Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową z siedzibą w Knurowie przy ul. 1-go Maja 7 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowaną przez: zwaną dalej SKOK. 1. Wysokość i cel pożyczki 1. SKOK udziela Pożyczkobiorcy na wniosek z dnia... pożyczki zabezpieczonej hipoteką na warunkach określonych niniejszą umową i Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej (zwanym dalej Regulaminem), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Pożyczka przeznaczona jest na cel konsumpcyjny. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od. do. 4. Całkowita kwota kredytu (pożyczki) wynosi :.zł (słownie...zł) 2. Wypłata pożyczki 1. Wypłata pożyczki nastąpi w złotych polskich, jednorazowo, po spełnieniu wszystkich następujących warunków: 1) podpisaniu niniejszej umowy, 2) uiszczeniu opłat i prowizji należnych SKOK tytułem udzielenia pożyczki, 3) złożeniu w SKOK/przed notariuszem* oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki i przekazaniu SKOK tego oświadczenia, 4) uiszczeniu na rzecz SKOK równowartości opłaty sądowej od wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej*, 5) dostarczeniu Kasie skutecznie złożonego wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki na rzecz SKOK bądź aktu notarialnego w przedmiocie ustanowienia hipoteki, zawierającego wniosek do sądu o dokonanie wpisu tej hipoteki w księdze wieczystej, 6) ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, o których mowa w 10 ust. 7, przy czym w przypadku, gdy umowa wymaga kilku form prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, wypłata pożyczki następuje po ustanowieniu ostatniego z zabezpieczeń pożyczki, określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt 5) powyżej, 7) wykonaniu obowiązków określonych w 10 ust. 3 pkt 1 umowy - jeżeli hipoteka ustanawiana jest w formie innej niż akt notarialny, 8) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 10 ust. 3 pkt Środki z pożyczki zostaną wypłacone: 1) w formie gotówkowej w kwocie:. zł* 2) przelewem na niżej wskazany rachunek* / rachunki*: a) rachunek nr prowadzony przez kwota zł, b) rachunek nr prowadzony przez kwota zł. 3. Jeżeli pożyczkobiorca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 2-8 w okresie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, SKOK ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Uprawnienie do odstąpienia SKOK może realizować w okresie 60 dni po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim. 3. Zobowiązania Pożyczkobiorcy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 1) spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem, opłatami i prowizjami wynikającymi z umowy a także aktualnej Tabeli opłat i prowizji, na zasadach określonych umową, 2) prawidłowej realizacji innych obowiązków Pożyczkobiorcy wskazanych w umowie i Regulaminie, w tym ustanowienia i utrzymania wymaganych zabezpieczeń. 4. Oprocentowanie pożyczki 1. Pożyczka oprocentowana w wysokości. %, co stanowi jednokrotność stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącej na dzień zawarcia umowy..% powiększonej o marżę SKOK w wysokości punktu procentowego, z zastrzeżeniem ust. 2 4 poniżej. Wynik sumy podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Stopa procentowa będzie ulegać zmianom w okresie trwania umowy pożyczki w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej wysokości stopy referencyjnej ogłoszonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana oprocentowania następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło ogłoszenie zmiany stopy referencyjnej, poprzez przeliczenie oprocentowania pożyczki zgodnie z zasadą określoną w ustępie 1.

2 Strona 2 z 9 3. Do czasu prawomocnego ustanowienia na rzecz SKOK zabezpieczenia hipotecznego zgodnie z niniejszą umową, SKOK przysługuje podwyższone oprocentowanie pożyczki. Podwyższenie oprocentowania polega na zastosowaniu marży o 1 punkt procentowy wyższej aniżeli wskazana w ust. 1 i obowiązuje przez okres do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej dla nieruchomości/ użytkowania wieczystego/ spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie pożyczki z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz SKOK. 4. Maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5. Zmiany oprocentowania, o których mowa w niniejszym 4 nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. SKOK informuje Pożyczkobiorcę oraz poręczycieli o każdej zmianie oprocentowania, niezwłocznie po tej zmianie: listem zwykłym*/ pocztą elektroniczną na wskazany przez pożyczkobiorcę/poręczyciela adres*. Do informacji dla Pożyczkobiorcy załącza się nowy harmonogram spłaty pożyczki. 5. Zasady i terminy spłaty pożyczki 1. Całkowita kwota do zapłaty w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi... zł 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia... Spłata pożyczki następować będzie w ratach miesięcznych, płatnych bez wezwania, w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie harmonogramu spłaty. 3. Spłata pożyczki może następować przez: 1) potrącanie z wypłacanych Pożyczkobiorcy świadczeń ze stosunku pracy, 2) w formie wpłat gotówkowych w kasie SKOK, 3) wpłat na rachunek pożyczkowy o numerze..., 4) potrącenia z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Powszechną SKOK. 4. Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet spłaty pożyczki, SKOK zalicza w następującej kolejności na poczet: 1) opłat tytułem zwrotu kosztu ubezpieczenia, 2) kosztów windykacji, w tym opłat za upomnienie, wezwanie do zapłaty, 3) pozostałych prowizji i opłat, 4) odsetek od kapitału przeterminowanego, a od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności SKOK z tytułu umowy, odsetek jak od należności przeterminowanej od całości należności przeterminowanej, 5) wymagalnych odsetek za okresy obrachunkowe, 6) kapitału przeterminowanego, 7) odsetek naliczonych do dnia wpłaty, 8) kapitału. 5. Z uwagi na udzieloną karencję w spłacie pożyczki zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów pożyczki zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Całkowity koszt pożyczki Całkowity koszt pożyczki na dzień zawarcia umowy (tj. przy uwzględnieniu oprocentowania i opłat obowiązujących w dacie zawarcia umowy pożyczki) wynosi... zł 7. Opłaty i inne koszty 1. Wartość odsetek ustalona przy uwzględnieniu oprocentowania obowiązującego w dacie zawarcia umowy pożyczki została wskazana w harmonogramie spłaty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść następujące koszty: 1) związane z udzieleniem pożyczki: opłata przygotowawcza:....zł, prowizja z tytułu udzielania pożyczki:...zł. 2) koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń: koszty wymienione w 10 ust.5-7 pkt 1 umowy, 3) koszty usług dodatkowych: koszt o jakim mowa w pkt. 10 ust. 7 pkt 2) umowy. 3. Koszty o jakich mowa w ust. 2 pkt 1) nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. Pozostałe określone w umowie opłaty i prowizje mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Tabeli opłat i prowizji. Koszty ubezpieczeń, o których mowa w umowie, mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany taryf stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 4. Wysokość pozostałych opłat i prowizji pozostających w związku z umową określa Tabela Prowizji i Opłat, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. SKOK zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli opłat i prowizji z ważnych przyczyn, w tym do wprowadzenia nowych opłat lub prowizji oraz wycofania opłat lub prowizji dotychczas obowiązujących, a także zmiany wysokości opłat lub prowizji podanych w Tabeli opłat i prowizji. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmianę poziomu inflacji rozumianą jako zmiana któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS, o co najmniej +/- 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny, miesięczny);

3 Strona 3 z 9 2) zmianę stawki podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, podatku od towarów i usług, opłat związanych z nadzorem nad SKOK) jak też wprowadzenie nowego podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym opłat związanych z nadzorem nad SKOK), których podatnikiem lub płatnikiem jest SKOK, przy założeniu, że zmiana wysokości podatków lub opłat istniejących odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio obowiązujących, a w przypadku podatków lub opłat nowych odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,02 wartości aktywów SKOK wskazanych w ostatnim z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych SKOK; 3) zmianę opłat za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną lub poleconą, gabaryt A wynikających z Cennika Powszechnych Usług Pocztowych w Obrocie Krajowym stosowanym przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska; 4) wprowadzenie nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez SKOK lub zmianę zgodnie z zasadami określonymi w umowie lub w Regulaminie, zakresu lub funkcjonalności usług dotychczas świadczonych; 5) wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez SKOK lub określających obowiązki SKOK związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności. Zmiana wysokości opłat i prowizji zostanie dokonana przez SKOK poprzez podjęcie przez Zarząd Powszechnej SKOK w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia przynajmniej jednej okoliczności stanowiącej ważną przyczynę zmiany zgodnie z postanowieniami powyżej, uchwały o zmianie wysokości opłat i prowizji. Zmiana Tabeli opłat i prowizji dokonywana jest w formie jej wypowiedzenia. O każdej zmianie wysokości opłat i prowizji, a co za tym idzie zmianie Tabeli opłat i prowizji, SKOK informuje w sposób o jakim mowa w 4 ust. 5. Zmiana w Tabeli opłat i prowizji obowiązuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zmienionych postanowień, chyba że przed upływem tego terminu członek złoży Kasie na piśmie oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionych postanowień i wypowiedzeniu umowy przez członka. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i biegnie od dnia następującego po dniu doręczenia Kasie oświadczenia członka. 8. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 1. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Na dzień zawarcia umowy wynosi ona... %. 2. Zmiana wysokości stopy, o której mowa w ust. 1 następuje w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego przez Narodowy Bank Polski, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 3. Zmiana oprocentowania, o której mowa w niniejszym 8 nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. O nowej wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego SKOK informuje poprzez wywieszenie informacji w miejscach prowadzenia działalności. 9. Koszty ponoszone przez Pożyczkobiorcę w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy 1. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz SKOK opłat za czynności windykacyjne określonych w Tabeli opłat i prowizji, które na dzień zawarcia niniejszą umowy wnoszą: 1) przypomnienie telefoniczne - 7,00 zł, 2) wezwanie/powiadomienie Pożyczkobiorcy/Poręczyciela 30,00 zł, 3) pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 4) drugie wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty - 30,00 zł, 5) drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 6) powiadomienie Pożyczkobiorcy o wypowiedzeniu umowy 0,00 zł, 7) powiadomienie Poręczyciela o wypowiedzeniu umowy 0,00 zł, 8) przedsądowe wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty 30,00 zł, 9) przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty 30,00 zł, 10) listowne powiadomienie o potrąceniu zaległej należności 5,00 zł, 11) opłata administracyjna - 30,00 zł, 12) czynności windykacji terenowej 100,00 zł, Pożyczkobiorca dokonując spłaty zaległości zobowiązany jest powiększyć spłacaną kwotę o kwoty należnych opłat, o których mowa w ust. 1. Przypomnienie telefoniczne następuje po 3 dniu przeterminowania i może być powtórzone do 19 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i powiadomień następuje w 6 dniu przeterminowania. Kolejne wezwania wysyłane są nie wcześniej, niż po upływie terminu do zapłaty zakreślonego w poprzednim wezwaniu/powiadomieniu. Powyższe działania nie są podejmowane równolegle. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej następuje powyżej 20 dnia przeterminowania pożyczki na okres 30 dni. Pożyczkobiorca w związku z przekazaniem sprawy do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej jest obowiązany uiścić opłatę, o której mowa w pkt.18 ppkt.8 umowy pożyczki. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej może nastąpić wielokrotnie, w każdym przypadku uchybienia terminu spłaty pożyczki powyżej 20 dnia po ustalonym terminie płatności. Działania w/w nie są podejmowane równolegle. 2. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną. Od niespłaconego w całości lub w części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki wg stopy procentowej o jakiej mowa w 8 umowy. SKOK przysługuje prawo do

4 Strona 4 z 9 wypowiedzenia umowy pożyczki w trybie i na warunkach o jakich mowa w 14 umowy. Po upływie terminu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu, co oznacza postawienie pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności i konieczność spłaty całości zadłużenia w terminie zakreślonym przez SKOK. W przypadku braku spłaty w ww. terminie, SKOK może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 10. Zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń 1. Zabezpieczeniem przyznanej pożyczki jest hipoteka do kwoty (słownie:. złotych 00/100) na miejscu pierwszym na rzecz SKOK na nieruchomości*/ prawie użytkowania wieczystego nieruchomości / spółdzielczym własnościowym prawie do nieruchomości * - położonej w., wpisanej do księgi wieczystej nr, prowadzonej przez Sąd Rejonowy, wydział Ksiąg Wieczystych w.., zabezpieczającej należność główną z umowy pożyczki (kapitał) wraz z odsetkami kapitałowymi, opłatami i prowizjami, odsetkami za nieterminową spłatę, kosztami wezwań i zawiadomień, pozostałymi opłatami windykacyjnymi, kosztami postępowania oraz innymi należnościami i kosztami wynikającymi z umowy oraz Tabeli opłat i prowizji. 2. Zabezpieczenie o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie ustanowione przez właściciela nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia/użytkownika wieczystego/uprawnionego ze spółdzielczego własnościowego prawa *. Oświadczenie w przedmiocie ustanowienia hipoteki zostanie złożone w formie pisemnej w SKOK (w obecności pracownika SKOK)/ w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym/w formie aktu notarialnego*, po czym zostanie przekazane SKOK. 3. Pożyczkobiorca obowiązany jest nadto do przedstawienia SKOK: 1) W przypadku hipoteki ustanawianej w formie pisemnej lub pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: a) dowodu złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym prawidłowo wypełnionej, zgodnie z wzorem udostępnionym przez SKOK, deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, b) dowodu uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, c) opłaconego wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej wraz z prezentatą sądu, 2) W przypadku hipoteki ustanawianej w formie aktu notarialnego odpisu tego aktu zawierającego opłacony wniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystej oraz oświadczenie notariusza w sprawie dokonania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ustanowieniem hipoteki, 3) Odpisu z księgi wieczystej nieruchomości*/ prawa użytkowania wieczystego*/ spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości* potwierdzającego ustanowienie na rzecz SKOK hipoteki na miejscu pierwszym zabezpieczającej spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami wskazanymi w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się odpowiednich wpisów, 4) Jeżeli pożyczka zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości osoby innej niż Pożyczkobiorca - oświadczenia, w którym właściciel nieruchomości/ uprawniony ze spółdzielczego własnościowego prawa /użytkownik wieczysty, zobowiązuje się do: a) współdziałania ze SKOK w postępowaniu o dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz SKOK oraz dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu, a nadto do niewycofania wniosku o wpis, b) niezwłocznego informowania SKOK o okolicznościach powodujących zmiany stanu prawnego lub technicznego nieruchomości/prawa do nieruchomości, w tym o zbyciu lub obciążeniu przedmiotu zabezpieczenia, c) umożliwienia kontroli stanu technicznego oraz prawnego przeprowadzanej przez pracownika SKOK w sposób opisany w umowie pożyczki, d) ubezpieczania nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie obowiązywania zabezpieczenia i cesji praw z każdoczesnej takiej polisy na rzecz SKOK a nadto doręczenia SKOK potwierdzenia zakładu ubezpieczeń na powiadomieniu o cesji, wraz z: wyrażeniem zgody na ustanowienie przez SKOK powyższego zabezpieczenia na koszt [ ], w przypadku niedostarczenia SKOK przez osobę trzecią kolejnej polisy na 14 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy, pełnomocnictwem do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości i zawarcia przez SKOK z samym sobą cesji z umowy ubezpieczania nieruchomości oraz powiadomienia o tej cesji zakładu ubezpieczeń w przypadku niedostarczenia SKOK przez osobę trzecią kolejnej polisy na 14 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy przy czym powyższe zobowiązanie może być zawarte w oświadczeniu osoby trzeciej w przedmiocie ustanowienia hipoteki na rzecz SKOK. 5) zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o dokonaniu cesji praw z każdej z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 6) dostarczenia potwierdzeń zakładu ubezpieczeń o przyjęciu do wiadomości cesji praw z każdej z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia danej umowy cesji. 4. W przypadku hipoteki ustanawianej w formie innej niż akt notarialny, z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki na rzecz SKOK występuje SKOK. 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do współdziałania ze SKOK, zwłaszcza w zakresie ustanowienia zabezpieczeń w tym:

5 Strona 5 z 9 1) w przypadku hipoteki ustanawianej w formie innej niż akt notarialny do dostarczenia wszelkich niezbędnych do dokonania wpisu dokumentów, w szczególności oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki i pokrycia kosztów opłaty sądowej, 2) w przypadku hipoteki ustanawianej w formie aktu notarialnego Pożyczkobiorca zobowiązuje się że nie dokona cofnięcia przedmiotowego wniosku. 6. Koszt ustanowienia i wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego wynosi: 1) opłata sądowa od wpisu hipoteki 200,00 zł, 2) podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł, 3) za ustanowienie hipoteki aktem notarialnym, notarialne poświadczenie podpisu na oświadczeniu w przedmiocie ustanowienia hipoteki, za odpis aktu notarialnego według uzgodnień z notariuszem, nie więcej jednak wartość maksymalnej taksy notarialnej za daną czynność, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U j.t.) bądź przepisami rozporządzenie to zastępującymi. Wyciąg z regulacji, o których mowa w zdaniu poprzednim aktualnych w dacie zawarcia umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 4) opłata sądowa za wykreślenie hipoteki 100,00 zł, 5) opłata sądowa za uzyskanie odpisu zwykłego z księgi wieczystej 30,00 zł. 7. Ponadto zabezpieczeniem przyznanej pożyczki jest: 1) umowa ubezpieczenia nieruchomości, której dotyczy zabezpieczenie hipoteczne pożyczki, od ognia i innych zdarzeń losowych (nazwa ubezpieczyciela, suma ubezpieczenia i data zawarcia umowy*) wraz z cesją na rzecz SKOK. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia i opłacania składek za cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz dokonywania, w przypadku zawierania kolejnej umowy ubezpieczenia, każdorazowej cesji z umowy ubezpieczenia na rzecz SKOK. W przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dokonania na rzecz SKOK cesji z nowej umowy ubezpieczenia, dostarczyć SKOK potwierdzenie zakładu ubezpieczeń o przyjęciu do wiadomości cesji praw z nowej umowy ubezpieczenia. Na datę zawarcia umowy koszt zabezpieczenia wynosi.. 2) przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców (nazwa ubezpieczenia i data podpisania deklaracji). Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczania na rzecz SKOK opłaty stanowiącej zwrot kosztów ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Opłata płatna jest jednorazowo w dacie wypłaty pożyczki*/ w datach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki*/w datach wskazanych w harmonogramie płatności opłaty. Na datę zawarcia umowy koszt zabezpieczenia wynosi.. 3) poręczenie małżonka Pożyczkobiorcy* Na datę zawarcia umowy koszt zabezpieczenia wynosi 0 zł 8. W przypadku nieopłacania przez Pożyczkobiorcę składek z tytułu umowy ubezpieczenia, o jakiej mowa w ust 7 pkt 1) i wygaśnięcia umowy ubezpieczenia lub braku zawarcia przez Pożyczkobiorcę kolejnej umowy ubezpieczenia wraz z cesją na rzecz SKOK/wskazaniem SKOK jako uposażonego*, SKOK, po bezskutecznym wezwaniu Pożyczkobiorcy do wykonania swoich zobowiązań w zakresie przedłożenia opłaconej i opatrzonej oświadczeniem o cesji/wskazaniem SKOK jako uposażonego polisy ubezpieczeniowej*, zastrzega sobie prawo do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia oraz obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami zawarcia umowy ubezpieczenia oraz opłaconych składek. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta we wskazanym w wezwaniu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, towarzystwie ubezpieczeniowym, na sumę ubezpieczenia, jaka widniała na ostatniej przedłożonej przez Pożyczkobiorcę polisie. 9. W przypadku zaprzestania opłacania przez Pożyczkobiorcę opłaty tytułem zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej SKOK zaprzestanie opłacania składki z tytułu przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do ubezpieczenia grupowego, co spowoduje wygaśnięcie umowy ubezpieczenia. 10. W przypadku niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z obowiązku ustanowienia i utrzymywania dodatkowych zabezpieczeń określonych w umowie pożyczki, SKOK ma prawo do podejmowania działań mających na celu ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia pożyczki oraz obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami ustanowienia zabezpieczenia. W celu realizacji tego uprawnienia Pożyczkobiorca zobowiązany jest udzielić SKOK stosownych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmować będzie także umocowanie do dokonania w imieniu Pożyczkobiorcy cesji na rzecz SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości oraz zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o dokonaniu cesji. 11. SKOK może żądać ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, we wskazanym przez SKOK terminie, nie krótszym niż 30 dni jeżeli nastąpiło: 1) zagrożenie spłaty pożyczki z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej i stanu majątkowego Pożyczkobiorcy tj.: utraty źródła zarobkowania przez Pożyczkobiorcę przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obniżenie wysokości uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów o 15% w stosunku do wartości dochodów wykazanych we wniosku pożyczkowym (lub innych złożonych dokumentach) przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 2) nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń pożyczki tj.: wystąpiła szkoda w rzeczowym prawnym zabezpieczeniu spowodowana: pożarem, deszczem, huraganem, powodzią, zalaniem, uderzeniem pojazdu, zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją, powodująca obniżenie wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego o co najmniej 20 %,

6 Strona 6 z 9 wystąpiono z roszczeniem majątkowym o wartości co najmniej 20% wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego przeciwko osobie posiadającej tytuł prawny (odpowiednio własność/użytkowanie wieczyste/spółdzielcze własnościowe prawo) do przedmiotu rzeczowego zabezpieczenia, nastąpiła utrata źródła zarobkowania przez dłużnika osobistego z tytułu prawnego zabezpieczenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obniżenie wysokości uzyskiwanych przez dłużnika osobistego tytułu prawnego zabezpieczenia dochodów o 15 % w stosunku do dochodów wykazanych we wniosku pożyczkowym (lub innych złożonych dokumentach) przez okres dłuższy niż 3 miesiące, śmierć dłużnika osobistego z tytułu prawnego zabezpieczenia. 3) Pożyczkobiorca wystąpi z wnioskiem o prolongatę spłaty pożyczki, a zmiana warunków umowy wiąże się ze wzrostem ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki. 12. W związku z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do poniesienia opłat notarialnych wskazanych w ust. 6 za ustanowienie hipoteki/ notarialne poświadczenie podpisu na oświadczeniu w przedmiocie ustanowienia hipoteki. / W związku z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do poniesienia opłat notarialnych. * 11.Obowiązki informacyjne Pożyczkobiorcy 1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1) informowania SKOK o: a) zmianie imienia, nazwiska, b) zmianie nr PESEL, c) zmianie miejsca zamieszkania, d) zmianie miejsca pracy, e) zmianach dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości, f) obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń, g) działaniach i zdarzeniach powodujących zmianę stanu prawnego nieruchomości / innego prawa obciążonej (-ego) hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty pożyczki, h) zmianie adresu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki; 2) dostarczenia na żądanie SKOK, nie częściej niż raz w roku, aktualnego odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości / innego prawa obciążonej (-ego) hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty pożyczki, 3) terminowego regulowania opłat z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres spłaty należności z tytułu niniejszej umowy oraz przedkładania przedłużonych polis wraz z cesją praw z nich wynikających na rzecz SKOK przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy, 4) dostarczenia na żądanie SKOK, nie częściej niż raz w roku, aktualnej (z ostatnich 3 miesięcy) wyceny określającej wartość rynkową nieruchomości / innego prawa obciążonej (-ego) hipoteką stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności SKOK, dokonanej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez SKOK, 5) przedstawienia na żądanie SKOK, w zakreślonym przez SKOK terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania - informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej takich jak: PIT, zaświadczenie o zarobkach, decyzja emerytalna. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim występuje w przypadku: niezapłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności, nieustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym przez SKOK, złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów (oświadczeń stanowiących podstawę udzielenia pożyczki), jednakże nie częściej niż raz do roku. W przypadkach o których mowa w zdaniu poprzednim, jednakże nie częściej niż raz do roku, SKOK ma prawo dokonania, na własny koszt, inspekcji/kontroli zabezpieczenia pożyczki. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się, iż do momentu pełnej spłaty zobowiązań będzie informował SKOK o: a) zaciągniętych pożyczkach i kredytach; b) udzieleniu poręczeń lub przyjęciu w inny sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania osób trzecich; c) obniżeniu osiąganych przez siebie dochodów netto do takiego poziomu, w którym suma wydatków związanych z obsługą wszystkich zobowiązań pożyczkowych i kredytowych będzie przekraczała 60% tych dochodów. 3. SKOK ma prawo żądać przedstawienia dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy wymaganych przy ubieganiu się o pożyczkę takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, wyciąg z rachunku ROR, decyzja emerytalna, PIT, w przypadku potrzeby ponownego dokonania oceny zdolności kredytowej, tj.: 1) utraty głównego źródła dochodów i pozostawania bez źródła dochodów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 2) obniżenia wysokości uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów o 15 % w stosunku do wartości dochodu wskazanego we wniosku pożyczkowym, 3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Pożyczkobiorcy lub jego małżonka w przypadku, gdy wskutek postępowania egzekucyjnego wobec Pożyczkobiorcy lub jego małżonka obniżeniu uległ dochód osiągany przez Pożyczkobiorcę o 10 % w stosunku do dochodu wskazanego we wniosku pożyczkowym.

7 Strona 7 z 9 12.Odstąpienie od umowy przez Pożyczkobiorcę Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w ww. załączniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie SKOK, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty oraz bezzwrotnymi kosztami poniesionymi przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej i opłatami notarialnymi. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych do SKOK przez Pożyczkobiorcę. Kwotę pożyczki wraz z odsetkami Pożyczkobiorca jest zobowiązany wpłacić na rachunek pożyczkowy nr.. Kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi. zł. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu pobranych przez SKOK prowizji i opłat nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami SKOK. W przypadku niedokonania zwrotu środków, SKOK będzie naliczał od niezwróconego kapitału odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek lombardowych, o których mowa w 8 umowy, których wysokość na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi.%. SKOK zastrzega sobie prawo potrącenia ze zwracanej kwoty prowizji i opłat niezapłaconych przez Pożyczkobiorcę, odsetek, a także poniesionych przez SKOK opłat notarialnych oraz bezzwrotnych kosztów poniesionych przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej. 13. Spłata pożyczki przed terminem 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie. 2. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty osobiście w SKOK lub poprzez wpłatę na rachunek pożyczkowy o numerze W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, w braku odmiennej dyspozycji Pożyczkobiorcy, dokonane wpłaty zostaną zaliczone na poczet spłaty kapitału w taki sposób, że wpłata zostanie przeznaczona w następującej kolejności na: 1) spłatę wymagalnych należności, o których mowa w 5 ust. 4, zgodnie ze wskazaną tam kolejnością zarachowania, 2) spłatę najbliższej wymagalnej raty w kwocie odpowiadającej jej wysokości pomniejszonej o odsetki za okres od dnia dokonania wcześniejszej spłaty do dnia wymagalności raty, 3) spłatę kapitału pożyczki w taki sposób, że czas obowiązywania umowy ulegnie skróceniu; w takim przypadku całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy licząc od momentu spłaty pożyczki przed terminem. 4. Pożyczkobiorca poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5, może złożyć odmienną dyspozycję w zakresie wcześniejszej spłaty pożyczki. 5. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w braku odmiennego oświadczenia Pożyczkobiorcy złożonego po dokonaniu wcześniejszej spłaty pożyczki w całości, ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do ubezpieczenia grupowego będzie kontynuowana. 6. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie na rzecz SKOK opłaty z tytułu zwrotów kosztów tego ubezpieczenia z kwot wynikających z rozliczenia o jakim mowa w niniejszym paragrafie. 7. SKOK nie pobiera prowizji za spłatę pożyczki przed terminem. 8. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu spłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości. 14. Wypowiedzenie umowy SKOK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia, po upływie okresu wypowiedzenia, całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku: 1) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej umowy, tj.: a) nie zapłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy, b) nieustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym przez SKOK, o którym mowa w 10 ust. 11, c) złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów (oświadczeń stanowiących podstawę udzielenia pożyczki), d) nieprzedłożenia na żądanie SKOK dokumentów o których mowa w umowie, e) zmniejszenia wartości zabezpieczenia rzeczowego o co najmniej 10 % w stosunku do wartości tego zabezpieczenia w dacie zawarcia umowy pożyczki, spowodowane zawinionymi działaniami Pożyczkobiorcy, f) naruszenia obowiązku terminowego regulowania opłat z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres spłaty należności z tytułu niniejszej umowy oraz przedkładania przedłużonych polis wraz z cesją praw z nich wynikających na rzecz SKOK przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy i niewykonanie tego obowiązku w terminie 14 dni od dodatkowego wezwania przez SKOK. 2) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej.

8 Strona 8 z Pozasądowe rozstrzyganie sporów. Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez złożenie wniosku do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego. Arbitraż powołany jest do rozstrzygania sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez SKOK czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej SKOK, w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. (nie wliczając odsetek i innych kosztów). Szczegółowe Zasady składania wniosku określa Regulamin SAK dostępny na stronie lub w placówkach SKOK. 16. Regulamin 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał Regulamin (załącznik nr 1), harmonogram spłaty pożyczki (załącznik nr 2), Tabelę prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 4), dyspozycję spłaty pożyczki (załącznik nr 5). 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, stanowiącego integralną część niniejszej umowy 17. Przekazywanie i przetwarzanie informacji 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania SKOK o każdej zmianie danych osobowych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz o zmianie adresu, w tym adresu korespondencyjnego zgodnie z 54Regulaminu. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o przekazywaniu przez SKOK jego danych osobowych oraz informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, celem umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. Kredytobiorcy oraz udostępnianiu ich na zasadzie wzajemności bankom, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, a związanych z wykonywaniem przez te instytucje czynności bankowych oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów w zakresie określonym powyżej, a także przysługującym mu, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prawem dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez SKOK oraz BIK S.A. powyższych informacji, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy - w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz innych ustaw. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 18. Postanowienia końcowe 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana oprocentowania, o której mowa w 4 i 8 Umowy a także Tabeli opłat i prowizji nie stanowią zmiany umowy. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy został mu doręczony wzorzec umowy (Regulamin udzielania pożyczek i kredytów zabezpieczonych hipoteką Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wzór umowy pożyczki). 2. Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty pożyczki*/zleca przekazanie kwoty pożyczki zgodnie z odrębnie złożoną dyspozycją wypłaty, o której mowa w 2 ust W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Umowa została sporządzona po jednym egzemplarzu dla stron Umowy; każdy z poręczycieli otrzymuje kopię Umowy, potwierdzoną przez SKOK za zgodność z oryginałem i pokwitowaniem odbioru. Data i podpis SKOK Data i podpis Pożyczkobiorcy Oświadczenia Pożyczkobiorcy: 1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy SKOK udzielił mi wyjaśnień dotyczących: 1) przeprowadzania przez SKOK oceny zdolności kredytowej, na podstawie której SKOK rozpatrzył złożony wniosek, 2) kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, 3) ryzyka zmiany stopy o procentowej oraz możliwości zmiany całkowitego kosztu pożyczki w przypadku zmiany tej stopy, 4) zasadach i terminach spłaty pożyczki oraz skutkach braku płatności, 5) ryzyka zmiany zabezpieczeń spowodowanych m.in. obniżeniem zdolności kredytowej.

9 Strona 9 z 9 Data i podpis Pożyczkobiorcy 2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem (-am) formularz informacyjny na trwałym nośniku. Data i podpis Pożyczkobiorcy 3. Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) projekt niniejszej Umowy, Regulaminu oraz Tabeli prowizji i opłat, będących integralną częścią niniejszej Umowy oraz że zapoznałem (-am) się z ich treścią... Data i podpis Pożyczkobiorcy

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 15.01.2014 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW KONSUMENCKICH W SPÓŁDZIELCZEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb udzielania oraz spłaty pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK ZABEZPIECZONYCH HIPOTEKĄ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ ŚLĄSK I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR

UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR W Z Ó R Załącznik nr 3 do Instrukcji udzielania kredytów konsumenckich UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO NR zwana dalej Umową kredytu zawarta w dniu, [data zawarcia umowy], w [miejsce zawarcia umowy] pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A.

REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. REGULAMIN KREDYTOWANIA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH USŁUG BANKOWOŚCI HIPOTECZNEJ W BANKU MILLENNIUM S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytowania osób fizycznych w ramach usług bankowości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR

WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR WNIOSEK I UMOWA O UDZIELENIE KREDYTU GOTÓWKOWEGO PRZEZNACZONEGO CZĘŚCIOWO NA SPŁATĘ INNYCH KREDYTÓW NR DANE O KREDYCIE Wnioskuję o udzielenie kredytu gotówkowego w wysokości.. zł, na okres mies., na cele

Bardziej szczegółowo

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia...

UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... UMOWA KREDYTU NR.., sporządzona dnia... w.. pomiędzy: Imiona i Nazwisko:, zamieszkałą/ym:.., legitymującą/ym się dowodem tożsamości.., nr PESEL., zwaną/ym dalej Kredytobiorcą, a Euro Bankiem Spółką Akcyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak REGULAMIN PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O.

Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki Numer [numer_sprawy] Z APRO FINANCIAL POLAND SP Z O.O. Umowa Pożyczki została zawarta w dniu [data_wygenerowania] w [apro_miejscowosc] pomiędzy: Panią/Panem [nazwa_klienta] legitymującym/ą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym

Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Regulamin kredytu odnawialnego w koncie osobistym, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS

WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS WZÓR UMOWY KREDYTU NA SERWIS Poniższe umowy zawarte zostały pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Mars Company Sp. z o.o.

Mars Company Sp. z o.o. Mars Company Sp. z o.o....twoja Pożyczka Na Dowolny Cel... Regulamin udzielania pożyczek pieniężnych przez Mars Company spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (POSTANOWIENIA WSTĘPNE)

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR Obowiązuje od dnia 18 grudnia 2011 r. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR W dniu */ wypełnia PKO Bank Polski SA pomiędzy Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO

REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO BANK SPÓŁDZIELCZY W K O Ż U C H O W I E REGULAMIN KREDYTU GOTÓWKOWEGO Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kredytu Gotówkowego, zwany dalej Regulaminem określa zasady, warunki i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA)

UMOWA POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) WZÓR UMOWY POŻYCZKI ZABEZPIECZONEJ (BEZ UBEZPIECZENIA) Poniższa umowa zawarta została pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW i POŻYCZEK HIPOTECZNYCH PRZEZ EURO BANK S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania oraz spłaty Kredytów i Pożyczek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl

Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Regulamin udzielania kredytów hipotecznych dla osób fizycznych przez mbank Hipoteczny S.A. mhipoteczny.pl Spis treści Postanowienia Ogólne... 3 ROZDZIAŁ II... 5 Zasady udzielania kredytów hipotecznych

Bardziej szczegółowo