Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy"

Transkrypt

1 Strona 1 z 9 Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo - Kredytową z siedzibą w Knurowie przy ul. 1-go Maja 7 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr , reprezentowaną przez: zwaną dalej SKOK. 1. Wysokość i cel pożyczki 1. SKOK udziela Pożyczkobiorcy na wniosek z dnia... pożyczki zabezpieczonej hipoteką na warunkach określonych niniejszą umową i Regulaminem udzielania kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej (zwanym dalej Regulaminem), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Pożyczka przeznaczona jest na cel konsumpcyjny. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od. do. 4. Całkowita kwota kredytu (pożyczki) wynosi :.zł (słownie...zł) 2. Wypłata pożyczki 1. Wypłata pożyczki nastąpi w złotych polskich, jednorazowo, po spełnieniu wszystkich następujących warunków: 1) podpisaniu niniejszej umowy, 2) uiszczeniu opłat i prowizji należnych SKOK tytułem udzielenia pożyczki, 3) złożeniu w SKOK/przed notariuszem* oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki i przekazaniu SKOK tego oświadczenia, 4) uiszczeniu na rzecz SKOK równowartości opłaty sądowej od wniosku o wpis hipoteki w księdze wieczystej*, 5) dostarczeniu Kasie skutecznie złożonego wniosku o wpis w księdze wieczystej hipoteki na rzecz SKOK bądź aktu notarialnego w przedmiocie ustanowienia hipoteki, zawierającego wniosek do sądu o dokonanie wpisu tej hipoteki w księdze wieczystej, 6) ustanowieniu prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, o których mowa w 10 ust. 7, przy czym w przypadku, gdy umowa wymaga kilku form prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, wypłata pożyczki następuje po ustanowieniu ostatniego z zabezpieczeń pożyczki, określonych w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt 5) powyżej, 7) wykonaniu obowiązków określonych w 10 ust. 3 pkt 1 umowy - jeżeli hipoteka ustanawiana jest w formie innej niż akt notarialny, 8) wykonaniu obowiązku, o którym mowa w 10 ust. 3 pkt Środki z pożyczki zostaną wypłacone: 1) w formie gotówkowej w kwocie:. zł* 2) przelewem na niżej wskazany rachunek* / rachunki*: a) rachunek nr prowadzony przez kwota zł, b) rachunek nr prowadzony przez kwota zł. 3. Jeżeli pożyczkobiorca nie spełni któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 2-8 w okresie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy, SKOK ma prawo odstąpienia od niniejszej umowy. Uprawnienie do odstąpienia SKOK może realizować w okresie 60 dni po upływie okresu wskazanego w zdaniu poprzednim. 3. Zobowiązania Pożyczkobiorcy Pożyczkobiorca zobowiązany jest do: 1) spłaty pożyczki wraz z oprocentowaniem, opłatami i prowizjami wynikającymi z umowy a także aktualnej Tabeli opłat i prowizji, na zasadach określonych umową, 2) prawidłowej realizacji innych obowiązków Pożyczkobiorcy wskazanych w umowie i Regulaminie, w tym ustanowienia i utrzymania wymaganych zabezpieczeń. 4. Oprocentowanie pożyczki 1. Pożyczka oprocentowana w wysokości. %, co stanowi jednokrotność stopy referencyjnej ustalanej przez Radę Polityki Pieniężnej wynoszącej na dzień zawarcia umowy..% powiększonej o marżę SKOK w wysokości punktu procentowego, z zastrzeżeniem ust. 2 4 poniżej. Wynik sumy podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 2. Stopa procentowa będzie ulegać zmianom w okresie trwania umowy pożyczki w przypadku zmiany wysokości stopy referencyjnej przez Radę Polityki Pieniężnej o co najmniej 0,25 punktu procentowego w stosunku do poprzedniej wysokości stopy referencyjnej ogłoszonej przez Radę Polityki Pieniężnej. Zmiana oprocentowania następuje ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiło ogłoszenie zmiany stopy referencyjnej, poprzez przeliczenie oprocentowania pożyczki zgodnie z zasadą określoną w ustępie 1.

2 Strona 2 z 9 3. Do czasu prawomocnego ustanowienia na rzecz SKOK zabezpieczenia hipotecznego zgodnie z niniejszą umową, SKOK przysługuje podwyższone oprocentowanie pożyczki. Podwyższenie oprocentowania polega na zastosowaniu marży o 1 punkt procentowy wyższej aniżeli wskazana w ust. 1 i obowiązuje przez okres do dnia uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej dla nieruchomości/ użytkowania wieczystego/ spółdzielczego własnościowego prawa stanowiącego zabezpieczenie pożyczki z prawomocnym wpisem pierwszej hipoteki na rzecz SKOK. 4. Maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 5. Zmiany oprocentowania, o których mowa w niniejszym 4 nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. SKOK informuje Pożyczkobiorcę oraz poręczycieli o każdej zmianie oprocentowania, niezwłocznie po tej zmianie: listem zwykłym*/ pocztą elektroniczną na wskazany przez pożyczkobiorcę/poręczyciela adres*. Do informacji dla Pożyczkobiorcy załącza się nowy harmonogram spłaty pożyczki. 5. Zasady i terminy spłaty pożyczki 1. Całkowita kwota do zapłaty w dniu zawarcia niniejszej umowy wynosi... zł 2. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do spłaty pożyczki wraz z należnymi odsetkami do dnia... Spłata pożyczki następować będzie w ratach miesięcznych, płatnych bez wezwania, w terminach i kwotach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. Przez cały czas obowiązywania niniejszej umowy, pożyczkobiorca ma prawo do otrzymania, na wniosek, w każdym czasie, bezpłatnie harmonogramu spłaty. 3. Spłata pożyczki może następować przez: 1) potrącanie z wypłacanych Pożyczkobiorcy świadczeń ze stosunku pracy, 2) w formie wpłat gotówkowych w kasie SKOK, 3) wpłat na rachunek pożyczkowy o numerze..., 4) potrącenia z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego prowadzonego przez Powszechną SKOK. 4. Wpłaty dokonywane przez Pożyczkobiorcę na poczet spłaty pożyczki, SKOK zalicza w następującej kolejności na poczet: 1) opłat tytułem zwrotu kosztu ubezpieczenia, 2) kosztów windykacji, w tym opłat za upomnienie, wezwanie do zapłaty, 3) pozostałych prowizji i opłat, 4) odsetek od kapitału przeterminowanego, a od dnia wytoczenia powództwa o zapłatę wierzytelności SKOK z tytułu umowy, odsetek jak od należności przeterminowanej od całości należności przeterminowanej, 5) wymagalnych odsetek za okresy obrachunkowe, 6) kapitału przeterminowanego, 7) odsetek naliczonych do dnia wpłaty, 8) kapitału. 5. Z uwagi na udzieloną karencję w spłacie pożyczki zestawienie zawierające terminy i zasady płatności odsetek oraz wszelkich innych kosztów pożyczki zawiera załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 6. Całkowity koszt pożyczki Całkowity koszt pożyczki na dzień zawarcia umowy (tj. przy uwzględnieniu oprocentowania i opłat obowiązujących w dacie zawarcia umowy pożyczki) wynosi... zł 7. Opłaty i inne koszty 1. Wartość odsetek ustalona przy uwzględnieniu oprocentowania obowiązującego w dacie zawarcia umowy pożyczki została wskazana w harmonogramie spłaty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 2. Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść następujące koszty: 1) związane z udzieleniem pożyczki: opłata przygotowawcza:....zł, prowizja z tytułu udzielania pożyczki:...zł. 2) koszty związane z ustanowieniem zabezpieczeń: koszty wymienione w 10 ust.5-7 pkt 1 umowy, 3) koszty usług dodatkowych: koszt o jakim mowa w pkt. 10 ust. 7 pkt 2) umowy. 3. Koszty o jakich mowa w ust. 2 pkt 1) nie ulegną zmianie w trakcie trwania umowy. Pozostałe określone w umowie opłaty i prowizje mogą ulec zmianie w przypadku zmiany Tabeli opłat i prowizji. Koszty ubezpieczeń, o których mowa w umowie, mogą ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany taryf stosowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe. 4. Wysokość pozostałych opłat i prowizji pozostających w związku z umową określa Tabela Prowizji i Opłat, która stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. SKOK zastrzega sobie prawo zmiany Tabeli opłat i prowizji z ważnych przyczyn, w tym do wprowadzenia nowych opłat lub prowizji oraz wycofania opłat lub prowizji dotychczas obowiązujących, a także zmiany wysokości opłat lub prowizji podanych w Tabeli opłat i prowizji. Za ważne przyczyny uznaje się: 1) zmianę poziomu inflacji rozumianą jako zmiana któregokolwiek ze wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanych przez GUS, o co najmniej +/- 0,3 punktu procentowego w stosunku do poprzednio ogłaszanych wskaźników za analogiczny okres (roczny, kwartalny, miesięczny);

3 Strona 3 z 9 2) zmianę stawki podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym wysokości składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, podatku od towarów i usług, opłat związanych z nadzorem nad SKOK) jak też wprowadzenie nowego podatku lub opłaty o charakterze publicznoprawnym (w tym opłat związanych z nadzorem nad SKOK), których podatnikiem lub płatnikiem jest SKOK, przy założeniu, że zmiana wysokości podatków lub opłat istniejących odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,1 punktu procentowego w stosunku do poprzednio obowiązujących, a w przypadku podatków lub opłat nowych odpowiadać będzie co najmniej +/- 0,02 wartości aktywów SKOK wskazanych w ostatnim z zatwierdzonych rocznych sprawozdań finansowych SKOK; 3) zmianę opłat za ekonomiczną przesyłkę listową nierejestrowaną lub poleconą, gabaryt A wynikających z Cennika Powszechnych Usług Pocztowych w Obrocie Krajowym stosowanym przez Państwowe Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej Poczta Polska; 4) wprowadzenie nowych usług, które dotychczas nie były świadczone przez SKOK lub zmianę zgodnie z zasadami określonymi w umowie lub w Regulaminie, zakresu lub funkcjonalności usług dotychczas świadczonych; 5) wprowadzenie nowych przepisów prawa określających zasady świadczenia usług lub wykonywania czynności przez SKOK lub określających obowiązki SKOK związane ze świadczeniem tych usług lub wykonywaniem czynności. Zmiana wysokości opłat i prowizji zostanie dokonana przez SKOK poprzez podjęcie przez Zarząd Powszechnej SKOK w terminie 14 dni, od dnia zaistnienia przynajmniej jednej okoliczności stanowiącej ważną przyczynę zmiany zgodnie z postanowieniami powyżej, uchwały o zmianie wysokości opłat i prowizji. Zmiana Tabeli opłat i prowizji dokonywana jest w formie jej wypowiedzenia. O każdej zmianie wysokości opłat i prowizji, a co za tym idzie zmianie Tabeli opłat i prowizji, SKOK informuje w sposób o jakim mowa w 4 ust. 5. Zmiana w Tabeli opłat i prowizji obowiązuje po upływie 14 dni od dnia doręczenia członkowi zmienionych postanowień, chyba że przed upływem tego terminu członek złoży Kasie na piśmie oświadczenie o nieprzyjęciu zmienionych postanowień i wypowiedzeniu umowy przez członka. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i biegnie od dnia następującego po dniu doręczenia Kasie oświadczenia członka. 8. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego 1. Roczna stopa oprocentowania zadłużenia przeterminowanego wynosi czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Na dzień zawarcia umowy wynosi ona... %. 2. Zmiana wysokości stopy, o której mowa w ust. 1 następuje w przypadku zmiany stopy kredytu lombardowego przez Narodowy Bank Polski, z tym zastrzeżeniem, że maksymalna stopa procentowa nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 3. Zmiana oprocentowania, o której mowa w niniejszym 8 nie wymagają zawarcia aneksu do umowy. O nowej wysokości stopy procentowej kredytu lombardowego SKOK informuje poprzez wywieszenie informacji w miejscach prowadzenia działalności. 9. Koszty ponoszone przez Pożyczkobiorcę w związku z niewykonaniem przez niego zobowiązań wynikających z Umowy 1. W przypadku zaległości w spłacie pożyczki, Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do uiszczenia na rzecz SKOK opłat za czynności windykacyjne określonych w Tabeli opłat i prowizji, które na dzień zawarcia niniejszą umowy wnoszą: 1) przypomnienie telefoniczne - 7,00 zł, 2) wezwanie/powiadomienie Pożyczkobiorcy/Poręczyciela 30,00 zł, 3) pierwsze powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 4) drugie wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty - 30,00 zł, 5) drugie powiadomienie Poręczyciela o przeterminowaniu - 30,00 zł, 6) powiadomienie Pożyczkobiorcy o wypowiedzeniu umowy 0,00 zł, 7) powiadomienie Poręczyciela o wypowiedzeniu umowy 0,00 zł, 8) przedsądowe wezwanie Pożyczkobiorcy do zapłaty 30,00 zł, 9) przedsądowe wezwanie Poręczyciela do zapłaty 30,00 zł, 10) listowne powiadomienie o potrąceniu zaległej należności 5,00 zł, 11) opłata administracyjna - 30,00 zł, 12) czynności windykacji terenowej 100,00 zł, Pożyczkobiorca dokonując spłaty zaległości zobowiązany jest powiększyć spłacaną kwotę o kwoty należnych opłat, o których mowa w ust. 1. Przypomnienie telefoniczne następuje po 3 dniu przeterminowania i może być powtórzone do 19 dnia przeterminowania, wysyłka wezwań i powiadomień następuje w 6 dniu przeterminowania. Kolejne wezwania wysyłane są nie wcześniej, niż po upływie terminu do zapłaty zakreślonego w poprzednim wezwaniu/powiadomieniu. Powyższe działania nie są podejmowane równolegle. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej następuje powyżej 20 dnia przeterminowania pożyczki na okres 30 dni. Pożyczkobiorca w związku z przekazaniem sprawy do obsługi zewnętrznej firmy windykacyjnej jest obowiązany uiścić opłatę, o której mowa w pkt.18 ppkt.8 umowy pożyczki. Przekazanie sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej może nastąpić wielokrotnie, w każdym przypadku uchybienia terminu spłaty pożyczki powyżej 20 dnia po ustalonym terminie płatności. Działania w/w nie są podejmowane równolegle. 2. W przypadku nieterminowej spłaty pożyczki należność z tego tytułu staje się w dniu następnym należnością przeterminowaną. Od niespłaconego w całości lub w części kapitału, a od dnia wniesienia powództwa od całości zadłużenia, pobierane są odsetki wg stopy procentowej o jakiej mowa w 8 umowy. SKOK przysługuje prawo do

4 Strona 4 z 9 wypowiedzenia umowy pożyczki w trybie i na warunkach o jakich mowa w 14 umowy. Po upływie terminu wypowiedzenia umowa ulegnie rozwiązaniu, co oznacza postawienie pożyczki w stan natychmiastowej wymagalności i konieczność spłaty całości zadłużenia w terminie zakreślonym przez SKOK. W przypadku braku spłaty w ww. terminie, SKOK może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego. 10. Zasady i koszty ustanowienia, zmiany lub wygaśnięcia zabezpieczeń i ubezpieczeń 1. Zabezpieczeniem przyznanej pożyczki jest hipoteka do kwoty (słownie:. złotych 00/100) na miejscu pierwszym na rzecz SKOK na nieruchomości*/ prawie użytkowania wieczystego nieruchomości / spółdzielczym własnościowym prawie do nieruchomości * - położonej w., wpisanej do księgi wieczystej nr, prowadzonej przez Sąd Rejonowy, wydział Ksiąg Wieczystych w.., zabezpieczającej należność główną z umowy pożyczki (kapitał) wraz z odsetkami kapitałowymi, opłatami i prowizjami, odsetkami za nieterminową spłatę, kosztami wezwań i zawiadomień, pozostałymi opłatami windykacyjnymi, kosztami postępowania oraz innymi należnościami i kosztami wynikającymi z umowy oraz Tabeli opłat i prowizji. 2. Zabezpieczenie o jakim mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie ustanowione przez właściciela nieruchomości będącej przedmiotem zabezpieczenia/użytkownika wieczystego/uprawnionego ze spółdzielczego własnościowego prawa *. Oświadczenie w przedmiocie ustanowienia hipoteki zostanie złożone w formie pisemnej w SKOK (w obecności pracownika SKOK)/ w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym/w formie aktu notarialnego*, po czym zostanie przekazane SKOK. 3. Pożyczkobiorca obowiązany jest nadto do przedstawienia SKOK: 1) W przypadku hipoteki ustanawianej w formie pisemnej lub pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym: a) dowodu złożenia we właściwym Urzędzie Skarbowym prawidłowo wypełnionej, zgodnie z wzorem udostępnionym przez SKOK, deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych, b) dowodu uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, c) opłaconego wniosku o wpis hipoteki do księgi wieczystej wraz z prezentatą sądu, 2) W przypadku hipoteki ustanawianej w formie aktu notarialnego odpisu tego aktu zawierającego opłacony wniosek o wpis hipoteki w księdze wieczystej oraz oświadczenie notariusza w sprawie dokonania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych w związku z ustanowieniem hipoteki, 3) Odpisu z księgi wieczystej nieruchomości*/ prawa użytkowania wieczystego*/ spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości* potwierdzającego ustanowienie na rzecz SKOK hipoteki na miejscu pierwszym zabezpieczającej spłatę pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami wskazanymi w ust. 1, niezwłocznie po jego otrzymaniu, najpóźniej w terminie 14 dni od uprawomocnienia się odpowiednich wpisów, 4) Jeżeli pożyczka zabezpieczona jest hipoteką na nieruchomości osoby innej niż Pożyczkobiorca - oświadczenia, w którym właściciel nieruchomości/ uprawniony ze spółdzielczego własnościowego prawa /użytkownik wieczysty, zobowiązuje się do: a) współdziałania ze SKOK w postępowaniu o dokonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej na rzecz SKOK oraz dostarczenia wszelkich dokumentów niezbędnych do dokonania wpisu, a nadto do niewycofania wniosku o wpis, b) niezwłocznego informowania SKOK o okolicznościach powodujących zmiany stanu prawnego lub technicznego nieruchomości/prawa do nieruchomości, w tym o zbyciu lub obciążeniu przedmiotu zabezpieczenia, c) umożliwienia kontroli stanu technicznego oraz prawnego przeprowadzanej przez pracownika SKOK w sposób opisany w umowie pożyczki, d) ubezpieczania nieruchomości stanowiącej przedmiot zabezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych w całym okresie obowiązywania zabezpieczenia i cesji praw z każdoczesnej takiej polisy na rzecz SKOK a nadto doręczenia SKOK potwierdzenia zakładu ubezpieczeń na powiadomieniu o cesji, wraz z: wyrażeniem zgody na ustanowienie przez SKOK powyższego zabezpieczenia na koszt [ ], w przypadku niedostarczenia SKOK przez osobę trzecią kolejnej polisy na 14 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy, pełnomocnictwem do zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości i zawarcia przez SKOK z samym sobą cesji z umowy ubezpieczania nieruchomości oraz powiadomienia o tej cesji zakładu ubezpieczeń w przypadku niedostarczenia SKOK przez osobę trzecią kolejnej polisy na 14 dni przed datą wygaśnięcia poprzedniej polisy przy czym powyższe zobowiązanie może być zawarte w oświadczeniu osoby trzeciej w przedmiocie ustanowienia hipoteki na rzecz SKOK. 5) zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o dokonaniu cesji praw z każdej z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, 6) dostarczenia potwierdzeń zakładu ubezpieczeń o przyjęciu do wiadomości cesji praw z każdej z umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 14 dni od zawarcia danej umowy cesji. 4. W przypadku hipoteki ustanawianej w formie innej niż akt notarialny, z wnioskiem o dokonanie wpisu hipoteki na rzecz SKOK występuje SKOK. 5. Pożyczkobiorca zobowiązany jest do współdziałania ze SKOK, zwłaszcza w zakresie ustanowienia zabezpieczeń w tym:

5 Strona 5 z 9 1) w przypadku hipoteki ustanawianej w formie innej niż akt notarialny do dostarczenia wszelkich niezbędnych do dokonania wpisu dokumentów, w szczególności oświadczenia w przedmiocie ustanowienia hipoteki i pokrycia kosztów opłaty sądowej, 2) w przypadku hipoteki ustanawianej w formie aktu notarialnego Pożyczkobiorca zobowiązuje się że nie dokona cofnięcia przedmiotowego wniosku. 6. Koszt ustanowienia i wykreślenia zabezpieczenia hipotecznego wynosi: 1) opłata sądowa od wpisu hipoteki 200,00 zł, 2) podatek od czynności cywilnoprawnych 19,00 zł, 3) za ustanowienie hipoteki aktem notarialnym, notarialne poświadczenie podpisu na oświadczeniu w przedmiocie ustanowienia hipoteki, za odpis aktu notarialnego według uzgodnień z notariuszem, nie więcej jednak wartość maksymalnej taksy notarialnej za daną czynność, ustalonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U j.t.) bądź przepisami rozporządzenie to zastępującymi. Wyciąg z regulacji, o których mowa w zdaniu poprzednim aktualnych w dacie zawarcia umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy, 4) opłata sądowa za wykreślenie hipoteki 100,00 zł, 5) opłata sądowa za uzyskanie odpisu zwykłego z księgi wieczystej 30,00 zł. 7. Ponadto zabezpieczeniem przyznanej pożyczki jest: 1) umowa ubezpieczenia nieruchomości, której dotyczy zabezpieczenie hipoteczne pożyczki, od ognia i innych zdarzeń losowych (nazwa ubezpieczyciela, suma ubezpieczenia i data zawarcia umowy*) wraz z cesją na rzecz SKOK. Pożyczkobiorca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia i opłacania składek za cały okres obowiązywania niniejszej umowy oraz dokonywania, w przypadku zawierania kolejnej umowy ubezpieczenia, każdorazowej cesji z umowy ubezpieczenia na rzecz SKOK. W przypadku zawarcia kolejnej umowy ubezpieczenia Pożyczkobiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dokonania na rzecz SKOK cesji z nowej umowy ubezpieczenia, dostarczyć SKOK potwierdzenie zakładu ubezpieczeń o przyjęciu do wiadomości cesji praw z nowej umowy ubezpieczenia. Na datę zawarcia umowy koszt zabezpieczenia wynosi.. 2) przystąpienie do umowy grupowego ubezpieczenia na życie pożyczkobiorców (nazwa ubezpieczenia i data podpisania deklaracji). Pożyczkobiorca jest zobowiązany do uiszczania na rzecz SKOK opłaty stanowiącej zwrot kosztów ubezpieczenia w całym okresie obowiązywania niniejszej umowy. Opłata płatna jest jednorazowo w dacie wypłaty pożyczki*/ w datach wskazanych w harmonogramie spłaty pożyczki*/w datach wskazanych w harmonogramie płatności opłaty. Na datę zawarcia umowy koszt zabezpieczenia wynosi.. 3) poręczenie małżonka Pożyczkobiorcy* Na datę zawarcia umowy koszt zabezpieczenia wynosi 0 zł 8. W przypadku nieopłacania przez Pożyczkobiorcę składek z tytułu umowy ubezpieczenia, o jakiej mowa w ust 7 pkt 1) i wygaśnięcia umowy ubezpieczenia lub braku zawarcia przez Pożyczkobiorcę kolejnej umowy ubezpieczenia wraz z cesją na rzecz SKOK/wskazaniem SKOK jako uposażonego*, SKOK, po bezskutecznym wezwaniu Pożyczkobiorcy do wykonania swoich zobowiązań w zakresie przedłożenia opłaconej i opatrzonej oświadczeniem o cesji/wskazaniem SKOK jako uposażonego polisy ubezpieczeniowej*, zastrzega sobie prawo do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia oraz obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami zawarcia umowy ubezpieczenia oraz opłaconych składek. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta we wskazanym w wezwaniu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, towarzystwie ubezpieczeniowym, na sumę ubezpieczenia, jaka widniała na ostatniej przedłożonej przez Pożyczkobiorcę polisie. 9. W przypadku zaprzestania opłacania przez Pożyczkobiorcę opłaty tytułem zwrotu kosztu składki ubezpieczeniowej SKOK zaprzestanie opłacania składki z tytułu przystąpienia przez Pożyczkobiorcę do ubezpieczenia grupowego, co spowoduje wygaśnięcie umowy ubezpieczenia. 10. W przypadku niewywiązywania się przez Pożyczkobiorcę z obowiązku ustanowienia i utrzymywania dodatkowych zabezpieczeń określonych w umowie pożyczki, SKOK ma prawo do podejmowania działań mających na celu ustanowienie i utrzymanie zabezpieczenia pożyczki oraz obciążenia Pożyczkobiorcy kosztami ustanowienia zabezpieczenia. W celu realizacji tego uprawnienia Pożyczkobiorca zobowiązany jest udzielić SKOK stosownych pełnomocnictw. Pełnomocnictwo, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, obejmować będzie także umocowanie do dokonania w imieniu Pożyczkobiorcy cesji na rzecz SKOK praw z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej nieruchomości oraz zawiadomienia zakładu ubezpieczeń o dokonaniu cesji. 11. SKOK może żądać ustanowienia dodatkowych prawnych zabezpieczeń spłaty pożyczki, we wskazanym przez SKOK terminie, nie krótszym niż 30 dni jeżeli nastąpiło: 1) zagrożenie spłaty pożyczki z powodu pogorszenia się sytuacji finansowej i stanu majątkowego Pożyczkobiorcy tj.: utraty źródła zarobkowania przez Pożyczkobiorcę przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obniżenie wysokości uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów o 15% w stosunku do wartości dochodów wykazanych we wniosku pożyczkowym (lub innych złożonych dokumentach) przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 2) nastąpiło zmniejszenie wartości ustanowionych prawnych zabezpieczeń pożyczki tj.: wystąpiła szkoda w rzeczowym prawnym zabezpieczeniu spowodowana: pożarem, deszczem, huraganem, powodzią, zalaniem, uderzeniem pojazdu, zniszczeniem, kradzieżą, dewastacją, powodująca obniżenie wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego o co najmniej 20 %,

6 Strona 6 z 9 wystąpiono z roszczeniem majątkowym o wartości co najmniej 20% wartości przedmiotu zabezpieczenia rzeczowego przeciwko osobie posiadającej tytuł prawny (odpowiednio własność/użytkowanie wieczyste/spółdzielcze własnościowe prawo) do przedmiotu rzeczowego zabezpieczenia, nastąpiła utrata źródła zarobkowania przez dłużnika osobistego z tytułu prawnego zabezpieczenia przez okres dłuższy niż 3 miesiące, obniżenie wysokości uzyskiwanych przez dłużnika osobistego tytułu prawnego zabezpieczenia dochodów o 15 % w stosunku do dochodów wykazanych we wniosku pożyczkowym (lub innych złożonych dokumentach) przez okres dłuższy niż 3 miesiące, śmierć dłużnika osobistego z tytułu prawnego zabezpieczenia. 3) Pożyczkobiorca wystąpi z wnioskiem o prolongatę spłaty pożyczki, a zmiana warunków umowy wiąże się ze wzrostem ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki. 12. W związku z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca będzie zobowiązany do poniesienia opłat notarialnych wskazanych w ust. 6 za ustanowienie hipoteki/ notarialne poświadczenie podpisu na oświadczeniu w przedmiocie ustanowienia hipoteki. / W związku z zawarciem niniejszej umowy Pożyczkobiorca nie będzie zobowiązany do poniesienia opłat notarialnych. * 11.Obowiązki informacyjne Pożyczkobiorcy 1. W okresie obowiązywania niniejszej umowy, Pożyczkobiorca zobowiązuje się do: 1) informowania SKOK o: a) zmianie imienia, nazwiska, b) zmianie nr PESEL, c) zmianie miejsca zamieszkania, d) zmianie miejsca pracy, e) zmianach dotyczących posiadanego dokumentu tożsamości, f) obniżeniu realnej wartości któregokolwiek z ustanowionych zabezpieczeń, g) działaniach i zdarzeniach powodujących zmianę stanu prawnego nieruchomości / innego prawa obciążonej (-ego) hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty pożyczki, h) zmianie adresu nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie pożyczki; 2) dostarczenia na żądanie SKOK, nie częściej niż raz w roku, aktualnego odpisu z księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości / innego prawa obciążonej (-ego) hipoteką stanowiącą zabezpieczenie spłaty pożyczki, 3) terminowego regulowania opłat z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres spłaty należności z tytułu niniejszej umowy oraz przedkładania przedłużonych polis wraz z cesją praw z nich wynikających na rzecz SKOK przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy, 4) dostarczenia na żądanie SKOK, nie częściej niż raz w roku, aktualnej (z ostatnich 3 miesięcy) wyceny określającej wartość rynkową nieruchomości / innego prawa obciążonej (-ego) hipoteką stanowiącą zabezpieczenie wierzytelności SKOK, dokonanej przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez SKOK, 5) przedstawienia na żądanie SKOK, w zakreślonym przez SKOK terminie, nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania żądania - informacji i dokumentów niezbędnych do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej takich jak: PIT, zaświadczenie o zarobkach, decyzja emerytalna. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim występuje w przypadku: niezapłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności, nieustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym przez SKOK, złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów (oświadczeń stanowiących podstawę udzielenia pożyczki), jednakże nie częściej niż raz do roku. W przypadkach o których mowa w zdaniu poprzednim, jednakże nie częściej niż raz do roku, SKOK ma prawo dokonania, na własny koszt, inspekcji/kontroli zabezpieczenia pożyczki. 2. Pożyczkobiorca zobowiązuje się, iż do momentu pełnej spłaty zobowiązań będzie informował SKOK o: a) zaciągniętych pożyczkach i kredytach; b) udzieleniu poręczeń lub przyjęciu w inny sposób odpowiedzialności za jakiekolwiek zobowiązania osób trzecich; c) obniżeniu osiąganych przez siebie dochodów netto do takiego poziomu, w którym suma wydatków związanych z obsługą wszystkich zobowiązań pożyczkowych i kredytowych będzie przekraczała 60% tych dochodów. 3. SKOK ma prawo żądać przedstawienia dokumentów i informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Pożyczkobiorcy wymaganych przy ubieganiu się o pożyczkę takich jak zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach, wyciąg z rachunku ROR, decyzja emerytalna, PIT, w przypadku potrzeby ponownego dokonania oceny zdolności kredytowej, tj.: 1) utraty głównego źródła dochodów i pozostawania bez źródła dochodów przez okres dłuższy niż 3 miesiące, 2) obniżenia wysokości uzyskiwanych przez Pożyczkobiorcę dochodów o 15 % w stosunku do wartości dochodu wskazanego we wniosku pożyczkowym, 3) wszczęcia postępowania egzekucyjnego wobec Pożyczkobiorcy lub jego małżonka w przypadku, gdy wskutek postępowania egzekucyjnego wobec Pożyczkobiorcy lub jego małżonka obniżeniu uległ dochód osiągany przez Pożyczkobiorcę o 10 % w stosunku do dochodu wskazanego we wniosku pożyczkowym.

7 Strona 7 z 9 12.Odstąpienie od umowy przez Pożyczkobiorcę Pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy. Termin do odstąpienia jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed jego upływem złoży pod adresem wskazanym w ww. załączniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pożyczkobiorca zwraca niezwłocznie SKOK, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, kwotę udostępnionej pożyczki wraz z odsetkami za okres od dnia wypłaty pożyczki do dnia jej spłaty oraz bezzwrotnymi kosztami poniesionymi przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej i opłatami notarialnymi. Dniem spłaty pożyczki jest dzień przekazania środków pieniężnych do SKOK przez Pożyczkobiorcę. Kwotę pożyczki wraz z odsetkami Pożyczkobiorca jest zobowiązany wpłacić na rachunek pożyczkowy nr.. Kwota odsetek w stosunku dziennym wynosi. zł. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu pobranych przez SKOK prowizji i opłat nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zwrotu kwoty pożyczki wraz z odsetkami i innymi należnościami SKOK. W przypadku niedokonania zwrotu środków, SKOK będzie naliczał od niezwróconego kapitału odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek lombardowych, o których mowa w 8 umowy, których wysokość na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi.%. SKOK zastrzega sobie prawo potrącenia ze zwracanej kwoty prowizji i opłat niezapłaconych przez Pożyczkobiorcę, odsetek, a także poniesionych przez SKOK opłat notarialnych oraz bezzwrotnych kosztów poniesionych przez SKOK na rzecz organów administracji publicznej. 13. Spłata pożyczki przed terminem 1. Pożyczkobiorca ma prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części pożyczki przed terminem określonym w umowie. 2. Pożyczkobiorca może dokonać spłaty osobiście w SKOK lub poprzez wpłatę na rachunek pożyczkowy o numerze W przypadku spłaty pożyczki przed terminem określonym w umowie, w braku odmiennej dyspozycji Pożyczkobiorcy, dokonane wpłaty zostaną zaliczone na poczet spłaty kapitału w taki sposób, że wpłata zostanie przeznaczona w następującej kolejności na: 1) spłatę wymagalnych należności, o których mowa w 5 ust. 4, zgodnie ze wskazaną tam kolejnością zarachowania, 2) spłatę najbliższej wymagalnej raty w kwocie odpowiadającej jej wysokości pomniejszonej o odsetki za okres od dnia dokonania wcześniejszej spłaty do dnia wymagalności raty, 3) spłatę kapitału pożyczki w taki sposób, że czas obowiązywania umowy ulegnie skróceniu; w takim przypadku całkowity koszt pożyczki ulegnie obniżeniu proporcjonalnie do okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy licząc od momentu spłaty pożyczki przed terminem. 4. Pożyczkobiorca poprzez złożenie oświadczenia, którego wzór stanowi załącznik nr 5, może złożyć odmienną dyspozycję w zakresie wcześniejszej spłaty pożyczki. 5. W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, w braku odmiennego oświadczenia Pożyczkobiorcy złożonego po dokonaniu wcześniejszej spłaty pożyczki w całości, ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z przystąpienia do ubezpieczenia grupowego będzie kontynuowana. 6. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na potrącenie na rzecz SKOK opłaty z tytułu zwrotów kosztów tego ubezpieczenia z kwot wynikających z rozliczenia o jakim mowa w niniejszym paragrafie. 7. SKOK nie pobiera prowizji za spłatę pożyczki przed terminem. 8. Rozliczenie z Pożyczkobiorcą z tytułu spłaty nastąpi w terminie 14 dni od dnia dokonania wcześniejszej spłaty pożyczki w całości. 14. Wypowiedzenie umowy SKOK zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z 30-dniowym terminem wypowiedzenia i postawienia, po upływie okresu wypowiedzenia, całej pożyczki wraz z odsetkami w stan natychmiastowej wymagalności w przypadku: 1) niedotrzymania przez Pożyczkobiorcę warunków niniejszej umowy, tj.: a) nie zapłacenia przez Pożyczkobiorcę w terminach określonych w umowie pełnych rat pożyczki za co najmniej dwa okresy płatności po uprzednim wezwaniu Pożyczkobiorcy listem poleconym do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 7 dni od otrzymania wezwania pod rygorem wypowiedzenia umowy, b) nieustanowienia dodatkowego prawnego zabezpieczenia przez Pożyczkobiorcę w terminie zakreślonym przez SKOK, o którym mowa w 10 ust. 11, c) złożenia przez Pożyczkobiorcę fałszywych dokumentów (oświadczeń stanowiących podstawę udzielenia pożyczki), d) nieprzedłożenia na żądanie SKOK dokumentów o których mowa w umowie, e) zmniejszenia wartości zabezpieczenia rzeczowego o co najmniej 10 % w stosunku do wartości tego zabezpieczenia w dacie zawarcia umowy pożyczki, spowodowane zawinionymi działaniami Pożyczkobiorcy, f) naruszenia obowiązku terminowego regulowania opłat z tytułu umowy ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych przez cały okres spłaty należności z tytułu niniejszej umowy oraz przedkładania przedłużonych polis wraz z cesją praw z nich wynikających na rzecz SKOK przed terminem wygaśnięcia poprzedniej polisy i niewykonanie tego obowiązku w terminie 14 dni od dodatkowego wezwania przez SKOK. 2) utraty przez Pożyczkobiorcę zdolności kredytowej.

8 Strona 8 z Pozasądowe rozstrzyganie sporów. Pożyczkobiorca może skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów poprzez złożenie wniosku do Spółdzielczego Arbitrażu Konsumenckiego. Arbitraż powołany jest do rozstrzygania sporów w zakresie roszczeń pieniężnych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez SKOK czynności podejmowanych w ramach działalności statutowej SKOK, w których wartość przedmiotu sporu nie jest wyższa niż zł. (nie wliczając odsetek i innych kosztów). Szczegółowe Zasady składania wniosku określa Regulamin SAK dostępny na stronie lub w placówkach SKOK. 16. Regulamin 1. Pożyczkobiorca oświadcza, że otrzymał Regulamin (załącznik nr 1), harmonogram spłaty pożyczki (załącznik nr 2), Tabelę prowizji i opłat dla pożyczek i kredytów (załącznik nr 3), wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik nr 4), dyspozycję spłaty pożyczki (załącznik nr 5). 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, stanowiącego integralną część niniejszej umowy 17. Przekazywanie i przetwarzanie informacji 1. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do informowania SKOK o każdej zmianie danych osobowych: imienia, nazwiska, nr PESEL oraz o zmianie adresu, w tym adresu korespondencyjnego zgodnie z 54Regulaminu. 2. Pożyczkobiorca oświadcza, że został poinformowany o przekazywaniu przez SKOK jego danych osobowych oraz informacji o wierzytelnościach oraz o obrotach i stanach rachunków bankowych w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z udzielaniem kredytów, pożyczek pieniężnych, gwarancji bankowych i poręczeń do Biura Informacji Kredytowej S.A. (BIK S.A.), utworzonego na podstawie przepisu art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, celem umieszczenia ich w bazie danych BIK S.A. Kredytobiorcy oraz udostępnianiu ich na zasadzie wzajemności bankom, instytucjom finansowym będącym podmiotami zależnymi od banków, a związanych z wykonywaniem przez te instytucje czynności bankowych oraz instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów w zakresie określonym powyżej, a także przysługującym mu, zgodnie z przepisem art. 32 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, prawem dostępu do jego danych oraz ich poprawiania. 3. Pożyczkobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez SKOK oraz BIK S.A. powyższych informacji, przez okres nie dłuższy, niż 5 lat od dnia wygaśnięcia zobowiązania wynikającego z niniejszej umowy - w zakresie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe oraz innych ustaw. Niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie. 18. Postanowienia końcowe 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana oprocentowania, o której mowa w 4 i 8 Umowy a także Tabeli opłat i prowizji nie stanowią zmiany umowy. Pożyczkobiorca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy został mu doręczony wzorzec umowy (Regulamin udzielania pożyczek i kredytów zabezpieczonych hipoteką Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej oraz wzór umowy pożyczki). 2. Pożyczkobiorca kwituje odbiór kwoty pożyczki*/zleca przekazanie kwoty pożyczki zgodnie z odrębnie złożoną dyspozycją wypłaty, o której mowa w 2 ust W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa. 4. Umowa została sporządzona po jednym egzemplarzu dla stron Umowy; każdy z poręczycieli otrzymuje kopię Umowy, potwierdzoną przez SKOK za zgodność z oryginałem i pokwitowaniem odbioru. Data i podpis SKOK Data i podpis Pożyczkobiorcy Oświadczenia Pożyczkobiorcy: 1. Oświadczam, że przed zawarciem umowy SKOK udzielił mi wyjaśnień dotyczących: 1) przeprowadzania przez SKOK oceny zdolności kredytowej, na podstawie której SKOK rozpatrzył złożony wniosek, 2) kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, 3) ryzyka zmiany stopy o procentowej oraz możliwości zmiany całkowitego kosztu pożyczki w przypadku zmiany tej stopy, 4) zasadach i terminach spłaty pożyczki oraz skutkach braku płatności, 5) ryzyka zmiany zabezpieczeń spowodowanych m.in. obniżeniem zdolności kredytowej.

9 Strona 9 z 9 Data i podpis Pożyczkobiorcy 2. Oświadczam, że przed zawarciem umowy otrzymałem (-am) formularz informacyjny na trwałym nośniku. Data i podpis Pożyczkobiorcy 3. Oświadczam, iż przed zawarciem niniejszej Umowy otrzymałem (-am) projekt niniejszej Umowy, Regulaminu oraz Tabeli prowizji i opłat, będących integralną częścią niniejszej Umowy oraz że zapoznałem (-am) się z ich treścią... Data i podpis Pożyczkobiorcy

UMOWA POŻYCZKI NR / /

UMOWA POŻYCZKI NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR / /

UMOWA POŻYCZKI ODNAWIALNEJ NR / / zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. oraz Powszechną Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy :

Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładowa Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Zespole Ekonomiki Oświaty w Krakowie 31-450 Kraków, ul. Ułanów 9 Umowa pożyczki inwestycyjnej nr /2017 zawarta w dniu w Krakowie pomiędzy : Międzyzakładową

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... 1. Wysokość i cel pożyczki

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... 1. Wysokość i cel pożyczki zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr...

Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki zabezpieczonej hipoteką Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL... zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki na nabycie określonego towaru Nr...

Umowa pożyczki na nabycie określonego towaru Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki na nabycie określonego towaru Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) pożyczka Nowa Chwilówka Nr...

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) pożyczka Nowa Chwilówka Nr... Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) pożyczka Nowa Chwilówka Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa pożyczki (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej Chwilówka (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej Chwilówka (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej Chwilówka (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego okazjonalnego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta...

Umowa pożyczki nr... Nr Klienta... Umowa pożyczki nr.... Nr Klienta... zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S. A. z siedzibą w Gdyni 81-366, ul. Stefana Batorego 28-32, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Kredytobiorcą.

Bardziej szczegółowo

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o:

2. Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do pomniejszenia kwoty pożyczki o: Umowa pożyczki nr Nr Klienta zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa S.A. z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA

UMOWA POŻYCZKI 1. OŚWIADCZENIA Nr Sprawy 29/2012 Załącznik Nr 4 do SIWZ UMOWA POŻYCZKI N R / U / Z P / 2 0 1 2 (projekt) zawarta w dniu... 2012 r. w Krakowie pomiędzy Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Żeromskiego Samodzielnym Publicznym

Bardziej szczegółowo

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI

POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI POTWIERDZENIE ZAWARCIA UMOWY POŻYCZKI Zawartej dnia w miejscowości w związku z zamknięciem Aukcji ogłoszonej w serwisie CapitalClub.pl, na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Umów Pożyczek zawieranych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem

Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem REG: Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Strona 1 z 6 Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem Regulamin promocji Pożyczka z odsetkowym prezentem określa zasady uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki 1 POŻYCZKA. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/ią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Starogardzie Gdańskim Starogard Gdański, styczeń 2015 r. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji

Taryfa opłat i prowizji Taryfa opłat i prowizji Rozdział VI. Kredyty dla Klientów Indywidualnych Lp. Rodzaj czynności / usługi Stawka w zł opłata przygotowawcza za rozpatrzenie wniosku: a) o kredyt okazjonalny 0,00 b) o kredyt

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy:

Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej. Zawarta w dniu., pomiędzy: Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY kredytu inwestycyjnego w rachunku kredytowym w walucie polskiej Zawarta w dniu., pomiędzy: (NAZWA BANKU), w imieniu którego działają : 1. 2.... a Gminą Złota z siedzibą : Złota,

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu (obowiązujący od dnia 11.03.2016r.) Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Mini Money sp. z o.o. KRS 0000627479, REGON 364938313 NIP 5272774474

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 UMOWA POŻYCZKI nr zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI KREDYTOWEJ DEUTSCHE BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE Bank Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Kredytobiorca będąca Konsumentem osoba fizyczna lub osoby fizyczne wymienione

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( )

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KONSUMENCKIEJ NUMER ( ) (sporządzony zgodnie z art. 13 i 14 oraz załącznikiem nr 1 do Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. Nr 126, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Przemkowie. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin udzielania kredytów konsumenckich w Banku Spółdzielczym w Przemkowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne

REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne REGULAMIN POŻYCZEK MIKROKASA S. A. 1 Definicje i postanowienia ogólne 1. Regulamin pożyczek Mikrokasa S. A., zwany dalej regulaminem, określa zasady udzielania pożyczki przez Mikokasa S. A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Postanowienia ogólne

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. Postanowienia ogólne REG: Regulamin udzielania kredytów i pożyczek odnawialnych Strona 1 z 11 Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101/2011 Zarządu BS Rzepin z dnia 14 grudnia 2011 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RZEPINIE Rzepin, grudzień 2011r. Spis treści Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK I KREDYTÓW NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ WESOŁA Strona 1/8 I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie Przyjęto Uchwałą nr 47/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 18.06.2014r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 23.06.2014r. Jednocześnie traci moc Uchwała nr 4/2014 z dnia 22.01.2014r. REGULAMIN UDZIELANIA

Bardziej szczegółowo

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego.

Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Standardowy arkusz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące kredytodawcy Kredytodawca: Pożycz tu sp. z o.o. KRS 0000607024, REGON 363941320 NIP 5732862436

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Umowa kredytu (kredyt konsumencki) Nr... p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL.. zwanym/ą dalej Kredytobiorcą.

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu

Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu MZS.ZP.3411/20/12. Częstochowa, dnia, 05.10.2012 r. Do wiadomości: Firmy biorące udział w postępowaniu Wyjaśnienia nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu przetargowym w trybie

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki

Umowa pożyczki. 1. Warunki Pożyczki Umowa pożyczki Umowa pożyczki gotówkowej, dalej: Umowa, zawarta dnia w pomiędzy 1. Imię, Nazwisko, adres zameldowania, adres zamieszkania (korespondencyjny), nr dowodu, PESEL, dalej: Pożyczkobiorca, a

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON...

UMOWY. a pomiędzy:... KRS..., NIP..., REGON... Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w... w dniu...2011 roku pomiędzy: Gminą Pilchowice adres:44-145 Pilchowice Damrota 6 NIP 631-102-16-51 REGON 000687853 Zwaną dalej "Kredytobiorca", w imieniu której

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia...

1. Przedmiotem umowy jest pożyczka pieniężna udzielana Pożyczkobiorcy na jego wniosek z dnia... Umowa pożyczki nr ID zawarta w dniu. w Gdyni, pomiędzy Mikrokasa Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni 81-366 przy ul. Stefana Batorego 28-32, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl.

ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. ul. Wiejska 23, 72-200 Nowogard. biuro@solven.pl. www.solven.pl. ZAŁĄCZNIK NR 2 FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: SOLVEN sp.

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy 4FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy

Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) nie dotyczy FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: Kredytodawca: Aasa Polska S.A. Adres:

Bardziej szczegółowo

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr...

Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... Umowa pożyczki odnawialnej LP (kredyt konsumencki) Nr... zawarta w dniu... pomiędzy p.... nr członkowski w SKOK... zamieszkałym/ą w..., przy ul...., adres poczty elektronicznej..., PESEL. zwanym/ą dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: 1.POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34 zarejestrowaną przez Sąd

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Dane kredytodawcy Nazwa: Pożyczkowe Centrum Sp. z o.o., nr KRS: 0000516050, NIP 536-191-67-92, REGON 147325952 Adres siedziby: ul. Kopernika 9 05-120

Bardziej szczegółowo

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Załącznik 3: Formularz Informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Net Gotówka Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -...

UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego. W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... UMOWA NR Wzór, Zał. Nr 2 o udzielenie kredytu długoterminowego W dniu... pomiędzy... zarejestrowany w... - wysokość kapitału akcyjnego -... reprezentowanego przez... zwanym dalej Bankiem" oraz Gminą Wierzbica,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO. Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO Friendly Finance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (sporządzony zgodnie z art. 13 w zw. z art. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie

Bardziej szczegółowo

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta

Umowa Pożyczki. Nr Zawarta Umowa Pożyczki Nr Zawarta pomiędzy pożyczkodawcami wymienionymi w Załączniku 1, dalej zwanymi łącznie Pożyczkodawcami oraz każdy z osobna Pożyczkodawcą, a Panem/Panią Imię Nazwisko Zamieszkałym/ą PESEL/kod

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie,

UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ .. Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości 26-200 Końskie, UMOWA POŻYCZKI Nr./mm/rr/FŚ zawarta w dniu.. sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia. pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości, z siedzibą 26-200 Końskie, ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Plac Solny 14/3, kod pocztowy 50-062, adres korespondencyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH WIELKOPOLSKIEJ SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3 niniejszego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba)

Aasa Polska S.A. Adres: (siedziba) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Numer ogłoszenia: 316404-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 306138-2011 data 26.09.2011

Bardziej szczegółowo

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

ul. Świętego Mikołaja 8-11, 50-125 Wrocław smskredyt@smskredyt.pl www.smskredyt.pl Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca Dane identyfikacyjne: SMS Invest Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Strona 1 z 12 Regulamin Udzielania kredytów i pożyczek konsumenckich Powszechnej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich

Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich Regulamin udzielania pożyczek odnawialnych konsumenckich SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: 27.06.2013 r. Podpisy Zarządu: Jacek Gębala, Tadeusz Dubiański,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia..

UMOWA POŻYCZKI. zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. pomiędzy UMOWA POŻYCZKI Nr /mm/rr/ zawarta w dniu... sporządzona na podstawie decyzji Komisji Pożyczkowej z dnia.. Koneckim Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości (KSWP) z siedzibą w Końskich, przy

Bardziej szczegółowo

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni

METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT. Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont. Klienci indywidualni METRYKA KREDYTU SZYBKI REMONT I. DANE OGÓLNE Nazwa produktu: Kredyt na cele mieszkaniowe Szybki remont II. CECHY PRODUKTU Rodzaj produktu Przeznaczenie produktu Segment docelowy Maksymalna kwota kredytu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.2, zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:...,

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. a Imię:..., Nazwisko:..., PESEL:..., Adres zameldowania:..., UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Szybka Pożyczka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka w organizacji z siedzibą we Wrocławiu przy Plac

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Numer: - Miejsce: Warszawa, Polska Data: 07.07.2017 Alfa Finance Sp. z o.o. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak

REGULAMIN. PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak REGULAMIN PREFERENCYJNEJ LINII POŻYCZKOWEJ (LPP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę

Bardziej szczegółowo

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - "PESEL"

Spłata pożyczki Pożyczkę spłacasz w miesięcznych ratach, zgodnie z powyższym harmonogramem spłat. Odbiorca: BezBanQ.pl. Tytuł przelewu - PESEL Umowa Pożyczki BezBanQ nr «Umowa» zawarta w dniu RRRR-MM-DD pomiędzy: Pożyczkodawca: BezBanQ.pl z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 budynek nr 75, 86-300 Grudziądz pod numerem REGON: 341227751,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR..

UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. UMOWA POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ NR.. zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Surat Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szadeckiej 4, kod pocztowy 60-1662, adres korespondencyjny Biuro

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14

Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 Ramowa Umowa Pożyczki nr GFF/00001/14 (zwana dalej Umową Ramową ) zawarta pomiędzy: FOREST INVESTMENT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 84/92/117, 00-514 Warszawa, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK ODNAWIALNYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę}

UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} UMOWA POŻYCZKI nr {credit ID) z dnia: {generowana przy przyjęciu wniosku o pożyczkę} zawarta pomiędzy: a 1. POLI INVEST Sp. z o.o., z siedzibą w Suwałkach ul. Lityńskiego 12 lok. 34, 16-400 zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN)

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO ( REGULAMIN) I. Imię i Nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy Kredytodawca : Cash & Go Sp. Cywilna, Adres (siedziba firmy) : ul. Długa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ SZYBKA POŻYCZKA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Szybka Pożyczka we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ANTYKRYZYSOWEJ LINII POŻYCZKOWEJ (ALP) SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ PIAST I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania przez Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ P/R/Poż-Kr-NKons/1.1 1 REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK NIEKONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem

Bardziej szczegółowo

Nie dotyczy. Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy

Nie dotyczy.  Nazwa i adres pośrednika/brokera. Pożyczka gotówkowa. miesięcy OPTIMA NOVA E-COMMERCE FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą.

UMOWA POŻYCZKI. Zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą. UMOWA POŻYCZKI zawarta we Wrocławiu w dniu..., pomiędzy spółką pod firmą: Kasomat.Pl Spółką Akcyjną z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 45/5, kod pocztowy 53-342, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON.

Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin Programu Polecającego GŁUCHY TELEFON. Regulamin programu polecającego Głuchy telefon określa zasady uczestnictwa w promocji skierowanej do członków i potencjalnych członków Powszechnej Spółdzielczej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: VIVUS FINANCE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu:

Nobilon Sp. z o.o. KRS , NIP , REGON ul. Łęgska 4, Włocławek Numer telefonu: Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego. 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Nobilon Sp. z o.o. KRS 0000592391, NIP 8883123968,

Bardziej szczegółowo

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy:

UMOWA POŻYCZKI nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalne Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMOWA POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY...

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY NIE DOTYCZY... FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWEJ NUMER... 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy. Pożyczkodawca: Adres: SuperGrosz Sp. z o.o. ul. Inflancka 11/27, 00-189

Bardziej szczegółowo