Ogólna charakterystyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólna charakterystyka"

Transkrypt

1 Ogólna charakterystyka SIMATIC C7 Kompaktowy system sterowania SIMATIC OP SIMATIC S7-300 SIMATIC C7 Ogólna charakterystyka Maszyna produkcyjna oprócz niezawodnego uk adu logicznego powinna posiadaç równie rozbudowane funkcje wizualizacyjne zapewniajàce elastycznà adaptacj uk adu sterowania do konkretnego typu maszyny. Dodatkowym atutem przy konfiguracji maszyny jest równie ekstremalnie kompaktowa budowa uk adu sterowania. SIMATIC C7 jest kompaktowym systemem sterowania, który zosta zoptymalizowany do wspomnianych wcze- Êniej aplikacji. SIMATIC C7 charakteryzuje si tym, e w jednej obudowie zosta umieszczony sterownik S7-300 PLC oraz panel operatorski. System ten jest kompletnym rozwiàzaniem ma ego sterownika do maszyn produkcyjnych z mo liwoêcià atwej rozbudowy. Najwa niejszymi zaletami tego systemu jest niski koszt oraz mo liwie ma a przestrzeƒ zabudowy sterowania. Cz Êç PLC sk ada si z CPU, modu ów I/O i interfejsów komunikacyjnych umo liwiajàcych rozbudow sterowania. Cz Êç HMI jest to, w zale noêci od typu SIMATIC C7- tekstowy lub graficzny panel operatorski. Zalety SIMATIC C7 jako kompaktowy system sterowania sk adajàcy si ze sterownika PLC oraz panelu operatorskiego posiada nast pujàce zalety: mniejsza przestrzeƒ monta owa budowa kompaktowa pozwala na zainstalowanie sterowania na mniejszej przestrzeni maszyny, oszcz dnoêç czasu potrzebnà do instalacji, konfiguracji i okablowania sterowania, sterowanie bardziej ekonomiczne do 20% mniejsze koszty wykonania sterowania w porównaniu ze standardowym sterowaniem modu owym, gdzie potrzebna jest mniejsza lub wi ksza szafa sterownicza. W przypadku SIMATIC C7 sterowanie umieszczone mo e byç bezpoêrednio w panelu sterujàcym, elastycznoêç prosta rozbudowa systemu przy pomocy modu ów S Oznacza to, e SIMATIC C7 mogà staç si ca kowitymi i kompleksowymi rozwiàzaniami w automatyce, Integracja systemowa SIMATIC C7 nale y do grupy produktów TIA i wszystkie zalety tego rozwiàzania sà zapewnione. 2

2 Aplikacje Kompaktowy system sterowania SIMATIC C7 znajduje zastosowanie w wielu sektorach przemys u. Sterownik ten idealnie si nadaje do nast pujàcych aplikacji: ogólny in yniering maszynowy (szczególnie w konstrukcji maszyn seryjnych), maszyny specjalne, maszyny dla przemys u przetwórstwa tworzyw sztucznych i tekstylnego, maszyny dla przemys u drzewnego i w wielu innych aplikacjach. Sterowanie procesem tanków za pomocà SIMATIC C7 Sterowniki SIMATIC C7 sà wykorzystywane w trudnych warunkach przemys owych i charakteryzujà si : wysokà kompatybilnoêcià elektromagnetycznà, du à wytrzyma oêcià na wstrzàsy i wibracje, pracà do 50 C bez wentylatora, spe niajà wszystkie standardy mi dzynarodowe zgodne z DIN, UL, CSA, FM, ISO 9001 i morskie. Sterowanie produkcjà kremu za pomocà C7 Mi dzynarodowe fonty w SIMATIC C7 zwi kszajà szans eksportu maszyny 3

3 Dedykowane wykonanie Kompaktowe systemy SIMATIC C7 sà równie dost pne w wykonaniu typu OEM. Wykonanie to umo liwia dostosowanie sterownika pod wzgl dem wyglàdu i konstrukcji do maszyny w której b dzie on zainstalowany. Dost pne sà nast pujàce zmiany wyglàdu sterownika SIMATIC C7: umieszczenie logo firmy na cz Êci czo owej sterownika, zmiana kolorystyki p yty czo owej, przycisków i logo firmy wed ug palety kolorów RAL lub Panteon, zmiana opisów na przyciskach. C7 kompaktowy system sterowania z dedykowanymi wykonaniami 4

4 Przeglàd w aêciwoêci urzàdzeƒ C7 Zintegrowane C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key komponenty CPU CPU 313C CPU 314C-2 DP CPU 315C-2 DP CPU pami ç robocza 32 KB 64 KB 128 KB Programowanie STEP 7 cz Êci PLC Wbudowane 24 DI/16 DO 24 DI / 16 DO wejêcia /wyjêcia 4 AI + 1PT100 4 AI + 1 PT AO 2 AO 4 liczniki 4 wyjêcia impulsowe Interfejs komunikacyjny MPI MPI DP (master lub slave) Panel operatorski TP 170B (6 ) OP 170B (6 ) TP 270 (10 ) OP 270 (6 ) WyÊwietlacz 4 x 20 znaków Grafika wektorowa Grafika wektoro- Grafika wektoromonochromatyczna wa (kolorowa) wa (kolorowa) RozdzielczoÊç 320 x 240 pikseli 640 x 480 pikseli 320 x 240 pikseli Konfiguracja HMI STEP 7 ProTool/Lite lub lepszy, WinCC flexible Compact lub lepszy WinCC flexible Compact lub lepszy 5

5 Budowa sterownika C7-636 Touch z interfejsem PROFIBUS Urzàdzenia z rodziny SIMATIC C7 posiadajà szereg specyficznych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych wyró niajàcych spoêród sterowników SIMATIC. Obudowa i monta wytrzyma a, kompaktowa obudowa metalowo- plastikowa zapewniajàca wysoki stopieƒ ochrony (IP65 od strony czo owej), mo liwoêç instalacji bezpoêrednio na pulpitach i szafach sterowniczych, bezproblemowa wymiana C7 dzi ki zastosowaniu wyjmowanych listew zaciskowych s u àcych do okablowania sygna ów wejêciowo-wyjêciowych. Zintegrowane wejêcia / wyjêcia wejêcia cyfrowe 1), wyjêcia cyfrowe 1), wejêcia analogowe 1), wyjêcia analogowe 1), Zintegrowane funkcje technologiczne liczniki 1), wyjêcia inpulsowe 1), pomiar cz stotliwoêci 1), pozycjonowanie kontrolowane 1), kontrola obiegu 1). 1) w zale noêci od modelu C7 Panel czo owy wytrzyma a klawiatura membranowa, czytelny, podêwietlany panel graficzny LCD (blue mode), diody statusu cz Êci sterownikowej panelu. Interfejsy interfejs MPI mo liwoêç komunikacji z innymi uczestnikami sieci MPI, interfejs drukarkowy 1) np. do wydruku danych produkcyjnych, interfejs PROFIBUS DP 1) master / slave, 12 Mbit/s Interfejs do rozbudowy systemu C7 za pomocà modu ów S7-300 (rozbudowa zewn trzna lub bezpoêrednio na tylnym panelu 1) C7). 6

6 Charakterystyka CPU oraz panela operatorskiego Mo liwoêci sterownicze wbudowanego PLC W SIMATIC C7 jako cz Êç sterownicza zosta o wykorzystane CPU S Rozwiàzanie to zapewnia nast pujàce funkcje: Szybkie przetwarzanie programu Mo liwoêç uzyskania bardzo krótkich cykli maszynowych poprzez zmniejszenie czasu przetwarzania instrukcji do 1µs. Bezobs ugowy Program oraz dane retencyjne sà zapisywane na kart pami ci Micro Memory Card (MMC), tak wi c nie jest wymagana adna dodatkowa bateria podtrzymujàca pami ç. Funkcje diagnostyczne Redukcja przestojów maszyny poprzez rozbudowane funkcje diagnostyczne. Zabezpieczenie has em Mo liwoêç ochrony danych przed zmianà lub kopiowaniem programu poprzez zabezpieczenie has em. Zadania technologiczne Funkcje pozycjonowania poprzez wykorzystanie wbudowanych szybkich wejêç licznikowych do pomiaru zliczania i cz stotliwoêci oraz pozycjonowanie za pomocà wbudowanego wyjêcia analogowego np. do bezpoêredniego sterowania falownikiem MICROMASTER. Mo liwoêci wizualizacyjne wbudowanego panelu operatorskiego W SIMATIC C7 wbudowany jest panel operatorski, który posiada nast pujàce funkcje wizualizacyjno-operatorskie: Meldunki informacyjne i awaryjne pozwalajà operatorom na pe ne monitorowanie sekwencji procesów i u atwiajà lokalizacj i usuwanie b dów. WyÊwietlacz graficzny do prezentacji procesów: Graficzny panel pozwala na realistycznà prezentacj monitorowanego procesu, co u atwia rozpoznawanie danych i przedstawianie ich jako s upków bàdê wykresów. Menu u ytkownika Aby u atwiç u ytkownikowi adaptacj sekwencji operacyjnej aplikacji mo e on sam zdefiniowaç wyglàd menu. Ograniczone monitorowanie i zabezpieczenie has em: Programowalne limity i has a poprawiajà ochron podczas wprowadzania danych zapewniajàc bezpieczeƒstwo i kontrol nad procesem produkcji. Konfigurowalne wyjêcie drukarkowe: Szybki i prosty wydruk danych do pod àczonej bezpoêrednio drukarki jako np. dowód zapewnienia jakoêci (oprócz C7-613). Wybór j zyków online: Wszystkie teksty mogà byç przechowywane w kilkunastu j zykach, u atwia to eksploatacj i serwisowanie aplikacji mi dzynarodowych (tak e z u yciem Cyrylicy i azjatyckich znaków). Zarzàdzanie recepturami: Wiele ró nych receptur mo e byç jednoczeênie zarzàdzanych (z wyjàtkiem C7-613). Klawiatura lub matryca dotykowa: Urzàdzenia dotykowe stosowane w aplikacjach wizualizacyjnych to intuicyjne ekrany dotykowe, które minimalizujà czas potrzebny na zapoznanie si z ich funkcjami poprzez operatorów. Przyciski sterujàce umieszczane sà bezpoêrednio na ekranie. Na przyciskach mo na umieêciç graficzne ikony, które u atwiajà obs ug i zapobiegajà b dnemu wysterowaniu. Urzàdzenia z klawiaturà membranowà zosta y zaprojektowane specjalnie do aplikacji u ywanych w wysoko ska onych Êrodowiskach. Zapis danych: Urzàdzenia z rodziny C7 posiadajà wejêcie na kart pami ci, gdzie przechowywane sà receptury i dane konfiguracyjne. (MMC w modelu C7-613; Compact Flash w modelach C7-635 i C7-636). 7

7 Elastyczna rozbudowa systemu Systemy C7 posiadajà w zale noêci od typu ró ne wersje wbudowanego CPU S CPU jest dobrany w taki sposób, aby jak najlepiej zapewniç wymagania sterownicze stawiane przez SIMATIC C7. Jednak w przypadku kiedy potrzebne sà wi ksze wymagania sterownicze systemu, wtedy mo na rozbudowaç C7 o modu y rozszerzajàce (FM, CP, wejêcia, wyjêcia). Rozbudowa bezpoêrednia Kompaktowe systemy C7-613, C7-635 i C7-636 mo na bezpoêrednio rozbudowywaç o cztery modu y rozszerzajàce z rodziny S7-300 (FM, CP lub modu y wejêç / wyjêç) na cz Êci tylnej sterownika C7. Dla celów bezpoêredniej rozbudowy w ofercie sà dwa zestawy: zestaw rozszerzajàcy tzw. g boki do rozbudowy o 4 modu y oraz zestaw rozszerzajàcy tzw. szeroki do rozbudowy o 2 modu y rozszerzajàce. Przy takim rozwiàzaniu modu interfejsu (IM) nie jest wymagany. Rozbudowa tego typu nie zmienia kompaktowej konstrukcji uk adu sterowania. Alternatywnie mo na rozbudowaç C7 o cztery modu y S7-300 poprzez specjalny kabel 1,5mb. Przy takim rozszerzeniu nie jest wymagany modu interfejsu. Zastosowanie kabla 1,5 metrowego poszerza mo liwoêci konstrukcyjne maszyny. Rozszerzenie o max 2 modu y wejêç/wyjêç Rozbudowa C7 o modu y rozszerzajàce za pomocà kabla 1,5 m Sposób pod àczenia modu ów wejêç/wyjêç 8

8 Rozbudowa za pomocà modu u interfejsu Rozbudow C7 o dodatkowe sygna y wejêç/wyjêç mo na zrealizowaç za poêrednictwem specjalnych modu ów interfejsu. Modu y interfejsu IM 360/361 Za pomocà modu ów interfejsów IM 360 i IM 361 mo na rozbudowaç C7-635 i C7-636 w zale noêci od potrzeby do 24 modu ów rozszerzajàcych z rodziny SIMATIC S Na jednej kasecie mo na umieêciç do 8 modu ów rozszerzajàcych. Innym sposobem rozbudowy jest pod àczenie modu ów rozszerzajàcych na zintegrowanym przy àczu PROFIBUS DP, czyli zastosowanie systemów np. ET200M. IM 361 DC 24 V C7-635,C7-636 (external IM 360) S7-300 modules Cable max. 10 m IM 361 DC 24 V IM 361 S7-300 modules Cable max. 10 m DC 24 V S7-300 module Rozbudowa C7-635, C7-636 z zastosowaniem modu ów interfejsowych IM 360/361 i kablami I/O (3x 10 metrów) 9

9 Komunikacja Komunikacje zintegrowane MPI Ka dy sterownik C7 posiada wbudowany interfejs MPI, który jest wykorzystywany do realizacji podstawowych zadaƒ komunikacyjnych. MPI pozwala jednoczeênie po àczyç kilkanaêcie urzàdzeƒ typu programatory, panele operatorskie, jednostki S7-300 i S Podstawowe parametry przy àcza MPI: do 32 uczestników na sieci MPI, do 4 kana ów komunikacyjnych dla ka dej jednostki CPU, pr dkoêç transmisji kbit/s. Dodatkowo na magistrali MPI istnieje mo liwoêç wymiany danych bez dodatkowych programów za pomocà serwisu Global Data Communications. Kompaktowe Systemy Sterowania C7-635 i C7-636 posiadajà zintegrowane interfejsy PROFIBUS DP, które mo na skonfigurowaç na sieci jako master lub slave. Je eli masterem sieci DP jest sterownik SIMATIC C7, wtedy wszystkie modu y rozproszonych wejêç i wyjêç sà parametryzowane za pomocà STEP 7. Systemy C7 mo na skonfigurowaç jako slave w sieci PROFIBUS DP co jest nowym trendem w budowaniu rozproszonych uk adów informacyjnych. Procesory komunikacyjne Oprócz wbudowanych interfejsów do sterownika C7 mo na po àczyç procesory komunikacyjne CP S7-300 za poêrednictwem zestawów mocowanych na cz Êci tylnej modu u. Umo liwia to pod àczenie sieci ASi oraz Industrial Ethernet (PROFINET) jako dodatkowe interfejsy oprócz sieci PROFIBUS DP. Przyk ad konfiguracji Sterownik SIMATIC C7 w sieci PROFIBUS DP S7-400 S7-300 C7-635 C7-636 S7-300 ET 200M ET 200B/L Third party SIMOVERT drive ET 200X ET 200S device C7 with CP 343 PG/PC Industrial Ethernet ET 200S PROFIBUS ET 200S ET 200M Pod àczenie SIMATIC C7 do sieci PROFINET 10

10 Programowanie Bazà do konfiguracji i programowania dla SIMATIC S7-300, S7-400, C7 i kontrolera WinAC jest STEP 7. Unifikacja taka oznacza, e mo liwe jest zastosowanie aplikacji w ró nych systemach czy urzàdzeniach. STEP 7 Oprogramowanie STEP 7 pozwala na wykorzystanie wszystkich funkcji w realizacji projektu takich jak: konfiguracja sprz towa, eksploatacja, testowanie i serwisowanie a tak e zapewnia ca kowite wsparcie dla narz dzi in ynierskich. STEP 7 àczy konfiguracj sprz towà maszyn jak i parametryzacj modu- ów, co oznacza, e nie jest wymagane oddzielne ustawianie odpowiednich parametrów dla maszynach. Po àczenia komunikacyjne wewnàtrz projektu sà definiowane w STEP 7 za pomocà graficznego interfejsu u ytkownika. SIMATIC Manager jest podstawowym narz dziem do zarzàdzania projektem w STEP 7. Obejmuje on ca kowity nadzór nad maszynà niezale nie od iloêci jednostek CPU, sterowników, czy te nap dów w niej u ywanych. STEP 7 sk ada si z trzech podstawowych j zyków: lista instrukcji (STL), j zyka drabinkowego (LAD) i bloków funkcjonalnych (FBD). J zyki sà zgodne z normà IEC i sà standardowo u ywane na ca ym Êwiecie. STEP 7 Professional STEP 7 Profesional jest programem rekomendowanym dla du ych aplikacji. Pakiet ten zawiera wszystkie standardowe j zyki programowania zawarte w normie IEC Oprócz j zyków lista instrukcji (STL), j zyka drabinkowego (LAD) i j zyka bloków funkcjonalnych (FBD) zawiera równie : S7-SCL (Scructured Control Language) j zyk wy szego poziomu o strukturze j zyka PASCAL do programowania z o onych algorytmów i funkcji matematycznych lub do sektora przetwarzania danych, STEP 7 pozwala na graficznà definicj komunikacji wewnàtrz projektu S7-GRAPH j zyk graficzny do programowania sterowaƒ sekwencyjnych. J zyk jest wykorzystywany do opisu operacji alternatywnych lub równoleg ych sekwencji krokowych, S7-PLCSIM u ywany jest do programowej symulacji sterownika PLC. Oprogramowanie pozwala na debugowanie programu przed jego za adowaniem do sterownika PLC. Dodatkowe oprogramowanie in ynierskie Dla specjalizowanych aplikacji mo na dodatkowo zastosowaç dodatkowe programy in ynierskie takie jak: S7-HiGraph j zyk programowania sterowników umo liwiajàcy graficzne przedstawienie procesów sekwencyjnych i asynchronicznych oraz diagramów statusu. CFC j zyk wy szego poziomu do graficznego opisu procesów w postaci planów technologicznych. Zapis danych Program u ytkownika i inne dane znajdujàce si w jednostce CPU mo na zapisaç na kart pami ci. Jest to szczególnie przydatne dla celów serwisowania i rozbudowy systemu, poniewa bezpoêrednio na maszynie znajduje si kompletny projekt àcznie z symbolikà i wszystkimi danymi dotyczàcymi projektu maszyny. W przypadku wykorzystania j zyków wy szego rz du lub graficznych narz dzi in ynierskich, program sterowania dost pny jest w tylko formie pliku êród owego i mo na go edytowaç tylko z poziomu êród owego projektu STEP7. Na karcie pami ci oprócz êród owego projektu mo na równie umieêciç dodatkowe informacje takie jak instrukcje obs ugi i dokumentacje maszyny. 11

11 Konfigurowanie cz Êci HMI za pomocà WinCC flexible Podsumowanie WinCC flexible Konfiguracja HMI przy u yciu WinCC flexible. Jedno oprogramowanie in ynierskie dla wszystkich aplikacji WinCC flexible jest oprogramowaniem in ynierskim pozwalajàcym na ujednolicenie wszystkich konfiguracji poczynajàc od paneli operatorskich SIMATIC bazujàcych na systemie Windows CE a koƒczàc na stacjach roboczych opartych o komputery klasy PC. WinCC flexible dost pne jest w ró nych stopniowanych wersjach wed ug ceny i osiàgów, które sà zoptymalizowane do indywidualnych potrzeb poszczególnych klas paneli operatorskich. Minimalizacja konfiguracji poprzez zastosowanie technologii blokowej Obiekty wielokrotnego u ytku mogà byç przechowane razem ze swoimi strukturami w bibliotekach u ytkowych. WinCC flexible posiada du à liczb obiektów z mo liwoêcià zmiany skalowania i innych w aêciwoêci dynamicznych. Faceplate mogà byç àczone za pomocà prostego obiektu graficznego w zale noêci od klienta czy wymagaƒ projektu. Modyfikacja Feceplate'ów mo e byç wykonana tylko w jednym miejscu i zmiany zostanà uaktualnione w ca ym projekcie. Inteligentne narz dzia do bardziej wydajnej konfiguracji Bazowa struktura projektu HMI mo e byç zdefiniowana za pomocà kilku klikni ç myszy poprzez uruchomienie wizardów przy rozpocz ciu projektu. Edytory o strukturze tabelarycznej upraszczajà jednoczesne generowanie i edycj obiektów takich jak zmienne, teksty i meldunki. Kompleksowa konfiguracja zadaƒ takich jak definicja graficzna trajektorii ruchu obiektów graficznych. Zabezpieczenie inwestycji WinCC flexible jest spójnym, rozwini tym programem opartym na sprawdzonej rodzinie produktów ProTool. Istniejàce projekty w ProTool sà w pe ni kompatybilne i mogà byç u ywane w projektach programowanych WinCC flexible. WinCC jest wi c gwarantowanym zabezpieczeniem inwesycji. n Innowacyjna konfiguracja HMI oparta na najlepszych technologiach programowych n Biblioteki bloków: mo liwoêç zastosowania tych samych Faceplatów w ró nych projektach n Inteligentne narz dzia takie jak: nawigacja ekranów, graficzna konfiguracja obiektów w ruchu, wygodne konfigurowanie danych archiwizacyjnych (np edytor zmiennych) itd n Ca kowita obs uga aplikacji wieloj zycznych: mo liwoêç zarzàdzania 32 j zykami w obr bie jednego projektu biblioteka tekstowa dla wieloj zycznych tekstów i automatyczne t umaczenie atwe importowanie i eksportowanie tekstów do t umaczeƒ n Importowanie kompletnych konfiguracji z programów ProTool konfiguracja C7-613 Niski koszt C7-613-Kompaktowego Systemu Sterownia powoduje, e konfiguracja zawierajàca HMI jest obs ugiwana za pomocà STEP7. WinCC flexible nie jest wymagany. U ywajàc nowej parametryzacji wsparcia funkcji (mo e byç zainstalowana wraz ze STEP7), mo liwe jest edytowanie wyêwietlacza tekstowego w bardzo prosty sposób. Bloki danych z parametrami i zmiennymi dla projektów STEP7 w C7-613 sà bezpoêrednio generowane za pomocà ekranów parametryzacyjnych 12

12 Dane techniczne Dane ogólne Stopieƒ ochrony (IEC 60529) Stopieƒ ochrony (NEMA) Temperatura pracy przy pracy pionowej monta pod kàtem 45 Cz Êç czo owa: IP65, obudowa: IP20 NEMA 4X C C, ograniczenie takie samo jak w przypadku pracy poziomej WilgotnoÊç % dla 25 C (bez kondensacji), testowany wed ug normy DIN IEC Zatwierdzenia, certifikaty EN (IEC ); UL Listing UL 508; Canadian Standard Association (CSA) zgodnoêç z Standartem C22.2 numer 142; zatwierdzenia FM, FM-standarty Nr. 3611, 3600, 3810 Class I, Div. 2 Group A, B, C, D; DIN/ISO 9001 Certification of manufacture and design Napi cie zasilania wartoêç znamionowa 24 V DC mo liwy zakres V Pobór pràdu, maksymalnie 2.4 A Pobór mocy, maksymalnie 58 W Wymiary Ogólne (Sz x Wy x G ) mm 215 x 165 x x 199 x x 274 x x 275 x x 274 x 80 Otworu (Sz x Wy) mm 202 x x x x x 257 Waga 920 g 1400 g 1500 g 1400 g 1500 g Dane PLC- C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key Pami ç robocza (Work) (1 instru- 32 KB/10 K 64 KB /20 K instrukcji RAM 128 KB/ 40 K instrukcji RAM kcja odpowiada oko o 3 byte) instrukcji RAM Pami ç Load zintegrowana wyjmowalna, maks. 8 MB (MMC) Buforowanie danych Program i dane na karcie MMC bateryjne bez baterii, maks. IloÊç bloków, maks. 512 FC 2048 FC, 2048 FB, 1023 DB 512 FB 511 DB Przetwarzanie programu Podstawowe (OB 1), sterowane zegarem (OB 10), przerwaniowe z opóênieniem (OB 20), przerwaniowe czasowe (OB 35), alarm procesowy (OB 40), restart (OB 100, 102), b dy asynchroniczne (OB , 85, 87), b dy synchroniczne (OB 121, 122), alarmy DPV1 (OB 55-57, oprócz C7-613) Czas przetwarzania dla: instrukcji bitowych 0,1 µs instrukcji na s owach 1 µs instrukcji na licz. ca kowitych 2 µs instrukcji na licz. rzeczyw. 3 µs Pami ç merkerów 256 Byte 2048 Byte 13

13 Dane techniczne Zintegrowane funkcje Liczniki 3 Inkrem. enkod. 4 inkrementalne enkodery 24 V/60 khz 24 V/30 khz WyjÊcia impulsowe 3 kana y PCM 4 kana y impulsowe z modulacjà (PCM) maks. 2.5 khz maks. 2.5 khz Pomiar cz stotliwoêci 3 kana y 4 kana y maks. 60 khz maks. 30 khz Pozycjonowanie SFB do pozycjonowania 1 osià poprzez 2 DO, AO Sterowanie w p tli PID controller PID regulator IloÊç liczników/ zakres liczenia 256/ Timery/zakres czasu 256/10 ms s RozszerzalnoÊç o modu y S7-300 maks. 4 maks. 24 Wykorzystanie modu ów FM 4 8 CP, punkt-punkt 2 8 CP, LAN 1 10 Ca kowity zakres adres. I/O C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key 1024/1024 Byte Odwzorowanie procesu 128/128 Byte Multi-point interface MPI tak, zaj toêç tak, zaj toêç 2 stacji na C7 1 stacji na C7 (1x CPU, 1x OP) PROFIBUS DP interfejs 1 Przy àcza DP (master/slave) 1 (CP 342-5) 1 (zintegrowane, master/slave), 1 (CP 342-5) WejÊcia cyfrowe (DI) 24; 24V DC; wszystkie kana y mogà byç wykorzystywane do przerwaƒ procesowych WyjÊcia cyfrowe (DO) 16; 24V DC; 0.5 A WejÊcia uniwersalne (UI) spójrz zintegrowane funkcje WejÊcia analogowe (AI) 4: ± 10 V, V, ± 20 ma, 0/4 20 ma; 1: , Pt100 WyjÊcia analogowe (AO) 2: ± 10 V, V, ± 20 ma, 0/4 20 ma Programowanie i konfiguracja STEP 7 STEP 7 Konfiguracja PLC STEP 7 ProTool/Lite lub wy szy, Konfiguracja HMI WinCC flexible Compact lub wy szy OP-dane techniczne WyÊwietlacz wyêw. LCD wyêw. STN, wyêw. STN, wyêw. STN, wyêw. STN, Niebieski, Niebieski, 256 kolorów 256 kolorów, matr. dotykowa matr. dotykowa Linie x znaki w linii 4 x 20 WysokoÊç znaku 5 mm RozdzielczoÊç 320 x x x x 240 pikseli pikseli pikseli pikseli WielkoÊç wyêwietlacza

14 Grafika Semigrafika Grafika wektorowa (w ramach tab. znaków) IloÊç klawiszy soft/funkcyjnych 4/10 14/10 14/10 Meldunki ) ) Ekrany procesowe ) Receptury 100 1) 300 1) J zyki Online 3 2) 5 2) C7-613 C7-635 Touch C7-635 Key C7-636 Touch C7-636 Key Zegar Sprz towy zegar Programowy zegar Programowy zegar z podtrzymaniem bez potrzymania bateryjnego bez potrzymania bateryjnego bateryjnym Interfejs drukarkowy RS232 RS232, USB Nr katalog. 6ES7613-1CA... 6ES7635-2EB... 6ES7635-2EC... 6ES7636-2EB... 6ES7636-2EC... 1) wartoêç w WinCC flexible 2) równie Cyrylica, Chiƒski, Tajwaƒski i inne 15

15 Wymiary Wszystkie wymiary w mm, rysunki nie w skali C Otwór C Key Otwór C Touch Otwór C7-636 Key Otwór C7-636 Touch Otwór SIMATIC przedstawiciele bran y Automation & Drives w Polsce: Siemens Sp. z o.o. Automation & Drives ul. upnicza Warszawa tel.: fax: Biuro Regionalne w Gdyni ul. Batorego Gdynia tel.: fax: Biuro Regionalne w Katowicach ul. Gawronów Katowice tel.: fax: Biuro Regionalne w Krakowie ul. Kraszewskiego Kraków tel.: fax: Biuro Regionalne w Poznaniu ul. Zi bicka Poznaƒ tel.: fax: Biuro Regionalne we Wroc awiu ul. Ostrowskiego Wroc aw tel.: fax:

16 SIMATIC C7 Kompaktowy System Sterowania PLC i panel operatorski w jednej obudowie

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC

SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC SIMATIC S7-300 Uniwersalny sterownik PLC Karta katalogowa Marzec 2002 Rodzina sterowników programowalnych SIMATIC S7-300 SIMATIC S7-300 jest uniwersalnym sterownikiem programowalnym PLC przeznaczonym do

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007

SIMATIC S7-300. Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 dddddddd ddddddddd ddd ddddddddddd ddddddddd ddddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 SIMATIC S7-300 Linia produkcyjna w przemyêle samochodowym SIMATIC S7-300 modu owy sterownik swobodnie

Bardziej szczegółowo

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200

SIMATIC S7-200. Katalog skrócony marzec 2007 S7-200 SIMATIC S7-200 ddddd d dddddddddd dddddd dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic S7-200 Modu owy, kompaktowy o du ych mo liwoêciach komunikacyjnych Tak ma y, a tak wydajny SIMATIC S7-200 jest nowoczesnym

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens.

SIMATIC WinCC flexible. Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI. www.siemens. SIMATIC WinCC flexible Uniwersalność zastosowań we wszystkich aplikacjach HMI od Micro Paneli do komputerów PC SIMATIC HMI www.siemens.pl/hmi SIMATIC WinCC flexible Nowoczesność rozwiązań, pewność inwestycji

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi

Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 1 Cyfrowe konsolety mikserskie Soundcraft seria Vi 2 Przekraczajàc granice intuicji. BezpoÊredni dost p do wszystkich funkcji b dàcych zawsze w zasi gu wzroku. Unikalne po àczenie ekranów dotykowych z

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0

Podr cznik u ytkownika. wersja. Adobe Illustrator 9.0 Podr cznik u ytkownika Adobe Illustrator wersja 9.0 2000 Adobe Systems Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Podr cznik u ytkownika programu Adobe Illustrator 9.0 dla systemów Windows i Macintosh Ten

Bardziej szczegółowo

Przejrzysty odczyt i wizualizacja

Przejrzysty odczyt i wizualizacja MITSUBISHI EECTRIC FACTORY AUTOMATION HMI Panele operatorskie Skuteczna komunikacja Przejrzysty odczyt i wizualizacja Wizualizacja systemu i procesu /// Ekran dotykowy i przyciski funkcyjne /// Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. gdzie technologia spotyka JESTEŚMY BLISKO. www.astor.com.pl/pk KATALOG PRODUKTÓW. Gdańsk ul. Kręta 1

Katalog produktów. gdzie technologia spotyka JESTEŚMY BLISKO. www.astor.com.pl/pk KATALOG PRODUKTÓW. Gdańsk ul. Kręta 1 JESTEŚMY BLISKO Katalog produktów Gdańsk ul. Kręta 1 tel. 58 554 09 00 fax 58 554 09 09 gdansk@astor.com.pl Szczecin ul. Cyfrowa 6 tel. 91 578 82 80 fax 91 578 82 89 szczecin@astor.com.pl Poznań ul. Żniwna

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania

KorzyÊci... Zabezpieczenie inwestycji. Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania KorzyÊci... Skrócony czas instalacji w projektach nowych i wykorzystujàcych istniejàce rozwiàzania Architektura sieciowa z zastosowaniem systemów otwartych i elastyczne rozwiàzania sprz towe minimalizujà

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją?

Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? 81 (3/2014) ISSN 1507-3890 Jak stworzyć nowoczesne centrum zarządzania produkcją? czytaj na str. 22 X X Poradnik Automatyka cz. 1. jak wybrać panel operatorski 7? www.biuletyn.astor.com.pl XX Mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż.

SIMATIC. Rozproszony system wejść/wyjść ET200M. Przedmowa. Opis produktu. Szybkie uruchomienie. Planowanie zastosowania. Montaż. s Przedmowa Opis produktu 1 Szybkie uruchomienie 2 Planowanie zastosowania 3 Montaż 4 Podłączanie 5 Uruchomienie 6 Konserwacja i serwis 7 Funkcje 8 Alarmy, błędy i komunikaty systemowe 9 Specyfikacja techniczna

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo