Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą."

Transkrypt

1 Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą.

2 INFORMACJE WSTĘPNE Członkostwo w Unii Europejskiej gwarantuje polskim obywatelom prawo swobodnego zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej (selbstständige Erwerbstätigkeit) na terenie Niemiec. Prawo to wynika z art. 43 i 49 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Treaty establishing the European Community z 25 marca 1957 r., publ. O.JC , dalej TWE). Swobody te mają przyczynić się m.in. do rozwoju nieograniczonej wymiany usług w całej Wspólnocie oraz promowania wykonywania działalności na własny rachunek, jak również prowadzenia spółki kapitałowej - dla wszystkich członków UE na tych samych zasadach, które obowiązują obywateli państwa, w którym planowana jest działalność. Niemcy to kraj cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem polskich przedsiębiorców. Wstąpienie do UE znacznie ułatwiło Polakom dostęp do rynku niemieckiego. Celem niniejszego artykułu jest dostarczenie podstawowych informacji dotyczących zasad podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej w Niemczech. ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prawo do wjazdu oraz pobytu na terenie Niemiec mają wszyscy obywatele polscy. Oznacza to, że ani na wjazd, ani na pobyt nie trzeba posiadać specjalnego zezwolenia, jeśli nie przekracza on 3 miesięcy. Pobyt powyżej 7 dni podlega jednak obowiązkowi meldunkowemu. W tym celu należy zgłosić się do właściwego dla miejsca zamieszkania urzędu meldunkowego (np. Bürgeramt, Ordnungsamt, Einwohnermeldeamt). W przypadku gdy długość pobytu jest zaplanowana na okres ponad 3 miesięcy, przy zameldowaniu otrzymuje się specjalne zaświadczenie - Aufenthaltserlaubnis-EU. Zanim zostanie podjęta decyzja o zarejestrowaniu działalności gospodarczej należy się upewnić oraz sprawdzić czy dla danej działalności konieczne jest otrzymanie specjalnego pozwolenia lub koncesji oraz spełnienie innych wymagań. Obszary działalności, które wymagają koncesji to: gastronomia, transport, handel obwoźny, ubezpieczenia, ochrona, usługi dla osób niepełnosprawnych, handel bronią oraz produkcja leków. W przypadku niektórych rodzajów rzemiosła jest niezbędne posiadanie dyplomu mistrzowskiego (lista zawodów rzemieślniczych znajduje się w załączniku 1). Szczegółowych informacji (dotyczących otrzymania dokumentów poświadczających kwalifikacje do wykonywania określonego zawodu i ewentualnych koncesji) udzielają lokalne IHK. Informacje takie można również uzyskać w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej (www.ihk.pl) Zakładanie firmy krok po kroku Planując dłuższy pobyt w Niemczech (powyżej trzech miesięcy) swoje pierwsze kroki należy skierować do urzędu do spraw cudzoziemców (Ausläderamt) w celu złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia, które pozwala na swobodne przemieszczanie się na terenie UE (Freizüigkeitsbescheinigung). Swoboda ta oznacza po pierwsze, że każdy obywatel Unii ma prawo do swobodnego poruszania się po całej Unii Europejskiej, podróży do każdego z państw członkowskich i do przebywania w nim. W art. 18 Traktatu o Wspólnotach Europejskich jest to zagwarantowane. Oprócz części mówiącej o prawie do pobytu zasada swobodnego przepływu osób daje również możliwość rozpoczęcia działalności gospodarczej w każdym z państw członkowskich, tj. zatrudnienie się lub podjęcie samodzielnej działalności, itp. Warunkiem jest posiadanie wystarczających środków finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego. Dają one gwarancję, że dana osoba nie stanie się obciążeniem dla systemu opieki społecznej kraju zamieszkania. Składając ww. wniosek należy pamiętać o posiadaniu niezbędnych dokumentów - paszport lub dowód osobisty, złożeniu zgłoszenia pobytu (Aufenthaltsanzeige) oraz działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) pod warunkiem jego posiadania. Następnym krokiem jest zgłoszenie adresu zamieszkania do urzędu meldunkowego (Einwohnermeldeamt). Zgłoszenie składa się na specjalnym formularzu, wydawanym przez urząd meldunkowy lub urząd do spraw cudzoziemców. Formularz można również znaleźć na stronach internetowych administracji miejskiej. Działalność gospodarczą (jeszcze przed jej uruchomieniem) należy zgłosić do rejestru gospodarczego (Gewerberegister). Do zgłoszenia trzeba dołączyć kopię dowodu osobistego lub paszportu oraz umowę kupna (lub dzierżawy/najmu) nieruchomości wykorzystywanej dla prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli wykonywana jest działalność rzemieślnicza należy ponadto przedstawić potwierdzenie niemieckiej izby rzemieślniczej o dokonaniu zgłoszenia działalności. Jeśli działalność wymaga specjalnych zezwoleń, muszą one również być załączone. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku działalności gastronomicznej. Działalność rejestruje się w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt). Formularz jest do pobrania ze stron internetowych, a także dostępny w urzędzie. Z bardziej istotnych rzeczy we wniosku, trzeba podać formę prawną działalności np: e.k (eingetragener Kaufmann - zarejestrowany kupiec ) lub GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts - spółka cywilna), a także rodzaj wykonywanej działalności. Dla osób znających język niemiecki na poziomie podstawowym, wypełnienie formularza nie będzie problemem. Opłata, którą należy uiścić wynosi ok Po opłaceniu kosztów rejestracji urzędnik wydaje tzw. Gewerbeanmeldung. Dokument ten będzie stanowił potwierdzenie, że osoba jest posiadaczem własnej firmy i będzie konieczny np. w przypadku zakupów na firmę. Kolejne kroki dotyczą rejestracji w urzędzie skarbowym (Finanzamt). Właściwy urząd skarbowy powinien przesłać osobie prowadzącej działalność kwestionariusz do rejestracji. Można jednak przyspieszyć tę procedurę i udać się do urzędu na własną rękę. Rejestracja jest bezpłatna.

3 Aby poprawnie wypełnić kwestionariusz trzeba posiadać następujące dane: Datę rejestracji działalności gospodarczej Czas trwania okresu rozliczeniowego Informacje finansowe (dotyczące obrotu oraz zysku, który przedsiębiorca przewiduje na pierwsze 12 miesięcy prowadzenia działalności) Następnie przedsiębiorca otrzymuje numer płatnika podatku dochodowego (Einkommensteuernummer). Pozostaje jeszcze kwestia członkostwa w odpowiednich izbach: Izba przemysłowo handlowa (Industrie- und Handelskammer) Po rejestracji firmy, przedsiębiorca zostaje poinformowany o przynależności do ww. izby. Członkostwo w Izbie przemysłowo handlowej wiąże się z opłacaniem obowiązkowych składek (nie dotyczy przedsiębiorstw nie wpisanych do KRS, o rocznym zysku nie przekraczającym ). Izba rzemieślnicza (Handwerkskammer) Konieczność członkostwa w ww. izbie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność rzemieślniczą. Jednocześnie nie mają oni obowiązku należeć do izby handlowej. Podobnie jak w przypadku izby przemysłowo-handlowej, przedsiębiorstwa określane jako małe nie mają obowiązku opłacania składek. Kolejnym ważnym aspektem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest ubezpieczenie. W Niemczech istnieje tzw. Branżowe towarzystwo ubezpieczeniowe (Berufsgenossenschaft), którego zadaniem jest ubezpieczyć przedsiębiorcę od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pracy. Do towarzystwa ma obowiązek należeć każda firma, która zatrudnia pracowników. Osoby, które wykonują samodzielną działalność gospodarczą nie mają obowiązku należeć do ww. towarzystwa. Należy także pamiętać o ubezpieczeniu zdrowotnym. Od 2009 roku każdy przedsiębiorca musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową z zakładem ubezpieczeniowym. Więcej informacji dotyczących form ubezpieczenia można uzyskać w tzw. Gesetzliche Krankenkassen. FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przy podejmowaniu decyzji o rejestracji firmy w Niemczech powinno się dokładnie określić rodzaj i zasięg własnej działalności. Poszczególne formy różnią się znacznie od siebie, dlatego ważne jest aby już na samym początku przemyśleć, która z form prawnych będzie najbardziej korzystna. 1. Das Einzelunternehmen Jednoosobowy przedsiębiorca Jest to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności, zwana inaczej samozatrudnieniem. Jej założenie jest stosunkowo proste nie wymaga zbędnych formalności i obowiązków. Jednoosobowa działalność ma wiele zalet. Przede wszystkim: Szybka i bezproblemowa rejestracja firmy Nie jest wymagany określony kapitał na rozpoczęcie firmy Taka działalność ma również swoje wady i ograniczenia: Firma nie jest chroniona tzw. ograniczoną odpowiedzialnością Możliwość otrzymania wsparcia (np. kredytu) jest ograniczona 2. Die Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) spółka cywilna Przedsiębiorca pragnący założyć działalność razem ze wspólnikiem (wspólnikami) może wybrać formę prawną GbR. Zaletami takiej działalności są : Łatwa i szybka rejestracja firmy Brak obowiązku zarejestrowania firmy w Rejestrze Handlowym

4 Brak obowiązku posiadania kapitału podstawowego Wady spółki : Brak tzw. ograniczonej odpowiedzialności Niewielka możliwość otrzymania wsparcia finansowego Jakiekolwiek działanie musi być poparte przez wspólnika (wspólników) 3. Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Zgodnie z prawem, na terenie Niemiec można tworzyć spółki kapitałowe oraz osobowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) należy do najczęściej tworzonych spółek kapitałowych. Taka forma działalności może być prowadzona zarówno przez małe rodzinne firmy jak i duże przedsiębiorstwa. Założenie spółki GmbH jest nieco trudniejsze niż wcześniej wspomnianych form działalności. Aby przystąpić do utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy sporządzić umowę spółki w formie aktu notarialnego. W treści umowy powinny znaleźć się przede wszystkim: nazwa spółki, adres siedziby, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego (minimalna kwota to euro) oraz wysokość wkładu każdego wspólnika. Spółka powinna zostać wpisana do rejestru handlowego (Handelregister). Koszt rozpatrzenia wniosku to 80, natomiast otrzymanie wpisu 300. Wniosek o wpis powinien zawierać oświadczenie o wniesieniu i postawieniu do dyspozycji spółki wymaganego wkładu oraz następujące załączniki: poświadczony odpis umowy spółki, dowód powołania zarządu, listę wspólników podpisaną przez wszystkich członków zarządu, poświadczone notarialnie wzory podpisów członków zarządu, w przypadku wniesienia wkładów rzeczowych - sprawozdanie uzasadniające ich wartość, zezwolenie (jeśli jest ono wymagane). Oprócz wpisu do rejestru należy również dokonać rejestracji w Izbie Przemysłowo-Handlowej (Industrie- und Handelskammer). Zalety działalności: ograniczona odpowiedzialność Wady spółki GmbH: Wymogi w trakcie zakładania firmy Minimalny kapitał podstawowy Obowiązek płacenia podatku od firmy tzw. Gewerbesteuer 4. Unselbstständige Zweigstelle - przedstawicielstwo Chcąc ograniczyć koszty i procedury prawne związane z zakładaniem własnej działalności, przedsiębiorca może zdecydować się na założenie przedstawicielstwa. Przedstawicielstwo polega w dużej mierze na promowaniu firmy (w tym przypadku chodzi o firmę polską) jak również badaniach rynku. Aby uruchomić przedstawicielstwo należy zgłosić ów fakt w urzędzie ds. gospodarczych wraz z następującymi dokumentami: kopia paszportu, wyciąg z rejestru handlowego zawierający pozwolenie na działalność pozwolenie na działalność (w przypadku niektórych branż jest ono konieczne) kopia umowy wynajmu lub użyczenia lokalu karta rzemieślnicza w przypadku wykonywania rzemiosła (jeśli taka karta jest wymagalna)

5 świadectwo z policji oraz informacja z centralnego rejestru gospodarczego (w przypadku obrotu wysokowartościowymi produktami) 5. Inne mniej popularne formy prawne działalności to: Die offene Handelsgesellschaft (OHG) spółka jawna Die Kommanditgesellschaft (KG) spółka komandytowa Die private limited company (Ltd.) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Aktiengesellschaft spółka akcyjna UWAGI KOŃCOWE Podjęcie decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej za granicą jest trudne i powinno być bardzo dobrze przemyślane. Między Polską a Niemcami (lub innym krajem zagranicznym) istnieją nadal spore różnice w prawodawstwie, sposobie w jaki funkcjonuje prawo itp.. Bariera językowa, inna mentalność oraz różnice w interpretacji rozmaitych zagadnień mogą powodować wiele niejasnych czy nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego przedsiębiorca powinien dobrze zaplanować zarówno swoje pierwsze jak i dalsze kroki (dobrze jest przeprowadzić wstępne badania marketingowe), rozważyć wszystkie wady i zalety prowadzenia firmy w Niemczech, ocenić potencjalne ryzyko oraz zebrać jak najwięcej informacji (m.in. dotyczących funkcjonowania niemieckiej gospodarki, dane na temat konkurencji oraz profilu konsumentów). Przyszły przedsiębiorca powinien również wybrać formę organizacyjno-prawną prowadzonej działalności. Źródła: strona internetowa WPHI Kolonia: strona internetowa Eporady24: strona internetowa BPA WSE-T: strona internetowa EUROKOMM: strona internetowa German Contact:

6 Załącznik 1 niemieckiej Ustawy o Rzemiośle (Handwerksordnung) Rzemiosło właściwe: wykaz zawodów, dla wykonywania których niezbędne jest posiadanie świadectwa mistrzowskiego: 1. Murarz i betoniarz (Maurer und Betonbauer) 2. Zdun i monter powietrznej instalacji grzewczej (Ofen- und Luftheizungsbauer) 3. Cieśla (Zimmerer) 4. Dekarz (Dachdecker) 5. Wykonawca dróg (Straßenbauer) 6. Monter izolacji budowlanej (cieplnej,chłodniczej, dźwiękoszczelnej) (Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer) 7. Wykonawca studni (Brunnenbauer) 8. Kamieniarz, prace w kamieniu (Steinmetze und Steinbildhauer) 9. Wykonawca sztukaterii (Stuckateure) 10. Malarz i lakiernik (Maler und Lackierer) 11. Wykonawca rusztowań (Gerüstbauer) 12. Kominiarz (Schornsteinfeger) 13. Wykonawca części/konstrukcji z metalu (Metallbauer) 14. Mechanik chirurgiczny (Chirurgiemechaniker) 15. Blacharz samochodowy i monter karoserii (Karosserie- und Fahrzeugbauer) 16. Mechanik precyzyjny (Feinwerkmechaniker) 17. Mechanik rowerowy (Zweiradmechaniker) 18. Elektrotechnik urządzeń chłodniczych (Kälteanlagebauer) 19. Technik łączności ( Telekomunikationstechniker) 20. Mechanik samochodowy (Kraftfahrzeutechniker) 21. Mechanik maszyn rolniczych (Landmaschinenmechaniker) 22. Rusznikarz (B hsenmacher) 23. Blacharz (Klempner) 24. Elektromonter instalacji oraz urządzeń grzewczych (Installateure und Heizungsbauer) 25. Elektromechanik (Elektrotechniker) 26. Elektromonter maszyn i urządzeń (Elektromaschinenbauer) 27. Stolarz (Tischler) 28. Wykonawca łodzi i statków (Boots- und Schiffbauer) 29. Powroźnik (Seiler) 30. Piekarz (Bäker) 31. Cukiernik (Konditoren) 32. Rzeźnik (Fleischer) 33. Optyk (Augenoptiker) 34. Akustyk aparatów słuchowych (Hürgeräteakustiker) 35. Technik ortopeda (Orthopädietechniker) 36. Szewc obuwia ortopedycznego (Orthopädieschuhmacher) 37. Technik dentystyczny (Zahntechniker) 38. Fryzjer (Friseure) 39. Szklarz (Glaser) 40. Hutnik szkła i wykonawca aparatury ze szkła (Glasbl 舖 er und Glassapparatebauer) 41. Wulkanizator (Vulkaniseure und Reifenmechaniker)

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33 Jak założyć polską firmę w Niemczech? 2015-12-25 22:28:33 2 Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Jolanta

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec

Prawne aspekty działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec Prawne aspekty działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec Wrocław, 20.06.2013 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Własna firma w Niemczech różne formy działania krok po kroku

Własna firma w Niemczech różne formy działania krok po kroku Własna firma w Niemczech różne formy działania krok po kroku Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Berlinie Jan Masalski Radca Leszno, 22.10.2015 1. Wprowadzenie Polscy obywatele mogą świadczyć

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Elementy prawa handlowego oraz prawa spółek handlowych

Elementy prawa handlowego oraz prawa spółek handlowych Niemiecki rynek - szanse i trudności dla polskich przedsiębiorstw Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft von Zanthier Kancelaria Prawnicza Spóka komandytowa Elementy prawa

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Federalnej Niemiec

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Federalnej Niemiec Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Federalnej Niemiec 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 2 Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek w coraz większym stopniu staje się dla polskich

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza

Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4. Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Autor: Dr. Igor Stenzel Inwestycje w Niemczech: Praktyczny Przewodnik dla polskich inwestorów Część 4 Osobliwości niemieckiego prawa: partycypacja pracownicza Jedną z podstawowych decyzji, które musi podjąć

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Izba Rzemieślnicza wszystkie

Izba Rzemieślnicza wszystkie NO I 130/ 56 /10 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Izba Rzemieślnicza wszystkie Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje do wiadomości i wykorzystania tabelę

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Austrii

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Austrii Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Austrii ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W AUSTRII ORAZ JEJ REJESTRACJI Działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 419 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 10 maja

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentów stwierdzających toŝsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Załącznik nr I.7. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej w Banku Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Bardziej szczegółowo

betoniarz

betoniarz I POZASZKOLNE - 711401 betoniarz + 711402 betoniarz zbrojarz 711402 betoniarz zbrojarz ZSZ (K1) - 753101 bieliźniarz + 721301 blacharz 721301 blacharz ZSZ (K1) - 721303 blacharz izolacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Materiały zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w ramach projektu PO WER Pierwszy krok do własnej firmy 2014-1-PL01-KA102-000686

Bardziej szczegółowo

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl Izba powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszając ponad 8 tysięcy

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie RYNEK NIEMIECKI

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie RYNEK NIEMIECKI Poradnik dla przedsiębiorców Wydanie VI Berlin 2014 Wydawca: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie

Bardziej szczegółowo

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii?

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Z ecoplus do nowej Europy Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Informacje dla poszukujących pracy z nowych krajów członkowskich UE www.ecointernational.at Powered by federal government of Lower

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec

Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec I N F O R M A T O R Spis treści Zakładanie działalności w krajach UE... 6 Usługi transgraniczne...

Bardziej szczegółowo

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA

Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA Pomorska Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw INFORMACJA OŚWIATOWA za 202 rok SŁUZYMY SZKOLIMY ZATRUDNIAMY RZEMI SŁO www.pomorskiazba.pl Obszar działania Pomorskiej Izby Rzemieślniczej

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec

Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Katowice, 25.11.2013 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko- Niemiecka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA

Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Warunki życia i pracy w Niemczech po 01 maja 2011 r. Justyna Pałka POWIATOWY URZĄD PRACY W GDYNI Marketing Chancen und Herausforderungen für die BA Rynek pracy: * podjęcie pracy * poszukiwani pracownicy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROCEDURA ZAWIĄZANIA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością MoŜe być utworzona przez jedną albo więcej osób w kaŝdym celu prawnie dopuszczalnym. Nie moŝe być

Bardziej szczegółowo

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY

UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KARTA USŁUGI SKT Starostwo Powiatowe w Otwocku UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZY KT.IV Komórka organizacyjna: WYDZIAŁ KOMUNIKACJI BIURO TRANSPORTU I ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech.

Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech. Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogą otwierać działalność gospodarczą w Niemczech. Wprawdzie pewne branże i zawody wymagają specjalnych kwalifikacji, ale samo otwarcie firmy nie jest żadną przeszkodą.

Bardziej szczegółowo

Ochrona osób i mienia

Ochrona osób i mienia Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/sprawy-obywatelskie/26,ochrona-osob-i-mienia.html Wygenerowano: Piątek, 12 sierpnia 2016, 09:34 Ochrona osób i mienia INFORMACJA dotycząca ubiegania się o rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie

Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Jak nie płacić ZUSu w swojej firmie Optymalizacja Dla wielu przedsiębiorców składki na ubezpieczenie społeczne stanowią bardzo poważne obciążenie, szczególnie w przypadku osób prowadzących jednoosobową

Bardziej szczegółowo

Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz

Projekt Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ KROK PO KROKU Projekt "Lubelskie Lokalnie MikrodotacjeFIO" dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu -Fundusz Inicjatyw

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Jak założyć agencję ubezpieczeniową Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: 08.01.2014 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 r. (poz. 1217) WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Czubak Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Seminarium Moja firma w Europie Kraków, 4 września 2014

Agnieszka Czubak Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Seminarium Moja firma w Europie Kraków, 4 września 2014 Agnieszka Czubak Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie Seminarium Moja firma w Europie Kraków, 4 września 2014 Promocja firm członkowskich w Polsce i zagranicą Reprezentowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód

1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE I. Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1. Osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Berlinie Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców

8 kroków do własnej firmy w Berlinie Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców WITAMY W BERLINIE 8 kroków do własnej firmy w Berlinie Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców 8 kroków do własnej firmy w Berlinie Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Berlin,

Bardziej szczegółowo

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA

WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WZÓR WNIOSKU O UDZIELENIE LUB ZMIANĘ KONCESJI NA WYKONYWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA WNIOSEK O UDZIELENIE (CZĘŚĆ A) LUB ZMIANĘ (CZĘŚĆ B) KONCESJI NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych. Rejestr przedsiębiorców: Opłata sądowa Wykreślenie z KRS

XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych. Rejestr przedsiębiorców: Opłata sądowa Wykreślenie z KRS XII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Białymstoku wykaz opłat sądowych Rejestr przedsiębiorców: Forma prawna I wpis Zmiana wpisu Opłata sądowa Wykreślenie z KRS Przyjęcie dokumentów do akt Złożenie

Bardziej szczegółowo

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych:

Jak założyć działalność gospodarczą Formy działalności gospodarczej Do wypełnienia wniosku potrzebujemy następujących danych: Formy działalności gospodarczej Zakładając działalność gospodarczą, trzeba rozważyć w jakiej formie ma ona być prowadzona, a możliwości są wielorakie i są następujące: - indywidualna działalność gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14

Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14 Rejestracja spółki 2015-06-11 14:11:14 2 Obywatel państwa członkowskiego UE, który chce prowadzić działalność gospodarczą lub założyć spółkę w Hiszpanii, musi postarać się o specjalny numer identyfikacyjny.

Bardziej szczegółowo

-3Cześć II Wniosku - Opis planowanej działalności

-3Cześć II Wniosku - Opis planowanej działalności -3Cześć II Wniosku - Opis planowanej działalności W celu właściwego wypełnienia wniosku prosimy o staranne jego przeczytanie. Obejmuje zestaw zagadnień, których znajomość jest niezbędna do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZONY BEZPIECZNY NORMY ETYCZNE

UBEZPIECZONY BEZPIECZNY NORMY ETYCZNE 9 (69) Wrzesień 2004 DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W NIEMCZECH KRÓTKI WYKŁAD Z JĘZYKA POLSKIEGO: CZY SŁOWO UBEZPIECZONY ZAWSZE ZNACZY BEZPIECZNY? NORMY ETYCZNE W BADANIACH RYNKU Biuletyn dla małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4

Podstawy finansów i inwestowania w biznesie. Wykład 4 Podstawy finansów i inwestowania w biznesie Wykład 4 Działalność gospodarcza zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U. z 2015 r. poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw Zmiany wchodzące w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

Spółka z o.o. 2015-06-09 13:05:13

Spółka z o.o. 2015-06-09 13:05:13 Spółka z o.o. 2015-06-09 13:05:13 2 Założenie sp. z o.o. (GmbH) wymaga aktu notarialnego (Notariatsakt), który zawiera umowę spółki oraz wskazuje dyrektora zarządzającego. Możliwe jest założenie spółki

Bardziej szczegółowo

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU

JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU JAK ZAŁOŻYĆ FIRMĘ? Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w krajach EU WPROWADZENIE DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE POJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie oraz ZELMER S.A. z siedzibą w Rzeszowie PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Rejestracja 2015-07-21 10:26:00

Rejestracja 2015-07-21 10:26:00 Rejestracja 2015-07-21 10:26:00 2 W Portugalii wszystkie formalności związane z założeniem firmy można załatwić w jednym miejscu w punktach administracji publicznej - Loja da Empresa. Punkty Loja da Empresa

Bardziej szczegółowo

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk

PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk PRAWNE PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Autorzy: Piotr Horosz, Jarosław R. Antoniuk Rozdział 1 Prawo gospodarcze i działalność gospodarcza Przedsiębiorczość a prawo gospodarcze Pojęcie przedsiębiorczości Prawo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ

PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO w REPUBLICE CZESKIEJ Podstawowe formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej w Republice Czeskiej to: (Ustawa Nr 513/1991 Kodeks handlowy (Obchodní

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce

Rejestracja obu spółek trwa do 5 dni roboczych!! Rachunki bankowe dla obu spółek można otworzyć w Polsce ADVICE & CONSULTING DEZI LTD Biuro rachunkowe obsługujące naszych Klientów, świadczy usługi z zakresu otwierania różnych form działalności i prowadzenia ich księgowości. W poniższych, wybranych pakietach

Bardziej szczegółowo

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania

spółki komandytowo-akcyjnej... 102 72. Wskaż zalety i wady organizacji i funkcjonowania SPIS TREŚCI 1. Czym jest prawo gospodarcze i jakie jest jego miejsce w systemie prawa polskiego?... 15 2. Wyjaśnij istotę źródeł prawa gospodarczego.... 16 3. Wskaż i omów podstawowe zasady prawa gospodarczego....

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

ETAPY PROCESU ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW / GLOSARIUSZ ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW

ETAPY PROCESU ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW / GLOSARIUSZ ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW ETAPY PROCESU ZAKŁADANIA PRZEDSIĘBIORSTW / GLOSARIUSZ ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW Styczeń 2008 ETAPY PROCESU ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW 7 kroków do założenia jednoosobowej działalności gospodarczej 1. Wszelkich

Bardziej szczegółowo

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie!

1. Przegląd form prowadzenia biznesu. 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 1. Przegląd form prowadzenia biznesu - ich korzyści i zobowiązania 2. Różne aspekty podatkowych rozwiązań - wybierz właściwe dla siebie! 3. Funkcje, jakie możesz pełnić w firmie - czy znasz je wszystkie?.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO ....., dn....... Pieczątka wnioskodawcy STAROSTA GRODZISKI za pośrednictwem POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Daleka 11A 05-825 Grodzisk Mazowiecki WNIOSEK O DOFINANSOWANIE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06

Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06 Podatki bezpośrednie 2015-06-30 12:24:06 2 Podatek od dochodów osób prawnych, czyli CIT, stanowi średnio 8 proc. całości wpływów podatkowych w Danii. Natomiast podatek od dochodów osób fizycznych składa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 6 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR CXLIV/3031/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne

Bardziej szczegółowo

Kantor jak założyć i jak prowadzić? Krótka instrukcja obsługi

Kantor jak założyć i jak prowadzić? Krótka instrukcja obsługi Kantor jak założyć i jak prowadzić? Krótka instrukcja obsługi Wyjazd za granicę jest obecnie objęty znacznie mniej skomplikowaną procedurą niż jeszcze kilka lat temu. Podróż taka często nie wymaga już

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI PREFERENCYJNE SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Kto może skorzystać z preferencyjnych składek Osoby, które po 24 sierpnia 2005 r. rozpoczęły prowadzenie pozarolniczej działalności

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa

Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji. Optymalizacja podatkowa Zmiana formy prawnej działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie wpisu do ewidencji Optymalizacja podatkowa Ryzyka związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców (na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00

Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 Formy prowadzenia działalności gospodarczej 2015-11-06 10:53:00 2 Firmy zagraniczne chcące prowadzić działalność gospodarczą na terytorium Szwajcarii mają m.in. następujące możliwości : Założenie spółki

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba,

Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, Załącznik 1 Curriculum vitae osoby, która będzie zarządzać placówką doradczą CWPE z szczególnym uwzględnieniem jakie kompetencje posiada ta osoba, ew. doświadczenie w zakresie zarządzania (zasobami, personelem,

Bardziej szczegółowo

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu

Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu Rejestracja i wyrejestrowanie pojazdu 2013.01.11 12:10 wp.pl fot. PAP/Tomasz Gzell Poszukiwaniu i kupnu samochodu towarzyszą najczęściej duże emocje. Łatwo wtedy zapomnieć o urzędowych obowiązkach, a ich

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki

Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce. aspekty podatkowe, pułapki Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności własnej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech i w Polsce aspekty podatkowe, pułapki Jolanta

Bardziej szczegółowo

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ usługa informacyjna (bezpłatna) OPIEKA EKSPERCKA DLA FIRM ORAZ OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ na czym polega? konsultanci informują jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 543.) 1. Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. z dnia [ ] r.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Projekt. z dnia [ ] r. PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 3 lipca 2007 r. COM Projekt ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) nr /.. z dnia [ ] r. zmieniające załączniki II i III do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rejestracja zmian w spółce w KRS

Rejestracja zmian w spółce w KRS biblioteczka spółki z o.o. Rejestracja zmian w spółce w KRS BEZ BŁĘDÓW I ZBĘDNYCH KOSZTÓW Rejestracja zmian w spółce w KRS Bez błędów i zbędnych kosztów Autorzy: Michał Kuryłek, radca prawny Maciej Szupłat,

Bardziej szczegółowo

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny)

Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) Zasady podjęcia studiów w języku angielskim w Uniwersytecie Opolskim przez studentów zagranicznych (m.in. Wydział Ekonomiczny) I Legalizacja pobytu na terytorium RP 1. Obywatele Unii Europejskiej, Konfederacji

Bardziej szczegółowo