FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG"

Transkrypt

1 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz jego część), do którego odnosi się uwaga W świetle aktualnego stanu prawnego i znanego na dzisiaj stanu procesu legislacyjnego, szczególnego podejścia i wyjaśnienia wymaga kwestia uwzględnienia i kwalifikowalności podatku VAT. Sporządzając wniosek, wnioskodawca nie wie, czy przewidywane przez niego w projekcie usługi szkoleniowe będą od 1 stycznia 2011 roku (zakładany termin wejścia w życie nowelizacji ustawy o VAT) usługami zwolnionym i czy będzie miał możliwość i w jakim zakresie odliczenia tego podatku. W tej sytuacji wnioskodawcy powinni być może przyjąć w budżecie wszystkie usługi z podatkiem VAT, co racjonalnie wynika faktu niemożliwości późniejsze korekty budżetu w górę. To kluczowa kwestia, która powinna być objęta Wytycznymi. Treść uwagi Uzasadnienie uwagi Ustalenia PIFS PARP PARP przyjął uwagi i opinię PIFS o potrzebie uwzględnienia w kwestii VAT. PARP zastanowi się na sposobem ujęcia tych kwestii w związku z aktualnym i przewidywanym stanem prawnym dot. VAT w szkoleniach. Obecnie PARP nie ma koncepcji rozwiązania, ale doskonale zdaje sobie sprawę z ewentualnych problemów i zagrożeń. 2. STR 8. pkt 2.1 Mało precyzyjne zapisy dotyczące potencjału projektodawcy. Właściwe byłoby doprecyzowanie sposobu oceny. Nazbyt ogólny zapis Projektodawcy mogą składać wnioski o dofinansowanie wspólnie z Partnerami, o ile posiadają oni łacznie z Projektodawcą potencjał ekonomiczny i techniczny niezbędny do realizacji tego projektu stwarza możliwość dużej dowolności ocen potencjał ten należy opisac w p. 3.5 wniosku; równocześnie trzeba udowodnić Uzgodniono, ze słowo łącznie oznacza sumę potencjałów Lidera i partnerów; i taka suma będzie oceniana. Można przyjąć, ze nie jest dyskwalifikującą sytuacja, w której danym elementem potencjału ekonomicznego będzie dysponowała jedynie jedna ze stron konsorcjum. Zapis zostanie doprecyzowany. Zmiana nie została wprowadzona. Pamiętam ze spotkania, że Panowie 1

2 3. STR 9. i 13 W stosunku do zapisów ubiegłorocznych zmianie i rozszerzeniu uległ opis podmiotów nieuprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie projektu (str.9), oraz beneficjentów pomocy (str.13). poprzez załączenie do wniosku dokumentu o sytuacji Finansowej. Brak jasnych kryteriów oceny prowadzi do wniosku, ze albo należałoby je doprecyzować, albo zrezygnować z załącznika o sytuacji finansowej. Ponadto, należałoby jasno stwierdzić, ze oceniany potencjał jest suma potencjałów Lidera i Partnerów. Wskazane jest zatem potwierdzenie trafności następujących interpretacji: - 1 w treści nie wymienia się już firm realizujących program naprawczy, co pozwala przyjąć, że takie podmioty mogą ubiegać się o dofinansowanie; - 2 Wytyczne wykluczają przedsiębiorców zagranicznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział jako beneficjentów pomocy. Chodzi o upewnienie się i przyczyny, jako że we wcześniejszych konkursach tacy beneficjenci pomocy występowali. zaprezentowali dokładnie takie rozumienie tej sprawy i nie uzgodniliśmy potrzeby doprecyzowania tych zapisów. 1.Tak, takie firmy będą mogły ubiegać się o dofinansowanie 2.Przedsiebiorca zagraniczny, działający w Polsce poprzez oddział (na mocy odpowiedniej ustawy) nie może być beneficjentem pomocy (nie może uczestniczyć w szkoleniach). Może natomiast być beneficjentem, tzn. może być wnioskodawcą lub partnerem w projekcie. PARP doprecyzuje zapis. Doprecyzowane. 4. STR 10. pkt 2.2 Projekty, które mogą być przedmiotem dofinansowania w części mówiącej o tym, że określenie województwa, na terenie którego pracownik wykonuje pracę następuje na podstawie miejsca wykonywania pracy określonego w umowie z pracownikiem oraz jeśli zapisano, że miejscem wykonywania pracy jest terytorium RP lub obszar kilku województw, to należy uznać, że województwo, na terenie którego pracownik wykonuje pracę jest tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy.stoimy na stanowisku, że jeśli pracownik pracuje na terenie całego kraju albo na obszarze kilku województw, to nie powinno jego miejsce pracy być tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Uznanie, że jeśli pracownik pracuje na terenie całego kraju albo na obszarze kilku województw, to jego miejsce pracy powinno być tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy może w konsekwencji niesłusznie wykluczać firmy, które ze względu na posiadane w kraju struktury i pracowników w różnych województwach, a tym samym na ponadregionalny charakter realizowanych projektów powinny Pkt 4 i 5 należy traktować wspólnie. PARP tak zmodyfikuje zapisy, aby nie dopuścić do wykluczeń, o jakich mowa, poprzez zapisanie, że w przypadku gdy pracownik posiada umowę, w której za terytorium wykonywania pracy uznaje się cały obszar RP lub więcej niż jedno województwo, uznaje się wykonywanie pracy przez pracownika na terenie więcej niż jednego województwa LUB poprzez wymóg dodatkowej dokumentacji 2

3 5. STR 10. pkt 2.2 Określenie województwa, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, następuje na podstawie miejsca wykonywania pracy określonego w umowie z pracownikiem. Jeśli w umowie z pracownikiem zapisano, że miejscem wykonywania pracy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obszar kilku województw lub pracownik jest zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, to należy uznać, że województwo, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, jest tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy starać się o dofinansowanie w ramach działania POKL. Jednocześnie firmy te, ze względu na te same uwarunkowania mogą być wykluczone z ubiegania się o dofinansowanie w ramach POKL. Uważamy, że zaproponowany zapis jest niebezpieczny dla wielu firm, ponieważ może niesłusznie pozbawić je możliwości aplikowania w jedynym dostępnym dla nich działaniu. Taka propozycja zapisu powoduje, że wszystkich pracowników nie posiadających w umowach zapisu jednoznacznego miejsca pracy należałoby przypisać do jednego województwa z siedzibą przedsiębiorstwa, co będzie niezgodne z rzeczywistością i z rozbudowanymi strukturami firm. Taka interpretacja wówczas wykluczyłaby firmy z możliwości ubiegania się o dofinansowanie z działania 2.1.1, a następnie również z działań regionalnych W konsekwencji firmy te zostałyby zupełnie wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na projekty szkoleniowe. wewnętrznej firmy, wskazującej, że terytorium wykonywania pracy faktycznie wykracza poza województwo, w którym firma ma siedzibę. Zostało zapisane następujący sposób: Jeśli w umowie z pracownikiem zapisano, że miejscem wykonywania pracy jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obszar kilku województw i charakter pracy uzasadnia taki zapis (np. w przypadku przedstawicieli handlowych), należy uznać, że uczestnicy szkoleń wykonują pracę w min. 2 województwach. Jeśli w umowie nie wskazano miejsca wykonywania pracy, to należy uznać, że województwo, na terenie którego pracownik wykonuje pracę, jest tożsame z województwem, w którym znajduje się siedziba pracodawcy. Jak wyżej 3

4 6. Str. 11 Mowa jest, że usługi doradcze muszą być powiązane ze szkoleniami. Podobne zastrzeżenie znajduje się również w dalszej części bez rozwinięcia, o jaki charakter powiązań chodzi. Może to rodzić kontrowersje i problemy w procesie oceny. PARP wprowadzi definicję pojęcia doradztwa powiazanego ze szkoleniami, korzystając z definicji stosowanych w pokrewnych działaniach i programach POKL.(np. ISR)wprowadzono następującą definicję: Za doradztwo w projekcie należy uznać: pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności lub kompetencji osoby, w określonej dziedzinie związanej z wykonywanym zawodem, w szczególności powiązaną z zakresem tematycznym szkoleń realizowanych w projekcie, prowadzoną indywidualnie przez doradcę, polegającą na relacjach 1 do 1: doradca odbiorca lub pomoc dla Beneficjenta pomocy (przedsiębiorcy) powiązaną tematycznie z dofinansowanym projektem szkoleniowym lub zorientowaną na wsparcie systemu rozwoju kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie, o ile nie stanowi elementu stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub nie jest związana z bieżącymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak np. usługi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklamowe. 4

5 7. STR 11. Pkt. 2.2 STR 11. Elementami obowiązkowymi danego projektu muszą być: działanie monitorowania rezultatów projektu w postaci badania stanu wyjściowego wiedzy/ kompetencji/ umiejętności/ postaw uczestników szkoleń przed rozpoczęciem szkoleń oraz stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów projektów w okresie do 6 mc-y po zakończeniu szkoleń Okres realizacji projektu - maksymalny okres realizacji projektu wynosi 30 m-cy, przy czym na okres realizacji zadań nie związanych z monitorowaniem rezultatów po zakończeniu zadań dotyczących szkoleń lub doradztwa nie przekracza 24 m-cy od początku okresu realizacji projektu elementami obowiązkowymi projektu jest działanie monitorowanie rezultatów projektu w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu projektu: 1) Nie wiadomo co to znaczy "do 6 miesięcy" - czy 1 miesiąc też będzie dobrze? 2) Nie wiadomo, czy zabezpieczenie prawidłowej realizacji projektu ma obowiązywać również w tym okresie? I czy ma obowiązywać przez 6 miesięcy po zakończeniu monitorowania? Warto doprecyzować jak takie badanie miałoby wyglądać czy mogą to być pre i post testy? Może warto dopisać formy badań w nawiasie żeby potencjalni beneficjenci wiedzieli o jakie formy chodzi. Opis może być nie do końca zrozumiały dla firm, które piszą wniosek po raz pierwszy Ma to wpływ na określenie kosztów zabezpieczenie realizacji projektu.jak niżej Punkty 7, 8 omówiono blokowo, włączając w ten fragment rozmów punkty 43 do 49, oraz pkt 26. Konkluzje: 1.Max okres realizacji projektu (razem z faza monitorowania) 30 mies, wówczas okres ważności zabezpieczenia projektu: 36 miesięcy. PARP uściśli zapis. Doprecyzowane PIFS: Monitoring i badanie efektów szkolenia to immanentna składowa procesu szkoleniowego i działania z tego zakresu powinny być ujęte w zadaniu :szkolenie PARP: Nie ma możliwości włączenia monitoringu stanu wyjściowego przed szkoleniem (pretest) oraz monitoringu po szkoleniu (post-test) do zadania szkolenie ze względu na wynikajaca z przepisów UE klasyfikację działań Potwierdzam. 3. Wymienienie w pkt. 3.4 działań, np. zastosowania pre- i post testów będzie traktowane jako kryterium dostępu (inaczej: zdanie na ten 5

6 temat jest obowiązkowe, bo inaczej wniosek przepadnie MDZ). Zgodnie z naszą rozmową na spotkaniu. Będą dwa momenty oceny tego kryterium, po pierwsze na etapie dostępu czyli weryfikacja czy takie działanie zostało w ogóle zaplanowane i potem na etapie oceny merytorycznej weryfikacja zasadności proponowanych metod w kontekście celów projektu. PARP z góry nie określi katalogu metod. 4. Równocześnie należy opisać narzędzie realizacji pre- i post testu, oraz wynik jaki daje, tak aby wykazać adekwatność i użyteczność przyjętych metod monitorowania i badania dla pomiaru zalożonych celów poprzez możliwość porównania wyników uzyskanych PRZED i PO programie. Koncepcja będzie oceniana od strony jakościowej PARP potwierdza, ze będzie to ocena uznaniowa. PIFS zwraca uwagę, aby punktami odniesienia były cele projektu. PARP uściśli zapis. Jak wyżej. 5. Równocześnie, ze względu na fakt, że szczególnie duże przedsiębiorstwa prowadzą analizę potrzeb jako podstawę planowania działań rozwojowych niezależnie od projektów EFS, obowiązek prowadzenia analizy potrzeb przed szkoleniami w ramach projektu powinien być zmieniony na możliwość. Obowiązek w przypadku gdy badania zostały wykonane wcześniej, oznaczałby bowiem konieczność powtórnego 6

7 prowadzenia tych badań (i finansowania tego z pieniędzy publicznych.) W takim wypadku sens realizacji badania PRZED jest wątpliwy, natomiast zapis wytycznych takiego wątpliwego działania wymaga. Dodatkowo mogłoby to uniemożliwiać realizację określonego w wytycznych efektu zachęty. Proponujemy więc obowiązek weryfikacji PO, i możliwość (a nie obowiązek) sfinansowania weryfikacji PRZED. Zwracamy także uwagę na fakt, że przeprowadzenie badań i analiz PRZED szkoleniami w ramach projektu wydłuży czas całkowity trwania projektu (analogicznie jak wydłuża go prowadzenie weryfikacji rezultatów PO), co zwiększy koszty projektu związane z zarządzaniem w stosunku do kosztów szkoleń (dlatego tym bardziej jeśli to tylko możliwe - warto przyjąć, że koszty te są kosztami w pozycji szkolenie ). Badanie stanu wyjściowego wiedzy/ kompetencji/ umiejętności/ postaw uczestników szkoleń przed i po zakończeniu szkoleń jest elementem obowiązkowym projektu. Należy przy tym zaznaczyć, że takie badanie służy określeniu poziomu wiedzy czy umiejętności przed rozpoczęciem każdego szkolenia/grupy szkoleń i dotyczy tylko tych osób, które mają uczestniczyć w danym szkoleniu/grupie szkoleń. Badanie dotyczy konkretnego zakresu tematycznego szkolenia, więc nawet jeśli przedsiębiorstwa 7

8 prowadzą takie analizy niezależnie od projektu, to wymagana jest aktualizacja takiego badania w podanym wyżej zakresie bezpośrednio przed szkoleniem, 6. Wprowadzony zostanie zapis, wg którego Projektodawca (-y) będzie mógł ponosić koszty prowadzenia projektu, w tym koszty zarządzania, w okresie po zakończeniu szkoleń, a końcem projektu, adekwatne do intensywności prac realizowanych w owym okresie.(uwaga ta jest bezpośrednio związana z punktem 44 i 45). Doprecyzowane. 9. str 11, pkt 2.2;. versus Instrukcja wypełniania wniosku (Zał 2, pkt 3.4) Sprzeczność pomiędzy zapisem w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu szkoleń oraz zapisem Załącznika 2, pkt 3.4 Projektodawca powinien przyjąć, ze rezultaty będą badane po 6 miesiącach od zakończenia działań szkoleniowych i doradczych Sprzeczność oczywista, konieczne jej usuniecie. Ponadto można zaznaczyć, ze badanie rezultatów jest możliwe po zakończeniu szkoleń / doradztwa dla danego podmiotu. Może to znacznie skrócić okres martwy w projekcie. Sprzeczność zapisów zostanie usunięta; nastąpi korekta zapisu w Zał. 2. Usunięte STR 11 pkt 2.2. Efekt zachęty STR 11,pkt 2.2. efektu zachęty ppkt. 3) Procentowe wskaźniki. Całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona (min. o 30%) nie jest jasne dlaczego przedsiębiorca ma wydać większą kwotę (w przypadku realizacji projektu unijnego) niż zaplanował Wprowadzenie % procentowych wskaźników, nie wynikających z wymagań przepisów UE w stosunku do tzw. efektu zachęty wydaje się sztuczne i nie przynoszące zamierzonych efektów. Np. Przedsiębiorca zaplanował na 2012 rok na szkolenia kwotę 100 tys. Jasnym jest że w ramach tej kwoty przedsiębiorca po uzyskaniu dofinansowania przeszkoli więcej osób, bądź zrealizuje większą liczbę godz. szkoleniowych, natomiast niejasnym jest dlaczego efekt zachęty miałby stanowić zwiększenie wydatków gotówkowych na szkolenia do Jak nizej PARP doprecyzuje podstawę, od jakiej należałoby liczyć wskaźnik, przy czym PARP ponownie rozważy konieczność i celowość zastosowania wskaźników procentowych. Wskaźniki procentowe zostaną utrzymane. Nie było obietnicy ze strony PARP odnośnie ich powtórnego rozważenia. 8

9 wysokości niezaplanowanej wcześniej przez przedsiębiorstwo STR 11, pkt 2.2; zagadnienie obowiązkowego modułu zarządzania wiekiem Str 11, pkt 2.2; zagadnienie obowiązkowego modułu zarządzania wiekiem Mało precyzyjne zapisy dot. Modułu szkoleniowo-doradczego dot. zarządzania wiekiem. Mało precyzyjne zapisy dotyczące finansowania tego modułu ponieważ konieczne jest opracowanie strategii / planu zarządzania wiekiem w ramach projektu - należałoby wyraźnie stwierdzić, ze każdy projekt musi mieć działanie Doradztwo. Jeżeli przedsiębiorstwo taki plan ma, wnioskodawca powinien o tym wyraźnie napisać. Z logiki wynika, moduł ten nie jest jednorodny, lecz jest rozbity na dwa zadania: szkolenie i doradztwo. Doprecyzowanie pozwoli uniknąć nieporozumień. Punkt należy traktować łącznie. PARP uznaje zasadność uwag, nie ma jednak na moment prowadzenia rozmów koncepcji rozwiązania problemu. Niewątpliwie konieczne jest doprecyzowanie zapisów tak, aby z jednej strony nie było wymagania obowiązkowy moduł szkoleniowo-doradczy, a z drugiej brak instrukcji co w wypadku, kiedy z logiki projektu wynika, ze doradztwo nie jest konieczne (ponieważ w przedsiębiorstwie beneficjencie pomocy istnieje strategia zarządzania wiekiem). Ponadto, istnieją sytuacje, kiedy ze względu na grupę docelową (np. sieć agentów działających na zasadzie samo zatrudnienia) sens realizacji strategii zarządzania wiekiem jest wątpliwy, natomiast zapis wytycznych takiego wątpliwego działania wymaga. (A finansowanie tego wątpliwego działania odbędzie się z pieniędzy publicznych.) Doprecyzowane. Jak wyżej 9

10 14. Str 11, pkt 2.2; moduł szkoleniowo-doradczy skierowany do kadry zarządzającej dotyczący zagadnień związanych z zarządzaniem wiekiem w przedsiębiorstwie-beneficjencie pomocy oraz obejmuje opracowanie strategii/planu wdrożenia zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie beneficjencie pomocy (o ile beneficjent pomocy nie posiada takiej strategii/planu), Brakuje wyjaśnienia, co w sytuacji, gdy beneficjent posiada strategię zarządzania wiekiem, czy wówczas również jest zobowiązany do realizacji modułu doradczego, w konsekwencji którego powinna być wypracowana strategia. Jak wyżej 15. STR 11 i STR 13 Warto rozważyć trudności jakie wystąpią w przypadku projektów skierowanych do grupy przedsiębiorców (najczęściej wówczas małych lub mikro, lub zgoła osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą bez zatrudniania pracowników), powiązanych zgodnie z opisanymi wymaganiami z przedsiębiorcą (np. dużym). W takim przypadku moduł zarządzania wiekiem, w sposób sensowny i zgodny z jego celem, może być skierowany wyłącznie do tego dużego przedsiębiorcy (kryterium dostępu), co wyklucza możliwość spełnienia kryterium strategicznego (100% mikro, mali lub średni przedsiębiorcy lub pracownicy u nich zatrudnieni). Wytyczne powinny uwzględniać i opisywać lepiej warunki dla takich przypadków, gdy merytorycznie projekt jest skierowany wyłącznie do zdefiniowanej grupy przedsiębiorców, którzy są de facto beneficjentami pomocy, a przedsiębiorca z którym są oni powiązani umowami i strategią jest, zgodnie z wymogami konkursu Partnerem projektu i niekoniecznie bezpośrednio, podmiotowo Beneficjentem pomocy. Wobec możliwości wystąpienia takich przypadków dobrze wpisujących się w zdefiniowane cele zasługujące na objęcie wsparciem wskazane byłoby dostosowanie do takich przypadków. Jak wyżej, PARP zdecydowanie przemyśli rozwiązania w tym zakresie. Zgodzono się, że przedstawiony przypadek ujawnia rzeczywiście sprzeczności i niezamierzone efekty mogące wykluczać bądź komplikować pożądane, z punktu widzenia celów ogólnych, projekty. Wskazano na dodatkowy czynnik komplikujący w tym przypadku, jakim jest wymóg efektu zachęty. PARP zastanowi się, co można ew. zrobić, aby ujawniony skutek kolizji zlikwidować, albo przynajmniej zmniejszyć. W tym zakresie działanie musiałoby wymagać zmiany kryterium dostępu zaakceptowanego przez KM. Tym samym zmiana nie została wprowadzona. 16. STR13 pkt 2.2 ; zagadnienie: uczestnicy projektu W zapisie jaki jest wyeliminowane są z udziału w projektach tzw. osoby współpracujące. W MSP, zwłaszcza w przedsiębiorstwach rodzinnych taka kategoria osób występuje bardzo często. Nie ma uzasadnienia dla eliminacji takich osób, zwłaszcza, ze kierowanie projektu w 100% do MSP jest kryterium strategicznym. Definicja osoby współpracującej zawiera art. 8 ust 11 ustawy o systemie ub. Społ. PARP: osoby współpracujące nie mogą być beneficjentami pomocy, ponieważ nie są wliczane w Roczne Jednostki Rozliczeniowe, określające stan liczbowy zatrudnienia w jednostce gospodarczej. Niemniej PARP potwierdzi ten fakt. Doprecyzowano. Osoby współpracujące mogą być 10

11 STR 13 pkt 2.2 ; STR 13 pkt 2.2 ; Przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział oraz ich pracownicy nie mogą być Beneficjentami pomocy w ramach Poddziałania PO KL. co najmniej jeden z przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektu, musi wystąpić w projekcie jako lider lub partner Z wcześniejszych informacji wynikało, że liderem będzie miał być przedsiębiorca korzystający ze wsparcia. Czy mamy rozumieć, ze to założenie już nie jest aktualne? Jest to zapis niejasny, prosimy o doprecyzowanie: czy firmy zagraniczne posiadające oddziały na terenie Polski nie mogą być BO, po mimo iż zatrudniają polskich pracowników i działają na terenie RP. Wydaje się, że ewentualne takie ograniczenie nie powinno obejmować przedsiębiorstw z UE. Obecnie negocjujemy z przedsiębiorcami warunki na jakich mamy współpracować i dobrze, gdyby w tym zakresie nie było już zmian. uczestnikami szkoleń i doradztwa pod warunkiem, że są uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalenia statusu przedsiębiorcy. Patrz uwaga w punkcie 3 Jak wyżej. Potwierdzenie PARP: założenie nie jest aktualne. 19. STR 14. Standard minimum jest zapisane jakie warunki trzeba spełnić, żeby być zwolnionym ze standardu minimum, a jednocześnie jest informacja, że PARP sugeruje aby w ramach dobrej praktyki beneficjenci stosowali standard minimum przy opracowaniu wniosku Sugerujemy, aby zmienić zapis w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie czy firmy/projekty zwolnione z warunku spełnienia standardu minimum będą oceniane za brak jego zastosowania we wniosku. Obecny zapis może znaczyć, że ocena takiego wniosku będzie niższa. Punkty należy rozpatrywać łącznie. W odniesieniu do wnioskodawców, którzy nie muszą spełniać warunków tzw. standardu minimum, PARP zrezygnuje z obecnych niejasnych zapisów, na rzecz wskazania, że w każdej fazie realizacji projektu obowiązuje zachowanie równości praw, niezależnie od płci. Niemniej PARP podkreśla, że w ocenie stopnia spełniania standardu minimum nie można uniknąć uznaniowości pewnym wskazaniem może być, aby Wnioskodawcy przedstawiali twarde dane. Zapisy zostaną zmodyfikowane. Doprecyzowane. 11

12 20. STR 14. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Zasada równości szans kobiet i mężczyzn została opisana w znacznie szerszej formie niż dotychczas. Jednakże niepokój budzi niejednoznaczność opisanych wyjątków i uznaniowość ich potraktowania przez ekspertów oceniających. Sugestia zawarta w dalszej części opisu, aby w ramach dobrej praktyki beneficjenci przestrzegali zasad standardu minimum przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie pomimo, że wniosek będzie zwolniony z oceny standardu wydaje się sprzeczna z logika wyjątku, który oznacza, że spełnienie standardu minimum w danym przypadku nie jest możliwe. Jak wyżej STR 14. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn STR 14. Zasada równości szans kobiet i mężczyzn Jednakże, nawet w sytuacji, gdy wniosek nie będzie oceniany pod kątem spełnienia standardu minimum, wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn. W związku z powyższymi uwagami, PARP sugeruje, aby w ramach dobrej praktyki beneficjenci przestrzegali zasad standardu minimum przy opracowywaniu wniosków o dofinansowanie mimo, że wniosek będzie zwolniony z oceny standardu. Nie jest jasne czy decyzja wnioskodawcy o nie stosowaniu standardu minimum będzie wiążąca niepokój budzi niejednoznaczność opisanych wyjątków i uznaniowość ich potraktowania przez ekspertów oceniających. Prosimy o jednoznaczne określenie czy w przypadku projektu zamkniętego uznanego przez wnioskodawcę jako wyłączonego z oceny standardu minimum, czy standard ten będzie brany pod uwagę przez oceniających czy też nie? Z zapisów wynika, że projekty zamknięte skierowane do pracowników danego przedsiębiorstwa są objęte wykluczeniem ze spełnienia standardu minimum. Po mimo tego w wytycznych jest zapis że PARP sugeruje, aby w ramach dobrych praktyk beneficjenci przestrzegali zasad standardu minimum przy opracowywaniu wniosków. W związku z powyższym prowadzi to do niespójności w/w zapisów i rodzi się pytanie, jeśli wniosek objęty jest wykluczeniem to jaki jest powód opracowywania wniosku z zachowaniem standardu minimum? Obawiam się, że może to być powód rozbieżności w ocenach osób oceniających, czego wynikiem mogą być negatywne oceny wniosków pod Jak wyżej Jak wyzej 12

13 kątem formalnym. 23. STR 15., Pkt 3.1. Wśród warunków uznania wydatków za kwalifikowane pojawił się punkt 9), dotyczący wymogu rozliczenia wydatku w okresie 3 miesięcy od jego poniesienia, odniesiony do jednostek sektora finansów publicznych. Z ostatnich korespondencji od PARP do wnioskodawców projektów realizowanych można wysnuć wniosek, że PARP stawia taki wymóg wobec wszystkich wnioskodawców, nie tylko jednostek sektora finansów publicznych. Prośba o wyjaśnienie. Warunek obowiązujący tylko dla jednostek sektora finansów publicznych. Jeżeli taki wymóg był formułowany wobec firm nie będących jednostkami sektora finansów publicznych, to PARP z takich wymagań się wycofa. Taki wymóg nie był formułowany wobec beneficjentów innych niż jednostki sektora finansów publicznych. 24. STR 16 pkt dot. rodzajów środków kwalifikowanych Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. suma wydatków ogólnych, związanych z zarządzaniem projektem, wydatków pośrednich oraz wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń uczestników, nie może przekroczyć sumy wydatków związanych ze szkoleniami. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób to wynika z wymienionego rozporządzenia PIFS uznał pytanie za nic nie wnoszące do sprawy. Nie podnoszono tej kwestii, uznając, ze fakt nie jest przedmiotem dyskusji. 25. STR 16, Pkt W relacji suma wydatków ogólnych związanych z zarządzaniem projektem, wydatków pośrednich oraz wkładu prywatnego w postaci wynagrodzeń nie może przekroczyć sumy wydatków związanych ze szkoleniami nie uwzględniono wydatków na doradztwo. 2. Ponadto kiedy proporcja obowiązuje: w fazie ubiegania się o dofinansowanie, czy tez w fazie realizacji, kiedy następuje komasacja wydatków w jedno zadanie: zarządzanie projektem? 1. Doradztwo także generuje koszty zarządzania i koszty pośrednich. Dlatego właściwe jest włączenie kwoty kosztów na doradztwo do tej proporcji, jeżeli nie ma przeszkód formalnych. 2. Konieczne doprecyzowanie obecny zapis może powodować nieporozumienia. PARP sprecyzuje zapis tak, aby jednoznacznie z niego wynikało, ze powinna być utrzymana proporcja: co najmniej 50% (czyli 50% lub więcej) kosztów projektu to koszty bezpośrednie szkoleń; do kosztów bezpośrednich szkoleń nie wlicza się kwoty wkładu prywatnego wniesionego w formie wynagrodzeń, choć wykazywany jest on w szczegółowym kosztorysie w zadaniu (-ach) Szkolenia (lub merytorycznie równoważnym (np. 13

14 realizacja szkoleń). Pozostała część kosztów (50% lub mniej) to koszty inne niż koszty szkoleń, ale bez uwzględniania kosztów doradztwa, które NIE SA BRANE POD UWAGĘ PRZY WYLICZANIU WSPOMNIANEJ PROPORCJI. (MDZ: jakkolwiek pozostaje problem, że doradztwo tez generuje koszty ogólne, zarządzania, pośrednie itp., które: nie SĄ związane ze szkoleniami, ale obciążają pulę kosztów pozostałych ) doprecyzowane. 26. STR 16. pkt dot. wydatki kwalifikowane związane ze szkoleniami Obowiązkowe kryterium dostępu - monitorowanie rezultatów projektu, to de facto ewaluacja bezpośrednio odnosząca się do zadania szkolenia Jeżeli ogólne wydatki kwalifikowane (3.1.5) w ppkt. 3 badania i analizy to działania związane z monitorowaniem rezultatów projektu, to zwracamy uwagę, że monitoring to istotna część wydatków (obejmuje długi okres, przed i po szkoleniach) i stanowi de facto ewaluację będącą integralną częścią nowoczesnych procesów szkoleniowych, w związku z powyższym wydatek ten powinien znajdować się w wydatkach związanych z szkoleniami w pkt Patrz p PARP raz jeszcze przeanalizuje rozporządzenie WE (800/2008) pod tym kątem upewniając się, czy oryginał (język angielski) na pewno wyklucza możliwość włączenia monitoringu do działania szkolenie. PARP podtrzymuje zapis wytycznych. 27. STR 17,, Pkt ) e. "e) (wydatkami kwalifikowalnymi dotyczącymi szkoleń są) wynagrodzenia osób wykonujących zadania związane z obsługą szkoleń (...)" Ten punkt i kolejny punkt f) sa nowe i nie mam pojęcia co to jest "obsługa szkolenia". Czy to dotyczy tylko logistyki, czy tez administracji, obsługi finansowej itd.? Można się tylko domyślać na podstawie listy w 3.1.5, jakie osoby tutaj nie wchodzą, ale jednak bardziej ostra definicja byłaby przydatna, szczególnie zważywszy ograniczenia dotyczące wydatków pośrednich PIFS nie podnosił tej kwestii, uznając, ze jej wyjaśnienie możliwe jest według własnej wiedzy pytającego. 14

15 28. STR 18,, Pkt Należałoby doprecyzować rozumienie terminu usługa doradcza jako usługę świadczona przez osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy. Brak doprecyzowania może powodować nieporozumienia PARP doprecyzuje, czy doradztwo może być świadczone w formie usługi rozliczanej w ramach umowy cywilno-prawnej z osobą fizyczną, czy też jedynie z podmiotem gospodarczym. PIFS sugeruje, aby możliwe byłyby obydwie formy rozliczanie usługi doradczej. Doprecyzowane. 29. STR 20 pkt dot. ogólne wydatki kwalifikowane ppkt. 3 badania i analizy Prosimy o wyjaśnienie czy wskazane jako ogólne wydatki kwalifikowane w ppkt. 3 badania i analizy to działania związane z monitorowaniem rezultatów projektu, podane jako obowiązkowe kryteria dostępu (pkt. 2.2 elementami obowiązkowymi każdego projektu muszą być. ) Jeżeli ppkt. 3 nie odnosi się do działań związanych z monitorowaniem rezultatów projektu to wydatki te nie zostały nigdzie uwzględnione poza pkt ppkt. d, który zakłada wydatki na zakup usług związanych m. in. z badaniami i analizą potrzeb szkoleniowych oraz oceny efektywności szkolenia, czyli zakłada podwykonawstwo, podczas gdy niejednokrotnie personel może te zadania wykonywać w ramach swoich obowiązków w projekcie. PARP doprecyzuje punkt ) poprzez zmianę zapisu badania i analizy na zapis badania i analizy, w tym weryfikacja potrzeb, monitorowanie i pomiar osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów projektu., chyba, że analiza rozporządzenia WE (800/2008 ) o której mowa w punkcie 26 powyżej skaże, że mogą to jednak być wydatki związane z punktem wytycznych, co rekomenduje PIFS. 30. STR 20 (ostatnie zdanie 3.1.5) "W projekcie, którego wartość dofinansowania jest poniżej 10 mln zł możliwe jest przewidzenie zabezpieczenia w innej formie niż weksel in blanco, jednakże wydatki związane z ustanowieniem takiego zabezpieczenia nie będą uznane za kwalifikowalne" Zakładam, że chodzi o sytuację, kiedy to Projektodawca woli inne zabezpieczenie niż weksel - ale dobrze byłoby to doprecyzować. Chcemy uniknąć sytuacji w której PARP stwierdza, że projekt może i mały, ale PARP chce innego zabezpieczenia niż weksel PARP doprecyzuje zapis przyjmując sugestie PIFS. PARP zmodyfikuje zapis w taki sposób, aby wynikało jednoznacznie, że wybór ew. innego zabezpieczenia niż weksel, należy do wnioskodawcy, ale ze skutkami niekwalifikowaności jego kosztów. Stanowisko obu stron od początku było zbieżne. Zapis został doprecyzowany. 31. STR 22 (3.1.6) zapisy dot. limitów wydatków bezpośrednich i pośrednich są identyczne jak były wcześniej. Nie widać ograniczeń, które były zapowiadane (10% na zadanie ZARZĄDZANIE PROJEKTEM przy dużych projektach) Ponieważ prace nad kosztorysami projektów już trwają, chcielibyśmy wiedzieć, czy nie ma jakichś innych formalnych lub nieformalnych wytycznych dotyczących poziomu wydatków na ZARZĄDZANIE PROJEKTEM, żeby uniknąć zmian w PARP potwierdza, ze nie istnieją formalne wskazania co do udziału poszczególnych grup kosztów w budżecie projektu, poza wymienionymi w. W szczególności nie ma limitów dot procentu kosztów na zarządzanie, 15

16 ostatniej chwili. zapowiadanych jesienią 2009 przez Min. RR. Potwierdzam STR STR 27,, Pkt STR 27,, Zasada trwałości projektu nie jest w ogóle opisana, a w jest jedynie odwołanie do artykułu rozporządzenia rady wspólnoty europejskiej, które i tak jest przytoczone w Podstawach prawnych Sformułowano zapis w następujących przypadkach jedyna dopuszczalna forma wniesienia wkładu jest wkład pieniężny:. Pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia. Brakuje wyjaśnienia jaki wkład własny powinni wnieść właściciele, współpracownicy. Jeśli wkład w postaci wynagrodzeń to w jaki sposób powinien być udokumentowany? nie widać sensu stosowania takiej konstrukcji w, chyba, że to ma oznaczać, że w przypadku gdyby to Rozporządzenie zostało zmienione lub odwołane, zasada trwałości projektu przestaje obowiązywać i musimy w związku z tym nieustannie śledzić wszystkie akty prawne (?) Czy oznacza to, ze pozostałe kategorie pracowników w rozumieniu art. 8 ust 2a ust. o syst ubezp. społecznych mogą wnosić wkład w formie wynagrodzeń? Jak liczony? Także: samo zatrudnieni i właściciele oraz ew. osoby współpracujące (p. 11 wspomnianej ustawy) Jak również w wytycznych jest brak wyjaśnienia: Czy osoby prowadzące działalność gosp. i świadczące usługi na rzecz danej firmy mogą być uznane za pracowników takiej firmy i objęte projektem? PARP doprecyzuje zapis, cytując w wytycznych rozumienie zasady trwałości projektu wskazane PARPowi przez Instytucję Wdrażającą. Doprecyzowane. PARP potwierdza, ze zapis jest właściwy. Oznacza to, ze inni pracownicy wymienieni w art. 8 ust 2a, (np. umowa o dzieło.umowa o dzieło nie jest kwalifikowalna.) moga wnosic wkład w wynagrodzeniach. Wkład w wynagrodzeniach mogą także wnosić osoby samo zatrudnione, właściciele co wynika wprost z wytycznych konkursowych PARP sprecyzuje sposób obliczania wkładu w wynagrodzeniach dla tych osób. Sposób wnoszenia wkładu przez te kategorie pracowników został ustalony rok temu i jest z powodzeniem stosowany w projektach PO KL. PIFS podkreśla, że problem ten jest szczególnie istotny dla projektów kierowanych do MSP. Jak wyzej. Jeżeli chodzi o współpracowników patrz p. 16. j.w. 16

17 STR 33, Pkt. 3.4, STR. 34 (3.5.1) STR 39,, Pkt , komentarz do pkt 5 STR 47, pkt Brak uzasadnienia dla konieczności składania tego dokumentu 2. Jedynym dopuszczalnym dokumentem dla działalności gospodarczej jest zeznanie podatkowego, składane do Urzedu Skarbowego. "Wniosek może zostać uzupełniony/poprawiony tylko jednokrotnie" nie wiadomo, czy ta zasada obowiązuje również w przypadku jeżeli osoba sprawdzająca wniosek w PARP za pierwszym razem nie zauważy jakichś błędów - czy wtedy też tracimy bezpowrotnie prawo do poprawienia tych błędów, czy też wtedy uznajemy, że wniosek został przyjęty pomimo błędów? Niejasne sformułowanie należy okreslic, jaki % osób z danego województwa będzie objeta wsparciem 1. Stwierdzenie w ostatnim akapicie, ze jeżeli w wyniku prowadzonych negocjacji wnioskodawca rezygnuje z podpisania umowy o dofinansowanie.. to nie przysługuje mu prawo do złożenia protestu jest do modyfikacji. 2. Można natomiast uznać zasadność tego stwierdzenia w sytuacji kiedy Wnioskodawca nie przystępuje do negocjacji. Zawężenie kategorii dokumentu nie uzasadnione. Równie dobrze może to być zest. przych / rozchodów za ostatni rok podatkowy lub uproszczony bilans lub pełny bilans (jeżeli prowadzona jest pełna księgowość). Takie sytuacje zdarzały się w przypadku wniosków o płatność, tzn. dostawaliśmy od PARP nowe, zupełnie inne, uwagi do wniosków po poprawieniu poprzednich błędów, a zdarzało się nawet, że nowe uwagi PARP dotyczyły zmiany wcześniejszych uwag PARP - więc wcale nie mówimy o sytuacji hipotetycznej Nie chodzi chyba o wspłczynnik odnoszący się do liczby ludności danego województwa, lecz myśląc logicznie o % osób z danego woj. wśród uczestników projektu. Jeżeli tak, to należy to napisać. Stwierdzenie to stwarza możliwość stawiania wnioskodawcy pod ściana bez możliwości jakiejkolwiek interwencji; de facto jest to dyktowanie warunków umowy; w takiej sytuacji nie jest właściwe twierdzenie, ze procedura zawierania umowy zawiera możliwość negocjacji. PARP przyjął sugestie PIFS, i dokona zmiany zapisu. Doprecyzowane. Uzgodniono, ze odnośny zapis powinien wyrażać Podczas spotkania PARP zaprezentowała intencje leżące za powyższym zapisem, tj. że PARP jeden raz wzywa do uzupełnień formalnych. Jeżeli mimo to w dalszych ocenach pojawia się błędy formalne, to jeżeli nie będą one związane z kryteriami dostępu i nie będą wyłapane i wskazane przez pracowników PARP podczas pierwszego wezwania do uzupełnień formalnych, uzupełnienie nie będzie wymagane, a błędy te nie będą miały wpływu na ocenę wniosku. Tak, współczynnik odnosi się do % osób w projekcie z danego województwa; PARP ew. doprecyzuje zapis. Doprecyzowane. PARP uściśli zapis w ten sposób, że będzie z niego jasno wynikało, że w opisanej sytuacji nie będzie przysługiwało wnioskodawcy prawo protestu, ale w trybie jaki przysługuje w procesie oceny wnioskówwniosków zgodnie z procedurą odwoławczą opisana w pkt 3.7 wytycznych konkursowych. Nie oznacza to braku możliwości innego działania ze strony wnioskodawcy, podejmowanego poza ww. procedurą odwoławczą. 17

18 STR 5 Załącznik 2, pkt 3.4 STR 7. Załącznik 2. pkt 3.5 STR 7. Załącznik nr 2. a STR 13 Wymagania dotyczące wypełniania wniosku o dofinansowanie,, punkt 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem STR 11. Załącznik 2. (uzasadnienie) Stwierdzono należy opisać produkty i rezultaty w odniesieniu do planowanych działań. Wskazane aby koordynator posiadał wykształcenie formalne związane z zarządzaniem projektem lub projektami szkoleniowymi oraz zarządzanie min. 1 projektem o podobnej skali i posiadał wiedze z zarządzania projektem EFS. Projektodawca powinien uzasadnić konieczność realizacji projektu w partnerstwie Odnosi się wrażenie, że pozostało to ze starych wytycznych przy zmienionych warunkach Koszty rekrutacji, promocji i ewaluacji Dotychczas praktyka wskazywała, ze chodzi o działania merytoryczne, a w zasadzie o szkolenia i doradztwo (bez prom, rekr, czy zarz. Proj). Czy nie należałoby tego usankcjonować? Doprecyzowanie sformułowania wykształcenie formalne? czy wystarczy, że taka osoba przeszła szkolenie z zarządzania projektami, czy musi mieć ukończone studia w tym kierunku? Dodatkowo to kryterium utrudni zarządzanie firmom, które składają wniosek pierwszy raz i nie chcą brać podwykonawcy tylko drobne doradztwo dla personelu dedykowanego do zarządzania projektem. Po co uzasadniać, skoro na stronie 13, jest zapisane, ze co najmniej jeden z przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach projektu, musi wystąpić w projekcie jako lider lub partner. W instrukcji napisano, że ocenie podlegać będą koszty rekrutacji, promocji i ewaluacji w przeliczeniu na 1 osobę/uczestnika oraz koszty materiałów szkoleniowych do kosztu szkoleń sugerujemy, by podać jakieś górne granice % bądź PARP potwierdza, zapis zostanie skorygowany, aby wymagany opis produktów i rezultatów dotyczył szkoleń i doradztwa a nie wszelkich działań. Doprecyzowano. PARP zmieni zapis, podkreślając, ze wymagane jest jedynie doświadczenie związane z zarządzaniem projektami. Zmiana dokonana. PARP zastanowi się, nad uściśleniem zapisu, bądź nad rezygnacją z zapisu, ponieważ podział zadań pomiędzy Partnerami jest w zasadzie uzasadnieniem potrzeby partnerstwa. Usunięte. PIFS sugeruje zmianę punktu odniesienia oceny: przeliczenia powinny być prowadzone nie na osobę lecz na osobogodzinę szkolenia, jako bardziej miarodajne. (neutralizuje się w ten sposób podstawy parametr wpływający na 18

19 kwotowe, bo z tego zapisu wynika, ze osoba oceniająca będzie miała jakieś wytyczne dotyczące górnych granic. koszty: czas trwania szkolenia jednej osoby). PARP ew zmieni stosowne zapisy. Koszt ewaluacji będzie badany w przeliczeniu na uczestnikogodzinę STR 11. Załącznik 2. (uzasadnienie) STR 11. Załącznik nr 2. Str. 11. Załącznik 2 W okresie realizacji projektu po zakończeniu szkoleń i doradztwa, w czasie oczekiwania na przeprowadzenie badań dotyczących stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, Beneficjent nie powinien ponosić kosztów związanych z zarządzaniem projektem. W okresie realizacji projektu po zakończeniu szkoleń i doradztwa, w czasie oczekiwania na przeprowadzenie badań dotyczących stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, Beneficjent nie powinien ponosić kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Wydatki takie mogą zostać uznane za niezasadne i nieracjonalne. W okresie realizacji projektu po zakończeniu szkoleń i doradztwa, w czasie oczekiwania na przeprowadzenie badań dotyczących stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, Beneficjent nie powinien ponosić kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Wydatki takie mogą zostać uznane za niezasadne i nieracjonalne. Uważamy, że nie powinno być takiego zapisu, bo czasem jest tak, że szkolenia kończą się na 2-3 m-ce przed zakończeniem realizacji projektu, a prace zespołu zarządzającego trwają robi się raporty, analizy, przygotowuje się i składa wniosek o płatność. W tym okresie koszty związane z zarządzaniem projektem mogą być ograniczone, ale nie całkowicie wyeliminowane. Kto ma w tym czasie wykonać i podpisać sprawozdanie, wniosek o płatność, akceptować wydatki, wykonanie umów, załatwić zaległe sprawy, udzielać informacje ew. kontroli itd. Jak może trwać projekt ( bo trwa, chociażby do sformułowania ostatecznego sprawozdania i przedstawienia ostatniego wniosku o płatność), jak nikt nim nie zarządza. Czy tej osobie mamy zrobić przerwę w zatrudnieniu, czy jak? Cytowany zapis po lewej stronie jest tym bardziej nieszczęśliwy, że badanie efektywności szkolenia, jest związane z zarządzaniem projektu, co jest zapisane gdzie indziej Co zasady stwierdzenie słuszne, ale nieprecyzyjne i pozostawiające zbyt duży margines uznaniowości. Nie budzi wątpliwości, że Beneficjent nie może w takim okresie rozliczać pełnych kosztów zarządzania projektem, ale pewne koszty (np. PKT : patrz p. 8 Jak wyżej 19

20 STR 11. Załącznik 2. STR 11. Załącznik 2. Czekanie na badanie dotyczy okresu trwania projektu. Znaczy to, ze obowiązują nas wszystkie związane z tym zadania wynikające z umowy. Czy to znaczy, ze w tym okresie nie będziemy składali wniosków o płatność? Nie będziemy w żadnym kontakcie z PARP. Możemy zwolnić pracowników i zamknąć biuro? W okresie realizacji projektu po zakończeniu szkoleń i doradztwa, w czasie oczekiwania na przeprowadzenie badań dotyczących stopnia osiągnięcia zakładanych rezultatów, Beneficjent nie powinien ponosić kosztów związanych z zarządzaniem projektem. Wydatki takie mogą zostać uznane za niezasadne i nieracjonalne. księgowości, kosztów rachunku bankowego, ograniczone do minimum koszty osobowe, itp.) jednak ponosić musi i powinny być one uznane. Uściślenie tej kwestii pozwoliłoby uniknąć wielu komplikacji i uciążliwości w procesie rozliczeń Brak informacji na ten temat powoduje, że zakładam iż wnioski o płatność mają być składane. W zadaniu zarządzanie jest zawarta osoba od sprawozdawczości lub to zadanie leży w gestii osoby lub osób odpowiedzialnych za zarządzanie. Tym samym również księgowość jest w to zaangażowana gdyż przez cały czas trwania projektu utrzymujemy i płacimy za subkonta. Zapis ten pozostawia dużo wątpliwości, ponieważ kto w tym okresie powinien sporządzać wnioski o płatność (zgodnie z wymogiem obejmować będą okresy trzy miesięczne), kto będzie ponosił koszty księgowości i kto będzie nadzorował poprawność sporządzonej ewaluacji skoro cały personel zostanie zwolniony po zakończeniu działań szkoleniowych??? Propozycja naszą jest umożliwienie rozliczenia części kosztów w okresie prowadzenia badań, zwłaszcza dotyczących sprawozdawczości i rozliczenia projektu. Jak wyżej Jak wyżej 48. STR 12. Załącznik 2 W instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w Generatorze PARP oczekuje, aby dla jej potrzeb i oceny wskaźników budżet podzielić na drobne zadania, które po zawarciu umowy zostaną skumulowane ponownie do jednego zadania zarządzanie projektem. Rozumiejąc potrzeby PARP w tym zakresie wnosimy o rozwiązanie tej kwestii w inny sposób (np. zestawienie w załączniku do budżetu, lub w inny uzgodniony), gdyż takie zabiegi na Generatorze wniosków będą bardzo Rozumiejąc intencje i potrzeby PARP w procesie oceny wniosków, przedstawiciele PIFS zaapelowali o zrezygnowanie z wymogu dzielenia i łączenia zadania Zarządzanie 20

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan

Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan 1 Uwagi do projektu Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 Konfederacja Lewiatan Lp. Numer rozdziału / podrozdziału / sekcji / podsekcji 1 Słownik pojęć - 2 2 1-3 - 3 2 2 d Punkt

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela?

1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia z jednego lub dwóch modułów w zakresie ECDL, np. Worda i Excela? Pytania i odpowiedzi dotyczące konkursu ogłoszonego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych 1. Czy możliwa jest realizacja szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne)

ZESTAWIENIE UWAG DO PROJEKTU ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym - uzgodnienia międzyresortowe (Ministerstwa oraz urzędy centralne) Lp. Przepis Zgłaszający uwagę Uwaga ogólna RCL Treść uwagi 1. Należy przede wszystkim zauważyć, iż zgodnie z ugruntowanym stanowiskiem Trybunału Konstytucyjnego art. 68 ust. 2 Konstytucji RP nakłada na

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN II KONKURSU w ramach programu INNOTECH DLA ŚCIEŻKI PROGRAMOWEJ IN-TECH I. PODSTAWA PRAWNA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ

miejsce w Programie sekcja 1.1 l.p. uwaga autor odniesienie IZ l.p. uwaga autor odniesienie IZ 1. str. 4 Koncentracja tematyczna została zdefiniowana poprzez 11 celów: ( ) 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników (oprócz działań systemowych). Proszę o wyjaśnienie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania

Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Informacja na temat ustanowienia ram wykonania Załącznik do Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Ramy wykonania są zgodne z zasadami funkcjonowania mechanizmu ram wykonania określonych w rozporządzeniach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo