Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r."

Transkrypt

1 Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r.

2 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności od konkretnego stanu faktycznego, tj. kolejnych wersji Wytycznych, w oparciu o które koszty te były rozliczane niniejsza prezentacja dotyczy stanu faktycznego obowiązującego od 1 stycznia 2011 r.

3 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie - koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem beneficjenta w zamkniętym katalogu kosztów pośrednich wydatki dot. kosztów osobowych, w tym: koszty zarządu, tj. koszty wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki koszty personelu obsługowego na potrzeby funkcjonowania jednostki, tj. koszty obsługi kadrowej, finansowej, administracyjnej, sekretariatu, kancelarii, obsługi prawnej koszty obsługi księgowej, tj. koszty wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, w tym koszty zlecenia prowadzenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą administracyjną projektu (zarówno koszty osobowe, jak i koszty rzeczowe)

4 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL możliwość rozliczania kosztów pośrednich ryczałtowo lub na podstawie

5 Koszty pośrednie rozliczane ryczałtowo koszty pośrednie traktowane jako wydatki poniesione bez konieczności potwierdzenia ich poniesienia katalog kosztów pośrednich istotny o tyle, że w Wytycznych istnieje zakaz ich wykazywania w kosztach bezpośrednich, w szczególności w zadaniu zarządzanie projektem forma angażowania osób wykonujących czynności mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich bez znaczenia uproszczenie dla beneficjentów i dla IP / IP2 gwarancja uniknięcia nieprawidłowości związanych z błędnym rozliczaniem kosztów pośrednich IZ PO KL zaleca stosowanie ryczałtowego sposobu rozliczania kosztów pośrednich projektu!

6 koszty pośrednie wykazywane w szczegółowym budżecie projektu na zasadach ogólnych wysokość kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków powinna wynikać z konkretnej metodologii przedstawionej przez beneficjenta obowiązek potwierdzenia poniesienia wydatków w ramach tej kategorii kosztów do wysokości określonej w zatwierdzonym budżecie projektu konieczność właściwego opisywania dokumentów księgowych

7 brak wskazania w Wytycznych ograniczenia wysokości kosztów pośrednich, ale: brak dowolności beneficjentów w kształtowaniu wysokości kosztów pośrednich dozwolone jedynie nieznaczne zwiększenie odsetka kp rozliczanych na zasadach ogólnych w porównaniu z procentem kp określonym dla ryczałtu kp rozliczane na zasadach ogólnych przekraczające dwukrotność wysokości wynikającej z zastosowania właściwego wskaźnika ryczałtowego - niedopuszczalne i nie do zaakceptowania przez IP / IP2 na etapie wyboru projektu

8 osoby wykonujące czynności mieszczące się w katalogu kosztów pośrednich nie stanowią personelu projektu nie obowiązują w tym zakresie zapisy podrozdz. 4.5 Wytycznych - Koszty związane z angażowaniem personelu obowiązują ogólne zasady kwalifikowania wydatków, w tym przede wszystkim zasada zgodności z przepisami prawa krajowego oraz zasada racjonalności i efektywności

9 wynagrodzenie osób wykonujących czynności w ramach kp powinno zostać przyznane w ramach projektu jako część wynagrodzenia danej osoby z tytułu zatrudnienia u beneficjenta, przypisaną do projektu w oparciu o rzetelną metodologię jeśli beneficjent zatrudnia poza projektem np. księgową na umowę o pracę, która średniomiesięcznie księguje 200 faktur, a zakłada się, że w projekcie będzie księgować średniomiesięcznie dodatkowo 10 dokumentów księgowych, to beneficjent może kwalifikować np. 5% [10 / ( ) x 100%] jej wynagrodzenia (z uwzględnieniem ewentualnych przysługujących jej dodatków i nagród) beneficjent może też zastosować inną przejrzystą i racjonalną metodę wyliczenia kp

10 koszty zarządu: mogą być wykazywane w kp w ramach projektu wyłącznie w sytuacji, gdy beneficjent ponosił tego rodzaju koszty w ramach swojej dotychczasowej działalności, a osoba uprawniona do reprezentowania beneficjenta nie pełni w projekcie funkcji koordynatora lub innego personelu projektu brak możliwości zawierania dodatkowych umów, w tym umów cywilnoprawnych

11 koszty personelu obsługowego oraz sprzątania pomieszczeń: koszty te powinny być wykazywane w kp w ramach projektu w przypadku, gdy beneficjent ponosił je dotychczas w swojej standardowej działalności z poniższym zastrzeżeniem w sytuacji, gdy beneficjent nie zatrudniał ww. osoby dopuszczalne jest jej zatrudnienie i uwzględnienie w kp, o ile nie może ona zostać przypisana do określonego zadania merytorycznego i zakres zadań wymaganych do realizacji projektu wymusza zatrudnienie takiego personelu konieczność zatrudnienia danej osoby stanowi wyjątek od ogólnej reguły i powinna być szczególnie uzasadniona, wynikać z zakresu i specyfiki projektu możliwe jest np. zatrudnienie ww. osoby przez NGO, kiedy jej zadania wykonywane są standardowo na zasadzie wolontariatu, a w związku z dużym projektem PO KL pojawia się potrzeba zapewnienia profesjonalnej obsługi

12 koszty obsługi księgowej: wynagrodzenie wypłacane z tego tytułu stanowi zawsze kp co do zasady, koszty księgowej w projekcie powinny być rozliczane jako odpowiednio wyliczony procent jej standardowego wynagrodzenia, ale: jeśli zakres czynności w ramach kp jest znaczny lub beneficjent nie ponosił wydatków z danej kategorii, to dopuszczalna jest inna niż ww. forma przyznania wynagrodzenia dla księgowej, o ile będzie ona zgodna z przepisami prawa krajowego oraz z Wytycznymi, w szczególności możliwe jest przyznanie dotychczasowemu pracownikowi dodatku do wynagrodzenia, zwiększenie etatu lub zmiana zakresu umowy o pracę w uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest zaangażowanie do księgowania nowej osoby na umowę o pracę w pełnym lub częściowym wymiarze czasu pracy lub na umowę cywilnoprawną umowa cywilnoprawna dla obecnego pracownika zatrudnionego na umowę o pracę z tym samym zakresem obowiązków nie jest dopuszczalna ze względu na niezgodność z prawem

13 koszty obsługi księgowej: w przypadku zlecenia obsługi księgowej biuru rachunkowemu zapłata wypłacana dla biura z tego tytułu również stanowi kp co do zasady, koszty zlecenia obsługi księgowej w projekcie powinny być rozliczane jako odpowiednio wyliczony procent standardowej zapłaty przysługującej biuru rachunkowemu z tytułu obsługi księgowej beneficjenta wyjątkowo, tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dopuszczalne jest zlecenie obsługi księgowej projektu nowemu biuru rachunkowemu, w szczególności w sytuacji gdy biuro dotychczas rozliczające beneficjenta odmawia księgowania wydatków w ramach projektu PO KL

14 Co dalej? konieczność uwzględnienia powyższych okoliczności przy: dokonywaniu oceny projektów weryfikacji kontroli rozliczania kosztów pośrednich w projektach PO KL powyższe wyjaśnienia zostaną zawarte w: FAQ umieszczonych na stronie Zasadach finansowania PO KL przy ich najbliższej aktualizacji

15 Departament Zarządzania EFS Dziękuję za uwagę

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego. Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumentacja konkursowa Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie

Bardziej szczegółowo

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL. - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty bezpośrednie rozliczane ryczałtem w ramach PO KL - kwoty ryczałtowe i stawki jednostkowe - Warszawa, 22 lutego 2012 r. 1 Spis treści Podstawa prawna System obowiązywania Kwoty ryczałtowe Stawki

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r.

System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Program Patent Plus. Warszawa, 25.06.2013 r. System finansowania oraz rozliczania projektów krajowych Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Program Patent Plus Warszawa, 25.06.2013 r. WYPŁATA ŚRODKÓW Wykonawca po spełnieniu warunków wynikających z umowy

Bardziej szczegółowo

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej.

Formularz PEFS 2007 składany jest jedynie w wersji elektronicznej. Wnioski o płatność Wniosek o płatność jest dokumentem składanym w celu monitorowania postępu finansowego i rzeczowego realizacji projektu, zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 9.6.2 PO KL Pytanie nr 1: Wyjaśnienie kwestii problemowych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012 Załącznik nr 2a do Regulaminu PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW w projektach realizowanych w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - obowiązuje od 01.07.2012 1. Cel opracowania ZASAD Opracowanie, uszczegółowienie

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Warszawa, 10 września 2007 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 3 1.1. ZASADY OGÓLNE... 3 1.1.1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych. Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.09.01.00- IP.01-14-002/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka V MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Priorytetu IX Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER

Biuro ds. Wspomagania Rozwoju UW. Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Możliwości dla szkolnictwa wyższego w ramach PO WER Leksykon: Umowa partnerstwa Cel tematyczny Osie priorytetowe Priorytety inwestycyjne Generator SOWA System Informatyczny Wyzwania: mobilność międzynarodowa/umiędzynarodowienie

Bardziej szczegółowo

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E)

Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Podwykonawstwo (E) Na koszty kwalifikowane projektu w Działaniu 1.1 POIR składają się poniższe kategorie kosztów: Koszty bezpośrednie Wynagrodzenia (W) Podwykonawstwo (E) Pozostałe koszty bezpośrednie (Op), w tym: - koszty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 PRojet MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA PROGRAMAMI KONKURENCYJNOŚCI I INNOWACYJNOŚCI Instrukcja Wykonawcza Pomoc Techniczna Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW Załącznik nr 1 do Zasad Przewodnik reguluje podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazuje swoje uwagi i rekomendacje do przedłożonych w założeniach propozycji Ministerstwa.

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przekazuje swoje uwagi i rekomendacje do przedłożonych w założeniach propozycji Ministerstwa. Stanowisko Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na temat Założeń dotyczących Źródeł Współfinansowania Krajowego dla Środków EFS w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Dolnośląska

Bardziej szczegółowo