ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI"

Transkrypt

1 ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-176) przy ul. Fleminga 2 (zwane dalej Zamawiającym ), zapraszają do wzięcia udziału w negocjacjach, mających na celu wyłonienie podmiotu, któremu powierzona zostanie współpraca w obszarze IT w zakresie reorganizacji, optymalizacji i częściowego outsourcingu usług IT (zwanego dalej Wykonawcą ). INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM 1. Pełna nazwa Zamawiającego: Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa Spółka Akcyjna 2. Adres do korespondencji: Warszawa, ul. Fleminga 2 3. Numer telefonu: +48 (22) Numer faxu: +48 (22) Pracownikiem Zamawiającego uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami składającymi Zgłoszenie udziału w negocjacjach w sprawach formalnych, w tym do udzielania dodatkowych wyjaśnień jest Pan Marek Ostrowski I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest oferta na rozwiązania w obszarze IT mające na celu optymalizację obszaru w zakresie: 1. Infrastruktury sieciowej i serwerowej, a. Podniesienia bezpieczeństwa zasobów poprzez opracowanie i wdrożenie m.in. monitoringu sieci LAN, WAN, serwerów, aplikacji, usług urządzeń sieciowych i innych elementów infrastruktury IT takich jak UPS-y, drukarki itp., b. Opracowanie i wdrożenie relokacji lub kolokacji fizycznej obecnej serwerowni, c. Opracowanie i reorganizacja fizyczna zasobów serwerowych wirtualizacja zasobów, d. Opracowanie koncepcji Centrum Zapasowego, e. Opracowanie i wdrożenie polityki archiwizacji centralnych zasobów, jak również Disaster Recovery Center, 1

2 2. Sprzętu biurowego w zakresie: a. Standaryzacji sprzętu komputerowego, (około 700 użytkowników) b. Cyklicznej jego wymiany (ustalenie cyklu życia na 3 lata), 3. Usług informatycznych świadczonych dla komórek biznesowych: a. Standaryzację procedur i procesów IT, b. Optymalizację i podniesienie jakości realizacji procesów i usług operacyjnych, c. Wprowadzenie norm jakości zgodnych z ITIL, ISO lub zbliżonych, d. Dostęp do know-how. II. TRYB I WARUNKI NEGOCJACJI 1. Tryb udzielenia Zamówienia tryb negocjacji składa się z dwóch etapów: I etap obejmuje złożenie przez Wykonawców Zgłoszenia udziału w negocjacjach, w tym wstępnej oferty cenowej obejmującej rozwiązania w obszarze IT o których mowa w pkt. I, II etap obejmuje wstępną kwalifikację Zgłoszeń Wykonawców do prowadzenia dalszych negocjacji oraz negocjacje z wybranymi Wykonawcami. Wykonawcy, których propozycje zostaną wybrane do prowadzenia dalszych negocjacji zostaną o tym powiadomieni przez Zamawiającego. Wszelkie powiadomienia związane ze złożonym Zgłoszeniem oraz z dalszym prowadzeniem negocjacji mogą być skutecznie dokonywane przez Zamawiającego na podany przez Wykonawcę w zgłoszeniu adres siedziby/zamieszkania/ korespondencyjny lub adres Zgłoszenia udziału w negocjacjach należy dokonać w formie pisemnej. 3. Wymienione w ust. 2 Zgłoszenie powinno zawierać, co najmniej: a) dane zgłaszającego swój udział w negocjacjach i składającego wstępną ofertę na współpracę w obszarze IT, w szczególności: imię nazwisko lub firmę, adres siedziby lub adres zamieszkania, lub adres do korespondencji, gdy jest inny niż adres siedziby, czy zamieszkania, telefon kontaktowy, adres , datę sporządzenia Zgłoszenia udziału w negocjacjach oraz datę wstępnej oferty na współpracę w obszarze IT, b) proponowany zakres wykonywanych usług (harmonogram prac) z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działa Zamawiający, c) proponowaną wstępną ofertę cenową wykonania usługi na współpracę w obszarze IT. Wstępna oferta cenowa winna uwzględniać wszystkie zobowiązania 2

3 Wykonawcy i musi zostać podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Ponadto, cena podana we wstępnej ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem Zamówienia ze wskazaniem czy obejmuje ona w szczególności koszt urządzeń zastępczych itp., d) wykaz zasobów Wykonawcy (pracownicy) niezbędnych do realizacji Zamówienia, e) wykaz narzędzi, urządzeń, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu realizacji Zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, f) oświadczenie Wykonawcy o zapoznaniu się z warunkami negocjacji zamieszczonymi w niniejszym Zaproszeniu do negocjacji i przyjęciu ich bez zastrzeżeń, g) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków wymaganych od Wykonawców, o których mowa w pkt. IV niniejszego Zaproszenia do negocjacji, h) listę referencyjną wskazującą na doświadczenie w realizacji podobnych projektów, i) zobowiązanie się Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w toku negocjacji. W Zgłoszeniu udziału w negocjacjach możliwe jest wskazywanie przez Wykonawców innych informacji i dokumentów niż wymienione powyżej, a istotnych według Wykonawców. Do Zgłoszenia udziału w negocjacjach należy dołączyć aktualną umowę/statut spółki lub inne dokumenty, na podstawie których składający Zgłoszenie udziału w negocjacjach Wykonawca prowadzi działalność, np. odpis aktualny z KRS, zaświadczenie o wpisie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. 4. Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że: a) nie dopuszcza składania ofert częściowych, b) nie dopuszcza składanie ofert wariantowych, c) nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, d) nie dopuszcza możliwości, powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części Zamówienia, podwykonawcom, e) cena nie będzie stanowiła jedynego kryterium wyboru oferty jako najkorzystniejszej. 3

4 III. WARUNKI WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2. posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunki w zakresie wiedzy i doświadczenia obejmują wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania Zgłoszenia udziału w negocjacjach, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 lat, usług polegających na reorganizacji obszaru IT, 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Warunki w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia obejmują dysponowanie pracownikami mającymi doświadczenie w obszarze IT, 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej obejmują: niezaleganie z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne; posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, w tym usług, których będą dotyczyły negocjacje. IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA ZGŁOSZENIA 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedno Zgłoszenie udziału w negocjacjach, w tym wstępną ofertę na współpracę w obszarze IT. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w całości w języku polskim. Zgłoszenie udziału w negocjacjach, w tym wstępną ofertę świadczenia usługi Wykonawca winien sporządzić w języku polskim. 2. Zgłoszenia należy przesyłać w zamkniętych, nieprzejrzystych kopertach (opakowaniach) w sposób umożliwiający zachowanie poufności na adres: Polfa Tarchomin S.A. ul. Fleminga 2, Warszawa albo składać osobiście w kancelarii Zamawiającego z adnotacją na kopercie: Propozycja współpracy w obszarze IT - NIE OTWIERAĆ. 3. Ostateczny termin złożenia Zgłoszenia udziału w negocjacjach i wstępnej oferty świadczenia usługi wsparcia w obszarze IT upływa w dniu o godz

5 4. Zgłoszenie udziału w negocjacjach, w tym wstępna oferta na współpracę w obszarze IT winny być podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, a każda ze stron ponumerowana i parafowana. V. ZASTRZEŻENIA 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: a) odpowiedzi tylko na wybrane przez siebie Zgłoszenia udziału w negocjacjach, negocjowania z kilkoma Wykonawcami jednocześnie, a także w każdym czasie i na każdym etapie postępowania, b) odwołania negocjacji bez podania przyczyny, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, zamknięcia negocjacji bez zawarcia umowy, ograniczenia zakresu przedmiotu Zamówienia objętego niniejszym Zaproszeniem. 2. Zamawiający zastrzega, że: a) w niniejszym postępowaniu nie przysługują protesty, odwołania ani inne środki odwoławcze, b) Zgłoszenia udziału w negocjacjach złożone w innym miejscu niż wyznaczone w pkt. IV ust. 2 albo wysłane na inny adres niż podany w pkt. IV ust. 2 nie będą rozpatrywane, c) niniejsze Zaproszenie do negocjacji nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 66 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16. Poz. 93 ze zm.). 5

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Kraków: Wykonanie robót konserwatorsko-remontowych pn. Rekonstrukcja elewacji zewnętrznej poprzez odnowienie (wraz z uzupełnieniem) elewacji i detali architektonicznych z uwzględnieniem charakterystycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:245683-2014:text:pl:html Polska-Łódź: Pakiety oprogramowania administracyjnego 2014/S 137-245683 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo