SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC"

Transkrypt

1 SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do automatyzacji procesów i maszyn produkcyjnych. Sterownik ma budow modu owà i nie posiada ruchomych, zuêywajàcych si cz Êci mechanicznych takich jak np. wentylator. Zintegrowane interfejsy komunikacyjne umo liwiajà budowanie na bazie S7-300 rozproszonych systemów sterowania. Dzi ki nowatorskiej konstrukcji, mo liwoêci budowania struktur rozproszonych oraz atwej obs udze SIMATIC S7-300 stanowi ekonomiczne i niezawodne rozwiàzanie systemu sterowania w: PrzemyÊle motoryzacyjnym PrzemyÊle maszynowym Maszynach produkcyjnych do specjalnych zastosowaƒ Maszynach do produkcji masowej Maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych Maszynach pakujàcych Maszynach spo ywczych i liniach rozlewniczych In ynierii procesowej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Êcieków) Automatyce budynków Cechy S7-300: Krótki czas przetwarzania instrukcji Kompletny i wydajny zestaw instrukcji Kompaktowa konstrukcja, ma e wymiary Du y wybór procesorów CPU i modu ów I/O Bezobs ugowy Dost pne wersje OUTDOOR do pracy w ujemnym zakresie temperatur SIMATIC PLC

2 Charektyrystyka ogólna Konstrukcja mechaniczna Sterownik S7-300 sk ada si z zasilacza (PS), procesora (CPU) oraz z kompaktowych modu ów wejêcia / wyjêcia (SM). Modu y mogà byç do àczane do CPU w dowolnej kolejnoêci. Sterownik mo e byç zatem optymalnie dopasowany do wymagaƒ aplikacji. Poszczególne komponenty sterownika mocowane sà na szynie monta owej DIN. Szyna DIN zapewnia dodatkowo kompatybilnoêç elektromagnetycznà sterownika. Integralnà cz Êcià ka dego modu u jest magistrala komunikacyjna. àczenie poszczególnych modu ów odbywa si za poêrednictwem z àcza magistrali. W pojedynczej kasecie centralnej lub rozszerzajàcej mo e znajdowaç si maksymalnie 8 modu ów wejêçia/wyjêcia. Pojedyncze CPU mo e obs u yç maksymalnie 32 modu y (4 kasety). Modu Z àcze magistrali PS (opcja) Rys.1. Konstrukcja mechaniczna S7-300 Sterownik centralny CPU IM SM SM SM SM SM SM (opcja) Szyna Jednostki CPU Dost pnych jest kilka wersji jednostek centralnych CPU. Ró nià si one wydajnoêcià i wielkoêcià pami ci. Do wyboru sà procesory CPU o podstawowej funkcjonalnoêci (wykonywanie programu u ytkownika, obs uga I/O, komunikacja w sieci MPI lub za poêrednictwem modu ów CP), procesory realizujàce okreêlone funkcje technologiczne i posiadajàce zintegrowane wejêcia/wyjscia oraz procesory wyposa one w interfejsy komunikacyjne do sieci przemys owych. Zestaw instrukcji Zestaw instrukcji sterownika S7-300 zawiera ponad 350 ró nych instrukcji, w tym polecenia zgodne ze STEP 5 oraz TISOFT. Dost pne sà równie dodatkowe funkcje skracajàce czas pisania programów oraz optymalizujàce wykorzystanie pami ci, np. operacje binarne oraz operacje arytmetyczne na 32 bitowych liczbach zmiennoprzecinkowych. Wszystkie instrukcje mogà byç stosowane w obr bie dowolnych bloków programowych (FC, FB, OB). Zintegrowane funkcje systemowe umo- liwiajà bezpoêrednià obs ug przerwaƒ i komunikatów diagnostycznych. Jako, e stanowià integralnà cz Êç systemu operacyjnego zajmujà minimalny obszar pami ci. Przyk ady Poni sze przyk ady ilustrujà nowe mo liwoêci oprogramowania, skracajàce czas i u atwiajàce pisanie programu. CPU Zintegrowane I/O Wbudowane funkcje Interfejsy technologiczne komunikacyjne (oprócz MPI) CPU 312 IFM Dwustanowe Szybki licznik CPU 12C Dwustanowe Szybki licznik CPU 313 CPU 313C Dwustanowe, analogowe Szybki licznik CPU 313C-2PtP Dwustanowe Szybki licznik PtP* CPU 313C-2DP Dwustanowe Szybki licznik PROFIBUS DP CPU 314 CPU 314 IFM Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie CPU314C-2PtP Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie PtP* CPU 314C-2DP Dwustanowe, analogowe Szybki licznik, pozycjonowanie PROFIBUS DP CPU 315 CPU 315-2DP PROFIBUS DP CPU 316-2DP PROFIBUS DP CPU 318-2DP PROFIBUS DP *PtP - ang. Point to Point: interfejs szeregowy w standardzie RS 422/485 Przyk ad 1: Wykrywanie narastajàcego zbocza Sekwencja instrukcji wykrywajàcych narastajàce zbocze sygna u zosta a skrócona do jednej instrukcji. STEP5 STEP7 A I 4.0 A I 4.0 AN F 10.0 FP M 10.0 S F 10.0 = M 10.1 = F 10.1 AN I 4.0 R F 10.0 Przyk ad 2: Adresowanie poêrednie W porównaniu ze starszym oprogramowaniem uproszczone zosta o adresowanie poêrednie: niemal ka da instrukcja mo e byç adresowana poêrednio np. otwieranie bloku danych: STEP5 STEP7 DO FO 10 OPN DB [MW10] C DB 0 RównoczeÊnie mogà byç otwarte dwa bloki danych. Wszystkie operandy w obr bie bloku sà dost pne jako adresy symboliczne. 2

3 Programowanie Sterowniki S7-300 programowane sà za pomocà pakietu narz dziowego STEP 7 lub STEP 7 Lite. Oprogramowanie narz dziowe pozwala na atwe i pe ne wykorzystanie wszystkich funkcji sterownika. Obydwa pakiety pozwalajà na ca kowità realizacj ukladu sterowania poczàwszy od fazy projektowej poprzez implementacj algorytmu sterowania i uruchomienia systemu a koƒczàc na diagnostyce i serwisowaniu sterownika. STEP 7 Lite STEP 7 Lite jest atrakcyjnym cenowo oprogramowaniem narz dziowym, umo liwiajàcym tworzenie na bazie sterownika S7-300 aplikacji typu stand-alone (bez obs ugi sieci komunikacyjnych). STEP 7 Lite charakteryzuje si prostà obs ugà i mo- liwoêcià szybkiego tworzenia aplikacji. STEP 7 Lite nie wspó pracuje z dodatkowymi pakietami programowymi takimi jak Engineering Tool. Programy pisane w STEP 7 Lite mogà byç edytowane równie w STEP 7. STEP 7 STEP 7 jest stosowany do tworzenia relatywnie du ych i z o onych aplikacji sterujàcych, wymagajàcych j zyków programowania wy szego poziomu (patrz Engineering Tools) lub modu ów funkcyjnych i komunikacyjnych. STEP 7 jest kompatybilny z dodatkowymi pakietami programowymi takimi jak Engineering Tool. STEP 7 Lite STEP 7 Programowanie: Lista instrukcji (STL), J zyk drabinkowy (LAD), J zyk bloków (FBD) Konfiguracja sprz tu Mo liwoêç stosowania dodatkowych pakietów programowych: symulator Rys.2. FunkcjonalnoÊç pakietów STEP 7 i STEP 7 Lite. Zapotrzebowanie na pami ç SIMATIC Manager Programowanie: Lista instrukcji (STL), J zyk drabinkowy (LAD), J zyk bloków (FBD) Konfiguracja sprz tu Komunikacja pomi dzy CPU Parametryzacja modu ów: Funkcyjnych (FM) Komunikacyjnych (CP) Mo liwoêç stosowania dodatkowych pakietów programowych: Pakiet Engineering Tools: J zyki wy szego poziomu Symulator Diagnostyka procesu Engineering Tools Oprogramowanie rodziny Engineering Tools zawiera dodatkowe pakiety narz dziowe s u àce do programowania sterowników za pomocà j zyków zorientowanych funkcjonalnie. W ramach Engineering Tools dostepne sà: S7-SCL (Structured Control Language) j zyk wy szego poziomu o strukturze j zyka PASCAL do programowania sterowników S7/C7. S7-GRAPH J zyk graficzny, umo liwiajàcy programowanie sterowaƒ sekwencyjnych. S7-HiGraph J zyk programowania sterowników S7/C7 umo liwiajàcy graficzne przedstawienie procesów sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusowych. Rys.3. Zapotrzebowanie na pami ç operacyjnà sterownika. CFC J zyk wy szego poziomu do graficznego opisu procesów technologicznych, sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusowych. Pakiety Engineering Tools wykorzystuje si do tworzenia du ych i skomplikowanych uk adów sterowania. Programy napisane przy pomocy tych narz dzi zajmujà wi cej miejsca w pami ci. EfektywnoÊç pisania programu CPU i Pakiety Engineering Tools: Wszystkie procesory CPU mogà byç programowane w j zykach STL, LAD, FBD. W przypadku stosowania j zyka S7-SCL zalecane sà procesory CPU 314 lub lepsze. W przypadku stosowania j zyków graficznych (S7-GRAPH, S7-HiGRAPH lub CFC) zalecane sà procesory CPU 315 lub lepsze. 3

4 Komunikacja Ca kowicie Zintegrowana Automatyka Ca kowicie Zintegrowana Automatyka oznacza unifikacj Êwiata produkcji i technologii procesów, za pomocà której wszystkie elementy sprz towe i programowe tworzà jednolity i zwarty system. Migracja inteligencji do poziomu pojedynczych wejêç/wyjêç (rozproszona inteligencja) umo liwia tworzenie nowych struktur sieciowych dajàc przy tym dodatkowe korzyêci takie jak szybsze uruchamiania, pe na dost pnoêç do zasobów sprz tu. Sieci komunikacyjne Sieci komunikacyjne stanowià podstaw nowoczesnych systemów rozproszonych. Sterowniki rodziny S7-300 umo liwiajà komunikacje w sieciach: Ethernet przemys owy: (IEE oraz 8023u) powszechnie akceptowany mi dzynarodowy standard (Ethernet). System komunikacji dla sieci lokalnych i obiektowych. PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) jest siecià przemys owà do komunikacji pomi dzy sterownikami i urzàdzeniami I/O. AS-Interface (EN50295) jest siecià przemys owà do komunikacji z dwustanowymi czujnikami i elementami wykonawczymi. EIB (EN 50090, ANSI EIA 776) jest standardem komunikacji w obr bie systemów instalacyjnych i w automatyce budynków. MPI-Interfejs wielopunktowy sieç przemys owa do komunikacji pomi dzy CPU, PG/PC oraz TD/OP. Po àczenie Punkt-Punkt interfejs szeregowy do realizacji prostych zadaƒ komunikacyjnych lub komunikacji poprzez niestandardowy protokó wymiany danych. Jest to najprostsza metoda ustanowienia komunikacji. Standardowo mo liwa jest obs uga protoko ów RK512, 3964R oraz ASCII. Komunikacja procesowa Komunikacja procesowa, czyli komunikacja sterowników z urzàdzeniami pomiarowymi i wykonawczymi jest realizowana poprzez zintegrowane z CPU (modu y wejêcia / wyj- Êcia), modu y interfejsowe (IM), modu y funkcyjne (FM) lub modu y komunikacyjne (CP). Wymiana danych z prostymi czujnikami i elementami wykonawczymi mo e byç równie realizowana za poêrednictwem sieci ASI. S7-300 S7-400 S7-300 Wymiana danych Przesy anie wi kszych iloêci danych pomi dzy sterownikami lub pomi dzy sterownikami a inteligentnymi urzàdzeniami (komputery PC itp.) powinno byç realizowane poprzez sieç MPI, PROFIBUS lub Ethernet Przemys owy. PC Panel operatorski Serwer danych Sprz gacz Sprz gacz ET 200 Czujnik dymu Skaner Czujnik Sprz gacz sieciowy Komunikacja procesowa Wymiana danych Rys.4. mo liwych po àczeƒ za pomocà zintegrowanych interfejsów komunikacyjnych. 4

5 Jednostki CPU Charakterystyka Wbudowane interfejsy Jednostki g ówne CPU majà wbudowany co najmniej jeden interfejs komunikacyjny, umo liwiajàcy wymian danych z innymi urzàdzeniami za poêrednictwem sieci. Interfejs MPI MPI jest optymalnym rozwiàzaniem zadaƒ komunikacji pomi dzy programatorami PG/PC, panelami operatorskimi HMI, i sterownikami SIMATIC S7/C7/WinAC. Do sieci MPI mo e byç pod àczonych do 125 w z ów. Maksymalna pr dkoêç transmisji wynosi kbit/s. Przeznaczenie interfejsu MPI: Przesy anie danych procesowych pomi dzy sterownikami, co oznacza np. mo liwoêç odczytu przez CPU stanu wejêç innych sterowników. Pod àczanie paneli operatorskich i monitorowanie sterownika. Funkcje obs ugi paneli HMI i wymiany danych pomi dzy sterownikami sà obs ugiwane przez CPU. Gniazdo MPI mo e byç równie wykorzystane jako interfejs PROFIBUS DP (tylko CPU318-2DP) Dzielona funkcjonalnoêç Panele operatorskie, systemy monitorujàce proces oraz programatory mogà byç pod àczone zarówno do portu MPI jak i DP sterownika. W przypadku pod àczenia programatora do sieci sterowników mo e on obs ugiwaç jednoczeênie kilka jednostek CPU. Kilka programatorów w àczonych do sieci mo e odwo ywaç si do tego samego sterownika. W sterownikach serii S7-300 zaimplementowane sà funkcje routing umo liwiajàce dost p programatora do dowolnego urzàdzenia znajdujàcego si w strukturze sieciowej. Interfejs szeregowy Dodatkowy, swobodnie programowalny port RS422/485 umo liwia komunikacj z dowolnymi urzàdzeniami wyposa onymi w port szeregowy np. skanerami, systemami wa àcymi. Maksymalna pr dkoêç transmisji wynosi 38.4kbit/s. Port mo e pracowaç w trybie ASCII, 3964R lub RK512. Zintegrowane wejêcia/wyjêcia i funkcje technologiczne W zale noêci od typu, CPU mo e posiadaç zintegrowane wejêcia i wyjêcia dwustanowe oraz analogowe. OkreÊlone wejêcia dwustanowe mogà pracowaç jako wejêcia licznikowe. Niektóre jednostki CPU posiadajà zintegrowane bloki funkcyjne realizujàce sterowanie ruchem silników (pozycjonowanie). Karty pami ci Karty pami ci SIMATIC Memory Card i Micro Memory Card s u à do rozszerzania pami ci adujàcej Load lub te do przechowywania programu u ytkownika. W sterownikach modu owych dane podtrzymywane sà za pomocà baterii. W jednostkach Compact CPU dane podtrzymywane sà na karcie Flash EPROM MMC (Micro Memory Card). Bateria nie jest wymagana. PROFIBUS DP Sterowniki SIMATIC S7-300 mogà byç do àczane do sieci PROFIBUS DP (wg Normy EN 50170) pozwalajàcej na realizacj rozproszonych struktur sterowania. Komunikacja PROFIBUS umo liwia równie wymian danych z urzàdzeniami z poza rodziny SIMATIC i urzàdzeniami innych producentów. Konfiguracja i obs uga programowa rozproszonych modu ów wejêç/wyjêç jest taka sama jak modu ów centralnych. Sterowniki S7-300 mogà byç masterami lub slavami sieci PROFIBUS. Rys.5. àczenie urzàdzeƒ za pomocà zintegrowanych interfejsów. 5

6 CPU Dane techniczne CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP Pami ç robocza 16Kbytes/4K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji Backup: karta MMC Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe IloÊç bloków programowych 64FC, 64FB, 63DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) restart (OB100,102) restart (OB100,102) restart (OB100,102) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,2µs do 0,4µs 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs Polecenie 16 bitowe 1µs 0,5µs 0,5µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 128/ / /256 Timery/liczniki (IEC) tak tak tak Max. liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/0 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów We/wy cyfrowe (max) max. 256 max. 256 max. 256 We/wy analogowe (max) max. 64/32 max. 64/32 max. 64/32 Zintegrowane funkcje Zliczanie 2 encodery incr. 24V/10kHz 3 encodery incr. 24V/30kHz 3 encodery incr. 24V/30kHz Szybkie wyjêcia 2 kana y PWM max. 2,5kHz3 kana y PWM max. 2,5kHz3 kana y PWM max. 2,5kHz Pomiar cźstotliwoêci 2 kana y max. 10kHz3 kana y max. 30kHz3 kana y max. 30kHz Pozycjonowanie Regulacja w zamkni tej PID PID p tli z wykorzystaniem FB Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC 24; 24VDC 16; 24VDC WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A WejÊcia analogowe 4: ±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA; 1:0..600Ω, PT100 WyjÊcia analogowe 2:±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA Interfejs PROFIBUS DP Wbudowany port DP/ CP IloÊç modu ów slave DP na stacje SzybkoÊç transmisji Definiowanie czasu cyklu Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 SzybkoÊç transmisji 38,4 kbit/s D ugoêç linni 1200m Protoko y 3964R, ASCII Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x 130 Zasilanie/Pobór pràdu 24VDC/60mA 24VDC/150mA 24VDC/100mA Numer katalogowy 6ES BD00-0AB0 6ES BE00-0AB0 6ES BE00-0AB0 6

7 CPU Dane techniczne CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP Pami ç robocza 32Kbytes/10K instrukcji 48Kbytes/16K instrukcji 48Kbytes/16K instrukcji Backup: karta MMC Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe Wszystkie bloki programowe IloÊç bloków programowych 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) restart (OB100,102) restart (OB100,102) restart (OB100,102) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs 0,1µs do 0,2µs Polecenie 16 bitowe 0,5µs 0,5µs 0,5µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 256/ / /256 Timery/liczniki (IEC) tak tak tak Max liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/3 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty 1024/1024 bajty We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów We/wy cyfrowe (max) max. 256 max. 256 max. 256 We/wy analogowe (max) max. 64/32 max. 64/32 max. 64/32 Zintegrowane funkcje Zliczanie 3 encodery incr. 24V/30kHz 4 encodery incr. 24V/60kHz 4 encodery incr. 24V/60kHz Szybkie wyjêcia 3 kana y PWM max. 2,5kHz4 kana y PWM max. 2,5kHz4 kana y PWM max. 2,5kHz Pomiar cz stotliwoêci 2 kana y max. 30kHz 4 kana y max 60kHz 4 kana y max. 60kHz Pozycjonowanie SFB do pozycjonowania SFB do pozycjonowania 1 osi przez 2 DO, AO 1 osi przez 2 DO, AO Regulacja w zamkni tej PID PID PID p tli z wykorzystaniem FB Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC 24; 24VDC 16; 24VDC WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A WejÊcia analogowe 4: ±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA; 1:0..600Ω, PT100 WyjÊcia analogowe 2:±10V, 0..10V, ±20mA, 0/4..20mA Interfejs PROFIBUS DP Wbudowany port DP/ CP IloÊç modu ów slave DP na stacje SzybkoÊç transmisji Definiowaniu czasu cyklu Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 SzybkoÊç transmisji 38,4 kbit/s D ugoêç linni 1200m Protoko y 3964R, ASCII Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x 130 Zasilanie/Pobór pràdu 24VDC/100mA 24VDC/150mA 24VDC/150mA Numer katalogowy 6ES CE00-0AB0 6ES BF00-0AB0 6ES CF00-0AB0 7

8 CPU Dane techniczne CPU 312 IFM CPU 313 CPU 314 CPU 314 IFM Pami ç robocza 6Kbytes/2K instrukcji 12Kbytes/4K instrukcji 24Kbytes/8K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji Backup: bez baterii 72 bytes, znaczniki, liczniki, 72 bytes, znaczniki, liczniki, 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 144 bytes, znaczniki, liczniki, zegary, dane zegary, dane zegary, dane zegary, dane z baterià ca a pami ç ca a pami ç ca a pami ç IloÊç bloków programowych 32FC, 32FB, 63DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB 128FC, 128FB, 127DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) interrupt-triggered (OB40) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) restart (OB100) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) delay alarm (OB20) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) restart (OB100) restart (OB100) restart (OB100) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,6µs do 1,2µs 0,6µs do 1,2µs 0,3µs do 0,6µs 0,3µs do 0,6µs Polecenie 16 bitowe 2µs 2µs 1µs 1µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 64/32 128/64 128/64 128/64 Timery.liczniki (IEC) tak tak tak tak Max liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/0 1/0 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 128/128 bajty 128/128 bajty 512/512 bajty 512/512 bajty We/wy odwzorowanie procesu 32/32 bajtów 32/32 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów We/wy cyfrowe (max) max. 256 max. 256 max max We/wy analogowe (max) max. 64 I oraz 32 O max. 64 I oraz 32 O max. 256 I oraz 128 O max. 256 I oraz 128 O Zintegrowane funkcje Zliczanie 1 licznik z 4 wejêciami, 10kHz 1 licznik z 4 wejêciami lub 2 liczniki z 2 wejêç i 2 komparatorami Pomiar cz stotliwoêci 1 kana do 10kHz 1 kana do 10kHz Pozycjonowanie SFC do pozycjonowania 1 osi przez 2 DA, 2 AA lub 24V DO Regulacja w zamkni tej PID p tli z wykorzystaniem FB Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24VDC 20; 24VDC WyjÊcia dwustanowe 6; 24VDC, 0,5A 16; 24VDC, 0,5A WejÊcia analogowe 4; ±10V, ±20mA WyjÊcia analogowe 1; ±10V, ±20mA Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x x 125 x 130 Zasilanie/Pobór pràdu 24VDC/0,8A 24VDC/1A 24VDC/1A 24VDC/1A Numer katalogowy 6ES AC02-0AB0 6ES AD03-0AB0 6ES AE04-0AB0 6ES AE10-0AB0 8

9 CPU Dane techniczne CPU 315 CPU DP CPU DP CPU DP Pami ç robocza 6Kbytes/2K instrukcji 12Kbytes/4K instrukcji 24Kbytes/8K instrukcji 32Kbytes/10K instrukcji Backup: bez baterii 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 4 Kbytes, znaczniki, liczniki, 8 Kbytes, znaczniki, liczniki, zegary, dane zegary, dane zegary, dane zegary, dane z baterià ca a pami ç ca a pami ç ca a pami ç ca a pami ç IloÊç bloków programowych 192FC, 192FB, 255DB 192FC, 192FB, 255DB 512FC, 256FB, 511DB 1024FC, 1024FB, 2047DB Przetwarzanie programu free cycle (OB1) free cycle (OB1) free cycle (OB1) timed interrupts (OB10,11) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) real-time controlled (OB10) delay interrupts (OB20,21) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time-triggered (OB35) time interrupts (OB32,35) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) interrupt-triggered (OB40) process interrupts (OB40,41) restart (OB100) restart (OB100) restart (OB100) background OB (OB90) restart (OB100) Czas wykonania poleceƒ Polecenie binarne 0,3µs do 0,6µs 0,3µs do 0,6µs 0,3µs do 0,6µs 0,1µs Polecenie 16 bitowe 1µs 1µs 1µs 0,1µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki Timery/liczniki (S7) 128/64 128/64 128/64 512/512 Timery.liczniki (IEC) tak tak tak tak Max liczba modu ów I/O Liczba kaset CC/EU 1/3 1/3 1/3 1/3 Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 512/256 bajty 1024/1024 bajty 2048/2048 bajty 8/8 Kbajty We/wy odwzorowanie procesu 128/128 bajtów 128/128 bajtów 128/128 bajtów 256/256 bajtów We/wy cyfrowe (max) max max (1024 centralne) max (1024 centralne) max (1024 centralne) We/wy analogowe (max) max. 256 (max. 256 I lub max. 512 (max. 256 I lub max (max. 256 I max (max. 256 I 128 O centralnie) 128 O centralnie) +128 O centralnie) oraz 128 O centralne) Interfejs PROFIBUS DP Wbudowany port DP/ CP /1 1/1 2/2 IloÊç modu ów slave DP na stacje / na CP /64 125/64 32 (MPI), 125 (DP)/64 SzybkoÊç transmisji 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s Definiowaniu czasu cyklu tak tak tak Uaktywnianie/dezaktywacja stacji slave tak tak wkrótce Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 SzybkoÊç transmisji 38,4 kbit/s D ugoêç linni 1200m Protoko y 3964R, ASCII Wymiary (w mm) sz. x w. x g. 80 x 125 x x 125 x x 125 x x 125 x 130 Pobór pràdu 24VDC/1A 24VDC/1A 24VDC/1A 24VDC/1,2A Numer katalogowy 6ES AF03-0AB0 6ES AF03-0AB0 6ES AB00-0AB0 6ES AJ00-0AB0 9

10 Modu y Szeroki zakres dost pnych modu ów umo liwia optymalne dopasowanie sterownika do wymagaƒ aplikacji. Dost pne sà modu y: wejêç i wyjêç dwustanowych oraz analogowych, obs ugujàce wszystkie standardowe rodzaje sygna ów oraz modu y z funkcjami diagnostycznymi i przerwaniami wejêç i wyjêç dwustanowych oraz analogowych do stref EX (zagro onych wybuchem) funkcyjne licznikowe; pomiarowe; pozycjonujàce; typu CAM (do sterowania krzywkowego); regulatorów PID komunikacyjne, umo liwiajàce wymian danych poprzez port szeregowy RS232/485, PROFIBUS, ASI oraz Industrial Ethernet zasilacze dostarczajàce napi cia 24V dc interfejsowe, umo liwiajàce àczenie kaset z modu ami Mo liwoêci modu ów komunikacyjnych Po àczenie punk-punkt z pr dkoêcià do 115kbit/s, za poêrednictwem ró nych protoko ów, np. dla czytników kodów kreskowych, skanerów, drukarek, urzàdzeƒ pomiarowych itp. Po àczenie z siecià AS i umo liwiajàcà komunikacj z czujnikami i elementami wykonawczymi. Po àczenie z siecià przemys owà PROFIBUS za poêrednictwem protoko u DP oraz FMS i kabla miedzianego lub Êwiat owodu. Po àczenie do Ethernetu Przemys owego za poêrednictwem protoko u ISO/TCP lub TCP/IP Mo liwoêci modu ów funkcyjnych Zliczanie impulsów wejêciowych do cz stotliwoêci 500kHz, pomiar cz stotliwoêci do 100kHz Sterowanie krzywkowe CAM do 13 Êcie ek na modu Ró ne odmiany funkcji pozycjonowania: pozycjonowanie z silnikiem dwubiegowym dojazd do punktu z silnikiem krokowym lub serwo interpolacja wieloosiowa z silnikami krokowymi lub serwo Dodatkowe kasety z modu ami W kasecie centralnej (CC) mo na umieêciç 8 modu ów. Je eli jest potrzeba u ycia wi kszej iloêci modu ów muszà one znaleêç si w kasetach rozszerzajàcych (EU). Maksymalna iloêç modu ów obs ugiwanych przez CPU wynosi 32 (4 kasety po 8 modu ów). Komunikacj pomi dzy poszczególnymi kasetami zapewniajà modu y interfejsowe IM 365 lub IM 360/361. Odleg oêci pomi dzy kasetami sterownika zale à od zastosowanych modu ów interfejsowych i mogà maksymalnie wynosiç 10m. Dla konfiguracji z jednà kasetà (CC) maksymalna iloêç wejêç i wyjêç sterownika wynosi 256. W przypadku konfiguracji wielokasetowej maksymalna liczba wejêç i wyjêç wynosi W systemie rozproszonym opartym o sieç PROFIBUS, CPU jest w stanie obs u yç do punktów. W procesorach do CPU 314 oraz CPU314IFM w àcznie adresy poszczególnych wejêç i wyjêç sà zale à od umiejscowienia modu u wzgl dem CPU. W modelach CPU 315 i wy szych adresowanie wejêç i wyjêç jest dowolne. Dodatkowa kaseta z modu em IM 365 Dodatkowe kasety z modu ami IM 360/IM 361 Karta rozszerz ajàca IM 365 Karta rozszerz ajàca IM 361 Kaseta centralna max 1m Karta rozszerz ajàca max 10m IM 361 CPU Karta rozszerz ajàca max 10m IM 365 IM 361 Kaseta centralna max 10m CPU IM 360 Rys.6. Do àczenie kaset rozszerzajàcych S

11 Modu y I/O Charakterystyka Interfejsem pomi dzy CPU a procesem sà modu y sygna owe. Szeroka gama dost pnych modu ów sygna owych umo liwia optymalne dopasowanie konfiguracji sterownika do wymagaƒ aplikacji. Zastosowania uniwersalne Zastosowania specjalne atwa instalacja Czujniki oraz elementy wykonawcze pod àczane sà do modu ów sygna owych za poêrednictwem listw zaciskowych. W przypadku koniecznoêci wymiany modu u wystarczy od àczyç listw zaciskowà z jednego modu u i wpiàç do drugiego. System mechanicznego kodowania listwy zaciskowej nie pozwala na wpi cie listwy zaciskowej do nieodpowiedniego modu u. SIMATIC TOPconnect u atwia okablowanie modu u i umo liwia oddalenie listwy zaciskowej od sterownika. Modu y o du ej liczbie sygna ów Du a liczba kana ów w przeliczeniu na modu pozwala na oszcz dnoêç miejsca. Dost pne sà modu y dwustanowe o liczbie sygna ów od 8 do 32 oraz modu y analogowe z 2 do 8 sygna ów. 24 V DC 120/230 V AC WejÊcia / WyjÊcia dwustanowe WyjÊcia na ró ne pràdy Diagnostics for 48 do 125 V DC 24 V DC, M-reading WyjÊcia przekaênikowe dla ró nych napi ç w obr bie modu u Przetwarzanie sygna ów w standardzie SSI Modu y do stref zagro onych wybuchem Modu y obs ugujàce alarmy procesowe atwa konfiguracja Modu y sà konfigurowane i parametryzowane z poziomu oprogramowania STEP7. Dane konfiguracyjne modu ów sà zapisywane centralnie, w pami ci CPU. W przypadku wymiany modu u dane konfiguracyjne sà automatycznie wysy ane do nowego modu u. Nie ma przy tym koniecznoêci wykonywania upgradu oprogramowania w przypadku u ycia nowszych wersji modu ów. Raz wykonana konfiguracja modu ów mo e byç wykorzystywana dla innych sterowników np. gdy maszyna wykorzystujàca sterownik jest powielana. Pomiar napi cia, pràdu, rezystancji i temperatury WejÊcia / WyjÊcia analogowe Pomiary o podwy szonej dok adnoêci (wy szej rozdzielczoêci i mniejszym b dzie pomiaru) Modu y o skróconym czasie konwersji sygna u Pomiar temperatury (termometry rezystancyjne, termopary) Alarmy procesowe do skrócenia reakcji sterownika Diagnostyka do wykrywania b dów torów pomiarowych Diagnostyka, przerwania Wi kszoêç modu ów posiada diagnostyk torów pomiarowych i sprawdza wiarygodnoêç sygna ów przychodzàcych z procesu (przerwania procesowe). Oznacza to, e system sterowania mo e bardzo szybko reagowaç na wszelkie nieprawid owoêci lub zdarzenia procesowe. Sterownik mo na skonfigurowaç tak aby reagowa lub nie na zdarzenia diagnostyczne. Modu y specjalizowane Do celów sprawdzania poprawnoêci napisanej aplikacji w kasecie sterownika mo na umieêciç modu y symulujàce wejêcia / wyjêcia. Modu y te wyposa one sà w prze àczniki do wymuszania stanów na Rys.7. Modu y wejêcia (wyjêcia CSM). wejêciach oraz diody sygnalizujàce stan wyjêç. Modu y symulacyjne mogà byç umieszczane w dowolnym miejscu w kasecie. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zarezerwowania miejsca lub przestrzeni adresowej w sterowniku na modu y, które b dà zainstalowane w póêniejszym czasie mo na wykorzystaç modu y puste (ang. Dummy Module). Kolejne strony zawierajà opis dost pnych modu ów sygna owych. Pe na informacja odnoênie modu ów znajduje si w katalogu elektronicznym CA01 (Internet: 11

12 Dane techniczne modu ów wejêç dwustanowych Typ Przeznaczenie Modu y wejêç dwustanowych DC Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO) Napi cie wejêciowe 24V 48 do125v Polaryzacja P M P Diagnostyka / przerwania tak brak Opóênienie dzia ania ms ms 10 ms IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje 8 DO 16 DO Pobór pràdu* 55mA 25mA 15mA 40mA 55mA 10mA 40mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES BH BH BL BH BL BH CH8-... Typ Przeznaczenie Modu y wejêç dwustanowych AC Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO) Napi cie wejêciowe 120V 120/230V Polaryzacja P Diagnostyka / przerwania brak tak Opóênienie dzia ania 25ms IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje Pobór pràdu* 16mA 16mA 29mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES EH ES EL0.. 6ES FF1-... * Pobór pràdu z magistrali Backplain CPU 12

13 Dane techniczne modu ów wyjêç dwustanowych Typ Przeznaczenie Modu y wyjêç dwustanowych DC Elektrozawory, styczniki i lampy sygnalizacyjne Napi cie wyjêciowe 24V 48 do125v Pràd wyjêciowy 0.5A 2A 1.5A Diagnostyka / przerwania nie tak nie IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje 8 DI 16 DI Pobór pràdu* 80mA 90mA 40mA 55mA 70mA 40mA 100mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES BH BL BH BL BF BF CF0-... Modu y wyjêç dwustanowych Typ AC UC (przekaênikowe) Przeznaczenie Cewki przekaêników, styczniki, styczniki silnikowe, ma e Elektrozawory, styczniki silnikowe, ma e silniki silniki i lampy sygnalizacyjne i lampy sygnalizacyjne Napi cie wyjêciowe 120V 120 do 230V V DC 24 do 120 V AC V AC 48 do 230 V AC Pràd wyjêciowy 1A 2A 2A 3A 5A Diagnostyka / przerwania brak tak/brak brak IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowo Pobór pràdu 184mA 100mA 100mA 100mA 100mA 40mA 40mA 45mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES ES EH EL0.. 1FF FF HH HF HF HF2-... * Pobór pràdu z magistrali Backplain CPU 13

14 Dane techniczne modu ów wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych napi cie Zakres +/- 80 mv +/- 5V 0 do 10 V +/- 1 V +/- 10V dopomiarowy +/-250 mv 1 do 5V +/- 2.5V +/- 50 mv +/- 500 mv +/- 10V +/- 10V +/- 500mV +/- 1V 0 do 2 V 1 do 5V +/ /- 5V Diagnostyka / przerwania tak brak tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 0.9% +/- 0.7% +/- 0.15% +/- 0.6% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit max. 14 bit 15 bit +znak 8 bit 12 bit + znak 13 bit + znak 12 bit + znak + znak + znak Czas konwersji (na kana ) min. 3ms min. 3ms min. 10ms 5ms min. 85ms min. 0.2ms <70ms Dodatkowe Pomiar pràdu, Pomiar pràdu 2 wyjêcia Pomiar Pomiar pràdu, Pomiar pràdu, funkcje rezastancji, analogowe rezystancji, 4 wyjêcia rezastancji temperatury temperatury (RTD), analogowe temperatury (TC + RTD) 2 wyjêcia analogowe Pobór pràdu 60mA 60mA 130mA 55mA 60mA 75mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES KF KB NF CE KE HG KF WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych pràd Zakres +/- 3.2 ma, +/- 10 ma +/- 20mV 0 do 20V +/- 10mA 0 do 20mA pomiarowy +/-20 ma, 0 do 20 ma 0 do 20mA 0 do 20mA 4 do 40 ma 4 do 40 ma 4 do 40 ma Rodzaj po àczenia Przetwornik 2 i 4-przewodowe Przetworniki 4-przewodowe Przetworniki 2 i 4-przewodowe Diagnostyka / przerwania tak brak tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.3% +/- 0.8% +/- 0.25% +/- 0.5% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit + znak max. 14 bit + znak 15 bit +znak 8 bit 13 bit + znak 12 bit + znak Czas konwersji na kana min. 3ms min. 3ms min. 10ms 5ms min. 0.2ms <70ms Dodatkowe Pomiar napi cia, Pomiar napi cia 2 wyjêcia Pomiar napi cia, Pomiar napi cia, funkcje rezastancji, analogowe 4 wyjêcia rezastancji, temperatury analogowe temperatury (TC + RTD) Pobór pràdu 60mA 130mA 130mA 75mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 40-pin 40-pin 40-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES KF BH NF CE HC KF

15 Dane techniczne modu ów wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych rezystancja Zakres pomiarowy 150 Ω, 300 Ω, 600Ω 10Ω 600Ω 6Ω Rodzaj po àczenia pod àczenie 2-/3-/40- przewodowe Diagnostyka / przerwania tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 3.5% +/- 0.5% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit + znak max. 14 bit + znak max.15 bit +znak 12 bit + znak 12 bit + znak Czas konwersji min. 3ms min. 3ms min. 10ms min. 85ms <140ms Dodatkowe Pomiar napi cia, Pomiar Pomiar temperatury Pomiar pràdu, funkcje pràdu, temperatury temperatury(rdt) (RTD), napi cia, temperatury (TC + RTD) 2 wyjêcia analogowe Pobór pràdu 60mA 60mA 100mA 60mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES KF KB PF KE KF WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych temperatura Zakres pomiarowy Pt 100 Pt 100 Pt 100; 200 Termopary Termopary Pt 100 ( ºC) Ni 100 Ni: 100; Typu E,N,J,K,L typu B,E,N,J, ( ( ºC) 200; 500; K,L,R,S,T,U +130ºC) Cu 10 ( Pt ºC i ºC) Diagnostyka / przerwania brak tak brak B àd pomiarowy +/- 1% +/- 0.1% +/- 1% +/- 0.1% +/- 1% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max.14 bit max. 14 bit max. 14 bit max.15 bit max. 14 bit max. 14 bit max. 15 bit 12 bit +znak +znak +znak +znak +znak +znak +znak +znak Czas konwersji min. 85ms min. 3ms min. 3ms min.10ms min. 3ms min. 3ms min. 10ms <140ms Dodatkowe Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar Pomiar funkcje rezystancji, napi cia, rezystancji napi cia, napi cia, 2 wyjêcia pràdu, pràdu, pràdu, analogowe rezystancji, temperatury rezystancji temperatury (RTD) (TC) Pobór pràdu 60mA 60mA 60mA 100mA 60mA 60mA 100mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 40-pin 20-pin 20-pin 40-pin 40-pin Oznaczenie 6ES ES ES ES ES ES ES ES KE KF KB PF KF0 7KB0 7PF1 1KF

16 Dane techniczne modu ów wyjêç analogowych WielkoÊç mierzona Modu y wyjêç analogowych napi cie Zakres pomiarowy 0 do 10V, 1 do5 V, +/-10V 0 do 10V 0 do 10V 0 do 2V Diagnostyka / przerwania tak brak B àd pomiaru +/- 0,5% +/-0,12% +/-0,6% +/- 1% +/- 0,5% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit 15 bit +znak 8 bit 12 bit + znak 13bit + znak Czas konwersji (na kana ) 0.8ms 0.8ms 1.5ms 5ms min. 85ms 08ms Dodatkowe WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie 4 analogowe WyjÊcie funkcje zasilajàce zasilajàce zasilajàce zasilajàce wejêcia zasilajàce 4 analogowe 4 analogowe wejêcia wejêcia Pobór pràdu 60mA 60mA 60mA 55mA 60mA 75mA Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES HD ES BH ES ND ES CE ES KE ES HGO-... WielkoÊç mierzona Modu y wyjêç analogowych pràd Zakres pomiarowy /- 20mA, 0do 20mA, 4do20mA 0 do 20 ma Typ po àczenia Pod àczenie dwu przewodowe Diagnostyka/ przerwania tak brak B àd pomiaru +/- 0,6% +/-0,3% +/-0,8% IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit 12 bit 12 bit Czas konwersji (na kana ) 0.8ms 0.8ms 0.8ms 0.8ms Dodatkowe WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie WyjÊcie funkcje zasilajàce zasilajàce zasilajàce zasilajàce 4 analogowe wejêcia Wymiary (w mm) 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 Pobór pràdu 60mA 60mA 60mA 55mA Wymagana listwa zaciskowa 20-pin 20-pin 20-pin 20-pin Oznaczenie 6ES HD ES BH ES ND ES CE

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Klasyczna architektura sterownika PLC

Klasyczna architektura sterownika PLC Programowalne sterowniki logiczne PLC - są to komputery przemysłowe, które umożliwiają sterowanie pracą maszyn i urządzeń w układzie otwartym i/lub zamkniętym. Praca PLC polega na monitorowaniu stanu wejść,

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects

Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tytuł oryginału: Arduino Workshop: A Hands-On Introduction with 65 Projects Tłumaczenie: Mikołaj Szczepaniak ISBN: 978-83-246-7999-7 Original edition Copyright 2013 by John Boxall. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Jeden system do wszystkich zastosowań

Jeden system do wszystkich zastosowań Jeden system do wszystkich zastosowań SPIS TREŚCI Automatyzujemy przemysł i budynki 2-3 Sterowniki, interfejsy, moduły I/O 4-5 Rozwiązanie skrojone na miarę WAGO-I/O-SYSTEM 750/752 6-7 System przemyślany

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny

System napędowy Rexroth IndraDrive. Kompletny, inteligentny i bezpieczny System napędowy Rexroth IndraDrive Kompletny, inteligentny i bezpieczny Kompetencje w dziedzinie napędów System napędowy Rexroth IndraDrive 3 Spis treści Kompetencje w dziedzinie napędów 04 Przegląd systemu

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji

GE Fanuc Automation. Seria 90-30/VersaMax/Micro. Sterowniki programowalne. Opis funkcji GE Fanuc Automation Sterowniki programowalne Seria 90-30/VersaMax/Micro Opis funkcji Kraków, wrzesień 1999 Znaki ostrzegawcze i uwagi Niebezpieczeństwo Symbolem tym oznaczone są w niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW

www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW www.domat-int.com DOMAT PRZEGLĄD PRODUKTÓW CONTENTS Profil przedsiębiorstwa 3 Zalety systemu 4 Nowości 5 Przegląd systemu 6 Topologia systemu 7 Kontrolery MiniPLC 8 Narzędzie inżynierskie SoftPLC 9 Stacje

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300

do gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 Panel sterujåcy TAC gazowego kot a grzewczego SUPRASTAR KN 45 117-8 S 5300 SUPRAMAX K 144 306-8 S 5300 6 720 610 572 PL (01.03) OSW (948.58.101/83894210) Wprowadzenie Cyfrowy panel sterujåcy TAC zamontowany

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010)

Aktualności. Biuletyn Automatyki 65 (3/2010) Nowa wersja Proficy Process Systems strona 12 InTouch jest LEAN potęga w prostocie strona 22 Robot Kawasaki w interaktywnej grze ASTOR Connect strona 24 Aktualności Szanowni Państwo, mimo, że za oknem

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo