BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń"

Transkrypt

1 BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień

2 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company ) is an Investment Firm regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license No. CIF 158/11). Following the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in the European Union and its transposition in Cyprus with the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007), Company is required to provide its clients and potential clients with its Order Execution Policy (hereinafter the Policy ). Under the above legislation, Company is required to take all reasonable steps to obtain the best possible result (or best execution ) for its Clients either when executing client orders or receiving and transmitting orders for execution. In addition, these rules require investment firms to put in place an execution policy which sets out how they will obtain best execution for their clients and to provide appropriate information to their Clients on their order execution policy. Wstęp TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (dalej zwana "Firmą") jest Firmą Inwestycyjną kontrolowaną przez Cypryjską Komisję d.s. Giełdy i Papierów Wartościowych (numer licencji CIF 158/11). W następstwie wdrożenia Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) w Unii Europejskiej i jej przeniesieniu na Cypr wraz z Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007), (Usługami i Działalnością Inwestycyjną oraz Prawem Rynków Kontrolowanych z 2007 roku), Firma jest zobowiązana dostarczać swoim klientom i potencjalnym klientom usługi zgodne z Polityką Wykonawczą (Order Execution Policy) (dalej zwaną Polityką ). Zgodnie z powyższą legislacją, od Firmy wymagane jest podjęcie wszystkich koniecznych kroków, aby otrzymać jak najlepsze możliwe rezultaty (czyli najlepsze wykonanie ) zarówno podczas realizacji zamówień klientów jak i ich otrzymywania oraz przekazywania zamówień do realizacji. Dodatkowo, zasady te skłaniają firmy inwestycyjne do przedstawienia swojej polityki wykonawczej, która określi, w jaki sposób będą one dostarczać swoim klientom najlepszą usługę oraz zapewnią im odpowiednie informacje dotyczące tej polityki. 2

3 Scope of Policy The Policy applies to retail and professional Clients. So, if we classify you as an eligible counterparty, this policy does not apply to you. This Policy applies when executing transactions with you for the financial instruments of Forex and Contract for Differences (CFDs). CFDs are underlying financial instruments, and it is up to Company discretion to decide which types of Forex instruments or CFDs to make available to its clients and to publish the prices at which these can be traded. The Client is trading on the outcome of the price of a financial instrument (i.e. an equity or currency). The trading does not happen in a regulated market; therefore the Client may be trading with Company as a counterparty (whereby Company will be acting as a principal) or with a third financial institution/market maker (whereby Company will be acting as an agent). If the Client decides to open a position in a Forex instrument or CFD with Company, then that open position can only be closed with Company. The Client is given the option to place with Company the following orders for execution in the following ways: The Client places a market order which is an order executed against a price that Company has provided (when Company is acting as an agent the price may be based on a price obtained by a third market maker but although it may be Zakres Polityki Polityka ta dotyczy klientów detalicznych oraz profesjonalnych. Nie odnosi się zaś do klientów zaklasyfikowanych jako Uprawnieni Kontrahenci. Polityka ma zastosowanie podczas wykonywania transakcji z użyciem instrumentów finansowych Forexu i Kontraktu Różnicy Kursowej (Contract for Differences/ CFDs). Kontrakt Różnicy kursowej jest instrumentem pochodnym i to w gestii Firmy leży decyzja, które z instrumentów Forexu oraz CFD udostępnić swoim klientom i opublikować obowiązujące ceny handlu nimi. Klient handluje na wyniku ceny instrumentu finansowego (na przykład aktywu lub waluty). Handel nie odbywa się na rynku regulowanym, wobec czego Kient może handlować z Firmą jak z kontrahentem (przez co Firma będzie działać jako zleceniodawca) lub z inną instytucją finansową (Market Maker) (przy czym Firma będzie działać jako agent). Jeśli Klient zdecyduje się na otwarcie pozycji na instrumencie z rynku Forex lub instrumencie CFD za pośrednictwem Firmy, wtedy ta otwarta pozycja musi zostać zamknięta również za pośrednictwem Firmy. Klient może za pośrednictwem Firmy wydawać do realizacji następujące zlecenia w następujący sposób: Klient zamieszcza Zlecenie Rynkowe, które jest zleceniem wykonywanym po cenie wyznaczonej przez Firmę (kiedy Firma działa jako agent cena może bazować na cenie otrzymanej od trzeciego uczestnika rynku (market maker), ale chociaż może bazować na 3

4 based on such a price it is not necessarily identical) (in both instances whether tej cenie nie musi być z nią identyczna) (w obu przypadkach jest nazywana Company is acting as agent or principal aktualną ceną oferowaną ). Klient to be called Company quoted price ). The client may attach to a market order a może dołączyć do zlecenia polecenia Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) i/lub Take Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) and/or Profit (MetaTrader 4 & 5); Take Profit (MetaTrader 4 & 5); Klient zamieszcza polecenie Zlecenia The Client places a pending order, Oczekującego do realizacji w which is an order to be executed at a późniejszym czasie, gdy osiągnie later time at the price that the Client zadeklarowaną przez Klienta cenę. specifies. Company will monitor the Firma monitoruje Zlecenia Oczekujące i pending order and when the price kiedy cena osiągnie zadeklarowany provided by Company reaches the price specified by the Client, the order will be przez klienta poziom, zlecenie zostanie zrealizowane po tej cenie. executed at that price. Dostępne są następujące typy zleceń: The following types of pending orders are Buy Limit (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop available: Buy Limit (MetaTrader 4 & 5), (MetaTrader 4 & 5), Sell Limit Buy Stop (MetaTrader 4 & 5), Sell Limit (MetaTrader 4 & 5), Sell Stop (MetaTrader 4 & 5), Sell Stop (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop Limit (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop Limit (MetaTrader 5) i Sell Stop Limit (MetaTrader 5) and Sell Stop Limit (MetaTrader 5). Klient może dołączyć (MetaTrader 5). The client may attach to dodatkowe polecenie Stop Loss a pending order a Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) and/or Take Profit (MetaTrader 4 & 5); (MetaTrader 4 & 5) i/lub Take Profit (MetaTrader 4 & 5); Klient może modyfikować zlecenie dopóki The client may modify an order before it nie zostanie zrealizowane. Klient nie ma is executed. The Client has no right to change or remove Stop Loss, Take Profit prawa zmian lub usunięcia poleceń Stop Loss, Take Profit i Zlecenie Oczekujące, and Pending Orders if the price has jeśli poziom ceny osiągnął poziom reached the level of the order execution realizacji lub freeze level (Meta Trader 4). or the freeze level (MetaTrader 4). Best Execution Factors Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible results for its clients taking into account the following factors when executing Elementy Best Execution Firma podejmie wszystkie stosowne kroki, aby osiągać dla swoich klientów jak najlepsze rezultaty, biorąc pod uwagę podczas realizacji zleceń Klientów, w oparciu o dostarczane przez 4

5 Clients orders against Company quoted prices: Firmę notowania, następujące elementy: 1. Price: For any given Forex instrument or CFD, Company will quote two prices: the higher price (ASK) at which the client can buy (go long) that Forex instrument or CFD, and the lower price (BID) at which the client can sell (go short) that Forex instrument or CFD; collectively they are referred to as Company price. At any time, the present difference between the lower and the higher price of a given Forex instrument or CFD, at the same time, is the spread. Such orders as Buy Limit, Buy Stop and Stop Loss, Take profit for opened short position are executed at ASK price. Such orders as Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss, Take profit for opened long position are executed at BID price. Such orders as Buy Stop Limit are placed at the future ASK price reaches the value indicated in the order. Such orders as Sell Stop Limit are placed at the future BID price reaches the value indicated in the order. Company price for a given Forex instrument or CFD is calculated by reference to the price of the relevant underlying financial instrument, price which Company obtains from third party external reference sources. Company updates its prices as frequently as the limitations of technology and communications links allow. Company reviews its used third party external reference sources at least once a day, to ensure that the data obtained continue to 1. Cena: Za każdy z instrumentów Forex lub CFD Firma publikuje dwie ceny: wyższą cenę ASK, po której klient może kupić dany instrument a niższą cenę BID, po której może go sprzedać; razem są nazywane Company Price. Aktualna różnica między ceną niższą i wyższą na danym instrumencie Forex lub CFD to Spread. Zlecenia takie jak Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss i Take Profit na otwartych krótkich pozycjach są realizowane po cenie ASK. Zlecenia takie jak Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i Take Profin na otwartych długich pozycjach są realizowane po cenie BID. Polecenia takie jak Buy Stop Limit są realizowane po przyszłych cenach ASK, kiedy osiągną one wartość zdefiniowaną w zleceniu. Zlecenia takie jak Sell Stop Limit są realizowane po przyszłych cenach BID, kiedy osiągną one wartość zdefiniowaną w zleceniu. Company Price za dany instrument Forex lub CFD jest kalkulowana w odniesieniu do ceny odpowiadającego instrumentu bazowego, ceny, którą Firma otrzymuje od strony trzeciej, z zewnętrznego źródła. Firma aktualizuje ceny tak często, jak pozwalają jej na to możliwości technologiczne i komunikacyjne. Firma odświeża używane źródła odniesień zewnętrznych przynajmniej raz dziennie, aby mieć pewność, że otrzymane dane są konkurencyjne. Firma nie publikuje żadnych notowań poza godzinami pracy, kiedy niemożliwe jest również składanie zleceń przez Klienta. W momencie, gdy cena osiągnie poziom zadeklarowany w zleceniach Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell 5

6 be competitive. Company will not quote any price outside Company operations time (see execution venue below) therefore no orders can be placed by the Client during that time. If the price touches an order such as: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit these orders are executed at once. But under certain trading conditions it may be impossible to execute orders (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) at the price declared by Client. In this case Company has the right to execute the order at the first available price on the market. This may occur, for example, at times of rapid price movement consequent, but not limited to, the release of major economic news of any kind and/or if the price rises or falls in one trading session to such an extent that under the rules of the relevant exchange trading is suspended or restricted, or this may occur at the opening of trading session(s). The minimum level for placing Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit and Sell Stop Limit orders, for a given Forex instrument or CFD, is specified on the main Website of Company Therefore, Company reserves the right to increase minimum levels for placing Stop, Buy Stop Limit, zlecenia te są natychmiast realizowane. Jednak w niektórych warunkach rynkowych zrealizowanie tych poleceń może nie być możliwe po cenie zdeklarowanej przez Klienta. W takiej sytuacji Firma ma prawo zrealizować zlecenie po pierwszej obowiązującej cenie rynkowej. Może to nastąpić np. w wyniku bardzo gwałtownego ruchu ceny, w konsekwencji jakiejś ważnej wiadomości ekonomicznej, lub kiedy cena rośnie lub upada podczas jednej sesji handlowej tak znacząco, że biorąc pod uwagę warunki i zasady rynkowe, handel jest zawieszony lub zabroniony, bądź trwa właśnie otwarcie sesji handlowej/ sesji handlowych. Minimalny poziom ustanawiania poleceń Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit and Sell Stop Limit dla danego instrumentu Forex lub CFD jest określony na głównej stronie internetowej Firmy: Zatem Firma rezerwuje sobie prawo do podwyższania minimalnych poziomów zakładania powyżej wymienionych zleceń do rozsądnego poziomu w niezwykłych warunkach rynkowych, które jednak nie mogę przekroczyć 3-krotnie standardowego poziomu stop/limit. Jeśli Firma zamierza podwyższyć poziomy minimalne na zakładanie powyżej wymienionych zleceń na stałe, zaktualizuje Specyfikację Kontraktu na swojej stronie internetowej. 6

7 above mentioned orders to reasonable extend under abnormal market conditions, which cannot exceed standard stop/limit level more than 3 times. If Company is about to increase the minimum level for placing above mentioned orders on to permanent basis, Company will update the Contract Specification on the website as practically possible over time. 2. Costs: For opening a position in some types of Forex instruments or CFDs the Client may be required to pay commission or financing fees, the amount of which is disclosed on Company Website. Commissions may be charged either in the form of a percentage of the overall value of the trade or as fixed amount. In the case of financing fees, the value of opened positions in some types of Forex instruments or CFDs is increased or reduced by a daily financing fee swap rate throughout the life of the contract. Financing fees are based on prevailing market interest rates, which may vary over time. Details of daily financing fees applied are available on Company website. For all types of Forex instruments or CFDs that Company offers, the commission and financing fees are not incorporated into Company quoted price and are instead charged explicitly to the Client account. 3. Speed of Execution: In both cases where Company acts either as principal or as agent, Company places a significant importance when executing Client s 2. Koszty: Aby otworzyć pozycję w przypadku niektórych instrumentów Forex lub CFD Klient może być poproszony o uiszczenie opłaty za finansowanie lub prowizji w wysokości określonej na stronie Firmy. Prowizje mogą być naliczane albo procentowo od całkowitej wartości czynności handlowej albo w postaci określonej stawki. W przypadku opłat za finansowanie, wartość otwartych pozycji na niektórych typach instrumentów Forex lub CFD jest powiększana lub pomniejszana o dzienną opłatę Swap Rate przez cały czas trwania kontraktu. Stawki opłat są oparte na aktualnych stopach procentowych, które mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. Szczegóły dotyczące stawek opłat dziennych są dostępne na firmowej stronie internetowej. Powyższe opłaty w żadnym razie, w przypadku żadnego instrumentu Forex czy CFD nie są zawarte w notowaniach, lecz naliczane bezpośrednio na konto Klienta. 3. Szybkość realizacji zleceń: Zarówno w sytuacji, kiedy Firma działa jako Zleceniodawca i jako agent, Firma odgrywa znaczącą rolę w realizacji zleceń Klienta i dąży do zaoferowania dużego tempa realizacji w granicach możliwości 7

8 orders and strives to offer high speed of execution within the limitations of technology and communications links at all times. The client may request Company to execute upon receipt instructions conveyed by telephone, e mail or any other written or oral means of communication that each of the present and future account holders, attorneys and duly authorized representatives shall give individually to Company even if these instructions are not followed by a confirmation in writing. Company does not accept any liability in case of misunderstanding, error in the identification of the person giving the instruction or other errors on its part related to such method of communication and which may involve losses or other inconveniences for the Client. If the Client undertakes transactions on an electronic system, he will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software (Internet / Servers). The result of any system failure may be that his order is either not executed according to his instructions or it is not executed at all. Company does not accept any liability in the case of such a failure. Company reserves the right not to execute instructions transmitted by telephone or . Telephone conversations may be recorded, and you will accept such recordings as conclusive and binding technologicznych i komunikacyjnych. Klient może żądać, aby Firma podczas realizacji jego zleceń działała zgodnie z instrukcjami przekazanymi Firmie przez telefon, lub w jakikolwiek inny sposób, które każdy z obecnych lub przyszłych zarządzających rachunkiem Klienta (np. pełnomocnik lub upoważniony przedstawiciel) nawet wtedy, gdy nie są one potwierdzone na piśmie. Firma nie ponowi odpowiedzialności za błędne zrozumienie, błędną identyfikację osoby udzielającej instrukcji lub za inne błędy wynikające z takich metod komunikacji, co może powodować straty lub inne niedogodności po stronie Klienta. Jeśli zaś Klient dokonuje transakcji z użyciem systemów elektronicznych, musi zaakceptować ryzyko związane z systemem takie jak awaria sprzętu lub oprogramowania (Internetu, serwerów etc...). W rezultacie takiej awarii może dojść do nie wykonaniu zlecenia według instrukcji Klienta, lub do niewykonania zlecenia w ogóle. Firma nie ponosi odpowiedzialności za tego typu usterki. Firma zastrzega sobie również prawo do niewykonania poleceń przekazywanych przez telefon lub . Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i Klient musi zaakceptować, iż nagrania rozmów są niezbitym i wiążącym dowodem wydanych telefoniczne instrukcji. 4. Prawdopodobieństwo Realizacji Zlecenia: Jak to zostało wyjaśnione w sekcji 8

9 evidence of the instructions. 4. Likelihood of Execution: As it is explained in the Execution Venue section of this Policy, Company in some cases may act as principal whereby it will be Execution Venue for the execution of the Client s orders for the financial instrument of Forex instruments or CFDs. In other cases, Company may act as agent whereby some other Financial Institution (to be disclosed to the Client) will be Execution Venue, in which case execution may be more difficult. In addition, Company whether it acts as a principal or agent, it reserves the right to decline an order of any type or to offer the Client a new price for market order. In this case, Client can either accept or refuse the new price. If Company is acting as an agent, likelihood of execution depends on the availability of prices of other market makers/financial institutions. 5. Likelihood of settlement: Company shall proceed to a settlement of all transaction upon execution of such transactions whether it is acting as agent or principal. 6. Size of order: The size of an order is measured in lots. A lot is a unit measuring the transaction amount and it is different for each type of Forex instrument or CFD. Please refer to Company website for the value of each lot for a given Forex instrument or CFD type. It is noted that Company may limit the Execution Venue niniejszej Polityki, Firma w niektórych przypadkach może działać jako główny wykonawca i wtedy będzie również Miejscem Realizacji zlecenia z wykorzystaniem instrumentów finansowych Forex lub instrumentów CFD. W innych przypadkach Firma może działać jako agent przez co jakaś inna Instytucja Finansowa (wyjawiona Klientowi) stanie się Miejscem Realizacji zlecenia, w którym to przypadku realizacja może być trudniejsza. Dodatkowo, Firma, czy działa jako główny wykonawca czy jako agent zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia lub zaoferowania Klientowi nowej ceny za zlecenie rynkowe. W tej sytuacji Klient może albo zaakceptować albo odrzucić nową cenę. Jeśli Firma działa jako agent, prawdopodobieństwo realizacji zależy od dostępności cen lub innych wytycznych rynkowych/ instytucji finansowych. 5. Prawdopodobieństwo rozliczenia: Firma powinna dokonać rozliczenia wszystkich transakcji po ich ukończeniu, zarówno kiedy działa jako główny wykonawca i jako agent. 6. Rozmiar Zlecenia: Rozmiar zlecenia mierzony jest w wystandaryzowanych jednostkach z ang. lots. Lot różni się dla każdego typu instrumentu Forex oraz CFD. Uprasza się, aby sprawdzać wartość każdego Lot-a dla danego instrumentu Forex lub CFD na stronie internetowej Firmy. Proszę zauważyć, iż Firma może limitować maksymalny rozmiar jednej transakcji do 500 standardowych Lot-ów. Dodatkowo firma zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jak to 9

10 maximum volume of the single transaction to 500 standard lots. In addition, Company reserves the right to decline an order as explained in the agreement entered with the Client. 7. Market Impact: Some factors may affect rapidly the price of the underlying financial instruments from which the Company quoted price is derived and may also affect the rest of the factors herein. Company will take all reasonable steps to obtain the best possible result for its Clients. Company does not consider the above list exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as priority factor. Nevertheless, whenever there is a specific instruction from the client Company shall make sure that the Client s order shall be executed following the specific instruction. 8. Best Execution Criteria: Company will determine the relative importance of the above Best Execution Factors by using its commercial judgment and experience in the light of the information available on the market and taking into account the criteria described below: a) The characteristics of the client including the categorization of the client as retail or professional; b) The characteristics of the client order; c) The characteristics of financial instruments that are the subject of that order; d) The characteristics of the execution venues to which that order can be directed. wyjaśniono w Umowie. 7. Wpływ Rynku: Niektóre czynniki mogą szybko wpłynąć na ceny instrumentów bazowych, od których zależy kształt dostarczanych przez Firmę notowań. Firma podejmie stosowne kroki, aby uzyskać dla swoich Klientów najlepsze możliwe wyniki. Firma nie uważa powyższej listy za wyczerpującą. Kolejne punkty nie są poukładane wg ważności. Niemniej jednak, w przypadku otrzymania określonych instrukcji od Klienta Firma powinna się upewnić, że polecenie Klienta zostanie wykonane z przestrzeganiem określonej instrukcji. 8. Kryteria Realizacji Zleceń: Firma określa relatywną ważność powyższych elementów jak najlepszej realizacji zleceń Klientów posługując się swoją komercyjną oceną i doświadczeniem, jak również dostępnymi informacjami z rynku i biorąc pod uwagę poniższe kryteria: a) charakterystykę klienta zawierającą jego zaszeregowanie jako klienta detalicznego lub profesjonalnego; b) charakterystykę zleceń Klientów; c) charakterystykę instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia; d) charakterystykę miejsca wykonania zlecenia, w jakie może ono zostać skierowane. Dla klientów detalicznych najlepszy możliwy wynik powinien być określony w całościowym ujęciu, przedstawiając cenę instrumentu finansowego i kosztów związanych z 10

11 For retail clients, the best possible result shall be determined in terms of the total consideration, representing the price of the financial instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses incurred by the client which are directly related to the execution of the order, including execution venue fees, clearing and settlement fees and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order. 9. Execution Venues: Execution Venues are the entities with which the orders are placed. For the purposes of orders for the financial instrument of Forex instruments or CFDs, Company may act either as a principal (therefore, Company is the sole Execution Venue for the execution of the Client s orders) or as an agent (therefore some third financial institution will be the Execution Venue). Company operation time for the trading of Forex instruments or CFDs, whether it is acting as agent or principal, is round the clock From 22:00:01 to 22:00 GMT+2 (subject to daylight saving time conditions), Sunday to Friday, except for the 25th of December, the 1st of January. Other holidays will be timely announced on the Company website or through the internal mail of the Electronic Trading System. The Client acknowledges that the transactions entered in CFDs with Company are not undertaken on a recognised exchange, rather they are wykonaniem zlecenia, które powinny zawierać wszystkie wydatki ponoszone przez Klienta, bezpośrednio powiązane z realizacją zlecenia, z uwzględnieniem opłaty za miejsce wykonania, opłaty clearingowej i opłaty za rozliczenie jak również i innych opłat należnych stronom trzecim zaangażowanym w wykonanie zlecenia. 9. Miejsce Realizacji Zlecenia: Miejscami Realizacji (Execution Venues) są podmioty, u których składane są zlecenia. W przypadku zleceń na finansowe instrumenty Forex i instrumenty CFD Firma może wystąpić jako główny wykonawca (zatem Firma staje się wtedy wyłącznym miejscem realizacji zleceń Klienta) lub jako agent/pośrednik (wtedy podmiotem biorącym udział w realizacji zlecenia staje się inna instytucja finansowa). Godziny działalności operacyjnej Firmy dla handlu instrumentami Forex lub CFD, w przypadku, gdy Firma jest wykonawcą czy pośrednikiem, to 22:00:01 do 22:00 GTM + 2 od niedzieli do piątku, z wyjątkiem 25 grudnia i 1 stycznia. Inne wolne dni będą w odpowiednim czasie ogłoszone na stronie internetowej Firmy lub przez korespondencję wewnętrzną prowadzoną przez Electronic Trading System. Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje CFD wykonywane za pośrednictwem Firmy nie odbywają się na giełdzie, lecz na rynku OTC (Over - the - Counter), czyli w obrocie pozagiełdowym, który może oznaczać dla Klienta większe ryzyko niż transakcje na rynku 11

12 undertaken over the counter (OTC) and as such they may expose the Client to greater risks than regulated exchange transactions. Therefore Company may not execute an order, or it may change the opening (closing) price of an order in case of any technical failure of the trading platform or quote feeds. regulowanym. Therefore Company may not execute an order, or it may change the opening (closing) price of an order in case of any technical failure of the trading platform or quote feeds. Zatem Firma może nie wykonać polecenia lub zmienić cenę otwarcia/zamknięcia zlecenia w wyniku technicznej awarii platformy handlowej lub 10. Monitor and Review: Company will monitor on a regular basis the effectiveness of this Policy. In addition, Company will review the Policy at least annually. A review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of Company to continue to the best possible result for the execution of its client orders on a consistent basis using the venues included in this Policy. Company will notify its affected clients on any changes in its Policy. 11. Client Consent: When establishing a business relation with the Client, Company is required to obtain the Client s prior consent to this Policy. Company is also required to obtain the Client s prior express consent before it executes or transmits its order for execution outside a regulated market or an MTF (Multilateral Trading Facility). Company may obtain the above consents in the form of an agreement. 10. Monitorowanie i Przegląd: Firma regularnie monitoruje efektywność niniejszej Polityki. Dodatkowo, Firma przegląda Politykę co najmniej raz w roku. Przegląd jest również wykonywany za każdym razem, gdy pojawiające się zmiany w dokumentach mają wpływ na możliwość dostarczania przez Firmę najlepszych rezultatów w realizacji zleceń Klientów. Firma zawiadomi Klientów każdorazowo, w przypadku naniesienia jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce. 11. Zgoda Klienta: aby nawiązać biznesowe relacje z Klientem, Firma jest zobowiązana uzyskać wcześniej zgodę Klienta na niniejszą Politykę Od Firmy wymaga się otrzymania zgody Klienta przez wykonaniem lub transmisją zlecenia Klienta poza rynek regulowany lub MTF (Multilateral Trading Facility Wielostronna Platforma Obrotu) Firma musi otrzymać powyższe zgody w formie umowy. Niniejsza Polityka jest częścią umowy z Klienta z TeleTrade. Zatem, podczas podpisania umowy z Firmą, Klient także zgadza się z warunkami tej Polityki Realizacji Zamówień dla 12

13 This Policy forms part of TeleTrade Customer Agreement. Therefore, by entering into a Customer Agreement with Company, you are also agreeing to the terms of our Order Execution Policy for Forex Instruments and Contracts for Differences (CFDs), as set out in this document. Additional Information Should you request any additional information about Company Order Execution Policy for Forex instruments and Contract for Differences, please contact Company by Instrumentów Forex i Kontaktów CFD tak, jak zostały one wyrażone w niniejszym dokumencie. Dodatkowa Informacja Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat firmowej polityki dotyczącej realizacji zleceń na instrumentach rynku wymiany walut (Forex) lub kontraktów CFD, prosimy o kontakt z Firmą na adres: Miscellaneous In the event of any conflict or inconsistency between the English and the Polish versions, the English original shall prevail. Inne W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską i wersją polską, zapisy wersji angielskiej będą rozstrzygające. 13

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd February 2016 / Luty 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

ORDER EXECUTION POLICY (OEP)

ORDER EXECUTION POLICY (OEP) ORDER EXECUTION POLICY (OEP) 1. PURPOSE The purpose of this Order Execution Policy (the Policy ), followed by Windsor Brokers Ltd ( Windsor or the Company ), holding authorization number 030/04, duly regulated

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Polityka Realizacji Zleceń

Polityka Realizacji Zleceń Polityka Realizacji Zleceń Order Execution Policy 0/12 The Company s official language is the English language. The Polish translation of this Policy is for informational purposes only and do not bind

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA 1. PRZEGLĄD 1.1. AvaTrade EU Limited (w dalszej części dokumentu określana mianem AvaTrade, my lub nasze ) dąży do tego, by prowadzić swoją działalność z naszymi Klientami w sposób rzetelny, uczciwy i

Bardziej szczegółowo

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych.

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych. Polityka Wykonywania Zleceń 1. Informacje ogólne 1.1. Zgodnie z MiFID oraz pozostałymi przepisami prawnymi regulującymi rynek finansowy, przepisy dotyczące polityki wykonywania zleceń na rzecz Klientów

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16

Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPSZYM INTERESIE I WYKONYWANIA ZLECEŃ PODSUMOWANIE POLITYKA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

DEPAHO SPÓŁKA Z O.O. POLITYKA WYKONYWANIA POLECEŃ

DEPAHO SPÓŁKA Z O.O. POLITYKA WYKONYWANIA POLECEŃ Nieoficjalne tłumaczenie wyłącznie dla celów informacyjnych Obecny polski tekst został przygotowany tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest prawnie wiążący. Dokument prawnie wiążący dostępny

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie o Ryzyku

Ostrzeżenie o Ryzyku Ostrzeżenie o Ryzyku Risk Disclosure Notice 0/10 The Company s official language is the English language. The Polish translation of this Policy is for informational purposes only and do not bind the Company

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS Obowiązuje od 30.09.2016 1. Zasady ogólne 1.1 Niniejsza polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta ( Polityka )

Bardziej szczegółowo

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

na końcu. 1. Best execution - summary for retail clients 1. Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta streszczenie dla klientów detalicznych

na końcu. 1. Best execution - summary for retail clients 1. Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta streszczenie dla klientów detalicznych Order Execution Policy - financial instruments Polityka wykonywania zleceń instrumenty finansowe Applicable from 3 January 2018 Obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. This policy sets out the principles

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2503 0299, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474, TAX Reg. No: CY10328474B

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TeleTrade - DJ International Consulting Ltd January 2017 / Styczeń 2017 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ International

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń. Cel

Polityka realizacji zleceń. Cel Cel Celem niniejszej polityki jest stworzenie skutecznych ustaleń umożliwiających osiąganie możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów, gdy Spot Capital Markets Limited, zwana dalej Spółką, realizuje

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI

TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TERMS AND CONDITIONS / ZASADY I WARUNKI TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2014 / Sierpień 2014 1 Introduction Wstęp TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Polityka Kategoryzacji Klientów

Polityka Kategoryzacji Klientów Polityka Kategoryzacji Klientów Client Categorization Policy 0/13 The Company s official language is the English language. The Polish translation of this Policy is for informational purposes only and do

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji: Problematyka Dyrektywy PSD II w branży telekomunikacyjnej wprowadzenie W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu MMC: Problematyka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp Easy Forex Trading Ltd (zwany dalej Spółką ) jest spółką inwestycyjną podlegającą regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC ) z numerem licencyjnym

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik

Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Jak otrzymać zwrot części zapłaty Poradnik Poniżej znajdziesz wskazówki, które mogą okazać się przydatne podczas wypełnienia zgłoszenia koniecznego do odzyskania części zapłaty za zakupione w promocji

Bardziej szczegółowo

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd

Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd Deposits and Withdrawals policy Polityka Wpłat i Wypłat TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing by a Bank Transfer,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem TeleTrade - DJ International Consulting Ltd January 2017 / Styczeń 2017 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Recitals This Client Agreement is entered

Bardziej szczegółowo

Status ustawodawstwa MiFID II. Stan na dzień

Status ustawodawstwa MiFID II. Stan na dzień Status ustawodawstwa MiFID II Stan na dzień 2017-04-04 Lp. Rodzaj Tytuł Publikacja 1. ITS Authorisation 2. ITS Passporting 3. ITS Standard forms, templates and procedures for the consultation process between

Bardziej szczegółowo

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska.

1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. REGULAMIN (For English version see below) 1. Właścicielem sklepu jest firma Damned Pages Distro & Promotion Paweł Dariusz Oramus z siedzibą we Wrocławiu, Polska. 2. Zamówień w sklepie mogą dokonywać zarówno

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem TeleTrade - DJ International Consulting Ltd March 2016/ Marzec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Recitals This Client Agreement is entered by

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-)

nowy termin załadunku / new shipment date: tolerancja po zmianie/ new tolerance: (+) (-) Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM

Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM PROFESSIONAL PREMIUM Tabela Opłat i Prowizji OTC z dnia 17 lipca 2016 roku 1. a) Tabela Opłat i Prowizji (OTC) Rodzaj rachunków Tytuł Opłaty lub Prowizji BASIC, STANDARD, BASIC, STANDARD FLAT FEE Równowartość 829 przy liczbie

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward)

Opis produktu: walutowa transakcja terminowa. Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency Transaction (FX Forward) Opis produktu: (FX Forward) walutowa transakcja terminowa Product Description: Forward Currency

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500

Instrukcja obsługi. ibind A8/A12/A15/A20. instruction manual. 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 Instrukcja obsługi instruction manual 80-9 GDAŃSK ul. Krynicka tel.: (08) fax: (08) 00 ODDZIAŁ: 0-78 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (0) 8 0 8..9 fax: (0) 8 0 0 BindownicE ibind A8/A/A/A0 BINDING MACHINEs

Bardziej szczegółowo

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR

Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR Powiadomienie o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR 1 Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej a) Nazwa/Nazwisko Sławomir S. Sikora 2 Powód powiadomienia

Bardziej szczegółowo