Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem"

Transkrypt

1 REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z siedzibą w Knurowie spełniających warunki określone w Regulaminie. 1 Organizator Organizatorem promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem jest Powszechna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa z siedzibą w Knurowie, ul. 1-go Maja 7, Knurów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , (dalej również jako: Powszechna SKOK). 2 Definicje 1. Promocja promocja opisana w niniejszym Regulaminie, polegająca na tym, że w przypadku spełnienia warunków określonych Regulaminem Uczestnik jest uprawniony do otrzymania Prezentu. 2. Klient członek Powszechnej SKOK będący osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych oraz miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który ubiega się o udzielenie Pożyczki poprzez złożenie wniosku pożyczkowego. 3. Uczestnik, Pożyczkobiorca osoba fizyczna która zawarła z Powszechną SKOK umowę Pożyczki. 4. Pożyczka pożyczka gotówkowa oferowana przez Powszechną SKOK i dedykowana do niniejszej Promocji, spełniająca następujące warunki: rodzaj pożyczki: Prosta; kwota pożyczki wg zdolności pożyczkowej; okres spłaty (kredytowania) - w przedziale od 12 miesięcy do 24 miesięcy Reprezentatywny przykład Pożyczki PROSTA, według danych własnych Powszechnej SKOK na II kwartał 2015 roku: okres spłaty (kredytowania) = 24 miesiące oprocentowanie pożyczki = zmienne, ustalone jako stopa referencyjna powiększona o marżę SKOK, na dzień r. wynoszące 10,00% RRSO = 18,79% całkowita kwota kredytu = 4.000,00 zł wysokość opłat uwzględnianych w całkowitym koszcie kredytu (odsetki: 431,13 zł, prowizja: 280,00 zł) łącznie 711,13 zł całkowita kwota do zapłaty = suma całkowitego kosztu kredytu i całkowitej kwoty kredytu = 4.711,13 zł stała rata kredytu = 184,63 zł Na gruncie powyższego reprezentatywnego przykładu wartość Prezentu odpowiada kwocie 31,67 zł. 5. Prezent środki pieniężne w wysokości stanowiącej wartość odsetek z ostatnich 6 zapłaconych przez Uczestnika rat Pożyczki, według załączonego do umowy Pożyczki harmonogramu spłat. Z wartości Prezentu Powszechna SKOK pobierze (potrąci

2 REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 2 z 6 i odprowadzi) zryczałtowany 19% podatek dochodowy zgodnie obowiązującym od r. art. 30 ust. 1 pkt 4b Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powszechna SKOK zgodnie z art. 41 ust. 4 ww. ustawy jest zobowiązana potrącić podatek od kwoty Prezentu i przekazać do właściwego urzędu skarbowego wskazanego w załączniku nr Data Zamknięcia Pożyczki dzień całkowitej spłaty Pożyczki, zgodnie z zapisami umowy Pożyczki. 7. Regulamin niniejszy dokument zatwierdzony uchwałą Zarządu Powszechnej SKOK. 3 Warunki i zasady uczestnictwa w Promocji 1. Promocja trwa od dnia 24 kwietnia 2015 roku do dnia 30 czerwca 2015 roku włącznie. 2. Warunkiem skorzystania z Promocji jest spełnienie przez Uczestnika łącznie wszystkich poniższych warunków: 1) Zawarcie z Powszechną SKOK umowy Pożyczki na podstawie pozytywnie rozpoznanego przez Powszechną SKOK wniosku o przyznanie Pożyczki złożonego przez Klienta w oddziale Powszechnej SKOK w okresie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu; 2) Terminowa spłata Pożyczki przez Uczestnika rozumiana jako dokonanie terminowych spłat wszystkich rat, zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty załączonym do umowy Pożyczki; 3) Doręczenie Powszechnej SKOK przez Uczestnika w terminie do 10 dni roboczych następujących po Dacie Zamknięcia Pożyczki, pisemnego, podpisanego przez Uczestnika wniosku o udzielenie Prezentu. Wniosek należy złożyć bezpośrednio w oddziale Powszechnej SKOK, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 3. Prezent zostanie przekazany na wskazany przez Uczestnika we wniosku rachunek bankowy. Przekazanie Prezentu nastąpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wniosku w sposób wskazany w ust. 2 powyżej. Kwota przekazana Uczestnikowi będzie pomniejszona o należny podatek. 4. W przypadku nie spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2 niniejszego Regulaminu, Uczestnik nie nabywa prawa do otrzymania Prezentu. 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i ofertami specjalnymi dotyczącymi Pożyczki dostępnymi w ofercie Powszechnej SKOK. Niniejszy Regulamin nie oznacza przyrzeczenia pozytywnego rozpoznania wniosku Klienta o przyznanie Pożyczki ani zobowiązania Powszechnej SKOK do udzielenia Pożyczki. Przyznanie Pożyczki zależy od oceny indywidualnej zdolności kredytowej Klienta. 4 Postępowanie reklamacyjne. 1. Reklamacje mogą być zgłaszane najpóźniej do 30 dni od daty zakończenia promocji. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego, z zastrzeżeniem, iż pod uwagę będą brane przesyłki zawierające datę stempla pocztowego zgodną z powyższym terminem. 2. Reklamacje rozpatruje Powszechna SKOK. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej w Placówce Organizatora lub nadane na adres Organizatora z dopiskiem na kopercie: Pożyczka z odsetkowym prezentem - reklamacja.

3 REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 3 z 6 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz czytelny podpis Uczestnika składającego reklamację. 4. Rozpatrywanie reklamacji trwa 21 dni liczonych od dnia doręczenia reklamacji Powszechnej SKOK. Powszechna SKOK rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Uczestnika o sposobie rozpatrzenia reklamacji listem poleconym. 5. Uczestnik może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez złożenie wniosku do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego adres: Gdynia, ul. Legionów 126. Arbitraż powołany jest do rozstrzygania sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez SKOK czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej SKOK, w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. (nie wliczając odsetek i innych kosztów). Szczegółowe Zasady składania wniosku określa Regulamin SAK dostępny na stronie lub w Placówkach Organizatora 5 Postanowienia końcowe 1. Uczestnik zgłaszając swój udział w programie akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i wyraża zgodę na jego treść. 2. Zasady Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego. 3. Treść niniejszego Regulaminu zostanie udostępniona w Placówkach Organizatora i na stronie internetowej pod adresem: 4. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 5. Administratorem danych osobowych jest Powszechna Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo Kredytowa z siedzibą w Knurowie przy ul. 1-go Maja 7, Knurów. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Promocji. 7. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania jak również prawo żądania usunięcia danych osobowych. 8. Właściwym dla Powszechnej SKOK organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 kwietnia 2015 roku i obowiązuje do dnia 30 czerwca 2015 roku. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw uprzednio nabytych przez Uczestników w związku z ich udziałem w Promocji. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana do wiadomości Uczestników na co najmniej 7 dni przed wejściem w życie zmian w treści niniejszego Regulaminu.

4 REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 4 z 6 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Imię i Nazwisko Uczestnika promocji.. Miejscowość, data Pesel. Numer członkowski Oświadczenie Uczestnika promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Zapoznałem/-am się z zasadami promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem i akceptuję postanowienia Regulaminu z dnia 23 kwietnia 2015 r. dotyczącego tej promocji. Podpis Uczestnika promocji Stwierdzam własnoręczność złożonego podpisu Data i podpis Pracownika Kasy

5 REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 5 z 6 Załącznik nr 2 do Regulaminu promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Imię i Nazwisko Uczestnika promocji.. Miejscowość, data Pesel. Numer członkowski Wniosek Uczestnika promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem o udzielenie Prezentu Oświadczam, że spełniłem/-am warunki określone w Regulaminie promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem i wnioskuję o udzielenie Prezentu. Kwotę Prezentu pomniejszoną o należny podatek proszę przekazać na rachunek bankowy nr... Podpis Uczestnika promocji Stwierdzam własnoręczność złożonego podpisu Data i podpis Pracownika Kasy Adnotacje Pracownika Kasy: 1) Dotyczy pożyczki nr z dnia w kwocie.. zł, na okres. m-cy. 2) Data złożenia oświadczenia w sprawie przystąpienia do promocji:... 3) Data złożenia wniosku o udzielenie Prezentu:. Stwierdzam, że Uczestnik: spełnił warunki określone w Regulaminie promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem uprawniające do udzielenia Prezentu, zwłaszcza w zakresie dokonania terminowych spłat wszystkich rat, zgodnie z aktualnym harmonogramem spłaty załączonym do ww. umowy Pożyczki i nabył prawo do udzielenia Prezentu. Kwota Prezentu brutto:. zł Kwota podatku:.. zł Kwota Prezentu netto:.. zł Dnia kwota Prezentu brutto pomniejszona o należny podatek została przekazana na wskazany wyżej rachunek bankowy. nie spełnił warunków określonych w Regulaminie promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem i nie nabył prawa do uzyskania Prezentu. Dnia. do Klienta skierowano pisemną informację w przedmiotowej sprawie. Data i podpis Pracownika Kasy

6 REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 6 z 6 Załącznik nr 3 do Regulaminu promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem.. Miejscowość, data OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany.. Imię i nazwisko zamieszkały.. adres miejsca zamieszkania legitymujący się dowodem osobistym / paszportem* seria. nr.. nr Pesel, oświadczam, iż urzędem skarbowym właściwym dla mojego miejsca zamieszkania jest:. Nazwa i adres urzędu skarbowego Prawdziwość powyższych danych potwierdzam. Czytelny podpis Stwierdzam własnoręczność złożonego podpisu Data i podpis Pracownika SKOK * niepotrzebne skreślić

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015)

Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) Regulamin loterii promocyjnej Konto dla młodych (Zima 2015) SPIS TREŚCI Rozdział 1 Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2 Losowanie, powiadomienie o wynikach, odbiór nagród... 4 Rozdział 3 Prawidłowość urządzania

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM

RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ RABAT DO 4% NA WSZYSTKIE PRODUKTY Z PAKIETEM OCHRONNYM Regulamin (dalej jako Regulamin ) Akcji Promocyjnej (zamiennie jako Promocja ) określa: cel Promocji, warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO UMOWA NR O UDZIELENIE SMART KREDYTU GOTÓWKOWEGO 1 Zawarta pomiędzy: 2 Zawarta w dniu pomiędzy: FM Bank PBP S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki w rachunku nr

Umowa pożyczki w rachunku nr <numer pożyczki> Umowa pożyczki w rachunku nr zwana dalej Umową, zawarta w dniu w miejscowości pomiędzy Credit Agricole Bank Polska S.A., pl. Orląt Lwowskich 1, 53 605 Wrocław, wpisana

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r.

Regulamin promocji Limit na start. Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. Regulamin promocji Limit na start Obowiązuje od 15.04.2014 r. do 30.06.2014 r. I. Organizator Promocji 1. Promocja Limit na start, zwana dalej Promocją organizowana jest przez mbank S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Sprzedaży Premiowej,, Bezpieczne wnętrze 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Bezpieczne wnętrze (dalej zwany Regulaminem) określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

Regulamin pożyczek SMS Kredyt

Regulamin pożyczek SMS Kredyt Regulamin pożyczek SMS Kredyt 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady udzielania przez Pożyczkodawcę pożyczek osobom fizycznym. 2 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr...

UMOWA. Pożyczki Soho Credit nr... UMOWA Pożyczki Soho Credit nr... zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Rapid Finance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie, ul. Łucka 7/9, 00-842 Warszawa, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. DEFINICJE Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: Data spłaty - oznacza dzień, w którym Pożyczkobiorca winien spłacić Pożyczkę powiększoną o Prowizję za udzielenie Pożyczki

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL...,

UMOWA RAMOWA POŻYCZKI. a 2... zamieszkałym w... legitymującym się dowodem osobistym o numerze..., PESEL..., UMOWA RAMOWA POŻYCZKI Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Zaliczka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie mieszcząca się pod adresem ul.grójecka 194 lok.169, 02-390 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank

Regulamin Programu PolecamBank Regulamin Programu PolecamBank I ORGANIZATOR 1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez BRE Bank SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU

UMOWA, KARTA, LIMIT KREDYTU Umowa o kartę kredytową Meritum Banku ICB S.A. nr z dnia zawarta pomiędzy: Meritum Bank ICB Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Piastowska7, 80-332 Gdańsk wpisaną do Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych)

Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) Regulamin Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych (kont osobistych) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012r. Jacek Gębala,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r.

Regulamin Programu PolecamBank. Obowiązuje od 1.03.2015 r. Regulamin Programu PolecamBank Obowiązuje od 1.03.2015 r. 1. ORGANIZATOR 1.1. Program PolecamBank, zwany dalej Programem organizowany jest przez mbank SA z siedziba w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH

REGULAMIN KONT OSOBISTYCH REGULAMIN KONT OSOBISTYCH Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej "Śląsk" z siedzibą w Rudzie Śląskiej ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia konta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III

Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III Regulamin Promocji Napędzaj swój zysk III I. Organizator Promocji 1. Promocja Napędzaj swój zysk III, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy..

Strona 1 z 12 parafka Pożyczkobiorcy.. I. Dane Klienta Dane Klienta Imię Drugie imię Nazwisko PESEL: Typ głównego dokumentu tożsamości: Seria i numer dokumentu tożsamości: Stan cywilny: Liczba osób w gospodarstwie domowym: Miesięczne koszty

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy

Umowa pożyczki nr [.] I. Przedmiot Umowy zawarta w dniu [.] pomiędzy: Umowa pożyczki nr [.] HERSUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Stanisława Przybyszewskiego 17B, 30-128 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo