Prawne aspekty działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prawne aspekty działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec"

Transkrypt

1 Prawne aspekty działalności gospodarczej w Republice Federalnej Niemiec Wrocław, Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa

2 Plan prezentacji AHK Polska Działalność gospodarcza na rynku niemieckim rozpoczynanie działalności gospodarczej w Niemczech swoboda świadczenia usług prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech ważne aspekty prawne Usługi AHK Polska

3 AHK Polska Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Największa bilateralna Izba w Polsce Jedna z najbardziej wpływowych Niemieckich Zagranicznych Izb Przemysłowo- Handlowych (AHK) na świecie Sieć AHK na świecie 120 biur w 80 krajach Sieć AHK Polska biura w Warszawie, Wrocławiu, Gliwicach oraz w Monachium Reprezentuje interesy około 1000 firm członkowskich Od kilkunastu lat działa na rzecz rozwoju polsko-niemieckich stosunków gospodarczych Ponad 40-osobowy zespół Izby pracuje na rzecz firm zrzeszonych w AHK Polska oraz jest odpowiedzialny za profesjonalną obsługę doradczą firm z Niemiec i Polski oraz za rozwój stosunków z instytucjami po obydwu stronach granicy

4 Od przystąpienia Polski do UE w roku 2004 polskim obywatelom przysługuje swoboda zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej Zagwarantowana przez Artykuły TFUE Zasada niedyskryminacji podmiotów zagranicznych samodzielne i rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim na czas nieokreślony Zasada traktowania narodowego spełnienie ogólnych warunków i regulacji prawnych dla danej działalności, które dotyczą również obywateli niemieckich dotyczy to przede wszystkim ewentualnych wymogów ustawowych w zakresie udowodnienia kwalifikacji zawodowych

5 Trzy elementy pojęcia swobody przedsiębiorczości Samodzielność Ze swobody przedsiębiorczości korzystać mogą osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą tzn. na własny koszt i na własne ryzyko, zwłaszcza w formie tzw. samozatrudnienia Trwałość Trwałość organizacyjną, czyli założenie działalności oraz jej prowadzenie w innym państwie, uczestniczenie w sposób ciągły i stały w jego życiu gospodarczym Transgraniczność Ochronie swobody przedsiębiorczości podlega jedynie działalność gospodarcza o charakterze transgranicznym, tzn. wykonywana na terytorium innego państwa członkowskiego

6 Swoboda transgranicznego świadczenia usług Świadczenie transgranicznych usług Usługodawca może czasowo udać się do kraju usługobiorcy w celu wykonania usługi Usługobiorca może udać się do usługodawcy, aby tam skorzystać z usługi Obydwa podmioty przebywają w swoich krajach, a tylko produkt przekracza granice Możliwość świadczenia usługi w ramach podwykonawstwa bez zakładania czy rejestracji działalności na terenie Niemiec Na podstawie umowy o dzieło oraz umowy zlecenia

7 Własne przedsiębiorstwo w Niemczech a transgraniczne wykonywanie usług Własne przedsiębiorstwo Wykonywanie usług z Polski Obecność na rynku i zaufanie klienta Brak obecności i bezpośredniego kontaktu z klientem Krótkie i szybkie drogi Czas reakcji Mobilność na rynku Elastyczność Koszty Koszty

8 Przed wejściem na rynek należy przeprowadzić analizę, w jaki sposób i w jakiej formie spółka powinna wejść na rynek przez lub lub i Dystrybucja Bezpośrednia Handel elektroniczny Otwarcie filii Założenie firmy Zatrudnienie pracowników pracując z lub lub jako forma mieszana np. lub Dystrybucja Pośrednia Lokalnymi dystrybutorami Agentami sprzedaży Franczyzobiorcy Pełnomocnicy

9 Założenie firmy w Niemczech Wybór formy prawnej i zawarcie umowy spółki Zameldowanie w urzędzie miasta/ wydział spraw obywatelskich Wynajem lokalu Otwarcie konta bankowego Wpis do rejestru handlowego Zgłoszenie działalności w urzędzie ds. gospodarki Pozostałe zgłoszenia (urząd skarbowy, IHK, izba rzemieślnicza, kasa chorych itd.)

10 Filia / oddział lub samodzielna firma Otwieranie filii / oddziału Firmy zagraniczne, które mają siedzibę i prowadzą działalność poza terenem Niemiec mogą zdecydować się na utworzenie: oddziału (selbständige Zweigniederlassung) lub zakładu/filii (unselbständige Zweigniederlassung) Zakładanie samodzielnej spółki Każda osoba fizyczna, spółka czy przedsiębiorstwo może w Niemczech założyć firmę lub zdobyć udziały w firmie już istniejącej, bez względu na narodowość czy miejsce zamieszkania

11 Oddział Samodzielna jednostka przedsiębiorstwa głównego (polskiego) Obowiązek wpisu do rejestru (notarialnie potwierdzony wniosek) Posiada: własne kierownictwo własny lokal własny majątek prowadzi własną księgowość Nie ma osobowości prawnej Ma prawo do pozwania i może być pozwany

12 Zakład / filia Niesamodzielna jednostka dzieli byt prawny polskiego przedsiębiorstwa macierzystego i występuje wyłącznie pod jego nazwą Nie podlega wpisowi do niemieckiego rejestru handlowego (Handelsregister) Podlega wpisowi do ewidencji gospodarczej (Gewerbeanmeldung, Gewerberegister) Nie posiada: własnego kierownictwa własnej księgowości własnego majątku firmowego Księgowość jest prowadzona przez macierzysty polski podmiot gospodarczy, do niego także należy majątek firmowy Filia nie posiada osobowości prawnej Dłużnikiem oraz właścicielem praw i roszczeń, jest polski podmiot gospodarczy

13 Kryteria wyboru poszczególnych form prawnych Liczba wspólników Zaangażowanie osobiste / kontrola Zmiany / odejście udziałowców Finansowanie Opodatkowanie Odpowiedzialność za zobowiązania

14 Zakładanie samodzielnej spółki Formy prawne Spółki kapitałowe Spółki osobowe Samodzielna działalność gospodarcza GmbH GbR OHG KG AG GmbH & Co KG

15 Spółki osobowe Gesellschaft bürgerlichen Rechts/ GbR (spółka cywilna) Offene Handelsgesellschaft/ OHG (spółka jawna) Kommanditgesellschaft/ KG (spółka komandytowa) Ogólne cechy: osobista i nieograniczona odpowiedzialność przynajmniej jednego ze wspólników zarząd nie obejmuje osób trzecich rozporządzanie udziałami w spółce tylko za zgodą wszystkich wspólników

16 GmbH & Co. KG- jest połączeniem spółki komandytowej i spółki z ograniczona odpowiedzialnością GmbH & Co. KG Komplemantariusz GmbH Komandytariusz Ograniczona odpowiedzialność Zalety podatkowe Dwie umowy

17 Spółki kapitałowe Aktiengesellschaft / AG (spółka akcyjna) Gesellschaft mit beschränkter Haftung / GmbH (spółka z o.o.) Ogólne cechy: przynajmniej jeden udziałowiec obowiązek wniesienia kapitału zakładowego spółki płacą podatek dochodowy od osób prawnych, udziałowcy podatek od dochodów kapitałowych (dywidendy). spółki mogą nadal funkcjonować nawet z jednym wspólnikiem

18 Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Udziałowcy mają prawo do wydawania kierownictwu poleceń i mogą kontrolować zarządzanie firmą Obowiązek wniesienia kapitału zakładowego przez udziałowców (min EUR) w tym min. ½ ( EUR) musi być wpłacona na konto spółki, reszta jako roszczenie do udziałowców Przeniesienie udziałów musi zostać potwierdzone notarialnie Zmiany dotyczące udziałowców muszą zostać zaakceptowane na zebraniu udziałowców

19 GmbH- Procedura rejestracyjna Podpisanie przez zarząd w obecności notariusza aktu założycielskiego lub statutu spółki GmbH musi zostać wpisana do rejestru handlowego (Handelsregister) Zgłoszenie podpisane przez zarząd w obecności notariusza Notariusz zgłasza spółkę do rejestru handlowego od momentu zawiązania spółki do momentu wpisania jej do rejestru handlowego, może minąć około trzech tygodni GmbH staje się osobą prawną i musi zostać zarejestrowana w lokalnym urzędzie ds. gospodarki (Gewerbeamt) Założoną GmbH reprezentuje zarząd wyjątek: Spółka w organizacji (przed wpisem do rejestru handlowego) rejestracja osób fizycznych zakładających spółkę

20 GmbH- Zarząd (Geschäftsführung) GmbH jest zarządzana i reprezentowana przez członków zarządu Co najmniej jeden członek zarządu (który nie musi być wspólnikiem spółki) Wpływ na zarządzanie spółki przez wspólników w formie wiążących instrukcji lub zarządzeń dla członka zarządu Członek zarządu nie musi mieć: miejsca zamieszkania w Niemczech obywatelstwa niemieckiego

21 1 listopada 2008 r. reforma Prawa o GmbH - Mini-GmbH Główne novum: Stworzenie nowego rodzaju spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością - Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt), lub także Mini-GmbH Mini-GmbH nie jest nową formą działalności, lecz spółką z o.o. - GmbH o kapitale zakładowym początkowo mniejszym niż EUR Wkład wyłącznie w gotówce Możliwość założenia w Niemczech spółki z o.o. o kapitale zakładowym wynoszącym zaledwie 1 EUR

22 Mini-GmbH - Rekompensowanie początkowego braku kapitału do osiągnięcia EUR Spółka musi odkładać jedną czwartą swojego rocznego zysku do momentu zakumulowania kapitału zakładowego zwykłej GmbH ( EUR) Po osiągnięciu tej granicy zebrany kapitał może zostać przekształcony w kapitał pełnej spółki, a Mini-GmbH przekształcona w standardową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (GmbH) Mini-GmbH ma wg. ustawy te same prawa i obowiązki jak zwykła GmbH

23 KOSZT REJESTRACJI NIEMIECKIEJ GmbH Koszt przygotowania dokumentów: odpis z KRS, certyfikat apostille koszt tłumaczeń pisemnych oraz ustnych podczas czynności notarialnych Niemieckie opłaty urzędowe: opłaty skarbowe opłaty za zgłoszenie prowadzenia działalności gospodarczej 31,00 EUR Opłaty notarialne i sądowe GmbH (przy kapitale zakładowym EUR) 168,00 EUR zgłoszenie do rejestru handlowego 42,00 EUR zaprotokołowanie pierwszego zgromadzenia wspólników 168,00 EUR wpis do rejestru 100,00 EUR ogłoszenie o wpisie 100,00 250,00 EUR

24 Samodzielna działalność gospodarcza Selbständige Erwerbstätigkeit Prowadzenie jedynie pod imieniem i nazwiskiem Zgłoszenie działalności w urzędzie działalności gospodarczej Niepotrzebne pozwolenie na pobyt pobyt ponad 3-miesięczny wymaga zawiadomienia o pobycie w urzędzie miasta / wydział spraw obywatelskich Osobiste ryzyko finansowe Możliwość wpisu do rejestru handlu pod pojęciem zarejestrowanego kupca e.k

25 Samodzielna działalność gospodarcza - Selbständige Erwerbstätigkeit Działalność gospodarcza musi byc wykonywana samodzielnie (możliwe jest zatrudnianie pracowników na warunkach ogólnych) Prace muszą byc zlecane przez więcej niz jednego zleceniodawce Dochody uzyskane z działalność gospodarczej muszą wystarczać na utrzymanie się i opłate składek ubezpieczeniowych W przypadku wymaganej koncesji muszą być spełnione jej warunkidziałalność gospodarcza musi być zarejestrowana Nieobowiązkowe jest ubezpieczenie zdrowotne Obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne ale tylko dla rzemiosła, nauczycieli, wychowawców, opiekunów, położnych, artystów, dziennikarzy możliwość bezpłatnego złożenia zapytania o ustalenie obowiązku płacenia składek ubezpieczenia emerytalnego

26 Pozostałe zgłoszenia Urząd Skarbowy - Finanzamt Izba Przemysłowo-Handlowa - Industrie- und Handelskammer (IHK) Izba Rzemieślnicza - Handelskammer Urząd ds. Gospodarki - Gewerbeamt Zawiadomienie o pobycie Dodatkowe zezwolenia

27 Zawieranie umów transgranicznych oraz szczegółowe warunki Typowe umowy umowa o sprzedaży umowa o dzieło umowa zlecenia Forma pisemna Właściwe prawo a właściwość sądów Język, w którym sporządzona jest umowa Ogólne warunki Zabezpieczenie należności

28 Wybór właściwego prawa Prawo prywatne międzynarodowe (Rzym I, II) Autonomia woli stron w zakresie obowiązującego prawa Zobowiązania dotyczące nieruchomości Regulacja ustawowa w przypadku braku wyboru prawa przez strony

29 Sąd powszechny lub arbitrażowy, który jest szybszą i tańszą alternatywą dla sądu powszechnego Sąd powszechny - właściwość sądu powszechnego zasada: miejsce siedziby pozwanego wyjątki: nieruchomości, czynność niedozwolona porozumienie co do właściwości miejscowej sądu: przed rozpoczęciem sporu tylko pomiędzy przedsiębiorcami Arbitraż przyspieszone postępowanie mniejsze koszty przy wysokiej wartości sporu strony mają wpływ na wybór arbitrów oraz tryb postępowania poufność strony mają wpływ na język postępowania Sąd Arbitrażowy przy AHK Polska

30 Usługi AHK Polska Doradztwo rynkowe Informacje na temat rynku i przedsiębiorstw analizy rynku informacje gospodarcze i adresowe sprawdzenie wiarygodności finansowej przedsiębiorstwa informacje o programach pomocowych Indywidualne doradztwo w zakresie pozyskiwania nowych rynków zbytu poszukiwanie partnerów handlowych wirtualne biuro sprzedaży pozyskanie nowych klientów informacje o przetargach wirtualne biuro sprzedaży doradztwo personalne

31 Usługi AHK Polska ZAŁOŻENIE SPÓŁKI Z O.O. PRAWA NIEMIECKIEGO Przygotowanie umowy spółki po konsultacji z niemieckim notariuszem - koordynacja terminu czynności notarialnych z niemieckim notariuszem Kontakt z właściwym miejscowo IHK (zgodnie z prawem niemieckim obligatoryjne) oraz ustalenie dostępności wybranej firmy spółki Koordynacja rejestracji w niemieckim rejestrze sądowym (Handelsregister) Rejestracja w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeanmeldung) Rejestracja w urzędzie skarbowym, uzyskanie numeru podatkowego (St.-Nr.) Rejestracja do VAT-u (Umsatzsteuer) Wstępne informacje odnośnie zagadnień prawnych dotyczących podjęcia działalności przez zarejestrowaną spółkę

32 Usługi AHK Polska Wsparcie polskich inwestorów w Niemczech w ramach programu Invest in Germany Thomas Urbańczyk, LL.M. Rechtsanwalt (adwokat niemiecki) Zastępca Dyrektora Generalnego AHK Polska Dyrektor Działu Prawo i Podatki Tel Fax Web.:

Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec

Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Prawne aspekty działalnościgospodarczejw Republice Federalnej Niemiec Katowice, 25.11.2013 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko- Niemiecka

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Jolanta

Bardziej szczegółowo

8 kroków do własnej firmy w Niemczech

8 kroków do własnej firmy w Niemczech 8 kroków do własnej firmy w Niemczech (na przykładzie Berlina) Praktyczny przewodnik dla polskich przedsiębiorców Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec Wydział Promocji Handlu

Bardziej szczegółowo

Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy

Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy Rynek niemiecki szanse dla polskiego przedsiębiorcy Poznań, 15.12.2014 Thomas Urbańczyk Dyrektor Działu Prawo i Podatki Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa Polsko- Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa

Bardziej szczegółowo

Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą.

Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. INFORMACJE WSTĘPNE Członkostwo w Unii Europejskiej gwarantuje polskim obywatelom prawo swobodnego zakładania

Bardziej szczegółowo

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych.

Utworzenia przedsiębiorstwa jednoosobowego nie wymaga spełnienia wymagań kapitałowych. Przedsiębiorstwo jednoosobowe Indywidualna działalność gospodarcza to przedsiębiorstwo prowadzone i reprezentowane przez jednego właściciela, będącego osobą fizyczną, niezależnie od liczby pracowników,

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W POLSCE

INWESTOWANIE W POLSCE T R I N I T Y T R U S T, F A C I L I T A T I O N & C L O S U R E WARSZAWA KRAKÓW INWESTOWANIE W POLSCE CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA WROCŁAW BUKARESZT SOFIA PRAGA Trinity Corporate Services Sp. z o.o. Siedziba:

Bardziej szczegółowo

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

I. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ CZĘŚĆ 1 FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Z tej części Przewodnika dowiesz się o: Zasadach podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Dostępnych dla inwestorów, podstawowych formach prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w Polsce w roku 2014

Inwestowanie w Polsce w roku 2014 TAX SERVICES Business Services & Consulting Accounting & Payroll IT Sales & Services Tax & Legal PL Inwestowanie w Polsce w roku 2014 Formy prawne i podatki (ze zmianami od dnia 1 stycznia, 3 marca i 1

Bardziej szczegółowo

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji.

Nim rozpoczniesz procedurę rejestracji firmy musisz sprawdzić, czy Twój pomysł na działalność nie wymaga koncesji. Twoje marzenie to pierwszy krok do przyszłych pomysłów, w tym również pomysłów na prowadzenie działalności gospodarczej. Bycie przedsiębiorcą to umiejętność dostrzegania możliwości i przekształcania ich

Bardziej szczegółowo

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce

Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce Formy prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce opracowane przez FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz na zlecenie Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych [PAIiIZ] 1 ul. Królewska 16, 00-103

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I

MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I MATERIAŁY DO PROGRAMU KSIĘGOWOŚĆ W MAŁEJ FIRMIE część I Podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej 1 Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub nie mająca osobowości prawnej spółka

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynianie działalności w Niemczech

Rozpoczynianie działalności w Niemczech Rozpoczynianie działalności w Niemczech SZKOLENIE: Podobieństwa i różnice w księgowaniu według prawa polskiego i niemieckiego PREZENTACJA Wrocław, 12 maja 2015 Monika Martynkiewicz-Frank (Partner) Marek

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej

Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej Zakładanie działalności gospodarczej w krajach Unii Europejskiej autorzy: Kamila Żyndul Grzegorz Pyliński redakcja merytoryczna: Aleksander Żołnierski Warszawa, listopad 2004 Spis treści Austria Belgia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y

P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y P O R A D N I K P R Z E D S I Ę B I O R C Y Aby ułatwić Państwu rozpoczęcie działalności gospodarczej proponujemy skorzystanie z przewodnika, który pokazuje, krok po kroku, jakie czynności należy wykonać,

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Chorwackiej

Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Chorwackiej Broszura informacyjna w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na rynku Republiki Chorwackiej 1. ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1.1. OMÓWIENIE FORM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Poradnik - Twoja firma krok po kroku

Poradnik - Twoja firma krok po kroku URZĄD SKARBOWY W CHEŁMNIE Poradnik - Twoja firma krok po kroku 1. Pomysł na biznes 2. Lokal 3. Wybór formy organizacyjno-prawnej firmy 4. Biznes plan 5. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej 6. Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ 1 Spis treści I. Pomysł na biznes 3 II. Indywidualna działalność gospodarcza 5 III. Wspólna działalność gospodarcza 13 IV. Pozyskiwanie środków na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

KROK PO KROKU do własnej firmy

KROK PO KROKU do własnej firmy KROK PO KROKU do własnej firmy Aspekty formalno-prawne zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie działalności gospodarczej (finansowe i pozafinansowe) na przykładzie Poznania. Karolina

Bardziej szczegółowo

Wszystko o działalnos ci gospodarczej

Wszystko o działalnos ci gospodarczej Wszystko o działalnos ci gospodarczej Przewodnik dla przedsiębiorców Wrocław, 2013 r. Spis treści 1. Pierwsze kroki na drodze do własnej firmy... 6 1.1 Dobry pomysł połową sukcesu... 6 1.2 Formy działalności

Bardziej szczegółowo

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY

Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Przewodnik KROK PO KROKU DO WŁASNEJ FIRMY Publikacja dystrybuowana bezpłatnie Olsztyn, lipiec 2009 Publikacja wydana w ramach projektu pt. Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Jak założyć własną firmę - w świetle obowiązujących przepisów? Karniowice 2013 Opracowanie: Jacek Walczak Dział Ekonomiki i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna

Jak założyć własną firmę. Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Jak założyć własną firmę Motto Największym problemem małej firmy nie jest to, że jest mała, ale to, że jest samotna Copyright 2002-2003, by ABC Praca.pl Wersja II z 25.09.2002 2 Spis treści Wstęp...3 Pojęcia

Bardziej szczegółowo

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013

BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 BIZNES W ROSJI WPHI Moskwa, lipiec 2013 2013 WPHI w Moskwie WPHI Moskwa, lipiec 2013 Opracowanie: Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Moskwie: Anna Madej, Anna Masajło, Piotr Masajło, Michał Szymczuk

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę w Warszawie

Jak założyć własną firmę w Warszawie Jak założyć własną firmę w Warszawie Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Opracowanie publikacji: Miasto Stołeczne Warszawa Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą

Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą Rozpoczynam prowadzić działalność gospodarczą w Polsce, na Słowacji, w Czechach ROZPOCZYNAM PROWADZIĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Działalność gospodarcza to zgodnie z ustawą o swobodzie działalności

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie

WSTĘP. W niniejszym dokumencie będziemy starali się przedstawić Państwu podstawowe zagadnienia związane z pracą u siebie WSTĘP Krąży wiele różnych opinii o własnej działalności gospodarczej. Można pracować jako tzw pracownik najemny. Ma to swoje dobre strony. Stałość zatrudnienia przy umowie o pracę na czas nieokreślony.

Bardziej szczegółowo