Ogólna charakterystyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna charakterystyka"

Transkrypt

1 Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie rozbudowane funkcje wizualizacyjne zapewniajàce elastycznà adaptacj uk adu sterowania do konkretnego typu maszyny. Dodatkowym atutem przy konfiguracji maszyny jest równie ekstremalnie kompaktowa budowa uk adu sterowania. SIMATIC C7 jest kompaktowym systemem sterowania, który zosta zoptymalizowany do wspomnianych wcze- Êniej aplikacji. SIMATIC C7 charakteryzuje si tym, e w jednej obudowie zosta umieszczony sterownik S7-300 PLC oraz panel operatorski. System ten jest kompletnym rozwiàzaniem ma ego sterownika do maszyn produkcyjnych z mo liwoêcià atwej rozbudowy. Najwa niejszymi zaletami tego systemu jest niski koszt oraz mo liwie ma a przestrzeƒ zabudowy sterowania. Cz Êç PLC sk ada si z CPU, modu ów I/O i interfejsów komunikacyjnych umo liwiajàcych rozbudow sterowania. Cz Êç HMI jest to, w zale noêci od typu SIMATIC C7- tekstowy lub graficzny panel operatorski. Zalety SIMATIC C7 jako kompaktowy system sterowania sk adajàcy si ze sterownika PLC oraz panelu operatorskiego posiada nast pujàce zalety: mniejsza przestrzeƒ monta owa budowa kompaktowa pozwala na zainstalowanie sterowania na mniejszej przestrzeni maszyny, oszcz dnoêç czasu potrzebnà do instalacji, konfiguracji i okablowania sterowania, sterowanie bardziej ekonomiczne do 20% mniejsze koszty wykonania sterowania w porównaniu ze standardowym sterowaniem modu owym, gdzie potrzebna jest mniejsza lub wi ksza szafa sterownicza. W przypadku SIMATIC C7 sterowanie umieszczone mo e byç bezpoêrednio w panelu sterujàcym, elastycznoêç prosta rozbudowa systemu przy pomocy modu ów S Oznacza to, e SIMATIC C7 mogà staç si ca kowitymi i kompleksowymi rozwiàzaniami w automatyce, Integracja systemowa SIMATIC C7 nale y do grupy produktów TIA i wszystkie zalety tego rozwiàzania sà zapewnione. 2

2 Aplikacje Kompaktowy system sterowania SIMATIC C7 znajduje zastosowanie w wielu sektorach przemys u. Sterownik ten idealnie si nadaje do nast pujàcych aplikacji: ogólny in yniering maszynowy (szczególnie w konstrukcji maszyn seryjnych), maszyny specjalne, maszyny dla przemys u przetwórstwa tworzyw sztucznych i tekstylnego, maszyny dla przemys u drzewnego i w wielu innych aplikacjach. Sterowanie procesem tanków za pomocà SIMATIC C7 Sterowniki SIMATIC C7 sà wykorzystywane w trudnych warunkach przemys owych i charakteryzujà si : wysokà kompatybilnoêcià elektromagnetycznà, du à wytrzyma oêcià na wstrzàsy i wibracje, pracà do 50 C bez wentylatora, spe niajà wszystkie standardy mi dzynarodowe zgodne z DIN, UL, CSA, FM, ISO 9001 i morskie. Sterowanie produkcjà kremu za pomocà C7 Mi dzynarodowe fonty w SIMATIC C7 zwi kszajà szans eksportu maszyny 3

3 Dedykowane wykonanie Kompaktowe systemy SIMATIC C7 sà równie dost pne w wykonaniu typu OEM. Wykonanie to umo liwia dostosowanie sterownika pod wzgl dem wyglàdu i konstrukcji do maszyny w której b dzie on zainstalowany. Dost pne sà nast pujàce zmiany wyglàdu sterownika SIMATIC C7: umieszczenie logo firmy na cz Êci czo owej sterownika, zmiana kolorystyki p yty czo owej, przycisków i logo firmy wed ug palety kolorów RAL lub Panteon, zmiana opisów na przyciskach. C7 kompaktowy system sterowania z dedykowanymi wykonaniami 4

4 Przeglàd w aêciwoêci urzàdzeƒ C7 Zintegrowane C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key komponenty CPU CPU 313C CPU 314C-2 DP CPU 315C-2 DP CPU pami ç robocza 32 KB 64 KB 128 KB Programowanie STEP 7 cz Êci PLC Wbudowane 24 DI/16 DO 24 DI / 16 DO wejêcia /wyjêcia 4 AI + 1PT100 4 AI + 1 PT AO 2 AO 4 liczniki 4 wyjêcia impulsowe Interfejs komunikacyjny MPI MPI DP (master lub slave) Panel operatorski TP 170B (6 ) OP 170B (6 ) TP 270 (10 ) OP 270 (6 ) WyÊwietlacz 4 x 20 znaków Grafika wektorowa Grafika wektoro- Grafika wektoromonochromatyczna wa (kolorowa) wa (kolorowa) RozdzielczoÊç 320 x 240 pikseli 640 x 480 pikseli 320 x 240 pikseli Konfiguracja HMI STEP 7 ProTool/Lite lub lepszy, WinCC flexible Compact lub lepszy WinCC flexible Compact lub lepszy 5

5 Budowa sterownika C7-636 Touch z interfejsem PROFIBUS Urzàdzenia z rodziny SIMATIC C7 posiadajà szereg specyficznych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych wyró niajàcych spoêród sterowników SIMATIC. Obudowa i monta wytrzyma a, kompaktowa obudowa metalowo- plastikowa zapewniajàca wysoki stopieƒ ochrony (IP65 od strony czo owej), mo liwoêç instalacji bezpoêrednio na pulpitach i szafach sterowniczych, bezproblemowa wymiana C7 dzi ki zastosowaniu wyjmowanych listew zaciskowych s u àcych do okablowania sygna ów wejêciowo-wyjêciowych. Zintegrowane wejêcia / wyjêcia wejêcia cyfrowe 1), wyjêcia cyfrowe 1), wejêcia analogowe 1), wyjêcia analogowe 1), Zintegrowane funkcje technologiczne liczniki 1), wyjêcia inpulsowe 1), pomiar cz stotliwoêci 1), pozycjonowanie kontrolowane 1), kontrola obiegu 1). 1) w zale noêci od modelu C7 Panel czo owy wytrzyma a klawiatura membranowa, czytelny, podêwietlany panel graficzny LCD (blue mode), diody statusu cz Êci sterownikowej panelu. Interfejsy interfejs MPI mo liwoêç komunikacji z innymi uczestnikami sieci MPI, interfejs drukarkowy 1) np. do wydruku danych produkcyjnych, interfejs PROFIBUS DP 1) master / slave, 12 Mbit/s Interfejs do rozbudowy systemu C7 za pomocà modu ów S7-300 (rozbudowa zewn trzna lub bezpoêrednio na tylnym panelu 1) C7). 6

6 Charakterystyka CPU oraz panela operatorskiego Mo liwoêci sterownicze wbudowanego PLC W SIMATIC C7 jako cz Êç sterownicza zosta o wykorzystane CPU S Rozwiàzanie to zapewnia nast pujàce funkcje: Szybkie przetwarzanie programu Mo liwoêç uzyskania bardzo krótkich cykli maszynowych poprzez zmniejszenie czasu przetwarzania instrukcji do 1µs. Bezobs ugowy Program oraz dane retencyjne sà zapisywane na kart pami ci Micro Memory Card (MMC), tak wi c nie jest wymagana adna dodatkowa bateria podtrzymujàca pami ç. Funkcje diagnostyczne Redukcja przestojów maszyny poprzez rozbudowane funkcje diagnostyczne. Zabezpieczenie has em Mo liwoêç ochrony danych przed zmianà lub kopiowaniem programu poprzez zabezpieczenie has em. Zadania technologiczne Funkcje pozycjonowania poprzez wykorzystanie wbudowanych szybkich wejêç licznikowych do pomiaru zliczania i cz stotliwoêci oraz pozycjonowanie za pomocà wbudowanego wyjêcia analogowego np. do bezpoêredniego sterowania falownikiem MICROMASTER. Mo liwoêci wizualizacyjne wbudowanego panelu operatorskiego W SIMATIC C7 wbudowany jest panel operatorski, który posiada nast pujàce funkcje wizualizacyjno-operatorskie: Meldunki informacyjne i awaryjne pozwalajà operatorom na pe ne monitorowanie sekwencji procesów i u atwiajà lokalizacj i usuwanie b dów. WyÊwietlacz graficzny do prezentacji procesów: Graficzny panel pozwala na realistycznà prezentacj monitorowanego procesu, co u atwia rozpoznawanie danych i przedstawianie ich jako s upków bàdê wykresów. Menu u ytkownika Aby u atwiç u ytkownikowi adaptacj sekwencji operacyjnej aplikacji mo e on sam zdefiniowaç wyglàd menu. Ograniczone monitorowanie i zabezpieczenie has em: Programowalne limity i has a poprawiajà ochron podczas wprowadzania danych zapewniajàc bezpieczeƒstwo i kontrol nad procesem produkcji. Konfigurowalne wyjêcie drukarkowe: Szybki i prosty wydruk danych do pod àczonej bezpoêrednio drukarki jako np. dowód zapewnienia jakoêci (oprócz C7-613). Wybór j zyków online: Wszystkie teksty mogà byç przechowywane w kilkunastu j zykach, u atwia to eksploatacj i serwisowanie aplikacji mi dzynarodowych (tak e z u yciem Cyrylicy i azjatyckich znaków). Zarzàdzanie recepturami: Wiele ró nych receptur mo e byç jednoczeênie zarzàdzanych (z wyjàtkiem C7-613). Klawiatura lub matryca dotykowa: Urzàdzenia dotykowe stosowane w aplikacjach wizualizacyjnych to intuicyjne ekrany dotykowe, które minimalizujà czas potrzebny na zapoznanie si z ich funkcjami poprzez operatorów. Przyciski sterujàce umieszczane sà bezpoêrednio na ekranie. Na przyciskach mo na umieêciç graficzne ikony, które u atwiajà obs ug i zapobiegajà b dnemu wysterowaniu. Urzàdzenia z klawiaturà membranowà zosta y zaprojektowane specjalnie do aplikacji u ywanych w wysoko ska onych Êrodowiskach. Zapis danych: Urzàdzenia z rodziny C7 posiadajà wejêcie na kart pami ci, gdzie przechowywane sà receptury i dane konfiguracyjne. (MMC w modelu C7-613; Compact Flash w modelach C7-635 i C7-636). 7

7 Elastyczna rozbudowa systemu Systemy C7 posiadajà w zale noêci od typu ró ne wersje wbudowanego CPU S CPU jest dobrany w taki sposób, aby jak najlepiej zapewniç wymagania sterownicze stawiane przez SIMATIC C7. Jednak w przypadku kiedy potrzebne sà wi ksze wymagania sterownicze systemu, wtedy mo na rozbudowaç C7 o modu y rozszerzajàce (FM, CP, wejêcia, wyjêcia). Rozbudowa bezpoêrednia Kompaktowe systemy C7-613, C7-635 i C7-636 mo na bezpoêrednio rozbudowywaç o cztery modu y rozszerzajàce z rodziny S7-300 (FM, CP lub modu y wejêç / wyjêç) na cz Êci tylnej sterownika C7. Dla celów bezpoêredniej rozbudowy w ofercie sà dwa zestawy: zestaw rozszerzajàcy tzw. g boki do rozbudowy o 4 modu y oraz zestaw rozszerzajàcy tzw. szeroki do rozbudowy o 2 modu y rozszerzajàce. Przy takim rozwiàzaniu modu interfejsu (IM) nie jest wymagany. Rozbudowa tego typu nie zmienia kompaktowej konstrukcji uk adu sterowania. Alternatywnie mo na rozbudowaç C7 o cztery modu y S7-300 poprzez specjalny kabel 1,5mb. Przy takim rozszerzeniu nie jest wymagany modu interfejsu. Zastosowanie kabla 1,5 metrowego poszerza mo liwoêci konstrukcyjne maszyny. Rozszerzenie o max 2 modu y wejêç/wyjêç Rozbudowa C7 o modu y rozszerzajàce za pomocà kabla 1,5 m Sposób pod àczenia modu ów wejêç/wyjêç 8

8 Rozbudowa za pomocà modu u interfejsu Rozbudow C7 o dodatkowe sygna y wejêç/wyjêç mo na zrealizowaç za poêrednictwem specjalnych modu ów interfejsu. Modu y interfejsu IM 360/361 Za pomocà modu ów interfejsów IM 360 i IM 361 mo na rozbudowaç C7-635 i C7-636 w zale noêci od potrzeby do 24 modu ów rozszerzajàcych z rodziny SIMATIC S Na jednej kasecie mo na umieêciç do 8 modu ów rozszerzajàcych. Innym sposobem rozbudowy jest pod àczenie modu ów rozszerzajàcych na zintegrowanym przy àczu PROFIBUS DP, czyli zastosowanie systemów np. ET200M. IM 361 DC 24 V C7-635,C7-636 (external IM 360) S7-300 modules Cable max. 10 m IM 361 DC 24 V IM 361 S7-300 modules Cable max. 10 m DC 24 V S7-300 module Rozbudowa C7-635, C7-636 z zastosowaniem modu ów interfejsowych IM 360/361 i kablami I/O (3x 10 metrów) 9

9 Komunikacja Komunikacje zintegrowane MPI Ka dy sterownik C7 posiada wbudowany interfejs MPI, który jest wykorzystywany do realizacji podstawowych zadaƒ komunikacyjnych. MPI pozwala jednoczeênie po àczyç kilkanaêcie urzàdzeƒ typu programatory, panele operatorskie, jednostki S7-300 i S Podstawowe parametry przy àcza MPI: do 32 uczestników na sieci MPI, do 4 kana ów komunikacyjnych dla ka dej jednostki CPU, pr dkoêç transmisji kbit/s. Dodatkowo na magistrali MPI istnieje mo liwoêç wymiany danych bez dodatkowych programów za pomocà serwisu Global Data Communications. Kompaktowe Systemy Sterowania C7-635 i C7-636 posiadajà zintegrowane interfejsy PROFIBUS DP, które mo na skonfigurowaç na sieci jako master lub slave. Je eli masterem sieci DP jest sterownik SIMATIC C7, wtedy wszystkie modu y rozproszonych wejêç i wyjêç sà parametryzowane za pomocà STEP 7. Systemy C7 mo na skonfigurowaç jako slave w sieci PROFIBUS DP co jest nowym trendem w budowaniu rozproszonych uk adów informacyjnych. Procesory komunikacyjne Oprócz wbudowanych interfejsów do sterownika C7 mo na po àczyç procesory komunikacyjne CP S7-300 za poêrednictwem zestawów mocowanych na cz Êci tylnej modu u. Umo liwia to pod àczenie sieci ASi oraz Industrial Ethernet (PROFINET) jako dodatkowe interfejsy oprócz sieci PROFIBUS DP. Przyk ad konfiguracji Sterownik SIMATIC C7 w sieci PROFIBUS DP S7-400 S7-300 C7-635 C7-636 S7-300 ET 200M ET 200B/L Third party SIMOVERT drive ET 200X ET 200S device C7 with CP 343 PG/PC Industrial Ethernet ET 200S PROFIBUS ET 200S ET 200M Pod àczenie SIMATIC C7 do sieci PROFINET 10

10 Programowanie Bazà do konfiguracji i programowania dla SIMATIC S7-300, S7-400, C7 i kontrolera WinAC jest STEP 7. Unifikacja taka oznacza, e mo liwe jest zastosowanie aplikacji w ró nych systemach czy urzàdzeniach. STEP 7 Oprogramowanie STEP 7 pozwala na wykorzystanie wszystkich funkcji w realizacji projektu takich jak: konfiguracja sprz towa, eksploatacja, testowanie i serwisowanie a tak e zapewnia ca kowite wsparcie dla narz dzi in ynierskich. STEP 7 àczy konfiguracj sprz towà maszyn jak i parametryzacj modu- ów, co oznacza, e nie jest wymagane oddzielne ustawianie odpowiednich parametrów dla maszynach. Po àczenia komunikacyjne wewnàtrz projektu sà definiowane w STEP 7 za pomocà graficznego interfejsu u ytkownika. SIMATIC Manager jest podstawowym narz dziem do zarzàdzania projektem w STEP 7. Obejmuje on ca kowity nadzór nad maszynà niezale nie od iloêci jednostek CPU, sterowników, czy te nap dów w niej u ywanych. STEP 7 sk ada si z trzech podstawowych j zyków: lista instrukcji (STL), j zyka drabinkowego (LAD) i bloków funkcjonalnych (FBD). J zyki sà zgodne z normà IEC i sà standardowo u ywane na ca ym Êwiecie. STEP 7 Professional STEP 7 Profesional jest programem rekomendowanym dla du ych aplikacji. Pakiet ten zawiera wszystkie standardowe j zyki programowania zawarte w normie IEC Oprócz j zyków lista instrukcji (STL), j zyka drabinkowego (LAD) i j zyka bloków funkcjonalnych (FBD) zawiera równie : S7-SCL (Scructured Control Language) j zyk wy szego poziomu o strukturze j zyka PASCAL do programowania z o onych algorytmów i funkcji matematycznych lub do sektora przetwarzania danych, STEP 7 pozwala na graficznà definicj komunikacji wewnàtrz projektu S7-GRAPH j zyk graficzny do programowania sterowaƒ sekwencyjnych. J zyk jest wykorzystywany do opisu operacji alternatywnych lub równoleg ych sekwencji krokowych, S7-PLCSIM u ywany jest do programowej symulacji sterownika PLC. Oprogramowanie pozwala na debugowanie programu przed jego za adowaniem do sterownika PLC. Dodatkowe oprogramowanie in ynierskie Dla specjalizowanych aplikacji mo na dodatkowo zastosowaç dodatkowe programy in ynierskie takie jak: S7-HiGraph j zyk programowania sterowników umo liwiajàcy graficzne przedstawienie procesów sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusu. CFC j zyk wy szego poziomu do graficznego opisu procesów w postaci planów technologicznych. Zapis danych Program u ytkownika i inne dane znajdujàce si w jednostce CPU mo na zapisaç na kart pami ci. Jest to szczególnie przydatne dla celów serwisowania i rozbudowy systemu, poniewa bezpoêrednio na maszynie znajduje si kompletny projekt àcznie z symbolikà i wszystkimi danymi dotyczàcymi projektu maszyny. W przypadku wykorzystania j zyków wy szego rz du lub graficznych narz dzi in ynierskich, program sterowania dost pny jest w tylko formie pliku êród owego i mo na go edytowaç tylko z poziomu êród owego projektu STEP7. Na karcie pami ci oprócz êród owego projektu mo na równie umieêciç dodatkowe informacje takie jak instrukcje obs ugi i dokumentacje maszyny. 11

11 Konfigurowanie cz Êci HMI za pomocà WinCC flexible Podsumowanie WinCC flexible Konfiguracja HMI przy u yciu WinCC flexible. Jedno oprogramowanie in ynierskie dla wszystkich aplikacji WinCC flexible jest oprogramowaniem in ynierskim pozwalajàcym na ujednolicenie wszystkich konfiguracji poczynajàc od paneli operatorskich SIMATIC bazujàcych na systemie Windows CE a koƒczàc na stacjach roboczych opartych o komputery klasy PC. WinCC flexible dost pne jest w ró nych stopniowanych wersjach wed ug ceny i osiàgów, które sà zoptymalizowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych klas paneli operatorskich. Minimalizacja konfiguracji poprzez zastosowanie technologii blokowej Obiekty wielokrotnego u ytku mogà byç przechowane razem ze swoimi strukturami w bibliotekach u ytkowych. WinCC flexible posiada du à liczb obiektów z mo liwoêcià zmiany skalowania i innych w aêciwoêci dynamicznych. Faceplate mogà byç àczone za pomocà prostego obiektu graficznego w zale noêci od klienta czy wymagaƒ projektu. Modyfikacja Feceplate'ów mo e byç wykonana tylko w jednym miejscu i zmiany zostanà uaktualnione w ca ym projekcie. Inteligentne narz dzia do bardziej wydajnej konfiguracji Bazowa struktura projektu HMI mo e byç zdefiniowana za pomocà kilku klikni ç myszy poprzez uruchomienie wizardów przy rozpocz ciu projektu. Edytory o strukturze tabelarycznej upraszczajà jednoczesne generowanie i edycj obiektów takich jak zmienne, teksty i meldunki. Kompleksowa konfiguracja zadaƒ takich jak definicja graficzna trajektorii ruchu obiektów graficznych. Zabezpieczenie inwestycji WinCC flexible jest spójnym, rozwini tym programem opartym na sprawdzonej rodzinie produktów ProTool. Istniejàce projekty w ProTool sà w pe ni kompatybilne i mogà byç u ywane w projektach programowanych WinCC flexible. WinCC jest wi c gwarantowanym zabezpieczeniem inwesycji. n Innowacyjna konfiguracja HMI oparta na najlepszych technologiach programowych n Biblioteki bloków: mo liwoêç zastosowania tych samych Faceplatów w ró nych projektach n Inteligentne narz dzia takie jak: nawigacja ekranów, graficzna konfiguracja obiektów w ruchu, wygodne konfigurowanie danych archiwizacyjnych (np edytor zmiennych) itd n Ca kowita obs uga aplikacji wieloj zycznych: mo liwoêç zarzàdzania 32 j zykami w obr bie jednego projektu biblioteka tekstowa dla wieloj zycznych tekstów i automatyczne t umaczenie atwe importowanie i eksportowanie tekstów do t umaczeƒ n Importowanie kompletnych konfiguracji z programów ProTool konfiguracja C7-613 Niski koszt C7-613-Kompaktowego Systemu Sterownia powoduje, e konfiguracja zawierajàca HMI jest obs ugiwana za pomocà STEP7. WinCC flexible nie jest wymagany. U ywajàc nowej parametryzacji wsparcia funkcji (mo e byç zainstalowana wraz ze STEP7), mo liwe jest edytowanie wyêwietlacza tekstowego w bardzo prosty sposób. Bloki danych z parametrami i zmiennymi dla projektów STEP7 w C7-613 sà bezpoêrednio generowane za pomocà ekranów parametryzacyjnych 12

12 Dane techniczne Dane ogólne Stopieƒ ochrony (IEC 60529) Stopieƒ ochrony (NEMA) Temperatura pracy przy pracy pionowej monta pod kàtem 45 Cz Êç czo owa: IP65, obudowa: IP20 NEMA 4X C C, ograniczenie takie samo jak w przypadku pracy poziomej WilgotnoÊç % dla 25 C (bez kondensacji), testowany wed ug normy DIN IEC Zatwierdzenia, certifikaty EN (IEC ); UL Listing UL 508; Canadian Standard Association (CSA) zgodnoêç z Standartem C22.2 numer 142; zatwierdzenia FM, FM-standarty Nr. 3611, 3600, 3810 Class I, Div. 2 Group A, B, C, D; DIN/ISO 9001 Certification of manufacture and design Napi cie zasilania wartoêç znamionowa 24 V DC mo liwy zakres V Pobór pràdu, maksymalnie 2.4 A Pobór mocy, maksymalnie 58 W Wymiary Ogólne (Sz x Wy x G ) mm 215 x 165 x x 199 x x 274 x x 275 x x 274 x 80 Otworu (Sz x Wy) mm 202 x x x x x 257 Waga 920 g 1400 g 1500 g 1400 g 1500 g Dane PLC- C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key Pami ç robocza (Work) (1 instru- 32 KB/10 K 64 KB /20 K instrukcji RAM 128 KB/ 40 K instrukcji RAM kcja odpowiada oko o 3 byte) instrukcji RAM Pami ç Load zintegrowana wyjmowalna, maks. 8 MB (MMC) Buforowanie danych Program i dane na karcie MMC bateryjne bez baterii, maks. IloÊç bloków, maks. 512 FC 2048 FC, 2048 FB, 1023 DB 512 FB 511 DB Przetwarzanie programu Podstawowe (OB 1), sterowane zegarem (OB 10), przerwaniowe z opóênieniem (OB 20), przerwaniowe czasowe (OB 35), alarm procesowy (OB 40), restart (OB 100, 102), b dy asynchroniczne (OB , 85, 87), b dy synchroniczne (OB 121, 122), alarmy DPV1 (OB 55-57, oprócz C7-613) Czas przetwarzania dla: instrukcji bitowych 0,1 µs instrukcji na s owach 1 µs instrukcji na licz. ca kowitych 2 µs instrukcji na licz. rzeczyw. 3 µs Pami ç merkerów 256 Byte 2048 Byte 13

13 Dane techniczne Zintegrowane funkcje Liczniki 3 Inkrem. enkod. 4 inkrementalne enkodery 24 V/60 khz 24 V/30 khz WyjÊcia impulsowe 3 kana y PCM 4 kana y impulsowe z modulacjà (PCM) maks. 2.5 khz maks. 2.5 khz Pomiar cz stotliwoêci 3 kana y 4 kana y maks. 60 khz maks. 30 khz Pozycjonowanie SFB do pozycjonowania 1 osià poprzez 2 DO, AO Sterowanie w p tli PID controller PID regulator IloÊç liczników/ zakres liczenia 256/ Timery/zakres czasu 256/10 ms s RozszerzalnoÊç o modu y S7-300 maks. 4 maks. 24 Wykorzystanie modu ów FM 4 8 CP, punkt-punkt 2 8 CP, LAN 1 10 Ca kowity zakres adres. I/O C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key 1024/1024 Byte Odwzorowanie procesu 128/128 Byte Multi-point interface MPI tak, zaj toêç tak, zaj toêç 2 stacji na C7 1 stacji na C7 (1x CPU, 1x OP) PROFIBUS DP interfejs 1 Przy àcza DP (master/slave) 1 (CP 342-5) 1 (zintegrowane, master/slave), 1 (CP 342-5) WejÊcia cyfrowe (DI) 24; 24V DC; wszystkie kana y mogà byç wykorzystywane do przerwaƒ procesowych WyjÊcia cyfrowe (DO) 16; 24V DC; 0.5 A WejÊcia uniwersalne (UI) spójrz zintegrowane funkcje WejÊcia analogowe (AI) 4: ± 10 V, V, ± 20 ma, 0/4 20 ma; 1: , Pt100 WyjÊcia analogowe (AO) 2: ± 10 V, V, ± 20 ma, 0/4 20 ma Programowanie i konfiguracja STEP 7 STEP 7 Konfiguracja PLC STEP 7 ProTool/Lite lub wy szy, Konfiguracja HMI WinCC flexible Compact lub wy szy OP-dane techniczne WyÊwietlacz wyêw. LCD wyêw. STN, wyêw. STN, wyêw. STN, wyêw. STN, Niebieski, Niebieski, 256 kolorów 256 kolorów, matr. dotykowa matr. dotykowa Linie x znaki w linii 4 x 20 WysokoÊç znaku 5 mm RozdzielczoÊç 320 x x x x 240 pikseli pikseli pikseli pikseli WielkoÊç wyêwietlacza

14 Grafika Semigrafika Grafika wektorowa (w ramach tab. znaków) IloÊç klawiszy soft/funkcyjnych 4/10 14/10 14/10 Meldunki ) ) Ekrany procesowe ) Receptury 100 1) 300 1) J zyki Online 3 2) 5 2) C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key Zegar Sprz towy zegar Programowy zegar Programowy zegar z podtrzymaniem bez potrzymania bateryjnego bez potrzymania bateryjnego bateryjnym Interfejs drukarkowy RS232 RS232, USB Nr katalog. 6ES7613-1CA... 6ES7635-2EB... 6ES7635-2EC... 6ES7636-2EB... 6ES7636-2EC... 1) wartoêç w WinCC flexible 2) równie Cyrylica, Chiƒski, Tajwaƒski i inne 15

15 Wymiary Wszystkie wymiary w mm, rysunki nie w skali C Otwór C Key Otwór C Touch Otwór C7-636 Key Otwór C7-636 Touch Otwór SIMATIC przedstawiciele bran y Automation & Drives w Polsce: Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives ul. upnicza Warszawa tel.: fax: Biuro Regionalne w Gdyni ul. Batorego Gdynia tel.: fax: Biuro Regionalne w Katowicach ul. Gawronów Katowice tel.: fax: Biuro Regionalne w Krakowie ul. Kraszewskiego Kraków tel.: fax: Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Zi bicka Poznaƒ tel.: fax: Biuro Regionalne we Wroc awiu ul. Ostrowskiego Wroc aw tel.: fax:

16 SIMATIC C7 Kompaktowy System Sterowania PLC i panel operatorski w jednej obudowie

Elastyczne systemy wytwarzania

Elastyczne systemy wytwarzania ZAKŁAD PROJEKTOWANIA TECHNOLOGII Laboratorium: Elastyczne systemy wytwarzania Instrukcja 1 Temat: Prototypowanie algorytmów sterowania pracą elastycznej linii w środowisku sterownika PLC S7-300 Opracował:

Bardziej szczegółowo

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 %

Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony, żółty, niebieski, biały) 1.500.000 100 % Dane techniczne Key Panels Innowacyjne panele operatorskie KP8 PN KP8F PN KP32F PN Rodzaj obsługi Przyciski funkcyjne (programowalne) 8 8 32 Rodzaj sygnalizacji Rodzaje kolorów LED 5 (zielony, czerwony,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeƒstwo maszynowe

Bezpieczeƒstwo maszynowe Bezpieczeƒstwo maszynowe Preventa - dla wi kszego bezpieczeƒstwa Preventa Odkrywcze i nowatorskie rozwiàzania bezpieczeƒstwa Preventa zapewniajà maksymalnà ochron we wszystkich funkcjach bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do

Oprogramowanie Liczba S7-200 narzędziowe do SIMATIC S7200, panele operatorskie i moŝliwości ich konfiguracji FAQ: 489998/PL Data: 7/08/2007 Sterownik S7200 umoŝliwia podłączenie róŝnego typu paneli, przy uŝyciu wybranej sieci komunikacyjnej z określoną

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, rok 2011 Tomasz PŁATEK Dariusz PŁATEK UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego

Bardziej szczegółowo

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym

Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Siemens Simatic S7-300 Informacje podstawowe o sterowniku programowalnym Zakład Napędu Elektrycznego ISEP PW Wstęp Sterowniki swobodnie programowalne S7-300 należą do sterowników średniej wielkości. Są

Bardziej szczegółowo

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium

Zadania do ćwiczeń laboratoryjnych Systemy rozproszone automatyki - laboratorium 1. Komunikacja PLC falownik, poprzez sieć Profibus DP Stanowiska A-PLC-5 oraz B-FS-4 1.1. Urządzenia i narzędzia 1.1.1. Sterownik SIMATIC S7-315 2DP (z wbudowanym portem Profibus DP). 1.1.2. Falownik MicroMaster440

Bardziej szczegółowo

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400

XBTN200 XBTN400 XBTN410 XBTN401 XBTNU400 Tekstowe panele operatorskie Magelis XBT N z ekranem matrycowym (1) WyÊwietlacz Liczba znaków linie po 0 znaków 4 linie po 0 znaków PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD PodÊwietlenie LCD zielony 3 kolory

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

PERFEKCJA TECHNOLOGII

PERFEKCJA TECHNOLOGII PERFEKCJA TECHNOLOGII grupa handlowa PRZEMIENNIKI CZÊSTOTLIWOŒCI Seria ic5 zasilanie 1-fazowe, moce od 0,4kW do 2,2kW, sterowanie wektorowe, wbudowany filtr RFI i potencjometr. Seria ie5 zasilanie 1-fazowe,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna

Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus. DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna Wydział Informatyki i Zarządzania Opracowanie ćwiczenia laboratoryjnego dotyczącego wykorzystania sieci przemysłowej Profibus DODATEK NR 4 Instrukcja laboratoryjna. Opracował: Paweł Obraniak Wrocław 2014

Bardziej szczegółowo

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro

Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki. Krótki opis systemu Marzec 2006. ET 200pro Modu owy i wielofunkcyjny idealne rozwiàzanie dla rozproszonej automatyki Krótki opis systemu Marzec 2006 simatic ET 200pro Indywidualne rozwiàzania szybkie i ekonomiczne rezultaty Czy twoja maszyna lub

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006

Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring. Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Broszura 04/2006 Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX detekcja, zliczanie, pomiary, monitoring Czujniki zbli eniowe SIMATIC PX Przeglàd

Bardziej szczegółowo

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66%

Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych: 1199 EUR / RABAT 66% ZESTAWY PROMOCYJNE S7-1200 6ES7212-1BD32-4YB0 S7-1200 za 1200 sterownik SIMATIC S7-1200 CPU 1212C, AC/DC/REL, zintegrowane 8DI/6DO/2AI (199EUR*) Wartość poszczególnych elementów w/w zestawu w cenach katalogowych:

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16

JAZZ OPLC JZ20-R10 i JZ20-R16 Karta katalogowa JAZZ OPLC i W dokumencie znajduje się specyfikacja Unitronics Jazz Micro-OPLC oraz. Dodatkowe informacje znajdują się na płycie instalacyjnej CD Unitronics i w bibliotece technicznej na

Bardziej szczegółowo

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1

Kurs SINAMICS G120 Konfiguracja i uruchomienie. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I Sterowanie napędami wprowadzenie (wersja 1301) I-3 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-4 Przykładowa budowa silnika asynchronicznego I-5 Przykładowa zależności momentu od

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane Mikrokontrolery

Systemy wbudowane Mikrokontrolery Systemy wbudowane Mikrokontrolery Budowa i cechy mikrokontrolerów Architektura mikrokontrolerów rodziny AVR 1 Czym jest mikrokontroler? Mikrokontroler jest systemem komputerowym implementowanym w pojedynczym

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników

Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Segmenty rynku sterowników. Typy budowy sterowników. Typy budowy sterowników Segmenty rynku sterowników Segmenty rynku sterowników Klasy sterowników Sterowniki mikro Sterowniki małe Sterowniki średnie Sterowniki duŝe Sterowniki bardzo duŝe Sterowniki firmy Siemens Logo! Rodzina

Bardziej szczegółowo

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE

MICROAUTOMATIC INFORMACJA O PRODUKCIE µtic CBY-JRG 7200 INFORMACJA O PRODUKCIE Dokumentacja zawiera dane techniczne, oraz instrukcjê obs³ugi i programowania sterownika µtic CBY-JRG 7200. Konfiguracja sterownika: 8 bram gara owych, 1 zeœlizg,

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14

4/80. Przegląd systemu. Modułowe sterowniki PLC XC100/XC200. http://catalog.moeller.net. Moeller HPL0211-2007/2008 F6 F7 F8 F9 F10 F11 +/- F12 F13 F14 DC INPUT EH-XD1 DC INPUT EH-XD1 4/80 Przegląd systemu Modułowe sterowniki PLC XC0/XC00 F1 F F1 F F F F1 F F +/-, 0 F4 4 1 F5 8 5 F F F8 F9 9 SHIFT ESC ENTER CLEAR 1 180 Moeller HPL0-00/008 http://catalog.moeller.net

Bardziej szczegółowo

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise

4 grupy Êwiàt 256 operatorów. Wersja oprogramowania Centaur sprz tu i oprogramowania Centaur Lite Standard Professional Enterprise 1 www.omc.com.pl Po àczone z jednà lub wi kszà iloêcià p tli, z których ka da sk ada si z jednego bàdê wi cej kontrolerów, oprogramowanie Centaur zapewnia przyjazny u ytkownikowi interfejs graficzny do

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Sterowniki SIMATIC. Nowoczesne rozwiązania w automatyce SIMATIC. www.siemens.pl/simatic. Przegląd Produktów

Sterowniki SIMATIC. Nowoczesne rozwiązania w automatyce SIMATIC. www.siemens.pl/simatic. Przegląd Produktów Sterowniki SIMATIC Nowoczesne rozwiązania w automatyce SIMATIC Przegląd Produktów www.siemens.pl/simatic Sterowniki SIMATIC Kompleksowe programowanie, komunikacja oraz diagnostyka Sterowniki Modułowe SIMATIC

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE

INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Informator techniczny nr 95 04-06-2007 INFORMATOR TECHNICZNY WONDERWARE Synchronizacja czasu systemowego na zdalnych komputerach względem czasu systemowego na komputerze z serwerem Wonderware Historian

Bardziej szczegółowo

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA

EC1000 KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA EC1000 64 MB pamięci flash 128 MB pamięci RAM Środowisko programowania CODESYS V3 (IEC 61131-3) Port Ethernet Port EtherCAT Port USB Port RS232 dla programowania Port SD Zegar czasu rzeczywistego Zasilanie

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535

Opis funkcjonalny i architektura. Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Opis funkcjonalny i architektura Modu³ sterownika mikroprocesorowego KM535 Modu³ KM535 jest uniwersalnym systemem mikroprocesorowym do pracy we wszelkiego rodzaju systemach steruj¹cych. Zastosowanie modu³u

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

Sterowniki PLC seria NX700

Sterowniki PLC seria NX700 Sterowniki PLC seria NX700 Jednostki centralne CPU Pamięć programu 20K kroków (wbudowana), obsługa 1600 punktów (12 slotów i 1 rozszerzenie) lub do 2048 punktów w systemie oddalonych wejść/wyjść, 0,2 usek/instrukcję,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200 micro system

SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 Przeglàd mo liwoêci sprz towych i komunikacyjnych SIMATIC S7-200 micro system SIMATIC S7-200 jest sterownikiem swobodnie programowalnym PLC, przeznaczonym do wykonywania tanich systemów

Bardziej szczegółowo

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ

Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Zelio Logic Telemecanique Logiczna Êcie ka uproszczeƒ Modu logiczny ca kowicie wydajny, do niezliczonych zastosowaƒ Sterowanie pompami i spr arkami Idealny z jego wejêciami analogowymi 0-10 V, w po àczeniu

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-400. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-400. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-400 ddddddd d dddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd ddd ddddd dddddddddddddddd d dddddd ddddddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-400 SIMATIC S7-400 to najbardziej wydajny i niezawodny

Bardziej szczegółowo

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller.

Łatwy start. Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100. Informacje o produkcie. www.moeller. www.eaton.com www.moeller.pl/easy Łatwy start Informacje o produkcie Zestawy startowe easy Rozszerzenia lokalne i sieciowe Dotykowe panele operatorskie XV100 Przeka niki programowalne easy pozwalaj¹ w

Bardziej szczegółowo

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW MOELLER PS4-300 Stanowisko Laboratoryjne Zakład Napędu ISEP PW 1. Wstęp Stanowisko laboratoryjne pozwala wykonywać ćwiczenia związane z programowaniem i pracą sterownika PLC w sieci Profibus DP. Model

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500/S7-1500F oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie siemens.pl/simatic Więcej

Bardziej szczegółowo

Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005

Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki. Karta katalogowa Marzec 2005 Modu owy sterownik PLC Uniwersalna platforma systemu automatyki Karta katalogowa Marzec 2005 Wprowadzenie, zastosowania, korzyêci Projektantom maszyn produkcyjnych i linii technologicznych stawiane sà

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE

1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE 1.1 PANELE OPERATORSKIE WONDERWARE PANEL INTOUCH CE panele bazujące na systemie operacyjnym Windows CE i wykorzystujące prostą wizualizację InTouch CE. Poza graficzną reprezentacją informacji z podłączonych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji To samoêç w wirtualnym Êwiecie Zestaw cryptocertum www.certum.pl Od 1998 roku Unizeto Technologies SA w ramach utworzonego Powszechnego Centrum Certyfikacji CERTUM Êwiadczy us ugi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych ZP/UR/46/203 Zał. nr a do siwz Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia: Zestaw do badania cyfrowych układów logicznych Przedmiot zamówienia obejmuje następujące elementy: L.p. Nazwa Ilość. Zestawienie komputera

Bardziej szczegółowo

Termometr TKP-202m/302 wersja Android

Termometr TKP-202m/302 wersja Android KRAKÓW Rok za³o enia 1990 Pomiar i rejestracja temperatury ul. Narciarska 2, 31-579 Kraków 601/51 11 98, fax:12/647 61 74 Konto Google Termometr TKP-202m/302 wersja Android LOGIN... Has³o... www.geneza.eu

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

MASZYNY FARMACEUTYCZNE

MASZYNY FARMACEUTYCZNE AUTOMATYCZNE SYSTEMY POWLEKANIA TABLETEK UNITY PHARM Kontakt i dystrybucja: ZMR s.c. Tel/fax (012) 617 83 37 zmr@zmr.com.pl Ika-Technik Sp. z o.o. Tel/fax (012) 617 84 41 ika@ika-technik.com.pl UNITY PHARM

Bardziej szczegółowo

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice

Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Przewaga dzi ki innowacyjnej technice Wspó rz dnoêciowe urzàdzenia nitujàce sterowane numerycznie (CNC) Wszechstronna w zastosowaniach jednostka nitujàca CNC z nap dami servo Nitownica CSK 1220 Technika

Bardziej szczegółowo

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1

Kurs Podstawowy S7. Spis treści. Dzień 1 Spis treści Dzień 1 I System SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1401) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal

SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Przegląd produktów SIMATIC S7-1500 oraz TIA Portal Moc + Wydajność Nowy wymiar w automatyce Intuicyjne, wydajne, bezpieczne TIA Portal wiodące narzędzie inżynierskie wwww.siemens.pl/simatic Więcej na stronie:

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK

ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK ROZDZIELNIE MULTIMEDIALNA ILBK w w w Idealne rozwiàzanie do mieszkaƒ i domów Idealne dla inwestorów, architektów i u ytkowników mieszkaƒ Jedna rozdzielnia dla elektryki, teletechniki i instalacji alarmowej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Techniczna Szczegółowy opis przedmiot zamówienia. Zał. do oferty Specyfikacja Techniczna Notebook 17 1 sztuka (producent/model).. Cena (brutto) za 1 sztukę: zł., VAT.. zł., co daje zł. netto. Atrybut Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500

Telefony systemowe optipoint 500 Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath/Hicom Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503)

Kurs SIMATIC S7-300/400 i TIA Portal - Podstawowy. Spis treści. Dzień 1. I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) Spis treści Dzień 1 I System SIEMENS SIMATIC S7 - wprowadzenie (wersja 1503) I-3 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7 firmy SIEMENS I-4 Dostępne moduły i ich funkcje I-5 Jednostki centralne I-6

Bardziej szczegółowo

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath

Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony systemowe optipoint 500 Nowa rodzina telefonów dla systemów HiPath Telefony optipoint 500 zapewniajà szybki i atwy dost p do szerokiej gamy funkcji systemowych platform komunikacyjnych HiPath

Bardziej szczegółowo

Kszta³cenie w zakresie CNC: praktyka i programowanie na PC sinutrain Kszta³cenie stwarzaj¹ce perspektywy w zakresie CNC: SinuTrain Wykwalifikowani pracownicy s¹ decyduj¹cym czynnikiem sukcesu w przemyœle

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus

Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus Konfiguracja po czenia pomi dzy serwerem OPC, a sterownikiem PLC dla sieci Profibus 1 I. Konfiguracja stacji PC. 1. Po uruchomieniu SIMATIC Manager tworzymy nowy projekt wybieraj c menu File nast pnie

Bardziej szczegółowo

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet

Tytuł Aplikacji: Aplikacja przetwornic częstotliwości Danfoss w sieci przemysłowej Profinet Poniższy artykuł został w pełni przygotowany przez Autoryzowanego Dystrybutora firmy Danfoss i przedstawia rozwiązanie aplikacyjne wykonane w oparciu o produkty z rodziny VLT Firma Danfoss należy do niekwestionowanych

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3

OGÓLNY OPIS SYSTEMU... 3 Spis treêci OGÓLNY OPIS SYSTEMU................................................. 3 KONFIGURACJE SYSTEMU..............................................4-7 Konfiguracja podstawowa.....................................................

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać

Parametry wymagane. Tak. Podać. Tak. Tak/Nie. Tak/Nie. Tak. Tak. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać. Tak. Proszę podać ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Aparat USG z kolorowym Dopplerem do badań śródoperacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego nr RPLB.02.01.00-08-164/09

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń...

Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... Rozwiązanie dla standardowych urządzeń... PROCESS FIELD BUS Page 1 PROFIBUS i SIMATIC pozwala osiągnąć Obniżenie kosztów okablowania Łatwy wybór produktu Łatwość instalacji i uruchomienia Krótki czas rozruchu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Zastosowanie systemów HMI (wersja 1309) II Pierwszy projekt (wersja 1309) Kurs Wizualizacja z WinCC flexible

Spis treści. Dzień 1. I Zastosowanie systemów HMI (wersja 1309) II Pierwszy projekt (wersja 1309) Kurs Wizualizacja z WinCC flexible Spis treści Dzień 1 I Zastosowanie systemów HMI (wersja 1309) I-3 Podstawowa konfiguracja systemu wizualizacji I-4 Systemy wizualizacji oferowane przez firmę SIEMENS I-5 Podstawowe parametry systemów wizualizacji

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!! DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE!!! Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8) Terminale ESA Elettronica (czyt. str.

UWAGA!!! DWIE SUPERPROMOCYJNE OFERTY SPECJALNE!!! Zestaw sterownika SAIA PCD xx7 (czyt. str. 8) Terminale ESA Elettronica (czyt. str. !! " # ' ( $( )* + ),,, -./ a-! " 0&1 oduktu, systemu WIZCON dla Windows i Internetu. Jak in- (! # ( jak i internetowe funkcje SCADA w jeden pakiet. Wizcon 7.5 # /2( #! "3./4&52ccess.../ ( 2 / (!6 78!

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych

Spis treści 1. Wstęp 2. Projektowanie systemów informatycznych Spis treści 1. Wstęp... 9 1.1. Inżynieria oprogramowania jako proces... 10 1.1.1. Algorytm... 11 1.2. Programowanie w językach wysokiego poziomu... 11 1.3. Obiektowe podejście do programowania... 12 1.3.1.

Bardziej szczegółowo

Sprzęt komputerowych systemów sterowania

Sprzęt komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 2 Sprzęt komputerowych systemów sterowania System sterowania Moduły logiczne Sterownik LOGO! jest uniwersalnym urządzeniem służącym do przełączania

Bardziej szczegółowo