Jak założyć agencję ubezpieczeniową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak założyć agencję ubezpieczeniową"

Transkrypt

1 Poradnik przedsiębiorcy Jak założyć agencję ubezpieczeniową Strona 1 Poradnik opracowany przez: eharmonogram.pl Stan na dzień: Spis treści 1. Wstęp kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego Lokal na firmę Najważniejsze akty prawne regulujące działalność agentów ubezpieczeniowych Dodatkowe informacje... 10

2 1. Wstęp Pośrednictwo ubezpieczeniowe polega na wykonywaniu przez pośrednika (agenta ubezpieczeniowego) za wynagrodzeniem czynności faktycznych lub czynności prawnych związanych z zawieraniem lub wykonywaniem umów ubezpieczenia. Strona 2 Pośrednictwo realizowane jest wyłącznie przez agentów ubezpieczeniowych lub brokerów ubezpieczeniowych. Pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie reasekuracji mogą z kolei wykonywać wyłącznie brokerzy, posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie reasekuracji (brokerzy reasekuracyjni). Pośrednik ubezpieczeniowy wykonuje czynności w imieniu lub na rzecz zakładu ubezpieczeń, polegające na: pozyskiwaniu klientów, wykonywaniu czynności przygotowawczych zmierzających do zawierania umów ubezpieczenia, zawieraniu umów ubezpieczenia oraz uczestniczeniu w administrowaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie, jak również na organizowaniu i nadzorowaniu czynności agencyjnych (ogół tych czynności określany jest mianem działalności agencyjnej). Agent ubezpieczeniowy może również zostać multiagentem i sprzedawać polisy wielu towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu. Aby zostać multiagentem należy spełnić takie same warunki jak w przypadku agenta ubezpieczeniowego oraz wykupić polisę OC. Odpowiedzialność za szkody Działalność agencyjna powinna być wykonywana z należytą starannością uwzględniającą zawodowy charakter tej działalności oraz dobrymi obyczajami. Za szkodę wyrządzoną przez agenta ubezpieczeniowego, w związku z wykonywaniem czynności agencyjnych, odpowiada zakład ubezpieczeń, na rzecz którego agent ubezpieczeniowy prowadzi działalność pośrednictwa ubezpieczeniowego. Multiagent, który wykonuje czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń, podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, gdyż to bezpośrednio on, a nie zakład ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe z tytułu wykonywania czynności agencyjnych.

3 2. 3 kroki do własnej agencji ubezpieczeniowej Aby otworzyć własną agencję ubezpieczeniową należy: 1. założyć firmę; 2. odbyć szkolenie i podpisać umowę agencyjną z towarzystwem ubezpieczeń; 3. otrzymać wpis w rejestrze agentów ubezpieczeniowych. Strona 3 1. Zakładanie firmy Agencja ubezpieczeniowa może być prowadzona w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wpisanej do CEIDG (www.firma.gov.pl) lub spółki prawa handlowego wpisanej do KRS (https://ems.ms.gov.pl/), z wyjątkiem spółki partnerskiej. Agencja ubezpieczeniowa nie może być prowadzona w formie spółki cywilnej. Podstawowy nr PKD dla agencji ubezpieczeniowej: Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Dodatkowe numery PKD, które można podać podczas rejestracji firmy: Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat; Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne. 2. Szkolenie i podpisanie umowy agencyjnej z towarzystwem ubezpieczeniowym lub multiagencją Po założeniu firmy należy zgłosić się do wybranego towarzystwa ubezpieczeniowego lub multiagencji organizującej dla danego towarzystwa sieć sprzedaży w celu odbycia szkolenia i podpisania umowy. Umowa z zakładem ubezpieczeń poprzez dużą multiagencję to rozwiązanie bardzo efektywne. Duże multiagencje współpracują zwykle z wieloma towarzystwami ubezpieczeniowymi, przez co kontaktując się z jedną multiagencją można uzyskać dostęp do szerokiej gamy produktów różnych firm ubezpieczeniowych. Dobre multiagencje zapewniają zwykle swoim agentom pomoc merytoryczną, fachową opiekę i inne usługi dodatkowe.

4 Każdy kandydat na agenta musi przejść szereg szkoleń produktowych oraz sprzedażowych, które kończą się egzaminem i umożliwiają wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych. Minimalne wymagania dotyczące szkoleń: 152 godziny - szkolenie podstawowe w pierwszym zakładzie ubezpieczeniowym, 48 godzin - szkolenie uzupełniające - w każdym następnym zakładzie ubezpieczeniowym. Strona 4 Pośrednik musi zdać egzamin w każdym towarzystwie, którego produkty sprzedaje. Jeśli agencja ubezpieczeniowa prowadzona jest w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej (spółki kapitałowe), to osobą przeszkoloną musi być co najmniej jeden z członków zarządu. W przypadku spółek osobowych (spółki jawnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej) szkolenie muszą odbyć: wspólnicy tych spółek, o ile są osobami fizycznymi, w przypadku gdy wspólnikami tych spółek są osoby prawne - co najmniej połowa ich członków zarządu. Zakład ubezpieczeń, przed podpisaniem umowy, wymaga również od agenta dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej, zaświadczenia o niekaralności i świadectwa ukończenia szkoły średniej. W przypadku agentów współpracujących z wieloma towarzystwami dodatkowo wymagana jest polisa OC multiagenta. Ostatnim warunkiem uruchomienia działalności agencyjnej jest uzyskanie wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych 3. Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych Wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych dokonywany jest przez Komisję Nadzoru Finansowego na wniosek zakładu ubezpieczeń, z którym agent ubezpieczeniowy nawiązał współpracę. Do wniosku o wpis agenta do rejestru, należy dołączyć dowód zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 110 zł. Zakład ubezpieczeń składa wniosek o wpisanie do rejestru agentów ubezpieczeniowych podmiotu, z którym zawarł umowę agencyjną, niezwłocznie po zawarciu tej umowy, lecz nie później niż w terminie 14 dni. Wniosek składa się odrębnie dla każdego agenta ubezpieczeniowego. Zakład ubezpieczeń składa wniosek za pośrednictwem środków komunikacji

5 elektronicznej w postaci dokumentu elektronicznego generowanego przez system teleinformatyczny KNF. Wnioski składa się na formularzu udostępnionym nieodpłatnie w systemie teleinformatycznym: rau.knf.gov.pl Osoba ubiegająca się o wpis do rejestru agentów ubezpieczeniowych, musi spełnić łącznie następujące warunki: Strona 5 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2. nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo: a. przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, b. przeciwko ochronie informacji, przeciwko wiarygodności dokumentów, c. przeciwko mieniu, d. przeciwko obrotowi gospodarczemu, e. przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, skarbowe; 3. daje rękojmię należytego wykonywania czynności agencyjnych; 4. posiada co najmniej średnie wykształcenie; 5. odbyła szkolenie prowadzone przez zakład ubezpieczeń zakończone zdanym egzaminem. Agent ubezpieczeniowy może rozpocząć działalność agencyjną dopiero po uzyskaniu przez organ nadzoru informacji o wpisie agenta do rejestru. Organem nadzoru jest zakład ubezpieczeń, na rzecz którego działa agent ubezpieczeniowy, który również udziela, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, pełnomocnictwa dla agenta do dokonywania czynności agencyjnych w imieniu tego zakładu.

6 3. Ubezpieczenie OC agenta ubezpieczeniowego Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego, wykonującego czynności agencyjne na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu ubezpieczeń. Strona 6 Obowiązek zawarcia takiego ubezpieczenia powstaje w dniu zawarcia umowy agencyjnej z drugim zakładem ubezpieczeń. Suma gwarancyjna ubezpieczenia wynosi równowartość w złotych: EURO w odniesieniu do jednego zdarzenie EURO w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia Ochroną ubezpieczeniową w ramach polisy OC agenta objęte są również wszystkie osoby wykonujące w jego imieniu czynności agencyjne. Kara za brak ubezpieczenia OC agenta wynosi EURO Odpowiedzialność cywilna agenta ubezpieczeniowego wynika z zapisów art.11 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym z dnia 22 maja 2003r. a szczegółowy zakres ubezpieczenia obowiązkowego OC agentów ubezpieczeniowych określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia r.

7 4. Lokal na firmę Jeśli firma została zarejestrowana w prywatnym mieszkaniu lub domu agenta ubezpieczeniowego, należy zgłosić do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy prowadzenie działalności w miejscu zamieszkania celem wyznaczenia podatku od lokalu. Dotyczy to wyłącznie tej części lokalu, w której będzie prowadzona działalność gospodarcza. Najczęściej jest to jeden pokój, piętro, ale może też być cały lokal. W przypadku wynajmowania lokalu na potrzeby działalności gospodarczej, obowiązek ten ciąży na wynajmującym. Strona 7

8 5. Najważniejsze akty prawne regulujące działalność agentów ubezpieczeniowych Strona 8 Ustawy i Rozporządzenia Ministrów dostępne są na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych ISAP: Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1496) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2003 r. w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych (Dz. U. z 2003 r., Nr 218, poz z późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych (Dz. U. z 2005 r., Nr 122, poz. 1027) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie sposobu składania wniosków o wpis albo o zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych oraz wykazu dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1052) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 lipca 2005 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń zawodowych osób wykonujących czynności agencyjne albo czynności brokerskie (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1051) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie minimalnego zakresu szkolenia osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych oraz zakresu

9 obowiązujących tematów egzaminu i trybu jego przeprowadzania (Dz. U. z 2005 r., Nr 125, poz. 1053) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 września 2006 r. w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru (Dz. U. z 2006 r., Nr 178, poz. 1316) Strona 9 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 września 2010 r. w sprawie wniosków o wpis albo zmianę wpisu do rejestru agentów ubezpieczeniowych ( Dz. U. z 2010 r., Nr 173, poz. 1170)

10 6. Dodatkowe informacje Strona 10 Działalność agencyjna Rejestracja firmy w formie jednoosobowej działalności gospodarczej Rejestracja spółki w trybie S24

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej. (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.03.124.1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wykonywania działalności w zakresie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Andrzej Janowski Katedra Organizacji i Zarządzania Akademia Ekonomiczna Poznań Strona nieparzysta 1 PRZYSZŁOŚĆ ZAWODU AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO JAKO PARTNERA W DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO Do przedmiotowego konkursu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Konkurs prowadzony jest w oparciu o art. 70 1 K.C.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/149 USTAWA z dnia 27 maja 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 146, poz. 1546. o funduszach inwestycyjnych 1) Dział I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2001 Nr 130 poz. 1450 USTAWA Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 262, 2014 r. poz. 1662. z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 1) Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych e-poradnik egazety Prawnej Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Wyjaśnienia, praktyczne porady i przepisy Jakie są sposoby uzyskania certyfikatu księgowego Kto może się ubiegać o uprawnienia Jakie dokumenty

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 169/V/2007 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 10 października 2007 r. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZGIERZA INFORMACJE PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska

Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Rejestracja działalności gospodarczej. mgr. Beata Albert-Zalewska Jeśli myślimy o jednoosobowej działalności gospodarczej sama procedura rejestracji nie jest trudna, ale na pewno nie należy zaczynać od

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/36 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) obszary, obiekty i urządzenia podlegające obowiązkowej ochronie;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 18 marca 2008 r. członkowskich Unii Europejskiej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 1), 2) członkowskich Unii Europejskiej Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/61 USTAWA z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 637, 993, 1778. Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE

JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE JAK W PRAKTYCE ZAŁOŻYĆ I PROWADZIĆ BIURO RACHUNKOWE AUTOR OPRACOWANIA ANNA WELSYNG RADCA PRAWNY, DORADCA PODATKOWY I. Prawne wymogi związane z założeniem biura rachunkowego Wybór formy prawnej prowadzenia

Bardziej szczegółowo