9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form"

Transkrypt

1 Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR ( r.), wraz z odpowiedziami: 1. Witam, Czy jest możliwość uczestnictwa w projekcie przedsiębiorstw posiadających 100% kapitału zagranicznego? Tak. Pochodzenie kapitału nie ma wpływu na możliwość uczestnictwa w konkursie. Istotne jest posiadanie siedziby na terytorium Polski. 2. Czy w nowym konkursie będzie można tworzyć projekty w ramach dialogu z interesariuszami? Sposób zaplanowania i realizacji projektu zależy wyłącznie od woli wnioskodawcy. Dialog społeczny jak najbardziej wpisuje się w koncepcję CSR. 3. Czy znany jest termin ogłoszenia konkursu? Ogłoszenie konkursu planowane jest w I połowie grudnia. 4. Jeśli firma przekształciła się z jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o., można będzie zaliczyć jej staż do nowego podmiotu? W przypadku przekształcenia okres prowadzenia działalności dla obu podmiotów sumuje się. W przypadku utworzenia nowego podmiotu tak nie jest. 5. Jak wygląda wypłata środków i kiedy następuje, w jakim czasie po ogłoszeniu konkursu można spodziewać się rozliczenia projektu? Dotacja wypłacana jest w postaci refundacji, a zatem po poniesieniu wydatków przez przedsiębiorcę i ich rozliczeniu we wniosku o płatność złożonym w PARP. Wnioski o płatność są rozliczane kwartalnie. 6. Czy w nowym naborze są planowane jakieś znaczące zmiany w porównaniu do poprzedniego naboru z maja? Podstawowe zasady konkursu - kwalifikowalność podmiotów, przedmiot wsparcia, katalog kosztów kwalifikowalnych - pozostają niezmienione. Pewne zmiany są planowane np. w zakresie kryteriów oceny merytorycznej, także zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi po ich opublikowaniu. 7. Co to jest doradztwo? Czy każda praca wykonywana przy zaangażowaniu konsultanta zewn. kończąca się wypracowaniem jakiegoś rozwiązania, które będzie wdrożone w organizacji jest doradztwem wg zasad konkursu? Tak. Doradztwo to usługa konsultanta, eksperta itd. kończąca się wypracowaniem rozwiązania, dokumentu itp. na rzecz przedsiębiorstwa. 8. W jaki sposób odbywa się procedura wyboru doradcy? Wyboru doradcy dokonuje przedsiębiorca zgodnie z zasadami dotyczącymi wszelkich zakupów w ramach projektu tj. zgodnie z zasadami konkurencyjności i gospodarności, w szczególności dokonując porównania 3 ofert lub zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Zasady dokonywania zakupów są opisane w wytycznych. 1

2 9. Czy doradztwo dla osób np. coachingi dotyczące work life balance w projekcie obejmującym działania z zakresu wdrożenia elastycznych form zatrudnienia mogą być przedmiotem dofinansowania? Coaching to forma szkolenia a nie doradztwa. Koszty szkoleń nie są kwalifikowalne w ramach programu. 10. Kto może prowadzić audyt? czy są jakieś wymagania co do tych firm? Wybór audytora o właściwych kompetencjach i uprawnieniach leży w gestii wnioskodawcy. 11. Jak długo trwa procedura wpisania na listę doradców? Zazwyczaj kilka dni. 12. Czy dostępna jest publicznie lista beneficjentów z I naboru? Tak. Informacje te są dostępne na stronie projektu w zakładce "Aktualności CSR". 13. Witam, czy uczelnia niepubliczna spełniająca równocześnie kryteria dotyczące MSP może aplikować o wsparcie na wdrożenie działań CSR w ramach konkursu? Każdy podmiot spełniający wymagania podmiotowe, w tym status MŚP, może ubiegać się o wsparcie w konkursie. 14. Czy za działanie CSR można uznać zaprojektowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla pracowników, którego częścią jest zakup np. kart multisport dla zatrudnionych? Zaprojektowanie systemu motywacyjnego dla pracowników może być elementem CSR w aspekcie pracowniczym, jednak koszt kart multisport nie jest kosztem kwalifikowalnym w konkursie. 15. Czy w zakresie stworzenia strategii csr w nowym konkursie będzie nadal obowiązek korzystać z doradców akredytowanych przez PARP? Aby koszt doradztwa był kwalifikowalny, usługa musi być wykonywana przez doradcę z bazy prowadzonej przez PARP. Jeśli wnioskodawca nie planuje rozliczać kosztu doradztwa w ramach dotacji, może skorzystać z dowolnie wybranego doradcy. 16. Proszę o informację dot. wysokości alokacji w II konkursie. Będzie to około 8,8 mln zł. Dokładna wartość alokacji zostanie przeliczona z CHF na PLN po kursie z dnia ogłoszenia konkursu. 17. Jaka będzie alokacja środków na drugi nabór? Czy taka sama jak na pierwszy? Na drugi nabór przewidziana jest alokacja w podobnej wysokości jak na pierwszy plus przesunięte zostaną oszczędności z I naboru. 18. Czy alokacja dla woj. mazowieckiego, śląskiego oraz dolnośląskiego jest jeszcze jakaś przewidziana bo w I naborze już alokacja została wyczerpana? Alokacja dla tych województw będzie podobna jak w I naborze. 19. Jeżeli mamy filię w innym województwie niż centralę, to istnieje możliwość wystąpienia o refundację w województwie filii? Podział wnioskodawców wg województw następuje wg miejsca siedziby rejestrowej. 20. Czy koszty zatrudnienia coacha oraz koszty szkoleń menedżerskich są kosztami kwalifikowanymi? Koszty szkoleń nie są kwalifikowalne. 21. Witam, a czy każdy doradca z listy PARP ma swoje stawki, czy jest może jedna godzinowa ustalona przez PARP? Stawki wynagrodzenia doradcy ustanawiają indywidualnie. 2

3 22. Jaka wysokość alokacji przewidziana jest na woj. śląskie? Kwotowo podobna do tej, która była dostępna w I naborze wniosków. 23. Ad. stawek doradców i wyboru doradcy, znaczy, że spośród listy również obowiązuje zasada wyboru jednego z 3 i należy zrobić rozeznanie pomiędzy doradcami z listy, czy można wybrać jedną osobę wprost (przy założeniu że kwota usługi przekracza próg ofertowy 1 z 3)? Przy wyborze doradców należy kierować się zasadami obowiązującymi przy wszelkich zakupach w projekcie czyli wybór z 3 ofert przy wartości od 3500 zł lub w trybach zgodnych z ustawą Prawo zamówień publicznych. 24. Czy wnioskodawca powinien mieć podpisaną umowę na doradztwo z Doradcą CSR przed złożeniem wniosku? Nie, nie ma takiego wymogu. 25. Witam, czy działanie polegające na poprawie komunikacji wśród personelu może również dotyczyć działania służącego poprawie komunikacji z pracownikami zatrudnionymi w oparciu o umowę o dzieło/zlecenie czy wyłącznie wśród pracowników zatrudnionych na umowę o pracę? Działania firmy nie muszą być zawężone wyłącznie do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. 26. Czy szkolenie audytora wewnętrznego z ISO jest kosztem kwalifikowanym? Szkolenia nie są kwalifikowalne w tym konkursie. 27. Czy monitoring środowiska pracy oraz ewentualne inwestycje w poprawę warunków pracy (np. wyciągi szkodliwych gazów i oparów) są kosztami kwalifikowanymi? Inwestycje w poprawę warunków pracy np. zakup urządzeń wpisują się w katalog kosztów kwalifikowalnych. W tym zakresie można też sfinansować doradztwo, badania, analizy, certyfikację. 28. Jaka jest przewidziana alokacja na woj. lubelskie? W przybliżeniu 600 tys. zł. Dokładne kwoty alokacji dla każdego województwa zostaną podane w ogłoszeniu o konkursie. 29. Czy usługi związane z wdrożeniem oprogramowania poprawiającego komunikację z interesariuszami firmy jest kosztem kwalifikowanym? Tego typu wydatek może być kwalifikowalny w ramach grupy wydatków związanych z działaniami komunikacyjnymi. Decyzja dotycząca kwalifikowalności, podobnie jak w przypadku wszystkich innych kosztów, będzie oparta o uzasadnienie konieczności poniesienia takiego wydatku i opis spodziewanych rezultatów z tego działania i wydatku. 30. Przyszły beneficjent powinien posiadać strategię CSR, bądź też jej stworzenie powinno być elementem projektu. Jak w takim razie nie mając strategii CSR zaplanować działania CSR, które będę się wpisywać w później powstałą strategię? Projekty mogą rozpocząć się od dnia ogłoszenia konkursu. Również koszty projektu mogą być kwalifikowalne od dnia ogłoszenia konkursu. W związku z tym można rozpocząć konsultacje i prace nad strategią CSR przed złożeniem wniosku, tak żeby we wniosku móc nakreślić ramy dalszych działań służących wdrożeniu CSR w danej firmie. 31. Projekty mogą rozpocząć się od dnia ogłoszenia konkursu. Również koszty projektu mogą być kwalifikowalne od dnia ogłoszenia konkursu. Czy zatem w zw. z ponoszonymi kosztami w tym okresie trzeba dokonywać porównania ofert? 3

4 Jeśli koszty mają być kwalifikowalne - tak. Zasady konkursu muszą być stosowane w całym okresie realizacji projektu. 32. Czyli rozumiem, że jeśli firma nie ma strategii CSR, to umowę z doradcą CSR na przygotowanie takiego dokumentu można już podpisać przed złożeniem wniosku, tak aby móc w nim nakreślić ramy strategii. Czyli zobowiązania można zaciągnąć przed złożeniem wniosku, natomiast pierwsze koszty należy ponieść dopiero po złożeniu wniosku? Koszty również mogą być ponoszone przed złożeniem wniosku, oby nie wcześniej niż wskazany we wniosku okres realizacji projektu, czyli najwcześniej od dnia ogłoszenia konkursu. 33. Jakie kryteria należy zastosować w zapytaniu ofertowym przy wybieraniu doradcy CSR? Kryteria powinny odzwierciedlać oczekiwania przedsiębiorcy co do pracy doradcy. Nie musi to być wyłącznie cena. Można wprowadzić dodatkowe kryteria, takie jak terminy realizacji usługi, wskaźniki związane z jakością pracy, zależnie od specyfiki usługi, która ma być świadczona. 34. Czy jeśli firma posiada zagranicznych interesariuszy, to czy działania prom.-inf. mogą odbywać się poza granicami RP? Miejsce realizacji projektu (działań) nie jest ograniczone do terytorium Polski. Jeśli jednak działania te generują koszty, należy w szczególny sposób rozważyć ich racjonalność. 35. Co to znaczy, że będzie stworzona po konkursie lista ogólnopolska. Czy to oznacza, że przedsiębiorcy np. ze Śląska nie będą ograniczeni dostępem do środków na poziomie alokacji przyznanej dla danego województwa? Przedsiębiorcy z danego województwa będą mieli dostępną alokację przypadającą na dane województwo. Jeżeli jednak nie wszystkie województwa wykorzystają alokacją, to dostępna pula środków zostanie przekazana na dofinansowanie projektów z listy ogólnopolskiej - na którą trafią projekty, dla których zabraknie środków z alokacji dla województwa. Projekty na liście ogólnopolskiej zostaną uszeregowane zgodnie z liczbą otrzymanych punktów. Zatem przedsiębiorca, dla którego zabraknie środków z puli wojewódzkiej będzie miał szansę na uzyskanie dofinansowania. 36. Czy w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie do instalacji elektrowni fotowoltaicznej na dachu zakładu produkcyjnego? W ramach projektu mogą być realizowane różnego rodzaju inwestycje proekologiczne, które będą zmniejszać wpływ przedsiębiorstwa na środowisko. Jednak projekt nie może mieć charakteru wyłącznie inwestycyjnego. 37. Czy wnioskodawca ma możliwość w ramach wniosku, oprócz działań CSR dla przedsiębiorstwa, stworzyć i rozliczyć w ramach projektu koszt napisania raportu nt. systemu krajowego np. analiza systemu gospodarki odpadami w Polsce oraz możliwości realizacji przez RP wytycznych UE do roku X? Wnioski z raportu zostałyby połączone ze strategią CSR podmiotu? Wydatki są kwalifikowalne gdy są bezpośrednio związane z projektem Wnioskodawcy i są niezbędne do wdrożenia CSR u Wnioskodawcy. 38. Ile wniosków zostało odrzuconych na etapie oceny formalnej? W I naborze 29 wniosków zostało ocenionych negatywnie na etapie oceny formalnej. 39. Jaka jest obecnie przeciętna cena rynkowa wynagrodzenia doradcy CSR za godzinę pracy? 4

5 Zasady współpracy, w tym koszt usług doradczych zależą od indywidualnych ustaleń pomiędzy przedsiębiorstwem a doradcą. 40. Czy przedsiębiorstwo nieposiadające pracowników a jedynie firmy współpracujące i osoby zatrudniane na umowach zlecenie i o dzieło kwalifikuje się konkursu CSR w ramach relacji z pracownikami? Przedsiębiorstwo może realizować różne działania skierowane do różnych grup interesariuszy. Interesariuszami są również osoby wykonujące prace na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie. Ponieważ przedsiębiorstwo nie zatrudnia pracowników, to podejmowane przez nie działania wpisywałyby się bardziej w obszar zaangażowania społecznego, który obejmuje działania na rzecz szeroko rozumianego otoczenia firmy. 41. Czy te trzy oferty muszą pochodzić od akredytowanych doradców CSR, czy mogą być np. 2 od akredytowanych a 1 z rynku? Oferty mogą zostać pozyskane od doradców z rynku, którzy nie są wpisani do bazy doradców. Jeżeli przedsiębiorca wybierze doradcę spoza bazy, to aby wydatek na usługi doradcze był kwalifikowalny, to wybrany doradca powinien zostać wpisany do bazy doradców CSR. Nabór jest ciągły, zgłoszenia doradców cały czas są przyjmowane. 5

może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z

może niektóre obszary potraktować bardziej ogólnie albo w ogóle pominąć? Zapisy zawarte w strategii zależą od Wnioskodawcy i powinny wynikać z Rejestr pytań zadanych przez internautów podczas spotkania informacyjnego dotyczącego konkursu o udzielenie wsparcia na wdrożenie CSR (08.05.2013 r.), wraz z odpowiedziami: 1) Czy jest jakaś lista wskaźników

Bardziej szczegółowo

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem.

Tak. Nie istnieją ograniczenia co do rodzaju kierunku studiów objętego projektem. Kryteria dostępu 1) Czy projektem mogą być objęte wszystkie kierunki studiów, bez względu na ich zakres merytoryczny (np. matematyczne, humanistyczne etc.), jak i stacjonarne i niestacjonarne? Tak. Nie

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl

Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie są powieleniem zapytań, które wpłynęły na adres mailowy punktinformacyjny@wup.mazowsze.pl FAQ- Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2, Poddziałanie 1.2.1 PO WER 3 lipca 2015 r. Uwaga! Pytania zawarte w dokumencie

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska

Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi. Wsparcie przedsiębiorczości. Iwona Raszeja-Ossowska Nowa perspektywa finansowa UE dla wsi Wsparcie przedsiębiorczości Iwona Raszeja-Ossowska 3 Contents Wstęp... 6 ABC funduszy w nowej perspektywie... 7 Programy nowej perspektywy... 7 Pomoc publiczna, czyli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W RZESZOWIE WYDZIAŁ ROZWOJU KADR REGIONU Odpowiedzi na pytania zadane w trakcie spotkania informacyjnego dla konkursu nr 8/POKL/8.1.1/2009, które odbyło się w dniu 22 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 31.07.2015 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Regulamin przeprowadzania konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA PO_IG/5.1/11/w01 PO_IG/5.1/09/w0 PO_IG/5.3/09/w01 WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.1 - wsparcie na wczesną

Bardziej szczegółowo

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r.

Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Baza pytań i odpowiedzi do działania 4.4 PO IG II nabór 2013 r. Spis treści 1 Pytania dotyczące kosztów kwalifikowanych... 3 2 Pytania dotyczące załączników... 14 3 Pytania dotyczące gotowości projektu,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu

Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie V. Fundusze Grantowe Wytyczne obowiązują od dnia 11.05.2012

Bardziej szczegółowo

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE

WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 DZIAŁANIE 1.1 - PODDZIAŁANIE 1.1.1 KONKURS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW NIESPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Wytyczne dla projektodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UWAGI Członków PIFS Lp. 1. Rodzaj dokumentu (oraz

Bardziej szczegółowo

Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r.

Poradnik opisuje stan prawny na 30 sierpnia 2007 r. Jak poprawnie rozliczyć dotację na innowacyjne inwestycje w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw (dz. 2.2.1 SPO WKP) Autor Marta Bukowczyk Redakcja Renata Olech

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09

Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09 Spotkanie informacyjne dot. konkursów I/6.2/A/09 oraz I/8.1.2/A/09 Ogólne zasady dotyczące przygotowywania i składania wniosków w ramach ogłoszonych konkursów Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Załącznik 3. Kryteria wyboru projektów dla poszczególnych osi priorytetowych, działań i poddziałań Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.2/09/w03 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki. Działanie 8.2 Transfer wiedzy. Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Dokumentacja konkursowa Priorytet VIII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę?

Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? Zapis espotkania: Jak pozyskać Kredyt Technologiczny i premię ze środków Unii Europejskiej na jego spłatę? 12:30 -- Moderator Szanowni Państwo! 22 październiku br. rusza konkurs Kredyt technologiczny.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Dokumentacja konkursowa Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie

Bardziej szczegółowo

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego.

Wypełnia pracownik Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO Urzędu Marszałkowskiego. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Zał. Nr 2 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu ze środków EFRR w ramach osi priorytetowych

Bardziej szczegółowo

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Konkurs na inkubację innowacji społecznych Konkurs na inkubację innowacji społecznych Odpowiedzi na pytania, które wpłynęły do Instytucji Organizującej Konkurs od 31 lipca do 12 sierpnia 2015 r. Spis treści: KWESTIE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM

DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM DZIAŁANIE 1.1 PROJEKTY B+R PRZEDSIĘBIORSTW, PODDZIAŁANIE 1.1.2 PRACE B + R ZWIĄZANE Z WYTWORZENIEM INSTALACJI PILOTAŻOWEJ / DEMONSTRACYJNEJ Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.

Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r. Kryteria wyboru projektów Program Operacyjny Polska Wschodnia Poddziałanie 1.1.1 PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW (29 maja 2015 r.) KRYTERIA FORMALNE Lp. Nazwa kryterium Sposób oceny Wymagane minimum

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej

Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej Przedsięwzięcie pilotażowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej 1. Założenia ogólne Podstawą do ustanowienia Przedsięwzięcia pilotażowego

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Samorząd Województwa Pomorskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo