Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005"

Transkrypt

1 Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki Karta katalogowa Marzec 2005

2 Wprowadzenie, zastosowania, korzyêci Projektantom maszyn produkcyjnych i linii technologicznych stawiane sà wcià nowe wymagania, zmierzajàce do zwi kszenia wydajnoêci, elastycznoêci oraz redukcji ceny oferowanych przez nich urzàdzeƒ. Nowe wymagania wymuszajà stosowanie wydajniejszych uk adów sterowania PLC, bardziej elastycznych, umo liwiajàcych budowanie aplikacji sieciowych i jednoczeênie atwiejszych w projektowaniu i uruchamianiu. Sterowniki PLC muszà byç szybsze, oferowaç wi kszy zasób gotowych do wykorzystania funkcji przy mniejszym gabarycie oraz ni szej cenie. SIMATIC S7-300 jest najbardziej popularnym i najcz Êciej stosowanym w przemyêle sterownikiem PLC. U ytkownicy S7-300 czerpià korzyêci z bogatego doêwiadczenia i sieci serwisowej firmy Siemens oraz gwarantowanej jakoêci sterowników SIMATIC. SIMATIC S7-300 stanowi nowoczesnà i uniwersalnà platform systemu automatyki. Umo liwia budow zarówno autonomicznych jak i opartych o sieci komunikacyjne, rozproszonych uk adów sterowania. Dost pne interfejsy komunikacyjne PROFIBUS i Ethernet/PROFINET umo liwiajà àczenie sterowników w jednolity i zintegrowany system sterowania produkcjà. Ciàgle rozwijane i udoskonalane sterowniki SIMATIC wyznaczajà trendy w automatyce przemys owej. Przyk adem sà nowe jednostki procesorów z interfejsem PROFINET, procesory technologiczne ze zintegrowanymi funkcjami do sterowania nap dami elektrycznymi oraz procesory typu Fail-safe do aplikacji wymagajàcej podwy szonej niezawodnoêci. Zastosowania SIMATIC S7-300 jest przeznaczony do sterowania procesami technologicznymi i produkcyjnymi w: przemyêle motoryzacyjnym, przemyêle maszynowym, przemysle spo ywczym, przemyêle chemicznym, maszynach do produkcji masowej, Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym automatyce budynków, maszynach specjalizowanych, maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych, maszynach pakujàcych, in ynierii procesowej (stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie Êcieków). Zastosowanie specjalne Sterowniki S7-300 wyst pujà dodatkowo w wykonaniach specjalnych: S7-300F - sterowniki Fail-safe o podwy szonej niezawodnoêci dzia ania, do aplikacji wymagajàcych spe nienia norm bezpieczeƒstwa SIL. S7-300T - sterowniki ze zintegrowanymi funkcjami technologicznymi do sterowania nap dami elektrycznymi. C7 - sterowniki oparte o procesory S7-300, dodatkowo wyposa one w panel operatorski OP lub TP. ET200S CPU - sterowniki na bazie systemu ET200S, wyposa one w procesory serii S Niskie koszty pracy in ynierskiej Sterowniki SIMATIC S7-300 charakteryzujà si prostà konfiguracjà i programowaniem, co wp ywa na obni enie kosztów projektowania i eksploatacji systemu automatyki. S7-300 programuje si pakietem STEP7, zgodnym z normà IEC Du a pami ç robocza sterowników S7-300 umo liwia pisanie programów w j zykach wy szego rz du, zorientowanych technologicznie lub zadaniowo np. w edytorze j zyka sekwencyjnego HiGraph. U atwieniem dla programisty sà dost pne, gotowe bloki programowe typu Runtime, zawierajàce ÊciÊle zdefiniowanà funkcjonalnoêç np. do sterowania nap dami elektrycznymi (Easy Motion Control) lub z o onej regulacji. Pakiet STEP 7 posiada mo liwoêç automatycznego tworzenia dokumentacji programu oraz umo liwia atwà eksploatacj i obs ug serwisowà sterowników. Niskie koszty eksploatacji Karta pami ci MMC (Micro Memory Card) wk adana do jednostki centralnej CPU stanowi nieulotnà pami ç danych i pami ç programu. Sterownik nie wymaga zatem stosowania zewn trznej baterii podtrzymujàcej, co obni a koszty jego eksploatacji. Na karcie MMC mo e przechowywaç dodatkowo pe ny projekt systemu automatyki, program êród owy z nazwami symbolicznymi zmiennych i komentarzami. 2

3 Konstrukcja mechaniczna Konstrukcja Sterownik SIMATIC S7-300 sk ada si z zasilacza (PS), procesora (CPU) oraz z kompaktowych modu ów wejêcia/wyjêcia (SM). Modu y mogà byç do àczane do CPU w dowolnej kolejnoêci. Poszczególne komponenty sterownika mocowane sà na szynie monta owej DIN. Szyna DIN zapewnia dodatkowo kompatybilnoêç elektromagnetycznà sterownika oraz ekranowanie dla magistrali komunikacyjnej. Magistrala komunikacyjna jest integralnà cz Êcià ka dego modu u. àczenie poszczególnych modu ów odbywa si za poêrednictwem z àcza magistrali. W kasecie centralnej lub rozszerzajàcej mo e znajdowaç si maksymalnie 8 modu ów wejêcia/wyjêcia. Pojedyncze CPU mo e obs u yç maksymalnie 32 modu y (4 kasety). Modu Sterownik centralny Szyna Z àcze magistrali Konstrukcja mechaniczna S7-300 PS CPU IM SM SM SM SM SM SM (opcja) (opcja) Dodatkowe kasety z modu ami W kasecie centralnej (CC) mo na umieêciç 8 modu ów. Je eli wyst puje potrzeba u ycia wi kszej iloêci modu ów, muszà one znaleêç si w kasetach rozszerzajàcych (EU). Maksymalna iloêç modu ów obs ugiwanych przez CPU wynosi 32 (4 kasety po 8 modu ów). Komunikacj pomi dzy poszczególnymi kasetami zapewniajà modu y interfejsowe IM 365 lub IM 360/361. Odleg oêci pomi dzy kasetami sterownika zale à od zastosowanych modu ów interfejsowych i mogà maksymalnie wynosiç 10 m. Dla konfiguracji z jednà kasetà (CC) maksymalna iloêç wejêç i wyjêç sterownika wynosi 256. W przypadku konfiguracji wielokasetowej maksymalna liczba wejêç i wyjêç wynosi W systemie rozproszonym, opartym o sieç PROFIBUS, CPU jest w stanie obs u yç do punktów. Adresowanie modu ów sygna owych jest dowolne i nie zale y od umiejscowienia modu ów wzgl dem CPU (z wyjàtkiem CPU 3121FM, 312C, 313, 314IFM). Dodatkowa kaseta z modu em IM 365 Dodatkowe kasety z modu ami IM 360/IM361 Karta rozszerzajàca Karta rozszerzajàca IM 365 IM 361 Kaseta centralna max. 1 m Karta rozszerzajàca max. 10 m IM 361 CPU IM 365 Karta rozszerzajàca max. 10 m PROFIBUS DP IM 361 Kaseta centralna max. 10 m IM 153 ET 200M CPU IM 360 Do àczanie kaset rozszerzajàcych S

4 Jednostki centralne Jednostki centralne SIMATIC S7-300 wyst pujà w wielu odmianach i ró nià si mi dzy sobà wielkoêcià pami ci oraz mocà obliczeniowà. Szeroki wybór procesorów CPU umo liwia stosowanie S7-300 zarówno w niewielkich i ma o wymagajàcych aplikacjach jak i w systemach sterowania z o onymi procesami technologicznymi. Ma e wymiary jednostek CPU gwarantujà kompaktowà budow oraz niewielkie gabaryty kompletnego sterownika. Standardowe jednostki CPU majà szerokoêç tylko 40 mm. Dost pne sà w wykonaniu standardowym oraz Fail-safe. Kompaktowe jednostki CPU majà szerokoêç od 80 do 120mm. Posiadajà wbudowane wejêcia i wyjêcia (dwustanowe i analogowe) oraz funkcje technologiczne upraszczajàce realizacj z o onych zadaƒ automatyki takich jak regulacja, szybkie zliczanie oraz sterowanie nap dami elektrycznymi. W ofercie dost pne sà równie specjalizowane procesory CPU do realizacji funkcji sterowania wieloosiowymi systemami nap dowymi. 4 CPU 314C-2 DP i CPU DP (po prawej) Wykonanie CPU Wbudowane Wbudowane Zintegrowane funkcje Dane interfejsy wejêcia/ technologiczne techniczne: wyjêcia strona Standardowe CPU CPU 312, 314 MPI 6 CPU DP DP, MPI CPU PN/DP DP/MPI, PROFINET CPU DP DP, DP/MPI CPU PN/DP DP/MPI, PROFINET CPU DP DP, DP/MPI 7 Fail-safe CPU 315F-2 DP DP, MPI Fail-safety 7 CPU 317F-2 DP DP, DP/MPI Fail-safety Kompaktowe CPU 312C MPI Dwustanowe Szybki licznik 8 CPU 313C MPI Dwustanowe, analogowe Regulacja Pomiar cz stotliwoêci CPU 313C-2 PtP PtP, MPI Dwustanowe Modulacja szerokoêci impulsu CPU 313C-2 DP DP, MPI Dwustanowe Generator impulsu CPU 314C-2 PtP PtP, MPI Dwustanowe, analogowe jak powy ej: 9 CPU 314C-2 DP DP, MPI Dwustanowe, analogowe Pozycjonowanie Technologiczne CPU 315T-2 DP DP, DP/MPI Dwustanowe Synchronizacja 9 CPU 317T-2 DP DP,DP/MPI Dwustanowe Dojazd do zderzaka Korekcja po o enia na bazie znacznika Sterowanie krzywkowe Pozycjonowanie

5 Jednostki centralne SpoÊród szerokiej gamy procesorów S7-300, najbardziej wydajne sà jednostki centralne serii CPU 317. Posiadajà 512kB pami ci roboczej i doskonale nadajà si do programowania j zykami zorientowanymi technologicznie. Ze wzgl du na pami ç i du à moc obliczeniowà umo liwiajà przetwarzanie gotowych bloków programowych typu Runtime. Du e zasoby komunikacyjne (mo liwoêç zdefiniowania do 32 aktywnych po àczeƒ) pozwalajà na tworzenie rozbudowanych sieci komunikacyjnych, w których CPU jest êród em danych dla innych sterowników PLC, paneli operatorskich i systemów SCADA. Jednostki centralne CPU 317 wyst pujà w kilku wersjach, do zastosowaƒ w ró nych aplikacjach: CPU 317-2DP: standardowa, wydajna jednostka centralna, w aêciwa dla wi kszoêci zadaƒ sterowania i posiadajàca du e mo liwoêci komunikacyjne. Wbudowane 2 interfejsy: MPI/DP oraz PROFIBUS DP, pracujàce w trybie DP Master lub Slave. PROFINET CPU PN/DP: jednostka CPU wyposa ona w interfejs MPI/DP oraz PROFINET 100 Mbit/s oparty o standard komunikacyjny Ethernet. Mo e pracowaç jako router pomi dzy siecià PROFIBUS i Ethernet. Funkcje komunikacyjne PROFINET mogà byç wykorzystane do budowy uk adów sterownia w oparciu o koncepcj Component Based Automation (PROFINET CBA). CBA pozwala na modularyzacj linii technologicznych i maszyn oraz na graficzne konfigurowanie wymiany danych mi dzy poszczególnymi maszynami. Interfejs PROFINET umo liwia równie do àczanie do sieci Industrial Ethernet rozproszonych uk adów wejêcia/wyjêcia. Interfejs PROFINET mo e byç wykorzystany do programowania sterowników pakietem STEP 7. Komunikacja PROFINET wykorzystuje protokó TCP/IP oraz S7. Fail-safe CPU 317F-2DP: oprócz standardowej funkcjonalnoêci, nadaje si do stosowania w uk adach sterowania o zwi kszonej niezawodnoêci tzw. Fail-safe. Interfejs PROFIBUS mo e pracowaç z profilem PROFIsafe, umo liwiajàcym komunikowanie si jednostki Standardowe CPU z dwoma interfejsami DP centralnej z uk adami wejêç/wyjêç rozproszonych typu Fail-safe. CPU317F-2DP spe nia standardy: - IEC (SIL 3), - EN 954 (kategoria 4), - NFPA 79, NFPA 85, i posiada dodatkowo zatwierdzenie German Technical Inspectorate (TÜV). Programy Fail-safe, realizujàce funkcje obwodów bezpieczeƒstwa, mogà byç pisane w j zyku LAD i FBD, za pomocà pakietu STEP 7. W STEP 7 dost pna jest opcjonalna biblioteka z certyfikowanymi i gotowymi do wykorzystania blokami programowymi. Procesory serii 317F-2DP wspó pracujà z uk adami wejêç/wyjêç rozproszonych typu Fail-safe z rodziny ET200M oraz ET200S. CPU 317T-2DP: àczy zalety wydajnego sterownika PLC i sterownika Motion Control. Zintegrowane funkcje Motion Control, takie jak pozycjonowanie, krzywki, przek adnia elektryczna umo liwiajà dynamiczne sterowanie zarówno jedno jak i wieloosiowymi systemami nap dów elektrycznych. Wbudowane funkcje, zgodne ze standardem PLC-Open, szybkie wejêcia I/O, PROFIBUS DP Drive pozwalajà na synchroniczne sterowanie jednoczeênie 32 osiami nap dowymi. Sterownik CPU317T jest programowany i parametryzowany standardowym narz dziem - STEP 7. Podobnà funkcjonalnoêç, lecz mniejszà wydajnoêç ni CPU 317 posiadajà jednostki centralne z serii CPU 315. Dost pne sà wersje z przy àczem PROFINET - CPU 315-2PN/DP oraz jednostki CPU z funkcjami Motion Control z wbudowanymi funkcjami Motion Control - CPU 315T-2DP. Oferta jednostek CPU obejmuje równie procesory kompaktowe: CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP Jednostki kompaktowe, posiadajàce zintegrowane wejêcia i wyjêcia oraz funkcje technologiczne umo liwiajà atwe realizowanie: czytania i zapisu szybkich przebiegów sygna ów z wbudowanych szybkich liczników i szybkich wejêç dwustanowych, zadaƒ pozycjonowania, przy u yciu wyjêcia analogowego sterujàcego przetwornicà cz stotliwoêci MICROMASTER, skomplikowanych zadaƒ obliczeniowych, wymagajàcych arytmetyki zmiennoprzecinkowej i wydajnych procesorów, zabezpieczenia programu przed odczytem, dzi ki mo liwoêci czytania przez program numeru seryjnego karty pami ci, programów z du à iloêcià bloków funkcyjnych i bloków danych, umo liwiajàcych ponowne wykorzystywanie i przenoszenie kawa ków programów mi dzy ró nymi procesorami. 5

6 Standardowe CPU CPU CPU 312 CPU 314 CPU DP CPU PN/DP CPU DP CPU PN/DP Pami ç robocza 16 KB/5 K Instr. 64 KB/16 K Instr. 128 KB/42 K Instr. 512 KB/170 K Instr. Pami ç adujàca 64 KB...4 MB na karcie MMC 64 KByte... 8 MByte na karcie MMC Podtrzymanie programu i danych na karcie MMC wszystkie bloki wszystkie bloki do maks. 256kB Czas wykonania instrukcji Operacja bitowa 0,2 µs 0,2 µs 0,05 µs Operacja 16-bitowa 2 µs 0,2 µs 0,2 µs Operacja sta oprzecinkowa 5 µs 2 µs 0,2 µs Operacja zmiennoprzecinkowa 6 µs 3 µs 1 µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki 128 byte Timery/liczniki (S7) 128/ / / /512 Timery/liczniki (IEC) IloÊç bloków IloÊç bloków adowalnych (FC+FB+DB) Zakres numerów 512 FC, 512 FB, 511 DB 2048 FC, 2048 FB, 1023 DB 2048 FC, 2048 FB, 2047 DB Bloki programowe (OB) free cycle (OB 1), real-time interrupt free cycle (OB 1), real-time interrupt (OB 10), (OB 10), delay alarm (OB 20), timetriggered delay alarm (OB 20), (OB 21 [bez DP, PN/DP]) (OB 35), interrupt-trig- time-triggered (OB 35), (OB [bez DP, PN/DP]) gered (OB 40), restart (OB 100), interrupt-triggered (OB 40), DPV1 restart (OB 55-57), restart (OB 100) asyn. error (OB 80, 82, 85, 87), syn. asyn. error (OB 80, 82,83 [tylko PN/DP i PN/DP], 85-87), error (OB 121,122) syn. error (OB 121,122) Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 byte 1024/1024 byte 2048/2048 byte 8192/8192 byte 8192/8192 byte We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 byte 128/128 byte 128/128 byte 256/256 byte 2048/2048 byte We/wy dwustanowe (centralne) We/wy analogowe (centralne) Kasety rozszerzajàce IloÊç kaset 1 max. 4 IloÊç modu ów w kasecie 8 8 Interfejs PROFIBUS DP Max. liczba portów DP wbud./cp /4 1/4 2/4 1/4 Tryb Equidistant Uaktywnianie/ dezaktywacja stacji Slave SzybkoÊç transmisji 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s IloÊç stacji slave Interfejs PROFInet SzybkoÊç transmisji 100 MBit/s 100 MBit/s PROFINET CBA PROFINET IO Komunikacja S7 Komunikacja PG/OP TCP/IP Wymiary (mm) 40 x 125 x x 125 x x 125 x x 125 x 130 Numer katalogowy 6ES7312-1AD.. 6ES7314-1AF.. 6ES7315-2AG.. 6ES7315-2EG.. 6ES7317-2AJ.. 6ES7317-2EJ.. 6

7 Standardowe CPU i Fail-safe CPU Standardowe CPU Fail-safe CPU CPU DP CPU 315F-2 DP CPU 317F-2 DP Pami ç robocza 512 KB, z czego max.256 KB na 192 KB/ 512 KByte program i max. 256 KB na zmienne 36 K F-Instrukcji 100 K F-Instrukcji Pami ç adujàca 64 KB...8 MB na karcie MMC Podtrzymanie programu znaczniki, liczniki, timery dane wszystkie bloki do max. 256 KB i danych bez baterii wszystkie bloki z baterià Czas wykonania poleceƒ Operacja bitowa 0,1 µs 0,1 µs 0,05 µs Operacja 16 bitowa 0,1 µs 0,2 µs 0,2 µs Operacja sta oprzecinkowa 0,1 µs 2 µs 0,2 µs Operacja zmiennoprzecinkowa 0,6 µs 3 µs 1 µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki 1024 byte 2048 byte 4096 byte Timery/liczniki (S7) 512/ / /512 Timery/liczniki (IEC) IloÊç bloków IloÊç bloków adowalnych (FCs + FBs + DBs) 1024 FC, 1024 FB, 2047 DB Zakres numerów 1024 FC, 1024 FB, 2047 DB 2048 FC, 2048 FB, 1023 DB 2048 FC, 2048 FB, 2047 DB Bloki programowe (OB) real-time interrupt (OB 10, 11) free cycle (OB 1) jak dla 315F-2 DP delay alarm (OB 20, 21) real-time interrupt dodatkowo: time-triggered (OB 32, 35) (OB 10) delay alarm (OB 20) Delay alarm (OB 21) interrupt-triggered (OB 40, 41) time-triggered (OB 35) Time-triggered (OB 32-34) background OB (OB 90) interrupt-triggered (OB 40) restart (OB 100), DPVI restart (OB 55-57) asyn. error (OB 80, 81, 82,84-87) restart (OB 100) syn. error (OB 121, 122) asyn. error (OB 80, 81, 82,85-87) syn. error (OB 121, 122) Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 8192/8192 byte 2048/2048 byte 8192/8192 byte We/wy - odwzrowanie procesu 2048/2048 byte 384/384 byte 1024/1024 byte We/wy cyfrowe (centralne) We/wy analogowe (centralne) Kasety rozszerzajace IloÊç kaset max. 4 max. 4 IloÊç modu ów w kasecie 8 8 Interfejs PROFIBUS DP: Max. liczba portów DP wbud./cp /4 1/1 2/2 Typ Equidistant Uaktywnianie dezaktywacja stacji slave SzybkoÊç transmisji 12 MBit/s 12 MBit/s 12 MBit/s IloÊç stacji slave 32 (MPI-SS), 125 (DP-SS)/ Wymiary (mm) 160 x 125 x x 125 x x 125 x 130 Numer katalogowy 6ES7318-2AJ.. 6ES7315-6FF.. 6ES7317-6FF.. 7

8 Kompaktowe CPU Kompaktowe CPU CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP Pami ç robocza 16 KB/4 K Instrukcji 32 KB/10 K Instrukcji 32 KB/10 K Instrukcji 32 KB/10 K Instrukcji Pami ç adujàca 64 KB do 4 MB na karcie 64 KB do 8 MB na karcie MMC MMC Podtrzymanie programu i danych na karcie MMC wszystkie bloki Czas wykonania poleceƒ Operacja bitowa 0,2 µs 0,2 µs Operacja 16-bitowa 2 µs 1 µs Operacja sta oprzecinkowa 5 µs 2 µs Operacja zmiennoprzecinkowa 6 µs 3 µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki 128 byte 256 byte Timery/liczniki (S7) 128/ /256 Timery/liczniki (IEC) IloÊç bloków IloÊç bloków adowalnych 1024 Zakres numerów 512 FC, 512 FB, 511 DB Bloki programu (OB) free cycle (OB 1), real-time controlled (OB 10), delay alarm (OB 20), time-triggered (OB 35), interrupt-triggered (OB 40), restart (OB 100, 102), asynchronous error (OB 80, 82, 85, 87), synchronous error (OB 121, 122), station failure/restoration (OB 86, tylko dla CPU 313C-2 DP) Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 byte 1024/1024 byte 1024/1024 byte 1024/1024 byte We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 byte 128/128 byte 128/128 byte 128/128 byte We/wy cyfrowe (cent.) We/wy analogowe (cent.) Kasety rozszerzajace IloÊç kaset 1 max. 4 IloÊç modu ów w kasecie 8 8 Interfejs PROFIBUS DP: Max liczba portów DP wbud./ CP /1 Tryb Equidistant Uakt./dezakt. stacji slave SzybkoÊç transmisji 12 Mbit/s IloÊç stacji slave 32 Zintegrowane funkcje Zliczanie 2 enkodery 24 V/10 khz 3 enkodery 24 V/30 khz Szybkie wyjêcia 2 kana y PWM max. 2.5 khz 3 kana y PWM max. 2.5 khz Pomiar cz stotliwoêci 2 kana y max. 10 khz 3 kana y max. 30 khz Pozycjonowanie Regulacja w zamkni tej p tli z wykorzystaniem FB Regulator PID Regulator PID Zintegrowane wejêcia/wyjêcia WejÊcia dwustanowe 10; 24 V DC; wszystkie kana y z mo liwoêcià generowania 24; 24 V DC; wszystkie kana y z mozliwoêcià generowania alarmów procesowych 16; 24 V DC; wszystkie kana y z mo liwoêcià generowania alarmów procesowych alarmów procesowych WyjÊcia dwustanowe 6; 24 V DC, 0.5 A 16; 24 V DC, 0.5 A 6; 24 V DC, 0.5 A WejÊcia analogowe 4: ± 10 V, 0 do 10 V, ± 20 ma, 0/4 do 20 ma; 1: 0 to 600 Ω, PT100 WyjÊcia analogowe 2: ± 10 V, 0 do 10 V, ± 20 ma, 0/4 do 20 ma Interfejs szeregowy PtP Standard elektryczny RS485/422 Protoko y 3964 (R), ASCII Wymiary (mm) 80 x 125 x x 125 x 130 Wymagana listwa zaciskowa 1 x 40 pin 2 x 40 pin 1 x 40 pin 1 x 40 pin Numer katalogowy 6ES7312-5BD.. 6ES7313-5BE.. 6ES7313-6BE.. 6ES7313-6CE..

9 Kompaktowe CPU i procesory technologiczne Kompaktowe CPU Technologiczne CPU CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP CPU 315T-2DP CPU 317T-2 DP Pami ç robocza 48 KB/16 K Instrukcji 48 KB/16 K Instrukcji 128kB/42K Instrukcji 512 KB/170 K Instrukcji Pami ç adujàc 64 KB to 8 MB na karcie MMC 4 MB...8 MB na karcie MMC 4 MB...8 MB na karcie MMC Podtrzymywanie programu i danych wszystkie bloki na karcie MMC wszystkie bloki do 256 KB na karcie MMC Czas wykonania poleceƒ Operacja bitowa 0,1 µs 0,1 µs 0,05 µs Operacja 16-bitowa 0,2 µs 0,2 µs 0,2 µs Operacja sta oprzecinkowa 2 µs 2 µs 0,2 µs Operacja zmiennoprzecinkowa 3 µs 3 µs 1 µs Znaczniki/timery/liczniki Znaczniki 256 byte 256 byte 2048 byte 4096 byte Timery/liczniki (S7) 256/ / / /512 Timery/liczniki (IEC) IloÊç bloków IloÊç bloków adowalnych Zakres numerów 512 FC, 512 FB, 511 DB 512 FC, 512 FB, 511 DB 2048 FC, 2048 FB, 1023 DB 2048 FC, 2048 FB, 2047 DB Bloki programu (OB) Free cycle (OB 1), real-time controlled (OB 10), delay alarm (OB 20), time-triggered (OB 35), interrupt-triggered (OB 40), restart (OB 100, jak CPU DP jak CPU DP 102), fault (OB 80, 82, 85, 87), synchronous error (OB 121, 122), station failure/restoration (OB 86, tylko CPU 314C-2 DP) Zakresy adresów Przestrzeƒ adresowa we/wy 1024/1024 byte 1024/1024 byte 2048/2048 byte 8192/8192 byte We/wy - odwzorowanie procesu 128/128 byte 128/128 byte 128/128 byte 256/256 byte We/wy cyfrowe (cent.) We/wy analogowe (cent.) Kasety rozszerzajàce IloÊç kaset max. 4 1 IloÊç modu ów w kasecie 8 8 Interfejs PROFIBUS DP: Max liczba portów DP wbud./ CP /1 2/2 2/2 Tryb Equidistant Uaktywnianie dezaktywacja stacji slave SzybkoÊç transmisji 12 Mbit/s 12 Mbit/s 12 Mbit/s IloÊç stacji slave Zintegrowane funkcje Liczniki: 4 enkodery inkrementalne 24 V/60 khz Przek adnia elektryczna WyjÊcia szybkie: 4 kana y PWM max. 2.5 khz Dojazd do zderzaka Pomiar cz stotliwoêci: 4 kana y max. 60 khz Korekcja po o enia na bazie znacznika Pozycjonowanie: SFB do pozycjonowania 1 osi przez 2 DO, AO Sterowanie krzywkowe Regulacja: PID Pozycjonowanie Zintegrowane wej./wyj WejÊcia dwustanowe 24; 24 V DC; wszystkie kana y z mo liwoêcià generowania alarmów procesowych 4; 24 V DC; (np. BERO) WyjÊcia dwustanowe 16; 24 V DC, 0.5 A 8; 24 V DC; 0.5 A; dla sterowania krzywkowego WejÊcia analogowe 4: ± 10 V, 0 to 10 V, ± 20 ma, 0/4 to 20 ma; 1: 0 to 600 Ω, PT100 WyjÊcia analogowe 2: ±10 V, 0-10 V, ± 20 ma, 0/4-20 ma Interfejs szeregowy PtP RS485/422 Protoko y 3964 (R), RK512, ASCII Wymiary 120 x 125 x x 125 x x 120 x x 125 x 130 Wymagana listwa zaciskowa 2 x 40 pin 2 x 40 pin 1 x 40 pin 1 x 40 pin Numer katalogowy 6ES7314-6BF.. 6ES7314-6CF.. 6ES7315-6T610 6ES7317-6TJ.. 9

10 Systemy Fail-safe Rodzina SIMATIC Safety Integrated obejmuje sterowniki w wykonaniu SIMATIC Fail-safe oraz uk ady I/O oraz narz dzia in ynierskie. W przypadku wykrycia b du lub nieprawid owoêci w funkcjonowaniu, system sterowania Fail-safe mo e ustawiç si w stan bezpieczny lub pozostaç w niezmienionym, bezpiecznym stanie. Sterowniki w wykonaniu Fail-safe sà oparte o udoskonalone, standardowe sterowniki PLC. Sieç PROFIBUS, wykorzystywana w aplikacjach Fail-safe posiada dodatkowe mechanizmy kontroli danych, zdefiniowane w profilu sieci PROFIBUS - PROFIsafe. Komunikacja standardowa PROFIBUS jak i komunikacja odporna na b dy PROFIsafe mogà pracowaç na wspólnym kablu PROFIBUS. Sposób programowania systemów Fail-safe nie ró ni si od programowania standardowej aplikacji. Oprogramowanie narz dziowe Step 7 musi byç jedynie wzbogacone programem nak adkowym - S7 Distributed Safety, zawierajàcym narz dzie do parametryzacji modu ów I/O typu Fail-safe oraz niezb dne biblioteki programowe. Do programowania wykorzystywane sà edytory j zyka LAD oraz FBD. Dzi ki takiemu podejêciu technologia Safety mo e byç atwo zintegrowana ze standardowym programem. Konfiguracja mieszana zawierajàca standardowe modu y I/O i modu y Fail-safe Konstrukcja mechaniczna uk adów I/O, wykorzystywanych w systemach Fail-safe, umo liwia z o enie systemu sterowania z niemal pojedyƒczych kana ów. IloÊç modu ów I/O Fail-safe mo e byç zatem ÊciÊle dopasowana do wymagaƒ aplikacji. W obr bie jednej stacji I/O mogà byç stosowane jednoczeênie standardowe modu y jak i modu y w wykonaniu Fail-safe. Systemy Fail-safe mogà byç zrealizowane na bazie procesorów CPU 315F oraz 317F. Procesory te oparte sà o standardowe jednostki S7, wzbogacone sprz towo i programowo o mechanizmy zabezpieczajàce, umo liwiajàce wykonywanie programu Fail-safe. Dane Fail-safe Standardowy protokó PROFIBUS DP PROFIBUS DP Dane standardowe Dane Fail-safe Standardowy protokó PROFIBUS DP Dane standardowe Warstwa PROFI safe Kana czarny = standardowy PROFIBUS Dane standardowe i dane Fail-safe sà przesy ane tym samym kablem za poêrednictwem profilu PROFIsafe 10

11 Programowanie Sterowniki S7-300 programowane sà za pomocà pakietu narz dziowego STEP 7 lub STEP 7 Lite. Oprogramowanie narz dziowe pozwala na atwe i pe ne wykorzystanie wszystkich funkcji sterownika. Obydwa pakiety pozwalajà na ca kowità realizacj projektu sterowania, poczàwszy od tworzenia konfiguracji sprz towej poprzez implementacje algorytmu sterowania i uruchomienia systemu a koƒczàc na diagnostyce i serwisowaniu sterownika. STEP 7 LITE STEP 7 Lite jest atrakcyjnym cenowo oprogramowaniem narz dziowym, umo liwiajacym tworzenie na bazie sterownika S7-300 aplikacji typu stand-alone oraz nie wykorzystujàcych modu ów funkcyjnych (FM) i komunikacyjnych (CP). STEP 7 Lite charakteryzuje si prostà obs ugà i mo liwoêcià szybkiego tworzenia aplikacji. STEP 7 Lite nie wspó pracuje z dodatkowymi pakietami programowymi takimi jak Engineering Tools. Programy pisane w STEP 7 Lite mogà byç edytowane równie w STEP 7. STEP 7 STEP 7 jest stosowany do tworzenia relatywnie du ych i z o onych aplikacji sterujàcych, wymagajàcych stosowania j zyków programowania wy szego poziomu (patrz Engineering Tools) lub modu ów funkcyjnych i komunikacyjnych. STEP 7 jest kompatybilny z dodatkowymi pakietami programowymi takimi jak Engineering Tools. Engineering Tools Oprogramowanie rodziny Engineering Tools zawiera dodatkowe pakiety narz dziowe s u àce do programowania sterowników za pomocà j zyków zorientowanych funkcjonalnie. W ramach Engineering Tools dost pne sà: S7-SCL (Structured Control Language) j zyk wy szego poziomu o strukturze j zyka PASCAL. Graficzne programowanie po àczeƒ komunikacyjnych w NetPro S7-GRAPH J zyk graficzny, umo liwiajàcy programowanie sterowaƒ sekwencyjnych. S7- HiGraph J zyk programowania sterowników S7/C7 umo liwiajàcy graficzne przedstawienie procesów sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusowych. CFC J zyk wy szego poziomu do graficznego opisu procesów w postaci planu technologicznego. Pakiety Engineering Tools wykorzystuje si do tworzenia du ych i skomplikowanych uk adów sterowania. Programy napisane przy pomocy tych narz dzi zajmujà wi cej miejsca w pami ci sterownika. CPU i pakiety Engineering Tools: - Wszystkie procesory CPU mogà byç programowane w j zykach STL, LAD, FBD. - W przypadku stosowania j zyka S7-SCL zalecane sà procesory CPU 314 lub wi ksze. - W przypadku stosowania j zyków graficznych (S7-GRAPH, S7-HiGRAPH lub CFC) zalecane sà procesory CPU 315-2DP lub wi ksze. Backup danych Karta pami ci MMC umo liwia zapisanie i przechowywanie programu oraz innych danych w CPU. Zaletà tego jest atwoêç serwisowania lub te rozbudowy uk adu automatyki. Na karcie pami ci mo na zapisaç oprócz w aêciwego programu, równie kompletny projekt stworzony w SIMATIC Managerze, zawierajàcy nazwy symboliczne zmiennych i komentarze poszczególnych kroków programu. W przypadku wykorzystywania j zyków programowania wy szych rz dów, na karcie oprócz kodu êród owego mo na zapisaç oryginalny projekt, zawierajàcy graficznà postaç programu, wykonanà narz dziem S7-HiGRAPH. Dodatkowo na karcie MMC mo na przechowywaç dowolne pliki zawierajàce np. dokumentacj elektrycznà, instrukcje obs ugi. 11

12 Komunikacja Ca kowicie Zintegrowana Automatyka Ca kowicie Zintegrowana Automatyka oznacza unifikacj Êwiata produkcji i technologii procesów, w myêl której wszystkie elementy sprz towe i programowe tworzà jednolity i zwarty system. Migrajca inteligencji do poziomu pojedynczych wejêç/ wyjêç (rozproszona inteligencja) umo liwia tworzenie nowych struktur sieciowych dajàc przy tym dodatkowe korzyêci takie jak szybsze uruchamiania, pe nà dost pnoêç do zasobów sprz tu. Podstaw nowoczesnych systemów rozproszonych opartych na koncepcji Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki stanowià sieci komunikacyjne. Sterowniki rodziny S7-300 umo liwiajà komunikacje w sieciach: Ethernet Przemys owy - (IEE oraz 802u) powszechnie akceptowany mi dzynarodowy standard (Ethernet). System komunikacji dla sieci lokalnych i obiektowych. PROFINET - mi dzynarodowy standard komunikacji oparty o sieç Industrial Ethernet, zapewniajàcy komunikacj w czasie rzeczywistym na wszystkich poziomach uk adu automatyki. Umo liwia nieograniczone stosowanie istniejàcych standardów IT w po àczeniu z komunikacjà przemys owà. PROFINET zapewnia równie komunikacj z systemami Motion Control, dzi ki mo liwoêci przesy ania danych ze sta ym i deterministycznym cyklem. PROFIBUS (IEC 61158/EN 50170) - sieç przemys owa do komunikacji pomi dzy sterownikami i urzàdzeniami I/O. AS - Interface (EN50295) - sieç przemys owa do komunikacji z dwustanowymi czujnikami i elementami wykonawczymi. BN 50090, ANSI EIA standard komunikacji w obr bie systemów instalacyjnych i w automatyce budynków. Interfejs Punkt - Punkt - interfejs szeregowy do realizacji prostych zadaƒ komunikacyjnych lub komunikacji poprzez niestandardowy protokó wymiany danych. Industrial Ethernet (PROFINET) S7-300 MPI PG PROFIBUS KNX ET 200 Czujnik dymu PC S7-400 Link S7-300 Komunikacja procesowa Komunikacja procesowa, czyli komunikacja sterowników S7-300 àcznie ze wszystkimi sieciami, z urzàdzeniami pomiarowymi i wykonawczymi jest realizowana poprzez zintegrowane z CPU (modu y wejêcia/wyjêcia), modu y interfejsowe (IM), modu y funkcyjne (FM) lub modu y komunikacyjne (CP). Serwer danych Skaner S7-300 Panel operatorski AS-Interface Czujnik ET 200S PN Sprz gacz sieciowy np. CPU 317-2PN/DP ET 200S Wymania danych z prostymi czujnikami i elementami wykonawczymi mo e byç równie realizowana za poêrednictwem sieci ASI. 12

13 PROFINET - otwarty standard komunikacji dla Industrial Ethernet Konfiguracja Dane procesowe Diagnostyka I/O Controller S7-300, mogàcy wymieniaç dane z urzàdzeniami wejêcia/wyjêcia za poêrednictwem sieci Industrial Ethernet. IE/PB Link PN IO: urzàdzenie PROXY do àczenia istniejàcych urzàdzeƒ I/O i sieci PROFIBUS do sieci PROFINET. Wyspa I/O PROFINET (zgodny ze standardem IEC 61158/EN 50170) jest otwartym standardem komunikacji przemys owej bazujàcym na Industrial Ethernet. PROFINET umo liwia budow rozproszonych systemów automatyki, àczenie nieinteligentnych urzàdzeƒ I/O z systemami sterowania jak komunikacj z uk adami nap dowymi wymagajàcymi synchronizacji osi za poêrednictwem sieci Ethernet. PROFINET IO PROFINET I/O wykorzystywany jest do bezpoêredniego àczenia, poprzez sieç Industrial Ethernet, rozproszonych urzàdzeƒ I/O. Przy wykorzystaniu narz dzia STEP 7, podobnie jak w przypadku sieci PROFIBUS, urzàdzenia PROFINET I/O do àczane sà do sterownika Parametryzacja Diagnostyka Status/Sterowanie PROFINET I/O:rozpraszanie urzàdzeƒ obiektowych za poêrednictwem sieci Industrial Ethernet centralnego (I/O Controllera). Istniejàce segmenty sieci PROFIBUS z urzàdzeniami DP slave mogà byç integrowane z siecià PROFINET za poêrednictwem urzàdzeƒ àczàcych PROXY- IE/PB Link. W ofercie S7-300 dost pne sà nast pujàce produkty do sieci PROFINET: IM PN: interfejs sieciowy do stacji wejêç/wyjêç rozproszonych ET200S. CPU PN/DP oraz CPU317-2 PN/DP: jednostki centralne z wbudowanym interfejsem PROFINET. Jednostki pracujà jako I/O Controllery, mogàce wymieniaç dane z urzàdzeniami wejêcia/ wyjêcia za poêrednictwem sieci Industrial Ethernet. CP343-1: modu komunikacyjny Industrial Ethernet do sterowników PROFINET CBA PROFINET CBA (Component Based Automation) umo liwia budowanie rozproszonych systemów sterowania opartych o koncepcj modularyzacji linii produkcyjnej. Koncepcja CBA polega na wyodr bnieniu samodzielnych komponentów obejmujàcych mechanik, sterownik i jego oprogramowanie oraz na zdefiniowaniu interfejsu komponentu, czyli sygna ów sterujàcych i sygna ów generowanych przez komponent. Konfiguracja komunikacji mi dzy rozproszonymi urzàdzeniami, czyli komponentami jest graficzna i w pe ni intuicyjna. Technologia CBA upraszcza sposób komunikacji mi dzy urzàdzeniami, umo liwia standaryzacj urzàdzeƒ oraz dalszà rozbudow uk adu automatyki. STEP 7, oprócz zaprogramowania sterownika PLC, wykorzystywany jest do stworzenia i wygenerowania komponentu softwarowego wraz z jego interfejsem. Do konfiguracji komunikacji pomi dzy komponentami oraz do diagnostyki poszczególnych modu ów technologicznych wykorzystuje si oprogramowanie narz dziowe SIMATIC imap. FIS przenoênik rolkowy PrzenoÊnik rolkowy PrzenoÊnik rolkowy Stół obrotowy Stół obrotowy FB stół obrotowy Projektowanie programowanie systemu sterowania Kreowanie komponentu Graficzna konfiguracja komunikacji PROFINET CBA - automatyka rozproszona 13

14 Wbudowane interfejsy Wbudowane w CPU interfejsy komunikacyjne MPI, PROFIBUS, PROFINET lub PtP umo liwiajà szybkà i efektywnà wymian danych pomi dzy sterownikami i do àczonymi do niego urzàdzeniami zewn trznymi. CPU S7-300 PG Multi-point interface MPI MPI jest optymalnym cenowo i funkcjonalnie interfejsem komunikacyjnym do wymiany danych pomi dzy sterownikami SIMATIC S7/C7/WinAC a panelami operatorskimi HMI, komputerami PC i urzàdzeniami programujàcymi. Pr dkoêci transmisji osiàgajà 187,5 bit/s. Magistrala MPI przeznaczona jest do: programowania sterownika, monitorowania stanu jego pracy i diagnostyki, przesy ania danych procesowych pomi dzy sterownikami, pod àczania do sterowników paneli operatorskich i stacji wizualizacji procesu. W niektórych CPU interfejs MPI mo e pracowaç jako dodatkowy port PROFIBUS DP, zarówno w trybie Master jak i Slave. PROFIBUS DP Jednostki centralne wyposa one dodatkowo w port DP mogà byç bezpoêrednio do àczane do sieci przemys owej PROFIBUS DP (wg Normy EN 50170). Sieç PROFIBUS umo liwia budowanie na bazie S7-300 rozproszonych systemów sterowania. Pozwala na do àczanie do CPU stacji wejêç/wyjêç typu ET200 odleg ych nawet o 1200 metrów (bez dodatkowych wzmacniaczy sygna u). Konfiguracja i obs uga programowa rozproszonych modu ów wejêç/wyjêç jest taka sama jak modu ów wejêç/wyjêç do àczanych bezpoêrednio do CPU. Komunikacja PROFIBUS DP pozwala równie na wymian danych z urzàdzeniami z poza rodziny produktów SIMATIC i urzàdzeniami innych producentów. PG OP OP ET200 Zintegrowane interfejsy S7-300 do bezpoêredniego pod àczenia MPI i PROFIBUS DP Przeznaczenie interfejsu PROFIBUS DP: komunikacja z rozproszonymi uk adami wejêç/wyjêç, wymiana danych z inteligentnymi w z ami sieci PROFIBUS, komunikacja z panelami operatorskimi Funkcje Routingu. Interfejs PtP Niektóre jednostki centralne majà wbudowany dodatkowy, swobodnie programowalny port w standardzie RS 422/485. Umo liwia on komunikacj z dowolnymi urzàdzeniami wyposa onymi w port szeregowy np. czytnikami kodów paskowych, systemami wa àcymi. Maksymalna pr dkoêç transmisji wynosi 38,4 kbit/s. Port mo e pracowaç w trybie ASCII, 3964(R) lub RK512. Ethernet (PROFINET) Jednostki centralne CPU z wbudowanym interfejsem PROFINET umo liwiajà budowanie systemów sterowania w oparciu o koncepcj CBA. Interfejs PROFINET mo e byç równie wykorzystany do programowania sterownika PLC oraz do komunikacji z systemami operatorskimi HMI. Wbudowane z àcze PROFINET umo liwia dodatkowo komunikacj sterownika z urzàdzeniami wejêcia/wyjêcia w strukturach autoamtyki rozproszonej. 14

15 Modu y wejêç/wyjêç - charakterystyka Szeroki zakres dost pnych modu ów umo liwia optymalne dopasowanie sterownika do wymagaƒ aplikacji. Dost pne sà modu y: wejêç i wyjêç dwustanowych oraz analogowych, obs ugujàce wszystkie standardowe rodzaje sygna ów oraz modu y z funkcjami diagnostycznymi i przerwaniami, wejêç i wyjêç dwustanowych oraz analogowych do stref EX (zagro onych wybuchem), funkcyjne: licznikowe, pomiarowe, pozycjonujàce, typu CAM (do sterowania krzywkowego), regulatorów PID, komunikacyjne - umo liwiajàce wymian danych poprzez port szeregowy RS 232/485, PROFIBUS, ASI oraz Industrial Ethernet, zasilacze dostarczajàce napi cia 24 V DC, interfejsowe - umo liwiajàce àczenie kaset sterownika. Mo liwoêci modu ów komunikacyjnych Po àczenie punkt-punkt z pr dkoêcià do 115 kbit/s, za poêrednictwem ró nych protoko ów,np. dla czytników kodów kreskowych, skanerów, drukarek, urzàdzeƒ pomiarowych itp. Po àczenie z siecià ASI - umo liwiajàcà komunikacj z czujnikami i elementami wykonawczymi. Po àczenie z siecià przemys owà PROFIBUS za poêrednictwem protoko u DP oraz FMS i kabla miedzianego lub Êwiat owodu. Po àczenie do Ethernetu Przemys owego za poêrednictwem protoko u ISO/TCP lub TCP/IP. Mo liwoêci modu ów funkcyjnych Zliczanie impulsów wejêciowych do cz stotliwoêci 500 khz, pomiar cz stotliwoêci do 100 khz. Sterowanie krzywkowe - CAM do 13 Êcie ek na modu. Ró ne odmiany funkcji pozycjonowania: pozycjonowanie z silnikiem dwubiegowym, dojazd do punktu z silnikiem krokowym lub serwo, interpolacja wieloosiowa z silnikami krokowymi lub servo. Regulacja PID dla ró nych typów elementów wykonawczych (regulatory z wyjêciem ciàg ym lub krokowym). Po àczenie ze Êwiatem IT S7-300 mo na w atwy sposób do àczyç do nowoczesnych i zaawansowanych technologicznie systemów IT. W po àczeniu z procesorem komunikacyjnym do sieci Ethernet/Internet CP IT mo liwe jest: udost pnianie aktywnych stron HTML, zawierajàcych wartoêci aktualnych zmiennych procesowych, monitorowanie sterownika S7-300 za poêrednictwem stron WWW i przeglàdarki internetowej, wysy anie i z programu u ytkownika, zdalne programowanie za poêrednictwem sieci WAN i TCP/IP, równie poprzez linie telefoniczne (np. ISDN). 15

16 Modu y I/O - charakterystyka Interfejsem pomi dzy CPU a procesem sà modu y sygna owe. Szeroka gama dost pnych modu ów sygna owych umo liwia optymalne dopasowanie konfiguracji sterownika do wymagaƒ aplikacji. atwa instalacja Czujniki oraz elementy wykonawcze pod àczane sà do modu ów sygna owych za poêrednictwem listew zaciskowych. W przypadku koniecznoêci wymiany modu u wystarczy wyciàgnàç listw zaciskowà z jednego modu u i wpiàç do drugiego. System mechanicznego kodowania listwy zaciskowej nie pozwala na wpi cie listwy zaciskowej do nieodpowiedniego modu u. Szybkie pod àczanie SIMATIC TOPconnect u atwia okablowanie modu u i umo liwia oddalenie listwy zaciskowej od sterownika. Zastosowania uniwersalne 24 V DC 120/230 V AC WejÊcia/wyjÊcia dwustanowe Zastosowania specjalne 48 do 125 V DC WyjÊcia niestandardowe 24 V DC stan aktywny niski WyjÊcia przekaênikowe dla ró nych napi ç w obr bie modu u Przetwarzanie sygna ów w standardzie SSI Modu y do stref zagro onych wybuchem Modu y obs ugujàce alarmy procesowe Funkcje diagnostyczne do szybkiej lokalizacji b dów WejÊcia/wyjÊcia analogowe Pomiar napi cia pràdu, rezystancji i temperatury Pomiary o podwy szonej dok adnoêci (wy szej rozdzielczoêci i mniejszym b dzie pomiaru) Modu y o skróconym czasie konwersji sygna u Pomiar temperatury (termometry rezystancyjne, termopary) Alarmy procesowe do skrócenia reakcji sterownika Diagnostyka do wykrywania b dów torów pomiarowych Modu y wejêcia/wyjêcia 16

17 atwa konfiguracja Modu y sà konfigurowane i parametryzowane z poziomu oprogramowania STEP7. Dane konfiguracyjne modu ów sà zapisywane centralnie, w pami ci CPU. W przypadku wymiany modu u, dane konfiguracyjne sà automatycznie wysy ane do nowego modu u. W przypadku u ycia nowszych wersji modu ów nie ma koniecznoêci aktualizowania programu w sterowniku. Raz wykonana konfiguracja modu ów mo e byç wykorzystywana dla innych sterowników np. gdy maszyna musi byç powielana. Diagnostyka, przerwania Wi kszoêç modu ów umo liwia diagnostyk torów pomiarowych i sprawdza wiarygodnoêç sygna ów przychodzàcych z procesu (przerwania procesowe). Oznacza to, e system sterowania mo e bardzo szybko reagowaç na wszelkie nieprawid owoêci lub zdarzenia procesowe. Parametryzacja modu u analogowego Modu y specjalizowane Do celów sprawdzania poprawnoêci napisanej aplikacji w kasecie sterownika mo na umieêciç modu y symulujàce wejêcia/wyjêcia. Modu y te wyposa one sà w prze àczniki do wymusznia stanów na wejêciach oraz diody sygnalizujàce stan wyjêç. Modu y symulacyjne mogà byç umieszczane w dowolnym miejscu w kasecie. W przypadku, gdy zachodzi potrzeba zarezerwowania miejsca lub przestrzeni adresowej w sterowniku na modu y, które b dà zainstalowane w póêniejszym czasie mo na wykorzystaç modu y puste (ang. Dummy Module). Kolejne strony zawierajà opis dost pnych modu ów sygna owych. Pe na informacja odnoênie modu ów znajduje si w katalogu elektronicznym CA01 (internet: 17

18 Dane techniczne modu ów wejêç dwustanowych Opis Typ Przeznaczenie Napi cie wejêciowe Polaryzacja Modu y wejêç dwustanowych DC Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe (np. BERO) 24 V Diagnostyka/przerwania Opóênienie dzia ania ms typ. 3 ms P IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje tryb izochroniczny 8 DO 16 DO 8 DI, 8 DX 1) Numer katalogowy 6ES ES ES ES ES ES BH BH BL BH BL BH Opis Modu y wejêç dwustanowych Typ DC Universalny UC Przeznaczenie Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 (np. BERO) Urzàdzenia NAMUR Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe Napi cie wejêciowe 24 V 48 do 125 V UC 24/48 V Polaryzacja M P Diagnosyka/przerwania Opóênienie dzia ania typ. 3 ms 0,05 ms 3 ms 10 ms < 6 ms IloÊç kana ów Izolacja: IloÊç grup Dodatkowe funkcje tryb izochroniczny funkcje dla aut. procesowej Numer katalogowy 6ES ES ES ES ES BH BH TH CH CH Opis Typ Przeznaczenie Modu y wejêç dwustanowych DC Prze àczniki i czujniki zbli eniowe 2/3/4 przewodowe na napi cie przemienne Napi cie wejêciowe 120/230 V 120/230 V 120/230 V 120/230 V Polaryzacja P P P P Diagnostyka/przerwania Opóênienie dzia ania < 25 ms < 25 ms < 25 ms < 25 ms IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje Numer katalogowy 6ES FH ES FL ES FF ES FF ) Mo liwoêç parametryzowania jako wyjêcie lub wejêcie. 18

19 Dane techniczne modu ów wyjêç dwustanowych Opis Typ Przeznaczenie Napi cie wyjêciowe Pràd wyjêciowy Diagnostyka/ przerwania Modu y wejêç dwustanowych DC Elektrozawory, stczniki i lampy sygnalizacyjne 24 V 0,5 A IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje tryb izochroniczny 8 DI 16 DI 8 DI, 8 DX 1) Numer katalogowy 6ES ES ES ES ES ES BH BH BL BH BL BH Opis Typ Przeznaczenie Modu y wejêç dwustanowych DC Elektrozawory, styczniki i lampy sygnalizacyjne Napi cie wyjêciowe 24 V V Pràd wyjêciowy 0.5 A 2 A 1.5 A Diagnostyka/ przerwania IloÊç kana ów Izolacja: iloêç grup Dodatkowe funkcje funkcje dla aut. procesowej Numer katalogowy 6ES BF ES BH ES BF ES CF Opis Modu y wejêç dwustanowych Typ AC UC (przekaênikowe) Przeznaczenie Cewki przekaêników, styczniki, styczniki Elektrozawory, styczniki silnikowe, ma e silniki silnikowe, ma e silniki i lampy sygnalizacyjne i lampy sygnalizacyjne Napi cie wyjêciowe 120/230 V 120/230 V 120 V DC: 24 to 120 V DC 24 V/48 V V 48 to 230 V AC AC: V Pràd wyjêciowy 1 A 1 A 2 A 1 A 2 A 3 A 5 A 0,5 A Diagnostyka/ przerwania / / IloÊç kana ów Izolacja: IloÊç grup Dodatkowe funkcje Numer katalogowy 1FH FF FF EL HH HF HF HF GH00 6ES ) Mo liwoêç parametryzowania jako wyjêcie lub wejêcie. 19

20 Dane techniczne modu ów wejêç analogowych Opis Modu y wejêç analogowych WielkoÊç mierzona napi cie Zakres dopomiarowy ± 80 mv ± 5 V 0 do 10 V ± 1 V ± 10 V ± 1 V ± 250 mv 1 to 5 V ± 2,5 V ± 50 mv ± 5 mv ± 500 mv ± 10 V ± 10 V ± 500 mv ± 10 mv ± 1 V 0 to 2 V 1 to 5 V 1 to 5 V ± 2,5 V 0 to 10 V ± 1 V ± 5 V Diagnostyka/przerwania (przy1..5 V) B àd pomiarowy ± 1 % ± 0.1 % ± 0.9 % ± 0.7 % ± 0.15 % ± 0.6 % ± 0.4 % IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max. 14 bit max. 14 bit 15 bit + znak 8 bit 12 bit + znak 13 bit + znak 12 bit + znak 13 bit + znak + znak + znak Czas konwresji (na kana ) min. 3 ms min. 3 ms min. 10 ms 5 ms min. 85 ms min. 0.2 ms < 70 ms 52 µs Dodatkowe funkcje Pomiar Pomiar pràdu 2 wyjêcia Pomiar Pomiar Pomiar tryb pràdu, analogowe rezystancji, pràdu, pràdu. izochroniczny rezystancji, temperatury 4 wyjêcia rezystancji, temperatury (RTD), analogowe temperatury (TC + RTD) 2 wyjêcia analogowe Numer katalogowy 6ES ES ES ES ES ES ES ES KF KB NF CE KE HG KF HF Opis Modu y wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Pràd Zakres pomiarowy ± 3.2 ma, ± 10 ma, ± 20 ma 0 do 20 ma ± 10 ma 0 to 20 ma ± 20 ma ± 20 ma, 0 do 20 ma, 0 do 20 ma 0 do 20 ma 0 do 20 ma 4 do 40 ma 4 do 40 ma 4 do 40 ma 4 do 20 ma Rodzaj po àczenia Przetworniki 2 i 4-przewodowe Przetworniki 4-przewodowe Przetworniki 2 i 4-przewodowe Diagnostyka/przerwania (przy ma) B àd pomiarowy ± 1 % ± 0.3 % ± 0.8 % ± 0.25 % ± 0.5 % ± 0.3 % IloÊç kana ów IloÊç grup (8) RozdzielczoÊç max. 14 bit +max. 14 bit + 15 bit + znak znak znak 8 bit 13 bit + znak 12 bit + znak 13 bit + znak Czas konwersji na kana min. 3 ms min. 3 ms min. 10 ms 5 ms min. 0.2 ms < 70 ms 52 µs Dodatkowe funkcje Pomiar pràdu, rezystancji, temperatury (TC + RTD) Pomiar napi cia 2 wyjêcia analogowe Pomiar napi cia, 4 wyjêcia analogowe Pomiar napi cia, rezystancji i temperatury tryb izochroniczny Numer katalogowy 6ES7 6ES7 6ES7 6ES7 6ES7 6ES7 6ES KF BH NF CE HG KF HF (6ES NF1.-...) 20

21 Opis WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych Rezystancja Zakres pomiarowy 150 Ω, 300 Ω, 600 Ω 10 kω 600 Ω, 6 kω Rodzaj po àczenia pod àczenia 2- /3- /4-przewodowe Diagnostyka/przerwania B àd pomiarowy ± 1 % ± 0.1 % ± 3.5 % ± 0.5 % IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max. 14 bit + znak max. 14 bit + znak max. 15 bit + znak 12 bit + znak 12 bit + znak Czas konwersji min. 3 ms min. 3 ms min. 10 ms min. 85 ms < 140 ms Dodatkowe funkcje Pomiar napi cia, Pomiar temperatury Pomiar temperatury Pomiar pràdu, pràdu, temperatury (RTD) (RTD) napiecia, (TC + RTD) 2 wyjêcia analogowe temperatury Numer katalogowy 6ES KF ES KB ES PF ES KE ES KF Opis Modu y wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Temperatura Zakres pomiarowy Pt 100 Pt 100 Pt:100; Termopary Termopary Pt 100 (-120 do Ni ; typu E, N, J, K, L typu B, E, N, (-120 do +130 ºC) (-200 to +385 ºC) 500; 1000; J, K, L, R, +130 ºC) Ni:100; S, T, U 2) Ni:100; 120; 200; Ni:1000Ni; 500; 1000; LG-Ni Cu ; (-200 (standardowy i do +850 ºC klimatyczny) i -120 do +130 ºC) 1) Diagnostyka/przerwania B àd pomiarowy ± 1 % ± 0.1 % ± 1 % ± 0.1 % ± 1 % IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç max. 14 bit max. 14 bit max. 14 bit 15 bit + max. 14 bit max. 14 bit 15 bit + 12 bit + + znak + znak + znak znak + znak + znak znak znak Czas konwersji min. min. 3 ms min. 3 ms min. min. 3 ms min. 3 ms min. < 140 ms 85 ms 10 ms 10 ms Dodatkowe funkcje Pomiar rezystancji, 2 wyjêcia analogowe Pomiar napi cia, pràdu, rezystancji, temperatury (TC) Pomiar rezystancji Pomiar napi cia, pràdu, temperatury (RTD) Pomiar napi cia, pràdu i temperatury Numer katalogowy 6ES ES ES ES ES ES ES ES KE KF KB PF KF KB PF KF ) Charakterystyka zgodna z GOST w przygotowaniu. 2) Charakterystyka zgodna z GOST P w przygotowaniu. 21

22 Dane techniczne modu ów wyjêç analogowych Opis Modu y wejêç analogowych WielkoÊç mierzona Napi cie Zakres pomiarowy V, V, ± 10 V V V V Diagnostyka/przerwania B àd pomiaru ± 0,5 % ± 0,12 % ± 0,6 % ± 1 % ± 0,5 % IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit max. 15 bit + 8 bit 12 bit + znak 13 bit + znak znak Czas konwersji (na kana ) 0,8 ms 0,8 ms 1,5 ms 2,5 ms min. 85 ms 0,8 ms Dodatkowe funkcje WyjÊcie pràdowe WyjÊcie pràdowe WyjÊcie pràdowe, 4 analogowe tryb izochroniczny wejêcia WyjÊcie pràdowe 4 analogowe wejêcia WyjÊcie pràdowe, 4 analogowe wejêcia Numer katalogowy 6ES ES ES ES ES ES HD BH ND CE KE HG Opis WielkoÊç mierzona Modu y wejêç analogowych Pràd Zakres pomiarowy ± 20 ma, ma, ma ma Typ po àczenia Pod àczenie 2-przewodowe Diagnostyka/przerwania B àd pomiarowy ± 0,6 % ± 0,18 % ± 1,0 % IloÊç kana ów IloÊç grup RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit max. 15 bit + znak 12 bit Czas konwersji (na kana ) 0,8 ms 0,8 ms 1,5 ms 0,8 ms Dodatkowe funkcje WyjÊcie napi ciowe WyjÊcie napi ciowe WyjÊcie napi ciowe WyjÊcie napi ciowe 4 analogowe wejêcia Numer katalogowy 6ES HD ES HB ES ND ES CE

23 Modu y komunikacyjne Punkt-Punkt do S7-300 Po àczenie punkt-punkt, przy u yciu modu ów komunikacyjnych CP PtP, jest bardzo wydajnym i ekonomicznym rozwiàzaniem komunikacji S7-300 z zewn trznymi systemami. Zalety komunikacji punkt-punkt w porównaniu z sieciami przemys owymi sà szczególnie widoczne w przypadku do àczania do S7-300 niewielkiej liczby urzàdzeƒ zewn trznych (w standardzie RS 232 lub RS 485). Modu y komunikacyjne CP PtP mogà byç wykorzystywane do do àczania do SIMATIC S7 systemów automatyki innych producentów. Dzi ki szerokiej w ofercie dost pne sà modu y z ró nymi przy àczami (RS 232, RS 422/485 itp.) oraz z ju zaimplementowanymi protoko ami komunikacyjnymi. Procesory komunikacyjne CP PtP posiadajà obudow z tworzywa sztucznego oraz zespó diod sygnalizacyjnych, do wyêwietlania informacji diagnostycznych. Wraz z modu ami komunikacyjnymi dostarczany jest pakiet konfiguracyjny zawierajacy przygotowane maski konfiguracyjne, niezb dne biblioteki programowe do komunikacji pomi dzy CPU i CP, przyk ady zastosowaƒ oraz dokumentacj technicznà. Dane konfiguracyjne przechowywane sà w bloku danych w samym CPU. W przypadku wymiany modu u, nie ma koniecznoêci konfiguracji nowego. Dane konfiguracyjne sà przesy àne z CPU do nowego modu u natychmiast po w àczeniu zasilania sterownika. PC, Rechner Drucker Roboter- Steuerung BDE- Terminal SIMATIC S7 S5 oder Fremd-SPS Modem SIMOVERT SIMOREG Prozessregler Scanner Barcode- Leser Wykonanie Ekonomiczny modu Wydajne po àczenie komunikacyjny komputerowe, adowalne protoko y komunikacyjne Pr dkoêç transmisji Niska (19200 bit/s) Wysoka (76800 bit/s) adowalne protoko y MODBUS Master (6ES AA.-...) MODBUS Slave (6ES AB.-...) Data Highway (6ES AE.-...) Nazwa modu u CP 340 CP 341 Numer katalogowy 6ES ES Warstwa fizyczna przy àcza RS 232C (V.24) CP 340-1A CP 341-1A 20 ma (TTY) CP 340-1B CP 341-1B RS 422/485 (X.27) CP 340-1C CP 341-1C Zintegrowane protoko y ASCII ASCII Sterownik drukarki Sterownik drukarki 3964 (R) 3964 (R) RK

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS

simatic simatic net AUTOMATION CONTROLLERS simatic net AUTOMATION Modu y logiczne LOGO! Technologia przysz oêci w przemyêle i w domu Sterownik LOGO! to uniwersalne urzàdzenie s u àce do prze àczania i sterowania w zastosowaniach domowych i przemys

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony

sierpieƒ 2005 Katalog skrócony 2004 wersja Technika nap dowa Katalog skrócony Katalog skrócony 2004 wersja sierpieƒ 2005 Technika nap dowa Katalog skrócony Dobór przemienników Napi cie zasilania Napi cie zasilania Legenda: G110 Sinamics G 110 MM420 Micromaster 420 MM430 Micromaster

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowaƒ w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowaƒ w automatyce PROFInet Technoogie i apikacje Opis systemu Standard da zastosowaƒ w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów poowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instaacja sieci

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw

HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw HiPath 4000 Konwergentna platforma IP dla przedsi biorstw W dziedzinie telekomunikacji dokonuje si prze om porównywalny z tym, jaki swego czasu mia miejsce po pojawieniu si cyfrowej komunikacji g osowej.

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009

SIMATIC PROFINET k i n z c r d o P W e i n a d y 1 Warszawa 2009 SIMATIC Podr cznik Wydanie 1 Warszawa 2009 SIMATIC Wstęp Przegląd dokumentacji o 1 przegląd 2 elementy 3 wymiana danych i komunikacja 4 IO inżyniering 5 CBA inżyniering 6 przykłady konfiguracji 7 Dodatek

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ

Fuzje ró nych sieci. Wysoka wydajnoêç w firmie. Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end. Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Fuzje ró nych sieci Wysoka wydajnoêç w firmie Biznesowe rozwiàzania komunikacyjne typu end-to-end Platforma dla konwergentnych rozwiàzaƒ Wydajne sieci to klucz do sukcesu Istniejàce dzisiaj aplikacje przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów.

Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Automatyka Budynków Automatyka Przemys owa Systemy Moeller jest jednym z czo owych dostawców dla automatyki budynków, automatyki przemys owej oraz systemów. Firma Moeller Electric Think future. Switch

Bardziej szczegółowo

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY

AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY dr in. Piotr Szulewski Instytut Technik Wytwarzania Politechnika Warszawska AUTONOMICZNY MODU POMIAROWY Powszechnie wyst puj ca tendencja zwi zana z wykorzystywaniem w obszarze automatyki przemys owej

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

SIMATIC ET 200 Rozproszone systemy wejść/wyjść. SIMATIC Distributed I/O. www.siemens.pl/et200

SIMATIC ET 200 Rozproszone systemy wejść/wyjść. SIMATIC Distributed I/O. www.siemens.pl/et200 SIMATIC ET 200 Rozproszone systemy wejść/wyjść SIMATIC Distributed I/O www.siemens.pl/et200 Totally Integrated Automation ERP Enterprise Resource Planning Ethernet Poziom zarządzania MES Manufacturing

Bardziej szczegółowo

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..)

PL7 Micro / Junior / Pro. Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) PL7 Micro / Junior / Pro Instrukcja U ytkownika (wersja V3..) Copyright Schneider Automation S.A. 1998. All rights reserved. This document

Bardziej szczegółowo