Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi KX-TES824 KX-TEM824. Hybrydowe centrale abonenckie. Model"

Transkrypt

1 Hybrydowe centrale abonenckie Instrukcja obsługi pe Pa na s on ic M ar ke tin g Eu ro Model KX-TES824 KX-TEM824 Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznali się Państwo z niniejszą instrukcją i zachowali ją z myślą o przyszłym użytkowaniu. KX-TES824/KX-TEM824: Wersja 3.0

2 Zalety systemu Korzystanie z wiadomoœci g³osowych [Zintegrowane zapowiedzi wychodz¹ce (BV)] Zintegrowane wiadomoœci g³osowe Funkcja ta umo liwia zaprogramowanie przekierowywania po³¹czeñ przychodz¹cych, tak aby abonent wywo³uj¹cy móg³ pozostawiæ wiadomoœæ, gdy nie mo emy odebraæ telefonu. Dzieñ dobry, tu numer 204. Prosimy zostawiæ wiadomoœæ Gdy pod³¹czony jest system przetwarzania g³osu Integracja z pocztą głosową Funkcja ta umożliwia zaprogramowanie przekierowania połączeń przychodzących do zewnętrznego systemu przetwarzania głosu (VPS), tak aby dzwoniący mogli zostawiać wiadomość w osobistej skrzynce poczty głosowej, gdy nie możesz odebrać telefonu Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Bezpoœredni dostêp do systemu z zewn¹trz (DISA) Zaawansowany system hybrydowy 3-poziomowy automatyczny operator Do tej hybrydowej centrali abonenckiej Abonent wywołujący może być kierowany można podłączyć telefony systemowe do właściwego rozmówcy przez wybieranie firmy Panasonic (TS), konsole DSS cyfr podawanych przez 3-poziomowy (bezpośredniego wyboru abonenta), system zapowiedzi wychodzących DISA urządzenia jednoliniowe, takie jak telefony (OGM). jednoliniowe (ATJ), faksy, telefony Pierwsza zapowiedź Wybierz 0 (operator) bezprzewodowe, urządzenia do DISA 3-poziomowa przesyłania danych. Wybierz 1 zapowiedź OGM 1 3-poziomowa Wybierz 2 zapowiedź OGM 2 3-poziomowa Wybierz 3 zapowiedź OGM 3 Message Message 3-poziomowa Wybierz 0 zapowiedź OGM 22 3-poziomowa Wybierz 1 zapowiedź OGM 23 3-poziomowa Wybierz 2 zapowiedź OGM 24 Message Message Message Message Wybierz 0 (Michał) Wybierz 1 (Jan) Wybierz 2 (Tomasz) 2 Instrukcja obs³ugi

3 1.1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu atwoœæ obs³ugi Telefony firmy Panasonic wyposa one w przycisk nawigacyjny oraz w wyœwietlacz umo liwiaj¹ ³atwy dostêp do ró nych funkcji. Lampka wiadomoœci/dzwonka (jeœli jest) powiadamia o oczekuj¹cym po³¹czeniu lub wiadomoœci. Przycisk nawigacyjny Skróty u ywane w tym podrêczniku, Zalecamy korzystanie z aparatów ATJ firmy Panasonic wyposa onych w obs³ugê wiadomoœci SMS. Telefon systemowy jest okreœlany jako TS *1. Telefon obs³uguj¹cy pojedyncz¹ liniê analogow¹ jest oznaczany jako ATJ. Telefon systemowy z wyœwietlaczem jest oznaczany jako TSzW. Koñcówki oznaczeñ modeli zosta³y pominiête. Czêsto stosowane s¹ poni sze symbole:!! Wskazówki Wa na informacja Lampka wiadomoœci/ /dzwonka Warunki Obsługa telefonów stacjonarnych kompatybilnych z usługą SMS Niniejsza centrala może przesyłać przychodzace wiadomości SMS do konkretnego telefonu obsługującego pojedynczą linię analogową (ATJ), kompatybilnego z tą usługą. Centrum obsługi wiadomości SMS Firma telekomunikacyjna Przed pod³¹czeniem urz¹dzenia nale y sprawdziæ, czy obs³uguje ono dane œrodowisko pracy. Nie ma pe³nej gwarancji zadowalaj¹cej jakoœci dzia³ania w nastêpuj¹cych przypadkach: wspó³pracy i kompatybilnoœci ze wszystkimi urz¹dzeniami i systemami pod³¹czonymi do tego produktu, w³aœciwej obs³ugi i pe³nej kompatybilnoœci ze wszystkimi us³ugami dostarczanymi przez operatorów telekomunikacyjnych za poœrednictwem pod³¹czonych sieci. *1 W niniejszym podrêczniku telefon systemowy (TS) oznacza analogowy telefon systemowy (ATS). Instrukcja obs³ugi 3

4 Wa ne informacje OSTRZE ENIE TO URZ DZENIE MO E BYÆ INSTALOWANE I SERWISOWANE WY CZNIE PRZEZ WYKWALI IKOWANYCH PRACOWNIKÓW SERWISU. JE ELI W WYNIKU AWARII NAST PI ODS ONIÊCIE JAKICHKOLWIEK CZÊŒCI WEWNÊTRZNYCH, NALE Y NATYCHMIAST OD CZYÆ PRZEWÓD ZASILAJ CY I SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z SERWISEM. URZ DZENIE NALE Y OD CZYÆ OD ZASILANIA, JE ELI EMITUJE DYM, NIETYPOWY ZAPACH LUB HA AS. POWY SZE SYTUACJE MOG SPOWODOWAÆ POWSTANIE PO ARU LUB PORA ENIA PR DEM ELEKTRYCZNYM. NALE Y UPEWNIÆ SIÊ, E DYM PRZESTA SIÊ WYDOBYWAÆ I SKONTAKTOWAÆ SIÊ Z AUTORYZOWANYM SERWISEM. PRZY ZMIANIE LOKALIZACJI LUB PRZENOSZENIU URZ DZENIA NAJPIERW NALE Y OD CZYÆ PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY, A NASTÊPNIE PRZEWÓD ZASILAJ CY. POD CZAJ C JE PONOWNIE, NAJPIERW NALE Y POD CZYÆ ZASILANIE, A NASTÊPNIE PRZEWÓD TELEKOMUNIKACYJNY. HYBRYDOWA CENTRALA ABONENCKA JEST WYPOSA ONA WE WTYCZKÊ Z UZIEMIENIEM. ZE WZGLÊDÓW BEZPIECZEÑSTWA WTYCZKA TA MUSI BYÆ POD CZANA DO ZAINSTALOWANEGO ZGODNIE Z PRZEPISAMI GNIAZDA WYPOSA ONEGO W UZIEMIENIE. ABY UNIKN Æ ZAGRO ENIA ZWI ZANEGO Z PO AREM LUB PORA ENIEM PR DEM, NALE Y CHRONIÆ TO URZ DZENIE PRZED DESZCZEM I WILGOCI. PRZEWÓD ZASILAJ CY JEST G ÓWNYM URZ DZENIEM ODCINAJ CYM ZASILANIE. NALE Y UPEWNIÆ SIÊ, E GNIAZDO DO KTÓREGO CENTRALA JEST POD CZONA ZNAJDUJE SIÊ W POBLI U I JEST ATWO DOSTÊPNE. ABY UCHRONIÆ URZ DZENIE PRZED STATYCZNYMI ADUNKAMI ELEKTRYCZNYMI, NIE NALE Y DOTYKAÆ JEGO Z CZ. Zasady bezpieczeñstwa Aby zmniejszyæ ryzyko powstania po aru, pora enia pr¹dem lub odniesienia obra eñ cia³a podczas korzystania ze sprzêtu telefonicznego, nale y zawsze przestrzegaæ podstawowych zasad bezpieczeñstwa, stosuj¹c siê do nastêpuj¹cych zaleceñ: 1. Niniejszy produkt mo e byæ instalowany i serwisowany wy³¹cznie przez wykwalifikowany personel serwisowy. Produkt powinien byæ u ytkowany w stanie w jakim zosta³ zakupiony; nie nale y go rozbieraæ ani modyfikowaæ. Niew³aœciwy demonta lub modyfikacja mo e staæ siê przyczyn¹ po aru, pora enia pr¹dem lub uszkodzenia produktu. 2. Nie nale y u ywaæ urz¹dzenia w pobli u wody na przyk³ad przy wannie, misce do mycia, zlewie czy pralce, w wilgotnej piwnicy czy przy basenie. 3. Nale y unikaæ korzystania z telefonu (innego ni bezprzewodowy) w trakcie burzy z piorunami, poniewa istnieje niewielkie ryzyko pora enia piorunem. 4. Nie nale y u ywaæ telefonu w pobli u Ÿród³a ulatniaj¹cego siê gazu do zg³aszania awarii. 5. Nale y korzystaæ wy³¹cznie z przewodu zasilaj¹cego i baterii zalecanych w niniejszym podrêczniku. Nie nale y wrzucaæ baterii do ognia mog¹ one eksplodowaæ. Baterie nale y utylizowaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami. PROSIMY ZACHOWAÆ TÊ INSTRUKCJÊ 4 Instrukcja obs³ugi

5 Hybrydowe centrale abonenckie KX-TES824E, KX-TES824NE, KX-TES824GR, KX-TES824CE/KX-TEM824CE oraz KX-TES824PD/KX-TEM824PD zostały zaprojektowane do pracy w analogowej publicznej komutowanej sieci telefonicznej (PSTN) krajów europejskich. Panasonic System Networks Co., Ltd./Panasonic System Networks Company U.K. Ltd. oświadczają, że niniejsze urządzenie jest zgodne z podstwowymi wymaganiami i innymi normatywnymi dokumentami Dyrektywy dotyczącej urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych (R&TTE) 1999/5/EC. Deklarację zgodniości odnośnych produktów Panasonic opisanych w niniejszej instrujcji można pobrać odwiedzając stronę internetową : Kontakt z autoryzowanym przedstawicielem: Panasonic Testing Centre GmbH Winsbergring 15, Hamburg, Niemcy Instrukcja obs³ugi 5

6 Uwaga Centrala powinna byæ zainstalowana z dala od urz¹dzeñ generuj¹cych szumy elektryczne, takich jak lampy fluorescencyjne, silniki czy telewizory. Tego rodzaju Ÿród³a szumów mog¹ zak³ócaæ pracê centrali. Nale y chroniæ urz¹dzenie przed kurzem, wilgoci¹, wysok¹ temperatur¹ (powy ej 40 o C) oraz wibracjami, jak równie przed bezpoœrednim œwiat³em s³onecznym. Je eli wyst¹pi¹ problemy z po³¹czeniem siê z numerem linii miejskiej, nale y postêpowaæ wed³ug poni szej instrukcji, aby sprawdziæ linie miejskie (LM): 1. Nale y od³¹czyæ centralê od linii miejskiej (LM). 2. Nale y pod³¹czyæ sprawny telefon obs³uguj¹cy pojedyncz¹ liniê analogow¹ (ATJ) do linii miejskiej (LM). 3. Korzystaj¹c z tego telefonu, nale y po³¹czyæ siê z numerem linii miejskiej. Je eli po³¹czenie nie mo e zostaæ poprawnie zrealizowane, oznacza to uszkodzenie linii miejskiej (LM), do której telefon jest pod³¹czony. Wówczas nale y zg³osiæ ten fakt firmie telekomunikacyjnej. Je eli telefon dzia³a prawid³owo, mo e to oznaczaæ uszkodzenie centrali. Nie nale y jej ponownie pod³¹czaæ do linii miejskiej (LM) przed przekazaniem jej do autoryzowanego serwisu firmy Panasonic. Nie nale y wk³adaæ drutów, szpilek itp. do otworów wentylacyjnych i z³¹cz urz¹dzenia. Urz¹dzenie nale y czyœciæ miêkk¹ œciereczk¹. Do czyszczenia obudowy nie nale y stosowaæ proszku ani adnych substancji chemicznych, takich jak benzyna czy rozpuszczalnik. Jeœli korzysta siê z telefonu systemowego firmy Panasonic (TS), nale y u ywaæ odpowiedniego mikrotelefonu. 6 Instrukcja obs³ugi

7 Informacje dotycz¹ce usuwania odpadów dla u ytkowników zu ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (powszechnego u ytku) Poni szy symbol umieszczony na produkcie i/lub towarzysz¹cej mu dokumentacji oznacza, e dane urz¹dzenie elektryczne lub elektroniczne nie powinno byæ usuwane ³¹czenie ze zwyk³ymi odpadami pochodz¹cymi z gospodarstwa domowego. W celu zachowania w³aœciwego postêpowania, utylizacji i odzyskiwania odpadów, urz¹dzenie nale y oddaæ do w³aœciwego punktu zbierania odpadów, gdzie zostanie nieodp³atnie przyjête. Alternatywnie, w niektórych krajach istnieje mo liwoœæ zwrotu zu ytego urz¹dzenia w miejscu zakupu przy okazji nabywania nowego produktu. W³aœciwa utylizacja pozwala na oszczêdne wykorzystanie zasobów œrodowiska oraz na zapobieganie jakiemukolwiek potencjalnemu wp³ywowi na ludzkie zdrowie lub œrodowisko naturalne, który móg³by wyst¹piæ w przypadku niew³aœciwego pozbywania siê odpadów. Prosimy skonsultowaæ siê z lokalnymi instytucjami zajmuj¹cymi siê utylizacj¹ odpadów lokalnymi w³adzami lub sprzedawc¹ urz¹dzenia, w celu ustalenia najbli szego w³aœciwego punktu zbiórki odpadów. Dla u ytkowników instytucjonalnych w Unii Europejskiej Je eli zamierzacie Pañstwo pozbyæ siê urz¹dzenia elektrycznego lub elektronicznego, prosimy zasiêgn¹æ informacji u jego autoryzowanego sprzedawcy lub dostawcy. Informacja o sposobie usuwania odpadów w krajach poza Uni¹ Europejsk¹ Ten symbol obowi¹zuje tylko w krajach Unii Europejskiej. Je eli Pañstwo zamierzacie pozbyæ siê urz¹dzenia, prosimy zasiêgn¹æ informacji u lokalnych w³adz lub u autoryzowanego sprzedawcy, w celu ustalenia w³aœciwego sposobu utylizacji. Instrukcja obs³ugi 7

8 Wa ne informacje do zachowania na przysz³oœæ Poni sze informacje nale y wydrukowaæ, zapisaæ i zachowaæ, aby mo na by³o w razie potrzeby skorzystaæ z nich w przysz³oœci. Uwaga Numer seryjny urz¹dzenia znajduje siê na etykiecie przytwierdzonej do urz¹dzenia. Nale y zapisaæ numer modelu i numer seryjny jako cechy charakterystyczne zakupu u³atwiaj¹ce identyfikacjê urz¹dzenia w razie kradzie y. NR MODELU NR SERYJNY DATA NABYCIA SPRZEDAWCA ADRES SPRZEDAWCY TELEFON SPRZEDAWCY 8 Instrukcja obs³ugi

9 Spis treœci 1 Eksploatacja Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Wykonywanie po³¹czeñ Wykonywanie po³¹czeñ funkcje podstawowe atwe wybieranie numeru Ponowne wybieranie numeru Gdy wybierany abonent jest zajêty lub gdy nie odpowiada Zmiana sposobu powiadamiania o po³¹czeniu (warianty przywo³ywania dzwonek/g³os) Korzystanie z przyznanych uprawnieñ przy rozmowie z innego numeru wewnêtrznego (wêdruj¹ca COS) Bezpoœredni dostêp do systemu z zewn¹trz (DISA) Odbieranie po³¹czeñ Odbieranie po³¹czeñ Odbieranie po³¹czeñ bez podnoszenia s³uchawki (odpowiadanie bez zajmowania r¹k) Odbieranie po³¹czenia sygnalizowanego dzwonkiem w innym telefonie (przejmowanie po³¹czeñ) Podczas rozmowy Przekazywanie po³¹czenia (transfer po³¹czenia) Zawieszanie po³¹czenia Rozmowa z dwoma abonentami na zmianê (dzielenie po³¹czenia) Odbieranie po³¹czenia oczekuj¹cego Po³¹czenie wielostronne (konferencja) Wyciszanie mikrofonu (wyciszanie) U ywanie s³uchawki nag³ownej (obs³uga s³uchawki nag³ownej) Rozmowa bez podnoszenia s³uchawki (obs³uga bez zajmowania r¹k) Zmiana trybu wybierania numeru (zmiana z wybierania tonowego na impulsowe) Zanim wstaniesz od biurka Przekierowywanie po³¹czeñ [ WD] Prezentacja wiadomoœci na wyœwietlaczu telefonu osoby dzwoni¹cej (komunikat o nieobecnoœci) Zapobieganie u ywaniu Twojego telefonu przez inne osoby (blokada numeru wewnêtrznego) Opuszczanie grupy po³¹czeñ (logowanie/wylogowanie) Korzystanie z wiadomoœci g³osowych [Zintegrowane zapowiedzi wychodz¹ce (BV)] Przywo³ywanie/odpowiadanie na przywo³anie Przywo³anie (Paging) Odpowiadanie na przywo³anie/odrzucanie przywo³añ Dostosowywanie telefonu do w³asnych potrzeb Ustawianie alarmu (monity czasowe) Odrzucanie po³¹czeñ przychodz¹cych (tryb Nie przeszkadzaæ [ang. DND]) Informacja o po³¹czeniach oczekuj¹cych Uniemo liwienie do³¹czania siê innych abonentów do Twojej rozmowy (zabronienie prze³amania zajêtoœci) W³¹czanie muzyki w tle (BGM) Ochrona linii przed sygna³ami powiadamiaj¹cymi (zabezpieczenie linii danych) Instrukcja obs³ugi 9

10 1.7.7 Sprawdzanie trybu pracy centrali Kasowanie ustawieñ funkcji zaprogramowanych dla Twojego numeru wewnêtrznego (kasowanie ustawieñ funkcji numeru wewnêtrznego) Monitorowanie pomieszczenia (pods³uch pomieszczenia) Korzystanie z urz¹dzeñ dostarczanych przez u ytkownika Gdy pod³¹czony jest domofon/elektrozamek Gdy pod³¹czona jest centrala nadrzêdna Gdy pod³¹czony jest system przetwarzania g³osu U ywanie systemowego telefonu z wyœwietlaczem Korzystanie z rejestru po³¹czeñ przychodz¹cych Obs³uga przez operatora/menad era unkcje kontrolne Blokowanie innego numeru wewnêtrznego (zdalna blokada numeru wewnêtrznego) Prze³¹czanie trybów pracy centrali Ustawianie alarmu dla innego numeru wewnêtrznego [zdalne monity czasowe (budzenie)] Kasowanie wszystkich informacji o abonencie wywo³uj¹cym ze strefy systemowej (kasowanie ca³ego rejestru po³¹czeñ przychodz¹cych ze strefy systemowej) Pomijanie lub zapisywanie nowych po³¹czeñ przychodz¹cych w miejsce najstarszych po³¹czeñ zarejestrowanych w strefie systemowej, (301-wsze po³¹czenie przychodz¹ce zarejestrowane w strefie systemowej) Nagrywanie, odtwarzanie i kasowanie systemowych zapowiedzi wychodz¹cych (BV OGM) Zmiana parametrów systemowych za pomoc¹ trybu programowania Dostosowanie telefonu i centrali do w³asnych potrzeb Dostosowanie telefonu do w³asnych potrzeb (programowanie osobiste) Dostosowanie telefonu do w³asnych potrzeb (programowanie osobiste) Zmiana ustawieñ osobistych za pomoc¹ trybu programowania Programowanie przycisków Zarz¹dzanie rejestrami po³¹czeñ i op³atami za po³¹czenia Wymagania Zarz¹dzanie rejestrami po³¹czeñ i op³atami za po³¹czenia Dostosowanie centrali do w³asnych potrzeb (programowanie systemu) Informacje dotycz¹ce programowania Programowanie systemowe Informacje dodatkowe Rozwi¹zywanie problemów Rozwi¹zywanie problemów Tablica numerów funkcji Tablica numerów funkcji Co oznacza ten dÿwiêk Identyfikacja znaczenia sygna³ów Historia wprowadzanych zmian Wersja Indeks Instrukcja obs³ugi

11 Rozdzia³ 1 Eksploatacja Rozdzia³ ten opisuje krok po kroku, jak korzystaæ z ka dej funkcji. Nale y go przeczytaæ, aby poznaæ przydatne funkcje tej centrali. Instrukcja obs³ugi 11

12 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Z jakiego rodzaju telefonów mo na korzystaæ? Mo na korzystaæ z telefonu obs³uguj¹cego pojedyncz¹ liniê analogow¹ (ATJ), z faksu, modemu, telefonu bezprzewodowego lub systemowego telefonu firmy Panasonic (TS) takiego jak KX-T7730. Niektóre funkcje mog¹ nie byæ dostêpne, zale nie od u ywanego aparatu telefonicznego. Je eli korzysta siê z systemowego telefonu Panasonic (TS) wyposa onego w przyciski funkcyjne lub w wyœwietlacz (TSzW) b¹dÿ w oba te elementy, postêpuj¹c zgodnie z instrukcj¹ jak ich u ywaæ, mo na u³atwiæ sobie obs³ugê urz¹dzenia. W przypadku u ywania ATJ zaleca siê stosowanie procedury, w której wybór konkretnego numeru daje dostêp do przypisanej mu funkcji (numer funkcji). Je eli korzysta siê z konsoli DSS, mo na u ywaæ jej przycisków zamiast przycisków na pod³¹czonym telefonie systemowym (TS). Numery funkcji unkcjom zosta³y przydzielone numery, które po wprowadzeniu w telefonie daj¹ dostêp do przyporz¹dkowanych im funkcji. Niektóre z funkcji s¹ dostêpne wy³¹cznie po wprowadzeniu numeru. Co wiêcej, aktywacja niektórych z nich wymaga ustawienia dodatkowych parametrów. Przypadki, w których jest to konieczne zosta³y podane w dalszej czêœci podrêcznika. Uwaga Wartoœci przypisane poszczególnym funkcjom mog¹ ró niæ siê w zale noœci od kraju. Wiêcej informacji mo na uzyskaæ u lokalnego autoryzowanego przedstawiciela firmy Panasonic. Sygan³y tonowe Je eli korzysta siê z systemowego telefonu firmy Panasonic, który nie jest wyposa ony w przyciski funkcyjne, mo na zaprogramowaæ jeden z nie u ywanych przycisków programowalnych jako przycisk funkcyjny. Wiêcej informacji znajduje siê w punkcie Programowanie przycisków. Je eli korzysta siê z telefonu obs³uguj¹cego pojedyncz¹ liniê, który nie posiada klawiszy lub #, nie bêdzie mo liwe uzyskanie dostêpu do funkcji zawieraj¹cych w swoim numerze lub #. W trakcie wykonywania lub po zakoñczeniu czynnoœci s³ychaæ ró ne dÿwiêki informuj¹ce o wyniku dzia³ania. Wiêcej informacji dotycz¹cych rodzajów dÿwiêków i ich znaczenia znajduje siê w punkcie Identyfikacja znaczenia sygna³ów (Informacje dodatkowe). Wyœwietlacz W niniejszej instrukcji wystêpowaæ bêd¹ zwroty wyœwietlacz.... Dotycz¹ one wyœwietlacza systemowego telefonu Panasonic, a opisywane komunikaty u³atwi¹ obs³ugê takiego telefonu. 12 Instrukcja obs³ugi

13 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Twój numer wewnêtrzny Je eli u ywa siê systemowego telefonu Panasonic z wyœwietlaczem, w³asny numer wewnêtrzny mo na potwierdziæ w trybie osobistego programowania lub naciskaj¹c dwukrotnie przycisk ( ) przy podniesionej s³uchawce. Wiêcej informacji znajduje siê w punkcie Zmiana ustawieñ osobistych za pomoc¹ trybu programowania. Korzystanie z przycisku nawigacyjnego/przycisku regulacji g³oœnoœci (w zale noœci od typu TS) Przycisk nawigacyjny mo e byæ wykorzystywany do regulacji kontrastu wyœwietlacza oraz g³oœnoœci - mo na te za jego pomoc¹ wyszukiwaæ ¹dane pozycje na wyœwietlaczu. Nale y naciskaæ klawisz nawigacyjny/klawisz regulacji g³oœnoœci w ¹danym kierunku. Kontrast lub poziom g³oœnoœci oraz pozycje bêd¹ siê zmieniaæ zgodnie z poni szym schematem: Przycisk nawigacyjny Do góry (poziom zwiêksza siê) W lewo Na dó³ (poziom obni a siê) Przyk³ady Przyk³ady wyœwietlaczy i ilustracje przedstawione w jêzyku angielskim pochodz¹ z telefonu pod³¹czonego do centrali KX-TES824/KX-TEM824. Ograniczenia W prawo unkcje zastrze one w ramach programowania nie bêd¹ dostêpne na poziomie numeru wewnêtrznego. Opisy symboli graficznych Przycisk regulacji g³oœnoœci W niniejszym podrêczniku czêsto wystêpuj¹ poni sze symbole graficzne. Ta funkcja nie mo e byæ realizowana za pomoc¹ telefonu ATJ. Przechwyæ liniê miejsk¹ (na jeden z opisanych poni ej sposobów: Naciœnij przycisk LM. Wybierz numer automatycznego dostêpu do linii (9/0) *. Uwaga * W Nowej Zelandii numerem automatycznego dostêpu do linii miejskiej mo e byæ 1 lub 9. Wybierz numer dostêpowy grupy linii miejskich (8) oraz numer grupy linii miejskich. Nie ATJ Patrz Programowanie w razie potrzeby znajdziesz tam informacje o w³aœciwym programowaniu. Do góry (poziom zwiêksza siê) Na dó³ (poziom zmniejsza siê) 8 9 (LM) lub / lub 0 * numer dostępu do grupy linii miejskich Instrukcja obs³ugi 13

14 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu numer zewnêtrzny Podnieœ s³uchawkê (na jeden z opisanych poni ej sposobów): Podnieœ Naciœnij przycisk SP-PHONE. Naciœnij przycisk MONITOR. (Aby rozpocz¹æ rozmowê, podnieœ s³uchawkê). Od³ó s³uchawkê (na jeden z opisanych poni ej sposobów: Od³ó Naciœnij przycisk SP-PHONE. Naciœnij przycisk MONITOR. Rozmawiaj. S³ychaæ sygna³ zajêtoœci, potwierdzenia, wybierania, dzwonienia lub oddzwaniania. S. zajêtoœci: sygna³ zajêtoœci S. potwierdzeni: sygna³ potwierdzenia S. wybierania: sygna³ wybierania S. oddzwaniania: sygna³ oddzwaniania Wybierz zewnêtrzny numer telefonu. ¹dany nr nr wewnêtrzny nr telefonu Naciœnij przycisk wywo³ywania na domofonie. Delikatnie naciœnij wide³ki. Wybierz ¹dany numer. Przyk³ad kod rozliczeniowy WprowadŸ kod rozliczeniowy. Wybierz numer wewnêtrzny. Wybierz numer telefonu (wewnêtrzny lub zewnêtrzny). 14 Instrukcja obs³ugi

15 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Gdy korzysta siê z systemowego telefonu Panasonic Je eli korzysta siê z systemowego telefonu Panasonic lub konsoli DSS, do dyspozycji jest kilka przedstawionych poni ej przycisków funkcyjnych. Wspomniane przyciski u³atwiaj¹ niektóre czynnoœci. Ilustracje mog¹ ró niæ siê od umieszczonych na przyciskach Twojego telefonu. Przyciski sta³e (LM) (LM) CO (LM): U ywany do inicjowania lub odbierania po³¹czenia zewnêtrznego (z linii miejskiej (LM) lub z grupy linii zewnêtrznej). Po naciœniêciu przycisku uzyskuje siê dostêp do zaprogramowanej dla niego linii zewnêtrznej (LM). Mo e zostaæ zaprogramowany równie jako przycisk funkcyjny. AUTO DIAL/STORE: U ywany do szybkiego wybierania systemowego lub do powtarzania zapisanego numeru, zapowiedzi wychodz¹cej (OGM) poczty g³osowej, u ywania funkcji wbudowanych wiadomoœci g³osowych, odtwarzania osobistej/systemowej zapowiedzi wychodz¹cej (BV OGM) oraz zapisywania zmian w programie. REDIAL: S³u y do powtarzania ostatnio wybranego numeru. INTERCOM: U ywa siê go do inicjowania lub odbierania po³¹czeñ interkomowych. SP-PHONE: Umo liwia wybór sposobu korzystania z telefonu: przez s³uchawkê lub bez podnoszenia s³uchawki. PAUSE: U ywa siê go do wstawiania pauzy podczas zapisywania w pamiêci numeru telefonicznego. MESSAGE: S³u y do pozostawiania powiadomienia o wiadomoœci oczekuj¹cej, do oddzwaniania abonentowi, który pozostawi³ informacjê o wiadomoœci oczekuj¹cej lub do ods³uchiwania wiadomoœci g³osowych. We wszystkich rodzajach telefonów oprócz modelu KX-T7700 przycisk ten jest wyposa ony w diodê LED (diodê emituj¹c¹ œwiat³o). W modelu KX-T7700 lampka wiadomoœci/dzwonka informuje o wiadomoœci pozostawionej pod Twoim numerem wewnêtrznym. MONITOR: U ywany przy wybieraniu numeru bez podnoszenia s³uchawki i przy monitorowaniu po³¹czeñ. AUTO ANS (Auto Answer)/MUTE: S³u y do odbierania po³¹czeñ interkomowych bez koniecznoœci trzymania s³uchawki lub do wyciszania mikrofonu w trakcie rozmowy. TRANS ER: U ywa siê go do przekazywania rozmowy do innego abonenta. Instrukcja obs³ugi 15

16 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu HOLD: S³u y do zawieszania po³¹czenia. CON (Konferencja): U ywany do inicjowania po³¹czeñ konferencyjnych dla trzech lub piêciu abonentów. WD/DND (Przekierowanie po³¹czenia/ /Nie przeszkadzaæ): S³u y do programowania funkcji przekierowywania po³¹czeñ ( WD) lub Nie przeszkadzaæ (TNP). Przycisk nawigacyjny: U ywane do regulacji poziomu g³oœnoœci s³uchawki, g³oœnika oraz s³uchawki nag³ownej oraz kontrastu wyœwietlacza b¹dÿ do wybierania po ¹danych pozycji w menu telefonu. Przycisk regulacji g³oœnoœci: U ywane do regulacji poziomu g³oœnoœci s³uchawki, g³oœnika oraz s³uchawki nag³ownej oraz kontrastu wyœwietlacza b¹dÿ do wybierania po ¹danych pozycji w menu telefonu. Przyciski programowane wed³ug w³asnych potrzeb LASH/RECALL: U ywa siê go do roz³¹czania bie ¹cego po³¹czenia oraz inicjowania kolejnego bez odk³adania s³uchawki lub aby uzyskaæ dostêp do specjalnych funkcji zewnêtrznych (E A) realizowanych przez operatora telefonicznego lub przez nadrzêdn¹ centralê. VOICE CALL: S³u y do automatycznego odbierania rozmów interkomowych. PROGRAM: S³u y do uruchamiania trybu programowania oraz do wy³¹czania tego trybu. Przyciski funkcji programowalnych (P ): Umieszczone w prawej kolumnie przycisków LM (w przypadku telefonu) lub na konsoli DSS. S³u y do uzyskiwania dostêpu do programowalnych funkcji. Najczêœciej u ywany jako przycisk b³yskawicznego wybierania numeru (wybierania jednym przyciskiem. W niniejszym podrêczniku podanie nazwy przycisku w nawiasach np.: (G-LM) oznacza, e jest to programowalny przycisk dostosowany do w³asnych potrzeb. Informacje dotycz¹ce programowania przycisków znajduj¹ siê w podrozdziale Programowanie przycisków. Przycisk zaprogramowany Pojedyncza-LM (P-LM) Grupa-LM (G-LM) unkcja S³u y do uzyskiwania dostêpu do okreœlonej linii miejskiej (LM) w celu inicjowania lub odbierania po³¹czeñ zewnêtrznych. S³u y do uzyskiwania dostêpu do wolnej linii miejskiej (LM) w obrêbie okreœlonej grupy linii miejskich (LM). Za pomoc¹ tego przycisku odbiera siê po³¹czenia przychodz¹ce z linii miejskich nale ¹cych do przydzielonej grupy linii miejskich. Inne-LM (I-LM) Bezpoœredni Wybór Stacji (DSS) (PF) S³u y do uzyskiwania dostêpu do wolnej linii miejskiej w celu inicjowania po³¹czeñ. Za pomoc¹ tego klawisza odbiera siê po³¹czenia przychodz¹ce z linii miejskich nie przydzielonych do przycisków S-LM i G-LM. S³u y do b³yskawicznego uzyskiwania dostêpu do jednego z nr wewnêtrznych. Wybieranie b³yskawiczne S³u y do uzyskiwania b³yskawicznego dostêpu do zaprogramowanego numeru abonenta lub funkcji systemu. 16 Instrukcja obs³ugi

17 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Przycisk zaprogramowany Wiadomoœæ Wiadomoœæ dla innego numeru wewnêtrznego WD/TNP (Przekierowanie po³¹czenia/nie przeszkadzaæ) Zapisz Konferencja Zalogowanie/wylogowanie Blokada nr wewnêtrznego Dzieñ Noc Przerwa Informacja o abonencie zarejestrowanym w strefie systemowej Informacja o abonencie zarejestrowanym w strefie osobistej Wybór informacji o abonencie zarejestrowanym w strefie systemowej S³u y do zostawiania powiadomienia o oczekuj¹cej wiadomoœci, do oddzwaniania do abonenta, który zostawi³ powiadomienie o oczekuj¹cej wiadomoœci lub do odtwarzania wiadomoœci g³osowych. S³u y do uzyskiwania dostêpu (za wyj¹tkiem wbudowanego systemu wiadomoœci g³osowych [BV] ) do wiadomoœci pozostawionych dla innego numeru wewnêtrznego zapisanych w skrzynce pocztowej innego numeru wewnêtrznego w systemie przetwarzania g³osu (VPS). S³u y do programowania parametrów funkcji WD i TNP dla danego numeru wewnêtrznego. S³u y do zapisywania numeru telefonu podczas rozmowy z abonentem dzwoni¹cym z linii miejskiej lub gdy s³ychaæ sygna³ zajêtoœci, aby póÿniej móc ³atwo ten numer wybraæ. S³u y do inicjowania po³¹czeñ konferencyjnych trzech lub piêciu abonentów. U ywany do prze³¹czania pomiêdzy stanem zalogowania a wylogowania. S³u y do zdalnego zablokowania lub odblokowania numeru wewnêtrznego. S³u y do prze³¹czania trybu pracy centrali na tryb dzienny. S³u y do prze³¹czania trybu pracy centrali na tryb nocny. S³u y do prze³¹czania trybu pracy centrali na tryb przerwy obiadowej. S³u y do uzyskiwania informacji o po³¹czeniach zarejestrowanych w strefie systemowej, zapisywania informacji o po³¹czeniach przychodz¹cych w trakcie rozmowy oraz do przegl¹dania tych informacji, gdy nie korzysta siê z telefonu, aby nastêpnie oddzwoniæ. S³u y do uzyskiwania informacji o po³¹czeniach loguj¹cych si¹ w Twojej strefie osobistej, zapisywania informacji o po³¹czeniach przychodz¹cych w trakcie rozmowy oraz do przegl¹dania tych informacji, gdy nie korzysta siê z telefonu, aby nastêpnie oddzwoniæ. S³u y do wyœwietlania i przegl¹dania informacji o abonencie dzwoni¹cym podczas rozmowy, gdy dzwoni telefon lub podczas przegl¹dania informacji o abonentach, do wyœwietlania liczby zalogowanych po³¹czeñ, gdy s³uchawka by³a od³o ona na wide³kach oraz powiadamiania o przepe³nieniu systemowego rejestru po³¹czeñ. S³u y do wyœwietlania i przegl¹dania informacji o abonencie dzwoni¹cym Wybór informacji o abonencie podczas rozmowy, gdy dzwoni telefon lub podczas przegl¹dania informacji zarejestrowanym w strefie o abonentach, do wyœwietlania liczby zalogowanych po³¹czeñ gdy s³uchawka osobistej by³a od³o ona na wide³kach oraz powiadamiania o przepe³nieniu Twojego osobistego obszaru rejestru po³¹czeñ. Rejestrowanie dwukierunkowe S³u y do rejestrowania rozmowy we w³asnej skrzynce pocztowej. Transfer dwukierunkowy S³u y do rejestrowania rozmowy w skrzynce pocztowej okreœlonego numeru wewnêtrznego. Bie ¹ce monitorowanie po³¹czeñ (LCS) Zakoñczenie LCS Transfer do poczty g³osowej unkcja S³u y do monitorowania w³asnej g³osowej skrzynki pocztowej w trakcie pozostawiania wiadomoœci przez abonenta dzwoni¹cego, jak równie do przechwytywania rozmowy w razie potrzeby. S³u y do zakoñczenia monitorowania w³asnej g³osowej skrzynki pocztowej w trakcie pozostawiania komunikatu przez abonenta dzwoni¹cego oraz do wy³¹czenia dÿwiêku informuj¹cego (tryb osobisty) o pozostawianiu przez abonenta dzwoni¹cego wiadomoœci. S³u y do przenoszenia po³¹czenia do skrzynki pocztowej okreœlonego numeru wewnêtrznego. Instrukcja obs³ugi 17

18 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Jak wykonywaæ polecenia Poni ej przedstawiono przyk³adow¹ procedurê obs³ugi systemu. Dzwonienie na inny numer wewnętrzny Połączenie z innym numerem wewnętrznym (połączenie interkomowe) TS/ATJ Podnieś słuchawkę. (DSS) lub nr wewnętrzny Należy nacisnąć przycisk DSS lub wybrać nr wewnętrzny. Rozmawiaj. Lampka przycisku DSS wskazuje bieżący status w następujący sposób: Wyłączona: numer wewnętrzny jest wolny. Świeci się na czerwono: Na danej linii wewnętrznej jest prowadzona rozmowa. Dla szybszej obsługi Jeżeli jesteś operatorem lub często wybierasz niektóre numery wewnętrzne, przyciski DSS okażą się pożyteczne. Czynności wykonywane bez podnoszenia słuchawki Korzystając z przycisku SP-PHONE/INTERCOM, możliwe jest wykonywanie połączeń interkomowych i prowadzenie rozmów, nie podnosząc słuchawki. Informacje na ten temat znajdują się w podrozdziale Rozmowa z innym abonentem bez podnoszenia słuchawki (Obsługa w trybie wolne ręce ). Wskazówki Dostosowanie telefonu według własnych potrzeb Dostosowanie przycisków według własnych potrzeb. Tworzenie i edytowanie przycisku Bezpośredniego Wyboru Stacji (DSS). Informacje dotyczące programowania: prawidłowy lub wymagany sposób programowania. Nazwa funkcji Kolejne czynności Symbole graficzne i skróty są wyjaśnione w rozdziale Opis symboli graficznych. Warunki Je eli przy schemacie czynnoœci nie zosta³ zaznaczony rodzaj telefonu z jakiego korzystasz (np.: wystêpuje tylko skrót TS ), a Ty u ywasz telefonu ATJ, oznacza to, e opisywana funkcja nie jest dostêpna dla tego typu telefonu. Je eli telefon z którego siê korzysta umo liwia dostêp do funkcji na kilka sposobów, nale y wybraæ ten, który jest najwygodniejszy. 18 Instrukcja obs³ugi

19 1.1 Zanim zaczniesz korzystaæ z telefonu Przyk³ad pod³¹czenia Poni sza rycina pokazuje, jakie urz¹dzenia mog¹ zostaæ pod³¹czone do centrali. Akumulatory Drukarka Firma telekomunikacyjna Komputer Komputer ATJ Faks/telefoniczny automat zg³oszeniowy Telefon bezprzewodowy Komputer Domofon Zamek/ /dzwonek domofonu Zewnêtrzne Ÿród³o muzyki Urz¹dzenie przywo³awcze/ /wzmacniacz i g³oœnik TS Konsola DSS System przetwarzania g³osu Instrukcja obs³ugi 19

20 1.2 Wykonywanie po³¹czeñ 1.2 Wykonywanie po³¹czeñ Wykonywanie po³¹czeñ - funkcje podstawowe Dzwonienie pod inny numer wewnêtrzny Dzwonienie do abonenta zewnêtrznego Korzystanie z kodu rozliczeniowego (wprowadzanie kodu rozliczeniowego) Dzwonienie pod inny numer wewnêtrzny Dzwonienie pod inny numer wewnêtrzny (po³¹czenie interkomowe) TS/ATJ Podnieœ (DSS) lub nr wewnêtrzny Nale y nacisn¹æ przycisk DSS lub wybraæ nr wewnêtrzny. Rozmawiaj. Lampka przycisku DSS wskazuje bie ¹cy status w nastêpuj¹cy sposób: Wy³¹czona: numer wewnêtrzny jest wolny. Œwieci siê na czerwono: na danej linii wewnêtrznej jest prowadzona rozmowa. Dla przyspieszenia obs³ugi Je eli jest siê operatorem lub czêsto wybiera siê niektóre numery wewnêtrzne, przyciski DSS oka ¹ siê po yteczne. Obs³uga bez podnoszenia s³uchawki Korzystaj¹c z przycisku SP-PHONE/INTERCOM, mo liwe jest wykonywanie po³¹czeñ interkomowych i prowadzenie rozmów, nie podnosz¹c s³uchawki. Informacje na ten temat znajduj¹ siê w punkcie Rozmowa bez podnoszenia s³uchawki (obs³uga bez zajmowania r¹k). Dostosowanie telefonu do w³asnych potrzeb Programowanie przycisków Tworzenie i edytowanie przycisków Bezpoœredniego Wyboru Stacji (DSS). 20 Instrukcja obs³ugi

KX-TEA308. Instrukcja obsługi. Hybrydowe centrale abonenckie. PDF processed with CutePDF evaluation edition

KX-TEA308. Instrukcja obsługi. Hybrydowe centrale abonenckie. PDF processed with CutePDF evaluation edition Hybrydowe centrale abonenckie KX-TEA308 Pa na so ni c M ar ke tin g Eu Model: ro p e Instrukcja obsługi Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup zaawansowanej hybrydowej centrali abonenckiej. Prosimy,

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj

Witamy. Szybki start. philips. Pod³¹cz. Zainstaluj. U ywaj Witamy Szybki start 1 2 3 Pod³¹cz Zainstaluj U ywaj philips + Zawartoœæ opakowania Baza CD640 ALBO - Connect Install Enjoy S³uchawka CD640/CD645 Baza CD645 Zasilacz bazy Welcome Quick start guide 3 1 2

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms Obsługa centrali: Sygnały akustyczne centrali (w słuchawce): W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne: Nazwa sygnału Rytm sygnału Opis zgłoszenia centrali ciągły ton

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM

INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON. (kolor) CDV - 6NTM INSTRUKCJA MONTA U / OBS UGI VIDEODOMOFON (kolor) CDV - 6NTM OPIS MONITOR 1. Przycisk stanu wyj¹tkowego 2. Ochrona 1 3. Ochrona 2 4. W³amanie 5. WskaŸnik zasilania 6. Telefon 7. Monitor 8. WskaŸnik wyjœcie

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

Aparat First REFLEXES zapewnia prosty i szybki dostêp do wszystkich us³ug oraz funkcji oferowanych przez system Alcatel 4400.

Aparat First REFLEXES zapewnia prosty i szybki dostêp do wszystkich us³ug oraz funkcji oferowanych przez system Alcatel 4400. Alcatel OmniPCX 4400 Instrukcja obs³ugi aparatu telefonicznego First REFLEXES Alcatel 4400 Aparat First REFLEXES zapewnia prosty i szybki dostêp do wszystkich us³ug oraz funkcji oferowanych przez system

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA ZESTAW OPTYCZNY PHANTOM INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnego zestawu bezprzewodowego marki IBOX. W zestawie zastosowano nowoczesn¹ technologie radiow¹.

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe Centrale Abonenckie KX-TES824 KX-TEM824

Hybrydowe Centrale Abonenckie KX-TES824 KX-TEM824 Hybrydowe Centrale Abonenckie KXTES8 KXTEM8 Najlepsze rozwi¹zanie Twoich komunikacyjnych potrzeb Telefon jest Twoim g³ównym narzêdziem komunikacji ³¹czy Ciê z partnerami w interesach, klientami, przyjació³mi,

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Panasonic Marketing Europe

Panasonic Marketing Europe Hybrydowe centrale abonenckie IP Model: Instrukcja obsługi KX-TDA100D Dziękujemy, że zdecydowali się Państwo na zakup hybrydowej centrali abonenckiej IP Panasonic. Prosimy, by przed rozpoczęciem korzystania

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie.

Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Szanowny Kliencie, dziêkujemy za zaufanie jakim obdarzy³eœ nasz¹ firmê wybieraj¹c to urz¹dzenie. Transmisja radiowa umo liwia wiêksz¹ dowolnoœæ przy instalowaniu i u ytkowaniu urz¹dzeñ. Protokó³ X2D jest

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pos³ugiwaæ siê instrukcj¹? +RZ Posiadasz aparat cyfrowy Alcatel First Reflexes. Ten aparat, bardzo ³atwy w u yciu, zosta³

Bardziej szczegółowo

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1

BUS - Kabel. Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 BUS - Kabel Do po³¹czenia interfejsów magistrali TAC - BUS BK 1 BK 10 BK 40-1 Nr katalogowy 719 001 351 nr katalogowy 7 719 001 350 nr katalogowy 7 719 002 012 6 720 604 442 (03.06) PL (94862928/8368-4357B)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21)

INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) MODU KAMERY KAM-1 z symetryzatorem INSTRUKCJA INSTALACJI I URUCHOMIENIA V1.1 (2011-02-21) 1. BEZPIECZEÑSTWO U YTKOWANIA I WARUNKI EKSPLOATACJI Przed przyst¹pieniem do instalacji modu³u kamery nale y zapoznaæ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER

Instrukcja użytkowania DRIVER. Programator z przewodem sterowniczym. DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Instrukcja użytkowania DRIVER Programator z przewodem sterowniczym 6050425 6050426 DRIVER 610 lub 620-1 lub 2 strefy DRIVER Opis Urządzenie pozwala na programowanie temperatury komfortowej oraz ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Panasonic Marketing Europe

Panasonic Marketing Europe Instrukcja obsługi Centrale Pure IP Modele: KX-NCP500/KX-NCP1000 KX-TDE100/KX-TDE200/KX-TDE600 Dziękujemy Państwu za nabycie w pełni opartej na technologii IP centrali Panasonic. Prosimy, by przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy

Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com Instrukcja obsługi Wyświetlacz wielkogabarytowy KERN

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH

BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH BTE-010 ZESTAW S UCHAWKOWY BLUETOOTH Instrukcja obs³ugi IMPORTER: DSV sp. z o.o. S.KA; Plac Kaszubski 8; 81-350 1. POWITANIE Dziêkujemy za zakup tego produktu i równoczeœnie gratulujemy trafnego wyboru.

Bardziej szczegółowo

PLATAN Sp. z o.o. UWAGA!

PLATAN Sp. z o.o. UWAGA! PLATAN Sp. z o.o.! Program obs³uguj¹cy centralê jest ci¹gle modyfikowany zgodnie z yczeniami klientów. Dlatego niniejsza instrukcja mo e nie zawieraæ opisu wszystkich funkcji. Aktualn¹ informacjê na temat

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów

INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269. Przenośny detektor gazów INSTRUKCJA OBSŁUGI JL269 Przenośny detektor gazów Aby zapewnić maksymalną ochronę, przed przystąpieniem do pomiarów naleŝy uwaŝnie przeczytać niniejszą instrukcję. 1. Detektor gazu JL269 jest urządzeniem,

Bardziej szczegółowo

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi

REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK Instrukcja obs³ugi REGULATOR TEMPERATURY POMPY DK 5000 Instrukcja obs³ugi INS-001-003 130x180 Regulator temperatury pompy DK 5000 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Regulator przeznaczony jest do pracy z pompami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu

Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Instrukcja obs³ugi wideodomofonu Przed zainstalowaniem i uruchomieniem niniejszego zestawu wideodomofonowego nale y dok³adnie zapoznaæ siê z poni sz¹ instrukcj¹ obs³ugi. Nieprawid³owe pod³¹czenie i spowodowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Model: LJ-300. Telefon sznurowy

Instrukcja obs³ugi. Model: LJ-300. Telefon sznurowy R Model: LJ-300 Telefon sznurowy RoHS Przedsiêbiorstwo Dartel s.c., Podlipie 26, 29-100 W³oszczowa Tel.: 413914733, e-mail: dartel@dartel.eu, www.dartel.eu Spis treœci I. Wiadomoœci wstêpne...2 Funkcje

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI PILOT ZDALNEGO STEROWANIA INSTRUKCJA OBS UGI Przeczytaj przed u yciem i zachowaj Przyciski pilota zdalnego sterowania Nadajnik sygna³u Skieruj pilot t¹ stron¹ w kierunku odbiornika sygna³u na jednostce

Bardziej szczegółowo

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84

1 Usługa POTS 20,05. 2 Usługa ISDN-BRA 29,16. 3 Usługa ISDN-PRA za 15 kanałów 463,84 Załącznik nr 2 do Decyzji Prezesa UKE z dnia nr DHRT-WORK-6082-1/12( ) W Ofercie SOR wprowadza się następujące zmiany: Tabela nr 38 otrzymuje następujące brzmienie: Tabela nr 38. Opłaty miesięczne za usługi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL

Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 539 Instrukcja obs³ugi ciep³omierza AT 539 SUPERCAL 2 AQUATHERM 1. Wstêp Niniejsza Instrukcja s³u y do zapoznania odbiorców z warunkami prawid³owej eksploatacji ciep³omierzy AT 539 SUPERCAL w wykonaniu

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz

I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz I. Ważne zalecenia - przeczytaj zanim włączysz urządzenie. Aparat telefoniczny przewodowy Leon 1 Nie używaj produktu w miejscach wilgotnych oraz w pobliżu wody. 2 Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1

INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 INSTRUKCJA MONTAśU / OBSŁUGI ZESTAW VIDEODOMOFONOWY MT 200B-K1 / SAC5B-K1 Importer: GDE POLSKA Ul. Koniecznego 46 32-040 Świątniki Górne tel. +48 12 256 50 25(35) GSM: +48 697 777 519 biuro@gde.pl www.gde.pl

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44)

OSTRZEŻENIA DANE TECHNICZNE. Wbudowana bateria słoneczna oraz alkaliczna bateria manganowa (1,5 V LR44) KALKULATOR ELEKTRONICZNY EL-M711E INSTRUKCJA OBSŁUGI OSTRZEŻENIA Nie wolno wywierać nadmiernego nacisku na wyświetlacz ciekłokrystaliczny, ponieważ jest on wykonany ze szkła. W żadnym wypadku nie wolno

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane.

*3 - oddzwania do ostatnio dzwoniącego numeru wewnętrznego, którego wywołanie nie zostało odebrane. KODY FUNKCJI CENTRALI A4400. 0 - zajęcie linii miejskiej 9 lub [8000] - wywołanie operatora (telefonistki) #* - powtórne wybranie numeru (REDIAL) #1 - szybkie wybranie aparatu wspomagającego (numer wspomagający

Bardziej szczegółowo

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych:

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: TECHNIK TELEKOMUNIKACJI Proponowane zadanie praktyczne sprawdza umiejętności określone w standardzie wymagań egzaminacyjnych: 1. Określać warunki eksploatacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Współpraca z centralą abonencką UWAGA: Współpraca z centralą abonencką może przyjmować różną formę, w zależności od dostępności funkcji tego typu. Przekazanie połączenia

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85

Pilot wielofunkcyjny. Instrukcja instalowania i użytkowania. Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Pilot wielofunkcyjny kod: 6700003 Informacje: www.deltadore.pl Tel.: +48 12 296 35 84 Fax: + 48 12 296 35 85 Delta Dore Polska Sp. z o.o. ul. Brodowicza 8/4, 31-518 Kraków e-mail: biuro@deltadore.pl Gwarancja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obs³ugi

Skrócona instrukcja obs³ugi Skrócona instrukcja obs³ugi Technologia Led&Laser Modele: XJ-A130/A135/A140/A145/A150/A155 XJ-A230/A235/A240/A245/A250/A255 Szczegó³owa instrukcja monta u, ustawienia oraz obs³ugi dla ka dego z wymienionych

Bardziej szczegółowo

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi

ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi ul. Wierzbicka 37 26-600 Radom MIKROTELEFON MONTERSKI DR-700 Instrukcja obsługi - 2 - 1. Wstęp W odróżnieniu od innych aparatów monterskich, mikrotelefon DR-700 wyposażony jest w omomierz wyskalowany w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1.

Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji Wydanie 1. Konwerter Nokia (CA-55) Instrukcja instalacji 9238694 Wydanie 1. Copyright 2005 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii czê ci

Bardziej szczegółowo

Panasonic. Instrukcja obsługi KX-TA308. Rozszerzony System Hybrydowy

Panasonic. Instrukcja obsługi KX-TA308. Rozszerzony System Hybrydowy Panasonic Rozszerzony System Hybrydowy Instrukcja obsługi KX-TA308 MODEL KX-TA616 Przed uruchomieniem Rozszerzonego Systemu Hybrydowego, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji. Panasonic dziękuje

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Bateryjny Konwerter CAK-02

Bateryjny Konwerter CAK-02 COMMON S. A. ul. Aleksandrowska 67/93 91-205 ódÿ, PL Tel.: (+48 42) 613 56 00 Fax: (+48 42) 613 56 98 Bateryjny Konwerter Dokumentacja Techniczno Ruchowa CAK2/0211/001U ódÿ 2001 Spis 1. Wprowadzenie..................................

Bardziej szczegółowo

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną

Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną Podstawowe usługi oferowane przez centralę telefoniczną 1.Wstęp Zainstalowana w Politechnice Gdańskiej centrala telefoniczna ALCATEL 4400 jest nowoczesną, w pełni cyfrową centralą telefoniczną. Oprócz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO INSTRUKCJA U YTKOWNIKA ELEKTRONICZNEGO ZAMKA SZYFROWEGO SDK-K OFF ON 1 2 3 4 5 6 7 8 0 9 TEST KEY R ZAK AD MONTA U URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH "OLKO" ul. Pomorska 141/143 71-812 Szczecin tel. +48 (091) 46-91-992

Bardziej szczegółowo

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi

Hicom 150 E optiset E entry. Instrukcja obs³ugi Hicom 150 E optiset E entry Instrukcja obs³ugi 2 W tej instrukcji obs³ugi s¹ opisane wszystkie funkcje/procedury obs³ugi. Wykorzystanie poszczególnych funkcji zale y od indywidualnych uprawnieñ Twojego

Bardziej szczegółowo

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji

Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji Kabel do transmisji danych CA-42 krótka instrukcja instalacji 9234594 Wydanie 2 Nokia, Nokia Connecting People i Pop-Port s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Copyright 2005

Bardziej szczegółowo

PANEL STERUJ CY CONTROL. Instrukcja obs³ugi

PANEL STERUJ CY CONTROL. Instrukcja obs³ugi PANEL STERUJ CY CONTROL Instrukcja obs³ugi INS-011-002 130x180 Wskazówki bezpieczeñstwa i zalecenia instalacyjne Panel steruj¹cy przeznaczony jest do wspó³pracy z wybranymi regulatorami firmy DK System

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a

S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a GWARANCJA GWARANCJA ul. Konstantynowska 79/81 95-200 Pabianice tel/fax 42-2152383, 2270971 e-mail: fif@fif.com.pl SAMOCZYNNY ZA CZNIK REZERWY S Z R - 2 8 1 A p l i k a c j a g o o d i d e a s g o o d s

Bardziej szczegółowo

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY

TERMOSTAT PROGRAMOWALNY 1 1 12 Fce T10 TERMOSTAT RAMOWALNY - + 24 i T10 Termostat programowalny T10 przeznaczony jest do automatycznej r e g u l a c j i t e m p e r a t u r y w pomieszczeniu, poprzez w³¹czanie i wy³¹czanie kot³a.

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r.

cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. cennik usług telekomunikacyjnych usługi do wyboru i usługi dodatkowe (plany dla biznesu w dostępie analogowym) obowiązuje od dnia 1 maja 2011 r. SPIS TREŚCI Część I. Usługi do wyboru 3 Oferta usług do

Bardziej szczegółowo

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej.

Pompa obiegowa pracuje przy temperaturach wy szych od nastawionych, a wy³¹cza siê po spadku temperatury poni ej nastawionej. 1 Instrukcja obs³ugi Mikroprocesorowy regulator pompy c.o. HYDROS 100 przeznaczony jest do automatycznego za³¹czania i wy³¹czania pompy obiegowej c.o. w zale noœci od ustawionej temperatury. Zespó³ regulator

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Pomoc g³osowa i mowa

Pomoc g³osowa i mowa Pomoc g³osowa i mowa 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrze one. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries s± znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208

Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 Instrukcja Obsługi Telefonu CallCenter BH-208 1.Wstęp. Dziękujemy za zainteresowanie się telefonem BH-208. Mamy nadzieję, że produkt spełni Państwa oczekiwania. Przed użyciem telefonu proszę zapoznać się

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03. do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima. ver. 2.

PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03. do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima. ver. 2. PLATAN Sp. z o.o. BRAMOFON DB 03 do central telefonicznych: Solo 5, Classic 12, Progres 40, Cyfra 50, Sigma DCT 80, Cyfra 200, Optima ver. 2.2 1 Bramofon DB03 Spis treœci 1. Dane u ytkowe... 3 2. Dane

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci

Czêœæ I Instalacja. Czêœæ II Instrukcja obs³ugi. Spis treœci L Spis treœci Czêœæ I Instalacja Czêœæ pierwsza jest przeznaczona dla serwisanta. Zawiera informacje dotycz¹ce pod³¹czeñ elektrycznych i monta u sterownika I.D.E. e1.01. Czêœæ druga jest przeznaczona dla

Bardziej szczegółowo

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation

9243071 Wydanie 1 PL. Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation 9243071 Wydanie 1 PL Nokia i Nokia Connecting People s± zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia do swoich potrzeb Nokia 9300i Dostosowywanie urz±dzenia

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 210 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp

Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Twój świat. Cały świat. instrukcja uruchomienia usługi telefonia internetowa tp Witamy w usłudze telefonia internetowa tp! Telefonia internetowa tp umożliwia tanie połączenia telefoniczne w oparciu o technologię

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO

ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO ELEKTRONICZNY MODU HAKA SAMOCHODOWEGO MHS-5 Modu³ do pod³¹czenia gniazda 7-pinowego Modu³ MHS-5 przeznaczony jest do pod³¹czenia gniazda elektrycznej instalacji haka samochodowego. Wspó³pracuje on z samochodami,

Bardziej szczegółowo