BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń"

Transkrypt

1 BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień

2 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company ) is an Investment Firm regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission (license No. CIF 158/11). Following the implementation of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) in the European Union and its transposition in Cyprus with the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007), Company is required to provide its clients and potential clients with its Order Execution Policy (hereinafter the Policy ). Under the above legislation, Company is required to take all reasonable steps to obtain the best possible result (or best execution ) for its Clients either when executing client orders or receiving and transmitting orders for execution. In addition, these rules require investment firms to put in place an execution policy which sets out how they will obtain best execution for their clients and to provide appropriate information to their Clients on their order execution policy. Wstęp TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (dalej zwana "Firmą") jest Firmą Inwestycyjną kontrolowaną przez Cypryjską Komisję d.s. Giełdy i Papierów Wartościowych (numer licencji CIF 158/11). W następstwie wdrożenia Markets in Financial Instruments Directive (MiFID) (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych) w Unii Europejskiej i jej przeniesieniu na Cypr wraz z Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007), (Usługami i Działalnością Inwestycyjną oraz Prawem Rynków Kontrolowanych z 2007 roku), Firma jest zobowiązana dostarczać swoim klientom i potencjalnym klientom usługi zgodne z Polityką Wykonawczą (Order Execution Policy) (dalej zwaną Polityką ). Zgodnie z powyższą legislacją, od Firmy wymagane jest podjęcie wszystkich koniecznych kroków, aby otrzymać jak najlepsze możliwe rezultaty (czyli najlepsze wykonanie ) zarówno podczas realizacji zamówień klientów jak i ich otrzymywania oraz przekazywania zamówień do realizacji. Dodatkowo, zasady te skłaniają firmy inwestycyjne do przedstawienia swojej polityki wykonawczej, która określi, w jaki sposób będą one dostarczać swoim klientom najlepszą usługę oraz zapewnią im odpowiednie informacje dotyczące tej polityki. 2

3 Scope of Policy The Policy applies to retail and professional Clients. So, if we classify you as an eligible counterparty, this policy does not apply to you. This Policy applies when executing transactions with you for the financial instruments of Forex and Contract for Differences (CFDs). CFDs are underlying financial instruments, and it is up to Company discretion to decide which types of Forex instruments or CFDs to make available to its clients and to publish the prices at which these can be traded. The Client is trading on the outcome of the price of a financial instrument (i.e. an equity or currency). The trading does not happen in a regulated market; therefore the Client may be trading with Company as a counterparty (whereby Company will be acting as a principal) or with a third financial institution/market maker (whereby Company will be acting as an agent). If the Client decides to open a position in a Forex instrument or CFD with Company, then that open position can only be closed with Company. The Client is given the option to place with Company the following orders for execution in the following ways: The Client places a market order which is an order executed against a price that Company has provided (when Company is acting as an agent the price may be based on a price obtained by a third market maker but although it may be Zakres Polityki Polityka ta dotyczy klientów detalicznych oraz profesjonalnych. Nie odnosi się zaś do klientów zaklasyfikowanych jako Uprawnieni Kontrahenci. Polityka ma zastosowanie podczas wykonywania transakcji z użyciem instrumentów finansowych Forexu i Kontraktu Różnicy Kursowej (Contract for Differences/ CFDs). Kontrakt Różnicy kursowej jest instrumentem pochodnym i to w gestii Firmy leży decyzja, które z instrumentów Forexu oraz CFD udostępnić swoim klientom i opublikować obowiązujące ceny handlu nimi. Klient handluje na wyniku ceny instrumentu finansowego (na przykład aktywu lub waluty). Handel nie odbywa się na rynku regulowanym, wobec czego Kient może handlować z Firmą jak z kontrahentem (przez co Firma będzie działać jako zleceniodawca) lub z inną instytucją finansową (Market Maker) (przy czym Firma będzie działać jako agent). Jeśli Klient zdecyduje się na otwarcie pozycji na instrumencie z rynku Forex lub instrumencie CFD za pośrednictwem Firmy, wtedy ta otwarta pozycja musi zostać zamknięta również za pośrednictwem Firmy. Klient może za pośrednictwem Firmy wydawać do realizacji następujące zlecenia w następujący sposób: Klient zamieszcza Zlecenie Rynkowe, które jest zleceniem wykonywanym po cenie wyznaczonej przez Firmę (kiedy Firma działa jako agent cena może bazować na cenie otrzymanej od trzeciego uczestnika rynku (market maker), ale chociaż może bazować na 3

4 based on such a price it is not necessarily identical) (in both instances whether tej cenie nie musi być z nią identyczna) (w obu przypadkach jest nazywana Company is acting as agent or principal aktualną ceną oferowaną ). Klient to be called Company quoted price ). The client may attach to a market order a może dołączyć do zlecenia polecenia Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) i/lub Take Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) and/or Profit (MetaTrader 4 & 5); Take Profit (MetaTrader 4 & 5); Klient zamieszcza polecenie Zlecenia The Client places a pending order, Oczekującego do realizacji w which is an order to be executed at a późniejszym czasie, gdy osiągnie later time at the price that the Client zadeklarowaną przez Klienta cenę. specifies. Company will monitor the Firma monitoruje Zlecenia Oczekujące i pending order and when the price kiedy cena osiągnie zadeklarowany provided by Company reaches the price specified by the Client, the order will be przez klienta poziom, zlecenie zostanie zrealizowane po tej cenie. executed at that price. Dostępne są następujące typy zleceń: The following types of pending orders are Buy Limit (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop available: Buy Limit (MetaTrader 4 & 5), (MetaTrader 4 & 5), Sell Limit Buy Stop (MetaTrader 4 & 5), Sell Limit (MetaTrader 4 & 5), Sell Stop (MetaTrader 4 & 5), Sell Stop (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop Limit (MetaTrader 4 & 5), Buy Stop Limit (MetaTrader 5) i Sell Stop Limit (MetaTrader 5) and Sell Stop Limit (MetaTrader 5). Klient może dołączyć (MetaTrader 5). The client may attach to dodatkowe polecenie Stop Loss a pending order a Stop Loss (MetaTrader 4 & 5) and/or Take Profit (MetaTrader 4 & 5); (MetaTrader 4 & 5) i/lub Take Profit (MetaTrader 4 & 5); Klient może modyfikować zlecenie dopóki The client may modify an order before it nie zostanie zrealizowane. Klient nie ma is executed. The Client has no right to change or remove Stop Loss, Take Profit prawa zmian lub usunięcia poleceń Stop Loss, Take Profit i Zlecenie Oczekujące, and Pending Orders if the price has jeśli poziom ceny osiągnął poziom reached the level of the order execution realizacji lub freeze level (Meta Trader 4). or the freeze level (MetaTrader 4). Best Execution Factors Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible results for its clients taking into account the following factors when executing Elementy Best Execution Firma podejmie wszystkie stosowne kroki, aby osiągać dla swoich klientów jak najlepsze rezultaty, biorąc pod uwagę podczas realizacji zleceń Klientów, w oparciu o dostarczane przez 4

5 Clients orders against Company quoted prices: Firmę notowania, następujące elementy: 1. Price: For any given Forex instrument or CFD, Company will quote two prices: the higher price (ASK) at which the client can buy (go long) that Forex instrument or CFD, and the lower price (BID) at which the client can sell (go short) that Forex instrument or CFD; collectively they are referred to as Company price. At any time, the present difference between the lower and the higher price of a given Forex instrument or CFD, at the same time, is the spread. Such orders as Buy Limit, Buy Stop and Stop Loss, Take profit for opened short position are executed at ASK price. Such orders as Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss, Take profit for opened long position are executed at BID price. Such orders as Buy Stop Limit are placed at the future ASK price reaches the value indicated in the order. Such orders as Sell Stop Limit are placed at the future BID price reaches the value indicated in the order. Company price for a given Forex instrument or CFD is calculated by reference to the price of the relevant underlying financial instrument, price which Company obtains from third party external reference sources. Company updates its prices as frequently as the limitations of technology and communications links allow. Company reviews its used third party external reference sources at least once a day, to ensure that the data obtained continue to 1. Cena: Za każdy z instrumentów Forex lub CFD Firma publikuje dwie ceny: wyższą cenę ASK, po której klient może kupić dany instrument a niższą cenę BID, po której może go sprzedać; razem są nazywane Company Price. Aktualna różnica między ceną niższą i wyższą na danym instrumencie Forex lub CFD to Spread. Zlecenia takie jak Buy Limit, Buy Stop, Stop Loss i Take Profit na otwartych krótkich pozycjach są realizowane po cenie ASK. Zlecenia takie jak Sell Limit, Sell Stop, Stop Loss i Take Profin na otwartych długich pozycjach są realizowane po cenie BID. Polecenia takie jak Buy Stop Limit są realizowane po przyszłych cenach ASK, kiedy osiągną one wartość zdefiniowaną w zleceniu. Zlecenia takie jak Sell Stop Limit są realizowane po przyszłych cenach BID, kiedy osiągną one wartość zdefiniowaną w zleceniu. Company Price za dany instrument Forex lub CFD jest kalkulowana w odniesieniu do ceny odpowiadającego instrumentu bazowego, ceny, którą Firma otrzymuje od strony trzeciej, z zewnętrznego źródła. Firma aktualizuje ceny tak często, jak pozwalają jej na to możliwości technologiczne i komunikacyjne. Firma odświeża używane źródła odniesień zewnętrznych przynajmniej raz dziennie, aby mieć pewność, że otrzymane dane są konkurencyjne. Firma nie publikuje żadnych notowań poza godzinami pracy, kiedy niemożliwe jest również składanie zleceń przez Klienta. W momencie, gdy cena osiągnie poziom zadeklarowany w zleceniach Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell 5

6 be competitive. Company will not quote any price outside Company operations time (see execution venue below) therefore no orders can be placed by the Client during that time. If the price touches an order such as: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit these orders are executed at once. But under certain trading conditions it may be impossible to execute orders (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit) at the price declared by Client. In this case Company has the right to execute the order at the first available price on the market. This may occur, for example, at times of rapid price movement consequent, but not limited to, the release of major economic news of any kind and/or if the price rises or falls in one trading session to such an extent that under the rules of the relevant exchange trading is suspended or restricted, or this may occur at the opening of trading session(s). The minimum level for placing Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit and Sell Stop Limit orders, for a given Forex instrument or CFD, is specified on the main Website of Company Therefore, Company reserves the right to increase minimum levels for placing Stop, Buy Stop Limit, zlecenia te są natychmiast realizowane. Jednak w niektórych warunkach rynkowych zrealizowanie tych poleceń może nie być możliwe po cenie zdeklarowanej przez Klienta. W takiej sytuacji Firma ma prawo zrealizować zlecenie po pierwszej obowiązującej cenie rynkowej. Może to nastąpić np. w wyniku bardzo gwałtownego ruchu ceny, w konsekwencji jakiejś ważnej wiadomości ekonomicznej, lub kiedy cena rośnie lub upada podczas jednej sesji handlowej tak znacząco, że biorąc pod uwagę warunki i zasady rynkowe, handel jest zawieszony lub zabroniony, bądź trwa właśnie otwarcie sesji handlowej/ sesji handlowych. Minimalny poziom ustanawiania poleceń Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit and Sell Stop Limit dla danego instrumentu Forex lub CFD jest określony na głównej stronie internetowej Firmy: Zatem Firma rezerwuje sobie prawo do podwyższania minimalnych poziomów zakładania powyżej wymienionych zleceń do rozsądnego poziomu w niezwykłych warunkach rynkowych, które jednak nie mogę przekroczyć 3-krotnie standardowego poziomu stop/limit. Jeśli Firma zamierza podwyższyć poziomy minimalne na zakładanie powyżej wymienionych zleceń na stałe, zaktualizuje Specyfikację Kontraktu na swojej stronie internetowej. 6

7 above mentioned orders to reasonable extend under abnormal market conditions, which cannot exceed standard stop/limit level more than 3 times. If Company is about to increase the minimum level for placing above mentioned orders on to permanent basis, Company will update the Contract Specification on the website as practically possible over time. 2. Costs: For opening a position in some types of Forex instruments or CFDs the Client may be required to pay commission or financing fees, the amount of which is disclosed on Company Website. Commissions may be charged either in the form of a percentage of the overall value of the trade or as fixed amount. In the case of financing fees, the value of opened positions in some types of Forex instruments or CFDs is increased or reduced by a daily financing fee swap rate throughout the life of the contract. Financing fees are based on prevailing market interest rates, which may vary over time. Details of daily financing fees applied are available on Company website. For all types of Forex instruments or CFDs that Company offers, the commission and financing fees are not incorporated into Company quoted price and are instead charged explicitly to the Client account. 3. Speed of Execution: In both cases where Company acts either as principal or as agent, Company places a significant importance when executing Client s 2. Koszty: Aby otworzyć pozycję w przypadku niektórych instrumentów Forex lub CFD Klient może być poproszony o uiszczenie opłaty za finansowanie lub prowizji w wysokości określonej na stronie Firmy. Prowizje mogą być naliczane albo procentowo od całkowitej wartości czynności handlowej albo w postaci określonej stawki. W przypadku opłat za finansowanie, wartość otwartych pozycji na niektórych typach instrumentów Forex lub CFD jest powiększana lub pomniejszana o dzienną opłatę Swap Rate przez cały czas trwania kontraktu. Stawki opłat są oparte na aktualnych stopach procentowych, które mogą się zmieniać wraz z upływem czasu. Szczegóły dotyczące stawek opłat dziennych są dostępne na firmowej stronie internetowej. Powyższe opłaty w żadnym razie, w przypadku żadnego instrumentu Forex czy CFD nie są zawarte w notowaniach, lecz naliczane bezpośrednio na konto Klienta. 3. Szybkość realizacji zleceń: Zarówno w sytuacji, kiedy Firma działa jako Zleceniodawca i jako agent, Firma odgrywa znaczącą rolę w realizacji zleceń Klienta i dąży do zaoferowania dużego tempa realizacji w granicach możliwości 7

8 orders and strives to offer high speed of execution within the limitations of technology and communications links at all times. The client may request Company to execute upon receipt instructions conveyed by telephone, e mail or any other written or oral means of communication that each of the present and future account holders, attorneys and duly authorized representatives shall give individually to Company even if these instructions are not followed by a confirmation in writing. Company does not accept any liability in case of misunderstanding, error in the identification of the person giving the instruction or other errors on its part related to such method of communication and which may involve losses or other inconveniences for the Client. If the Client undertakes transactions on an electronic system, he will be exposed to risks associated with the system including the failure of hardware and software (Internet / Servers). The result of any system failure may be that his order is either not executed according to his instructions or it is not executed at all. Company does not accept any liability in the case of such a failure. Company reserves the right not to execute instructions transmitted by telephone or . Telephone conversations may be recorded, and you will accept such recordings as conclusive and binding technologicznych i komunikacyjnych. Klient może żądać, aby Firma podczas realizacji jego zleceń działała zgodnie z instrukcjami przekazanymi Firmie przez telefon, lub w jakikolwiek inny sposób, które każdy z obecnych lub przyszłych zarządzających rachunkiem Klienta (np. pełnomocnik lub upoważniony przedstawiciel) nawet wtedy, gdy nie są one potwierdzone na piśmie. Firma nie ponowi odpowiedzialności za błędne zrozumienie, błędną identyfikację osoby udzielającej instrukcji lub za inne błędy wynikające z takich metod komunikacji, co może powodować straty lub inne niedogodności po stronie Klienta. Jeśli zaś Klient dokonuje transakcji z użyciem systemów elektronicznych, musi zaakceptować ryzyko związane z systemem takie jak awaria sprzętu lub oprogramowania (Internetu, serwerów etc...). W rezultacie takiej awarii może dojść do nie wykonaniu zlecenia według instrukcji Klienta, lub do niewykonania zlecenia w ogóle. Firma nie ponosi odpowiedzialności za tego typu usterki. Firma zastrzega sobie również prawo do niewykonania poleceń przekazywanych przez telefon lub . Rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane i Klient musi zaakceptować, iż nagrania rozmów są niezbitym i wiążącym dowodem wydanych telefoniczne instrukcji. 4. Prawdopodobieństwo Realizacji Zlecenia: Jak to zostało wyjaśnione w sekcji 8

9 evidence of the instructions. 4. Likelihood of Execution: As it is explained in the Execution Venue section of this Policy, Company in some cases may act as principal whereby it will be Execution Venue for the execution of the Client s orders for the financial instrument of Forex instruments or CFDs. In other cases, Company may act as agent whereby some other Financial Institution (to be disclosed to the Client) will be Execution Venue, in which case execution may be more difficult. In addition, Company whether it acts as a principal or agent, it reserves the right to decline an order of any type or to offer the Client a new price for market order. In this case, Client can either accept or refuse the new price. If Company is acting as an agent, likelihood of execution depends on the availability of prices of other market makers/financial institutions. 5. Likelihood of settlement: Company shall proceed to a settlement of all transaction upon execution of such transactions whether it is acting as agent or principal. 6. Size of order: The size of an order is measured in lots. A lot is a unit measuring the transaction amount and it is different for each type of Forex instrument or CFD. Please refer to Company website for the value of each lot for a given Forex instrument or CFD type. It is noted that Company may limit the Execution Venue niniejszej Polityki, Firma w niektórych przypadkach może działać jako główny wykonawca i wtedy będzie również Miejscem Realizacji zlecenia z wykorzystaniem instrumentów finansowych Forex lub instrumentów CFD. W innych przypadkach Firma może działać jako agent przez co jakaś inna Instytucja Finansowa (wyjawiona Klientowi) stanie się Miejscem Realizacji zlecenia, w którym to przypadku realizacja może być trudniejsza. Dodatkowo, Firma, czy działa jako główny wykonawca czy jako agent zastrzega sobie prawo do odrzucenia zlecenia lub zaoferowania Klientowi nowej ceny za zlecenie rynkowe. W tej sytuacji Klient może albo zaakceptować albo odrzucić nową cenę. Jeśli Firma działa jako agent, prawdopodobieństwo realizacji zależy od dostępności cen lub innych wytycznych rynkowych/ instytucji finansowych. 5. Prawdopodobieństwo rozliczenia: Firma powinna dokonać rozliczenia wszystkich transakcji po ich ukończeniu, zarówno kiedy działa jako główny wykonawca i jako agent. 6. Rozmiar Zlecenia: Rozmiar zlecenia mierzony jest w wystandaryzowanych jednostkach z ang. lots. Lot różni się dla każdego typu instrumentu Forex oraz CFD. Uprasza się, aby sprawdzać wartość każdego Lot-a dla danego instrumentu Forex lub CFD na stronie internetowej Firmy. Proszę zauważyć, iż Firma może limitować maksymalny rozmiar jednej transakcji do 500 standardowych Lot-ów. Dodatkowo firma zastrzega prawo do odmowy przyjęcia zlecenia, jak to 9

10 maximum volume of the single transaction to 500 standard lots. In addition, Company reserves the right to decline an order as explained in the agreement entered with the Client. 7. Market Impact: Some factors may affect rapidly the price of the underlying financial instruments from which the Company quoted price is derived and may also affect the rest of the factors herein. Company will take all reasonable steps to obtain the best possible result for its Clients. Company does not consider the above list exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as priority factor. Nevertheless, whenever there is a specific instruction from the client Company shall make sure that the Client s order shall be executed following the specific instruction. 8. Best Execution Criteria: Company will determine the relative importance of the above Best Execution Factors by using its commercial judgment and experience in the light of the information available on the market and taking into account the criteria described below: a) The characteristics of the client including the categorization of the client as retail or professional; b) The characteristics of the client order; c) The characteristics of financial instruments that are the subject of that order; d) The characteristics of the execution venues to which that order can be directed. wyjaśniono w Umowie. 7. Wpływ Rynku: Niektóre czynniki mogą szybko wpłynąć na ceny instrumentów bazowych, od których zależy kształt dostarczanych przez Firmę notowań. Firma podejmie stosowne kroki, aby uzyskać dla swoich Klientów najlepsze możliwe wyniki. Firma nie uważa powyższej listy za wyczerpującą. Kolejne punkty nie są poukładane wg ważności. Niemniej jednak, w przypadku otrzymania określonych instrukcji od Klienta Firma powinna się upewnić, że polecenie Klienta zostanie wykonane z przestrzeganiem określonej instrukcji. 8. Kryteria Realizacji Zleceń: Firma określa relatywną ważność powyższych elementów jak najlepszej realizacji zleceń Klientów posługując się swoją komercyjną oceną i doświadczeniem, jak również dostępnymi informacjami z rynku i biorąc pod uwagę poniższe kryteria: a) charakterystykę klienta zawierającą jego zaszeregowanie jako klienta detalicznego lub profesjonalnego; b) charakterystykę zleceń Klientów; c) charakterystykę instrumentu finansowego będącego przedmiotem zlecenia; d) charakterystykę miejsca wykonania zlecenia, w jakie może ono zostać skierowane. Dla klientów detalicznych najlepszy możliwy wynik powinien być określony w całościowym ujęciu, przedstawiając cenę instrumentu finansowego i kosztów związanych z 10

11 For retail clients, the best possible result shall be determined in terms of the total consideration, representing the price of the financial instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses incurred by the client which are directly related to the execution of the order, including execution venue fees, clearing and settlement fees and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order. 9. Execution Venues: Execution Venues are the entities with which the orders are placed. For the purposes of orders for the financial instrument of Forex instruments or CFDs, Company may act either as a principal (therefore, Company is the sole Execution Venue for the execution of the Client s orders) or as an agent (therefore some third financial institution will be the Execution Venue). Company operation time for the trading of Forex instruments or CFDs, whether it is acting as agent or principal, is round the clock From 22:00:01 to 22:00 GMT+2 (subject to daylight saving time conditions), Sunday to Friday, except for the 25th of December, the 1st of January. Other holidays will be timely announced on the Company website or through the internal mail of the Electronic Trading System. The Client acknowledges that the transactions entered in CFDs with Company are not undertaken on a recognised exchange, rather they are wykonaniem zlecenia, które powinny zawierać wszystkie wydatki ponoszone przez Klienta, bezpośrednio powiązane z realizacją zlecenia, z uwzględnieniem opłaty za miejsce wykonania, opłaty clearingowej i opłaty za rozliczenie jak również i innych opłat należnych stronom trzecim zaangażowanym w wykonanie zlecenia. 9. Miejsce Realizacji Zlecenia: Miejscami Realizacji (Execution Venues) są podmioty, u których składane są zlecenia. W przypadku zleceń na finansowe instrumenty Forex i instrumenty CFD Firma może wystąpić jako główny wykonawca (zatem Firma staje się wtedy wyłącznym miejscem realizacji zleceń Klienta) lub jako agent/pośrednik (wtedy podmiotem biorącym udział w realizacji zlecenia staje się inna instytucja finansowa). Godziny działalności operacyjnej Firmy dla handlu instrumentami Forex lub CFD, w przypadku, gdy Firma jest wykonawcą czy pośrednikiem, to 22:00:01 do 22:00 GTM + 2 od niedzieli do piątku, z wyjątkiem 25 grudnia i 1 stycznia. Inne wolne dni będą w odpowiednim czasie ogłoszone na stronie internetowej Firmy lub przez korespondencję wewnętrzną prowadzoną przez Electronic Trading System. Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje CFD wykonywane za pośrednictwem Firmy nie odbywają się na giełdzie, lecz na rynku OTC (Over - the - Counter), czyli w obrocie pozagiełdowym, który może oznaczać dla Klienta większe ryzyko niż transakcje na rynku 11

12 undertaken over the counter (OTC) and as such they may expose the Client to greater risks than regulated exchange transactions. Therefore Company may not execute an order, or it may change the opening (closing) price of an order in case of any technical failure of the trading platform or quote feeds. regulowanym. Therefore Company may not execute an order, or it may change the opening (closing) price of an order in case of any technical failure of the trading platform or quote feeds. Zatem Firma może nie wykonać polecenia lub zmienić cenę otwarcia/zamknięcia zlecenia w wyniku technicznej awarii platformy handlowej lub 10. Monitor and Review: Company will monitor on a regular basis the effectiveness of this Policy. In addition, Company will review the Policy at least annually. A review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of Company to continue to the best possible result for the execution of its client orders on a consistent basis using the venues included in this Policy. Company will notify its affected clients on any changes in its Policy. 11. Client Consent: When establishing a business relation with the Client, Company is required to obtain the Client s prior consent to this Policy. Company is also required to obtain the Client s prior express consent before it executes or transmits its order for execution outside a regulated market or an MTF (Multilateral Trading Facility). Company may obtain the above consents in the form of an agreement. 10. Monitorowanie i Przegląd: Firma regularnie monitoruje efektywność niniejszej Polityki. Dodatkowo, Firma przegląda Politykę co najmniej raz w roku. Przegląd jest również wykonywany za każdym razem, gdy pojawiające się zmiany w dokumentach mają wpływ na możliwość dostarczania przez Firmę najlepszych rezultatów w realizacji zleceń Klientów. Firma zawiadomi Klientów każdorazowo, w przypadku naniesienia jakichkolwiek zmian w niniejszej Polityce. 11. Zgoda Klienta: aby nawiązać biznesowe relacje z Klientem, Firma jest zobowiązana uzyskać wcześniej zgodę Klienta na niniejszą Politykę Od Firmy wymaga się otrzymania zgody Klienta przez wykonaniem lub transmisją zlecenia Klienta poza rynek regulowany lub MTF (Multilateral Trading Facility Wielostronna Platforma Obrotu) Firma musi otrzymać powyższe zgody w formie umowy. Niniejsza Polityka jest częścią umowy z Klienta z TeleTrade. Zatem, podczas podpisania umowy z Firmą, Klient także zgadza się z warunkami tej Polityki Realizacji Zamówień dla 12

13 This Policy forms part of TeleTrade Customer Agreement. Therefore, by entering into a Customer Agreement with Company, you are also agreeing to the terms of our Order Execution Policy for Forex Instruments and Contracts for Differences (CFDs), as set out in this document. Additional Information Should you request any additional information about Company Order Execution Policy for Forex instruments and Contract for Differences, please contact Company by Instrumentów Forex i Kontaktów CFD tak, jak zostały one wyrażone w niniejszym dokumencie. Dodatkowa Informacja Jeśli potrzebujesz jakichkolwiek dodatkowych informacji na temat firmowej polityki dotyczącej realizacji zleceń na instrumentach rynku wymiany walut (Forex) lub kontraktów CFD, prosimy o kontakt z Firmą na adres: Miscellaneous In the event of any conflict or inconsistency between the English and the Polish versions, the English original shall prevail. Inne W przypadku sprzeczności lub rozbieżności pomiędzy wersją angielską i wersją polską, zapisy wersji angielskiej będą rozstrzygające. 13

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT

WARUNKI TERMS AND CONDITIONS. Safecap Investments Limited. Safecap Investments Limited UMOWA Z KLIENTEM DETALICZNYM RETAIL CLIENT AGREEMENT TERMS AND CONDITIONS Safecap Investments Limited RETAIL CLIENT AGREEMENT Note: The English version of this agreement is the governing version and shall prevail whenever there is any discrepancy between

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów CFD i Spot Forex: Rachunki depozytowe CFD and Spot Forex Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3

Table of Content. Spis treści TELETRADE REGULATIONS. Wprowadzenie..2. Introduction. 2. Margin trading...3. Dźwignia handlu 3 Table of Content Spis treści Introduction. 2 Wprowadzenie..2 Margin trading...3 Dźwignia handlu 3 Types of Orders.7 Rodzaje Zleceń/Zlecenia..7 Sending and execution of market orders.5 Zwroty realizacji

Bardziej szczegółowo

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading

Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading Warunki ogólne dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych Terms and Conditions for Currency and Derivatives Trading I. Postanowienia ogólne 3 1. Zakres zastosowania 3 2. Definicje

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 18 May 2015 ING Bank N.V. Issue of 40,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 19 January 2015 ING Bank N.V. Issue of 15,000 Short Currency Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates

Bardziej szczegółowo

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme

14 October 2013 Issue of 100,000,000 Units Capped Bonus Certificates (Series 2493) (the Securities ) under the Structured Securities Programme FINAL TERMS No. 2493 dated 14 October 2013 in connection with the Base Prospectus dated 10 June 2013 for the Structured Securities Programme of Raiffeisen Centrobank Aktiengesellschaft WARNING: POTENTIAL

Bardziej szczegółowo

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014

FINAL TERMS. Series No. 4527. dated 4 June 2014 FINAL TERMS Series No. 4527 dated 4 June 2014 Issue of 100,000,000 units Step-Up Certificates with Barrier Digital interest ( Siła Dalekiego Wschodu ) on an Equity Basket (the Securities ) under the Structured

Bardziej szczegółowo

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme

ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Final Terms dated 13 July 2015 ING Bank N.V. Issue of 100,000 Long Commodity Open Ended Sprinters under the Certificates Programme Any person making or intending to make an offer of the Certificates may

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Polska, nr KRS: 0000026438 NATWEST and the THREE CHEVRONS logo are trade marks of National Westminster Bank Plc, used under licence by PKO Bank Polski National Westminster Bank Plc, 135 Bishopsgate, London EC2M 3UR Registered number:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS SOCIETE GENERALE SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE UL. MARSZAŁKOWSKA 111 00-102 WARSZAWA REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BIEŻĄCYCH CURRENT ACCOUNT OPENING AND OPERATING REGULATIONS Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2

Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Chapter 1. General provisions... 2 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO W PKO BANKU POLSKIM SA RULES OF BANK ACCOUNTS FOR CORPORATE MARKET CUSTOMERS IN PKO BANK POLSKI SA Spis treści Table of Contents Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for

Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Regulamin Otwierania i Prowadzenia Rachunków Bankowych dla Przedsiębiorców Terms and Conditions for Opening and Maintaining Bank Accounts for Entrepreneurs Spis treści: I. Postanowienia ogólne-----------------------------------------------------------------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on..

Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. Umowa nr.. Zawarta dnia.. Agreement No.. Made on.. ENTERED INTO BY AND BETWEEN: (1) EUROPEJSKĄ PLATFORMĄ RECYKLINGU POLSKA ORGANIZACJĄ ODZYSKU SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO SPÓŁKĄ AKCYJNĄ, spółką

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland

GE Healthcare / Warunki Sprzedaży / Poland 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL 1.1. W niniejszych Warunkach Sprzedaży, poniższe określenia mają 1.1. In these Terms and Conditions: następujące znaczenie: Kupujący oznacza osobę, firmę, spółkę lub

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą

SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL. This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą SKRILL MERCHANT AGREEMENT UMOWA PARTNERA HANDLOWEGO SKRILL This Agreement is made Umowę zawarto (w dniu)on: Between pomiędzy firmą Skrill Ltd 25 Canada Square London E14 5LQ hereinafter zwaną dalej Skrill

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS

PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRZEDSIĘBIORSTWO ARKOP SP. Z O.O. GENERAL SALE CONDITIONS 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. GENERAL PROVISIONS 1.1. DEFINICJE 1.1.1. ARKOP: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form

Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Formularz wniosku o otwarcie rachunku korporacyjnego Corporate Account Application Form Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w

Bardziej szczegółowo