Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model"

Transkrypt

1 Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznali się Państwo z niniejszą instrukcją i zachowali ją z myślą o przyszłym użytkowaniu. KX-TES824/KX-TEM824: Wersja 3.0

2 Zalety systemu Korzystanie z wiadomoœci g³osowych [Zintegrowane zapowiedzi wychodz¹ce (BV)] Zintegrowane wiadomoœci g³osowe Funkcja ta umo liwia zaprogramowanie przekierowywania po³¹czeñ przychodz¹cych, tak aby abonent wywo³uj¹cy móg³ pozostawiæ wiadomoœæ, gdy nie mo emy odebraæ telefonu. Dzieñ dobry, tu numer 204. Prosimy zostawiæ wiadomoœæ Gdy pod³¹czony jest system przetwarzania g³osu Integracja z pocztą głosową Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie przekierowania połączeń przychodzących do zewnętrznego systemu przetwarzania głosu (VPS), tak aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomość w osobistej skrzynce poczty głosowej, gdy nie możesz odebrać telefonu Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Bezpoœredni dostêp do systemu z zewn¹trz (DISA) Zaawansowany system hybrydowy 3-poziomowy automatyczny operator Do tej hybrydowej centrali abonenckiej Abonent wywołujący może być kierowany można podłączyć telefony systemowe do właściwego rozmówcy przez wybieranie firmy Panasonic (TS), konsole DSS cyfr podawanych przez 3-poziomowy (bezpośredniego wyboru abonenta), system zapowiedzi wychodzących DISA urządzenia jednoliniowe, takie jak telefony (OGM). jednoliniowe (ATJ), faksy, telefony Pierwsza zapowiedź Wybierz 0 (operator) bezprzewodowe, urządzenia do DISA 3-poziomowa przesyłania danych. Wybierz 1 zapowiedź OGM 1 3-poziomowa Wybierz 2 zapowiedź OGM 2 3-poziomowa Wybierz 3 zapowiedź OGM 3 Message Message 3-poziomowa Wybierz 0 zapowiedź OGM 22 3-poziomowa Wybierz 1 zapowiedź OGM 23 3-poziomowa Wybierz 2 zapowiedź OGM 24 Message Message Message Message Wybierz 0 (Michał) Wybierz 1 (Jan) Wybierz 2 (Tomasz) 2 Instrukcja obs³ugi

3 1.1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu atwoœæ obs³ugi Telefony firmy Panasonic wyposa one w przycisk nawigacyjny oraz w wyœwietlacz umo liwiaj¹ ³atwy dostêp do ró nych funkcji. Lampka wiadomoœci/dzwonka (jeœli jest) powiadamia o oczekuj¹cym po³¹czeniu lub wiadomoœci. Przycisk nawigacyjny Skróty u ywane w tym podrêczniku, Zalecamy korzystanie z aparatów ATJ firmy Panasonic wyposa onych w obs³ugê wiadomoœci SMS. Telefon systemowy jest okreœlany jako TS *1. Telefon obs³uguj¹cy pojedyncz¹ liniê analogow¹ jest oznaczany jako ATJ. Telefon systemowy z wyœwietlaczem jest oznaczany jako TSzW. Koñcówki oznaczeñ modeli zosta³y pominiête. Czêsto stosowane s¹ poni sze symbole:!! Wskazówki Wa na informacja Lampka wiadomoœci/ /dzwonka Warunki Obsługa telefonów stacjonarnych kompatybilnych z usługą SMS Niniejsza centrala może przesyłać przychodzace wiadomości SMS do konkretnego telefonu obsługującego pojedynczą linię analogową (ATJ), kompatybilnego z tą usługą. Centrum obsługi wiadomości SMS Firma telekomunikacyjna Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale y sprawdziæ, czy obs³uguje ono dane œrodowisko pracy. Nie ma pe³nej gwarancji zadowalaj¹cej jakoœci dzia³ania w nastêpuj¹cych przypadkach: wspó³pracy i kompatybilnoœci ze wszystkimi urz¹dzeniami i systemami pod³¹czonymi do tego produktu, w³aœciwej obs³ugi i pe³nej kompatybilnoœci ze wszystkimi us³ugami dostarczanymi przez operatorów telekomunikacyjnych za poœrednictwem pod³¹czonych sieci. *1 W niniejszym podrêczniku telefon systemowy (TS) oznacza analogowy telefon systemowy (ATS). Instrukcja obs³ugi 3

4 Wa ne informacje OSTRZE ENIE TO URZ DZENIE MO E BYÆ INSTALOWANE I SERWISOWANE WY CZNIE PRZEZ WYKWALI IKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU. JE ELI W WYNIKU AWARII NAST PI ODS ONIÊCIE JAKICHKOLWIEK CZÊŒCI WEWNÊTRZNYCH, NALE Y NATYCHMIAST OD CZYÆ PRZEWÓD ZASILAJ CY I SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z SERWISEM. URZ DZENIE NALE Y OD CZYÆ OD ZASILANIA, JE ELI EMITUJE DYM, NIETYPOWY ZAPACH LUB HA AS. POWY SZE SYTUACJE MOG SPOWODOWAÆ POWSTANIE PO ARU LUB PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM. NALE Y UPEWNIÆ SIÊ, E DYM PRZESTA SIÊ WYDOBYWAÆ I SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM. PRZY ZMIANIE LOKALIZACJI LUB PRZENOSZENIU URZ DZENIA NAJPIERW NALE Y OD CZYÆ PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY, A NASTÊPNIE PRZEWÓD ZASILAJ CY. POD CZAJ C JE PONOWNIE, NAJPIERW NALE Y POD CZYÆ ZASILANIE, A NASTÊPNIE PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY. HYBRYDOWA CENTRALA ABONENCKA JEST WYPOSA ONA WE WTYCZKÊ Z UZIEMIENIEM. ZE WZGLÊDÓW BEZPIECZEÑSTWA WTYCZKA TA MUSI BYÆ POD CZANA DO ZAINSTALOWANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI GNIAZDA WYPOSA ONEGO W UZIEMIENIE. ABY UNIKN Æ ZAGRO ENIA ZWI ZANEGO Z PO AREM LUB PORA ENIEM PR DEM, NALE Y CHRONIÆ TO URZ DZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCI. PRZEWÓD ZASILAJ CY JEST G ÓWNYM URZ DZENIEM ODCINAJ CYM ZASILANIE. NALE Y UPEWNIÆ SIÊ, E GNIAZDO DO KTÓREGO CENTRALA JEST POD CZONA ZNAJDUJE SIÊ W POBLI U I JEST ATWO DOSTÊPNE. ABY UCHRONIÆ URZ DZENIE PRZED STATYCZNYMI ADUNKAMI ELEKTRYCZNYMI, NIE NALE Y DOTYKAÆ JEGO Z CZ. Zasady bezpieczeñstwa Aby zmniejszyæ ryzyko powstania po aru, pora enia pr¹dem lub odniesienia obra eñ cia³a podczas korzystania ze sprzêtu telefonicznego, nale y zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad bezpieczeñstwa, stosuj¹c siê do nastêpuj¹cych zaleceñ: 1. Niniejszy produkt mo e byæ instalowany i serwisowany wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Produkt powinien byæ u ytkowany w stanie w jakim zosta³ zakupiony; nie nale y go rozbieraæ ani modyfikowaæ. Niew³aœciwy demonta lub modyfikacja mo e staæ siê przyczyn¹ po aru, pora enia pr¹dem lub uszkodzenia produktu. 2. Nie nale y u ywaæ urz¹dzenia w pobli u wody na przyk³ad przy wannie, misce do mycia, zlewie czy pralce, w wilgotnej piwnicy czy przy basenie. 3. Nale y unikaæ korzystania z telefonu (innego ni bezprzewodowy) w trakcie burzy z piorunami, poniewa istnieje niewielkie ryzyko pora enia piorunem. 4. Nie nale y u ywaæ telefonu w pobli u Ÿród³a ulatniaj¹cego siê gazu do zg³aszania awarii. 5. Nale y korzystaæ wy³¹cznie z przewodu zasilaj¹cego i baterii zalecanych w niniejszym podrêczniku. Nie nale y wrzucaæ baterii do ognia mog¹ one eksplodowaæ. Baterie nale y utylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. PROSIMY ZACHOWAÆ TÊ INSTRUKCJÊ 4 Instrukcja obs³ugi

5 Hybrydowe centrale abonenckie KX-TES824E, KX-TES824NE, KX-TES824GR, KX-TES824CE/KX-TEM824CE oraz KX-TES824PD/KX-TEM824PD zostały zaprojektowane do pracy w analogowej publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) krajów europejskich. Panasonic System Networks Co., Ltd./Panasonic System Networks Company U.K. Ltd. oświadczają, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstwowymi wymaganiami i innymi normatywnymi dokumentami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE) 1999/5/EC. Deklarację zgodniości odnośnych produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrujcji można pobrać odwiedzając stronę internetową : Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem: Panasonic Testing Centre GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Niemcy Instrukcja obs³ugi 5

6 Uwaga Centrala powinna byæ zainstalowana z dala od urz¹dzeñ generuj¹cych szumy elektryczne, takich jak lampy fluorescencyjne, silniki czy telewizory. Tego rodzaju Ÿród³a szumów mog¹ zak³ócaæ pracê centrali. Nale y chroniæ urz¹dzenie przed kurzem, wilgoci¹, wysok¹ temperatur¹ (powy ej 40 o C) oraz wibracjami, jak równie przed bezpoœrednim œwiat³em s³onecznym. Je eli wyst¹pi¹ problemy z po³¹czeniem siê z numerem linii miejskiej, nale y postêpowaæ wed³ug poni szej instrukcji, aby sprawdziæ linie miejskie (LM): 1. Nale y od³¹czyæ centralê od linii miejskiej (LM). 2. Nale y pod³¹czyæ sprawny telefon obs³uguj¹cy pojedyncz¹ liniê analogow¹ (ATJ) do linii miejskiej (LM). 3. Korzystaj¹c z tego telefonu, nale y po³¹czyæ siê z numerem linii miejskiej. Je eli po³¹czenie nie mo e zostaæ poprawnie zrealizowane, oznacza to uszkodzenie linii miejskiej (LM), do której telefon jest pod³¹czony. Wówczas nale y zg³osiæ ten fakt firmie telekomunikacyjnej. Je eli telefon dzia³a prawid³owo, mo e to oznaczaæ uszkodzenie centrali. Nie nale y jej ponownie pod³¹czaæ do linii miejskiej (LM) przed przekazaniem jej do autoryzowanego serwisu firmy Panasonic. Nie nale y wk³adaæ drutów, szpilek itp. do otworów wentylacyjnych i z³¹cz urz¹dzenia. Urz¹dzenie nale y czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹. Do czyszczenia obudowy nie nale y stosowaæ proszku ani adnych substancji chemicznych, takich jak benzyna czy rozpuszczalnik. Jeœli korzysta siê z telefonu systemowego firmy Panasonic (TS), nale y u ywaæ odpowiedniego mikrotelefonu. 6 Instrukcja obs³ugi

7 Informacje dotycz¹ce usuwania odpadów dla u ytkowników zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (powszechnego u ytku) Poni szy symbol umieszczony na produkcie i/lub towarzysz¹cej mu dokumentacji oznacza, e dane urz¹dzenie elektryczne lub elektroniczne nie powinno byæ usuwane ³¹czenie ze zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego. W celu zachowania w³aœciwego postêpowania, utylizacji i odzyskiwania odpadów, urz¹dzenie nale y oddaæ do w³aœciwego punktu zbierania odpadów, gdzie zostanie nieodp³atnie przyjête. Alternatywnie, w niektórych krajach istnieje mo liwoœæ zwrotu zu ytego urz¹dzenia w miejscu zakupu przy okazji nabywania nowego produktu. W³aœciwa utylizacja pozwala na oszczêdne wykorzystanie zasobów œrodowiska oraz na zapobieganie jakiemukolwiek potencjalnemu wp³ywowi na ludzkie zdrowie lub œrodowisko naturalne, który móg³by wyst¹piæ w przypadku niew³aœciwego pozbywania siê odpadów. Prosimy skonsultowaæ siê z lokalnymi instytucjami zajmuj¹cymi siê utylizacj¹ odpadów lokalnymi w³adzami lub sprzedawc¹ urz¹dzenia, w celu ustalenia najbli szego w³aœciwego punktu zbiórki odpadów. Dla u ytkowników instytucjonalnych w Unii Europejskiej Je eli zamierzacie Pañstwo pozbyæ siê urz¹dzenia elektrycznego lub elektronicznego, prosimy zasiêgn¹æ informacji u jego autoryzowanego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja o sposobie usuwania odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹ Ten symbol obowi¹zuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Je eli Pañstwo zamierzacie pozbyæ siê urz¹dzenia, prosimy zasiêgn¹æ informacji u lokalnych w³adz lub u autoryzowanego sprzedawcy, w celu ustalenia w³aœciwego sposobu utylizacji. Instrukcja obs³ugi 7

8 Wa ne informacje do zachowania na przysz³oœæ Poni sze informacje nale y wydrukowaæ, zapisaæ i zachowaæ, aby mo na by³o w razie potrzeby skorzystaæ z nich w przysz³oœci. Uwaga Numer seryjny urz¹dzenia znajduje siê na etykiecie przytwierdzonej do urz¹dzenia. Nale y zapisaæ numer modelu i numer seryjny jako cechy charakterystyczne zakupu u³atwiaj¹ce identyfikacjê urz¹dzenia w razie kradzie y. NR MODELU NR SERYJNY DATA NABYCIA SPRZEDAWCA ADRES SPRZEDAWCY TELEFON SPRZEDAWCY 8 Instrukcja obs³ugi

9 Spis treœci 1 Eksploatacja Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Wykonywanie po³¹czeñ Wykonywanie po³¹czeñ funkcje podstawowe atwe wybieranie numeru Ponowne wybieranie numeru Gdy wybierany abonent jest zajêty lub gdy nie odpowiada Zmiana sposobu powiadamiania o po³¹czeniu (warianty przywo³ywania dzwonek/g³os) Korzystanie z przyznanych uprawnieñ przy rozmowie z innego numeru wewnêtrznego (wêdruj¹ca COS) Bezpoœredni dostêp do systemu z zewn¹trz (DISA) Odbieranie po³¹czeñ Odbieranie po³¹czeñ Odbieranie po³¹czeñ bez podnoszenia s³uchawki (odpowiadanie bez zajmowania r¹k) Odbieranie po³¹czenia sygnalizowanego dzwonkiem w innym telefonie (przejmowanie po³¹czeñ) Podczas rozmowy Przekazywanie po³¹czenia (transfer po³¹czenia) Zawieszanie po³¹czenia Rozmowa z dwoma abonentami na zmianê (dzielenie po³¹czenia) Odbieranie po³¹czenia oczekuj¹cego Po³¹czenie wielostronne (konferencja) Wyciszanie mikrofonu (wyciszanie) U ywanie s³uchawki nag³ownej (obs³uga s³uchawki nag³ownej) Rozmowa bez podnoszenia s³uchawki (obs³uga bez zajmowania r¹k) Zmiana trybu wybierania numeru (zmiana z wybierania tonowego na impulsowe) Zanim wstaniesz od biurka Przekierowywanie po³¹czeñ [ WD] Prezentacja wiadomoœci na wyœwietlaczu telefonu osoby dzwoni¹cej (komunikat o nieobecnoœci) Zapobieganie u ywaniu Twojego telefonu przez inne osoby (blokada numeru wewnêtrznego) Opuszczanie grupy po³¹czeñ (logowanie/wylogowanie) Korzystanie z wiadomoœci g³osowych [Zintegrowane zapowiedzi wychodz¹ce (BV)] Przywo³ywanie/odpowiadanie na przywo³anie Przywo³anie (Paging) Odpowiadanie na przywo³anie/odrzucanie przywo³añ Dostosowywanie telefonu do w³asnych potrzeb Ustawianie alarmu (monity czasowe) Odrzucanie po³¹czeñ przychodz¹cych (tryb Nie przeszkadzaæ [ang. DND]) Informacja o po³¹czeniach oczekuj¹cych Uniemo liwienie do³¹czania siê innych abonentów do Twojej rozmowy (zabronienie prze³amania zajêtoœci) W³¹czanie muzyki w tle (BGM) Ochrona linii przed sygna³ami powiadamiaj¹cymi (zabezpieczenie linii danych) Instrukcja obs³ugi 9

10 1.7.7 Sprawdzanie trybu pracy centrali Kasowanie ustawieñ funkcji zaprogramowanych dla Twojego numeru wewnêtrznego (kasowanie ustawieñ funkcji numeru wewnêtrznego) Monitorowanie pomieszczenia (pods³uch pomieszczenia) Korzystanie z urz¹dzeñ dostarczanych przez u ytkownika Gdy pod³¹czony jest domofon/elektrozamek Gdy pod³¹czona jest centrala nadrzêdna Gdy pod³¹czony jest system przetwarzania g³osu U ywanie systemowego telefonu z wyœwietlaczem Korzystanie z rejestru po³¹czeñ przychodz¹cych Obs³uga przez operatora/menad era unkcje kontrolne Blokowanie innego numeru wewnêtrznego (zdalna blokada numeru wewnêtrznego) Prze³¹czanie trybów pracy centrali Ustawianie alarmu dla innego numeru wewnêtrznego [zdalne monity czasowe (budzenie)] Kasowanie wszystkich informacji o abonencie wywo³uj¹cym ze strefy systemowej (kasowanie ca³ego rejestru po³¹czeñ przychodz¹cych ze strefy systemowej) Pomijanie lub zapisywanie nowych po³¹czeñ przychodz¹cych w miejsce najstarszych po³¹czeñ zarejestrowanych w strefie systemowej, (301-wsze po³¹czenie przychodz¹ce zarejestrowane w strefie systemowej) Nagrywanie, odtwarzanie i kasowanie systemowych zapowiedzi wychodz¹cych (BV OGM) Zmiana parametrów systemowych za pomoc¹ trybu programowania Dostosowanie telefonu i centrali do w³asnych potrzeb Dostosowanie telefonu do w³asnych potrzeb (programowanie osobiste) Dostosowanie telefonu do w³asnych potrzeb (programowanie osobiste) Zmiana ustawieñ osobistych za pomoc¹ trybu programowania Programowanie przycisków Zarz¹dzanie rejestrami po³¹czeñ i op³atami za po³¹czenia Wymagania Zarz¹dzanie rejestrami po³¹czeñ i op³atami za po³¹czenia Dostosowanie centrali do w³asnych potrzeb (programowanie systemu) Informacje dotycz¹ce programowania Programowanie systemowe Informacje dodatkowe Rozwi¹zywanie problemów Rozwi¹zywanie problemów Tablica numerów funkcji Tablica numerów funkcji Co oznacza ten dÿwiêk Identyfikacja znaczenia sygna³ów Historia wprowadzanych zmian Wersja Indeks Instrukcja obs³ugi

11 Rozdzia³ 1 Eksploatacja Rozdzia³ ten opisuje krok po kroku, jak korzystaæ z ka dej funkcji. Nale y go przeczytaæ, aby poznaæ przydatne funkcje tej centrali. Instrukcja obs³ugi 11

12 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Z jakiego rodzaju telefonów mo na korzystaæ? Mo na korzystaæ z telefonu obs³uguj¹cego pojedyncz¹ liniê analogow¹ (ATJ), z faksu, modemu, telefonu bezprzewodowego lub systemowego telefonu firmy Panasonic (TS) takiego jak KX-T7730. Niektóre funkcje mog¹ nie byæ dostêpne, zale nie od u ywanego aparatu telefonicznego. Je eli korzysta siê z systemowego telefonu Panasonic (TS) wyposa onego w przyciski funkcyjne lub w wyœwietlacz (TSzW) b¹dÿ w oba te elementy, postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ jak ich u ywaæ, mo na u³atwiæ sobie obs³ugê urz¹dzenia. W przypadku u ywania ATJ zaleca siê stosowanie procedury, w której wybór konkretnego numeru daje dostêp do przypisanej mu funkcji (numer funkcji). Je eli korzysta siê z konsoli DSS, mo na u ywaæ jej przycisków zamiast przycisków na pod³¹czonym telefonie systemowym (TS). Numery funkcji unkcjom zosta³y przydzielone numery, które po wprowadzeniu w telefonie daj¹ dostêp do przyporz¹dkowanych im funkcji. Niektóre z funkcji s¹ dostêpne wy³¹cznie po wprowadzeniu numeru. Co wiêcej, aktywacja niektórych z nich wymaga ustawienia dodatkowych parametrów. Przypadki, w których jest to konieczne zosta³y podane w dalszej czêœci podrêcznika. Uwaga Wartoœci przypisane poszczególnym funkcjom mog¹ ró niæ siê w zale noœci od kraju. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ u lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Panasonic. Sygan³y tonowe Je eli korzysta siê z systemowego telefonu firmy Panasonic, który nie jest wyposa ony w przyciski funkcyjne, mo na zaprogramowaæ jeden z nie u ywanych przycisków programowalnych jako przycisk funkcyjny. Wiêcej informacji znajduje siê w punkcie Programowanie przycisków. Je eli korzysta siê z telefonu obs³uguj¹cego pojedyncz¹ liniê, który nie posiada klawiszy lub #, nie bêdzie mo liwe uzyskanie dostêpu do funkcji zawieraj¹cych w swoim numerze lub #. W trakcie wykonywania lub po zakoñczeniu czynnoœci s³ychaæ ró ne dÿwiêki informuj¹ce o wyniku dzia³ania. Wiêcej informacji dotycz¹cych rodzajów dÿwiêków i ich znaczenia znajduje siê w punkcie Identyfikacja znaczenia sygna³ów (Informacje dodatkowe). Wyœwietlacz W niniejszej instrukcji wystêpowaæ bêd¹ zwroty wyœwietlacz.... Dotycz¹ one wyœwietlacza systemowego telefonu Panasonic, a opisywane komunikaty u³atwi¹ obs³ugê takiego telefonu. 12 Instrukcja obs³ugi

13 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Twój numer wewnêtrzny Je eli u ywa siê systemowego telefonu Panasonic z wyœwietlaczem, w³asny numer wewnêtrzny mo na potwierdziæ w trybie osobistego programowania lub naciskaj¹c dwukrotnie przycisk ( ) przy podniesionej s³uchawce. Wiêcej informacji znajduje siê w punkcie Zmiana ustawieñ osobistych za pomoc¹ trybu programowania. Korzystanie z przycisku nawigacyjnego/przycisku regulacji g³oœnoœci (w zale noœci od typu TS) Przycisk nawigacyjny mo e byæ wykorzystywany do regulacji kontrastu wyœwietlacza oraz g³oœnoœci - mo na te za jego pomoc¹ wyszukiwaæ ¹dane pozycje na wyœwietlaczu. Nale y naciskaæ klawisz nawigacyjny/klawisz regulacji g³oœnoœci w ¹danym kierunku. Kontrast lub poziom g³oœnoœci oraz pozycje bêd¹ siê zmieniaæ zgodnie z poni szym schematem: Przycisk nawigacyjny Do góry (poziom zwiêksza siê) W lewo Na dó³ (poziom obni a siê) Przyk³ady Przyk³ady wyœwietlaczy i ilustracje przedstawione w jêzyku angielskim pochodz¹ z telefonu pod³¹czonego do centrali KX-TES824/KX-TEM824. Ograniczenia W prawo unkcje zastrze one w ramach programowania nie bêd¹ dostêpne na poziomie numeru wewnêtrznego. Opisy symboli graficznych Przycisk regulacji g³oœnoœci W niniejszym podrêczniku czêsto wystêpuj¹ poni sze symbole graficzne. Ta funkcja nie mo e byæ realizowana za pomoc¹ telefonu ATJ. Przechwyæ liniê miejsk¹ (na jeden z opisanych poni ej sposobów: Naciœnij przycisk LM. Wybierz numer automatycznego dostêpu do linii (9/0) *. Uwaga * W Nowej Zelandii numerem automatycznego dostêpu do linii miejskiej mo e byæ 1 lub 9. Wybierz numer dostêpowy grupy linii miejskich (8) oraz numer grupy linii miejskich. Nie ATJ Patrz Programowanie w razie potrzeby znajdziesz tam informacje o w³aœciwym programowaniu. Do góry (poziom zwiêksza siê) Na dó³ (poziom zmniejsza siê) 8 9 (LM) lub / lub 0 * numer dostępu do grupy linii miejskich Instrukcja obs³ugi 13

14 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu numer zewnêtrzny Podnieœ s³uchawkê (na jeden z opisanych poni ej sposobów): Podnieœ Naciœnij przycisk SP-PHONE. Naciœnij przycisk MONITOR. (Aby rozpocz¹æ rozmowê, podnieœ s³uchawkê). Od³ó s³uchawkê (na jeden z opisanych poni ej sposobów: Od³ó Naciœnij przycisk SP-PHONE. Naciœnij przycisk MONITOR. Rozmawiaj. S³ychaæ sygna³ zajêtoœci, potwierdzenia, wybierania, dzwonienia lub oddzwaniania. S. zajêtoœci: sygna³ zajêtoœci S. potwierdzeni: sygna³ potwierdzenia S. wybierania: sygna³ wybierania S. oddzwaniania: sygna³ oddzwaniania Wybierz zewnêtrzny numer telefonu. ¹dany nr nr wewnêtrzny nr telefonu Naciœnij przycisk wywo³ywania na domofonie. Delikatnie naciœnij wide³ki. Wybierz ¹dany numer. Przyk³ad kod rozliczeniowy WprowadŸ kod rozliczeniowy. Wybierz numer wewnêtrzny. Wybierz numer telefonu (wewnêtrzny lub zewnêtrzny). 14 Instrukcja obs³ugi

15 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Gdy korzysta siê z systemowego telefonu Panasonic Je eli korzysta siê z systemowego telefonu Panasonic lub konsoli DSS, do dyspozycji jest kilka przedstawionych poni ej przycisków funkcyjnych. Wspomniane przyciski u³atwiaj¹ niektóre czynnoœci. Ilustracje mog¹ ró niæ siê od umieszczonych na przyciskach Twojego telefonu. Przyciski sta³e (LM) (LM) CO (LM): U ywany do inicjowania lub odbierania po³¹czenia zewnêtrznego (z linii miejskiej (LM) lub z grupy linii zewnêtrznej). Po naciœniêciu przycisku uzyskuje siê dostêp do zaprogramowanej dla niego linii zewnêtrznej (LM). Mo e zostaæ zaprogramowany równie jako przycisk funkcyjny. AUTO DIAL/STORE: U ywany do szybkiego wybierania systemowego lub do powtarzania zapisanego numeru, zapowiedzi wychodz¹cej (OGM) poczty g³osowej, u ywania funkcji wbudowanych wiadomoœci g³osowych, odtwarzania osobistej/systemowej zapowiedzi wychodz¹cej (BV OGM) oraz zapisywania zmian w programie. REDIAL: S³u y do powtarzania ostatnio wybranego numeru. INTERCOM: U ywa siê go do inicjowania lub odbierania po³¹czeñ interkomowych. SP-PHONE: Umo liwia wybór sposobu korzystania z telefonu: przez s³uchawkê lub bez podnoszenia s³uchawki. PAUSE: U ywa siê go do wstawiania pauzy podczas zapisywania w pamiêci numeru telefonicznego. MESSAGE: S³u y do pozostawiania powiadomienia o wiadomoœci oczekuj¹cej, do oddzwaniania abonentowi, który pozostawi³ informacjê o wiadomoœci oczekuj¹cej lub do ods³uchiwania wiadomoœci g³osowych. We wszystkich rodzajach telefonów oprócz modelu KX-T7700 przycisk ten jest wyposa ony w diodê LED (diodê emituj¹c¹ œwiat³o). W modelu KX-T7700 lampka wiadomoœci/dzwonka informuje o wiadomoœci pozostawionej pod Twoim numerem wewnêtrznym. MONITOR: U ywany przy wybieraniu numeru bez podnoszenia s³uchawki i przy monitorowaniu po³¹czeñ. AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE: S³u y do odbierania po³¹czeñ interkomowych bez koniecznoœci trzymania s³uchawki lub do wyciszania mikrofonu w trakcie rozmowy. TRANS ER: U ywa siê go do przekazywania rozmowy do innego abonenta. Instrukcja obs³ugi 15

16 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu HOLD: S³u y do zawieszania po³¹czenia. CON (Konferencja): U ywany do inicjowania po³¹czeñ konferencyjnych dla trzech lub piêciu abonentów. WD/DND (Przekierowanie po³¹czenia/ /Nie przeszkadzaæ): S³u y do programowania funkcji przekierowywania po³¹czeñ ( WD) lub Nie przeszkadzaæ (TNP). Przycisk nawigacyjny: U ywane do regulacji poziomu g³oœnoœci s³uchawki, g³oœnika oraz s³uchawki nag³ownej oraz kontrastu wyœwietlacza b¹dÿ do wybierania po ¹danych pozycji w menu telefonu. Przycisk regulacji g³oœnoœci: U ywane do regulacji poziomu g³oœnoœci s³uchawki, g³oœnika oraz s³uchawki nag³ownej oraz kontrastu wyœwietlacza b¹dÿ do wybierania po ¹danych pozycji w menu telefonu. Przyciski programowane wed³ug w³asnych potrzeb LASH/RECALL: U ywa siê go do roz³¹czania bie ¹cego po³¹czenia oraz inicjowania kolejnego bez odk³adania s³uchawki lub aby uzyskaæ dostêp do specjalnych funkcji zewnêtrznych (E A) realizowanych przez operatora telefonicznego lub przez nadrzêdn¹ centralê. VOICE CALL: S³u y do automatycznego odbierania rozmów interkomowych. PROGRAM: S³u y do uruchamiania trybu programowania oraz do wy³¹czania tego trybu. Przyciski funkcji programowalnych (P ): Umieszczone w prawej kolumnie przycisków LM (w przypadku telefonu) lub na konsoli DSS. S³u y do uzyskiwania dostêpu do programowalnych funkcji. Najczêœciej u ywany jako przycisk b³yskawicznego wybierania numeru (wybierania jednym przyciskiem. W niniejszym podrêczniku podanie nazwy przycisku w nawiasach np.: (G-LM) oznacza, e jest to programowalny przycisk dostosowany do w³asnych potrzeb. Informacje dotycz¹ce programowania przycisków znajduj¹ siê w podrozdziale Programowanie przycisków. Przycisk zaprogramowany Pojedyncza-LM (P-LM) Grupa-LM (G-LM) unkcja S³u y do uzyskiwania dostêpu do okreœlonej linii miejskiej (LM) w celu inicjowania lub odbierania po³¹czeñ zewnêtrznych. S³u y do uzyskiwania dostêpu do wolnej linii miejskiej (LM) w obrêbie okreœlonej grupy linii miejskich (LM). Za pomoc¹ tego przycisku odbiera siê po³¹czenia przychodz¹ce z linii miejskich nale ¹cych do przydzielonej grupy linii miejskich. Inne-LM (I-LM) Bezpoœredni Wybór Stacji (DSS) (PF) S³u y do uzyskiwania dostêpu do wolnej linii miejskiej w celu inicjowania po³¹czeñ. Za pomoc¹ tego klawisza odbiera siê po³¹czenia przychodz¹ce z linii miejskich nie przydzielonych do przycisków S-LM i G-LM. S³u y do b³yskawicznego uzyskiwania dostêpu do jednego z nr wewnêtrznych. Wybieranie b³yskawiczne S³u y do uzyskiwania b³yskawicznego dostêpu do zaprogramowanego numeru abonenta lub funkcji systemu. 16 Instrukcja obs³ugi

17 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Przycisk zaprogramowany Wiadomoœæ Wiadomoœæ dla innego numeru wewnêtrznego WD/TNP (Przekierowanie po³¹czenia/nie przeszkadzaæ) Zapisz Konferencja Zalogowanie/wylogowanie Blokada nr wewnêtrznego Dzieñ Noc Przerwa Informacja o abonencie zarejestrowanym w strefie systemowej Informacja o abonencie zarejestrowanym w strefie osobistej Wybór informacji o abonencie zarejestrowanym w strefie systemowej S³u y do zostawiania powiadomienia o oczekuj¹cej wiadomoœci, do oddzwaniania do abonenta, który zostawi³ powiadomienie o oczekuj¹cej wiadomoœci lub do odtwarzania wiadomoœci g³osowych. S³u y do uzyskiwania dostêpu (za wyj¹tkiem wbudowanego systemu wiadomoœci g³osowych [BV] ) do wiadomoœci pozostawionych dla innego numeru wewnêtrznego zapisanych w skrzynce pocztowej innego numeru wewnêtrznego w systemie przetwarzania g³osu (VPS). S³u y do programowania parametrów funkcji WD i TNP dla danego numeru wewnêtrznego. S³u y do zapisywania numeru telefonu podczas rozmowy z abonentem dzwoni¹cym z linii miejskiej lub gdy s³ychaæ sygna³ zajêtoœci, aby póÿniej móc ³atwo ten numer wybraæ. S³u y do inicjowania po³¹czeñ konferencyjnych trzech lub piêciu abonentów. U ywany do prze³¹czania pomiêdzy stanem zalogowania a wylogowania. S³u y do zdalnego zablokowania lub odblokowania numeru wewnêtrznego. S³u y do prze³¹czania trybu pracy centrali na tryb dzienny. S³u y do prze³¹czania trybu pracy centrali na tryb nocny. S³u y do prze³¹czania trybu pracy centrali na tryb przerwy obiadowej. S³u y do uzyskiwania informacji o po³¹czeniach zarejestrowanych w strefie systemowej, zapisywania informacji o po³¹czeniach przychodz¹cych w trakcie rozmowy oraz do przegl¹dania tych informacji, gdy nie korzysta siê z telefonu, aby nastêpnie oddzwoniæ. S³u y do uzyskiwania informacji o po³¹czeniach loguj¹cych si¹ w Twojej strefie osobistej, zapisywania informacji o po³¹czeniach przychodz¹cych w trakcie rozmowy oraz do przegl¹dania tych informacji, gdy nie korzysta siê z telefonu, aby nastêpnie oddzwoniæ. S³u y do wyœwietlania i przegl¹dania informacji o abonencie dzwoni¹cym podczas rozmowy, gdy dzwoni telefon lub podczas przegl¹dania informacji o abonentach, do wyœwietlania liczby zalogowanych po³¹czeñ, gdy s³uchawka by³a od³o ona na wide³kach oraz powiadamiania o przepe³nieniu systemowego rejestru po³¹czeñ. S³u y do wyœwietlania i przegl¹dania informacji o abonencie dzwoni¹cym Wybór informacji o abonencie podczas rozmowy, gdy dzwoni telefon lub podczas przegl¹dania informacji zarejestrowanym w strefie o abonentach, do wyœwietlania liczby zalogowanych po³¹czeñ gdy s³uchawka osobistej by³a od³o ona na wide³kach oraz powiadamiania o przepe³nieniu Twojego osobistego obszaru rejestru po³¹czeñ. Rejestrowanie dwukierunkowe S³u y do rejestrowania rozmowy we w³asnej skrzynce pocztowej. Transfer dwukierunkowy S³u y do rejestrowania rozmowy w skrzynce pocztowej okreœlonego numeru wewnêtrznego. Bie ¹ce monitorowanie po³¹czeñ (LCS) Zakoñczenie LCS Transfer do poczty g³osowej unkcja S³u y do monitorowania w³asnej g³osowej skrzynki pocztowej w trakcie pozostawiania wiadomoœci przez abonenta dzwoni¹cego, jak równie do przechwytywania rozmowy w razie potrzeby. S³u y do zakoñczenia monitorowania w³asnej g³osowej skrzynki pocztowej w trakcie pozostawiania komunikatu przez abonenta dzwoni¹cego oraz do wy³¹czenia dÿwiêku informuj¹cego (tryb osobisty) o pozostawianiu przez abonenta dzwoni¹cego wiadomoœci. S³u y do przenoszenia po³¹czenia do skrzynki pocztowej okreœlonego numeru wewnêtrznego. Instrukcja obs³ugi 17

18 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Jak wykonywaæ polecenia Poni ej przedstawiono przyk³adow¹ procedurê obs³ugi systemu. Dzwonienie na inny numer wewnętrzny Połączenie z innym numerem wewnętrznym (połączenie interkomowe) TS/ATJ Podnieś słuchawkę. (DSS) lub nr wewnętrzny Należy nacisnąć przycisk DSS lub wybrać nr wewnętrzny. Rozmawiaj. Lampka przycisku DSS wskazuje bieżący status w następujący sposób: Wyłączona: numer wewnętrzny jest wolny. Świeci się na czerwono: Na danej linii wewnętrznej jest prowadzona rozmowa. Dla szybszej obsługi Jeżeli jesteś operatorem lub często wybierasz niektóre numery wewnętrzne, przyciski DSS okażą się pożyteczne. Czynności wykonywane bez podnoszenia słuchawki Korzystając z przycisku SP-PHONE/INTERCOM, możliwe jest wykonywanie połączeń interkomowych i prowadzenie rozmów, nie podnosząc słuchawki. Informacje na ten temat znajdują się w podrozdziale Rozmowa z innym abonentem bez podnoszenia słuchawki (Obsługa w trybie wolne ręce ). Wskazówki Dostosowanie telefonu według własnych potrzeb Dostosowanie przycisków według własnych potrzeb. Tworzenie i edytowanie przycisku Bezpośredniego Wyboru Stacji (DSS). Informacje dotyczące programowania: prawidłowy lub wymagany sposób programowania. Nazwa funkcji Kolejne czynności Symbole graficzne i skróty są wyjaśnione w rozdziale Opis symboli graficznych. Warunki Je eli przy schemacie czynnoœci nie zosta³ zaznaczony rodzaj telefonu z jakiego korzystasz (np.: wystêpuje tylko skrót TS ), a Ty u ywasz telefonu ATJ, oznacza to, e opisywana funkcja nie jest dostêpna dla tego typu telefonu. Je eli telefon z którego siê korzysta umo liwia dostêp do funkcji na kilka sposobów, nale y wybraæ ten, który jest najwygodniejszy. 18 Instrukcja obs³ugi

19 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Przyk³ad pod³¹czenia Poni sza rycina pokazuje, jakie urz¹dzenia mog¹ zostaæ pod³¹czone do centrali. Akumulatory Drukarka Firma telekomunikacyjna Komputer Komputer ATJ Faks/telefoniczny automat zg³oszeniowy Telefon bezprzewodowy Komputer Domofon Zamek/ /dzwonek domofonu Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki Urz¹dzenie przywo³awcze/ /wzmacniacz i g³oœnik TS Konsola DSS System przetwarzania g³osu Instrukcja obs³ugi 19

20 1.2 Wykonywanie po³¹czeñ 1.2 Wykonywanie po³¹czeñ Wykonywanie po³¹czeñ - funkcje podstawowe Dzwonienie pod inny numer wewnêtrzny Dzwonienie do abonenta zewnêtrznego Korzystanie z kodu rozliczeniowego (wprowadzanie kodu rozliczeniowego) Dzwonienie pod inny numer wewnêtrzny Dzwonienie pod inny numer wewnêtrzny (po³¹czenie interkomowe) TS/ATJ Podnieœ (DSS) lub nr wewnêtrzny Nale y nacisn¹æ przycisk DSS lub wybraæ nr wewnêtrzny. Rozmawiaj. Lampka przycisku DSS wskazuje bie ¹cy status w nastêpuj¹cy sposób: Wy³¹czona: numer wewnêtrzny jest wolny. Œwieci siê na czerwono: na danej linii wewnêtrznej jest prowadzona rozmowa. Dla przyspieszenia obs³ugi Je eli jest siê operatorem lub czêsto wybiera siê niektóre numery wewnêtrzne, przyciski DSS oka ¹ siê po yteczne. Obs³uga bez podnoszenia s³uchawki Korzystaj¹c z przycisku SP-PHONE/INTERCOM, mo liwe jest wykonywanie po³¹czeñ interkomowych i prowadzenie rozmów, nie podnosz¹c s³uchawki. Informacje na ten temat znajduj¹ siê w punkcie Rozmowa bez podnoszenia s³uchawki (obs³uga bez zajmowania r¹k). Dostosowanie telefonu do w³asnych potrzeb Programowanie przycisków Tworzenie i edytowanie przycisków Bezpoœredniego Wyboru Stacji (DSS). 20 Instrukcja obs³ugi

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry

HiPath 3000 HiPath 4000. Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry HiPath 3000 HiPath 4000 Instrukcja obs ugi optipoint 500 entry Informacje dotyczàce instrukcji obs ugi Niniejsza Instrukcja Obs ugi opisuje u ytkowanie aparatów telefonicznych optipoint 500 entry w po

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d

Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO. Wydanie I d Instrukcja obsługi CYFROWEGO TELEFONU SYSTEMOWEGO Wydanie I d CTS-20 Dzięki zakupowi cyfrowego telefonu systemowego CTS-20 wybraliście państwo produkt polski. Dziękujemy bardzo za okazane nam zaufanie.

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania

Komfort i bezpieczeñstwo podró owania Komfort i bezpieczeñstwo podró owania EMG Poland Sp. zo.o. Instrukcja obs³ugi i monta u Wy³¹czny importer marki Steelmate na Polskê ul. Bronis³awa Czecha 59, 04-555 Warszawa tel.: 22 812 09 30, 22 518

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nokia C5 00

Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Instrukcja obsługi Nokia C5 00 Wydanie 4.0 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Kilka słów o urządzeniu 5 Aplikacje biurowe 6 Usługi sieciowe 6 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo