowienia komunikacji. Standardowo mo liwa jest obs uga protoko ów RK512, 3964R oraz ASCII. Komunikacja procesowa Komunikacja procesowa, czyli komunikacja sterowników z urzàdzeniami pomiarowymi i wykonawczymi jest realizowana poprzez zintegrowane z CPU (modu y wejêcia / wyj- Êcia), modu y interfejsowe (IM), modu y funkcyjne (FM) lub modu y komunikacyjne (CP). Wymiana danych z prostymi czujnikami i elementami wykonawczymi mo e byç równie realizowana za poêrednictwem sieci ASI. S7-300 S7-400 S7-300 Wymiana danych Przesy anie wi kszych iloêci danych pomi dzy sterownikami lub pomi dzy sterownikami a inteligentnymi urzàdzeniami (komputery PC itp.) powinno byç realizowane poprzez sieç MPI, PROFIBUS lub Ethernet Przemys owy. PC Panel operatorski Serwer danych Sprz gacz Sprz gacz ET 200 Czujnik dymu Skaner Czujnik Sprz gacz sieciowy Komunikacja procesowa Wymiana danych Rys.4. mo liwych po àczeƒ za pomocà zintegrowanych interfejsów komunikacyjnych. 4

5 Jednostki CPU Charakterystyka Wbudowane interfejsy Jednostki g ówne CPU majà wbudowany co najmniej jeden interfejs komunikacyjny, umo liwiajàcy wymian danych z innymi urzàdzeniami za poêrednictwem sieci. Interfejs MPI MPI jest optymalnym rozwiàzaniem zadaƒ komunikacji pomi dzy programatorami PG/PC, panelami operatorskimi HMI, i sterownikami SIMATIC S7/C7/WinAC. Do sieci MPI mo e byç pod àczonych do 125 w z ów. Maksymalna pr dkoêç transmisji wynosi kbit/s. Przeznaczenie interfejsu MPI: Przesy anie danych procesowych pomi dzy sterownikami, co oznacza np. mo liwoêç odczytu przez CPU stanu wejêç innych sterowników. Pod àczanie paneli operatorskich i monitorowanie sterownika. Funkcje obs ugi paneli HMI i wymiany danych pomi dzy sterownikami sà obs ugiwane przez CPU. Gniazdo MPI mo e byç równie wykorzystane jako interfejs PROFIBUS DP (tylko CPU318-2DP) Dzielona funkcjonalnoêç Panele operatorskie, systemy monitorujàce proces oraz programatory mogà byç pod àczone zarówno do portu MPI jak i DP sterownika. W przypadku pod àczenia programatora do sieci sterowników mo e on obs ugiwaç jednoczeênie kilka jednostek CPU. Kilka programatorów w àczonych do sieci mo e odwo ywaç si do tego samego sterownika. W sterownikach serii S7-300 zaimplementowane sà funkcje routing umo liwiajàce dost p programatora do dowolnego urzàdzenia znajdujàcego si w strukturze sieciowej. Interfejs szeregowy Dodatkowy, swobodnie programowalny port RS422/485 umo liwia komunikacj z dowolnymi urzàdzeniami wyposa onymi w port szeregowy np. skanerami, systemami wa àcymi. Maksymalna pr dkoêç transmisji wynosi 38.4kbit/s. Port mo e pracowaç w trybie ASCII, 3964R lub RK512. Zintegrowane wejêcia/wyjêcia i funkcje technologiczne W zale noêci od typu, CPU mo e posiadaç zintegrowane wejêcia i wyjêcia dwustanowe oraz analogowe. OkreÊlone wejêcia dwustanowe mogà pracowaç jako wejêcia licznikowe. Niektóre jednostki CPU posiadajà zintegrowane bloki funkcyjne realizujàce sterowanie ruchem silników (pozycjonowanie). Karty pami ci Karty pami ci SIMATIC Memory Card i Micro Memory Card s u à do rozszerzania pami ci adujàcej Load lub te do przechowywania programu u ytkownika. W sterownikach modu owych dane podtrzymywane sà za pomocà baterii. W jednostkach Compact CPU dane podtrzymywane sà na karcie Flash EPROM MMC (Micro Memory Card). Bateria nie jest wymagana. PROFIBUS DP Sterowniki SIMATIC S7-300 mogà byç do àczane do sieci PROFIBUS DP (wg Normy EN 50170) pozwalajàcej na realizacj rozproszonych struktur sterowania. Komunikacja PROFIBUS umo liwia równie wymian danych z urzàdzeniami z poza rodziny SIMATIC i urzàdzeniami innych producentów. Konfiguracja i obs uga programowa rozproszonych modu ów wejêç/wyjêç jest taka sama jak modu ów centralnych. Sterowniki S7-300 mogà byç masterami lub slavami sieci PROFIBUS. Rys.5. àczenie urzàdzeƒ za pomocà zintegrowanych interfejsów. 5

6 CPU Dane techniczne CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP Pami ç robocza 16Kbytes/4K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji Backup: karta MMC Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe IloÊç bloków programowych 64FC, 64FB, 63DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) restart (OB100,102) restart (OB100,102) restart (OB100,102) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,2µs do 0,4µs 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs Polecenie 16 bitowe 1µs 0,5µs 0,5µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 128/ / /256 Timery/liczniki (IEC) tak tak tak Max. liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/0 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów We/wy cyfrowe (max) max. 256 max. 256 max. 256 We/wy analogowe (max) max. 64/32 max. 64/32 max. 64/32 Zintegrowane funkcje Zliczanie 2 encodery incr. 24V/10kHz 3 encodery incr. 24V/30kHz 3 encodery incr. 24V/30kHz Szybkie wyjêcia 2 kana y PWM max. 2,5kHz3 kana y PWM max. 2,5kHz3 kana y PWM max. 2,5kHz Pomiar cźstotliwoêci 2 kana y max. 10kHz3 kana y max. 30kHz3 kana y max. 30kHz Pozycjonowanie Regulacja w zamkni tej PID PID p tli z wykorzystaniem FB Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC 24; 24VDC 16; 24VDC WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A WejÊcia analogowe 4: ±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA; 1:0..600Ω, PT100 WyjÊcia analogowe 2:±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA Interfejs PROFIBUS DP Wbudowany port DP/ CP IloÊç modu ów slave DP na stacje SzybkoÊç transmisji Definiowanie czasu cyklu Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 SzybkoÊç transmisji 38,4 kbit/s D ugoêç linni 1200m Protoko y 3964R, ASCII Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x 130 Zasilanie/Pobór pràdu 24VDC/60mA 24VDC/150mA 24VDC/100mA Numer katalogowy 6ES BD00-0AB0 6ES BE00-0AB0 6ES BE00-0AB0 6

7 CPU Dane techniczne CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP Pami ç robocza 32Kbytes/10K instrukcji 48Kbytes/16K instrukcji 48Kbytes/16K instrukcji Backup: karta MMC Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe IloÊç bloków programowych 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) restart (OB100,102) restart (OB100,102) restart (OB100,102) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs Polecenie 16 bitowe 0,5µs 0,5µs 0,5µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 256/ / /256 Timery/liczniki (IEC) tak tak tak Max liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/3 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów We/wy cyfrowe (max) max. 256 max. 256 max. 256 We/wy analogowe (max) max. 64/32 max. 64/32 max. 64/32 Zintegrowane funkcje Zliczanie 3 encodery incr. 24V/30kHz 4 encodery incr. 24V/60kHz 4 encodery incr. 24V/60kHz Szybkie wyjêcia 3 kana y PWM max. 2,5kHz4 kana y PWM max. 2,5kHz4 kana y PWM max. 2,5kHz Pomiar cz stotliwoêci 2 kana y max. 30kHz 4 kana y max 60kHz 4 kana y max. 60kHz Pozycjonowanie SFB do pozycjonowania SFB do pozycjonowania 1 osi przez 2 DO, AO 1 osi przez 2 DO, AO Regulacja w zamkni tej PID PID PID p tli z wykorzystaniem FB Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC 24; 24VDC 16; 24VDC WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A WejÊcia analogowe 4: ±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA; 1:0..600Ω, PT100 WyjÊcia analogowe 2:±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA Interfejs PROFIBUS DP Wbudowany port DP/ CP IloÊç modu ów slave DP na stacje SzybkoÊç transmisji Definiowaniu czasu cyklu Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 SzybkoÊç transmisji 38,4 kbit/s D ugoêç linni 1200m Protoko y 3964R, ASCII Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x 130 Zasilanie/Pobór pràdu 24VDC/100mA 24VDC/150mA 24VDC/150mA Numer katalogowy 6ES CE00-0AB0 6ES BF00-0AB0 6ES CF00-0AB0 7

8 CPU Dane techniczne CPU 312 IFM CPU 313 CPU 314 CPU 314 IFM Pami ç robocza 6Kbytes/2K instrukcji 12Kbytes/4K instrukcji 24Kbytes/8K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji Backup: bez baterii 72 bytes, znaczniki, liczniki, 72 bytes, znaczniki, liczniki, 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 144 bytes, znaczniki, liczniki, zegary, dane zegary, dane zegary, dane zegary, dane z baterià ca a pami ç ca a pami ç ca a pami ç IloÊç bloków programowych 32FC, 32FB, 63DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) interrupt-triggered (OB40) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) restart (OB100) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) restart (OB100) restart (OB100) restart (OB100) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,6µs do 1,2µs 0,6µs do 1,2µs 0,3µs do 0,6µs 0,3µs do 0,6µs Polecenie 16 bitowe 2µs 2µs 1µs 1µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 64/32 128/64 128/64 128/64 Timery.liczniki (IEC) tak tak tak tak Max liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/0 1/0 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 128/128 bajty 128/128 bajty 512/512 bajty 512/512 bajty We/wy odwzorowanie procesu 32/32 bajtów 32/32 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów We/wy cyfrowe (max) max. 256 max. 256 max max We/wy analogowe (max) max. 64 I oraz 32 O max. 64 I oraz 32 O max. 256 I oraz 128 O max. 256 I oraz 128 O Zintegrowane funkcje Zliczanie 1 licznik z 4 wejêciami, 10kHz 1 licznik z 4 wejêciami lub 2 liczniki z 2 wejêç i 2 komparatorami Pomiar cz stotliwoêci 1 kana do 10kHz 1 kana do 10kHz Pozycjonowanie SFC do pozycjonowania 1 osi przez 2 DA, 2 AA lub 24V DO Regulacja w zamkni tej PID p tli z wykorzystaniem FB Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC 20; 24VDC WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A WejÊcia analogowe 4; ±10V, ±20mA WyjÊcia analogowe 1; ±10V, ±20mA Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x x 125 x 130 Zasilanie/Pobór pràdu 24VDC/0,8A 24VDC/1A 24VDC/1A 24VDC/1A Numer katalogowy 6ES AC02-0AB0 6ES AD03-0AB0 6ES AE04-0AB0 6ES AE10-0AB0 8

9 CPU Dane techniczne CPU 315 CPU DP CPU DP CPU DP Pami ç robocza 6Kbytes/2K instrukcji 12Kbytes/4K instrukcji 24Kbytes/8K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji Backup: bez baterii 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 8 Kbytes, znaczniki, liczniki, zegary, dane zegary, dane zegary, dane zegary, dane z baterià ca a pami ç ca a pami ç ca a pami ç ca a pami ç IloÊç bloków programowych 192FC, 192FB, 255DB 192FC, 192FB, 255DB 512FC, 256FB, 511DB 1024FC, 1024FB, 2047DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) timed interrupts (OB10,11) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) delay interrupts (OB20,21) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time interrupts (OB32,35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) process interrupts (OB40,41) restart (OB100) restart (OB100) restart (OB100) background OB (OB90) restart (OB100) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,3µs do 0,6µs 0,3µs do 0,6µs 0,3µs do 0,6µs 0,1µs Polecenie 16 bitowe 1µs 1µs 1µs 0,1µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 128/64 128/64 128/64 512/512 Timery.liczniki (IEC) tak tak tak tak Max liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/3 1/3 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 512/256 bajty 1024/1024 bajty 2048/2048 bajty 8/8 Kbajty We/wy odwzorowanie procesu 128/128 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów 256/256 bajtów We/wy cyfrowe (max) max max (1024 centralne) max (1024 centralne) max (1024 centralne) We/wy analogowe (max) max. 256 (max. 256 I lub max. 512 (max. 256 I lub max (max. 256 I max (max. 256 I 128 O centralnie) 128 O centralnie) +128 O centralnie) oraz 128 O centralne) Interfejs PROFIBUS DP Wbudowany port DP/ CP /1 1/1 2/2 IloÊç modu ów slave DP na stacje / na CP /64 125/64 32 (MPI), 125 (DP)/64 SzybkoÊç transmisji 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s Definiowaniu czasu cyklu tak tak tak Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave tak tak wkrótce Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 SzybkoÊç transmisji 38,4 kbit/s D ugoêç linni 1200m Protoko y 3964R, ASCII Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x x 125 x 130 Pobór pràdu 24VDC/1A 24VDC/1A 24VDC/1A 24VDC/1,2A Numer katalogowy 6ES AF03-0AB0 6ES AF03-0AB0 6ES AB00-0AB0 6ES AJ00-0AB0 9

10 Modu y Szeroki zakres dost pnych modu ów umo liwia optymalne dopasowanie sterownika do wymagaƒ aplikacji. Dost pne sà modu y: wejêç i wyjêç dwustanowych oraz analogowych, obs ugujàce wszystkie standardowe rodzaje sygna ów oraz modu y z funkcjami diagnostycznymi i przerwaniami wejêç i wyjêç dwustanowych oraz analogowych do stref EX (zagro onych wybuchem) funkcyjne licznikowe; pomiarowe; pozycjonujàce; typu CAM (do sterowania krzywkowego); regulatorów PID komunikacyjne, umo liwiajàce wymian danych poprzez port szeregowy RS232/485, PROFIBUS, ASI oraz Industrial Ethernet zasilacze dostarczajàce napi cia 24V dc interfejsowe, umo liwiajàce àczenie kaset z modu ami Mo liwoêci modu ów komunikacyjnych Po àczenie punk-punkt z pr dkoêcià do 115kbit/s, za poêrednictwem ró nych protoko ów, np. dla czytników kodów kreskowych, skanerów, drukarek, urzàdzeƒ pomiarowych itp. Po àczenie z siecià AS i umo liwiajàcà komunikacj z czujnikami i elementami wykonawczymi. Po àczenie z siecià przemys owà PROFIBUS za poêrednictwem protoko u DP oraz FMS i kabla miedzianego lub Êwiat owodu. Po àczenie do Ethernetu Przemys owego za poêrednictwem protoko u ISO/TCP lub TCP/IP Mo liwoêci modu ów funkcyjnych Zliczanie impulsów wejêciowych do cz stotliwoêci 500kHz, pomiar cz stotliwoêci do 100kHz Sterowanie krzywkowe CAM do 13 Êcie ek na modu Ró ne odmiany funkcji pozycjonowania: pozycjonowanie z silnikiem dwubiegowym dojazd do punktu z silnikiem krokowym lub serwo interpolacja wieloosiowa z silnikami krokowymi lub serwo Dodatkowe kasety z modu ami W kasecie centralnej (CC) mo na umieêciç 8 modu ów. Je eli jest potrzeba u ycia wi kszej iloêci modu ów muszà one znaleêç si w kasetach rozszerzajàcych (EU). Maksymalna iloêç modu ów obs ugiwanych przez CPU wynosi 32 (4 kasety po 8 modu ów). Komunikacj pomi dzy poszczególnymi kasetami zapewniajà modu y interfejsowe IM 365 lub IM 360/361. Odleg oêci pomi dzy kasetami sterownika zale à od zastosowanych modu ów interfejsowych i mogà maksymalnie wynosiç 10m. Dla konfiguracji z jednà kasetà (CC) maksymalna iloêç wejêç i wyjêç sterownika wynosi 256. W przypadku konfiguracji wielokasetowej maksymalna liczba wejêç i wyjêç wynosi W systemie rozproszonym opartym o sieç PROFIBUS, CPU jest w stanie obs u yç do punktów. W procesorach do CPU 314 oraz CPU314IFM w àcznie adresy poszczególnych wejêç i wyjêç sà zale à od umiejscowienia modu u wzgl dem CPU. W modelach CPU 315 i wy szych adresowanie wejêç i wyjêç jest dowolne. Dodatkowa kaseta z modu em IM 365 Dodatkowe kasety z modu ami IM 360/IM 361 Karta rozszerz ajàca IM 365 Karta rozszerz ajàca IM 361 Kaseta centralna max 1m Karta rozszerz ajàca max 10m IM 361 CPU Karta rozszerz ajàca max 10m IM 365 IM 361 Kaseta centralna max 10m CPU IM 360 Rys.6. Do àczenie kaset rozszerzajàcych S

11 Modu y I/O Charakterystyka Interfejsem pomi dzy CPU a procesem sà modu y sygna owe. Szeroka gama dost pnych modu ów sygna owych umo liwia optymalne dopasowanie konfiguracji sterownika do wymagaƒ aplikacji. Zastosowania uniwersalne Zastosowania specjalne atwa instalacja Czujniki oraz elementy wykonawcze pod àczane sà do modu ów sygna owych za poêrednictwem listw zaciskowych. W przypadku koniecznoêci wymiany modu u wystarczy od àczyç listw zaciskowà z jednego modu u i wpiàç do drugiego. System mechanicznego kodowania listwy zaciskowej nie pozwala na wpi cie listwy zaciskowej do nieodpowiedniego modu u. SIMATIC TOPconnect u atwia okablowanie modu u i umo liwia oddalenie listwy zaciskowej od sterownika. Modu y o du ej liczbie sygna ów Du a liczba kana ów w przeliczeniu na modu pozwala na oszcz dnoêç miejsca. Dost pne sà modu y dwustanowe o liczbie sygna ów od 8 do 32 oraz modu y analogowe z 2 do 8 sygna ów. 24 V DC 120/230 V AC WejÊcia / WyjÊcia dwustanowe WyjÊcia na ró ne pràdy Diagnostics for 48 do 125 V DC 24 V DC, M-reading WyjÊcia przekaênikowe dla ró nych napi ç w obr bie modu u Przetwarzanie sygna ów w standardzie SSI Modu y do stref zagro onych wybuchem Modu y obs ugujàce alarmy procesowe atwa konfiguracja Modu y sà konfigurowane i parametryzowane z poziomu oprogramowania STEP7. Dane konfiguracyjne modu ów sà zapisywane centralnie, w pami ci CPU. W przypadku wymiany modu u dane konfiguracyjne sà automatycznie wysy ane do nowego modu u. Nie ma przy tym koniecznoêci wykonywania upgradu oprogramowania w przypadku u ycia nowszych wersji modu ów. Raz wykonana konfiguracja modu ów mo e byç wykorzystywana dla innych sterowników np. gdy maszyna wykorzystujàca sterownik jest powielana. Pomiar napi cia, pràdu, rezystancji i temperatury WejÊcia / WyjÊcia analogowe Pomiary o podwy szonej dok adnoêci (wy szej rozdzielczoêci i mniejszym b dzie pomiaru) Modu y o skróconym czasie konwersji sygna u Pomiar temperatury (termometry rezystancyjne, termopary) Alarmy procesowe do skrócenia reakcji sterownika Diagnostyka do wykrywania b dów torów pomiarowych Diagnostyka, przerwania Wi kszoêç modu ów posiada diagnostyk torów pomiarowych i sprawdza wiarygodnoêç sygna ów przychodzàcych z procesu (przerwania procesowe). Oznacza to, e system sterowania mo e bardzo szybko reagowaç na wszelkie nieprawid owoêci lub zdarzenia procesowe. Sterownik mo na skonfigurowaç tak aby reagowa lub nie na zdarzenia diagnostyczne. Modu y specjalizowane Do celów sprawdzania poprawnoêci napisanej aplikacji w kasecie sterownika mo na umieêciç modu y symulujàce wejêcia / wyjêcia. Modu y te wyposa one sà w prze àczniki do wymuszania stanów na Rys.7. Modu y wejêcia (wyjêcia CSM). wejêciach oraz diody sygnalizujàce stan wyjêç. Modu y symulacyjne mogà byç umieszczane w dowolnym miejscu w kasecie. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zarezerwowania miejsca lub przestrzeni adresowej w sterowniku na modu y, które b dà zainstalowane w póêniejszym czasie mo na wykorzystaç modu y puste (ang. Dummy Module). Kolejne strony zawierajà opis dost pnych modu ów sygna owych. Pe na informacja odnoênie modu ów znajduje si w katalogu elektronicznym CA01 (Internet: 11

12 Dane techniczne modu ów wejêç dwustanowych Typ Przeznaczenie Modu y wejêç dwustanowych DC Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO) Napi cie wejêciowe 24V 48 do125v Polaryzacja P M P Diagnostyka / przerwania tak brak Opóênienie dzia ania ms ms 10 ms IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje 8 DO 16 DO Pobór pràdu* 55mA 25mA 15mA 40mA 55mA 10mA 40mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES BH BH BL BH BL BH CH8-... Typ Przeznaczenie Modu y wejêç dwustanowych AC Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO) Napi cie wejêciowe 120V 120/230V Polaryzacja P Diagnostyka / przerwania brak tak Opóênienie dzia ania 25ms IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje Pobór pràdu* 16mA 16mA 29mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES EH ES EL0.. 6ES FF1-... * Pobór pràdu z magistrali Backplain CPU 12

13 Dane techniczne modu ów wyjêç dwustanowych Typ Przeznaczenie Modu y wyjêç dwustanowych DC Elektrozawory, styczniki i lampy sygnalizacyjne Napi cie wyjêciowe 24V 48 do125v Pràd wyjêciowy 0.5A 2A 1.5A Diagnostyka / przerwania nie tak nie IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje 8 DI 16 DI Pobór pràdu* 80mA 90mA 40mA 55mA 70mA 40mA 100mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES BH BL BH BL BF BF CF0-... Modu y wyjêç dwustanowych Typ AC UC (przekaênikowe) Przeznaczenie Cewki przekaêników, styczniki, styczniki silnikowe, ma e Elektrozawory, styczniki silnikowe, ma e silniki silniki i lampy sygnalizacyjne i lampy sygnalizacyjne Napi cie wyjêciowe 120V 120 do 230V V DC 24 do 120 V AC V AC 48 do 230 V AC Pràd wyjêciowy 1A 2A 2A 3A 5A Diagnostyka / przerwania brak tak/brak brak IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowo Pobór pràdu 184mA 100mA 100mA 100mA 100mA 40mA 40mA 45mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES ES EH EL0.. 1FF FF HH HF HF HF2-... * Pobór pràdu z magistrali Backplain CPU 13

14 Dane techniczne modu ów wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych napi cie Zakres +/- 80 mv +/- 5V 0 do 10 V +/- 1 V +/- 10V dopomiarowy +/-250 mv 1 do 5V +/- 2.5V +/- 50 mv +/- 500 mv +/- 10V +/- 10V +/- 500mV +/- 1V 0 do 2 V 1 do 5V +/ /- 5V Diagnostyka / przerwania tak brak tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 0.9% +/- 0.7% +/- 0.15% +/- 0.6% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit max. 14 bit 15 bit +znak 8 bit 12 bit + znak 13 bit + znak 12 bit + znak + znak + znak Czas konwersji (na kana ) min. 3ms min. 3ms min. 10ms 5ms min. 85ms min. 0.2ms <70ms Dodatkowe Pomiar pràdu, Pomiar pràdu 2 wyjêcia Pomiar Pomiar pràdu, Pomiar pràdu, funkcje rezastancji, analogowe rezystancji, 4 wyjêcia rezastancji temperatury temperatury (RTD), analogowe temperatury (TC + RTD) 2 wyjêcia analogowe Pobór pràdu 60mA 60mA 130mA 55mA 60mA 75mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES KF KB NF CE KE HG KF WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych pràd Zakres +/- 3.2 ma, +/- 10 ma +/- 20mV 0 do 20V +/- 10mA 0 do 20mA pomiarowy +/-20 ma, 0 do 20 ma 0 do 20mA 0 do 20mA 4 do 40 ma 4 do 40 ma 4 do 40 ma Rodzaj po àczenia Przetwornik 2 i 4-przewodowe Przetworniki 4-przewodowe Przetworniki 2 i 4-przewodowe Diagnostyka / przerwania tak brak tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.3% +/- 0.8% +/- 0.25% +/- 0.5% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit + znak max. 14 bit + znak 15 bit +znak 8 bit 13 bit + znak 12 bit + znak Czas konwersji na kana min. 3ms min. 3ms min. 10ms 5ms min. 0.2ms <70ms Dodatkowe Pomiar napi cia, Pomiar napi cia 2 wyjêcia Pomiar napi cia, Pomiar napi cia, funkcje rezastancji, analogowe 4 wyjêcia rezastancji, temperatury analogowe temperatury (TC + RTD) Pobór pràdu 60mA 130mA 130mA 75mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 40-pin 40-pin 40-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES KF BH NF CE HC KF

15 Dane techniczne modu ów wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych rezystancja Zakres pomiarowy 150 Ω, 300 Ω, 600Ω 10Ω 600Ω 6Ω Rodzaj po àczenia pod àczenie 2-/3-/40- przewodowe Diagnostyka / przerwania tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 3.5% +/- 0.5% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit + znak max. 14 bit + znak max.15 bit +znak 12 bit + znak 12 bit + znak Czas konwersji min. 3ms min. 3ms min. 10ms min. 85ms <140ms Dodatkowe Pomiar napi cia, Pomiar Pomiar temperatury Pomiar pràdu, funkcje pràdu, temperatury temperatury(rdt) (RTD), napi cia, temperatury (TC + RTD) 2 wyjêcia analogowe Pobór pràdu 60mA 60mA 100mA 60mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES KF KB PF KE KF WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych temperatura Zakres pomiarowy Pt 100 Pt 100 Pt 100; 200 Termopary Termopary Pt 100 ( ºC) Ni 100 Ni: 100; Typu E,N,J,K,L typu B,E,N,J, ( ( ºC) 200; 500; K,L,R,S,T,U +130ºC) Cu 10 ( Pt ºC i ºC) Diagnostyka / przerwania brak tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 1% +/- 0.1% +/- 1% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit max. 14 bit max. 14 bit max.15 bit max. 14 bit max. 14 bit max. 15 bit 12 bit +znak +znak +znak +znak +znak +znak +znak +znak Czas konwersji min. 85ms min. 3ms min. 3ms min.10ms min. 3ms min. 3ms min. 10ms <140ms Dodatkowe Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar funkcje rezystancji, napi cia, rezystancji napi cia, napi cia, 2 wyjêcia pràdu, pràdu, pràdu, analogowe rezystancji, temperatury rezystancji temperatury (RTD) (TC) Pobór pràdu 60mA 60mA 60mA 100mA 60mA 60mA 100mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 40-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES ES KE KF KB PF KF0 7KB0 7PF1 1KF

16 Dane techniczne modu ów wyjêç analogowych WielkoÊç mierzona Modu y wyjêç analogowych napi cie Zakres pomiarowy 0 do 10V, 1 do5 V, +/-10V 0 do 10V 0 do 10V 0 do 2V Diagnostyka / przerwania tak brak B àd pomiaru +/- 0,5% +/-0,12% +/-0,6% +/- 1% +/- 0,5% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit 15 bit +znak 8 bit 12 bit + znak 13bit + znak Czas konwersji (na kana ) 0.8ms 0.8ms 1.5ms 5ms min. 85ms 08ms Dodatkowe WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie 4 analogowe WyjÊcie funkcje zasilajàce zasilajàce zasilajàce zasilajàce wejêcia zasilajàce 4 analogowe 4 analogowe wejêcia wejêcia Pobór pràdu 60mA 60mA 60mA 55mA 60mA 75mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES HD ES BH ES ND ES CE ES KE ES HGO-... WielkoÊç mierzona Modu y wyjêç analogowych pràd Zakres pomiarowy /- 20mA, 0do 20mA, 4do20mA 0 do 20 ma Typ po àczenia Pod àczenie dwu przewodowe Diagnostyka/ przerwania tak brak B àd pomiaru +/- 0,6% +/-0,3% +/-0,8% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit Czas konwersji (na kana ) 0.8ms 0.8ms 0.8ms 0.8ms Dodatkowe WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie funkcje zasilajàce zasilajàce zasilajàce zasilajàce 4 analogowe wejêcia Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Pobór pràdu 60mA 60mA 60mA 55mA Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES HD ES BH ES ND ES CE

Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005

Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005 Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki Karta katalogowa Marzec 2005 Wprowadzenie, zastosowania, korzyêci Projektantom maszyn produkcyjnych i linii technologicznych stawiane sà

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S.

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU 315-2 PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-400. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-400. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-400 ddddddd d dddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd ddd ddddd dddddddddddddddd d dddddd ddddddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400 to najbardziej wydajny i niezawodny

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX Przeglàd

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxRail 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxRail 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

LOGO! Sterowanie zamykaniem i otwieraniem okna dachowego przy wykorzystaniu czujnika wilgoci LOGO! Sterowanie wentylacjà LOGO!

LOGO! Sterowanie zamykaniem i otwieraniem okna dachowego przy wykorzystaniu czujnika wilgoci LOGO! Sterowanie wentylacjà LOGO! W zakresie automatyzacji domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych Siemens wyznacza kolejne kierunki rozwoju. Z pomocà prostych i tanich urzàdzeƒ umo liwia nam sterowanie oêwietleniem, ogrzewaniem, klimatyzacjà,

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE!!! Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8) Terminale ESA Elettronica (czyt. str.

UWAGA!!! DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE!!! Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8) Terminale ESA Elettronica (czyt. str. !! " # ' ( $( )* + ),,, -./ a-! " 0&1 oduktu, systemu WIZCON dla Windows i Internetu. Jak in- (! # ( jak i internetowe funkcje SCADA w jeden pakiet. Wizcon 7.5 # /2( #! "3./4&52ccess.../ ( 2 / (!6 78!

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, rok 2011 Tomasz PŁATEK Dariusz PŁATEK UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004

INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY. TxBlock 4-20 ma. wydanie listopad 2004 INSTRUKCJA OBS UGI MIKROPROCESOROWY PRZETWORNIK TEMPERATURY TxBlock 4-20 ma wydanie listopad 2004 PRZEDSIÊBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Koœciuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/

Bardziej szczegółowo

MODUŁY I/O I KONWERTERY

MODUŁY I/O I KONWERTERY MODUŁY I/O I KONWERTERY Moduły i konwertery znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach: Systemy monitoringu sygnałów Rozszerzenie wejść i wyjść sterowników PLC Transmisja radiowa i szeregowa sygnałów automatyki

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO

IC200UDR002 ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - VERSAMAX NANO/MICRO IC200UDR002 8 wejść dyskretnych 24 VDC, logika dodatnia/ujemna. Licznik impulsów wysokiej częstotliwości. 6 wyjść przekaźnikowych 2.0 A. Port: RS232. Zasilanie: 24 VDC. Sterownik VersaMax Micro UDR002

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3 Spis treêci OGÓLNY OPIS SYSTEMU................................................. 3 KONFIGURACJE SYSTEMU..............................................4-7 Konfiguracja podstawowa.....................................................

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438. Moduły pomiarowe Strony 439 do 441. Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442

Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438. Moduły pomiarowe Strony 439 do 441. Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442 Skaningowe mikrometry laserowe LSM Zestawy modułu pomiarowego i wyświetlacza Strona 438 Moduły pomiarowe Strony 439 do 441 Skaningowy mikrometr laserowy Typ zespolony Strona 442 Moduły wyświetlające Strony

Bardziej szczegółowo

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW MOELLER PS4-300 Stanowisko Laboratoryjne Zakład Napędu ISEP PW 1. Wstęp Stanowisko laboratoryjne pozwala wykonywać ćwiczenia związane z programowaniem i pracą sterownika PLC w sieci Profibus DP. Model

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 10/PL Data: 29/01/2012 Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesorów CPU 315-2 PN/DP oraz funkcji BSEND/BRCV 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych

Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych Produkty i rozwiązania do aplikacji fotowoltaicznych www.lovatoelectric.pl Innowacja i tradycja LOVATO Electric S.p.A. - Bergamo - Włochy Od 1922 r. Pierwsza siedziba LOVATO Electric w Bergamo, firma została

Bardziej szczegółowo

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki Krótki opis systemu Marzec 2006 simatic ET 200pro Indywidualne rozwiàzania szybkie i ekonomiczne rezultaty Czy twoja maszyna lub

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC

SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA PROGRAMOWALNY STEROWNIK PLC SAIA BURGESS ELECTRONICS SABUR Sp. z. o. o. ul. Drużynowa 3A 02 950 Warszwa tel. (022) 844 75 20 fax. (022) 844 36 39 SAIA 1 @KEMOR SPIS TREŚCI 1. KABEL K111 KABEL DO PROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria XP i CP

Sterowniki PLC seria XP i CP Sterowniki PLC seria XP i CP Jednostka centralna CPU Pamięć programu 128K kroków (wbudowana), obsługa 8192 punktów, CPU-XP1A CM1-XP1A max 16 modułów rozszerzeń, 0,075 usek/instrukcję, arytmetyka zmiennoprzecinkowa,

Bardziej szczegółowo

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Modu logiczny ca kowicie wydajny, do niezliczonych zastosowaƒ Sterowanie pompami i spr arkami Idealny z jego wejêciami analogowymi 0-10 V, w po àczeniu

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW

JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW JĘZYKI PROGRAMOWANIA STEROWNIKÓW dr inż. Wiesław Madej Wstęp Języki programowania sterowników 15 h wykład 15 h dwiczenia Konsultacje: - pokój 325A - środa 11 14 - piątek 11-14 Literatura Tadeusz Legierski,

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7

Spis treci. Dzie 1. I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) II Instalacja urzdze S7 (wersja 0807) Kurs Diagnostyka Zaawansowana S7 Spis treci Dzie 1 I Omówienie sprztu serii S7-300/400 (wersja 0904) I-3 Sterowniki programowalne - podział I-4 Elementy systemu sterownika S7-300 I-5 S7-300 Jednostki centralne CPU I-6 S7-300 Jednostki

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt:

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt: Sieć PROFIBUS DP pozwala na komunikację Master-Slave, w której S7-200 wraz z modułem EM277 pracują w trybie Slave, natomiast S7-300 pracuje w trybie Master. Typowa sieć PROFIBUS to jedno urządzenie Master

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty

Wyszczególnienie tytu u op aty. Instalacja àcza, na którym Êwiadczona b dzie us uga dost p do Internetu DSL tp **. Wyszczególnienie tytu u op aty cennik us ugi Dost p do internetu DSL tp Êwiadczonej przez Telekomunikacj Polskà S.A. Tabela 1 Op aty instalacyjne 1. Instalacja us ugi dost p do Internetu DSL TP dla wszystkich opcji modem podstawowy.

Bardziej szczegółowo

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje Funkcje Mechaniczny zegar sterujàcy - Dobowy * - Tygodniowy ** Typ 12.01-1 zestyk przełàczny 16 A, Typ 12.11-1 zestyk zwierny 16 A, szer. 17.6 mm Typ 12.31-0000 dobowy - 1 zestyk przełàczny 16 A Typ 12.31-0007

Bardziej szczegółowo

q q Modu owe Zelio Time przekaêniki czasowe Minimalne wymiary Uproszczona instalacja

q q Modu owe Zelio Time przekaêniki czasowe Minimalne wymiary Uproszczona instalacja Zelio Time przekaêniki czasowe Modu owe Minimalne wymiary Seria Zelio Time MODULAR pozwala na zmniejszenie wymiarów instalacji dzi ki swojej szerokoêci 17,5 mm. Uproszczona instalacja Prostota i dok adnoêç

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika

Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 (PL-2501) podrêcznik u ytkownika Wprowadzenie Kabel USB 2.0 do poù¹czenia komputerów PCLinq2 to znakomite rozwi¹zanie do szybkiego utworzenia sieci peer-to-peer

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury TxBlock-USB

Przetwornik temperatury TxBlock-USB Przetwornik temperatury TxBlock-USB Wydanie LS 1/01 Opis TxBlock USB jest uniwersalnym przetwornikiem temperatury z wyjściem 0 ma do przeznaczonym do montażu głowicowego. Zasilany jest przez pętlę prądową.

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB

Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Industrial Ethernet Dokumentacja techniczna połączenia Sterowniki S7-400(300) firmy Siemens - System PRO-2000 firmy MikroB Zawartość: 1. Konfiguracja sterownika (STEP-7) 2. Definicja połączenia (STEP-7)

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12

Spis treêci. Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 Spis treêci Wst p... 9 Wykaz skrótów stosowanych na rysunkach... 11 Wykaz wa niejszych oznaczeƒ... 12 1. Zasady bezpieczeƒstwa w pracowni elektronicznej... 15 1. l. Dzia anie pràdu elektrycznego na organizm

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet

Sterownik do rekuperatorów ERC20. Panel naścienny RMC20 do sterownika ERC20. Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik do rekuperatorów anel naścienny RC0 do sterownika Zarządzanie centralą przez Smartfon lub tablet Sterownik (bez obudowy) Zarządzanie centrali przez Smarfon, tablet, lub komputer: Dla sterownika

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH RCC

INFORMACJE OGÓLNE O STEROWNIKACH RCC 128KB pamięci programu Programowanie on-line port szeregowe RS232 port Ethernet port CAN z obsługą CsCAN Port MicroSD Obsługa operacji zmiennoprzecinkowych Obsługa PID Wbudowane wejścia/wyjścia dyskretne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo