SIMATIC S7-200 micro system

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC S7-200 micro system"

Transkrypt

1 SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów sterowania. Jednostka centralna CPU, posiadajàca zintegrowane wejêcia i wyjêcia binarne, mo e byç uzupe niona o dodatkowe modu y rozszerzeƒ. System sterowania sk ada si z nast pujàcych elementów: jednostki centralnej CPU Modu ów rozszerzeƒ dwustanowych i analogowych modu ów wejêç / wyjêç modu ów komunikacyjnych slave Profubus-DP modu ów komunikacyjnych master sieci AS-Internface modu ów pomiaru temperatury Akcesoriów i elementów dodatkowych Oprogramowania STEP 7-Micro/Win 2

2 Port komunikacyjny S7200 Zaawansowana technologia Budowa modu owa Wybór modu u w zale- noêci od zastosowania Modu y dwustanowe 4/4 do 16/16 wejêcia /wyjêcia Modu y pomiaru tempe- ratury o rozdzielczoêci 0,1 C RTD modu do pod à- czenia rezystancyjnych przetworników temperatury z programowo prze àczalnym trybem FreePort i protoko em ASCII dla pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ typu drukarki, czytniki kodów paskowych Wszystkie CPU od 222 z mo- du em EM277 posiadajà mo liwoêç komunikacji w sieci PROFIBUS-DP jako slave Wszystkie CPU od 222 z mo- du em CP243-2 posiadajà mo liwoêç komunikacji w sieci AS interface jako master Mo liwoêç komunikacji i wizualizacji procesów w rozproszonych obiektach przy zastosowaniu modemów analogowych telefonicznych oraz modemów GSM np. M20 6/4 wejêcie/wyjêcie 8/6 wejêcie/wyjêcie + max 2 modu y =78 wej/wyj Modu y wejêcia 14/10 wejêcie/wyjêcie + max 7 modu ów =168 wej/wyj Modu y wyjêcia 24/16 wejêcie/wyjêcie + max 7 modu ów =248 wej/wyj TP Panel dotykowy Pole numeryczne przyciski i bargrafy Wysoki kontrast TD200 Text display Pr dkoêç kbit/s Wysoki kontrast Mo liwoêç pod àczenia szeregu innych paneli b dàcych w ofercie SIMATIC HMI AS-Interface max 2 modu y TD 200 RTD pomiar temperatury PROFIBUS-DP slave max 2 modu y TP 070 TC pomiar temperatury Modu y wej/wyj Dwustanowe i analogowe modu y rozszerzeƒ Modu y dla specjalnych zastosowaƒ Oprogramowanie 3/5 STEP 7-Micro/WIN Bardzo prosty interfejs u ytkownika Gotowe Wizardy Bogate biblioteki goto- wych funkcji Mo liwoêç przedstawia- nia programów w STL, LAD i FBD Toolbox Gotowy protokó USS do komunikacji z przekszta tnikami cz stotliwoêci Micromaster Konfigurator dla paneli TP 070 SIMATIC MicroCompiuting Nowe mo liwoêci komunikacji pomi dzy sterownikami i komputerem PC. Dost p do danych pro- cesowych w sterowniku i ich odwzorowanie na komputerze PC Modu y komunikacyjne Panele operatorskie i monitoring

3 CPU 6/7 Specyfikacja techniczna jednostek CPU 221, 222, 224, 226 W aêciwoêci 32 bitowe operacje zmiennoprzecinkowe zgodne Tak ze standardami IEEE Parametryzowalny regulator PID Czas przetwarzania operacji bitowej 0.37 µs Przerwania czasowe Przerwania sprz towe od zbocza sygna u Pami ç bitowa, zegary, liczniki 256 Szybkie liczniki WyjÊcie impulsowe (okres lub cz stotliwoêç mo e byç zmieniana) Pami ç programu i danych Zabezpieczenia dynamiczne danych przy zaniku napi cia zasilajàcego Czas podtrzymywania danych za pomocà kondensatora Czas podtrzymywania danych za pomocà baterii Zintegrowane interfejsy komunikacyjne Max pr dkoêç przesy ania danych Oprogramowanie konfiguracyjne Opcjonalny modu pami ci Wersja DC/DC/DC Zasilanie WejÊcia binarne WyjÊcia binarne Wersja AC/DC/przekaênik Zasilanie WejÊcia binarne WyjÊcia binarne CPU 221, 222, 224, 226 Tak, do 8 niezale nych regulatorów PID 2 (czasy cyklu pomi dzy 1 i 255 z rozdzielczoêcià 1 ms) Max 4 wejêcia 4-6 (w zale noêci od CPU) max 30 khz 2 wyjêcia, ka de 20 khz (dla wersji DC) Podtrzymanie (nieulotna) Podtrzymanie: za pomocà kondensatora lub modu u baterii Nieulotna: zabezpieczenie bloku danych lub programu w pami ci EEPROM z pomocà programu Step7 Micro/WIN Typowo godz (w zale noêci od CPU) Typowo 200 dni Tak, interfejs RS485 obs ugujàcy nast pujàce protoko y: PPI master lub MPI/slave, Freeport (swobodnie programowalny protoko ASCII) 187,5 kbit/s (PPI/MPI) lub 38,4 kbit/s (Freeport) Step 7-Micro/WIN obs uguje wszystkie standardy takie jak: STL, FBD, LAD Tak, programowany w sterowniku CPU lub programatorze Tak 24 V DC 24 V DC 24 V DC, max 0,75 A; mo liwoêç àczenia równoleg ego w celu zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Tak V AC 24 V DC 5-30 V DC lub V AC, max 2 A (przekaênik)

4 CPU CPU szczegó owe dane techniczne W aêciwoêci CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226 CPU 226 XM Zintegrowane wejêcia/wyjêcia binarne 6 wej / 4 wyj 8 wej / 6 wyj 14 wej / 10 wyj 24 wej / 16 wyj 24 wej / 16 wyj Binarne wejêcie/wyjêcie/max iloêç wejêç, wyjêç wraz z modu ami rozszerzeƒ 40/38/78 94/82/ /120/ /120/248 Analogowe wejêcie/wyjêcie/max iloêç wejêç, wyjêç wraz z modu ami rozszerzeƒ 8/4/10 28/14/35 28/14/35 28/14/35 Pami ç programu4kb 4Kb 8Kb 8Kb 16Kb Pami ç danych 2Kb 2Kb 5Kb 5Kb 10Kb Zabezpieczenie dynamiczne danych za pomocà kondensatora Typ. 50 godz. Typ. 50 godz. Typ. 190 godz. Typ. 190 godz. Typ. 190 godz. Szybkie liczniki 4x30 khz przy czym 4x30 khz przy czym 6x30 khz przy czym 6x30 khz przy czym 6x30 khz przy czym 2x20 khz 2x20 khz 4x20 khz 4x20 khz 4x20 khz wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B Interfejs komunikacyjny RS Obs ugiwane protoko y: Tak Tak Tak Tak dla obu interfejsów Tak dla obu interfejsów PPI master/slave MPI slave Freeport (swobodnie programowalny protokó ASCII) Inne w aêciwoêci komunikacyjne Brak mo liwoêci Tak, Profibus-DP slave Tak, Profibus-DP slave Tak, Profibus-DP slave Tak, Profibus-DP slave rozszerzeƒ i/lub AS-i master i/lub AS-i master i/lub AS-i master i/lub AS-i master Zintegrowany 8-bit potencjometr analogowy 8/9 Zegar czasu rzeczywistego Opcja Opcja Tak Tak Tak Zintegrowany zasilacz DC 24 V Max 180 ma Max 180 ma Max 280 ma Max 400 ma Max 400 ma Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 90 x 80 x x 80 x x 80 x x 80 x x 80 x 62

5 Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ 10/11 Dane techniczne Binarne modu y wejêcia/wyjêcia EM 221 EM 222 EM 222 Liczba wej/wyj binarnych 8 wejêç (DC) 8 wyjêç (DC) 8 wyjêç (przekaênik) Liczba wejêç 8 Typ wejêcia 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Napi cie wejêciowe 24 V DC, max 30 V Izolacja elektryczna Tak àczenie w grupy; 4 wejêcia Liczba wyjêç 8 8 Typ wyjêcia 24 V DC przekaênik Pràd obcià enia 0,75 A: mo liwoêç 2 A równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Napi cie wyjêciowe DC 20,4-28,8 V 5-30 V Napi cie wyjêciowe AC V Izolacja elektryczna tak tak àczenie w grupy: 4 wyjêcia 4 wyjêcia Listwa przy àczeniowa tak tak tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 46 x 80 x x 80 x x 80 x 62

6 Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ 12/13 Dane techniczne Binarne modu y wejêcia/wyjêcia EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 Liczba wej/wyjêç 4 wej (DC) 4 wej (DC) 8 wej (DC) 8 wej (DC) 16 wej (DC) 16 wej (DC) 4 wyj (DC) 4 wyj (przekaênik) 8 wyj (DC) 8 wyj (przekaênik) 16 wyj (DC) 16 wyj (przekaênik) Liczba wejêç Typ wejêcia 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Tak Tak Tak Tak Tak Napi cie na wejêciu 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V Izolacja elektryczna Nie Nie Tak Tak Tak Tak àczenie w grupy: Liczba wyjêç Typ wyjêcia 24 V DC Przekaênik 24 V DC Przekaênik 24 V DC Przekaênik Pràd wyjêciowy 0.75 A 2 A 0.75 A 2 A 0.75 A 2 A Napi cie wyjêciowe DC 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V Napi cie wyjêciowe AC V V V Izolacja elektryczna Tak Tak Tak Tak Tak Tak àczenie w grupy: 4 wyjêcia 4 wyjêcia 4/4/8 wyjêcia 4 wyjêcia Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 46 x 80 x x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 71,2 x 80 x ,3 x 80 x ,3 x 80 x 62

7 Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ 14/15 Dane techniczne Analogowe modu y wejêcia/wyjêcia EM 231 EM 232 EM 235 Liczba wejêç/wyjêç analogowych 4 wej analog 2 wyj analog 4 wej i 1 wyj analog Liczba wejêç 4 4 Typ wejêcia 0-10 V/0-20 ma 0-10 V/0-20 ma Zakresy napi ç 0-10 V, 0-5 V 0-10 V, 0-5 V i +/-5 V, +/-2,5 V i +/-5 V, +/-2,5 V i pozosta e zakresy RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit Izolacja elektryczna Nie Nie Liczba wyjêç 2 1 Typ wyjêcia +/-10 V, 0-20 ma +/-10 V, 0-20 ma RozdzielczoÊç 12 bit napi cie 12 bit napi cie 11 bitowy pràd 11 bitowy pràd Izolacja elektryczna Nie Nie Listwa przy àczeniowa Nie Nie Nie Wymiary (d x wys x szer) w mm 71,2 x 80 x x 80 x 62 71,2 x 80 x 62

8 Modu y rozszerzeƒ do pomiaru temperatury 16/17 Dane techniczne Modu y pomiaru temperatury EM 231 TC termoogniwa EM 231 RTD przetworniki rezystancyjne Liczba wejêç/wyjêç 4 AI wej. analogowe 2 AI wej. analogowe Liczba wejêç 4 2 Typ wejêcia Termoogniwa Pt 100, 200, 500, 1000 Ohm, typ S, T, R, E, N, K, J Pt , Ni 10, Ohm, +/-80 mv R 150, 300, 600 Ohm RozdzielczoÊç 15 bit 15 bit Izolacja elektryczna 500 V AC 500 V AC Kompensacja temperatury Tak Nie wymagane Sposób pod àczenia Dwa przewody Dwu-, trój-, lub czteroprzewodowe Max d ugoêç kabla do czujnika 100 m 100 m Listwa przy àczeniowa Nie Nie Wymiary (d x wys x szer) w mm 71,2 x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 Temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita przetwarzane sà na wartoêci z dok adnoêcià do jednego miejsca po przecinku.

9 Komunikacja CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226 Modu y rozszerzeƒ DI/DO/AI/AO PPI / MPI Slave Freeport Programator WyÊwietlacz cyfrowy Panel operatorski Drukarka Modem Czytnik kodów paskowych Inne 18/19 SIMATIC S7200 posiada ró norodne mo liwoêci komunikacyjne. Jednostka centralna CPU wyposa ona jest w szeregowy port RS485 oraz poprzez modu y rozszerzeƒ umo liwia komunikacj w sieciach AS-Interface lub Profibus-DP. Port komunikacyjny jednostki centralnej CPU (RS485) zapewnia nast pujàce mo liwoêci komunikacyjne: W sieci PPI pracuje jako master lub slave. W sieci MPI (komunikacja ze sterownikami S7300,S7400) pracuje jako slave. Wspó pracuje z panelami operatorskimi dedykowanymi dla S7200, takimi jak TD200, TP070 oraz wszystkimi pozosta ymi HMI. Zapewnia komunikacj w trybie FreePort (tryb swobodny portu), co pozwala komunikowaç si z dowolnymi urzàdzeniami obs ugujàcymi ten protokó np. modemy, drukarki, czytniki kodów paskowych, PLC, nap dy i inne. Mo liwe jest te zdefiniowanie w asnego protoko u w trybie Free Port. Oprogramowanie Step7 Micro/Win umo liwia wgranie programu do CPU poprzez kabel PC/PPI ze z àczem RS232 lub kart dodatkowà MPI. Mo liwy jest równie teleserwis za pomocà modemów. Istnieje mo liwoêç komunikacji z innymi urzàdzeniami z poza rodziny SIMATIC, obs ugujàcymi protokó PPI. W asnoêci interfejsu RS485: Transmisja danych z pr dkoêciami od 9.6 do kbit/s w trybach pracy PPI oraz MPI, w trybie FreePort od 0.3 do max 38.4 kbit/s. Medium transmisyjnym jest skr tka dwu y owa z ekranem o odpowiednio dobranych do przenoszonych cz stotliwoêci parametrach falowych. Do komunikacji wykorzystuje si z àcze oraz kabel Profibus. Max 126 uczestników sieci PPI (po 32 w segmencie) i max 32 mastery.

10 Komunikacja Dane techniczne Modu y komunikacyjne EM 277 PROFIBUS-DP CP AS-i master Interfejs jeden interfejs komunikacyjny RS485 AS-Interface Obs ugiwane protoko y MPI slave AS-I Profibus-DP slave SzybkoÊç przesy ania danych 9600 bit/s do 12 Mbit/s, Max 5 ms czas cyklu z 31 slave samokalibracja Max 10 ms czas cyklu z 62 slave Mo liwoêç pod àczeƒ TD 200 text display V 2.0 Max 62 AS-interfejs slave i nast pne wersje Panele operatorskie, panele dotykowe Programator PG/PC z interfejsem MPI ( adowanie danych do CPU, status za pomocà Step7 Micro/WIN) CPU S7300/400 PROFIBUS-DP master lub slave WyÊwietlany status uszkodzenie CPU, zasilanie, WyÊwietlany status dla slave, b àd DP, tryb DX wyêwietlanie b du Adres modu u w sieci Ustawiany na module (0-99) Nie wymagany Izolacja elektryczna 500 V AC Nie Max. d ugoêç kabla bez wzmacniacza 1200 m (przy 9.6 kbit/s) 100 m Listwa przy àczeniowa Nie Nie Wymiary (d x szer x wys) w mm 71 x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 Waga w g Straty mocy w W 2,5 1,8 20/21

11 Panele operatorskie 22/23 TD 200 text display TD200 umo liwia: WyÊwietlanie wiadomoêci tekstowych Komunikacj z programem u ytkownika, zmian zmiennych w programie w sterowniku Ustawianie wejêç i wyjêç sterownika, pod àczanie jednego TD200 do kilku sterowników w sieci PPI TD 070 panel dotykowy TP070 jest profesjonalnym panelem dotykowym dedykowanym S7200, mo e byç stosowany w sterowaniu i monitorowaniu pracy urzàdzeƒ. Zapewnia dost p i edycj zmiennych w sterowniku, wyêwietlanie komunikatów. Posiada gotowe do wykorzystania funkcje u atwiajàce obs ug i programowanie. Dane techniczne TD 200 text display WyÊwietlacz Przyciski sterujàce Interfejs Zasilanie Zakres temperatury pracy 0 do 60 C Stopieƒ ochrony LCD z podêwietleniem, 2 linie, 20 znaków/lini (ASCII, Cyrillic), 10 znaków/lini (Chiƒski), 5 mm wysokoêç znaku 8 przycisków definiowanych w programie u ytkownika 1 PPI (RS 485) dla tworzenia sieci z max. 126 uczestnikami: S7200, OP, TP, TBP programator PG/PC; transmisja danych 9,6/19,2/187,5 kbit/s DC 24 V, 120 ma; mo liwoêç zasilania TD 200 z interfejsu komunikacyjnego CPU IP 65 od przodu Wymiary (d x szer x wys) w mm 148 x 76 x 27 Dane techniczne TP070 panel dotykowy WyÊwietlacz STN, CCFL podêwietlenie Âredni czas bezawaryjnej pracy wyêwietlacza w tem. 25 C godz RozdzielczoÊç (pixel) 320 x 240 Przekàtna wyêwietlacza 5,7 tryb niebieski Klawiatura Min. liczba operacji System operacyjny Dotykowa (rezystancyjna/analogowa) 1 milion Windows CE Pami ç programu Flash (nieulotna) Rozmiar128 Kb Zasilanie Typowy pobór pràdu Zintegrowany interfejs Po àczenie ze sterownikiem Zegar DC 24 V 200 ma przy 24 V RS 485 (19,2 kbit/s) 1; po àczenia tylko typu punkt-punkt Zegar czasu rzeczywistego jednostki centralnej mo e byç wyêwietlany na TP070 Warunki otoczenia Zakres tem. pracy monta w pionie 0 do +50 C pochylenie 35 0 do +40 C WilgotnoÊç 85 %; bez kondensacji Wymiary p yty czo owej w mm 212 x 156 Stopieƒ ochrony: front / ty IP 65/IP 20 Certyfikaty Mo liwoêci Ekrany Max 30 Zmienne CE/UL/CSA/FM (typowo oko o 20 ekranów procesowych, 10 obrazów graficznych, przyciski, tekst, 50 zmiennych) Tak Pola na 1 ekranie 20 Zmienne na 1 ekranie 10 Obiekty graficzne Tekst Bargrafy na 1 ekranie 3 Tak Tak

12 Oprogramowanie STEP 7-Micro/WIN Oprogramowanie strukturalne wykorzystujàce podprogramy, przerwania, wydzielone z programu g ównego, blok danych do przechowywania wartoêci zmiennych oraz wyników operacji logicznych, zoptymalizowane instrukcje pod kàtem zaj toêci pami ci Programowanie drobinkowe LAD, blokowe FBD, lista instrukcji STL wg standardu (SIMA- TIC) lub LAD i FBD wg normy IEC 1131 Mo liwoêç programowania symbolicznego. Wydruk i wyêwietlanie zmiennych na ekranie komputera, mo liwe w trybie symbolicznym oraz absolutnym tzn. z jawnym odwo aniem si do zakresu pami ci wej/wyj CPU Adresowanie poêrednie z u yciem wskaêników Mo liwoêç wykonywania operacji wytnij, kopiuj oraz wklej w odniesieniu do programu Gotowe funkcje komunikacyjne za pomocà modemu w teleserwisie Wizardy czyli pomoc w zakresie wykorzystania z o onych funkcji sterowania: PID control Komunikacja Szybkie liczniki TD 200 USS komunikacja z nap dami Komunikacja z pomocà modemów Testowanie i usuwanie b dów w programie w jednym cyklu, cykliczne funkcje wymuszania wyjêç force oraz status Równoczesne wyêwietlanie statusu programu i statusu tabeli w osobnych oknach Windows Transfer parametrów do pod programów i z powrotem podobnie jak w przypadku innych sterowników SIMATIC i funkcji FB Mo e byç zintegrowany z STEP 7 V 5.x Zapis danych projektu w jednym pliku Identyfikacja b dów podczas wprowadzania danych do programów WyÊwietlanie w zale noêci od CPU zakresu dost pnych instrukcji i parametrów Proste oprogramowanie opcjonalnych modu ów pami ci Automatyczny odczyt konfiguracji sprz towej Dost pne instrukcje: Logika bitowa Arytmetyka sta oprzecinkowa i wiele innych 24/25

13 Oprogramowanie 26/27 Microcomputing Microcomputing jest oprogramowaniem przeznaczonym do pod àczania aplikacji klienta (dowolna aplikacja wykorzystujàca kontrolki Active X, funkcji OLE) znajdujàcej si na komputerze PC ze sterownikiem S Microcomputing zapewnia równie w sposób prosty i oszcz dny wykonanie wizualizacji danych ze sterownika S7200 na komputerze PC w standardowych aplikacjach jak: Visual Basic, Visual C++ lub Excel. Wykorzystywane sà w tym celu funkcje opisane poni ej. SIMATIC S7-200 OPC server Simatic S7-200 OPC server jest oprogramowaniem s u àcym do wymiany danych pomi dzy sterownikami S7-200 i aplikacjami pod Windows, obs ugujàcymi ten tryb obs ugi danych. OPC server poêredniczy tylko w wymianie danych bez mo liwoêci tworzenia aplikacji wizualnych itp. Aplikacje Windows oraz sterowniki S7-200 widziane sà jako klienci SIMATIC S7-200 OPC server. Przyk adem programu wizualizacyjnego SCADA wykorzystujàcego komunikacje ze sterownikami S7-200 poprzez OPC server jest WinCC. Funkcje Zintegrowane biblioteki ActiveX zawierajà: Elementy kontrolne dla wizualizacji i modyfikacji danych procesowych, wykorzystywane przy tworzeniu interfejsu graficznego u ytkownika Kontrolki ActiveX u ywane we wszystkich aplikacjach Windows z funkcjami OLE (np. Microsoft Office, Visual Basic, Visual C++). Dane procesowe mogà byç importowane do tabeli Excela i odpowiednio przekszta cane Zintegrowane elementy graficzne dla aplikacji u ytkownika np. prze àczniki, wyjêcia binarne, paski przewijania, wskaêniki LED i inne Toolbox TP Designer Toolbox jest oprogramowaniem konfiguracyjnym dla panela TP070. Zawiera niezb dne elementy graficzne i funkcje potrzebne do wykonania aplikacji dla TP070 panela dotykowego, komunikujàcego si ze sterownikiem S W asnoêci programu Toolbox: Intuicyjny interfejs graficzny podobnie jak w Step 7- Micro/WIN 32 Prosta i szybka konfiguracja programu za pomocà myszy Generowanie i zarzàdzanie zmiennymi wymienianymi z SI- MATIC S7200 takimi jak: wejêcia, wyjêcia, bity pami ci, liczniki lub obszary pami ci V Import grafiki bitmapowej z automatycznà adaptacjà do wielkoêci ekranu TP070 jako t a Proste zarzàdzanie projektem, generowany jest tylko jeden plik *.tpf Oprogramowanie Toolbox zawiera ponadto gotowe funkcje do komunikacji z przekszta tnikiem cz stotliwoêci przy wykorzystaniu protoko u USS. Mo liwa jest wspó praca bezpoêrednio poprzez port komunikacyjny sterowania S7-200 z max 31 przekszta tnikami cz stotliwoêci Micromaster lub Masterdrive. Instrukcje wykorzystujàce protoko y USS Oprogramowanie Toolbox posiada 4 nowe instrukcje podobnie jak Micro/Win 32 dla sterowania nap dami: USS_INIT dla inicjalizacji komunikacji USS w trybie swobodnym portu interfejsu S7200. Funkcja USS_INIT umo liwia wprowadzenie informacji o pr dkoêci transmisji i adresie nap du slave, przy samoczynnej generacji podprogramów, przerwaƒ, tabeli symboli DRV_CTRL instrukcje s u à do monitorowania i sterowania nap dami Start/stop z okreêleniem kierunku obrotów oraz pr dkoêci High speed/stop okreêlenie pr dkoêci max oraz warunku zatrzymania Pr dkoêç nap du proporcjonalna do wspó czynnika z zakresu (-200% do +200%) Potwierdzenie b dów w nap dzie Zapytanie o aktualny status nap du READ_PM instrukcja do czytania parametrów nap du WRITE_PM instrukcje transferu ustawionych wczeêniej parametrów do nap du

14 Czas rzeczywisty Wymagania stawiane sterownikom S7-200 pracujàcym w czasie rzeczywistym to natychmiastowa reakcja sterownika (liczona w µs) na sygna y pochodzàce z obiektu. Nale y uwzgl dniç równie zlicznie, przetwarzanie oraz wykonywanie sterowania elementami wykonawczymi. Typowe funkcje wykorzystywane przy obs udze programów pracujàcych w czasie rzeczywistym to: przerwania procesowe uzale nione mi dzy sobà priorytetami przerwania czasowe zliczanie za pomocà szybkich liczników zegar czasu rzeczywistego wyjêcie impulsowe-zadajniki cz stotliwoêci natychmiastowe sterowanie wyjêç binarnych poza cyklem programu System czasu rzeczywistego Przyk adem systemu czasu rzeczywistego mo e byç automatyzacja linii produkcyjnej do kontroli stanu nape nienia, etykietowania i pakowania do skrzynek napojów w przemyêle spo ywczym. Proces podzielony jest na kilka etapów, uzale nionych od siebie czasowo. Wyst puje tu sterowanie posuwem taêmy, wykonywana jest kontrola stanu nape nienia oraz zamkni cie butelki, a nast pnie nast puje przemieszczenie butelek do skrzynek i ich rozmieszczenie. Posuwem taêmy steruje sterownik S7-200 poprzez przekszta tnik cz stotliwoêci lub silnik krokowy. W stanie Proces nast puje pozycjonowanie butelki, chwilowe zatrzymanie linii realizowane na przerwaniach procesowych, a nast pnie wykonywane jest zamkni cie butelki i jej przemieszczenie do pozycji transport. Przerwania czasowe mo na stosowaç do kontroli stanu wykonanie poszczególnych etapów produkcji i wykrycie tzw. przypadków utkni ç. Szybkie liczniki zliczajà sygna y z enkoderów i mogà s u yç do pozycjonowania butelek oraz innych elementów mechanicznych. 4. Transport 4/6 niezale nych sprz towych liczników 4 niezale ne wejêc przerwaƒ 3. Proces 4. Transport 2x20-kHz wyjêcia impulsowe 2. Test 3. Proces przerwania czasow 2. Test szybkie wejêcia analogowe 1. Przesuw potencjometr analogowy 28/29 1. Przesuw Równoleg e wykorzystanie wszystkich kroków procesu Krótki czas odpowiedzi wymagany w systemach czasu rzeczywistego zegar czasu rzeczywistego szybkie wykonywan instrukcji krótki czas cyklu Schemat systemu wykorzystujàcego sterowanie w czasie rzeczywistym

15 Czas rzeczywisty Niezale ne sprz towe liczniki Niezale ne wejêcia przerwaƒ WyjÊcia impulsowe Przerwania czasowe 1 do 250 ms 1 do 250 ms 1 do 250 ms 1 do 250 ms Zegar czasu rzeczywistego Opcjonalnie Opcjonalnie Zintegrowany Zintegrowany Czas wykonania instrukcji binarnej 0,37 µs 0,37 µs 0,37 µs 0,37 µs Szybkie liczniki Liczniki sà niezale ne od aktualnie wykonywanych instrukcji programowych i od siebie samych Liczniki obs ugiwane sà w przerwaniach czas odpowiedzi 300 µs pomi dzy detekcjà àdania odczytu wartoêci licznika, a zapisaniem tej wartoêci CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226 Przerwania czasowe Pomi dzy 1 i 255 ms z rozdzielczoêcià 1 ms Przyk ad: w procesach szybkozmiennych np. przy pr dko- Êciach obrotowych 3000 obr/min sygna y sà zapami tywane i przetwarzane w ka dej 1/4 cz Êci obrotu przetwornika. W maszynach o ma ych masach bezw adnoêci po wystàpieniu przerwania jest jeszcze na tyle du o czasu, aby zosta wykonany program przerwania i zapisane zosta y sygna y na wyjêcia. WejÊcia przerwaƒ 4 niezale ne wejêcia przerwaƒ Zapami tywanie stanów sygna ów na wejêciach o krótkich czasach trwania Czas odpowiedzi od 500 µs do 200 µs od momentu detekcji sygna u na wejêciu 300 µs dla zapisu sygna u na wyjêciu Aktywacja zboczem narastajàcym lub opadajàcym Max. 16 przerwaƒ ró niàcych si mi dzy sobà priorytetami Przerwania czasowe Program przerwania WyjÊcia / Odpowiedê 350 µs 5 ms 5 ms 30/31 M Czujnik U CPU 22x Sygna dla procesu

16 Produkt Nr katalogowy Cena (nie mogà byç rozszerzane) 144 przekaênik (nie mogà byç rozszerzane) 154 Czas rzeczywisty WyjÊcia impulsowe Dwa niezale ne wyjêcia impulsowe 20 khz WyjÊcie z modulacjà impulsu (PWM) W trybie PWM czas cyklu zawiera si pomi dzy 250 µs i 65,535 µs lub pomi dzy 2 ms i 65,535 ms, szerokoêç impulsu jest zmieniana od 0 µs do 65,535 µs np. do kontroli pr dkoêci silnika. Dodatkowo mo liwa jest przy wykorzystaniu silnika krokowego kontrola i zmiany wspó czynnika wype nienia lub zmiana okresu impulsu wyjêciowego. W po àczeniu w enkoderem inkrementalnym mo liwe jest generowanie niezale nych od pozycji profili pr dkoêci dla silnika krokowego Na wyjêciu z modulacjà cz stotliwoêci (PTO) w trybie PTO generowana jest fala prostokàtna o wype nieniu 50 %. Cz stotliwoêç i iloêç impulsów jest zmienna. Ciàgi impulsów mogà byç àczone w sekwencje w celu generowania profili dla sterowania silnikiem krokowym. Czas cyklu mo e si zmieniaç pomi dzy 250 µs i 65,535 µs lub 2 ms i 65,535 ms np. dla silnika krokowego. PWM modulacja szerokoêci impulsu Pr dkoêç silnika V CPU 22x Zegar czasu rzeczywistego Nap d/silnik PrzenoÊnik taêmowy Wyst puje jako modu opcjonalny dla CPU221 i CPU222. Zintegrowany jest w CPU224 i CPU226 Modu opcjonalny zegara czasu rzeczywistego wyposa ony jest w bateri niezb dnà np. dla zapami tywania zmiennych procesowych z uwzgl dnieniem czasu i daty. t XM XM przekaênik przekaênik przekaênik przekaênik Modu wejêç binarnych 8 x DI 24 V DC Modu wyjêç binarnych 8 x DI 24 V DC Modu wyjêç binarnych 8 x DO przekaênik Modu we/wy 4 x DI 24 V DC / 4 x DO 24 V DC Modu we/wy 4 x DI 24 V DC / 4 x DO przekaênik Modu we/wy 8 x DI 24 V DC / 8 x DO 24 V DC Modu we/wy 8 x DI 24 V DC / 8 x DO przekaênik Modu we/wy 16 x DI 24 V DC / 16 x DO 24 V DC Modu we/wy 16 x DI 24 V DC / 16 x DO przekaênik Modu wejêç analogowych 4 AI 12 bit Modu we/wy analogowych 4 AI /1 AO 12 bit Modu wyjêç analogowych 2 AO 12 bit Modu pomiaru temperatury TC Modu pomiaru temperatury RTD (Niemiecki) (Angielski) (Francuski) (Hiszpaƒski) (W oski) Modu PROFIBUS-DP, DP/MPI slave, 9,6kbit/s do 12 Mbit/s Modu CP master sieci AS-interface TD 200 wyêwietlacz tekstu, dwie linie z kablami 2,5 m i akcesoriami monta owymi, 187,5 kbit/s F F TP070 panel dotykowy 5,7 ekran, analogowa matryca rezystancyjna z podêwietleniem 470 Modu baterii Modu pami ci EEPROM Modu zegara zawierajàcego bateri Kabel rozrzeszenia magistrali PC/PPI kabel Step7-Micro/Win 32, V bit oprogramowanie konfiguracyjne pod Win95/98, NT 4.x, w wersji na Cd-Rom licencja pojedyƒcza /33 Step7-Micro/Win32 V bit oprogramowanie konfiguracyjne pod Win95/98, NT 4.x w wersji na CD-ROM w 5 j zykach zawiera dokumentacj, upgrade z Micro DOS i MicroWin Vx.x do wersji V 3.1 Step7 Micro/Win 32 Toolbox V1.0, narz dzia programowe dla TP070 i nap dów (USS protokó ) dla Win 95/98 NT 4.x w wersji na CD- ROM w 5 j zykach, licencja pojedyncza dla Step7-Micro/Win V MICROCOMPUTING 295 OPC Server dla S *Ceny sà cenami katalogowymi bez VAT wyra onymi w EUR

17 W zak adce znajdziecie Paƒstwo numery katalogowe systemu S7-200 wraz z odpowiednimi akcesoriami Autoryzowani dystrybutorzy Aiut Sp. z o.o Gliwice, ul. Pszczyƒska 44 tel fax APS Sp. z o.o Bia ystok, ul. Modliƒska 1 tel fax elteko s.c Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 393/101 tel fax lmpol-1 s.j Warszawa, ul. Malawskiego 6 tel fax PUH ALLMAR Poznaƒ, ul. Nieszawska 11 tel fax PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o Kraków, ul. Kapelanka 11 tel fax PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o Tarnów, ul. Rogoyskiego 26 tel fax SIMEX Sp. z o.o Gdaƒsk, ul. Wielopole 7 tel fax Informacje dodatkowe o systemie S7-200 Internet: Lista instrukcji Przyk ady aplikacji Tips & Tricks Oprogramowanie demonstracyjne Aktualizacja oprogramowania free updates Dokumentacja techniczna Siemens Sp. z.o.o. ul. upnicza Warszawa Automation & Drives

LOGO! Sterowanie zamykaniem i otwieraniem okna dachowego przy wykorzystaniu czujnika wilgoci LOGO! Sterowanie wentylacjà LOGO!

LOGO! Sterowanie zamykaniem i otwieraniem okna dachowego przy wykorzystaniu czujnika wilgoci LOGO! Sterowanie wentylacjà LOGO! W zakresie automatyzacji domów jednorodzinnych lub wielorodzinnych Siemens wyznacza kolejne kierunki rozwoju. Z pomocà prostych i tanich urzàdzeƒ umo liwia nam sterowanie oêwietleniem, ogrzewaniem, klimatyzacjà,

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Pewny i niezawodny system sterowania. micro automation

Pewny i niezawodny system sterowania. micro automation Pewny i niezawodny system sterowania micro automation Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem PLC. Dzi ki zwartej

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC

PREZENTACJA ZASTOSOWANIA SYGNA Y WEJŒCIOWE PLC PREZENTACJA Programowalne liczniki mikroprocesorowe (PC programmable counters) to bardzo dok³adne i trwa³e urz¹dzenia, które ze wzglêdu na sw¹ wielofunkcyjnoœæ i ³atwoœæ w programowaniu s¹ przyjazne u

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

M-200 REJESTRATOR DANYCH

M-200 REJESTRATOR DANYCH M-200 REJESTRATOR DANYCH 2 wejścia pomiarowe do współpracy z czujnikami temperatury (RTD, TC), przetwornikami z wyjściem (0/4-20mA), napięciowym oraz rezystancyjnym Kompensacja temperatury zimnych końców

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Seria - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A SERIA Funkcje.12...5110.14...0220/0310.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R).14

Bardziej szczegółowo

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S

Seria 7S - Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 6 A. Funkcje 7S S /0310 7S Funkcje 7S.12...5110 7S.14...0220/0310 7S.16..0420 Moduł przekaênikowy z mechanicznie sprz onymi zestykami 7S.12 z 2 zestyki (1 Z + 1 R) 7S.14 z 4 zestyki (2 Z + 2 R i 3 Z + 1 R) 7S.16 z 6 zestyków (4

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt:

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt: Sieć PROFIBUS DP pozwala na komunikację Master-Slave, w której S7-200 wraz z modułem EM277 pracują w trybie Slave, natomiast S7-300 pracuje w trybie Master. Typowa sieć PROFIBUS to jedno urządzenie Master

Bardziej szczegółowo

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU

SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU SYSTEM MONITOROWANIA SILY NACIAGU Na częściach mechanicznych umieszczone są czujniki obciążenia, które wysyłają dane o sile napięcia liny, a za pomocą dynamometrów jest możliwe bardzo precyzyjne określenie

Bardziej szczegółowo

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland.

KB-01. Sterownika silnika krokowego bipolarnego dwufazowego INSTRUKCJA OBSŁUGI. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: 12 www.cncland.pl www.cncland. 9. Eksploatacja sterownika KB-01: Sterownik nie wymaga uruchomienia, ani strojenia, jedyną czynnością jaką musimy przeprowadzić jest dobór prądu wyjściowego sterownika do silnika za pomocą potencjometru

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A

Seria 85 - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-10A eria - miniaturowy przekaênik czasowy, 7-0A Funkcje.0.0.0 przekaênik czasowy montowany do gniazd, lub styki prze àczne 7 zakresów czasowych od 0,0s do 00h wielofunkcyjne zakres czasu i funkcje wybierane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje

Seria 12 - Zegary sterujàce 16 A. Funkcje Funkcje Mechaniczny zegar sterujàcy - Dobowy * - Tygodniowy ** Typ 12.01-1 zestyk przełàczny 16 A, Typ 12.11-1 zestyk zwierny 16 A, szer. 17.6 mm Typ 12.31-0000 dobowy - 1 zestyk przełàczny 16 A Typ 12.31-0007

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny.

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia 214/IH/PN/13/2014 Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S.

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. Komunikacja w sieci Industrial Ethernet Procesora CPU 315-2 PN/DP oraz wej /wyj rozproszonych ET200S. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000

Bardziej szczegółowo

Liczniki XBK. Telemecanique

Liczniki XBK. Telemecanique Powrót Liczniki XBK Telemecanique Katalog Liczniki impulsów i czasu pracy Informacje podstawowe Typ urzàdzenia Typ wyêwietlania Warunki pracy XBK-T liczniki impulsów XBK-H liczniki czasu pracy mechaniczny

Bardziej szczegółowo

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet

Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Serwonapędy AC Serie EDC, EDB, ProNet Seria EDC: moc 0.2 kw 0.75 kw. sterowanie pozycją - wyświetlacz (tylko w serii EDB) - edycja parametrów, alarmy - wejścia cyfrowe i analogowe, wyjścia cyfrowe - kompatybilne

Bardziej szczegółowo

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA

Millenium II+ Moduły programowalne. jeszcze więcej możliwości NOWOŚĆ! FUNKCJA NOWOŚĆ! Moduły programowalne Millenium II+ jeszcze więcej możliwości FUNKCJA Łatwość i intuicyjność programowania, szeroka oferta oraz olbrzymie możliwości w postaci wejścia analogowego 0-10V, potencjometrycznego,

Bardziej szczegółowo

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW MOELLER PS4-300 Stanowisko Laboratoryjne Zakład Napędu ISEP PW 1. Wstęp Stanowisko laboratoryjne pozwala wykonywać ćwiczenia związane z programowaniem i pracą sterownika PLC w sieci Profibus DP. Model

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

NX700 PLC www.atcontrol.pl

NX700 PLC www.atcontrol.pl NX700 PLC NX700 Podstawowe cechy Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania.

CF 50 CIEP OMIERZ. Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. CF 50 CIEP OMIERZ Modu owa konstrukcja Konfiguracja w miejscu zainstalowania. Pomiar energii, obj toêci i czas przekroczenia ponad zaprogramowany próg, który mo na wybraç spoêród wielkoêci: Moc, Przep

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład Legenda Zezwolenie Dekoder, koder Demultiplekser, multiplekser 2 Operacja zezwolenia Przykład: zamodelować podsystem elektroniczny samochodu do sterowania urządzeniami:

Bardziej szczegółowo

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX Przeglàd

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

NX70 PLC www.atcontrol.pl

NX70 PLC www.atcontrol.pl NX70 PLC NX70 Właściwości Rozszerzalność, niezawodność i łatwość w integracji Szybki procesor - zastosowanie technologii ASIC pozwala wykonywać CPU proste instrukcje z prędkością 0,2 us/1 krok Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10

CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 TOCK - AUTOMATYKA s.c. AUTORYZOWANY DEALER FIRMY ISKRA - TELA 15-384 BIAŁYSTOK UL. KS ABPA E. KISIELA 28 TEL/FAX (0 85) 661 61 21, 66 11 011 CYFROWY WYŚWIETLACZ POŁOŻENIA TNP 10 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Spis procedur i programów

Spis procedur i programów Spis procedur i programów Przykład 1.1. Szablon programu.................................... 10 Przykład 2.1. Dodawanie liczby jednobajtowej do trzybajtowej....................15 Przykład 2.2. Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A

Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy A Seria 13 - Elektroniczny przekaênik impulsowy 8-12 - 16 A Funkcje 13.01 13.11 13.12 Elektroniczny przekaênik impulsowy 13.01 - elektroniczny jednostykowy przekaênik impulsowy/monostabilny 13.11 - dwupolowy

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x

Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wdrożenie modułu płatności eservice dla systemu Virtuemart 2.0.x Wersja 02 Styczeń 2016 Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eservice Sp. z o.o. Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1. Przeznaczenie dokumentu...

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB

CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB CRUSB Spartan KONWERTER CAN / USB UWAGA Za pomocą konwertera CRUSB można wpływać na działanie sieci CAN, co może powodować zagrożenia dla systemu sterowania oraz zdrowia i życia ludzi. Firma DIGA nie ponosi

Bardziej szczegółowo

Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS)

Komunikacja paneli XGT (LSIS) z sterownikiem S7-1200 (SIEMENS) Spis treści 1. Opis zagadnienia... 2 2. Komunikacja MODBUS TCP... 3 3. Ustawienie adresu IP panela... 4 4. Konfiguracja panela operatorskiego XP... 5 4.1. Nowy projekt... 5 4.2. Przygotowanie projektu...

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012

Interfejs RS485-TTL KOD: INTR. v.1.0. Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012. Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 Interfejs RS485-TTL v.1.0 KOD: PL Wydanie: 2 z dnia 19.12.2012 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 07.09.2012 SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny...3 2. Rozmieszczenie elementów....3 3. Przyłączenie do magistrali RS485....4

Bardziej szczegółowo

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Modu logiczny ca kowicie wydajny, do niezliczonych zastosowaƒ Sterowanie pompami i spr arkami Idealny z jego wejêciami analogowymi 0-10 V, w po àczeniu

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus 1 I. Konfiguracja stacji PC. 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt wybieraj c menu File nast pnie

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR

Konwerter RS 232 / Centronics typ KSR W i t o l d J u r e c z k o 44-151 Gliwice, ul. Daszyñskiego 560 Regon: 271215331 NIP: 631-010-66-35 Internet: www.yuko.com.pl e-mail: yuko@yuko.com.pl tel./ fax : (+48) (32) 230-89-49 telefony wewnêtrzne,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo