SIMATIC S7-200 micro system

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SIMATIC S7-200 micro system"

Transkrypt

1 SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów sterowania. Jednostka centralna CPU, posiadajàca zintegrowane wejêcia i wyjêcia binarne, mo e byç uzupe niona o dodatkowe modu y rozszerzeƒ. System sterowania sk ada si z nast pujàcych elementów: jednostki centralnej CPU Modu ów rozszerzeƒ dwustanowych i analogowych modu ów wejêç / wyjêç modu ów komunikacyjnych slave Profubus-DP modu ów komunikacyjnych master sieci AS-Internface modu ów pomiaru temperatury Akcesoriów i elementów dodatkowych Oprogramowania STEP 7-Micro/Win 2

2 Port komunikacyjny S7200 Zaawansowana technologia Budowa modu owa Wybór modu u w zale- noêci od zastosowania Modu y dwustanowe 4/4 do 16/16 wejêcia /wyjêcia Modu y pomiaru tempe- ratury o rozdzielczoêci 0,1 C RTD modu do pod à- czenia rezystancyjnych przetworników temperatury z programowo prze àczalnym trybem FreePort i protoko em ASCII dla pod àczenia zewn trznych urzàdzeƒ typu drukarki, czytniki kodów paskowych Wszystkie CPU od 222 z mo- du em EM277 posiadajà mo liwoêç komunikacji w sieci PROFIBUS-DP jako slave Wszystkie CPU od 222 z mo- du em CP243-2 posiadajà mo liwoêç komunikacji w sieci AS interface jako master Mo liwoêç komunikacji i wizualizacji procesów w rozproszonych obiektach przy zastosowaniu modemów analogowych telefonicznych oraz modemów GSM np. M20 6/4 wejêcie/wyjêcie 8/6 wejêcie/wyjêcie + max 2 modu y =78 wej/wyj Modu y wejêcia 14/10 wejêcie/wyjêcie + max 7 modu ów =168 wej/wyj Modu y wyjêcia 24/16 wejêcie/wyjêcie + max 7 modu ów =248 wej/wyj TP Panel dotykowy Pole numeryczne przyciski i bargrafy Wysoki kontrast TD200 Text display Pr dkoêç kbit/s Wysoki kontrast Mo liwoêç pod àczenia szeregu innych paneli b dàcych w ofercie SIMATIC HMI AS-Interface max 2 modu y TD 200 RTD pomiar temperatury PROFIBUS-DP slave max 2 modu y TP 070 TC pomiar temperatury Modu y wej/wyj Dwustanowe i analogowe modu y rozszerzeƒ Modu y dla specjalnych zastosowaƒ Oprogramowanie 3/5 STEP 7-Micro/WIN Bardzo prosty interfejs u ytkownika Gotowe Wizardy Bogate biblioteki goto- wych funkcji Mo liwoêç przedstawia- nia programów w STL, LAD i FBD Toolbox Gotowy protokó USS do komunikacji z przekszta tnikami cz stotliwoêci Micromaster Konfigurator dla paneli TP 070 SIMATIC MicroCompiuting Nowe mo liwoêci komunikacji pomi dzy sterownikami i komputerem PC. Dost p do danych pro- cesowych w sterowniku i ich odwzorowanie na komputerze PC Modu y komunikacyjne Panele operatorskie i monitoring

3 CPU 6/7 Specyfikacja techniczna jednostek CPU 221, 222, 224, 226 W aêciwoêci 32 bitowe operacje zmiennoprzecinkowe zgodne Tak ze standardami IEEE Parametryzowalny regulator PID Czas przetwarzania operacji bitowej 0.37 µs Przerwania czasowe Przerwania sprz towe od zbocza sygna u Pami ç bitowa, zegary, liczniki 256 Szybkie liczniki WyjÊcie impulsowe (okres lub cz stotliwoêç mo e byç zmieniana) Pami ç programu i danych Zabezpieczenia dynamiczne danych przy zaniku napi cia zasilajàcego Czas podtrzymywania danych za pomocà kondensatora Czas podtrzymywania danych za pomocà baterii Zintegrowane interfejsy komunikacyjne Max pr dkoêç przesy ania danych Oprogramowanie konfiguracyjne Opcjonalny modu pami ci Wersja DC/DC/DC Zasilanie WejÊcia binarne WyjÊcia binarne Wersja AC/DC/przekaênik Zasilanie WejÊcia binarne WyjÊcia binarne CPU 221, 222, 224, 226 Tak, do 8 niezale nych regulatorów PID 2 (czasy cyklu pomi dzy 1 i 255 z rozdzielczoêcià 1 ms) Max 4 wejêcia 4-6 (w zale noêci od CPU) max 30 khz 2 wyjêcia, ka de 20 khz (dla wersji DC) Podtrzymanie (nieulotna) Podtrzymanie: za pomocà kondensatora lub modu u baterii Nieulotna: zabezpieczenie bloku danych lub programu w pami ci EEPROM z pomocà programu Step7 Micro/WIN Typowo godz (w zale noêci od CPU) Typowo 200 dni Tak, interfejs RS485 obs ugujàcy nast pujàce protoko y: PPI master lub MPI/slave, Freeport (swobodnie programowalny protoko ASCII) 187,5 kbit/s (PPI/MPI) lub 38,4 kbit/s (Freeport) Step 7-Micro/WIN obs uguje wszystkie standardy takie jak: STL, FBD, LAD Tak, programowany w sterowniku CPU lub programatorze Tak 24 V DC 24 V DC 24 V DC, max 0,75 A; mo liwoêç àczenia równoleg ego w celu zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Tak V AC 24 V DC 5-30 V DC lub V AC, max 2 A (przekaênik)

4 CPU CPU szczegó owe dane techniczne W aêciwoêci CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226 CPU 226 XM Zintegrowane wejêcia/wyjêcia binarne 6 wej / 4 wyj 8 wej / 6 wyj 14 wej / 10 wyj 24 wej / 16 wyj 24 wej / 16 wyj Binarne wejêcie/wyjêcie/max iloêç wejêç, wyjêç wraz z modu ami rozszerzeƒ 40/38/78 94/82/ /120/ /120/248 Analogowe wejêcie/wyjêcie/max iloêç wejêç, wyjêç wraz z modu ami rozszerzeƒ 8/4/10 28/14/35 28/14/35 28/14/35 Pami ç programu4kb 4Kb 8Kb 8Kb 16Kb Pami ç danych 2Kb 2Kb 5Kb 5Kb 10Kb Zabezpieczenie dynamiczne danych za pomocà kondensatora Typ. 50 godz. Typ. 50 godz. Typ. 190 godz. Typ. 190 godz. Typ. 190 godz. Szybkie liczniki 4x30 khz przy czym 4x30 khz przy czym 6x30 khz przy czym 6x30 khz przy czym 6x30 khz przy czym 2x20 khz 2x20 khz 4x20 khz 4x20 khz 4x20 khz wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane wykorzystywane jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B jako liczniki A/B Interfejs komunikacyjny RS Obs ugiwane protoko y: Tak Tak Tak Tak dla obu interfejsów Tak dla obu interfejsów PPI master/slave MPI slave Freeport (swobodnie programowalny protokó ASCII) Inne w aêciwoêci komunikacyjne Brak mo liwoêci Tak, Profibus-DP slave Tak, Profibus-DP slave Tak, Profibus-DP slave Tak, Profibus-DP slave rozszerzeƒ i/lub AS-i master i/lub AS-i master i/lub AS-i master i/lub AS-i master Zintegrowany 8-bit potencjometr analogowy 8/9 Zegar czasu rzeczywistego Opcja Opcja Tak Tak Tak Zintegrowany zasilacz DC 24 V Max 180 ma Max 180 ma Max 280 ma Max 400 ma Max 400 ma Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 90 x 80 x x 80 x x 80 x x 80 x x 80 x 62

5 Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ 10/11 Dane techniczne Binarne modu y wejêcia/wyjêcia EM 221 EM 222 EM 222 Liczba wej/wyj binarnych 8 wejêç (DC) 8 wyjêç (DC) 8 wyjêç (przekaênik) Liczba wejêç 8 Typ wejêcia 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Napi cie wejêciowe 24 V DC, max 30 V Izolacja elektryczna Tak àczenie w grupy; 4 wejêcia Liczba wyjêç 8 8 Typ wyjêcia 24 V DC przekaênik Pràd obcià enia 0,75 A: mo liwoêç 2 A równoleg ego àczenia dla zwi kszenia odpornoêci na obcià enie Napi cie wyjêciowe DC 20,4-28,8 V 5-30 V Napi cie wyjêciowe AC V Izolacja elektryczna tak tak àczenie w grupy: 4 wyjêcia 4 wyjêcia Listwa przy àczeniowa tak tak tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 46 x 80 x x 80 x x 80 x 62

6 Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ 12/13 Dane techniczne Binarne modu y wejêcia/wyjêcia EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 EM 223 Liczba wej/wyjêç 4 wej (DC) 4 wej (DC) 8 wej (DC) 8 wej (DC) 16 wej (DC) 16 wej (DC) 4 wyj (DC) 4 wyj (przekaênik) 8 wyj (DC) 8 wyj (przekaênik) 16 wyj (DC) 16 wyj (przekaênik) Liczba wejêç Typ wejêcia 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC Zmiana polaryzacji wejêç Tak Tak Tak Tak Tak Tak Napi cie na wejêciu 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V 24 V DC, max 30 V Izolacja elektryczna Nie Nie Tak Tak Tak Tak àczenie w grupy: Liczba wyjêç Typ wyjêcia 24 V DC Przekaênik 24 V DC Przekaênik 24 V DC Przekaênik Pràd wyjêciowy 0.75 A 2 A 0.75 A 2 A 0.75 A 2 A Napi cie wyjêciowe DC 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V 20,4-28,8 V 5-30 V Napi cie wyjêciowe AC V V V Izolacja elektryczna Tak Tak Tak Tak Tak Tak àczenie w grupy: 4 wyjêcia 4 wyjêcia 4/4/8 wyjêcia 4 wyjêcia Listwa przy àczeniowa Tak Tak Tak Tak Tak Tak Wymiary (d x wys x szer) w mm 46 x 80 x x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 71,2 x 80 x ,3 x 80 x ,3 x 80 x 62

7 Binarne i analogowe modu y rozszerzeƒ 14/15 Dane techniczne Analogowe modu y wejêcia/wyjêcia EM 231 EM 232 EM 235 Liczba wejêç/wyjêç analogowych 4 wej analog 2 wyj analog 4 wej i 1 wyj analog Liczba wejêç 4 4 Typ wejêcia 0-10 V/0-20 ma 0-10 V/0-20 ma Zakresy napi ç 0-10 V, 0-5 V 0-10 V, 0-5 V i +/-5 V, +/-2,5 V i +/-5 V, +/-2,5 V i pozosta e zakresy RozdzielczoÊç 12 bit 12 bit Izolacja elektryczna Nie Nie Liczba wyjêç 2 1 Typ wyjêcia +/-10 V, 0-20 ma +/-10 V, 0-20 ma RozdzielczoÊç 12 bit napi cie 12 bit napi cie 11 bitowy pràd 11 bitowy pràd Izolacja elektryczna Nie Nie Listwa przy àczeniowa Nie Nie Nie Wymiary (d x wys x szer) w mm 71,2 x 80 x x 80 x 62 71,2 x 80 x 62

8 Modu y rozszerzeƒ do pomiaru temperatury 16/17 Dane techniczne Modu y pomiaru temperatury EM 231 TC termoogniwa EM 231 RTD przetworniki rezystancyjne Liczba wejêç/wyjêç 4 AI wej. analogowe 2 AI wej. analogowe Liczba wejêç 4 2 Typ wejêcia Termoogniwa Pt 100, 200, 500, 1000 Ohm, typ S, T, R, E, N, K, J Pt , Ni 10, Ohm, +/-80 mv R 150, 300, 600 Ohm RozdzielczoÊç 15 bit 15 bit Izolacja elektryczna 500 V AC 500 V AC Kompensacja temperatury Tak Nie wymagane Sposób pod àczenia Dwa przewody Dwu-, trój-, lub czteroprzewodowe Max d ugoêç kabla do czujnika 100 m 100 m Listwa przy àczeniowa Nie Nie Wymiary (d x wys x szer) w mm 71,2 x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 Temperatury w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita przetwarzane sà na wartoêci z dok adnoêcià do jednego miejsca po przecinku.

9 Komunikacja CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226 Modu y rozszerzeƒ DI/DO/AI/AO PPI / MPI Slave Freeport Programator WyÊwietlacz cyfrowy Panel operatorski Drukarka Modem Czytnik kodów paskowych Inne 18/19 SIMATIC S7200 posiada ró norodne mo liwoêci komunikacyjne. Jednostka centralna CPU wyposa ona jest w szeregowy port RS485 oraz poprzez modu y rozszerzeƒ umo liwia komunikacj w sieciach AS-Interface lub Profibus-DP. Port komunikacyjny jednostki centralnej CPU (RS485) zapewnia nast pujàce mo liwoêci komunikacyjne: W sieci PPI pracuje jako master lub slave. W sieci MPI (komunikacja ze sterownikami S7300,S7400) pracuje jako slave. Wspó pracuje z panelami operatorskimi dedykowanymi dla S7200, takimi jak TD200, TP070 oraz wszystkimi pozosta ymi HMI. Zapewnia komunikacj w trybie FreePort (tryb swobodny portu), co pozwala komunikowaç si z dowolnymi urzàdzeniami obs ugujàcymi ten protokó np. modemy, drukarki, czytniki kodów paskowych, PLC, nap dy i inne. Mo liwe jest te zdefiniowanie w asnego protoko u w trybie Free Port. Oprogramowanie Step7 Micro/Win umo liwia wgranie programu do CPU poprzez kabel PC/PPI ze z àczem RS232 lub kart dodatkowà MPI. Mo liwy jest równie teleserwis za pomocà modemów. Istnieje mo liwoêç komunikacji z innymi urzàdzeniami z poza rodziny SIMATIC, obs ugujàcymi protokó PPI. W asnoêci interfejsu RS485: Transmisja danych z pr dkoêciami od 9.6 do kbit/s w trybach pracy PPI oraz MPI, w trybie FreePort od 0.3 do max 38.4 kbit/s. Medium transmisyjnym jest skr tka dwu y owa z ekranem o odpowiednio dobranych do przenoszonych cz stotliwoêci parametrach falowych. Do komunikacji wykorzystuje si z àcze oraz kabel Profibus. Max 126 uczestników sieci PPI (po 32 w segmencie) i max 32 mastery.

10 Komunikacja Dane techniczne Modu y komunikacyjne EM 277 PROFIBUS-DP CP AS-i master Interfejs jeden interfejs komunikacyjny RS485 AS-Interface Obs ugiwane protoko y MPI slave AS-I Profibus-DP slave SzybkoÊç przesy ania danych 9600 bit/s do 12 Mbit/s, Max 5 ms czas cyklu z 31 slave samokalibracja Max 10 ms czas cyklu z 62 slave Mo liwoêç pod àczeƒ TD 200 text display V 2.0 Max 62 AS-interfejs slave i nast pne wersje Panele operatorskie, panele dotykowe Programator PG/PC z interfejsem MPI ( adowanie danych do CPU, status za pomocà Step7 Micro/WIN) CPU S7300/400 PROFIBUS-DP master lub slave WyÊwietlany status uszkodzenie CPU, zasilanie, WyÊwietlany status dla slave, b àd DP, tryb DX wyêwietlanie b du Adres modu u w sieci Ustawiany na module (0-99) Nie wymagany Izolacja elektryczna 500 V AC Nie Max. d ugoêç kabla bez wzmacniacza 1200 m (przy 9.6 kbit/s) 100 m Listwa przy àczeniowa Nie Nie Wymiary (d x szer x wys) w mm 71 x 80 x 62 71,2 x 80 x 62 Waga w g Straty mocy w W 2,5 1,8 20/21

11 Panele operatorskie 22/23 TD 200 text display TD200 umo liwia: WyÊwietlanie wiadomoêci tekstowych Komunikacj z programem u ytkownika, zmian zmiennych w programie w sterowniku Ustawianie wejêç i wyjêç sterownika, pod àczanie jednego TD200 do kilku sterowników w sieci PPI TD 070 panel dotykowy TP070 jest profesjonalnym panelem dotykowym dedykowanym S7200, mo e byç stosowany w sterowaniu i monitorowaniu pracy urzàdzeƒ. Zapewnia dost p i edycj zmiennych w sterowniku, wyêwietlanie komunikatów. Posiada gotowe do wykorzystania funkcje u atwiajàce obs ug i programowanie. Dane techniczne TD 200 text display WyÊwietlacz Przyciski sterujàce Interfejs Zasilanie Zakres temperatury pracy 0 do 60 C Stopieƒ ochrony LCD z podêwietleniem, 2 linie, 20 znaków/lini (ASCII, Cyrillic), 10 znaków/lini (Chiƒski), 5 mm wysokoêç znaku 8 przycisków definiowanych w programie u ytkownika 1 PPI (RS 485) dla tworzenia sieci z max. 126 uczestnikami: S7200, OP, TP, TBP programator PG/PC; transmisja danych 9,6/19,2/187,5 kbit/s DC 24 V, 120 ma; mo liwoêç zasilania TD 200 z interfejsu komunikacyjnego CPU IP 65 od przodu Wymiary (d x szer x wys) w mm 148 x 76 x 27 Dane techniczne TP070 panel dotykowy WyÊwietlacz STN, CCFL podêwietlenie Âredni czas bezawaryjnej pracy wyêwietlacza w tem. 25 C godz RozdzielczoÊç (pixel) 320 x 240 Przekàtna wyêwietlacza 5,7 tryb niebieski Klawiatura Min. liczba operacji System operacyjny Dotykowa (rezystancyjna/analogowa) 1 milion Windows CE Pami ç programu Flash (nieulotna) Rozmiar128 Kb Zasilanie Typowy pobór pràdu Zintegrowany interfejs Po àczenie ze sterownikiem Zegar DC 24 V 200 ma przy 24 V RS 485 (19,2 kbit/s) 1; po àczenia tylko typu punkt-punkt Zegar czasu rzeczywistego jednostki centralnej mo e byç wyêwietlany na TP070 Warunki otoczenia Zakres tem. pracy monta w pionie 0 do +50 C pochylenie 35 0 do +40 C WilgotnoÊç 85 %; bez kondensacji Wymiary p yty czo owej w mm 212 x 156 Stopieƒ ochrony: front / ty IP 65/IP 20 Certyfikaty Mo liwoêci Ekrany Max 30 Zmienne CE/UL/CSA/FM (typowo oko o 20 ekranów procesowych, 10 obrazów graficznych, przyciski, tekst, 50 zmiennych) Tak Pola na 1 ekranie 20 Zmienne na 1 ekranie 10 Obiekty graficzne Tekst Bargrafy na 1 ekranie 3 Tak Tak

12 Oprogramowanie STEP 7-Micro/WIN Oprogramowanie strukturalne wykorzystujàce podprogramy, przerwania, wydzielone z programu g ównego, blok danych do przechowywania wartoêci zmiennych oraz wyników operacji logicznych, zoptymalizowane instrukcje pod kàtem zaj toêci pami ci Programowanie drobinkowe LAD, blokowe FBD, lista instrukcji STL wg standardu (SIMA- TIC) lub LAD i FBD wg normy IEC 1131 Mo liwoêç programowania symbolicznego. Wydruk i wyêwietlanie zmiennych na ekranie komputera, mo liwe w trybie symbolicznym oraz absolutnym tzn. z jawnym odwo aniem si do zakresu pami ci wej/wyj CPU Adresowanie poêrednie z u yciem wskaêników Mo liwoêç wykonywania operacji wytnij, kopiuj oraz wklej w odniesieniu do programu Gotowe funkcje komunikacyjne za pomocà modemu w teleserwisie Wizardy czyli pomoc w zakresie wykorzystania z o onych funkcji sterowania: PID control Komunikacja Szybkie liczniki TD 200 USS komunikacja z nap dami Komunikacja z pomocà modemów Testowanie i usuwanie b dów w programie w jednym cyklu, cykliczne funkcje wymuszania wyjêç force oraz status Równoczesne wyêwietlanie statusu programu i statusu tabeli w osobnych oknach Windows Transfer parametrów do pod programów i z powrotem podobnie jak w przypadku innych sterowników SIMATIC i funkcji FB Mo e byç zintegrowany z STEP 7 V 5.x Zapis danych projektu w jednym pliku Identyfikacja b dów podczas wprowadzania danych do programów WyÊwietlanie w zale noêci od CPU zakresu dost pnych instrukcji i parametrów Proste oprogramowanie opcjonalnych modu ów pami ci Automatyczny odczyt konfiguracji sprz towej Dost pne instrukcje: Logika bitowa Arytmetyka sta oprzecinkowa i wiele innych 24/25

13 Oprogramowanie 26/27 Microcomputing Microcomputing jest oprogramowaniem przeznaczonym do pod àczania aplikacji klienta (dowolna aplikacja wykorzystujàca kontrolki Active X, funkcji OLE) znajdujàcej si na komputerze PC ze sterownikiem S Microcomputing zapewnia równie w sposób prosty i oszcz dny wykonanie wizualizacji danych ze sterownika S7200 na komputerze PC w standardowych aplikacjach jak: Visual Basic, Visual C++ lub Excel. Wykorzystywane sà w tym celu funkcje opisane poni ej. SIMATIC S7-200 OPC server Simatic S7-200 OPC server jest oprogramowaniem s u àcym do wymiany danych pomi dzy sterownikami S7-200 i aplikacjami pod Windows, obs ugujàcymi ten tryb obs ugi danych. OPC server poêredniczy tylko w wymianie danych bez mo liwoêci tworzenia aplikacji wizualnych itp. Aplikacje Windows oraz sterowniki S7-200 widziane sà jako klienci SIMATIC S7-200 OPC server. Przyk adem programu wizualizacyjnego SCADA wykorzystujàcego komunikacje ze sterownikami S7-200 poprzez OPC server jest WinCC. Funkcje Zintegrowane biblioteki ActiveX zawierajà: Elementy kontrolne dla wizualizacji i modyfikacji danych procesowych, wykorzystywane przy tworzeniu interfejsu graficznego u ytkownika Kontrolki ActiveX u ywane we wszystkich aplikacjach Windows z funkcjami OLE (np. Microsoft Office, Visual Basic, Visual C++). Dane procesowe mogà byç importowane do tabeli Excela i odpowiednio przekszta cane Zintegrowane elementy graficzne dla aplikacji u ytkownika np. prze àczniki, wyjêcia binarne, paski przewijania, wskaêniki LED i inne Toolbox TP Designer Toolbox jest oprogramowaniem konfiguracyjnym dla panela TP070. Zawiera niezb dne elementy graficzne i funkcje potrzebne do wykonania aplikacji dla TP070 panela dotykowego, komunikujàcego si ze sterownikiem S W asnoêci programu Toolbox: Intuicyjny interfejs graficzny podobnie jak w Step 7- Micro/WIN 32 Prosta i szybka konfiguracja programu za pomocà myszy Generowanie i zarzàdzanie zmiennymi wymienianymi z SI- MATIC S7200 takimi jak: wejêcia, wyjêcia, bity pami ci, liczniki lub obszary pami ci V Import grafiki bitmapowej z automatycznà adaptacjà do wielkoêci ekranu TP070 jako t a Proste zarzàdzanie projektem, generowany jest tylko jeden plik *.tpf Oprogramowanie Toolbox zawiera ponadto gotowe funkcje do komunikacji z przekszta tnikiem cz stotliwoêci przy wykorzystaniu protoko u USS. Mo liwa jest wspó praca bezpoêrednio poprzez port komunikacyjny sterowania S7-200 z max 31 przekszta tnikami cz stotliwoêci Micromaster lub Masterdrive. Instrukcje wykorzystujàce protoko y USS Oprogramowanie Toolbox posiada 4 nowe instrukcje podobnie jak Micro/Win 32 dla sterowania nap dami: USS_INIT dla inicjalizacji komunikacji USS w trybie swobodnym portu interfejsu S7200. Funkcja USS_INIT umo liwia wprowadzenie informacji o pr dkoêci transmisji i adresie nap du slave, przy samoczynnej generacji podprogramów, przerwaƒ, tabeli symboli DRV_CTRL instrukcje s u à do monitorowania i sterowania nap dami Start/stop z okreêleniem kierunku obrotów oraz pr dkoêci High speed/stop okreêlenie pr dkoêci max oraz warunku zatrzymania Pr dkoêç nap du proporcjonalna do wspó czynnika z zakresu (-200% do +200%) Potwierdzenie b dów w nap dzie Zapytanie o aktualny status nap du READ_PM instrukcja do czytania parametrów nap du WRITE_PM instrukcje transferu ustawionych wczeêniej parametrów do nap du

14 Czas rzeczywisty Wymagania stawiane sterownikom S7-200 pracujàcym w czasie rzeczywistym to natychmiastowa reakcja sterownika (liczona w µs) na sygna y pochodzàce z obiektu. Nale y uwzgl dniç równie zlicznie, przetwarzanie oraz wykonywanie sterowania elementami wykonawczymi. Typowe funkcje wykorzystywane przy obs udze programów pracujàcych w czasie rzeczywistym to: przerwania procesowe uzale nione mi dzy sobà priorytetami przerwania czasowe zliczanie za pomocà szybkich liczników zegar czasu rzeczywistego wyjêcie impulsowe-zadajniki cz stotliwoêci natychmiastowe sterowanie wyjêç binarnych poza cyklem programu System czasu rzeczywistego Przyk adem systemu czasu rzeczywistego mo e byç automatyzacja linii produkcyjnej do kontroli stanu nape nienia, etykietowania i pakowania do skrzynek napojów w przemyêle spo ywczym. Proces podzielony jest na kilka etapów, uzale nionych od siebie czasowo. Wyst puje tu sterowanie posuwem taêmy, wykonywana jest kontrola stanu nape nienia oraz zamkni cie butelki, a nast pnie nast puje przemieszczenie butelek do skrzynek i ich rozmieszczenie. Posuwem taêmy steruje sterownik S7-200 poprzez przekszta tnik cz stotliwoêci lub silnik krokowy. W stanie Proces nast puje pozycjonowanie butelki, chwilowe zatrzymanie linii realizowane na przerwaniach procesowych, a nast pnie wykonywane jest zamkni cie butelki i jej przemieszczenie do pozycji transport. Przerwania czasowe mo na stosowaç do kontroli stanu wykonanie poszczególnych etapów produkcji i wykrycie tzw. przypadków utkni ç. Szybkie liczniki zliczajà sygna y z enkoderów i mogà s u yç do pozycjonowania butelek oraz innych elementów mechanicznych. 4. Transport 4/6 niezale nych sprz towych liczników 4 niezale ne wejêc przerwaƒ 3. Proces 4. Transport 2x20-kHz wyjêcia impulsowe 2. Test 3. Proces przerwania czasow 2. Test szybkie wejêcia analogowe 1. Przesuw potencjometr analogowy 28/29 1. Przesuw Równoleg e wykorzystanie wszystkich kroków procesu Krótki czas odpowiedzi wymagany w systemach czasu rzeczywistego zegar czasu rzeczywistego szybkie wykonywan instrukcji krótki czas cyklu Schemat systemu wykorzystujàcego sterowanie w czasie rzeczywistym

15 Czas rzeczywisty Niezale ne sprz towe liczniki Niezale ne wejêcia przerwaƒ WyjÊcia impulsowe Przerwania czasowe 1 do 250 ms 1 do 250 ms 1 do 250 ms 1 do 250 ms Zegar czasu rzeczywistego Opcjonalnie Opcjonalnie Zintegrowany Zintegrowany Czas wykonania instrukcji binarnej 0,37 µs 0,37 µs 0,37 µs 0,37 µs Szybkie liczniki Liczniki sà niezale ne od aktualnie wykonywanych instrukcji programowych i od siebie samych Liczniki obs ugiwane sà w przerwaniach czas odpowiedzi 300 µs pomi dzy detekcjà àdania odczytu wartoêci licznika, a zapisaniem tej wartoêci CPU 221 CPU 222 CPU 224 CPU 226 Przerwania czasowe Pomi dzy 1 i 255 ms z rozdzielczoêcià 1 ms Przyk ad: w procesach szybkozmiennych np. przy pr dko- Êciach obrotowych 3000 obr/min sygna y sà zapami tywane i przetwarzane w ka dej 1/4 cz Êci obrotu przetwornika. W maszynach o ma ych masach bezw adnoêci po wystàpieniu przerwania jest jeszcze na tyle du o czasu, aby zosta wykonany program przerwania i zapisane zosta y sygna y na wyjêcia. WejÊcia przerwaƒ 4 niezale ne wejêcia przerwaƒ Zapami tywanie stanów sygna ów na wejêciach o krótkich czasach trwania Czas odpowiedzi od 500 µs do 200 µs od momentu detekcji sygna u na wejêciu 300 µs dla zapisu sygna u na wyjêciu Aktywacja zboczem narastajàcym lub opadajàcym Max. 16 przerwaƒ ró niàcych si mi dzy sobà priorytetami Przerwania czasowe Program przerwania WyjÊcia / Odpowiedê 350 µs 5 ms 5 ms 30/31 M Czujnik U CPU 22x Sygna dla procesu

16 Produkt Nr katalogowy Cena (nie mogà byç rozszerzane) 144 przekaênik (nie mogà byç rozszerzane) 154 Czas rzeczywisty WyjÊcia impulsowe Dwa niezale ne wyjêcia impulsowe 20 khz WyjÊcie z modulacjà impulsu (PWM) W trybie PWM czas cyklu zawiera si pomi dzy 250 µs i 65,535 µs lub pomi dzy 2 ms i 65,535 ms, szerokoêç impulsu jest zmieniana od 0 µs do 65,535 µs np. do kontroli pr dkoêci silnika. Dodatkowo mo liwa jest przy wykorzystaniu silnika krokowego kontrola i zmiany wspó czynnika wype nienia lub zmiana okresu impulsu wyjêciowego. W po àczeniu w enkoderem inkrementalnym mo liwe jest generowanie niezale nych od pozycji profili pr dkoêci dla silnika krokowego Na wyjêciu z modulacjà cz stotliwoêci (PTO) w trybie PTO generowana jest fala prostokàtna o wype nieniu 50 %. Cz stotliwoêç i iloêç impulsów jest zmienna. Ciàgi impulsów mogà byç àczone w sekwencje w celu generowania profili dla sterowania silnikiem krokowym. Czas cyklu mo e si zmieniaç pomi dzy 250 µs i 65,535 µs lub 2 ms i 65,535 ms np. dla silnika krokowego. PWM modulacja szerokoêci impulsu Pr dkoêç silnika V CPU 22x Zegar czasu rzeczywistego Nap d/silnik PrzenoÊnik taêmowy Wyst puje jako modu opcjonalny dla CPU221 i CPU222. Zintegrowany jest w CPU224 i CPU226 Modu opcjonalny zegara czasu rzeczywistego wyposa ony jest w bateri niezb dnà np. dla zapami tywania zmiennych procesowych z uwzgl dnieniem czasu i daty. t XM XM przekaênik przekaênik przekaênik przekaênik Modu wejêç binarnych 8 x DI 24 V DC Modu wyjêç binarnych 8 x DI 24 V DC Modu wyjêç binarnych 8 x DO przekaênik Modu we/wy 4 x DI 24 V DC / 4 x DO 24 V DC Modu we/wy 4 x DI 24 V DC / 4 x DO przekaênik Modu we/wy 8 x DI 24 V DC / 8 x DO 24 V DC Modu we/wy 8 x DI 24 V DC / 8 x DO przekaênik Modu we/wy 16 x DI 24 V DC / 16 x DO 24 V DC Modu we/wy 16 x DI 24 V DC / 16 x DO przekaênik Modu wejêç analogowych 4 AI 12 bit Modu we/wy analogowych 4 AI /1 AO 12 bit Modu wyjêç analogowych 2 AO 12 bit Modu pomiaru temperatury TC Modu pomiaru temperatury RTD (Niemiecki) (Angielski) (Francuski) (Hiszpaƒski) (W oski) Modu PROFIBUS-DP, DP/MPI slave, 9,6kbit/s do 12 Mbit/s Modu CP master sieci AS-interface TD 200 wyêwietlacz tekstu, dwie linie z kablami 2,5 m i akcesoriami monta owymi, 187,5 kbit/s F F TP070 panel dotykowy 5,7 ekran, analogowa matryca rezystancyjna z podêwietleniem 470 Modu baterii Modu pami ci EEPROM Modu zegara zawierajàcego bateri Kabel rozrzeszenia magistrali PC/PPI kabel Step7-Micro/Win 32, V bit oprogramowanie konfiguracyjne pod Win95/98, NT 4.x, w wersji na Cd-Rom licencja pojedyƒcza /33 Step7-Micro/Win32 V bit oprogramowanie konfiguracyjne pod Win95/98, NT 4.x w wersji na CD-ROM w 5 j zykach zawiera dokumentacj, upgrade z Micro DOS i MicroWin Vx.x do wersji V 3.1 Step7 Micro/Win 32 Toolbox V1.0, narz dzia programowe dla TP070 i nap dów (USS protokó ) dla Win 95/98 NT 4.x w wersji na CD- ROM w 5 j zykach, licencja pojedyncza dla Step7-Micro/Win V MICROCOMPUTING 295 OPC Server dla S *Ceny sà cenami katalogowymi bez VAT wyra onymi w EUR

17 W zak adce znajdziecie Paƒstwo numery katalogowe systemu S7-200 wraz z odpowiednimi akcesoriami Autoryzowani dystrybutorzy Aiut Sp. z o.o Gliwice, ul. Pszczyƒska 44 tel fax APS Sp. z o.o Bia ystok, ul. Modliƒska 1 tel fax elteko s.c Bydgoszcz, ul. Fordoƒska 393/101 tel fax lmpol-1 s.j Warszawa, ul. Malawskiego 6 tel fax PUH ALLMAR Poznaƒ, ul. Nieszawska 11 tel fax PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o Kraków, ul. Kapelanka 11 tel fax PUP SKAMER-ACM Sp. z o.o Tarnów, ul. Rogoyskiego 26 tel fax SIMEX Sp. z o.o Gdaƒsk, ul. Wielopole 7 tel fax Informacje dodatkowe o systemie S7-200 Internet: Lista instrukcji Przyk ady aplikacji Tips & Tricks Oprogramowanie demonstracyjne Aktualizacja oprogramowania free updates Dokumentacja techniczna Siemens Sp. z.o.o. ul. upnicza Warszawa Automation & Drives

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka

Ogólna charakterystyka Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania

SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania SIMATIC S7-200 Pewny i niezawodny system sterowania Simatic S7-200 www.siemens.pl/simatic Modułowy, kompaktowy, o dużych możliwościach komunikacyjnych. Mały, a wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym sterownikiem

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006

SIMATIC HMI. Podr cznik Wydanie 09/2006 SIMATIC HMI Podr cznik Wydanie 09/2006 Warszawa 2006 SIMATIC HMI Wprowadzenie 0 Przygotowanie i instalacja 1 WinCC V6 Pierwsze kroki Pierwszy projekt WinCC 2 WyÊwietlanie wartoêci procesowych 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT

ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT ZAPOZNANIE ZE SWOBODNIE PROGRAMOWALNYMI STEROWNIKAMI TECOMAT Prolog Prolog Swobodnie programowalne sterowniki (Programmable logic controller, dalej zwane PLC) TE- COMAT przeznaczone s¹ do sterowania urz¹dzeniami

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii

Katalog szkoleń. Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Katalog szkoleń Sterowanie i automatyka przemysłowa Rozdział energii Szkolenia otwarte 1 Spis treêci 3 Wst p 4 Jak wybraç w aêciwe szkolenie? 5 Indywidualne doradztwo szkoleniowe 8 Rozdzia energii Instalacje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT)

9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA Miêdzynarodowy magazyn elektroników konstruktorów www.ep.com.pl NA CD KATALOGI FIRM: ADVANTECH, MOXA TECHNOLOGIES, INFINEON 9/2003 wrzesień 15 zł 50 gr (w tym 7% VAT) 9/2003 wrzesieñ

Bardziej szczegółowo

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS

Control 144N/145N. Sterowanie do przemys owych bram segmentowych FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS Control 144N/145N Sterowanie do przemys owych bram segmentowych PL FULL-SERVICE OPERATOR SYSTEMS FOR GARAGE DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SECTIONAL DOORS OPERATOR SYSTEMS FOR SLIDING GATES OPERATOR SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5

Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 Power Mac G5 Podr cznik u ytkownika Zawiera instrukcje konfiguracji, rozbudowy i rozwiàzywania problemów dla komputera Power Mac G5 apple Apple Computer, Inc. 2003 Apple Computer, Inc. Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo