UMOWA POŻYCZKI NR / /

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NR / /"

Transkrypt

1 zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową z siedzibą w Knurowie przy ul. 1-go Maja 7 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowaną przez: zwaną dalej SKOK. 1. SKOK udziela Pożyczkobiorcy, na wniosek z dnia..., pożyczki na warunkach określonych niniejszą umową i Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek Powszechnej SKOK zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Rodzaj pożyczki: KONSUMENCKA KONSUMPCYJNA. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od... do Całkowita kwota pożyczki wynosi:... zł (słownie..... zł). 5. Pożyczka zostanie wypłacona gotówką, w dniu podpisania umowy w całości. 6. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości.. %, co stanowi jednokrotność stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącej na dzień zawarcia umowy.. % powiększonej o marżę SKOK w wysokości punktu procentowego. Wynik sumy podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa będzie ulegać zmianie w okresie trwania umowy pożyczki w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej wysokości stopy referencyjnej ogłoszonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana oprocentowania następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło ogłoszenie zmiany stopy referencyjnej, poprzez przeliczenie oprocentowania pożyczki zgodnie z zasadą określoną w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Marża SKOK w okresie trwania umowy jest stała Maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 7. SKOK informuje Pożyczkobiorcę oraz Poręczycieli o zmianie oprocentowania pożyczki, niezwłocznie po tej zmianie: listem zwykłym*/ pocztą elektroniczną na wskazany przez Pożyczkobiorcę/Poręczyciela adres*. Do informacji dla Pożyczkobiorcy załącza się nowy harmonogram spłaty pożyczki. 8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi... %, a całkowita kwota do zapłaty w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi... zł. Do obliczenia RRSO przyjęto następujące założenia: 1) wyliczenie RRSO zostało dokonane przy uwzględnieniu terminu trwania umowy wskazanego w pkt.3 Umowy, oraz całkowitego kosztu kredytu (pożyczki), o jakim mowa w pkt. 13 umowy; 2) umowa pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na jaki została zawarta oraz że SKOK oraz Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w terminach określonych w umowie; 3) pożyczka wypłacona została w sposób, o jakim mowa w pkt. 5 a kwoty spłat będą zgodne z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; 4) datą początkową będzie data wypłaty pożyczki; 5) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach przyjęto według rzeczywistych terminów płatności rat, uwzględniając różną liczbę dni pomiędzy spłatami wynikającą z różnej liczby dni miesiąca; 6) wynik podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę te pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia. Spłata pożyczki będzie następować w ratach miesięcznych płatnych bez wezwania, w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie, harmonogramu spłaty. 10. Spłata pożyczki może następować poprzez: potrącenia z wypłacanych Pożyczkobiorcy świadczeń ze stosunku pracy/w formie wpłat gotówkowych w kasie SKOK/ wpłat na rachunek przeznaczony do obsługi zadłużenia o numerze /wpłat na rachunek pożyczkowy o numerze Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet spłaty pożyczki SKOK zalicza w następującej kolejności na poczet: 1) opłat z tytułu zwrotu kosztu ubezpieczenia,

2 2) kosztów windykacji, w tym opłat za upomnienie, wezwań do zapłaty, 3) pozostałych prowizji i opłat, 4) odsetek od kapitału przeterminowanego, a od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności SKOK z tytułu umowy, odsetek jak od należności przeterminowanej od całości należności przeterminowanej, 5) wymagalnych odsetek za okresy obrachunkowe, 6) kapitału przeterminowanego, 7) odsetek naliczonych do dnia wpłaty, 8) kapitału. 12. Z uwagi na udzieloną karencję w spłacie pożyczki, zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów pożyczki zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 13. Całkowity koszt pożyczki przy uwzględnieniu oprocentowania i opłat obowiązujących w dacie zawarcia umowy pożyczki wynosi Wartość odsetek ustalona przy uwzględnieniu oprocentowania obowiązującego w dacie zawarcia umowy pożyczki została wskazana w harmonogramie spłaty pożyczki stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 15. Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść następujące koszty: 1) związane z zawarciem umowy: opłata przygotowawcza:...zł, prowizja z tytułu udzielania pożyczki:.. zł, 2) koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń: koszty wymienione w pkt 20 ppkt 2-4 Umowy, 3) koszty usług dodatkowych : koszt o jakim mowa w pkt 20 ppkt 1 Umowy, wpisowe i udział w TUW SKOK w kwocie 2,00 zł.* Koszty o jakich mowa w pkt 15 nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. 16. Wysokość pozostałych opłat i prowizji określa pkt 18 umowy i Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. SKOK zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli Opłat i Prowizji z ważnych przyczyn, w tym do wprowadzenia nowych opłat lub prowizji oraz wycofania opłat lub prowizji dotychczas obowiązujących, a także zmiany wysokości opłat lub prowizji podanych w Tabeli Opłat i Prowizji. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmianę poziomu inflacji rozumianą jako zmiana któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS, o co najmniej +/- 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny, miesięczny); 2) zmianę stawki podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, podatku od towarów i usług, opłat związanych z nadzorem nad SKOK) jak też wprowadzenie nowego podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym opłat związanych z nadzorem nad SKOK), których podatnikiem lub płatnikiem jest SKOK, przy założeniu, że zmiana wysokości podatków lub opłat istniejących odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio obowiązujących, a w przypadku podatków lub opłat nowych odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,02 wartości aktywów SKOK wskazanych w ostatnim z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych SKOK; 3) zmianę opłat za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną lub poleconą, gabaryt A wynikających z Cennika Powszechnych Usług Pocztowych w Obrocie Krajowym stosowanym przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska; wprowadzenie nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez SKOK lub zmianę zgodnie z zasadami określonymi w umowie lub w Regulaminie, zakresu lub funkcjonalności usług dotychczas świadczonych; 4) wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez SKOK lub określających obowiązki SKOK związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności. Zmiana wysokości opłat i prowizji zostanie dokonana przez SKOK poprzez podjęcie przez Zarząd Powszechnej SKOK w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia przynajmniej jednej okoliczności stanowiącej ważną przyczynę zmiany zgodnie z postanowieniami powyżej, uchwały o zmianie wysokości opłat i prowizji. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dokonywana jest w formie jej wypowiedzenia. O każdej zmianie wysokości opłat i prowizji, a co za tym idzie zmianie Tabeli Opłat i Prowizji, SKOK informuje w sposób o jakim mowa w pkt. 7. Zmiana w Tabeli Opłat i Prowizji obowiązuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zmienionych postanowień, chyba że przed upływem tego terminu członek złoży Kasie na piśmie oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionych postanowień i wypowiedzeniu umowy przez członka. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i biegnie od dnia następującego po dniu doręczenia Kasie oświadczenia członka. 17. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, na dzień zawarcia umowy wynosi ona... %. Zmiana wysokości ww. stopy następuje w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego przez Narodowy Bank Polski, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego

3 Narodowego Banku Polskiego. O wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego SKOK informuje poprzez wywieszenie informacji w miejscach prowadzenia działalności. 18. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz SKOK opłat za czynności windykacyjne określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, które na dzień zawarcia niniejszą umowy wnoszą: 1) Opłata za przypomnienie telefoniczne - 7,00 zł, 2) Opłata za pierwsze wezwanie Pożyczkobiorcy / Kredytobiorcy do zapłaty - 30,00 zł, 3) Opłata za pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 4) Opłata za drugie wezwanie Pożyczkobiorcy/ Kredytobiorcy do zapłaty - 30,00 zł, 5) Opłata za drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 6) Opłata za powiadomienie Pożyczkobiorcy / Kredytobiorcy o wypowiedzeniu umowy pożyczki / kredytu - 0,00 zł, 7) Opłata za powiadomienie Poręczyciela o wypowiedzeniu umowy pożyczki / kredytu 0,00 zł, 8) Opłata za przekazanie zlecenia firmie windykacyjnej - 100,00 zł 9) Opłata za przedsądowe wezwanie Pożyczkobiorcy/ Kredytobiorcy do zapłaty 30,00 zł, 10) Opłata za przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty 30,00 zł, 11) Opłata za zawarcie ugody 100,00 zł, 12) Opłata za zawarcie porozumienia o dobrowolnej spłacie zadłużenia 50,00 zł Pożyczkobiorca dokonując spłaty zaległości zobowiązany jest powiększyć spłacaną kwotę o kwoty należnych opłat wynikających z dokonanych przypomnień, wezwań lub powiadomień. Przypomnienie telefoniczne następuje po 3 dniu przeterminowania i może być powtórzone do 19 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i powiadomień następuje w 6 dniu przeterminowania. Kolejne wezwania wysyłane są nie wcześniej, niż po upływie terminu do zapłaty zakreślonego w poprzednim wezwaniu /powiadomieniu. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej następuje powyżej 20 dnia przeterminowania pożyczki na okres 30 dni. Pożyczkobiorca w związku z przekazaniem sprawy do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej jest obowiązany uiścić opłatę, o której mowa w pkt.18 ppkt.8 umowy pożyczki. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej może nastąpić wielokrotnie, w każdym przypadku uchybienia terminu spłaty pożyczki powyżej 20 dnia po ustalonym terminie płatności. Działania w/w nie są podejmowane równolegle. 19. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną. Od niespłaconego w całości lub w części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki wg stopy procentowej o jakiej mowa w pkt 17 umowy. SKOK przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki w trybie i na warunkach o jakich mowa w pkt 29 Umowy. Po upływie terminu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu, co oznacza postawienie pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności i konieczność spłaty całości zadłużenia w terminie zakreślonym przez SKOK. W przypadku braku spłaty w ww. terminie, SKOK może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 20. Zabezpieczeniem przyznanej pożyczki jest : 1) przystąpienie do umowy ubezpieczenia grupowego. (nazwa ubezpieczenia i data podpisania deklaracji). Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczania na rzecz SKOK opłaty stanowiącej zwrot kosztów ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Opłata płatna jest jednorazowo w dacie wypłaty pożyczki*/ w datach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki*/w datach wskazanych w harmonogramie płatności opłaty. Koszt zabezpieczenia wynosi.*. 2) Koszt zabezpieczenia wynosi zł,* 3).... Koszt zabezpieczenia wynosi zł.* 21. W przypadku zaprzestania opłacania przez Pożyczkobiorcę opłaty tytułem zwrotu kosztu ubezpieczenia SKOK zaprzestanie opłacania składki z tytułu przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do ubezpieczenia grupowego, co spowoduje wygaśnięcie umowy ubezpieczenia. 22. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z zabezpieczeń spłaty pożyczki, SKOK ma prawo żądać ustanowienia w to miejsce innego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki mogą być: środki pieniężne zgromadzone przez Pożyczkobiorcę w SKOK, poręczenie według prawa cywilnego,, przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie, blokada środków na rachunku wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tym rachunkiem, ubezpieczenia, przelew wierzytelności, zastaw, w tym zastaw rejestrowy, poddanie się egzekucji mocą aktu notarialnego. Jeżeli w trakcie trwania umowy pożyczki zostanie negatywnie oceniona zdolność kredytowa kredytobiorcy lub wygasną ustanowione zabezpieczenia, a ustanowienie zabezpieczeń o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie jest możliwe lub wystarczające do prawidłowego zabezpieczenia umowy pożyczki, SKOK ma prawo do żądania ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki. Kasa może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pożyczki w przypadkach wskazanych w 48 Regulaminu. 23. Przewiduje się następujące opłaty za zmianę umowy: 1) opłata za zmianę poręczyciela 200,00 zł 2) opłata za zmianę terminu płatności 50,00 zł.

4 24. W związku z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do poniesienia opłat notarialnych. 25. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a gdy umowa nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia tych elementów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w ww. załączniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie SKOK, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty oraz bezzwrotnymi kosztami poniesionymi przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej i opłatami notarialnymi. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych do SKOK przez Pożyczkobiorcę. Kwotę pożyczki wraz z odsetkami Pożyczkobiorca jest zobowiązany wpłacić na rachunek pożyczkowy nr.. Kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi. zł. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu pobranych przez SKOK prowizji i opłat nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami SKOK. W przypadku niedokonania zwrotu środków, SKOK będzie naliczał od niezwróconego kapitału odsetki za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku, których wysokość na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi. %. SKOK zastrzega sobie prawo potrącenia ze zwracanej kwoty prowizji i opłat niezapłaconych przez Pożyczkobiorcę odsetek, a także poniesionych przez SKOK opłat notarialnych oraz bezzwrotnych kosztów poniesionych przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej. 26. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty osobiście w SKOK lub poprzez wpłatę na rachunek pożyczkowy o numerze... W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, w braku odmiennej dyspozycji Pożyczkobiorcy dokonane wpłaty zostaną zaliczone na poczet spłaty kapitału pożyczki w taki sposób, że wpłata zostanie przeznaczona w następującej kolejności na: 1) spłatę wymagalnych należności, o których mowa w pkt 11, zgodnie ze wskazaną tam kolejnością zarachowania, 2) spłatę najbliższej wymagalnej raty w kwocie odpowiadającej jej wysokości pomniejszonej o odsetki za okres od dnia dokonania wcześniejszej spłaty do dnia wymagalności raty, 3) spłatę kapitału pożyczki w taki sposób, że czas obowiązywania umowy ulegnie skróceniu; w takim przypadku całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, licząc od momentu spłaty pożyczki przed terminem, 4) Pożyczkobiorca poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5, może złożyć odmienną dyspozycję w zakresie wcześniejszej spłaty pożyczki. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu spłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości. 27. Z tytułu spłaty pożyczki przed terminem SKOK nie pobiera prowizji ani opłat. 28. SKOK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia, po upływie okresu wypowiedzenia, całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane lub w razie negatywnej oceny zdolności kredytowej, a także w przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Przez niedotrzymanie warunków udzielenia pożyczki należy rozumieć: 1) przeznaczenie kwoty pożyczki na cel inny niż wskazany w umowie; 2) nie ustanowienie zabezpieczeń pożyczki wskazanych w umowie; 3) brak ustanowienia zabezpieczeń w miejsce zabezpieczeń, które wygasły w zakreślonym przez SKOK terminie; 4) zmniejszenie wartości zabezpieczeń rzeczowych o co najmniej 10 % w stosunku do wartości tego zabezpieczenia w dacie zawarcia umowy spowodowane zawinionymi działaniami Pożyczkobiorcy lub dłużnika rzeczowego; 5) niedostarczenie zaświadczeń wydanych przez innych kredytodawców o uregulowaniu zobowiązań. Negatywna ocena zdolności kredytowej może nastąpić w przypadku stwierdzenia: 1) utraty głównego źródła dochodów i pozostawanie bez źródła dochodów przez okres dłuższy niż 3 miesiące; 2) obniżenia wysokości uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów o 10% w stosunku do wartości dochodu wskazanego we wniosku o udzielenie pożyczki; 3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Pożyczkobiorcy lub jego małżonka w przypadku, gdy wskutek postępowania egzekucyjnego wobec pożyczkobiorcy lub jego małżonka obniżeniu uległ dochód osiągany przez pożyczkobiorcę o 10% w stosunku do dochodu wskazanego we wniosku o udzielenie pożyczki, 4) w przypadku gdy zadłużenie Pożyczkobiorcy z innych niż niniejsza umowa tytułów przekracza 75% miesięcznego dochodu netto. W razie wystąpienia zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy termin wypowiedzenia wynosi 7 dni. 29. Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez złożenie wniosku do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego. Arbitraż powołany jest do rozstrzygania sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu

5 niewykonania lub nienależytego wykonania przez SKOK czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej SKOK, w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. (nie wliczając odsetek i innych kosztów). Szczegółowe Zasady składania wniosku określa Regulamin SAK dostępny na stronie lub w placówkach Powszechnej SKOK. 30. Organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 31. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania SKOK o każdej zmianie danych osobowych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz o zmianie adresu, w tym adresu korespondencyjnego zgodnie z 56 Regulaminu. 32. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał Regulamin (załącznik nr 1), harmonogram spłaty pożyczki (załącznik nr 2), Tabelę Opłat i Prowizji dla pożyczek i kredytów (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 4), dyspozycję spłaty pożyczki (załącznik nr 5). 33. Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o przekazywaniu przez SKOK jego danych osobowych oraz informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, celem umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. Kredytobiorcy oraz udostępnianiu ich na zasadzie wzajemności bankom, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, a związanych z wykonywaniem przez te instytucje czynności bankowych oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów w zakresie określonym powyżej, a także przysługującym mu, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prawem dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 34. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez SKOK oraz BIK S.A. powyższych informacji, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy - w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz innych ustaw. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 35. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana oprocentowania, o której mowa w pkt 7 (w przypadku oprocentowania zmiennego) i pkt 17 Umowy a także Tabeli Opłat i Prowizji oraz Regulaminu nie wymaga aneksu do umowy i następuje w sposób określony w umowie oraz Regulaminie. 36. Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 37. Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty pożyczki. 38. Umowa została sporządzona po jednym egzemplarzu dla stron Umowy; każdy z poręczycieli otrzymuje kopię Umowy, potwierdzoną przez SKOK za zgodność z oryginałem i pokwitowaniem odbioru. Pożyczkobiorca. SKOK * Niepotrzebne skreślić Oświadczenie pożyczkobiorcy Oświadczam, że przed zawarciem umowy SKOK udzielił mi wyjaśnień dotyczących: 1) przeprowadzania przez SKOK oceny zdolności kredytowej, na podstawie której, SKOK rozpatrzył złożony wniosek, 2) kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, 3) ryzyka zmiany stopy procentowej oraz możliwości zmiany całkowitego kosztu kredytu (pożyczki) w przypadku zmiany tej stopy, 4) zasad i terminów spłaty pożyczki oraz skutków braku płatności, 5) treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie.. Data i podpis Pożyczkobiorcy Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem formularz informacyjny na trwałym nośniku.. Data i podpis Pożyczkobiorcy

6 Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) projekt niniejszej Umowy, Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji, będących integralną częścią niniejszej Umowy oraz że zapoznałem (-am) się z ich treścią.. Data i podpis Pożyczkobiorcy

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/45 USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. 1), 2) o kredycie konsumenckim Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 126, poz. 715, Nr 165, poz. 984, Nr 201, poz. 1181, z 2012 r. poz. 1193.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin kredytowania działalności gospodarczej BIZ Banku, Obszar

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1)

USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 20 lipca 2001 r. o kredycie konsumenckim 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, z 2003 r. Nr 109, poz. 1030, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr

Bardziej szczegółowo

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy.

W razie sprzeczności treści Umowy z OWU strony związane są postanowieniami Umowy. Ogólne Warunki Umów w zakresie kredytowania zakupu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz prowadzenia rachunków bankowych dla klientów firmowych w Getin Noble Banku S.A. (dalej Bank ) Część ogólna 1. Obowiązywanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10

obowiązuje od 7 kwietnia 2015 r. 1/10 Regulamin udzielania kredytów na zakup papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu na rynku pierwotnym lub w pierwszej publicznej sprzedaży dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN KREDYTU ZABEZPIECZONEGO W RACHUNKU BIEŻĄCYM DLA MAŁYCH PRZEDSĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1. Bank - Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi

Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi Regulamin udzielania pożyczek Funduszu Rozwoju Przedsiębiorczości Mała Firma przy Fundacji Inkubator w Łodzi ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz procedury

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.

Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02. Regulamin udzielania kredytów konsumpcyjnych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 24.02.2015 1/10 Spis treści ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ II WARUNKI

Bardziej szczegółowo

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6)

! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK - J5 (2.6) ProjektwspółfinansowanyprzezUnięEuropejskązEuropejskiegoFunduszuRozwojuRegionalnegoorazBudżetuPaństwawramach WielkopolskiegoRegionalnegoProgramuOperacyjnegonalata2007I2013! REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH PROJEKTU MOJA FIRMA Z POŻYCZKĄ WSTĘP Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania i prowadzenia pożyczek przez Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych

Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Raport z badania Federacji Konsumentów Pożyczki chwilówki na podstawie analizy wybranych wzorców umownych Warszawa, 2013 r. Spis treści Wstęp Rozdział 1. Czym jest pożyczka typu chwilówka? Kto jej udziela?

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia

Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Polisa na Dobry Początek Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa grupowego ubezpieczenia na dożycie Ubezpieczenie dodatkowe na wypadek trwałego inwalidztwa NW (opcja dodatkowa) Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Deutsche Bank Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz świadczenia usług płatniczych dla Konsumentów przez Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA

UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA UMOWA ZINTEGROWANA O PROWADZENIE KONTA DLA OSÓB FIZYCZNYCH, KARTĘ PŁATNICZĄ, USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ UMOWA RAMOWA zawarte dnia w..pomiędzy: Panem/Panią: Imię i Nazwisko:.., PESEL:. Adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia Poniższe ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie PZU Ochrona Życia (zwane dalej OWU) stanowią integralną część umowy ubezpieczenia. Na marginesach treści OWU zostały zamieszczone komentarze,

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo