UMOWA POŻYCZKI NR / /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA POŻYCZKI NR / /"

Transkrypt

1 zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową z siedzibą w Knurowie przy ul. 1-go Maja 7 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowaną przez: zwaną dalej SKOK. 1. SKOK udziela Pożyczkobiorcy, na wniosek z dnia..., pożyczki na warunkach określonych niniejszą umową i Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek Powszechnej SKOK zwanym dalej Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Rodzaj pożyczki: KONSUMENCKA KONSUMPCYJNA. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od... do Całkowita kwota pożyczki wynosi:... zł (słownie..... zł). 5. Pożyczka zostanie wypłacona gotówką, w dniu podpisania umowy w całości. 6. Pożyczka oprocentowana jest w wysokości.. %, co stanowi jednokrotność stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącej na dzień zawarcia umowy.. % powiększonej o marżę SKOK w wysokości punktu procentowego. Wynik sumy podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Stopa procentowa będzie ulegać zmianie w okresie trwania umowy pożyczki w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej ogłaszanej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej wysokości stopy referencyjnej ogłoszonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana oprocentowania następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło ogłoszenie zmiany stopy referencyjnej, poprzez przeliczenie oprocentowania pożyczki zgodnie z zasadą określoną w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Marża SKOK w okresie trwania umowy jest stała Maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 7. SKOK informuje Pożyczkobiorcę oraz Poręczycieli o zmianie oprocentowania pożyczki, niezwłocznie po tej zmianie: listem zwykłym*/ pocztą elektroniczną na wskazany przez Pożyczkobiorcę/Poręczyciela adres*. Do informacji dla Pożyczkobiorcy załącza się nowy harmonogram spłaty pożyczki. 8. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi... %, a całkowita kwota do zapłaty w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi... zł. Do obliczenia RRSO przyjęto następujące założenia: 1) wyliczenie RRSO zostało dokonane przy uwzględnieniu terminu trwania umowy wskazanego w pkt.3 Umowy, oraz całkowitego kosztu kredytu (pożyczki), o jakim mowa w pkt. 13 umowy; 2) umowa pożyczki będzie obowiązywać przez czas, na jaki została zawarta oraz że SKOK oraz Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z niniejszej umowy w terminach określonych w umowie; 3) pożyczka wypłacona została w sposób, o jakim mowa w pkt. 5 a kwoty spłat będą zgodne z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy; 4) datą początkową będzie data wypłaty pożyczki; 5) odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach przyjęto według rzeczywistych terminów płatności rat, uwzględniając różną liczbę dni pomiędzy spłatami wynikającą z różnej liczby dni miesiąca; 6) wynik podaje się z dokładnością do co najmniej jednego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po wybranym przez obliczającego miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę te pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia. Spłata pożyczki będzie następować w ratach miesięcznych płatnych bez wezwania, w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, Pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie, harmonogramu spłaty. 10. Spłata pożyczki może następować poprzez: potrącenia z wypłacanych Pożyczkobiorcy świadczeń ze stosunku pracy/w formie wpłat gotówkowych w kasie SKOK/ wpłat na rachunek przeznaczony do obsługi zadłużenia o numerze /wpłat na rachunek pożyczkowy o numerze Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet spłaty pożyczki SKOK zalicza w następującej kolejności na poczet: 1) opłat z tytułu zwrotu kosztu ubezpieczenia,

2 2) kosztów windykacji, w tym opłat za upomnienie, wezwań do zapłaty, 3) pozostałych prowizji i opłat, 4) odsetek od kapitału przeterminowanego, a od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności SKOK z tytułu umowy, odsetek jak od należności przeterminowanej od całości należności przeterminowanej, 5) wymagalnych odsetek za okresy obrachunkowe, 6) kapitału przeterminowanego, 7) odsetek naliczonych do dnia wpłaty, 8) kapitału. 12. Z uwagi na udzieloną karencję w spłacie pożyczki, zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów pożyczki zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 13. Całkowity koszt pożyczki przy uwzględnieniu oprocentowania i opłat obowiązujących w dacie zawarcia umowy pożyczki wynosi Wartość odsetek ustalona przy uwzględnieniu oprocentowania obowiązującego w dacie zawarcia umowy pożyczki została wskazana w harmonogramie spłaty pożyczki stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 15. Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść następujące koszty: 1) związane z zawarciem umowy: opłata przygotowawcza:...zł, prowizja z tytułu udzielania pożyczki:.. zł, 2) koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń: koszty wymienione w pkt 20 ppkt 2-4 Umowy, 3) koszty usług dodatkowych : koszt o jakim mowa w pkt 20 ppkt 1 Umowy, wpisowe i udział w TUW SKOK w kwocie 2,00 zł.* Koszty o jakich mowa w pkt 15 nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. 16. Wysokość pozostałych opłat i prowizji określa pkt 18 umowy i Tabela Opłat i Prowizji, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej Umowy. SKOK zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli Opłat i Prowizji z ważnych przyczyn, w tym do wprowadzenia nowych opłat lub prowizji oraz wycofania opłat lub prowizji dotychczas obowiązujących, a także zmiany wysokości opłat lub prowizji podanych w Tabeli Opłat i Prowizji. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmianę poziomu inflacji rozumianą jako zmiana któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS, o co najmniej +/- 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny, miesięczny); 2) zmianę stawki podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, podatku od towarów i usług, opłat związanych z nadzorem nad SKOK) jak też wprowadzenie nowego podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym opłat związanych z nadzorem nad SKOK), których podatnikiem lub płatnikiem jest SKOK, przy założeniu, że zmiana wysokości podatków lub opłat istniejących odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio obowiązujących, a w przypadku podatków lub opłat nowych odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,02 wartości aktywów SKOK wskazanych w ostatnim z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych SKOK; 3) zmianę opłat za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną lub poleconą, gabaryt A wynikających z Cennika Powszechnych Usług Pocztowych w Obrocie Krajowym stosowanym przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska; wprowadzenie nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez SKOK lub zmianę zgodnie z zasadami określonymi w umowie lub w Regulaminie, zakresu lub funkcjonalności usług dotychczas świadczonych; 4) wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez SKOK lub określających obowiązki SKOK związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności. Zmiana wysokości opłat i prowizji zostanie dokonana przez SKOK poprzez podjęcie przez Zarząd Powszechnej SKOK w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia przynajmniej jednej okoliczności stanowiącej ważną przyczynę zmiany zgodnie z postanowieniami powyżej, uchwały o zmianie wysokości opłat i prowizji. Zmiana Tabeli Opłat i Prowizji dokonywana jest w formie jej wypowiedzenia. O każdej zmianie wysokości opłat i prowizji, a co za tym idzie zmianie Tabeli Opłat i Prowizji, SKOK informuje w sposób o jakim mowa w pkt. 7. Zmiana w Tabeli Opłat i Prowizji obowiązuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zmienionych postanowień, chyba że przed upływem tego terminu członek złoży Kasie na piśmie oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionych postanowień i wypowiedzeniu umowy przez członka. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i biegnie od dnia następującego po dniu doręczenia Kasie oświadczenia członka. 17. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, na dzień zawarcia umowy wynosi ona... %. Zmiana wysokości ww. stopy następuje w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego przez Narodowy Bank Polski, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego

3 Narodowego Banku Polskiego. O wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego SKOK informuje poprzez wywieszenie informacji w miejscach prowadzenia działalności. 18. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz SKOK opłat za czynności windykacyjne określonych w Tabeli Opłat i Prowizji, które na dzień zawarcia niniejszą umowy wnoszą: 1) Opłata za przypomnienie telefoniczne - 7,00 zł, 2) Opłata za pierwsze wezwanie Pożyczkobiorcy / Kredytobiorcy do zapłaty - 30,00 zł, 3) Opłata za pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 4) Opłata za drugie wezwanie Pożyczkobiorcy/ Kredytobiorcy do zapłaty - 30,00 zł, 5) Opłata za drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 6) Opłata za powiadomienie Pożyczkobiorcy / Kredytobiorcy o wypowiedzeniu umowy pożyczki / kredytu - 0,00 zł, 7) Opłata za powiadomienie Poręczyciela o wypowiedzeniu umowy pożyczki / kredytu 0,00 zł, 8) Opłata za przekazanie zlecenia firmie windykacyjnej - 100,00 zł 9) Opłata za przedsądowe wezwanie Pożyczkobiorcy/ Kredytobiorcy do zapłaty 30,00 zł, 10) Opłata za przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty 30,00 zł, 11) Opłata za zawarcie ugody 100,00 zł, 12) Opłata za zawarcie porozumienia o dobrowolnej spłacie zadłużenia 50,00 zł Pożyczkobiorca dokonując spłaty zaległości zobowiązany jest powiększyć spłacaną kwotę o kwoty należnych opłat wynikających z dokonanych przypomnień, wezwań lub powiadomień. Przypomnienie telefoniczne następuje po 3 dniu przeterminowania i może być powtórzone do 19 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i powiadomień następuje w 6 dniu przeterminowania. Kolejne wezwania wysyłane są nie wcześniej, niż po upływie terminu do zapłaty zakreślonego w poprzednim wezwaniu /powiadomieniu. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej następuje powyżej 20 dnia przeterminowania pożyczki na okres 30 dni. Pożyczkobiorca w związku z przekazaniem sprawy do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej jest obowiązany uiścić opłatę, o której mowa w pkt.18 ppkt.8 umowy pożyczki. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej może nastąpić wielokrotnie, w każdym przypadku uchybienia terminu spłaty pożyczki powyżej 20 dnia po ustalonym terminie płatności. Działania w/w nie są podejmowane równolegle. 19. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki, należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną. Od niespłaconego w całości lub w części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki wg stopy procentowej o jakiej mowa w pkt 17 umowy. SKOK przysługuje prawo do wypowiedzenia umowy pożyczki w trybie i na warunkach o jakich mowa w pkt 29 Umowy. Po upływie terminu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu, co oznacza postawienie pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności i konieczność spłaty całości zadłużenia w terminie zakreślonym przez SKOK. W przypadku braku spłaty w ww. terminie, SKOK może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 20. Zabezpieczeniem przyznanej pożyczki jest : 1) przystąpienie do umowy ubezpieczenia grupowego. (nazwa ubezpieczenia i data podpisania deklaracji). Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczania na rzecz SKOK opłaty stanowiącej zwrot kosztów ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Opłata płatna jest jednorazowo w dacie wypłaty pożyczki*/ w datach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki*/w datach wskazanych w harmonogramie płatności opłaty. Koszt zabezpieczenia wynosi.*. 2) Koszt zabezpieczenia wynosi zł,* 3).... Koszt zabezpieczenia wynosi zł.* 21. W przypadku zaprzestania opłacania przez Pożyczkobiorcę opłaty tytułem zwrotu kosztu ubezpieczenia SKOK zaprzestanie opłacania składki z tytułu przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do ubezpieczenia grupowego, co spowoduje wygaśnięcie umowy ubezpieczenia. 22. W przypadku wygaśnięcia któregokolwiek z zabezpieczeń spłaty pożyczki, SKOK ma prawo żądać ustanowienia w to miejsce innego zabezpieczenia spłaty pożyczki. Zabezpieczeniem pożyczki mogą być: środki pieniężne zgromadzone przez Pożyczkobiorcę w SKOK, poręczenie według prawa cywilnego,, przewłaszczenie rzeczy na zabezpieczenie, blokada środków na rachunku wraz z pełnomocnictwem do dysponowania tym rachunkiem, ubezpieczenia, przelew wierzytelności, zastaw, w tym zastaw rejestrowy, poddanie się egzekucji mocą aktu notarialnego. Jeżeli w trakcie trwania umowy pożyczki zostanie negatywnie oceniona zdolność kredytowa kredytobiorcy lub wygasną ustanowione zabezpieczenia, a ustanowienie zabezpieczeń o jakich mowa w zdaniu poprzednim nie jest możliwe lub wystarczające do prawidłowego zabezpieczenia umowy pożyczki, SKOK ma prawo do żądania ustanowienia zabezpieczenia w postaci hipoteki. Kasa może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia pożyczki w przypadkach wskazanych w 48 Regulaminu. 23. Przewiduje się następujące opłaty za zmianę umowy: 1) opłata za zmianę poręczyciela 200,00 zł 2) opłata za zmianę terminu płatności 50,00 zł.

4 24. W związku z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do poniesienia opłat notarialnych. 25. Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, a gdy umowa nie zawiera wszystkich elementów wymaganych przepisami prawa w terminie 14 dni od dnia dostarczenia tych elementów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w ww. załączniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie SKOK, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty oraz bezzwrotnymi kosztami poniesionymi przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej i opłatami notarialnymi. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych do SKOK przez Pożyczkobiorcę. Kwotę pożyczki wraz z odsetkami Pożyczkobiorca jest zobowiązany wpłacić na rachunek pożyczkowy nr.. Kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi. zł. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu pobranych przez SKOK prowizji i opłat nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami SKOK. W przypadku niedokonania zwrotu środków, SKOK będzie naliczał od niezwróconego kapitału odsetki za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP w skali roku, których wysokość na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi. %. SKOK zastrzega sobie prawo potrącenia ze zwracanej kwoty prowizji i opłat niezapłaconych przez Pożyczkobiorcę odsetek, a także poniesionych przez SKOK opłat notarialnych oraz bezzwrotnych kosztów poniesionych przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej. 26. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty osobiście w SKOK lub poprzez wpłatę na rachunek pożyczkowy o numerze... W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, w braku odmiennej dyspozycji Pożyczkobiorcy dokonane wpłaty zostaną zaliczone na poczet spłaty kapitału pożyczki w taki sposób, że wpłata zostanie przeznaczona w następującej kolejności na: 1) spłatę wymagalnych należności, o których mowa w pkt 11, zgodnie ze wskazaną tam kolejnością zarachowania, 2) spłatę najbliższej wymagalnej raty w kwocie odpowiadającej jej wysokości pomniejszonej o odsetki za okres od dnia dokonania wcześniejszej spłaty do dnia wymagalności raty, 3) spłatę kapitału pożyczki w taki sposób, że czas obowiązywania umowy ulegnie skróceniu; w takim przypadku całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, licząc od momentu spłaty pożyczki przed terminem, 4) Pożyczkobiorca poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5, może złożyć odmienną dyspozycję w zakresie wcześniejszej spłaty pożyczki. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu spłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości. 27. Z tytułu spłaty pożyczki przed terminem SKOK nie pobiera prowizji ani opłat. 28. SKOK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia, po upływie okresu wypowiedzenia, całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku stwierdzenia, że warunki udzielenia pożyczki nie zostały dotrzymane lub w razie negatywnej oceny zdolności kredytowej, a także w przypadku, gdy Pożyczkobiorca nie zapłacił w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy. Przez niedotrzymanie warunków udzielenia pożyczki należy rozumieć: 1) przeznaczenie kwoty pożyczki na cel inny niż wskazany w umowie; 2) nie ustanowienie zabezpieczeń pożyczki wskazanych w umowie; 3) brak ustanowienia zabezpieczeń w miejsce zabezpieczeń, które wygasły w zakreślonym przez SKOK terminie; 4) zmniejszenie wartości zabezpieczeń rzeczowych o co najmniej 10 % w stosunku do wartości tego zabezpieczenia w dacie zawarcia umowy spowodowane zawinionymi działaniami Pożyczkobiorcy lub dłużnika rzeczowego; 5) niedostarczenie zaświadczeń wydanych przez innych kredytodawców o uregulowaniu zobowiązań. Negatywna ocena zdolności kredytowej może nastąpić w przypadku stwierdzenia: 1) utraty głównego źródła dochodów i pozostawanie bez źródła dochodów przez okres dłuższy niż 3 miesiące; 2) obniżenia wysokości uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów o 10% w stosunku do wartości dochodu wskazanego we wniosku o udzielenie pożyczki; 3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Pożyczkobiorcy lub jego małżonka w przypadku, gdy wskutek postępowania egzekucyjnego wobec pożyczkobiorcy lub jego małżonka obniżeniu uległ dochód osiągany przez pożyczkobiorcę o 10% w stosunku do dochodu wskazanego we wniosku o udzielenie pożyczki, 4) w przypadku gdy zadłużenie Pożyczkobiorcy z innych niż niniejsza umowa tytułów przekracza 75% miesięcznego dochodu netto. W razie wystąpienia zagrożenia upadłością Pożyczkobiorcy termin wypowiedzenia wynosi 7 dni. 29. Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez złożenie wniosku do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego. Arbitraż powołany jest do rozstrzygania sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu

5 niewykonania lub nienależytego wykonania przez SKOK czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej SKOK, w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. (nie wliczając odsetek i innych kosztów). Szczegółowe Zasady składania wniosku określa Regulamin SAK dostępny na stronie lub w placówkach Powszechnej SKOK. 30. Organem nadzoru w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 31. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania SKOK o każdej zmianie danych osobowych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz o zmianie adresu, w tym adresu korespondencyjnego zgodnie z 56 Regulaminu. 32. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał Regulamin (załącznik nr 1), harmonogram spłaty pożyczki (załącznik nr 2), Tabelę Opłat i Prowizji dla pożyczek i kredytów (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 4), dyspozycję spłaty pożyczki (załącznik nr 5). 33. Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o przekazywaniu przez SKOK jego danych osobowych oraz informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, celem umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. Kredytobiorcy oraz udostępnianiu ich na zasadzie wzajemności bankom, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, a związanych z wykonywaniem przez te instytucje czynności bankowych oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów w zakresie określonym powyżej, a także przysługującym mu, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prawem dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 34. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez SKOK oraz BIK S.A. powyższych informacji, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy - w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz innych ustaw. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 35. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana oprocentowania, o której mowa w pkt 7 (w przypadku oprocentowania zmiennego) i pkt 17 Umowy a także Tabeli Opłat i Prowizji oraz Regulaminu nie wymaga aneksu do umowy i następuje w sposób określony w umowie oraz Regulaminie. 36. Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. 37. Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty pożyczki. 38. Umowa została sporządzona po jednym egzemplarzu dla stron Umowy; każdy z poręczycieli otrzymuje kopię Umowy, potwierdzoną przez SKOK za zgodność z oryginałem i pokwitowaniem odbioru. Pożyczkobiorca. SKOK * Niepotrzebne skreślić Oświadczenie pożyczkobiorcy Oświadczam, że przed zawarciem umowy SKOK udzielił mi wyjaśnień dotyczących: 1) przeprowadzania przez SKOK oceny zdolności kredytowej, na podstawie której, SKOK rozpatrzył złożony wniosek, 2) kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, 3) ryzyka zmiany stopy procentowej oraz możliwości zmiany całkowitego kosztu kredytu (pożyczki) w przypadku zmiany tej stopy, 4) zasad i terminów spłaty pożyczki oraz skutków braku płatności, 5) treści informacji przekazanych przed zawarciem umowy oraz postanowień zawartych w umowie.. Data i podpis Pożyczkobiorcy Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem formularz informacyjny na trwałym nośniku.. Data i podpis Pożyczkobiorcy

6 Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) projekt niniejszej Umowy, Regulaminu oraz Tabeli Opłat i Prowizji, będących integralną częścią niniejszej Umowy oraz że zapoznałem (-am) się z ich treścią.. Data i podpis Pożyczkobiorcy

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR / /

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki na nabycie określonego towaru Nr...

Umowa pożyczki na nabycie określonego towaru Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki na nabycie określonego towaru Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) pożyczka Nowa Chwilówka Nr...

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) pożyczka Nowa Chwilówka Nr... Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) pożyczka Nowa Chwilówka Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładową

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL..... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Formularz Informacyjny Pożyczki Ratalnej FinCol 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub instytucji pośredniczącej Nazwa kredytodawcy Taimen Polska Sp. z o.o. Adres:(siedziba) Pl.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Strona 1 z 9 Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej Chwilówka (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej Chwilówka (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej Chwilówka (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Kredytobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu (kredyt niekonsumencki) Nr...

Umowa kredytu (kredyt niekonsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa kredytu (kredyt niekonsumencki) Nr... Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Macieja Palacza 13 ( 60-242 Poznań ), dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo

należności przeterminowane

należności przeterminowane REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK LOMBARDOWYCH OSOBOM FIZYCZNYM WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2013 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa podstawowe zasady udzielania oraz zabezpieczenia spłaty pożyczek lombardowych.

Bardziej szczegółowo

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław

1 / 7. SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr...

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... PLN FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI RATALNEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej:

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: Adres: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ ZAWIERANA PRZY POMOCY POŚREDNIKA NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu:

Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny. ul. Świętego Mikołaja 8-11, Wrocław (siedziba) Numer telefonu: Załącznik nr 4 do Umowy Pożyczki. Formularz informacyjny FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca:

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Kredytobiorcą.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Numer telefonu Adres poczty elektronicznej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN Finance

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: ING Bank Śląski SA NIP 634-013-54-75

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Postanowienia ogólne REG: Regulamin udzielania kredytów i pożyczek odnawialnych Strona 1 z 11 Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... 1. Wysokość i cel pożyczki

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... 1. Wysokość i cel pożyczki zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) ul. Inflancka 11/27, Warszawa Numer telefonu:... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA KRÓTKOTERMINOWA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: SuperGrosz Sp. z o.o. Adres: ul. Inflancka

Bardziej szczegółowo

20) odsetki ustawowe za opóźnienie odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych.

20) odsetki ustawowe za opóźnienie odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ im. St. Adamskiego w Toruniu I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Imię, nazwisko (nazwę) i adres (siedzibę) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Adres (siedziba) Alior Bank SA 02-232 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Alfakredyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) ... złotych FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO (POŻYCZKA RATALNA) 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Kredytodawcy. Kredytodawca: Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ JAWORZNO. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 20.08.2014 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak.., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w oparciu

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VISSET sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Załącznik nr 6 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Ożarowie. Bank Spółdzielczy w Ożarowie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa)

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Strona 1 z 12 Regulamin Udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: UMOWA POŻYCZKI nr.. zawarta w dniu.. roku w.., pomiędzy: Pożyczkodawca: Imię i nazwisko lub nazwa firmy:.. Adres zamieszkania lub siedziba:.. Numer dowodu osobistego (tylko os. fiz.):.. PESEL (tylko os.

Bardziej szczegółowo

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY] + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy* + SMS + telefon. + SMS + telefon

[DANE REJESTROWE POŻYCZKODAWCY]  + SMS + telefon. konsultanta + monit papierowy*  + SMS + telefon.  + SMS + telefon Załącznik nr 1 Tabela opłat i prowizji Monity Ilość dni opóźnienia Forma monitu Koszt Dzień -7 (siedem dni przed terminem płatności) Dzień -2 (dwa dni przed terminem płatności) E-mail E-mail + SMS Dzień

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy

Nie dotyczy.  Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy OPTIMA NOVA E-COMMERCE FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak REGULAMIN PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo