ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni w Wołominie Nr 3/2012 z dnia 03.sierpnia 2012 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: obsługa informatyczna i bieżąca konserwacja urządzeń w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1. Zamawiający: Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 1, Wołomin. 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest obsługa informatyczna i bieżąca konserwacja urządzeń w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie posiadających strukturę informatyczną, polegającą na bieżącej konserwacji i administracji komputerów, serwera, monitorów i urządzeń peryferyjnych oraz konserwacji oprogramowania zainstalowanego na komputerach i konserwacji pasywnych i aktywnych urządzeń lokalnej sieci komputerowej. Usługa polegać będzie na konserwacji i obsłudze informatycznej urządzeń w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie polegających na: konserwacja komputerów, serwera, monitorów i urządzeń peryferyjnych; konserwacja oprogramowania zainstalowanego na komputerach; konserwacja pasywnych i aktywnych urządzeń lokalnej sieci komputerowej; konserwacja i weryfikacja działania procesu tworzenia kopii zapasowych danych; przeglądach serwisowych stacji komputerowych dwa razy w miesiącu; przeglądach sieci komputerowej (połączeń miedzy komputerami); opiece nad legalnością oprogramowania (kontrola licencji); opiece nad aktualnością licencji czasowych; cyklicznych aktualizacjach systemów operacyjnych; cyklicznych aktualizacjach aplikacji komputerowych; opiece technicznej nad aplikacjami biurowymi; pomocy z zakresu obsługi aplikacji i systemu operacyjnego; przywracaniu systemu operacyjnego z System Recovery Partition lub stworzonej kopii bezpieczeństwa; konserwacji urządzeń peryferyjnych;

2 podłączaniu nowych urządzeń oraz wymiana istniejących tj.: myszy, klawiatury, napędy, pendrive y, monitory, drukarki i skanery; zdalnym wsparciu telefonicznym; pełnej konfiguracji nowego komputera; nowej instalacji systemu operacyjnego; instalowaniu wszystkich uaktualnień; usługach związanych z awarią oprogramowania takich jak: odzyskiwaniu systemu operacyjnego oraz utraconych danych, oczyszczaniu komputera z wirusów i programów spyware w celu odzyskania stabilności systemu i odzyskania danych; Kontaktach z dostawcami i administratorami oprogramowania, na którym pracuje Zakład. 3. Ogólny zakres obsługi informatycznej zapewnienie funkcjonalności działania komputerów; instalacje i aktualizacje aplikacji i programów niezbędnych w pracy w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie; konserwacja podzespołów i wykonywanie przeglądów; reinstalacja systemów operacyjnych (w razie awarii); serwis i pomoc techniczna oprogramowania; dbanie o legalność zainstalowanego oprogramowania, informowanie o nielegalnych kopiach wizyta informatyka w siedzibie Zakładu raz na dwa tygodnie w godzinach pracy Miejskiego Zakładu w celu usunięcia bieżących problemów informatycznych; Telefoniczna pomoc techniczna oraz ) - zgłaszanie awarii, - uzyskiwanie wyjaśnień oraz zasięganie krótkich porad informatycznych, - podstawowe szkolenia i konsultacje związane z eksploatacją i użytkowaniem 4. Realizacja innych zadań informatycznych: czuwanie nad bezpieczeństwem sieci oraz aktualizowanie Polityki Bezpieczeństwa, administracja urządzeniami sieciowymi (switche, routery, access pointy), obsługa i konfiguracja urządzeń informatycznych (skanery, drukarki, tablice interaktywne, rzutniki pisma, wizualizery, itp.) przeprowadzanie niezbędnych konserwacji elementów sieci informatycznej (konserwacja nie jest tożsama z instalacją m.in. nowych przyłączy), utrzymywanie stałego łącza należącego do placówki w stanie umożliwiającym korzystanie z usług dostępnych w sieci Internet (nie dotyczy awarii niezależnych od Wykonawcy, wynikających m.in. z przerw w dostępie do sieci Usługodawcy Internetowego Zamawiającego),

3 aktualizacja i obsługa stron internetowych należących do Miejskiego Zakładu Dróg i Zieleni, w tym opieka redakcyjna BIP MZDiZ polegająca na terminowej publikacji informacji przekazanych przez Administratora, wykonywaniu poprawek treści tych stron, które zostały wskazane do poprawy przez Administratora. Redaktor odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji. archiwizacja danych na trwałych i nietrwałych nośnikach danych; obowiązki ASI dotyczące ochrony danych osobowych wraz ze wsparciem dla użytkowników (Administrator Systemów Informatycznych); kontrola, zarządzanie i konserwacja systemu tworzenia kopii bezpieczeństwa - pełne wsparcie techniczne dla pracowników; aktualizowania i prowadzenia polityki prywatności na serwerze w oparciu o przepisy dotyczące polityki prywatności instytucji; administrowanie kontami pocztowymi. 5. Dane dotyczące posiadanego sprzętu informatycznego: Komputery biurowe- łączna ilość 18 stacji (14 stacjonarnych, 4 laptopy -) w tym 1 serwer ( ilość komputerów w czasie trwania umowy może ulec zmianie). Przed przystąpieniem do złożenia oferty wskazana wizyta w siedzibie zamawiającego. Dane osobowe przetwarzane przez Wykonawcę będą mogły być wykorzystywane wyłącznie do realizacji zawartej umowy, a skutki działań sprzecznych z przepisami obciążać będą Wykonawcę, W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę naruszenia przepisów lub jego próby z zakresu ochrony danych osobowych, Wykonawca będzie miał obowiązek powiadomić niezwłocznie Administratora danych Osobowych, Na polecenie Administratora Danych Osobowych Wykonawca umożliwi przeprowadzenie kontroli w zakresie ochrony danych osobowych, 6. Miejsce świadczenia usług: Miejski Zakład Dróg i Zieleni w Wołominie, Wołomin ul. Sienkiewicza 1; 7. Wymagany termin wykonania zamówienia: Usługa, będąca przedmiotem zamówienia, od dnia roku do dnia roku. 8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

4 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 9. Warunki szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia: Wykonawca zagwarantuje niezmienność ceny usługi przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na wykonywaniu konserwacji i obsłudze informatycznej urządzeń w Miejskim Zakładzie Dróg i Zieleni w Wołominie. Wykonawca będzie dokonywał usługi, bez doliczania żadnych dodatkowych kosztów, zapewniając dojazd osób wykonujących konserwacje do obiektów Zamawiającego własnym transportem. Oceny spełnienia w/w warunków Zamawiający dokona na podstawie oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie V zaproszenia. 10. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Na potwierdzenie spełnienia warunków wymaganych w niniejszym postępowaniu każdy z Wykonawców zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: wypełniony formularz oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wszelkie niezbędne dokumenty uprawniające go do prowadzenia usług w zakresie opisanym w przedmiocie zamówienia oraz że usługi te zostały wykonane należycie (np. Referencje); Wykonawca winien przedstawić Zamawiającemu aktualne (ważne) ubezpieczenie - polisę OC; Dokumenty wyszczególnione wyżej należy przedstawić w formie oryginału, lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy na podstawie dokumentów rejestrowych. Zaparafowany wzór umowy/istotne postanowienia umowy

5 11. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów. Dokumenty takie jak: złożenie oferty, oświadczeń, wypełnionych formularzy ofertowych, dotyczących niniejszego postępowania Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. Zawiadomienia o wyborze Oferenta oraz w przypadku informacji ogólnych dotyczących niniejszego postępowania Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną czy też faksem. 12. Termin związania ofertą. Wykonawcy przystępujący do niniejszego postępowania będą związani złożonymi przez siebie ofertami przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. 13. Opis sposobu przygotowywania ofert. Oferta powinna zawierać oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 10 niniejszego zaproszenia; Oferta powinna być sporządzona na piśmie w języku polskim w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Treść oferty musi odpowiadać treści zaproszenia; Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy zawartą w aktualnym odpisie z właściwego rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Oferta może być podpisana również przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną, przy czym umocowanie musi być załączone do oferty; Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę; Cena oferty powinna być podana cyfrowo i słownie (zgodnie z formularzem cenowym). Każdy Wykonawca może złożyć w ofercie tylko jedną ofertę cenową pod rygorem wykluczenia z postępowania. Oferty należy składać w jednym egzemplarzu. Cena podana winna obejmować całość przedmiotu zamówienia przy uwzględnieniu posiadanego zasobu informatycznego przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty; Oferty należy składać w nieprzejrzystych, szczelnych, trwale zamkniętych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach opatrzonych adresem Zamawiającego oraz napisem: Obsługa informatyczna - OFERTA. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym niżej zostanie zwrócona Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminem jej składnia.

6 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel lub 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. W pierwszej kolejności ocenie będzie podlegało spełnienie warunków formalnych określonych w zaproszeniu. Spośród Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę, kierując się jedynym kryterium, jakim jest cena. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. 15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Mieszkańców, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 13:00. Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu o godz.14:00 w siedzibie Zamawiającego. 16. Zawarcie umowy W przypadku decyzji o wyborze oferenta na świadczenie usług, stanowiących przedmiot zamówienia, zostanie podpisana stosowana umowa zgodnie z wymaganiami ujętymi w niniejszym zaproszeniu. 17. Termin realizacji zamówienia: do 14 dni od daty podpisania umowy. Załączniki: 1. Formularz ofertowy. 2. Wzór umowy/ Istotne postanowienia umowy.... (podpis kierownika/samodzielnego pracownika)

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANYE STRONY PROSIMY O PRZESŁAMNIE PISEMNEGO ZAPYTANIA W CELU OTRZYMANIA KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI 1. Zamawiający MARCIN KRZEMIEŃ 34-100 Wadowice,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Dunina 24, 76-270 Ustka, woj. pomorskie, tel. 59 8147 197, faks 59 8147 197. Ustka: Szkolenie pn. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, w ramach projektu systemowego pn. Ty też możesz - Zadanie 1. Aktywna integracja Numer ogłoszenia: 269323-2013; data zamieszczenia: 11.12.2013 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 533/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR: NIR/21/86/11/1/15 z dnia 11.06.2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. 1. siedziba i adres do korespondencji: ul. Sanguszki 1,

Bardziej szczegółowo

Projekt "Integracja i aktywność" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy

Projekt Integracja i aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PCPR-541-1/11 Wg listy Wieruszów, dnia 12.08.2011r. PCPR-541-1/11 Wg listy ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu Integracja i aktywność współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SIWZ na usługi leśne 2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak Postępowania ZG1-2710-0012-12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: na świadczenie usług leśnych na terenie Nadleśnictwa

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 520/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym

Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku Ogłoszenie nr 314/W/15/Wejherowo o przetargach nieograniczonych na wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 253/P/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 517/P/15/Tczew o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU W TRYBIE ART. 70 1 70 5 KODEKSU CYWILNEGO Gdańsk, 09.02.2015 DCT Gdańsk S.A. ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie tel. (+48 58) 737 9000; fax (+48 58) 737 6350 http://www.dctgdansk.pl NIP: 2040000183; Regon: 192967316 WARUNKI PRZYSTĄPIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych

Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych Ogłoszenie nr 528/P/15/Gdańsk, Gdynia o przetargach nieograniczonych na wykonanie projektów budowlano-wykonawczych ENERGA OPERATOR SA. 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku adres: ul.

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAPYTANIE OFERTOWE (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty na: 1. wykonanie usługi opracowania,

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa i adres Zamawiającego. Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań ul. Harcerska 8 21-200 Parczew dn. 26.11.2013 r. Tryb udzielenia zamówienia 1/ Zamówienie będzie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. 2/Zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3/Zapytanie zostaje

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA:

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: ZAPYTANIE OFERTOWE NA: przygotowanie ekspertyzy Spółdzielczość uczniowska w Polsce jako jeden ze sposobów edukowania w zakresie przedsiębiorczości społecznej w systemie edukacji formalnej w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Warszawy, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 596 67 11, faks +48 22 596 67 20. Warszawa: Roboty budowlane w ramach realizacji zadania: remont i konserwacja elewacji, wykonanie izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszenie, wymiana części stolarki okiennej i drzwiowej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Dostawa leków według 3 pakietów: - Pakiet 1 - Leki różne; - Pakiet

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

1 z 5 2015-07-09 09:54. V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zielona Góra: Rewitalizacja budynku F przy ul. Zyty w Zielonej Górze - montaż rozdzielaczy Numer ogłoszenia: 170956-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:165179-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Różne meble i wyposażenie 2015/S 092-165179 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Remont okresowy budynku I/ZUS w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 30 - osuszanie ściany budynku. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu ul. Mickiewicza 33-39, 87-100 Toruń Zatwierdził: Toruń, dn. 18.10.2012 r. Dyrektor Oddziału Bronisław Pierzynowski oznaczenie sprawy: ZAP 370/12/2012 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo