1. Wprowadzenie. 2. Zakres

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Wprowadzenie. 2. Zakres"

Transkrypt

1 Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym Interesie Klienta IV. Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym Interesie Klienta 1. Introduction The Policy to Act in the Best Interest of the Client (hereinafter, the Policy ) is issued pursuant to, and reflects compliance with the Investment Services and Activities and Regulated Markets Law of 2007 (Law 144(I)/2007, as amended or replaced) ( the Law ) its directives and circulars issued thereof. This Policy is an adjunct to the Company s general obligation under the Law to take all reasonable steps to act in the best interest of its Clients when transmitting and/or placing orders to third party entities for execution, and to comply, in particular, with the principles set out in the above legislation when providing investment services. 1. Wprowadzenie Polityka Działania w Najlepszym Interesie Klienta (w dalszej części nazwana Polityką ) została opracowana na podstawie i jest zgodna z Ustawą z 2007 roku o Usługach Inwestycyjnych i Działaniach i Rynkach Regulowanych (Law144(I) /2007, wraz ze zmianami i zamianami) ( Ustawa ), jej wytycznymi i pismami informacyjnymi opracowanymi do niej. Założenia tej Polityki stanowią dopełnienie podstawowego obowiązku Spółki w świetle Ustawy, polegającego na podjęciu kroków zmierzających do działania w najlepiej pojętym interesie jej klientów przy przekazywaniu, i/lub składaniu zamówień u podmiotów osób trzecich w celu ich wykonania oraz bycia zgodną, w szczególności, z zasadami opisanymi w wyżej wspomnianym akcie prawnym przy świadczeniu usług inwestycyjnych. Pursuant to the Law, the Company provides herein in this document a summary of the Policy. 2. Scope Pozostając w zgodności z Ustawą, Spółka zawiera w tym dokumencie podsumowanie założeń tej Polityki. 2. Zakres The purpose of this document is to set out the Company s approach in acting in the best interest of its Clients when transmitting orders received from the Clients to other entities for execution (Reception and Transmission Service) or when placing orders with other entities for execution that result from decisions to deal in financial instruments on behalf of the Client (under the Portfolio Management Service). It is note that this Policy applies when offering the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management on a stand-alone basis, and not when providing the said services as part of the Automatic Orders Celem tego dokumentu jest określenie podejścia Spółki do działania w najlepiej pojętym interesie jej Klientów przy przekazywaniu zleceń otrzymanych od Klientów do innych podmiotów w celu ich wykonania (Usługi Odbioru i Przekazania) lub przy składaniu zleceń u innych podmiotów w celu ich wykonania, które wynikają z decyzji podjętych odnośnie nabycia lub sprzedaży instrumentów finansowych w imieniu Klienta (w ramach Usługi Zarządzania Portfelem). Należy zauważyć, że zasady Polityki mają zastosowanie przy oferowaniu usług inwestycyjnych Przyjmowania i Przekazywania zleceń Klienta i Zarządzania Portfelem w sposób niezależny, a nie przy świadczeniu tych usług w ramach Systemu 1

2 Feature of the Company. For the later, please refer to paragraph 7 below. The Policy applies both to Retail and Professional Clients. Zleceń Automatycznych Spółki. W drugim przypadku, należy odwołać się do paragrafu 7 poniżej. Zasady Polityki dotyczą zarówno Klientów Detalicznych, jak i Profesjonalnych. 3. Transmission and/or Placing of Orders for Execution 3.1. Execution Factors The Company shall take all reasonable steps to obtain the best possible results for its Clients taking into account the following factors when transmitting and/or placing orders to other entities for execution: price, costs, speed, likelihood of execution and settlement, size, market impact or any other consideration relevant to the execution of the order. The Company does not consider the aforementioned list of execution factors as exhaustive and the order in which the above factors are presented shall not be taken as priority factor Best Execution Criteria The Company shall determine the relative importance of the above execution factors by using its commercial judgment and experience in the light of the information available on the market and taking into account the below criteria: i. The characteristics of the Client including the categorization of the Client as Retail or Professional; ii. The characteristics of the Client order; iii. The characteristics of the Financial Instruments that are the subject of that order; iv. The characteristics of the execution venues to which that order can be directed. 3. Przekazywanie lub Składanie Zleceń do Realizacji 3.1. Czynniki brane Pod Uwagę Przy Realizacji Spółka ma obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu uzyskania jak najlepszych wyników dla swoich Klientów, biorąc pod uwagę poniższe czynniki przy przekazywaniu lub składaniu zleceń u innych podmiotów: cenę, koszty, szybkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, wielkość, wpływ rynku, lub inne płatności odnoszące się do realizacji zlecenia. Wymienione powyżej czynniki nie są uznawane przez Spółkę za katalog wyczerpujący, a kolejność ich przedstawienia nie świadczy o wadze ich znaczenia Najlepsze Kryteria Realizacji Spółka określi relatywny wpływ powyższych czynników warunkujących realizację, korzystając ze swojego doświadczenia i dokonując oceny handlowej na podstawie informacji dostępnych na rynku oraz biorąc pod uwagę poniższe kryteria: i. Charakterystykę Klienta, włączając kategoryzację Klienta, jako Klienta Detalicznego lub Profesjonalnego; ii. Charakterystykę zlecenia Klienta; iii. Parametry Instrumentów Finansowych, które są przedmiotem zlecenia; iv. Opis miejsc wykonania, do których zlecenie może być skierowane. For retail Clients, the best possible result shall be determined in terms of the total consideration, representing the price of the Financial Instrument and the costs related to execution, which shall include all expenses incurred by the Client which are directly related to the execution W odniesieniu do Klientów Detalicznych, najlepszy możliwy wynik będzie określony pod kątem całkowitego wynagrodzenia (consideration), stanowiącego cenę Instrumentów Finansowych oraz kosztów związanych z realizacją, które będą obejmowały 2

3 of the order by the third party entity, including execution venue fees, clearing and settlement fees and any other fees paid to third parties involved in the execution of the order. 4. Client s Specific Instructions Whenever there is a specific instruction from or on behalf of a Client, the Company shall arrange to the extent possible for the execution of the Client order strictly in accordance with the specific instruction. It is noted that the specific instruction may prevent the Company from taking the steps in the Policy to obtain the best possible result for the Client. Trading rules for specific markets or market conditions may prevent the Company from following certain of the Client's instructions. To the extent that a Client s instruction is not complete, the Company will determine any nonspecified components of the execution in accordance with this Policy or reject the instruction. 5. Execution Venues Execution Venues are the third party entities (other investment firms, other brokers, including the Brokers of the Client) to which the Orders are transmitted/placed for execution in the course of providing the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management. When providing the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management on a stand-alone basis (i.e. not part of Automatic Orders Feature of the Platform) then the Company shall notify the Client separately of the Execution Venues it shall use to transmit/place the respective orders, prior to the provision of the respective service. wydatki poniesione przez Klienta, które są bezpośrednio związane z realizacją zlecenia przez podmiot strony trzeciej, włączając opłaty miejsca realizacji, opłaty clearingowe lub rozliczeniowe, a także inne opłaty należne stronom trzecim uczestniczącym w realizacji zamówienia. 4. Szczególne Dyspozycje Klienta Jeśli pojawi się szczególna dyspozycja ze strony Klienta lub w jego imieniu, Spółka ma obowiązek postąpienia przy realizacji zlecenia Klienta, w zakresie, w jakim jest to możliwe, zgodnie z jego szczególnymi dyspozycjami. Należy podkreślić, że szczególne dyspozycje mogą wstrzymać Spółkę przed podjęciem kroków podanych w Polityce, w celu osiągnięcia najlepszego możliwego wyniku dla Klienta. Zasady obrotu obowiązujące na danym rynku lub dla danych uwarunkowań rynkowych, mogą wstrzymać Spółkę przed postępowaniem zgodnie z dyspozycjami Klienta. W zakresie, w jakim dyspozycje Klienta są niekompletne, Spółka określi elementy konieczne dla realizacji dyspozycji, zgodnie z założeniami tej Polityki lub odrzuci dyspozycje. 5. Miejsca Realizacji Miejscem Realizacji są podmioty osób trzecich (inne firmy inwestycyjne, inni brokerzy, włączając Brokerów Klienta), którym przekazywane są Zlecenia, lub u których składane są zlecenia w celu realizacji w trakcie świadczenia usług Odbioru i Przekazania zleceń i Zarządzania Portfelem. Przy świadczeniu usług inwestycyjnych Odbioru i Przekazania zleceń i niezależnego Zarządzania Portfelem (to znaczy, nie wchodzącego w skład Automatycznego Systemu Zleceń za pośrednictwem Platformy), Spółka powiadomi oddzielnie Klienta o Miejscu Realizacji, z którego ma skorzystać w celu przekazania / złożenia danego zlecenia przed wykonaniem określonej usługi. When providing the investment services of Reception and Transmission of orders and Portfolio Management as part of Automatic Orders Feature of the Platform, the Company shall use as Execution Venue the Broker of the Client that the Client specified (see also Przy świadczeniu usług inwestycyjnych Odbioru i Przekazania zleceń i Zarządzania Portfelem w ramach Automatycznego Systemu Zleceń za pośrednictwem Platformy, Spółka wybierze jako Miejsce Realizacji Brokera Klienta, którego podał Klient (patrz także paragraf 7), jeśli ma 3

4 paragraph 7 below), as applicable. It is clarified that when the Client interferes in the characteristics of the Provider s Order when the Automatic Orders Feature is activated, the Company shall use as its Execution Venue the Client s Broker. It is further clarified that should the Client decide to deactivate the Automatic Orders Feature, his Open Positions will be closed at current prices and the Order shall still be executed via the Broker of the Client. zastosowanie. Podaje się do wiadomości, że kiedy Klient zmienia parametr Zlecenia Dostawcy, kiedy aktywowany został System Automatycznych Zleceń, Spółka ma obowiązek skorzystania z Brokera, jako Miejsca Realizacji. Ponadto podaje się do wiadomości, że jeśli Klient zdecyduje się na dezaktywację Automatycznego Systemu Zleceń, jego Otwarte Pozycje będą zamknięte po aktualnych cenach i Zlecenie będzie zrealizowane za pośrednictwem Brokera Klienta. 6. Monitor and Review The Company will review periodically its choice of Execution Venues to ensure that they have appropriate execution arrangements. Furthermore, a review will also be carried out whenever a material change occurs that affects the ability of the Company to continue acting to the best possible result for its Clients on a consistent basis when collaborating with the execution venues included in this document. 6. Monitorowanie i Weryfikowanie Spółka będzie okresowo weryfikowała wybór Miejsca Realizacji w celu zapewnienia, że są w nim odpowiednie umowy na realizację. Ponadto, weryfikacja będzie przeprowadzona, kiedy wystąpią znaczne zmiany, które mają wpływ na zdolność Spółki do dalszego ciągłego działania w najlepiej pojętym interesie swoich Klientów współpracując z miejscami realizacji ujętymi w tym dokumencie. 7. Special notes for Automatic Orders Feature As part of the Automatic Orders Feature, the Client is obliged to specify a Broker to which the respective orders will be transmitted/placed for execution from the Company. In this respect, the Company will not be obliged to comply with the factors specified in paragraph 3 above, and shall be considered that it has satisfied its obligation to act in the best interest of the Client. 7. Szczególne zalecenia dla Systemu Automatycznych Zleceń W ramach Systemu Automatycznych Zleceń, Klient jest zobowiązany do wskazania Brokera, któremu Spółka będzie przekazywać lub u którego składane będą zlecenia. W tym względzie Spółka nie będzie zobowiązana do zastosowania się do czynników podanych w paragrafie 3 powyżej i będzie uznana, że spełniła swój obowiązek działania w najlepszym interesie Klienta. It is understood that the Broker will have its own trading and execution procedures, which may be altered from time to time, for example but not limited to its own costs and fees, its own Contract Specifications (required for each type of CFD Order for example Spread, Swaps, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, the minimum level for placing Stop Loss, Take Profit and Limit Orders, daily financing charges, charges etc.), how Orders are executed its execution venues, Margin Requirements, funding requirements of CFDs, policy on Error Quotes (Spikes), Policy on Pip-Hunting, Policy on Snipers, events for termination etc. The Oczywiste jest, że Broker będzie miał swoje własne procedury dotyczące obrotu i realizacji, które mogą od czasu do czasu ulegać zmianom, przykładowo, ale nie ograniczając się do: swoje własne tabele kosztów i opłat, własne Tabele Specyfikacji (wymagane dla każdego rodzaju Zlecenia CFD, na przykład: Spread, Swap, Lot Size, Initial Margin, Necessary Margin, Hedged Margin, minimalny poziom dla zleceń Stop Loss, Take Profit i Limit Orders, dzienne opłaty finansowania, opłaty i tym podobne), sposób realizacji Zleceń w miejscach ich realizacji, wymagania dotyczące poziomu Margin, sposoby finansowania CFD, politykę dotycząca Error 4

5 Company does not have any control over the Brokers trading and execution procedures which apply when Orders/Instructions are generated from the Platform and thus the Company will not be liable for any damage, loss or any costs that arise from such trading and execution procedures of their Brokers. The Company uses all reasonable endeavors to allow the placing of Client Orders in the Automatic Orders mode without undue delay and immediately as close as possible to the Transactions concluded by the Provider. The Client acknowledges that Automatic Orders allow only imitating or taking the opposite direction of Provider s Transactions, in a time approximate to the Provider s transactions. In addition, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same time or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all. The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company. 8. Client s Consent When establishing a business relation with the Client, the Company is required to obtain the Client s prior consent to the Policy. By entering into a relationship with the Company, the client is consenting to the Policy, which is a part of the general Agreement between the Client and the Company. Quotes (Spikes), politykę dotyczącą Pip-Hunting, Politykę dotyczące Snipers, zdarzenia dla wypowiedzenia umowy i tym podobne. Spółka nie sprawuje jakiejkolwiek kontroli nad procedurami obrotu i realizacji obowiązującymi u Brokera, które mają zastosowanie, gdy Zlecenia/Dyspozycje są generowane z Platformy i dlatego też Spółka nie będzie odpowiedzialna za szkody, straty lub jakiekolwiek koszty, które powstaną z procedur obrotu lub realizacji, obowiązujących u ich Brokerów. Spółka dołoży wszelkich starań, aby umożliwić składanie Zleceń Klienta w trybie Systemu Automatycznych Zleceń bez zbędnej zwłoki i natychmiastowo, i jak najwierniej oddając założenia Transakcji zawartej przez Dostawcę. Klient potwierdza, że Automatyczne Zlecenia zezwalają tylko na naśladowanie lub obieranie przeciwnego kierunku względem Transakcji Dostawcy, w ramach czasowych zbliżonych do transakcji Dostawcy. Ponadto, pomimo podjętych wysiłków przez Spółkę, Klient potwierdza, że złożenie / zrealizowanie Zleceń może być opóźnione z powodów, od Spółki niezależnych i nawet doskonałe urządzenia elektroniczne nie gwarantują, że złożenie/realizacja Zleceń Klienta będzie miała miejsce w tym samym lub w zbliżonym czasie, w jakim dana Transakcja Dostawcy albo, że zostanie ona w ogóle złożona lub zrealizowana. Spółka dołoży starań zmierzających do zrealizowania lub przekazania Zlecenia (bez względu na to, czy jest to otwarcie czy zamknięcie Transakcji), ale niniejszym uznaje się przekazania, że realizacja lub przekazanie może w ogóle nie dojść do skutku z powodów niezależnych od Spółki. 8. Zgoda Klienta Nawiązując relacje biznesowe z Klientem, Spółka ma obowiązek uzyskać od Klienta wcześniejszą zgodę na przyjęcie założeń Polityki. Zawiązanie stosunku prawnego ze Spółką przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażaniem zgody na przestrzeganie postanowień tej Polityki, która jest częścią głównej Umowy zawartej pomiędzy Klientem i Spółką. Further, the Client acknowledges that some transactions entered in to by the Company on its behalf (e.g. transactions related to CFDs) may Ponadto, Klient potwierdza, że niektóre transakcje zawarte przez Spółkę w jego imieniu (na przykład: transakcje odnoszące się do CFD) 5

6 not be executed by the broker (including the Client s Broker) on a recognized exchange or a Multilateral Trading Facility and as such the Client may be exposes to greater risks. For more information about the Client-Broker Relationship, please refer to the Appendix III.: Risk Warnings and Acknowledgements. 9. Amendment of the Policy and Additional Information The Company reserves the right to review and/or amend its Policy and arrangements whenever it deems this appropriate. Should you require any further information and/or have any questions about the Policy please direct your request and/or questions to mogą nie zostać zrealizowane przez brokera (włączając Brokera Klienta) na uznanej giełdzie lub poprzez Multilateral Trading Facility (Wielostronnej Platformy Obrotu), w związku z czym, Klient może być wystawiony na większe ryzyko. W celu zapoznania się z dalszymi informacjami na temat relacji pomiędzy Klientem i Brokerem, należy odwołać się do Załącznika III.: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia. 9. Zmiany Polityki i Dodatkowe Informacje Spółka zastrzega sobie prawo do zweryfikowania lub zmiany Polityki oraz umów, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne. W przypadku chęci zapoznania się z dalszymi informacjami oraz pojawienia się pytań na temat niniejszej Polityki, prosimy kierować prośby i/lub pytania na adres Dokument sporządzony został w języku polskim i angielskim. W przypadku rozbieżności, wiążąca jest wersja angielska. This document is made in Polish and English languages. In case of discrepancies the English version shall prevail. 6

ORDER EXECUTION POLICY (OEP)

ORDER EXECUTION POLICY (OEP) ORDER EXECUTION POLICY (OEP) 1. PURPOSE The purpose of this Order Execution Policy (the Policy ), followed by Windsor Brokers Ltd ( Windsor or the Company ), holding authorization number 030/04, duly regulated

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd February 2016 / Luty 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appending V. Summary of Conflicts of Interest Policy 1. Introduction The Conflict of Interest Policy (hereinafter, the Policy ) is issued pursuant to and reflects compliance with the Investment Services

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista

dr Krzysztof Korus partner, radca prawny, ekonomista Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji: Problematyka Dyrektywy PSD II w branży telekomunikacyjnej wprowadzenie W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu MMC: Problematyka

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Polityka Realizacji Zleceń

Polityka Realizacji Zleceń Polityka Realizacji Zleceń Order Execution Policy 0/12 The Company s official language is the English language. The Polish translation of this Policy is for informational purposes only and do not bind

Bardziej szczegółowo

na końcu. 1. Best execution - summary for retail clients 1. Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta streszczenie dla klientów detalicznych

na końcu. 1. Best execution - summary for retail clients 1. Działanie w najlepiej pojętym interesie klienta streszczenie dla klientów detalicznych Order Execution Policy - financial instruments Polityka wykonywania zleceń instrumenty finansowe Applicable from 3 January 2018 Obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. This policy sets out the principles

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM EMAIL: BIURO@INTERNETOWAKANCELARIA.PL WERSJA W JĘZ. ANGIELSKIM W CENIE 29,99 ZŁ WERSJA DWUJĘZYCZNA PL/ENG 49,99 ZŁ OFERUJEMY TAKŻE PROFESJONALNĄ POMOC PRAWNĄ

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Polityka Kategoryzacji Klientów

Polityka Kategoryzacji Klientów Polityka Kategoryzacji Klientów Client Categorization Policy 0/13 The Company s official language is the English language. The Polish translation of this Policy is for informational purposes only and do

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions

License Certificate. Autodesk License Certificate Terms and Conditions v053013 License Certificate Certificate Date: Serial #: Product key: Maximum Concurrent Authorized Users: Customer #: Contact E-Mail: Contact Phone: Product Description: Language: SAP Material #: License:

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL

17-18 września 2016 Spółka Limited w UK. Jako Wehikuł Inwestycyjny. Marek Niedźwiedź. InvestCamp 2016 PL 17-18 września 2016 Spółka Limited w UK Jako Wehikuł Inwestycyjny InvestCamp 2016 PL Marek Niedźwiedź A G E N D A Dlaczego Spółka Ltd? Stabilność Bezpieczeństwo Narzędzia 1. Stabilność brytyjskiego systemu

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A.

Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Subject: Corrected notice on the increase of the total number of votes in Pfleiderer Group S.A. Current Report no. 04/2017 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. ( Company ) hereby announces that

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Ostrzeżenie o Ryzyku

Ostrzeżenie o Ryzyku Ostrzeżenie o Ryzyku Risk Disclosure Notice 0/10 The Company s official language is the English language. The Polish translation of this Policy is for informational purposes only and do not bind the Company

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS

Patients price acceptance SELECTED FINDINGS Patients price acceptance SELECTED FINDINGS October 2015 Summary With growing economy and Poles benefiting from this growth, perception of prices changes - this is also true for pharmaceuticals It may

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę: dotyczy:

Zapytanie o cenę: dotyczy: Łysomice, 26 Października 2017 roku Zapytanie o cenę: dotyczy: jest przygotowanie i przeprowadzenie 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatów i oznakowań wyrobów Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Kodeks postępowania administracyjnego

Kodeks postępowania administracyjnego Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) The Code of Administrative Proceedings of 14 June 1960 (consolidated text J.L. of 2013,

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOTYCZĄCYCH AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. DAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No...

FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No... FORMULARZ OFERTY Nr... TENDER FORM No.... Dane dotyczące wykonawcy Details of the Economic Operator Nazwa:... Name:... Siedziba:... Address:... Adres poczty elektronicznej:... E-mail address:... Strona

Bardziej szczegółowo

Status ustawodawstwa MiFID II. Stan na dzień

Status ustawodawstwa MiFID II. Stan na dzień Status ustawodawstwa MiFID II Stan na dzień 2017-04-04 Lp. Rodzaj Tytuł Publikacja 1. ITS Authorisation 2. ITS Passporting 3. ITS Standard forms, templates and procedures for the consultation process between

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION

INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION INSTRUKCJE JAK AKTYWOWAĆ SWOJE KONTO PAYLUTION Kiedy otrzymana przez Ciebie z Jeunesse, karta płatnicza została zarejestrowana i aktywowana w Joffice, możesz przejść do aktywacji swojego konta płatniczego

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk

Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej. Paweł Łesyk NEXRAD TELECOM Sp. z o.o. Wdrożenie archiwum ELO w firmie z branży mediowej Paweł Łesyk Specjalista ds. wdrożeń ECM pawel.lesyk@nexrad.pl Enterprise Content Management www.elo.com O firmie Partnerzy Enterprise

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI KLIENTÓW INFORMATION ON CUSTOMERS CLASSIFICATION

INFORMACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI KLIENTÓW INFORMATION ON CUSTOMERS CLASSIFICATION Załącznik nr 1 do Warunków ogólnych dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych 1 INFORMACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI KLIENTÓW Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klienci Banku,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22)

Vehicle data. DEKRA Poland - Headquarters Warszawa, ul. Rzymowskiego 28 tel. (22) , faks (22) DEKRA' s commission No. : RL(W)/WAR/61937/16/10/17 commission/ damage No. : 16/010298 Date of commission: 17-10-2016 DEKRA Poland - Headquarters tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Client : Raiffeisen-Leasing

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

PEX PharmaSequence monthly report - January 2018 Total open market (sell-out report)

PEX PharmaSequence monthly report - January 2018 Total open market (sell-out report) PEX PharmaSequence monthly report - January open market (sell-out report) Change in comparison to Cumulative YTD Forecast January January January 2016 turnover (PLN million) open market 1 2 968 4,5% 0,0%

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II

Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II Zapraszamy do zapoznania się z fragmentem prezentacji Rynek usług płatniczych w kontekście nadchodzących zmian regulacyjnych dyrektywa PSD II W razie zainteresowania jej pełną treścią, zapraszamy do kontaktu

Bardziej szczegółowo

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski

CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski CPX Cisco Partner Excellence CSPP program partnerski Hotel Double Tree by Hilton Łukasz Wilkowski Distributor Service Development Manager lwilkows@cisco.com Łódź 14 maja 2015 - Cisco Service Partner Program

Bardziej szczegółowo

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103

SG-MICRO... SPRĘŻYNY GAZOWE P.103 SG-MICRO... SG-MICRO 19 SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 32 SG-MICRO 32H SG-MICRO 32R SG-MICRO SG-MICRO H SG-MICRO R SG-MICRO 45 SG-MICRO SG-MICRO SG-MICRO 75 SG-MICRO 95 SG-MICRO 0 cylindra body

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan

General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan General terms and conditions of service provision by Independent Claims Surveyors Polska Sp. z o.o [Ltd.] in Poznan Independent Claims Surveyors Polska sp. z o.o. [Ltd.] based in Poznan, Jarochowskiego

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES

NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES NOTICE OF INVITATION TO TENDER FOR THE PURCHASE OF KNITTING MACHINES Dotyczy: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Działanie 1.5. Rozwój przedsiębiorczości. Project:

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16

Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPSZYM INTERESIE I WYKONYWANIA ZLECEŃ PODSUMOWANIE POLITYKA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts

Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Warunki dla Kontraktów Spread Bet: Rachunki Depozytowe Spread Bet Terms: Deposit Accounts Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo