Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec"

Transkrypt

1

2 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec I N F O R M A T O R

3 Spis treści Zakładanie działalności w krajach UE... 6 Usługi transgraniczne... 8 Delegowanie pracowników...9 Świadczenie usług na terenie Niemiec Swoboda świadczenia usług Przepisy z zakresu systemu zabezpieczenia społecznego dotyczące osób prowadzących działalność gospodarczą Załączniki do ustawy o rzemiośle (HWO) Alicja Przepiórska doradca Eures DWUP Wałbrzych ul Ogrodowa 5B tel. 074/ Małgorzata Kociuba doradca Eures DWUP Filia Jelenia Góra ul. Wojska Polskiego 18 tel. 075/ Magdalena Wieczorek doradca Eures DWUP Filia Wrocław ul. Armii Krajowej 54 tel. 071/ Dagmara Wilczyńska wojewódzki asystent Eures DWUP Filia Legnica Plac Wolności 4 tel. 076 / Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu PL Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b, tel , fax Broszura ma na celu przybliżenie podstawowych zasad świadczenia usług i prowadzenia działalności gospodarczej w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, jak również odpowiedzieć na najczęściej stawiane pytania. W świetle prawa UE istotne jest rozróżnienie pomiędzy swobodą zakładania przedsiębiorstw a swobodą świadczenia usług. W ramach swobody zakładania przedsiębiorstw osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą musi ulokować się na stałe (poprzez założenie własnego przedsiębiorstwa, oddziału, agencji, stałego przedstawicielstwa albo na zasadzie samozatrudnienia) w danym państwie. Natomiast osoba fizyczna lub prawna świadcząca usługi działa na terenie jednego państwa, a siedzibę (stałą) ma na terenie innego państwa (Polski). Czyli, swoboda świadczenia usług i swoboda zakładania działalności gospodarczej obejmują te same czynności (podejmowanie i wykonywanie pracy na własny rachunek), jednak swoboda świadczenia usług musi mieć znamiona tymczasowości i być związana z przekraczaniem granic. Swoboda świadczenia usług oraz swoboda zakładania przedsiębiorstw należą, obok swobodnego przepływu towarów i usług, pracowników, kapitału i płatności do fundamentalnych wolności w UE. Swoboda obejmuje prawo do podjęcia i wykonywania działalności na zasadach samozatrudnienia, jak również do zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw. Założenie przedsiębiorstwa w obu wymienionych formach odbywa się zgodnie z prawem państwa, na którego terenie usługodawca zamierza prowadzić działalność. 1 maja 2004 r. wejście Polski do UE zagwarantowało Polakom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w każdym z 24 krajów Unii oraz w nienależących do UE: Norwegii, Islandii i Lichtensteinie, co wynika z członkostwa tych państw w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Każdy przedsiębiorca, który chce świadczyć usługi w którymś z krajów Unii Europejskiej powinien w pierwszej kolejności podjąć decyzję, w jaki sposób chce świadczyć te usługi. W tym celu musi odpowiedzieć sobie na pytanie: - czy jego zamiarem jest świadczenie usług w sposób ciągły i stały? w tym przypadku warto założyć działalność gospodarczą na terenie wybranego kraju UE (na zasadzie samozatrudnienia, czyli przedsiębiorstwa 1-osobowego lub w formie spółki) - czy zamierza działać tylko przez określony czas na terenie innego państwa? wówczas można świadczyć usługi transgraniczne na zasadzie samozatrudnienia lub delegować innych swoich pracowników (siedziba firmy jest w Polsce) Nie jest to prosta decyzja. Należy wziąć pod uwagę szereg czynników: posiadane przez nas kwalifikacje, znajomość języków obcych, systemy podatkowe, znajomość prawa gospodarczego itd. Rozważając działalność za granicą lepiej najpierw założyć i prowadzić działalność gospodarczą w kraju, a sporadyczne zlecenia z zagranicy wykonywać na zasadzie usługi świadczonej transgranicznie. Dopiero po nabraniu odpowiedniego doświadczenia ostatecznie zastanowić się nad podjęciem stałej działalności w danym kraju biorąc pod uwagę również inne kryteria. Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 3

4 ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI W KRAJACH UE Na terenie każdego kraju UE można założyć przedsiębiorstwo z siedzibą w tym kraju. Można oczywiście również zatrudniać pracowników. Należy pamiętać jednak o ograniczeniach swobody przepływu pracowników, co oznacza że pracowników z Polski można bez ograniczeń zatrudnić w krajach, które zniosły okresy przejściowe, a w pozostałych krajach tylko jako tzw. personel kluczowy (kadra zarządzająca firmą). Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej regulują przepisy krajowe każdego z 25 państw, na którego terenie prowadzona jest działalność. Przedsiębiorcy z innych krajów UE nie mogą być traktowani gorzej (zasada traktowania narodowego) wszystkich niezależnie od narodowości obowiązują te same przepisy prawne. Niezbędna jest dobra znajomość języka danego kraju, która jest tak samo ważna jak znajomość przepisów prawa krajowego. Bez znajomości języka obcego dużo trudniej jest dopełnić wymaganych formalności. Zalety zakładania działalności gospodarczej w krajach UE: - działanie w warunkach stabilnych kursów walutowych - łatwiejszy dostęp do dużego zamożnego rynku potencjalnych konsumentów - wzrost reputacji i wiarygodności firmy - mniejsze ryzyko inwestycyjne - czytelne i stałe przepisy finansowe - dobra infrastruktura usługowa (telekomunikacja, system bankowy, ubezpieczenia, drogi itd.) - bliskość kontrahentów oraz kooperantów ze starej unii Wady zakładania działalności gospodarczej w UE: - duże koszty obsługi prawnej - bariera językowa - często wyższe stopy podatkowe i składki na ubezpieczenia społeczne - ograniczenia wynikające z miejscowego prawa pracy i umów zbiorowych w poszczególnych branżach - ogromna konkurencja firm o uznanej już reputacji działających na miejscowym rynku Gdy obywatel polski zakłada własną firmę w innym kraju UE w branży, która wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji (zawody regulowane), musi wówczas potwierdzić posiadane kwalifikacje. Zasada ta nie dotyczy polskich firm wysyłających swoich pracowników za granicę w celu wykonania konkretnej usługi. Zawód regulowany to taki, którego wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków określonych w odrębnych ustawach, rozporządzeniach lub przepisach administracyjnych danego kraju. Decyzja o tym, które zawody są regulowane, należy do każdego państwa UE. Jeżeli dany zawód jest regulowany, państwo wskazuje właściwe władze, które podejmują decyzje w sprawie uznania posiadanych (uzyskanych w Polsce) kwalifikacji do wykonywania tego zawodu. Władze kraju przyjmującego mogą wymagać od polskiego obywatela wykazania się odpowiednią wiedzą i umiejętnościami z danej branży. W Polsce organem upoważnionym i notyfikowanym Komisji Europejskiej do wystawiania zaświadczenia wskazującego na charakter i okres wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej (w charakterze pracownika najemnego) jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rozwoju Przedsiębiorczości, Plac Trzech Krzyży 3/5, Warszawa, Tel.: 022/ , 022/ , faks: 022/ W celu uzyskania zaświadczenia należy dostarczyć: - podanie o wystawienie Zaświadczenia potwierdzającego charakter i okres prowadzenia działalności zawodowej/gospodarczej - kserokopię strony z dowodu osobistego ze zdjęciem, datą i miejscem urodzenia, miejscem zamieszkania; - kserokopie dokumentów potwierdzających świadczenie pracy lub prowadzenie działalności gospodarczej w danym zawodzie lub branży (świadectwa pracy, wpisy do ewidencji działalności gospodarczej, nr PKD, REGON, decyzję o wykreśleniu z działalności gospodarcze) - kserokopie zawodowych uprawnień specjalnych, np. uprawnień budowlanych - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz umowa spółki (dotyczy osób fizycznych będących wspólnikami lub udziałowcami w spółce) Kwalifikacje uzyskane w Polsce powinny być uznane w innym kraju UE, chyba, że zostaną wskazane zasadnicze różnice. W przypadku występowania takich różnic (np. w programie studiów) organ właściwy może wymagać złożenia testu umiejętności lub odbycia stażu adaptacyjnego. Prawa krajowe regulują dokładnie również kwestie związane z zatrudnieniem. Oznacza to, że zatrudniani pracownicy powinni posiadać kwalifikacje zawodowe i wykształcenie wymagane w danym kraju na konkretnym stanowisku. W krajach, w których obowiązują okresy przejściowe prawo do zatrudniania personelu z Polski jest ograniczone tylko do zatrudniania personelu kluczowego: - personel kierowniczy (członkowie dyrekcji, nadzoru, kontroli, osoby podejmujące decyzje kadrowe) - osoby z wysokimi, specjalistycznymi i rzadko spotykanymi kwalifikacjami Istotnym elementem definicji personelu kluczowego jest wymóg zatrudnienia takiej osoby przez firmę macierzystą przynajmniej przez rok przed oddelegowaniem jej do pracy w innym państwie. Z zatrudnieniem pozostałych pracowników sprawa jest bardziej skomplikowana. W krajach, gdzie nadal jest taki wymóg, potrzebują oni pozwolenia na pracę. Urząd wydający takie pozwolenia nie ma jednak obowiązku udzielenia takiego pozwolenia. Zasada samozatrudnienia głosi, że można pracować na własny rachunek, ale bez prawa do poszukiwania pracy (jako pracownik najemny) na miejscowym rynku. W wielu krajach UE obawiających się tzw. konstrukcji pozornych, czyli otwierania przez Polaków niewielkich firm tylko po to, by uzyskać zezwolenie na pobyt (a na jego podstawie poszukiwać pracy), można się spodziewać dodatkowych uwarunkowań. Sprowadzają się one na ogół do wymogu udowodnienia, że prowadzona działalność istotnie 4 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 5

5 podlega zasadzie samozatrudnienia (co nie zawsze bywa łatwe). Dodatkowo - np. w Anglii - polski przedsiębiorca, chcący otworzyć firmę produkcyjną bądź usługową, musi udowodnić, że rynek potrzebuje wyrobów bądź usług, które zamierza oferować, a np. w Austrii - uzasadnić celowość powoływania biura informacyjnego. Przy wyborze kraju, w którym chcemy założyć własną firmę należy wziąć pod uwagę wiele przesłanek i poddać gruntownej analizie koszty oraz opłacalność. Nie należy zapominać o rozpatrzeniu: - warunków rejestracji firmy - warunków opodatkowania (stawki, zwolnienia i ulgi, terminy rozliczeń, kary i sankcje) - sytuacji na lokalnym rynku pracy (szczególnie, gdy chcemy zatrudniać pracowników, a okresy przejściowe nie pozwalają na zatrudnianie Polaków i innych obywateli nowej unii) - koszty operacyjne (obsługi prawnej i księgowej, wynajmu lub zakupu nieruchomości, składki branżowe itd.) - zalety i wady lokalizacji - zachęty i ulgi inwestycyjne - przepisy prawa gospodarczego i wymogi krajowe - analiza rynku (konkurencja, rynki zbytu) - rentowność - poziom zbiurokratyzowania USŁUGI TRANSGRANICZNE Transgraniczne świadczenie usług jest specyficznym zagadnieniem prawa UE. Podstawą transgranicznego świadczenia usług powinien być bardzo dobrze skonstruowany kontrakt (np. umowa o dzieło) zawarty z usługobiorcą zagranicznym (inna firmą lub osoba prywatną). W umowie tej strony określają m.in. zakres, warunki, termin i miejsce wykonania usługi. Swoboda świadczenia usług opiera się na tymczasowości. Oznacza to, że usługodawca świadczy usługę w innym kraju UE przez określony czas, czyli działalność ta nie ma charakteru ciągłego ani stałego. Usługodawca ma zarejestrowane w Polsce przedsiębiorstwo gdzie prowadzi część swojej działalności i tymczasowo świadczy usługi w innym państwie. Przedsiębiorca już prowadzący w Polsce działalność gospodarczą, może w innym państwie UE otworzyć przedsiębiorstwo podległe, (czyli tzw. spółkę córkę), oddział lub przedstawicielstwo. Przedsiębiorstwo podległe (spółka córka) jest kontrolowane przez spółkę matkę, czyli przez przedsiębiorstwo w kraju. Może działać pod inną nazw. Do założenia takiej spółki nie są potrzebne żadne szczególne zezwolenia. Oddział to jednostka wyodrębniona przestrzennie i organizacyjnie z zakładu głównego. Prowadzi działalność samodzielnie, posiada oddzielną rachunkowość, jej majątek jest wydzielony z majątku przedsiębiorstwa macierzystego. Nazwa oddziału może być taka sama jak przedsiębiorstwa macierzystego w Polsce (należy jedynie dodać w nazwie słowo oddział ). Przedstawicielstwo nie ma samodzielności w działaniu; jest uzależnione od macierzystego przedsiębiorstwa i nie może prowadzić odrębnej działalności. Przedstawicielstwa otwiera się w celu promocji, badania rynku, prowadzenia salonu z ekspozycją towarów, nadzorowania realizacji kontraktu, itp. Usługodawcy przysługują prawa, które nie mogą być ograniczane przez państwa członkowskie. Na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zostało ustalone, że: Nie można żądać od usługodawcy założenia siedziby na terenie państwa, gdzie ma być świadczona usługa Zabroniony jest wymóg, aby personel kluczowy posiadał stałe miejsce zamieszkania na terenie państwa, gdzie świadczona jest usługa Nie można zmusić polskiego usługodawcy, żeby płacił składki ubezpieczeniowe za swoich pracowników w kraju świadczenia usług, jeśli ma już opłacone składki w Polsce Niedozwolone jest żądanie uzyskania zezwolenia na świadczenie niektórych usług bez wzięcia pod uwagę rękojmi należytego wykonania usługi już zagwarantowanej w kraju macierzystym, gdzie usługodawca ma siedzibę Zabroniony jest wymóg posiadania odpowiedniej formy prawnej przez usługodawcę. Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, usługodawca płaci składki na ubezpieczenia społeczne (ZUS) tam, gdzie prowadzi istotną działalność. Przedsiębiorca delegujący swoich pracowników do innego kraju UE, musi w normalnych warunkach prowadzić działalność w państwie macierzystym i wykonywać tam znaczną część swoich prac. Natomiast firma, która jest zarejestrow na w jednym państwie UE, a prowadzi całą swoją działalność na terenie innego państwa UE, jest zobowiązana opłacać składki tam gdzie jest faktycznie wykonywana praca. Wyjątki od tej zasady dotyczą pracowników delegowanych i samozatrudnionych, którzy na okres do 12 miesięcy podejmują tymczasową działalność w jednym z krajów UE. W tym celu należy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożyć wniosek o wydanie formularza E-101. Zgodnie z polskim prawodawstwem, składka ZUS jest dodatkowo pomniejszona o koszty utrzymania pracownika za granicą. DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW Przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, może delegować swoich pracowników do wykonania określonej usługi w innym państwie. Przedsiębiorstwo może delegować pracowników: - na własny rachunek i pod swoim kierownictwem w ramach umowy zawartej między tym przedsiębiorstwem, a zleceniodawcą (usługobiorcą) z innego kraju. - do zakładu lub przedsiębiorstwa należącego do grupy przedsiębiorców na terytorium innego państwa członkowskiego. - a także w przypadku, gdy przedsiębiorstwo pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel wynajmuje pracownika przedsiębiorstwu na terenie innego państwa We wszystkich tych przypadkach musi istnieć stosunek pracy pomiędzy przedsiębiorstwem delegującym a pracownikiem delegowanym. Oznacza to, że pracownik jest cały czas zatrudniony w przedsiębiorstwie w Polsce na umowę o prace. Pracownicy będąc w oddelegowaniu i wykonując usługę za granicą, opłacani są przez swojego polskiego pracodawcę 6 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 7

6 i podlegają wyłącznie jego kierownictwu. Niedopuszczalna jest podległość służbowa między polskim pracownikiem a zagranicznym pracodawcą. Polski usługodawca musi wraz ze swoimi delegowanymi pracownikami wysłać kierownika. Usługobiorca wypłaca kwotę uzgodnioną w kontrakcie polskiej firmie, i ta dopiero w Polsce wypłaca oddelegowanym pracownikom wynagrodzenie. W każdym państwie UE istnieje wyznaczona instytucja (tzw. instytucja łącznikowa), która udziela informacji o obowiązujących warunkach zatrudnienia, układach zbiorowych i ewentualnych wyłączeniach. Podstawą korzystania ze swobody świadczenia usług poprzez delegowanie pracowników jest zawarcie kontraktu, w szczególności umowy o dzieło, z przedsiębiorcą z docelowego państwa członkowskiego. Polski przedsiębiorca musi sporządzić imienną listę pracowników w celu zgłoszenia ich pobytu na okres wskazany w umowie. Niestety, odmiennie niż w przypadku swobody zakładania przedsiębiorstw, swoboda świadczenia usług jest ograniczona w okresach przejściowych. Okresy te, obecnie trzyletnie, ( ) obowiązują Polaków na podstawie Traktatu Akcesyjnego, wyłącznie na terenie Niemiec i Austrii, tylko w odniesieniu do pracowników delegowanych i tylko w odniesieniu do niektórych sektorów usługowych, głównie tych związanych z budownictwem. Jeżeli polska firma budowlana lub inna wykonująca usługi zawarte w załączniku XII do Traktatu akcesyjnego (budownictwo wraz z branżami pokrewnymi, sprzątanie przemysłowe i dekoratorstwo wnętrz) chce realizować kontrakt w Niemczech potrzebne jest najpierw uzyskanie z polskiego Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Departament Administrowania Obrotem, Plac Trzech Krzyży 3/5) części kontyngentu. Następnie trzeba uzyskać rejestrację kontraktu w niemieckim Urzędzie Pracy w Duisburgu, co jest warunkiem otrzymania pozwoleń na pracę dla swoich pracowników delegowanych do Niemiec do realizacji umowy. Usługi budowlane wraz z działalnością pokrewną są pojęciem bardzo ogólnym, dlatego też w przypadku wątpliwości czy dana usługa podlega ograniczeniom wynikającym z okresów przejściowych, polski przedsiębiorca może zwrócić się do Urzędu Pracy w Duisburgu z prośbą o wyjaśnienie. Urząd ten wydaje także zaświadczenia, że usługa nie wymaga zezwolenia na pracę (tzw. Negativbescheid ). Kontakt: Arbeitsagentur Duisburg, Duissernplatz 15, ŚWIADCZENIE USŁUG NA TERENIE NIEMIEC Obywatel polski ma prawo do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej i świadczenia usług na terenie Niemiec Niemcy są krajem, który deklaruje długi okres przejściowy (aż do 2011roku) dla napływu pracowników z Europy Środkowowschodniej. Dlatego też dobrą alternatywą dla poszukiwania pracy na terenie Niemiec jest założenie tam własnego przedsiębiorstwa. Istnieją następujące formy prowadzenia działalności gospodarczej, takie jak: - Spółki osobowe - Spółki kapitałowe (GmbH, AG) - Przedstawicielstwo przedsiębiorcy polskiego - Samodzielna działalność gospodarcza (Selbständige Erwerbstätigkeit) Zakładanie i prowadzenie spółek jest dość skomplikowane, a przede wszystkim wymaga dużych nakładów finansowych. Należy też cały czas dodatkowo pamiętać, że nie można w takiej firmie zatrudnić osoby z Polski, gdyż dla niej (jako pracownika) obowiązują ograniczenia okresu przejściowego (zasada 2+3+2). Bardziej realne, prostsze i wymagające dużo mniejszych nakładów finansowych, jest założenie samodzielnej działalności gospodarczej, czyli jednoosobowej firmy (samozatrudnienie na terenie Niemiec). Osoba prowadząca w Niemczech samodzielną działalność zarobkową (ein Selbständiger) stanowi jednoosobowe przedsiębiorstwo (Einzelunterehmen) podlegające regulacjom Kodeksu Cywilnego (Bürgerliche Gesetzbuch BGB). Przedsiębiorstwo jednoosobowe nie musi byś wpisane do rejestru handlowego, nie prowadzi pełnej księgowości (ksiąg handlowych), ani nie sporządza bilansu. Założenie samodzielnej działalności gospodarczej na terenie Niemiec wiąże się z wykonaniem następujących w kolejności czynności: - zameldowanie - wytypowanie lokalu na siedzibę firmy - zgłoszenie samodzielnej działalności gospodarczej (Gewerbeanmeldung) Wymagane dokumenty: - paszport, - umowa najmu pomieszczeń na biuro (na żądanie), - dowód otwarcia rachunku bankowego, - karta rzemieślnicza lub specjalne zezwolenia na wykonywanie zawodu (w zależności od profesji) Zgłoszenia dokonuje się na urzędowym formularzu (Gewerbe-Anmeldung) w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeamt/Wirtschaftsamt), właściwym dla miejsca siedziby przedsiębiorstwa. Jeśli prowadzenie działalności wiąże się z koniecznością otrzymania koncesji/lub uznania kwalifikacji to formalności te należy załatwić przed zgłoszeniem działalności. Uzyskaną dokumentację dołącza się do zgłoszenia. Opłata za rejestrację własnej działalności gospodarczej w zależności od gminy wynosi Działalność gospodarczą na terenie Niemiec może zarejestrować nasz pełnomocnik (pełnomocnictwo w formie notarialnej). 4. wystąpienie o europejskie zezwolenie na pobyt (EG Aufenthaltserlabnis) - wniosek (Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis) składa się w niemieckim urzędzie ds. cudzoziemców (Ausländeramt), właściwym dla miejsca zamieszkania, załączając kopie potwierdzonego zgłoszenia działalności gospodarczej, dwa zdjęcia oraz przedkładając dowód tożsamości. Pozwolenie udzielane jest w terminie około czterech tygodni. O zezwolenie nie staramy się, jeśli planujemy pobyt krótszy niż 3 miesiące. Po zgłoszeniu działalności gospodarczej Urząd ds. gospodarczych z reguły we własnym zakresie informuje o tym fakcie pozostałe instytucje: - Urząd skarbowy (Finanzamt) - Towarzystwo zawodowe (Berufsgenossenschaft) - Izbę przemysłowo-handlową (Industrie und Handelskammer-IHK), do której przynależność 8 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 9

7 jest obowiązkowa - Krajowy (landowy) Urząd Statystyczny - Izbę rzemieślniczą, w przypadku wykonywania zawodów rzemieślniczych - Sąd rejestrowy - Urząd Pracy Z urzędu skarbowego otrzymuje się numer identyfikacji podatkowej. Wypełniając odpowiedni formularz podaje się wartość przewidywanego obrotu i planowany zysk. Od tych wartości Urząd w początkowym okresie naliczy podatek dochodowy i podatek przemysłowy. Firmy jednoosobowe są opodatkowane podatkiem od osób fizycznych. W przeciwieństwie do podobnej firmy prowadzonej w Polsce, w Niemczech nie ma obowiązku opłat ubezpieczeń socjalnych (niemiecki ZUS). Należy jednak pamiętać o zawarciu ubezpieczenia zdrowotnego. Trzeba też pamiętać, że w przypadku wielu zawodów wymagane jest obowiązkowe ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków. W zależności od rodzaju działalności gospodarczej, jej wykonywanie może być uwarunkowane: - posiadaniem koncesji, np. w gastronomii, transporcie, handlu obwoźnym, ubezpieczeniach, ochronie, usługach dla osób niedołężnych, handlu bronią, produkcją lekarstw; - od uznania, w przypadku niektórych rodzajów rzemiosła, kwalifikacji rzemieślniczych na poziomie niemieckiego świadectwa mistrzowskiego; - od uznania kwalifikacji zawodowych osób wykonujących niektóre wolne zawody, i/lub spełniania określonych warunków finansowych. Tylko przy nieustalonych prawem zawodach wolnych (takich jak artysta, pisarz, naukowiec, sportowiec) nie jest wymagane zezwolenie na wykonywanie zawodu. Lista koncesjonowanych rodzajów działalności, wraz określeniem właściwego urzędu jest dostępna w Wydziale Ekonomiczno-handlowym ambasady RP w Niemczech (www.wirtschaft-polen.de). Wszyscy zainteresowani rozpoczęciem działalności zarobkowej Niemczech powinni udowodnić odpowiednio dobrą znajomość języka niemieckiego. Zgodnie z Dyrektywą 99/42/WE art. 4 obywatele państw członkowskich muszą wykazać się posiadaniem odpowiedniej wiedzy i umiejętności w celu podjęcia działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim. Wykonywanie zawodu rzemieślnika jest w RFN określane jest przepisami ustawy o rzemiośle (Handwerksordung, w skrócie HwO). Rozróżnia się rzemiosło właściwe, wymienione w załączniku A ustawy (np. murarz, betoniarz, cieśla) ustawy oraz zawody pokrewne rzemiosłu właściwemu, zawarte w załączniku B (np. suszenie budynków, kładzenie podłóg). Osoba chcąca wykonywać zawód rzemieślniczy z załącznika A musi uzyskać wpis do rejestru miejscowej izby rzemieślniczej (Handwerksrolle) oraz kartę rzemieślniczą (Handwerkskarte). Aby uzyskać kartę rzemieślniczą należy spełniać przynajmniej jeden z poniższych warunków: - posiadać dyplom mistrzowski - mieć 6 udokumentowanych lat samodzielnej praktyki w tym zawodzie lub 6 lat pracy w tym zawodzie na stanowisku kierowniczym (w przypadku odbycia uznawanego przez państwo kształcenia zawodowego ww. okres może być skrócony do 3 lat) Dokumenty (przetłumaczone na język niemiecki) poświadczające kwalifikacje i praktykę składa się w izbie rzemieślniczej, gdzie są rozpatrywane, porównuje się np. czy posiadana praktyka i wykształcenie są równorzędne z wymogami obowiązującymi w Niemczech. Okres oczekiwania na decyzję wynosi 3-4 miesiące. Osoba wykonująca zawód pokrewny rzemiosłu właściwemu załącznik B uzyskuje wpis na listę zakładów z działalnością zbliżoną do rzemieślniczej. Poświadczanie/legalizacja uprawnień mistrzowskich i czeladniczych wydanych przez polskie izby rzemieślnicze odbywa się w trzech etapach najpierw oryginalny dokument lub duplikat potwierdza izba rzemieślnicza, następnie Związek Rzemiosła Polskiego, końcowym etapem legalizacji jest potwierdzenie dokonywane przez Wydział Legalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Natomiast uprawnienia wydane przez Państwowe Komisje Egzaminacyjne przy Kuratoriach Oświaty oraz poświadczanie/legalizacja świadectw szkolnych potwierdzane są przez Kuratorium Oświaty właściwe dla danego miasta następnie MSZ jak wyżej. Sprawy związane z legalizacją może załatwić nie tylko właściciel dokumentu, ale także osoba przez niego upoważniona, przy czym nie jest wymagana forma pisemna. SWOBODA ŚWIADCZENIA USŁUG Podstawą realizacji usługi musi być właściwie sformułowany kontrakt, z określonym początkiem i końcem zakresu wykonywanej usługi w ramach wyznaczonego terminu. Z samej swojej istoty, usługa winna mieć charakter przejściowy, okazjonalny. Bardzo istotne jest przestrzeganie warunków jakim musi odpowiadać prowadzona działalność gospodarcza, między innymi czy jest ona samodzielna. W przeciwnym wypadku praca wykonywana na rzecz zleceniodawcy zostanie uznana za działalność pozornie samodzielną. Udowodnienie takiego zarzutu przez organ kontrolujący powoduje uznanie, że w rzeczywistości nie jest świadczona usługa, lecz że zleceniobiorcę i zleceniodawcę łączy faktycznie stosunek pracy, w tym przypadku nielegalnej, gdyż bez posiadania pozwolenia na pracę wymaganego w czasie obowiązywania rozwiązań przejściowych wobec obywateli polskich w dostępie do niemieckiego rynku pracy. Najważniejszymi cechami samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej jest wykonywanie prac we własnym imieniu i na własny rachunek, bez zewnętrznego kierownictwa, dysponowanie własnym biurem, ewentualnie warsztatem w zależności od rodzaju zgłoszonej działalności oraz odpowiednim sprzętem i wyposażeniem (biurowym i/lub warsztatowym); ze sprzętu zleceniodawcy można korzystać tylko na podstawie umowy użyczenia (w tym czasie z tego sprzętu nie może korzystać zleceniodawca). Dla oceny, czy oficjalnie zgłoszona działalność gospodarcza nie jest w istocie tylko pozorną, zwłaszcza, gdy wykonuje się prace na miejscu u klienta-zleceniodawcy, bierze się pod uwagę jeszcze inne kryteria. Podejrzenie jest uzasadnione, jeśli: - prowadząc działalność w zasadzie wykonuje się stale zlecenia tylko jednego zleceniodawcy; - zleceniodawca regularnie zleca wykonanie tych samych czynności pracownikom na stałe u siebie zatrudnionym; - nie zauważa się w czynnościach osoby prowadzącej działalność oznak działania przedsiębiorcy, np. brak samodzielnego decydowania o warunkach zakupu i sprzedaży, wyko- 10 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 11

8 rzystaniu kapitału i maszyn; - prace, które wykonuje się u zleceniodawcy są w zasadzie porównywalne z tymi, które przedsiębiorca wykonywał, gdy był (jeśli taki przypadek miał miejsce) jeszcze zatrudniony u tego zleceniodawcy na podstawie umowy o pracę; - pracuje się u zleceniodawcy według jego organizacji pracy i jego godzin pracy ; - otrzymuje się wynagrodzenie za nadgodziny; - ma się zakaz wykonywania usług u innych zleceniodawców. PRZEPISY Z ZAKRESU SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DOTYCZĄCE OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Każde państwo ma swoje prawo i często krajowe przepisy znacznie różnią się od tych stanowionych u sąsiada. Od ponad trzydziestu lat istnieją nadrzędne zasady, które powodują, iż takie same prawa i obowiązki ma mieszkaniec UE, który przebywa ciągle w tym samym państwie, jak ten, który decyduje się na zmianę kraju zamieszkania. Osoby pracujące na własny rachunek stają wobec rozmaitych kwestii i problemów związanych z zabezpieczeniem społecznym: - Kto płaci rachunek za leczenie w szpitalu w razie wypadku lub choroby podczas pobytu za granicą? - Co z uprawnieniami emerytalnymi pracownika, który przez kilka lat był zatrudniony w innym kraju? - Który kraj powinien wypłacać zasiłek dla bezrobotnych pracownikom transgranicznym? - Który kraj ma obowiązek wypłacać zasiłek rodzinny, jeśli dzieci mieszkają w innym kraju Wspólnoty? - W jakim języku należy składać wnioski o wypłatę świadczeń i jakich terminów należy przestrzegać? Dzięki zasadom koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby pracujące na własny rachunek w różnych krajach UE podlegają takim samym zasadom wskazującym, które państwo będzie decydowało o ich obowiązkach i uprawnieniach z zakresu zabezpieczenia społecznego. Ale członkostwo w UE, to nie tylko prawa, lecz także obowiązki. Każdy musi podporządkować się zarówno przepisom wspólnotowym, jak i ustawodawstwu kraju, w którym prowadzi działalność. Przepisy te zawierają między innymi postanowienia dotyczące określania ustawodawstwa właściwego, czyli ustalania, w jakim kraju jesteś ubezpieczony. Przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego są to reguły, które powodują, że osoby pracujące na własny rachunekj w kilku krajach po kolei, czy równocześnie, unikają negatywnych następstw wynikających z podlegania różnym przepisom. Te reguły mają wartość nadrzędną nad przepisami krajowymi. Ale dotyczą tylko osób, które przemieszczają się pomiędzy krajami i w różnych państwach pracowały lub prowadziły działalność gospodarczą. Nie dotyczą tych, którzy całą karierę zawodową spędzili w jednym kraju. Świadczenia, których dotyczą zasady koordynacji to: - emerytury, - renty inwalidzkie, - renty rodzinne, - świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, - świadczenia rodzinne, - macierzyńskie, - chorobowe, - świadczenia dla osób bezrobotnych, - usługi medyczne. Adresy i telefony instytucji polskich oraz zagranicznych, pomocnych w realizacji zasad koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdują się na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (www.mps.gov.pl) Tam zamieszczone są także pełne wersje broszur informacyjnych, dotyczących tej problematyki. ZAŁĄCZNIKI DO USTAWY O RZEMIOŚLE (HWO) Załącznik A - Rzemiosło objęte obowiązkiem posiadania dopuszczenia do jego wykonywania: 1. Murarz i betoniarz (Mauer und Betonbauer). 2. Zdun i wykonawca powietrznej instalacji grzewczej (Ofen- und Luftheizungsbauer) 3. Cieśla (Zimmerer). 4. Dekarz (Dachdecker). 5. Wykonawca dróg (StraBenbauer). 6. Wykonawca izolacji cieplnej, przed zimnem J pochłaniającej dźwięki (Warme-, Kalte- und Schallschutzisolierer. 7. Studniarz (Brunnenbauer). 8. Kamieniarz i rzeźbiarz,pracew kamieniu (Steinmetzen und Steinbildhauer). 9. Wykonawca sztukaterii (Stukkateure). 10. Malarz i lakiernik (Maler und Lackierer) 11. Wykonawca rusztowań (Gerustbauer). 12. Kominiarz (Schornsteinfeger). 13. Wykonawca części/konstrukcji z metalu (Metallbauer). 14. Mechanik chirurgiczny (Chirurgiemechaniker), 15. Mechanik samochodowy, wykonanie/naprawa karoserii (Karosserieund Fahrzeugbauer). 16. Mechanik precyzyjny (Feinwerkmechaniker). 17. Mechanik rowerowy (Zweiradmechaniker). 18. Wykonawca klimatyzacji (Kalteaniagebauer). 19. Technik przekazu informacji (Informationstechniker). 20. Technik samochodowy (Kraftfahrzeutechniker). 21. Mechanik maszyn rolniczych (Landmaschinenmechaniker). 22. Rusznikarz (Buchsenmacher). 23. Blacharz (Klempner). 24. Wykonawca instalacji, w tym instalacji grzewczej (Instalateur und Heizungsbauer). 25. Technik elektryczny (Elektrotechniker). 26. Mechanik budowy maszyn z napędem elektrycznym (Elektromaschinenbauer) 27. Stolarz (Tischler). 12 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 13

9 28. Wykonawca łodzi i statków (Boots- und Schiffbauer). 29. Powroźnik (Seiler). 30. Piekarz (Backer). 31. Cukiernik (Konditoren). 32. Rzeźnik (Fleischer). 33. Optyk oczny (Augenoptiker). 34. Akustyk aparatów słuchowych (Hórgerateakustiker). 35. Technik ortopeda (Orthopadietechniker). 36. Wykonawca butów ortopedycznych (Orthopadieschumacher). 37. Technik dentystyczny (Zahntechniker). 38. Fryzjer (Friseure). 39. Szklarz (Glaser). 40. Dmuchacz szkła i wykonawca aparatury ze szkła (Glasbiaser und Glassapparatebauer). 41. Wulkanizator i mechanik do opon (Vulkaniseure und Reifenmechaniker). Załącznik B - Zawody uznane za rzemieślniczo-podobne, a więc wykonywane bez świadectwa mistrzowskiego. 1. Układacz kafli, płytek i mozaiki (Fliesen-, Platten- und Mosaikleger). 2. Producent cegieł betonowych i terrakoty (Betonstein- und Terrazohersteller). 3. Układacz jastrychu (Estrichleger). 4. Wykonawca pojemników i aparatów. 5. Zegarmistrz (Uhrmacher). 6. Grawernik (Graveure). 7. Wykonawca pożytecznych i dekoracyjnych elementów z metalu (Metallbiidner). 8. Galwanizer (Galwaniseure). 9. Odlewnik metali i dzwonów (Metali- und GlockengieBer). 10. Mechanik cięcia metalu, kucia noży (Schneidwerkzeugmechaniker). 11. Złotnik, kowalstwo (Gold- und Siłberschmiede). 12. Układacz parkietu (Parkettieger). 13. Wykonawca rolet i żaluzji (Rolladen- und Jałousiebauer). 14. Modelarz (Modelbauer). 15. Tokarz, prace w drewnie (zabawki) i kości słoniowej (Drechsier, Elfenbeinschnitzer und Holzspielzeugmacher). 16. Rzeźbiarz, w drewnie (Holzbildhauer). 17. Bednarz (Bóttcher). 18. Wyplatacz koszyków (Korbmacher). 19. Krawiec damski i męski (Damen- und Herrenschneider). 20. Hafciarka (Sticker). 21. Modystka (Modisten). 22. Tkacz (Weber). 23. Wykonawca żagli (Segelmacher). 24. Kuśnierz (Kurschner). 25. Szewc (Schumacher). 26. Rymarz (Sattier und Feintaschner). 27. Dekorator wnętrz (Raumausstatter). 28. Młynarz (Muller). 29. Piwowar (Brauer und Malzer). 30. Kiper (Weinkuter). 31. Pracz, także czyszczenie tekstyliów (Rextilreiniger). 32. Wykonawca przedmiotów użytkowych i ozdobnych z wosku (Wachszieher). 33. Sprzątacz, także czyszczenie budynków i otoczenia budynków (Gebaudereiniger). 34. Ozdabiacz powierzchni szklanych (Glasveredler). 35. Optyk precyzyjny (Feinoptiker). 36. Malarz szkła i porcelany (Glas- und Porzellanmaler). 37. Szlifierz i grawer kamieni szlachetnych (Edelsteinschleifer und -graveure). 38. Fotograf (Fotografen). 39. Introligator (Buchbinder). 40. Drukarz książek: zecer i drukarz (Buchdrucker: Schriftsetzer; Drucker). 41. Drukarz druku sitowego (Siebdrucker). 42. Fleksograf(Flexografen). 43. Ceramik (Karamiker). 44. Wykonawca organów i fisharmonii (Orgel- und Harmoniumbauer). 45. Wykonawca pianin i klawesynów (Klavier- und Cembalobauer). 46. Wykonawca, także naprawianie, instrumentów muzycznych z posuwem ręcznym, jak akordeon, harmonijka ustna (Handzugintrumentenbauer). 47. Wykonawca skrzypiec (Geigenbauer). 48. Wykonawca smyczków do skrzypiec (Bogenbauer). 49. Wykonawca metalowych instrumentów dętych (Metallblasinstrumentenmacher). 50. Wykonawca drewnianych instrumentów dętych (Holzblasinstrumentenbauer). 51. Wykonawca instrumentów szarpanych (Zupinstrumentenbauer). 52. Złotnik (Yergolder). 53. Producent szyldów i reklam świetlnych (Schilder- und Lichtreklamehersteller). 14 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej... 15

10 Notatki: 16 Świadczenie usług i prowadzenie działalności gospodarczej...

11 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu PL Wałbrzych, ul. Ogrodowa 5b, tel , fax

Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą.

Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. Polacy w Niemczech podstawowe informacje dla osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą. INFORMACJE WSTĘPNE Członkostwo w Unii Europejskiej gwarantuje polskim obywatelom prawo swobodnego zakładania

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16

Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 Działalność gospodarcza: Usługi i działalność gospodarcza w Niemczech 2015-12-25 23:38:16 2 Od momentu akcesji Polski do Unii Europejskiej niemiecki rynek w coraz większym stopniu staje się dla polskich

Bardziej szczegółowo

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33

Jak założyć polską firmę w Niemczech? :28:33 Jak założyć polską firmę w Niemczech? 2015-12-25 22:28:33 2 Obywatele polscy mogą bez specjalnych problemów podjąć samodzielną działalność gospodarczą w postaci rejestracji tej działalności bądź w formie

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle. Okres nauki zawodu cukiernik + 3 lata karmelarz - 3 lata kucharz małej gastronomii *

Zawody, w których prowadzona jest nauka zawodu w rzemiośle. Okres nauki zawodu cukiernik + 3 lata karmelarz - 3 lata kucharz małej gastronomii * Zawody, w których prowadzona jest nauka w rzemiośle W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi zawodów, w których moŝna zawierać umowy o pracę z uczniami w celu przygotowania zawodowego, publikujemy listę

Bardziej szczegółowo

Izba Rzemieślnicza wszystkie

Izba Rzemieślnicza wszystkie NO I 130/ 56 /10 Warszawa, 9 lipca 2010 r. Izba Rzemieślnicza wszystkie Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej przekazuje do wiadomości i wykorzystania tabelę

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

Korzyści płynące z prowadzenia jednoosobowej firmy: Niska czasochłonność założenia firmy. Rejestrację firmy można dokonać w przeciągu 15 minut.

Korzyści płynące z prowadzenia jednoosobowej firmy: Niska czasochłonność założenia firmy. Rejestrację firmy można dokonać w przeciągu 15 minut. Każdy Polak jako obywatel Unii Europejskiej ma prawo do zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen). Zgłoszenie działalności

Bardziej szczegółowo

Czym jest samozatrudnienie?

Czym jest samozatrudnienie? Każdy Polak jako obywatel Unii Europejskiej ma prawo do zarejestrowania, otwarcia i prowadzenia w Niemczech działalności gospodarczej na zasadzie jednoosobowej firmy (Einzelunternehmen). Zgłoszenie działalności

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo

Jak rozpocząć działalność

Jak rozpocząć działalność Jak rozpocząć działalność Administrator, 30.07.2009 Działalność gospodarcza - informacje wstępne Podstawa prawna. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 2 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art. 56 stanowi o swobodzie

Bardziej szczegółowo

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii?

Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Z ecoplus do nowej Europy Czego potrzebuję do podjęcia pracy w Austrii? Informacje dla poszukujących pracy z nowych krajów członkowskich UE www.ecointernational.at Powered by federal government of Lower

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK O ŚWIADCZENIE AKTYWIZACYJNE * DLA PRACODAWCÓW Na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców?

Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Dyrektywa usługowa 13.05.10 1 Dyrektywa usługowa- jakie zmiany czekają usługobiorców? Gdynia, 13 maja 2010' European Commission Enterprise and Industry Dyrektywa usługowa 13.05.10 2 Dyrektywa a ustawa-

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r.

Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 29 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 kwietnia 2017 r. Poz. 1989 UCHWAŁA Nr 12/471/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO

ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO WARSZTATY ZAKŁADANIE I PROWADZENIE BIURA RACHUNKOWEGO DR MARIOLA SZEWCZYK - JAROCKA DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI MGR MONIKA SZYMAŃSKA WŁAŚCICIEL BIURA RACHUNKOWEGO, UL. REMBIELIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

betoniarz

betoniarz I POZASZKOLNE - 711401 betoniarz + 711402 betoniarz zbrojarz 711402 betoniarz zbrojarz ZSZ (K1) - 753101 bieliźniarz + 721301 blacharz 721301 blacharz ZSZ (K1) - 721303 blacharz izolacji przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie

R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie R E G U L A M I N w sprawie przyznania bonu na zasiedlenie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki przyznania przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach bonu na zasiedlenie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r.

INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 21 listopada 2012 r. INFORMACJA NR 2 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44

Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii :24:44 Jeśli chcesz pracować w Szwajcarii 2015-06-15 17:24:44 2 Dostęp obywateli polskich do szwajcarskiego rynku pracy jest regulowany przez roczne kontyngenty ściśle limitujące liczbę pracowników. W Szwajcarii

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu ZRP Nr 20 z dnia 18 grudnia 2012 r. Wykaz standardów egzaminacyjnych w zawodach odpowiadających danemu rodzajowi rzemiosła, na egzamin czeladniczy i mistrzowski przeprowadzany

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r.

Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 9 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 24 marca 2016 r. Poz. 999 UCHWAŁA Nr 10/331/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie określenia Wykazu

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r.

Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 7 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 26 kwietnia 2017 r. Poz. 3519 UCHWAŁA NR 3458/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia i ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce

Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce Prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców OSOBY ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORCY ZAGRANICZNI JAK OBYWATEL POLSKI ODDZIAŁY Z OGRANICZENIAMI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia:

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej rejestruje oświadczenia: Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzania wykonywania pracy obywatelom Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy Podstawa

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA Nr 656/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802)

Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.2.2015, 2015/S 37-062802) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82929-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Rowery 2015/S 048-082929 Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59,

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności gospodarczej

Ustawa o działalności gospodarczej Ustawa o działalności gospodarczej Słowo wstępne. W związku z opublikowaniem jednolitego tekstu Ustawy o Działalności Gospodarczej przedstawiamy poniżej wyciąg tej ustawy dotyczący działalności osób zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11

Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 Jeśli chcesz pracować w Chorwacji 2015-06-17 15:32:11 2 Cudzoziemcy mogą podejmować pracę w Chorwacji na podstawie zezwolenia na pobyt i na pracę lub na podstawie świadectwa o rejestracji działalności,

Bardziej szczegółowo

A N K I E T A. I. Prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi znakiem X.

A N K I E T A. I. Prosimy o zaznaczenie wybranej przez Państwa odpowiedzi znakiem X. A N K I E T A Szanowni Państwo!!! Powiatowy Urząd Pracy w Międzychodzie zwraca się z prośbą do Pracodawców o wypełnienie ankiety, by poznać Państwa oczekiwania dotyczące możliwości zorganizowania przygotowania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 30 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 kwietnia 2016 r. Poz. 3206 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XI XIX Literatura... XXIII Rozdział I. Ewolucja podstaw prawnych działalności gospodarczej podmiotów zagranicznych w Polsce... 1 1. Zmiany w systemie

Bardziej szczegółowo

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE

I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1 I.ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI- WPROWADZENIE 1.Podstawy prawne działalności zarządcy nieruchomościami w Polsce i Unii Europejskiej. 2.Uznawanie kwalifikacji zawodowych. *Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI KADENCJA Warszawa, dnia 10 maja 2007 r. Druk nr 419 Z SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ (wraz z zestawieniem wniosków) Komisja, na posiedzeniu w dniu 10 maja

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r.

Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 kwietnia 2016 r. Poz. 2813 UCHWAŁA NR 1/2016 WOJEWÓDZKIEJ RADY RYNKU PRACY W POZNANIU z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie wykazu zawodów, w których

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat

Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego. 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywa usługowa powiązania z innymi przepisami prawa wspólnotowego 27 maja 2009r. Katarzyna Szychowska, avocat Dyrektywy usługowej: art. 3 Ustęp 1 : relacje z innymi specyficznymi aktami prawa wtórnego

Bardziej szczegółowo

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04

Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 Rynek Niemiecki 2015-12-25 20:18:04 2 Republika Federalna Niemiec jest największym partnerem gospodarczym Polski. Także Polska jest ważnym i atrakcyjnym gospodarczo partnerem dla Niemiec, a rozwój gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE. z dnia 20 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 marca 2015 r. Poz. 2755 INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W WARSZAWIE z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Uzupełnienie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r.

INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY. z dnia 20 marca 2017 r. INFORMACJA NR 1 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę za wynagrodzenia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 24 marca 2015 r. UCHWAŁA NR 290/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl

www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl www.ir.katowice.pl izba@ir.katowice.pl Izba powstała w czerwcu 1922 roku na mocy dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i jest największą organizacją gospodarczą na Śląsku, zrzeszając ponad 8 tysięcy

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być

Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być Wykaz zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA za zatrudnienie skierowanego

Bardziej szczegółowo

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło

Posługuj c si poj ciem pracownika w kontek cie ubezpiecze społecznych to: Osoba współpracuj Pracodawc nice mi dzy umow zlecenia a umow o dzieło 1 Posługując się pojęciem pracownika w kontekście ubezpieczeń społecznych to: osoby pozostające w stosunku pracy, a także osoby wykonujące pracę na podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej ze swoim pracodawcą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA Nr 556/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZENIA AKTYWIZACYJNEGO za zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ?

PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? PORADNIK DLA ABSOLWENTÓW JAK ZAŁOŻYĆ WŁASNĄ FIRMĘ? Materiały zebrane przez uczniów Zespołu Szkół w Sosnowcu ZDZ w Katowicach w ramach projektu PO WER Pierwszy krok do własnej firmy 2014-1-PL01-KA102-000686

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1 Radomsko, dnia...

Załącznik 1 Radomsko, dnia... Załącznik 1 Radomsko, dnia...... (pieczęć nagłówka - wnioskodawcy) WNIOSEK o zawarcie umowy w sprawie przyznanie świadczenia aktywizacyjnego za zatrudnienie bezrobotnego rodzica powracającego na rynek

Bardziej szczegółowo

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą

TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCÓW Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób prowadzących jednoosobowo pozarolniczą działalność gospodarczą 1) Prowadziłem działalność gospodarczą do 30.11.2006 r. Od 2 listopada br.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy

Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy ... /pieczęć firmowa Pracodawcy lub Przedsiębiorcy/... /pozycja w rejestrze zgłoszeń/... /miejscowość i data/ Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK DLA PRACODAWCY LUB PRZEDSIĘBIORCY O DOFINANSOWANIE

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe

Problemy stojące przed osobami prowadzącymi Gewerbe Przedsiębiorcy, którzy w Niemczech prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą (tzw. Gewerbe) muszą liczyć się z większymi kosztami prowadzonej działalności oraz zwiększoną biurokracją. Niemcy zaczynają

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim.

Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Regulamin w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Starogardzie Gdańskim. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Sposób i tryb przyznawania środków

Bardziej szczegółowo

USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE POZNAŃ, 18 Listopada 2015 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII

Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Prawo pracy & Treningi Spotkanie z prawnikiem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ TWOJE PRAWA W HISZPANII Barcelona, 29 marca 2011 Spotkaniaz prawnikiem Od ponad trzech lat Konsulat Generalny RP

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dwóch dokumentów stwierdzających tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48

Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 Filie i przedstawicielstwa podmiotów zagranicznych na Węgrzech 2015-12-17 16:06:48 2 Firmy zagraniczne mogą tworzyć na terenie Węgier swoje filie lub przedstawicielstwa handlowe. Podstawę prawną stanowi

Bardziej szczegółowo

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści:

Opis: Te i wiele innych pytań oraz odpowiedzi odnajdą Państwo w oferowanym przedwodniku. Życzymy udanego korzystania. Spis treści: Tytuł: Jak założyć i prowadzić działalność gospodarczą w Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy (wyd. V poprawione) Autorzy: Przemysław Mućko, Aneta Sokół

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice. Katowice, dnia... WNIOSEK NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Katowice.. Pieczęć Wnioskodawcy Katowice, dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH UL. POŚPIECHA 14 40-852 KATOWICE WNIOSEK O REFUNDACJĘ CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

AUSTRIACKI FEDERALNY DZIENNIK USTAW

AUSTRIACKI FEDERALNY DZIENNIK USTAW AUSTRIACKI FEDERALNY DZIENNIK USTAW Rocznik 2008 Wydano dnia 30 czerwca 2008 Część II 225 Rozporządzenie: UE/EOG- Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 225 Rozporządzenie Federalnego Ministra

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W SOSNOWCU Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja )

Zatrudnianie cudzoziemców i Delegowanie pracowników ( nowe zasady i optymalizacja ) 1 z 5 2017-01-31 08:43 Temat: Zatrudnianie cudzoziemców ( nowe zasady i optymalizacja) Nadawca: Towarzystwo Gospodarki Data: 2017-01-31 08:42 Adresat: towarzystwo@towarzystwo.org.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK Nr... dla pracodawcy, przedsiębiorcy o przyznanie GRANTU na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego

WNIOSEK Nr... dla pracodawcy, przedsiębiorcy o przyznanie GRANTU na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy dla skierowanego bezrobotnego ... (pieczęć firmowa wnioskodawcy)... (miejscowość, data)... (data wpływu wniosku) Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy WNIOSEK Nr... dla pracodawcy, przedsiębiorcy o przyznanie GRANTU na utworzenie stanowiska

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaski z dnia 29 maja 2017r.

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sokołowie Podlaski z dnia 29 maja 2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 0 25 787 22 04, 0 25 781 71 30, fax.: 0 25 781 71 49 e-m ail: sekretar iat@pup.sokolowpodl.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1)

WNIOSEK. o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) WNIOSEK o uznanie kwalifikacji zawodowych do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej 1) I. Dane wnioskodawcy: Pan Pani 2) Imię (imiona) Nazwisko Nazwisko rodowe

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia

Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Rechtsanwalt Wirtschaftsprüfer Steuerberater Partnerschaftsgesellschaft Zakładanie działalności gospodarczej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Niemczech: Aspekty prawne oraz zagrożenia Jolanta

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą:

Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Prawa osoby zamierzającej rozpocząć działalność gospodarczą: Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej wynika z Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego ... Sępólno Kraj., dnia.. Oznaczenie przedsiębiorcy... Telefon kontaktowy STAROSTA SĘPOLEŃSKI ul. Kościuszki 11 89-400 Sępólno Krajeńskie WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika

Bardziej szczegółowo

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji.

Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Twoja firma - krok po kroku Procedurę podejmowania działalności rozpoczynamy od rejestracji. Przedsiębiorcy działający jednoosobowo oraz wspólnicy spółek cywilnych rejestrowani są w Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Informacja dla pracodawców w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników Na podstawie przepisów art. 70b ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 13/385/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 1 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 13/385/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO. z dnia 1 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR 13/385/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Staże Ośrodka RENOWATOR

Staże Ośrodka RENOWATOR Staże Ośrodka RENOWATOR Izabela Solenik Opracowanie wykonane w ramach stażu w Instytucie Badań Systemowych PAN pod patronatem ośrodka Renowator 2 Przedstawienie wizji Pomysł napisania opracowania zrodził

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO. z dnia 2 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 787 UCHWAŁA NR LXXXI/1681/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie określenia Wykazu zawodów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach

REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/PUP/11 Starosty Powiatu Gryfickiego z dnia 26 stycznia 2011 r. REGULAMIN przyznawania i rozliczania zwrotu kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja osób bezrobotnych

Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja osób bezrobotnych Rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy odbywa się w Dziale Ewidencji i Świadczeń Referat Rejestracji i Orzecznictwa w pokoju 30 (parter), w godz. 8 00 14 00. Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM

Bardziej szczegółowo

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,

osoby niepełnosprawne, którym stan zdrowia pozwala na podjęcie pracy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, osoby, które nabyły prawo do pobierania renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia, osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty z powodu niezdolności do pracy, mają

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW

DOKUMENTOWANIE ŹRÓDEŁ DOCHODÓW Jeśli zamierzasz ubiegać się w naszym Banku o kredyt, to w celu oceny Twojej zdolności kredytowej poprosimy Ciebie o udokumentowanie źródeł Twoich dochodów. Standardowy wykaz tych dokumentów zawierają

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo