Zaproszenie do złożenia oferty do EURO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO"

Transkrypt

1 Znak pisma: AOT-R 2221/ 231/ /2014 Zamawiający: Zaproszenie do złożenia oferty do EURO Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu Zamość Aleje Jana Pawła II 10 Tel Fax Zaprasza do złożenia oferty na Wykonanie usługi doradztwa technicznego oraz organizacyjno- prawnego w związku z realizacją projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury informatycznej Zamawiającego wraz z pozyskaniem na ten cel zewnętrznego finansowania. Określenie przedmiotu zamówienia Na przedmiot zamówienia składają się następujące etapy: 1) Etap I: Wykonanie analizy użytkowanego środowiska IT i Koncepcji Rozwoju Infrastruktury IT Zamawiającego; 2) Etap II: Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie z załącznikami, w celu pozyskania finansowania na realizację projektu; Etap I: Wykonanie analiza użytkowanego środowiska IT i Koncepcji Rozwoju Infrastruktury IT Zamawiającego obejmuje w szczególności: 1 Przegląd użytkowanego środowiska IT w zakresie: 1. 1 Infrastruktury sprzętowo-systemowej: infrastruktury sieciowej w warstwie okablowania strukturalnego, infrastruktury sieciowej w warstwie aktywnej, systemu dedykowanego zasilania urządzeń komputerowych oraz podtrzymywania zasilania, środowiska serwerów, systemu archiwizacji i backupu danych, sprzętu peryferyjnego, systemów kontroli dostępu i bezpiecznego użytkowania Internetu, systemów dedykowanych: przywoławczych, telekomunikacyjnych, monitoringu, kontroli dostępu, 1 z 5

2 systemów powiązanych: system identyfikacji pacjentów, infrastruktura mobilnego lekarza, identyfikacja użytkowników i podpis elektroniczny, systemów ochrony antywirusowej i bezpieczeństwa danych, systemów baz danych, systemu wirtualizacji zasobów obliczeniowych, systemów zarządzania środowiskiem IT. 1.2 Systemów oprogramowania aplikacyjnego: oprogramowania części białej system Informacji Medycznej - HIS, oprogramowania części szarej system ERP, oprogramowania wspomagającego zarządzanie systemy analityczno - zarządcze BI, systemów e- usług: portal e-pacjent, e-rejestracja itp. elektronicznego obiegu dokumentów, powiązania z systemami zewnętrznymi (patomorfologia, krwiodawstwo, e-wuś, itp.). 1.3 Systemów dziedzinowych powiązanych z systemami IT: systemów diagnostyki obrazowej, stosowanych technologii obrazowania badań, systemów archiwizacji danych, stosowanych systemów do teleradiologii, systemów diagnostyki laboratoryjnej, systemów gospodarki lekami, systemów obsługi bloku operacyjnego. 2. Ocenę stanu systemów IT: ocena dopasowania stanu aktualnego IT do potrzeb wynikających z operacyjnej działalności szpitala z zastosowaniem miar jakościowych modele dojrzałości, analiza wielokryterialna oraz miar ilościowo-kosztowych. ocena dopasowania strategicznego obszaru funkcjonowania IT do zamierzeń rozwojowych szpitala z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych. 3. Wykonanie Koncepcji Rozwoju Infrastruktury IT Zamawiającego: Na podstawie analizy infrastruktury IT, systemów oprogramowania, systemów pośrednich i oceny stanu systemów IT Wykonawca wykona Koncepcję Rozwoju Infrastruktury IT Zamawiającego w kontekście możliwości pozyskania dotacji unijnych na realizację projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury IT Zamawiającego, w nowej perspektywie finansowej na lata z 5

3 Etap II: Sporządzenie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej, w tym wniosku o dofinansowanie z załącznikami, w celu pozyskania finansowania na realizację projektu w tym: wykonanie studium wykonalności projektu, przeprowadzenie wymaganych regulaminem naboru analiz ekonomicznych i finansowych, przeprowadzenie analiz wykonalności projektu, przygotowanie wniosku o dofinansowanie, udzielanie wyjaśnień i składanie uzupełnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej wniosku o dofinansowanie przez jednostkę wdrażającą dany program operacyjny. Termin wykonania przedmiotu umowy : 1) Wykonanie analizy użytkowanego środowiska IT i Koncepcji Rozwoju Infrastruktury IT Zamawiającego (Etap I) 90 dni od dnia zawarcia umowy. 2) Sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania dofinansowania projektu (Etap II) w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do sporządzenia ww. dokumentacji. 3) Aktualizacja i modyfikacja dokumentacji opisanej w pkt. 1 i 2 w celu adaptacji na potrzeby wybranego programu dofinansowania w okresie 5 lat od dnia zawarcia umowy, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do sporządzenia aktualizacji i modyfikacji ww. dokumentacji. Warunki wymagane od wykonawcy. Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie techniczne oraz możliwości finansowe niezbędne do realizacji zadania. 1. Sposób sporządzenia oferty : 1.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza* składania ofert częściowych Oferta zawiera wypełniony Formularz oferty wykonawcy (zgodny w treści z przedstawionym wzorem ) oraz n/w dokumenty : Formularz oferty cenowej, Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Wykaz co najmniej 5 usług doradczych dla realizacji projektów informatyzacji jednostek służby zdrowia o wartości projektu ponad ,00 zł każdy, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych lub innych programów wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zaproszenia do składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Wykaz musi obejmować projekty zakończone uzyskaniem dofinansowania i wdrożeniem Oświadczenie wykonawcy że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobowym zdolnym do wykonania zamówienia. 3 z 5

4 Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę - zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swojej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony jako część oferty Oferta musi być sporządzona w języku polskim Zaleca się, aby : strony oferty były kolejno ponumerowane, formularz cenowy nie był sporządzony odręcznie Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia. Koperta winna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al.Jana Pawła II 10, Zamość i opisana: Oferta na dostawę/usługę pn.: Wykonanie usługi doradztwa technicznego oraz organizacyjno- prawnego w związku z realizacją projektu dotyczącego modernizacji infrastruktury informatycznej Zamawiającego wraz z pozyskaniem na ten cel zewnętrznego finansowania. Nie otwierać przed: r. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu skłania ofert 2. Miejsce i termin składnia ofert Wykonawca składa ofertę w siedzibie Zamawiającego w pok. 248 ( Kancelaria Szpitala ), w terminie do dnia r. do godz Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. 3. Udzielanie wyjaśnień dotyczących zaproszenia do złożenia ofert Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści zaproszenia do złożenia ofert. Zamawiający niezwłocznie zamieści odpowiedź na swojej stronie internetowej (w zakładce zamówienia do euro) Pytania należy kierować na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu ul. Al. Jana Pawła II 10, Zamość Fax (84) Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający wyznacza n/w osoby : - w sprawach merytorycznych mgr Krzysztof Zdeb - tel w sprawach formalnych - mgr Andrzej Szewczuk - tel. (84) Miejsce i termin otwarcia ofert Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 408 (Administracja III piętro), w dniu r. o godz Otwarcie ofert jest jawne Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę i adres Wykonawcy oraz informacje dotyczące ceny oferty. 4 z 5

5 5. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej 5.1. Poniżej podajemy kryteria wyboru ofert : Cena 100 %, W kryterium ceny ilość punktów będzie liczona wg poniższego wzoru : najniża cena oferty brutto Ilość punktów oferty ocenianej = cena brutto oferty ocenianej x Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów W przypadku wpłynięcia jednej oferty niepodlegającej odrzuceniu Zamawiający nie będzie dokonywał oceny punktowej Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 6. Udzielenie zamówienia 6.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą O wynikach rozstrzygnięcia postępowania zostaną powiadomieni na piśmie (w formie elektronicznej lub faxem ) oferenci, którzy złożyli oferty / rozstrzygnięcie postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zmawiającego * Informacja będzie zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz cenę (ceny ) brutto oferty (ofert) najkorzystniejszej ( najkorzystniejszych )* Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wyśle do Wykonawcy umowę w celu jej podpisania Wykonawca, który złożył ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy wg wzoru przedstawionego przez Zamawiającego i na określonych w niej warunkach w terminie do 30 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty/zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji o wyborze oferty*. 7. Unieważnienie postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru żadnej oferty bez podania przyczyny. * niepotrzebne skreślić Załączniki: Formularz oferty wykonawcy Oferta cenowa Projekt umowy 5 z 5

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu 61-851 POZNAŃ, ul. Zielona 8 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ GOSPODARKI ZAPYTANIE OFERTOWE Nowa Telefonia Sp. o.o. ul. Foksal 18 00-372 Warszawa NIP: 701-029-37-11 REGON: 142888946 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostawę i wdrożenie dedykowanej, innowacyjnej platformy B2B oraz dostawę sprzętu niezbędnego

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne.

Przedmiotowy konkurs prowadzony jest poza regulacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w oparciu o ogólnie obowiązujące normy prawne. Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na Brokera Ubezpieczeniowego REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W GARWOLINIE ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) nr ref.: SSCS/ZP/1/2013 tel.: +48 535 883 688 fax: +48 (046) 874 27 93 e-mail: communal-service@tlen.pl www.communalservice.pl ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Socjalna Communal Service ul. Sienkiewicza 10/12

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup licencji ERP (50 szt.), baz danych (100 szt.) oraz serwer aplikacji (100 szt.) na nazwanego użytkownika wraz z rocznym wsparciem technicznym dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG

Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem wspierającym RZ/55/ZN/2013/PLNG SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU NIEPUBLICZNYM PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Usługa kompleksowa wdrożenia ISO 27001 i Ochrony Danych Osobowych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe

Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi. Zapytanie Ofertowe Zapytanie Ofertowe Nr Promocja serwisu internetowego świadczącego e-usługi Nazwa firmy: DROSEF Daniel Michalczyk Nazwa dokumentu: Zapytanie Ofertowe Temat dokumentu: Promocja serwisu internetowego świadczącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający Prowadzący postępowanie Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ ZP 4/2009) Przetarg nieograniczony na świadczenie usług: - Ubezpieczenia autobusów komunikacji miejskiej, Postępowanie jest przeprowadzane zgodnie z ustawą

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego Znak sprawy 77/EZP/11 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. M. C. Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawę i wdrożenie systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 387 000 EURO DLA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr: OL ZP / 05 / 2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : DOSTAWA OPROGRAMOWANIA DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO WE WROCŁAWIU Zamawiający: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange

ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Wdrożenie serwera pocztowego MS Exchange MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO, O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA DOSTAW, DO KTÓREGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szpital Dziecięcy Polanki im. Macieja Płażyńskiego w Gdańsku spółka z o. o. 80-308 Gdańsk, ul. Polanki 119 www.szpitalpolanki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wywóz i utylizację odpadów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo