BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń"

Transkrypt

1 BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd February 2016 / Luty TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1

2 Introduction TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company ) is an Investment Firm regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license No. CIF 158/11). Following the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in the European Union and its transposition in Cyprus with the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007), Company is required to provide its clients and potential clients with its Order Execution Policy (hereinafter the Policy ). Under the above legislation, Company is required to take all reasonable steps to obtain the best possible result (or best execution ) for its Clients either when executing client orders or receiving and transmitting orders for execution. In addition, these rules require investment firms to put in place an execution policy which sets out how they will obtain best execution for their clients and to provide appropriate information to their Clients on their order execution policy. Wstęp TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd (dalej zwana "Firmą") jest Firmą Inwestycyjną kontrolowaną przez Cypryjską Komisję d.s. Giełdy i Papierów Wartościowych (numer licencji CIF 158/11). W następstwie wdrożenia Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) w Unii Europejskiej i jej przeniesieniu na Cypr wraz z Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007), (Usługami i Działalnością Inwestycyjną oraz Prawem Rynków Kontrolowanych z 2007 roku), Firma jest zobowiązana dostarczać swoim klientom i potencjalnym klientom usługi zgodne z Polityką Wykonawczą (Order Execution Policy) (dalej zwaną Polityką ). Zgodnie z powyższą legislacją, od Firmy wymagane jest podjęcie wszystkich koniecznych kroków, aby otrzymać jak najlepsze możliwe rezultaty (czyli najlepsze wykonanie ) zarówno podczas realizacji zleceń klientów jak i ich otrzymywania oraz przekazywania zleceń do realizacji. Dodatkowo, zasady te skłaniają firmy inwestycyjne do przedstawienia swojej polityki wykonawczej, która określi, w jaki sposób będą one dostarczać swoim klientom najlepszą usługę oraz zapewnią im odpowiednie informacje dotyczące tej polityki TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 2

3 Scope of Policy The Policy applies to retail and professional Clients. So, if we classify you as an eligible counterparty, this policy does not apply to you. This Policy applies when executing transactions with you for the financial instruments of Forex and Contract for Differences (CFDs). CFDs are underlying financial instruments, and it is up to Company discretion to decide which types of Forex instruments or CFDs to make available to its clients and to publish the prices at which these can be traded. The Client is trading on the outcome of the price of a financial instrument (i.e. an equity or currency). The trading does not happen in a regulated market; therefore the Client may be trading with Company as a counterparty (whereby the Company will be acting as a principal) or with a third financial institution/market maker (whereby the Company will be acting as an agent). If the Client decides to open a position in a Forex instrument or CFD with the Company, then that open position can only be closed with the Company. The Client is given the option to place with the Company the following orders for execution in the following ways: The Client places a market order which is an order executed against a price that the Company has provided (when the Company is acting as an agent the price may be based on a price obtained by a third market maker but although it may Zakres Polityki Polityka ta dotyczy klientów detalicznych oraz profesjonalnych. Nie odnosi się zaś do klientów zaklasyfikowanych jako Uprawnieni Kontrahenci. Polityka ma zastosowanie podczas wykonywania transakcji z użyciem instrumentów finansowych Forexu i Kontraktu Różnicy Kursowej (Contract for Differences/ CFDs). Kontrakt Różnicy kursowej jest instrumentem pochodnym i to w gestii Firmy leży decyzja, które z instrumentów Forexu oraz CFD udostępnić swoim klientom i opublikować obowiązujące ceny handlu nimi. Klient handluje na wyniku ceny instrumentu finansowego (na przykład aktywu lub waluty). Handel nie odbywa się na rynku regulowanym, wobec czego Kient może handlować z Firmą jak z kontrahentem (przez co Firma będzie działać jako zleceniodawca) lub z inną instytucją finansową (Market Maker) (przy czym Firma będzie działać jako agent). Jeśli Klient zdecyduje się na otwarcie pozycji na instrumencie z rynku Forex lub instrumencie CFD za pośrednictwem Firmy, wtedy ta otwarta pozycja musi zostać zamknięta również za pośrednictwem Firmy. Klient może za pośrednictwem Firmy wydawać do realizacji następujące zlecenia w następujący sposób: Klient zamieszcza Zlecenie Rynkowe, które jest zleceniem wykonywanym po cenie wyznaczonej przez Firmę (kiedy Firma działa jako agent cena może bazować na cenie otrzymanej od trzeciego uczestnika rynku (market TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 3

4 be based on such a price it is not necessarily identical) (in both instances whether the Company is acting as agent or principal to be called Company quoted price ). The client may attach to a market order a Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) and/or Take Profit (MetaTrader 4 & 5); The Client places a pending order, which is an order to be executed at a later time at the price that the Client specifies or at the best available price on the market at the time of execution depending on the method of execution technology selected by the client ( Market or Instant ). The Company will monitor the pending order and when the price provided by the Company reaches the price specified by the Client, the order will be executed at that price. The following types of pending orders are available: Buy Limit (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop (MetaTrader 4 & 5), Sell Limit (MetaTrader 4 & 5), Sell Stop (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop Limit (MetaTrader 5) and Sell Stop Limit (MetaTrader 5). The client may attach to a pending order a Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) and/or Take Profit (MetaTrader 4 & 5); The client may modify an order before it is executed. The Client has no right to change or remove Stop Loss, Take Profit and Pending Orders if the price has reached the level of the order execution or the freeze level (MetaTrader 4). maker), ale chociaż może bazować na tej cenie nie musi być z nią identyczna) (w obu przypadkach jest nazywana aktualną ceną oferowaną ). Klient może dołączyć do zlecenia polecenia Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) i/lub Take Profit (MetaTrader 4 & 5); Klient składa zlecenie z parametrem Zlecenie Oczekujące do realizacji w późniejszym czasie, gdy osiągnięta zostanie zadeklarowana przez Klienta cena albo po najlepszej dostępnej na rynku cenie w chwili wykonania w zależności od wybranej przez klienta metody wykonania zlecenia ("Market" lub "Instant"). Firma monitoruje Zlecenia Oczekujące i kiedy cena osiągnie zadeklarowany przez klienta poziom, zlecenie zostanie zrealizowane po tej cenie. Dostępne są następujące typy zleceń: Buy Limit (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop (MetaTrader 4 & 5), Sell Limit (MetaTrader 4 & 5), Sell Stop (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop Limit (MetaTrader 5) i Sell Stop Limit (MetaTrader 5). Klient może dołączyć dodatkowe polecenie Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) i/lub Take Profit (MetaTrader 4 & 5); Klient może modyfikować zlecenie dopóki nie zostanie zrealizowane. Klient nie ma prawa zmian lub usunięcia poleceń Stop Loss, Take Profit i Zlecenie Oczekujące, jeśli poziom ceny osiągnął poziom realizacji lub freeze level (Meta Trader 4) TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 4

5 The type of execution of an order can affect the execution price of the Client s order. The following types of orders can be placed: a) Instant Execution Order: An execution method where the order is executed at the price specified in the client order. In instant execution if the requested price is not available, the current available price will be sent to the Client to confirm execution (requote). b) Market Execution Order: Where the order is executed depending on the depth of the market. Under Market Execution there are no re-quotes and the order is executed at the best available price on the market which may vary from the price on the Market Order Window. Wybór metody realizacji zlecenia może mieć wpływ na cenę wykonania zlecenia Klienta. Składane mogą być następujące typy zleceń: a) Natychmiastowa Realizacja zlecenia (Instant Execution): Przy tej metodzie wykonania, zlecenie jest realizowane po cenie określonej w zleceniu klienta. W przypadku natychmiastowej realizacji, jeśli żądana cena nie jest dostępna, aktualna dostępna cena zostanie wysłana do Klienta w celu potwierdzenia wykonania (rekwotowanie). b) Wykonanie zlecenia po cenie rynkowej (Market Execution): W tym przypadku, zlecenie jest realizowane w zależności od głębokości rynku. Przy wyborze tej metody nie ma rekwotowań a zlecenie jest realizowane po najlepszej dostępnej cenie na rynku, która może się różnić od ceny widocznej w Oknie Zleceń. Best Execution Factors The Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible results for its clients taking into account the following factors when executing Clients orders against the Company s quoted prices: 1. Price: For any given Forex instrument or CFD, Company will quote two prices: the higher price (ASK) at which the client can buy (go long) that Forex instrument or CFD, and the lower price (BID) at which the client can sell (go short) that Forex instrument or CFD; collectively they are Elementy Best Execution Firma podejmie wszystkie stosowne kroki, aby osiągać dla swoich klientów jak najlepsze rezultaty, biorąc pod uwagę podczas realizacji zleceń Klientów, w oparciu o dostarczane przez Firmę notowania, następujące elementy: 1. Cena: Za każdy z instrumentów Forex lub CFD Firma publikuje dwie ceny: wyższą cenę ASK, po której klient może kupić dany instrument a niższą cenę BID, po której może go sprzedać; razem są nazywane Company Price. Aktualna różnica między ceną niższą i wyższą na danym instrumencie Forex lub CFD TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 5

6 referred to as Company price. At any time, the present difference between the lower and the higher price of a given Forex instrument or CFD, at the same time, is the spread. Such orders as Buy Limit, Buy Stop and Stop Loss, Take profit for opened short position are executed at ASK price. Such orders as Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss, Take profit for opened long position are executed at BID price. Such orders as Buy Stop Limit are placed at the future ASK price when it reaches the value indicated in the order. Such orders as Sell Stop Limit are placed at the future BID price when it reaches the value indicated in the order. The Company price for a given Forex instrument or CFD is calculated by reference to the price of the relevant underlying financial instrument, price which Company obtains from third party external reference sources. The Company updates its prices as frequently as the limitations of technology and communications links allow. The Company reviews its used third party external reference sources at least once a day, to ensure that the data obtained continue to be competitive. The Company will not quote any price outside the Company operations time (see execution venue below) therefore no orders can be placed by the Client during that time. If the price touches an order such as: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, to Spread. Zlecenia takie jak Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss i Take Profit na otwartych krótkich pozycjach są realizowane po cenie ASK. Zlecenia takie jak Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i Take Profin na otwartych długich pozycjach są realizowane po cenie BID. Polecenia takie jak Buy Stop Limit są realizowane po przyszłych cenach ASK, kiedy osiągną one wartość zdefiniowaną w zleceniu. Zlecenia takie jak Sell Stop Limit są realizowane po przyszłych cenach BID, kiedy osiągną one wartość zdefiniowaną w zleceniu. Company Price za dany instrument Forex lub CFD jest kalkulowana w odniesieniu do ceny odpowiadającego instrumentu bazowego, ceny, którą Firma otrzymuje od strony trzeciej, z zewnętrznego źródła. Firma aktualizuje ceny tak często, jak pozwalają jej na to możliwości technologiczne i komunikacyjne. Firma odświeża używane źródła odniesień zewnętrznych przynajmniej raz dziennie, aby mieć pewność, że otrzymane dane są konkurencyjne. Firma nie publikuje żadnych notowań poza godzinami pracy, kiedy niemożliwe jest również składanie zleceń przez Klienta. W momencie, gdy cena osiągnie poziom zadeklarowany w zleceniach Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, zlecenia te są natychmiast realizowane. Jednak w niektórych warunkach rynkowych zrealizowanie tych poleceń może nie być możliwe po cenie zdeklarowanej przez Klienta. W takiej sytuacji Firma ma prawo zrealizować zlecenie po pierwszej TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 6

7 Sell Stop Limit these orders are executed at once. But under certain trading conditions it may be impossible to execute orders (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) at the price declared by Client. In this case the Company has the right to execute the order at the first available price on the market. This may occur, for example, at times of rapid price movement consequent, but not limited to, the release of major economic news of any kind and/or if the price rises or falls in one trading session to such an extent that under the rules of the relevant exchange trading is suspended or restricted, or this may occur at the opening of trading session(s). The minimum level for placing Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit and Sell Stop Limit orders, for a given Forex instrument or CFD, is specified on the main Website of Company Therefore, the Company reserves the right to increase minimum levels for placing above mentioned orders to reasonable extend under abnormal market conditions, which cannot exceed standard stop/limit level more than 3 times. If the Company is about to increase the minimum level for placing above mentioned orders on to permanent basis, the Company will update the obowiązującej cenie rynkowej. Może to nastąpić np. w wyniku bardzo gwałtownego ruchu ceny, w konsekwencji jakiejś ważnej wiadomości ekonomicznej, lub kiedy cena rośnie lub upada podczas jednej sesji handlowej tak znacząco, że biorąc pod uwagę warunki i zasady rynkowe, handel jest zawieszony lub zabroniony, bądź trwa właśnie otwarcie sesji handlowej/ sesji handlowych. Minimalny poziom ustanawiania poleceń Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit and Sell Stop Limit dla danego instrumentu Forex lub CFD jest określony na głównej stronie internetowej Firmy: Zatem Firma rezerwuje sobie prawo do podwyższania minimalnych poziomów zakładania powyżej wymienionych zleceń do rozsądnego poziomu w niezwykłych warunkach rynkowych, które jednak nie mogę przekroczyć 3-krotnie standardowego poziomu stop/limit. Jeśli Firma zamierza podwyższyć poziomy minimalne na zakładanie powyżej wymienionych zleceń na stałe, zaktualizuje Specyfikację Kontraktu na swojej stronie internetowej tak szybko jak to będzie możliwe TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 7

8 Contract Specification on the website as soon as practically possible. 2. Costs: For opening a position in some types of Forex instruments or CFDs the Client may be required to pay commission or financing fees, the amount of which is disclosed on the Company Website. Commissions may be charged either in the form of a percentage of the overall value of the trade or as a fixed amount. In the case of financing fees, the value of opened positions in some types of Forex instruments or CFDs is increased or reduced by a daily financing fee swap rate throughout the life of the contract. Financing fees are based on prevailing market interest rates, which may vary over time. Details of daily financing fees applied are available on the Company website. For all types of Forex instruments or CFDs that the Company offers, the commission and financing fees are not incorporated into the Company s quoted price and are instead charged explicitly to the Client account. 3. Speed of Execution: In both cases where the Company acts either as principal or as agent, the Company places a significant importance when executing Client s orders and strives to offer high speed of execution within the limitations of technology and communications links at all times. The client may request the Company to execute upon receipt instructions 2. Koszty: Aby otworzyć pozycję w przypadku niektórych instrumentów Forex lub CFD Klient może być poproszony o uiszczenie opłaty za finansowanie lub prowizji w wysokości określonej na stronie Firmy. Prowizje mogą być naliczane albo procentowo od całkowitej wartości czynności handlowej albo w postaci określonej stawki. W przypadku opłat za finansowanie, wartość otwartych pozycji na niektórych typach instrumentów Forex lub CFD jest powiększana lub pomniejszana o dzienną opłatę Swap Rate przez cały czas trwania kontraktu. Stawki opłat są oparte na aktualnych stopach procentowych, które mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. Szczegóły dotyczące stawek opłat dziennych są dostępne na firmowej stronie internetowej. Powyższe opłaty w żadnym razie, w przypadku żadnego instrumentu Forex czy CFD nie są zawarte w notowaniach, lecz naliczane bezpośrednio na konto Klienta. 3. Szybkość realizacji zleceń: Zarówno w sytuacji, kiedy Firma działa jako Zleceniodawca i jako agent, Firma odgrywa znaczącą rolę w realizacji zleceń Klienta i dąży do zaoferowania dużego tempa realizacji w granicach możliwości technologicznych i komunikacyjnych. Klient może żądać, aby Firma podczas realizacji jego zleceń działała zgodnie z instrukcjami przekazanymi Firmie przez telefon, lub w jakikolwiek inny TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 8

9 conveyed by telephone, e mail or any other written or oral means of communication that each of the present and future account holders, attorneys and duly authorized representatives shall give individually to the Company even if these instructions are not followed by a confirmation in writing. The Company does not accept any liability in case of misunderstanding, error in the identification of the person giving the instruction or other errors on its part related to such method of communication and which may involve losses or other inconveniences for the Client. If the Client undertakes transactions on an electronic system, he will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software (Internet / Servers). The result of any system failure may be that his order is either not executed according to his instructions or it is not executed at all. The Company does not accept any liability in the case of such a failure. The Company reserves the right not to execute instructions transmitted by telephone or . Telephone conversations may be recorded, and the client will accept such recordings as conclusive and binding evidence of the instructions. 4. Likelihood of Execution: As explained in the Execution Venue section of this Policy, the Company in some cases may act as principal whereby it will be the sposób, które każdy z obecnych lub przyszłych zarządzających rachunkiem Klienta (np. pełnomocnik lub upoważniony przedstawiciel) nawet wtedy, gdy nie są one potwierdzone na piśmie. Firma nie ponowi odpowiedzialności za błędne zrozumienie, błędną identyfikację osoby udzielającej instrukcji lub za inne błędy wynikające z takich metod komunikacji, co może powodować straty lub inne niedogodności po stronie Klienta. Jeśli zaś Klient dokonuje transakcji z użyciem systemów elektronicznych, musi zaakceptować ryzyko związane z systemem takie jak awaria sprzętu lub oprogramowania (Internetu, serwerów etc.). W rezultacie takiej awarii może dojść do nie wykonaniu zlecenia według instrukcji Klienta, lub do niewykonania zlecenia w ogóle. Firma nie ponosi odpowiedzialności za tego typu usterki. Firma zastrzega sobie również prawo do niewykonania poleceń przekazywanych przez telefon lub . Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i Klient musi zaakceptować, iż nagrania rozmów są niezbitym i wiążącym dowodem wydanych telefoniczne instrukcji. 4. Prawdopodobieństwo Realizacji Zlecenia: Jak to zostało wyjaśnione w sekcji Execution Venue niniejszej Polityki, Firma w niektórych przypadkach może działać jako TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 9

10 Execution Venue for the execution of the Client s orders for the financial instrument of Forex instruments or CFDs. In other cases, the Company may act as agent whereby some other Financial Institution (to be disclosed to the Client) will be the Execution Venue, in which case execution may be more difficult. In addition, the Company whether it acts as a principal or agent, reserves the right to decline an order of any type or to offer the Client a new price for market order. In this case, the Client can either accept or refuse the new price. If the Company is acting as an agent, likelihood of execution depends on the availability of prices of other market makers/financial institutions. 5. Likelihood of settlement: the Company shall proceed to a settlement of all transactions upon execution of such transactions whether it is acting as agent or principal. 6. Size of order: The size of an order is measured in lots. A lot is a unit measuring the transaction amount and it is different for each type of Forex instrument or CFD. Please refer to the Company website for the value of each lot for a given Forex instrument or CFD type. It is noted that the Company may limit the maximum volume of the single transaction to 500 standard lots. In addition, the Company reserves the right główny wykonawca i wtedy będzie również Miejscem Realizacji zlecenia z wykorzystaniem instrumentów finansowych Forex lub instrumentów CFD. W innych przypadkach Firma może działać jako agent przez co jakaś inna Instytucja Finansowa (wyjawiona Klientowi) stanie się Miejscem Realizacji zlecenia, w którym to przypadku realizacja może być trudniejsza. Dodatkowo, Firma, czy działa jako główny wykonawca czy jako agent zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia lub zaoferowania Klientowi nowej ceny za zlecenie rynkowe. W tej sytuacji Klient może albo zaakceptować albo odrzucić nową cenę. Jeśli Firma działa jako agent, prawdopodobieństwo realizacji zależy od dostępności cen lub innych wytycznych rynkowych/ instytucji finansowych. 5. Prawdopodobieństwo rozliczenia: Firma powinna dokonać rozliczenia wszystkich transakcji po ich ukończeniu, zarówno kiedy działa jako główny wykonawca i jako agent. 6. Rozmiar Zlecenia: Rozmiar zlecenia mierzony jest w wystandaryzowanych jednostkach z ang. lots. Lot różni się dla każdego typu instrumentu Forex oraz CFD. Uprasza się, aby sprawdzać wartość każdego Lot-a dla danego instrumentu Forex lub CFD na stronie internetowej Firmy. Proszę zauważyć, iż Firma może limitować maksymalny rozmiar jednej transakcji do 500 standardowych Lot-ów. Dodatkowo firma zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jak to TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 10

11 to decline an order as explained in the agreement entered with the Client. 7. Market Impact: Some factors may rapidly affect the price of the underlying financial instruments from which the Company s quoted price is derived and may also affect the rest of the factors herein. The Company will take all reasonable steps to obtain the best possible result for its Clients. The Company does not consider the above list exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as a priority factor. Nevertheless, whenever there is a specific instruction from the client the Company shall make sure that the Client s order shall be executed following the specific instruction. 8. Best Execution Criteria: the Company will determine the relative importance of the above Best Execution Factors by using its commercial judgment and experience in the light of the information available on the market and taking into account the criteria described below: a) The characteristics of the client including the categorization of the client as retail or professional; b) The characteristics of the client order; c) The characteristics of financial instruments that are the subject of that order; d) The characteristics of the execution venues to which that order can be directed. For retail clients, the best possible result shall be determined in terms of the total wyjaśniono w Umowie. 7. Wpływ Rynku: Niektóre czynniki mogą szybko wpłynąć na ceny instrumentów bazowych, od których zależy kształt dostarczanych przez Firmę notowań. Firma podejmie stosowne kroki, aby uzyskać dla swoich Klientów najlepsze możliwe wyniki. Firma nie uważa powyższej listy za wyczerpującą. Kolejne punkty nie są poukładane wg ważności. Niemniej jednak, w przypadku otrzymania określonych instrukcji od Klienta Firma powinna się upewnić, że polecenie Klienta zostanie wykonane z przestrzeganiem określonej instrukcji. 8. Kryteria Realizacji Zleceń: Firma określa relatywną ważność powyższych elementów jak najlepszej realizacji zleceń Klientów posługując się swoją komercyjną oceną i doświadczeniem, jak również dostępnymi informacjami z rynku i biorąc pod uwagę poniższe kryteria: a) charakterystykę klienta zawierającą jego zaszeregowanie jako klienta detalicznego lub profesjonalnego; b) charakterystykę zleceń Klientów; c) charakterystykę instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia; d) charakterystykę miejsca wykonania zlecenia, w jakie może ono zostać skierowane. Dla klientów detalicznych najlepszy możliwy wynik powinien być określony w całościowym ujęciu, przedstawiając cenę instrumentu TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 11

12 consideration, representing the price of the financial instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses incurred by the client which are directly related to the execution of the order, including execution venue fees, clearing and settlement fees and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order. 9. Execution Venues: Execution Venues are the entities with which the orders are placed. For the purposes of orders for the financial instrument of Forex instruments or CFDs, the Company may act either as a principal (therefore, the Company is the sole Execution Venue for the execution of the Client s orders) or as an agent (therefore some third financial institution will be the Execution Venue). The Company operation hours for the trading of Forex instruments or CFDs, whether it is acting as agent or principal, is round the clock From 22:00:01 to 22:00 GMT+2 (subject to daylight saving time conditions), Sunday to Friday, except for the 25th of December, the 1st of January. Other holidays will be announced in a timely manner on the Company website or through the internal mail of the Electronic Trading System. The Client acknowledges that the transactions entered in CFDs with the Company are not undertaken on a recognised exchange, rather they are undertaken over the counter (OTC) and finansowego i kosztów związanych z wykonaniem zlecenia, które powinny zawierać wszystkie wydatki ponoszone przez Klienta, bezpośrednio powiązane z realizacją zlecenia, z uwzględnieniem opłaty za miejsce wykonania, opłaty clearingowej i opłaty za rozliczenie jak również i innych opłat należnych stronom trzecim zaangażowanym w wykonanie zlecenia. 9. Miejsce Realizacji Zlecenia: Miejscami Realizacji (Execution Venues) są podmioty, u których składane są zlecenia. W przypadku zleceń na finansowe instrumenty Forex i instrumenty CFD Firma może wystąpić jako główny wykonawca (zatem Firma staje się wtedy wyłącznym miejscem realizacji zleceń Klienta) lub jako agent/pośrednik (wtedy podmiotem biorącym udział w realizacji zlecenia staje się inna instytucja finansowa). Godziny działalności operacyjnej Firmy dla handlu instrumentami Forex lub CFD, w przypadku, gdy Firma jest wykonawcą czy pośrednikiem, to 22:00:01 do 22:00 GTM + 2 od niedzieli do piątku, z wyjątkiem 25 grudnia i 1 stycznia. Inne wolne dni będą w odpowiednim czasie ogłoszone na stronie internetowej Firmy lub przez korespondencję wewnętrzną prowadzoną przez Electronic Trading System. Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje CFD wykonywane za pośrednictwem Firmy nie odbywają się na giełdzie, lecz na rynku OTC (Over - the - Counter), czyli w obrocie pozagiełdowym, TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 12

13 as such they may expose the Client to greater risks than regulated exchange transactions. Therefore the Company may not execute an order, or it may change the opening (closing) price of an order in case of any technical failure of the trading platform or quote feeds. który może oznaczać dla Klienta większe ryzyko niż transakcje na rynku regulowanym. Zatem Firma może nie wykonać polecenia lub zmienić cenę otwarcia/zamknięcia zlecenia w wyniku technicznej awarii platformy handlowej lub źródła kwotowań. 10. Monitoring and Review: the Company will monitor on a regular basis the effectiveness of this Policy. In addition, the Company will review the Policy at least annually. A review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of the Company to continue to the best possible result for the execution of its client orders on a consistent basis using the venues included in this Policy. The Company will notify its affected clients on any changes in its Policy by posting them its Webside. 10. Monitorowanie i Przegląd: Firma regularnie monitoruje efektywność niniejszej Polityki. Dodatkowo, Firma przegląda Politykę co najmniej raz w roku. Przegląd jest również wykonywany za każdym razem, gdy pojawiające się zmiany w dokumentach mają wpływ na możliwość dostarczania przez Firmę najlepszych rezultatów w realizacji zleceń Klientów. Firma zawiadomi Klientów każdorazowo, w przypadku naniesienia jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej Spółki. 11. Client Consent: When establishing a business relation with the Client, Company is required to obtain the Client s prior consent to this Policy. The Company is also required to obtain the Client s prior express consent before it executes or transmits its order for execution outside a regulated market or an MTF (Multilateral Trading Facility). The Company may obtain the above consents in the form of an agreement. This Policy forms part of the TeleTrade Operational Client Agreement. Therefore, by 11. Zgoda Klienta: aby nawiązać biznesowe relacje z Klientem, Firma jest zobowiązana uzyskać wcześniej zgodę Klienta na niniejszą Politykę Od Firmy wymaga się otrzymania zgody Klienta przez wykonaniem lub transmisją zlecenia Klienta poza rynek regulowany lub MTF (Multilateral Trading Facility Wielostronna Platforma Obrotu) Firma musi otrzymać powyższe zgody w formie umowy. Niniejsza Polityka jest częścią Umowy Operacyjne Klienta z TeleTrade. Zatem podczas podpisania TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 13

14 entering into the Operational Client Agreement with the Company, you are also agreeing to the terms of our Order Execution Policy for Forex Instruments and Contracts for Differences (CFDs), as set out in this document. Additional Information Should you request any additional information about Company Order Execution Policy for Forex instruments and Contract for Differences, please contact Company by Umowy Operacyjenj z Firmą, Klient także zgadza się z warunkami tej Polityki Realizacji Zleceń dla Instrumentów Forex i Kontraktów CFD tak, jak zostały one wyrażone w niniejszym dokumencie. Dodatkowa Informacja Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat firmowej polityki dotyczącej realizacji zleceń na instrumentach rynku wymiany walut (Forex) lub kontraktów CFD, prosimy o kontakt z Firmą na adres: Miscellaneous In the event of any conflict or inconsistency between the English and the Polish versions, the English original shall prevail. Inne W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską i wersją polską, zapisy wersji angielskiej będą rozstrzygające TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 14

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA 1. PRZEGLĄD 1.1. AvaTrade EU Limited (w dalszej części dokumentu określana mianem AvaTrade, my lub nasze ) dąży do tego, by prowadzić swoją działalność z naszymi Klientami w sposób rzetelny, uczciwy i

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych.

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych. Polityka Wykonywania Zleceń 1. Informacje ogólne 1.1. Zgodnie z MiFID oraz pozostałymi przepisami prawnymi regulującymi rynek finansowy, przepisy dotyczące polityki wykonywania zleceń na rzecz Klientów

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

DEPAHO SPÓŁKA Z O.O. POLITYKA WYKONYWANIA POLECEŃ

DEPAHO SPÓŁKA Z O.O. POLITYKA WYKONYWANIA POLECEŃ Nieoficjalne tłumaczenie wyłącznie dla celów informacyjnych Obecny polski tekst został przygotowany tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest prawnie wiążący. Dokument prawnie wiążący dostępny

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS Obowiązuje od 30.09.2016 1. Zasady ogólne 1.1 Niniejsza polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta ( Polityka )

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2503 0299, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474, TAX Reg. No: CY10328474B

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń. Cel

Polityka realizacji zleceń. Cel Cel Celem niniejszej polityki jest stworzenie skutecznych ustaleń umożliwiających osiąganie możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów, gdy Spot Capital Markets Limited, zwana dalej Spółką, realizuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp Easy Forex Trading Ltd (zwany dalej Spółką ) jest spółką inwestycyjną podlegającą regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC ) z numerem licencyjnym

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2014 / Sierpień 2014 1 Introduction Wstęp TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing by a Bank Transfer,

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem TeleTrade - DJ International Consulting Ltd January 2017 / Styczeń 2017 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Recitals This Client Agreement is entered

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem TeleTrade - DJ International Consulting Ltd March 2016/ Marzec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Recitals This Client Agreement is entered by

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward)

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: (FX Forward) walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency

Bardziej szczegółowo

Service Agreement and Appendices Table of Contents:

Service Agreement and Appendices Table of Contents: polska wersja, kliknij tutaj Service Agreement and Appendices Table of Contents: Terms and Conditions for the Services offered by the Company_FXGM_ 2015 FXGM_Order Execution Policy FXGM_Client Categorisation

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW GMINA LEGIONOWO / OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała

Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie kwoty straty dla Wnioskodawcy zmarłego, który złożył wcześniej Wniosek dla osób z uszkodzeniem ciała Wyjaśnienie i ilustracje: Wyliczenie dotyczące Wniosku dla osób

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT

ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT ZLECENIE WYSYŁKI DOKUMENTÓW W RAMACH AKREDYTYWY / DOCUMENTS DELIVERY ORDER UNDER LETTER OF CREDIT Miejscowość /Place... Dnia/Date... Referencje Banku Handlowego w Warszawie S.A.( Bank ) / Bank Handlowy

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1

OSI Transport Layer. Network Fundamentals Chapter 4. Version Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Cisco Public 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Chapter 4 Version 4.0 1 OSI Transport Layer Network Fundamentals Rozdział 4 Version 4.0 2 Objectives Explain the role of Transport Layer protocols and services

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

One Click Trader. Instrukcja

One Click Trader. Instrukcja One Click Trader Instrukcja 1 Spis treści Wprowadzenie 3 MetaTrader4 (MT4) instalacja platformy handlowej 4 Instalacja One Click Trader 8 Uruchominie i konfiguracja One Click Trader 10 Ustawienia One Click

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo