Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16"

Transkrypt

1 Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPSZYM INTERESIE I WYKONYWANIA ZLECEŃ

2 PODSUMOWANIE POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPSZYM INTERESIE I WYKONYWANIA ZLECEŃ 1. Wstęp 1.1 Niniejsza Polityka Działania w Najlepszym Interesie i Wykonywania Zleceń ( Polityka ) zostaje dostarczona Tobie (naszemu Klientowi lub potencjalnemu Klientowi) zgodnie z Ustawą o Świadczeniu Usług Inwestycyjnych, Wykonaniu Działań Inwestycyjnych, Transakcjach na Rynkach Regulowanych oraz Innymi Przepisami Prawa związanymi z Pokrewnymi Sprawami 144(I)/2007, z późniejszymi zmianami ( Ustawą ). Na podstawie Ustawy, Rynat Trading Ltd ( Spółka ) jest zobowiązana do podejmowania wszelkich stosownych kroków w celu podejmowania działań w najlepszym interesie swoich Klientów przy otrzymywaniu i przekazywaniu Zleceń Klientów oraz w celu uzyskiwania najlepszych wyników przy wykonywaniu Zleceń Klientów, oraz w celu przestrzegania, w szczególności, zasad określonych w Ustawie, przy świadczeniu usług inwestycyjnych. Ponadto, otwierając konto transakcyjne (Konto Klienta) w Spółce, Klient wyraża zgodę na to, aby jego zlecenia były wykonywane poza Rynkiem Regulowanym (tj. Licencjonowaną Europejską Giełdą Papierów Wartościowych) oraz Wielostronną Platformą Obrotu (tj. Europejskim Systemem Transakcji Finansowych). Spółka wykonuje Zlecenia klientów wyłącznie na podstawie Kontraktów na Różnice Kursowe ( CFD ) akcji, towarów, indeksów i par walutowych. 2. Zakres 2.1. Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie zarówno do Klientów Detalicznych jak i Profesjonalnych (zdefiniowanych w Polityce Klasyfikacji Klientów Spółki). Jeśli Spółka zaklasyfikuje danego Klienta jako Kontrahenta Uprawnionego, nie będzie on podlegać niniejszej Polityce Niniejsza Polityka znajduje zastosowanie do otrzymywania i przekazywania Zleceń Klientów i wykonywania zleceń dla Klientów związanych z wszelkiego typu Kontraktami na Różnice Kursowe ( CFD ) oferowanymi przez Spółkę. 3. Czynniki najlepszego wykonywania zleceń 3.1. Spółka otrzymuje, przesyła i wykonuje zlecenia w imieniu Klientów za pomocą swojej platformy transakcyjnej, połączonej poprzez Interfejs Programowania Aplikacji ( API lub dowolny inny automatyczny system elektroniczny) do platformy transakcyjnej, z której korzysta Klient, oraz do

3 platform transakcyjnych dostawcy płynności. Zlecenia złożone w platformie transakcyjnej Klienta pozostają na jego platformie i nie pojawiają się na platformie transakcyjnej Spółki do momentu ich uruchomienia. Zlecenia Klienta są przesyłane do platformy transakcyjnej/systemu transakcyjnego Spółki dopiero po ich uruchomieniu, nigdy wcześniej. Po ich przesłaniu, platforma/system Spółki składa zlecenie u dostawcy płynności w celu jego wprowadzenia na rynek Spółka podejmie wszelkie stosowne kroki w celu uzyskania najlepszych możliwych rezultatów dla swoich Klientów przy otrzymywaniu, przesyłaniu i wykonywaniu Zleceń Klientów, oraz uzyskania najlepszych możliwych rezultatów dla swoich Klientów z uwzględnieniem następujących czynników przy obsłudze Zleceń Klientów: cena, koszty, prędkość, prawdopodobieństwo realizacji i rozliczenia, rozmiar, wpływ rynku lub dowolne inne czynniki istotne dla realizacji zlecenia. Powyższej listy nie traktujemy jako wyczerpującej, a kolejność prezentacji powższych czynników nie stanowi o ich priorytecie. (a) Cena: Dla każdego, dowolnego CFD, Spółka poda dwie ceny: wyższą cenę (ASK), po której Klient może kupić dany CFD, oraz niższą cenę (BID), po której Klient może sprzedać dany CFD. Łącznie ceny ASK oraz BID stanowią cenę Spółki. Różnica pomiędzy niższą a wyższą ceną danego CFD oznacza spread. Takie zlecenia jak Buy Limit Buy Stop i Stop Loss, Take Profit na otwartą pozycję krótką, są wykonywane po cenie ASK. Takie zlecenia jak Sell Limit, Sell Stop and Stop Loss, Take Profit na otwartą pozycję długą, są wykonywane po cenie BID. Cena realizacji przez Spółkę danego CFD jest obliczana w odniesieniu do ceny danych aktywów bazowych, które Spółka uzyskuje od danego dostawcy płynności. Potransakcyjne ceny Spółki można znaleźć w systemie raportowania stosowanym przez Klienta. Spółka aktualizuje swoje ceny tak często jak pozwalają na to ograniczenia technologiczne i łącza komunikacyjne. Spółka co jakiś czas analizuje zewnętrzne źródła odniesienia, w celu zapewnienia, by uzyskiwane dane pozostały konkurencyjne. W żadnym przypadku Spółka nie podaje żadnych cen poza czasem pracy Spółki i w związku z tym w takim terminie Klient nie może składać żadnych zleceń. Jeśli cena osiągnie poziom zlecenia takiego jak: Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit lub Sell Stop, zlecenia te zostaną natychmiast zrealizowane. Jednakże, w pewnych warunkach transakcyjnych, realizacja zleceń (Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit lub Sell Stop) może okazać się niemożliwe po cenie wnioskowanej przez Klienta. W takim przypadku Spółka będzie uprawniona do realizacji zlecenia po pierwszej dostępnej cenie. Może to mieć na przykład miejsce w okresie szybkich wahań cen, wzrostów i spadków cen na jednej sesji notowań w takim zakresie, że na podstawie zasad danej giełdy, notowania zostaną zawieszone lub ograniczone lub może to mieć miejsce przy otwarciu sesji notowań. Minimalny poziom składania zleceń Stop Loss, Take Profit, Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit oraz Sell Stop dla danego kontrakt CFD, został określony w Twojej Umowie Transakcyjnej.

4 (b) Koszty: Aby otworzyć pozycję w niektórych typach kontraktów CFD, Klient może być zobowiązany do zapłaty prowizji lub opłat za finansowanie. Prowizje: Prowizje mogą być pobierane albo w formie procentowej od ogólnej wartości transakcji lub w formie konkretnej kwoty za jednostkę wolumenu będącego przedmiotem obrotu. Opłata za finansowanie: W przypadku opłat za finansowanie, wartość otwartych pozycji w niektórych typach kontraktów CFD rośnie lub spada o stopę swap dziennej opłaty za finansowanie przez cały okres kontraktu. Opłaty za finansowanie wynikają z obowiązujących stóp procentowych na rynku, które mogą ulegać zmianom. Szczegóły konkretnych, stosowanych dziennych opłat za finansowanie pojawiają się na koncie Klienta. Dla wszelkiego typu kontraktów CFD oferowanych przez Spółkę, prowizja i opłata za finansowanie nie są zawarte w cenie podanej przez Spółkę, lecz są pobierane wyłącznie z konta Klienta. Dane na temat prowizji, spreadu i opłat za finansowanie są określane zgodnie z Warunkami Transakcji Spółki (Trading Terms Scheme), o których Spółka powinna należycie powiadomić Klienta. Jeśli w dowolnym momencie Spółka podejmie decyzję o niepobieraniu takich kosztów, nie należy tego interpretować jako zrzeczenie się przez Spółkę praw do ich pobierania w przyszłości, za wcześniejszym powiadomieniem Klienta. (c) Prędkość realizacji: Spółka nie wykonuje Zleceń Klienta związanych z kontraktami CFD na zasadzie współpracy pomiędzy dwoma niezależnymi podmiotami, tj. Spółka nie jest Miejscem Realizacji (zdefiniowanym w Dyrektywie Komisji 2006/73/WE wprowadzającej MiFID) na potrzeby realizacji Zlecenia Klienta. Spółka przekazuje Zlecenia Klienta osobom trzecim lub organizuje z nimi ich realizację. Jednakże, przywiązuje dużą wagę do wykonywania zleceń Klientów i stara się oferować znaczną prędkość ich wykonywania w ramach ograniczeń wynikających z technologii i łączy komunikacyjnych. Na przykład, jeśli Klienci będą korzystać z połączenia bezprzewodowego lub połączenia typu dial-up lub dowolnego innego łącza komunikacyjnego, które może dawać słabe połączenie internetowe, może prowadzić to do niestabilnego połączenia z Platformami transakcyjnymi Spółki i prowadzić do składania Zleceń przez Klienta z opóźnieniem i w związku z tym Zlecenia będą realizowane po lepszych lub gorszych przeważających cenach oferowanych przez Spółkę. (d) Prawdopodobieństwo realizacji: Spółka przekazuje Zlecenia Realizacji lub realizuje je z osobą trzecią. Prawdopodobieństwo realizacji zależy od dostępności cen organizatorów rynku/instytucji finansowych. W niektórych przypadkach, zorganizowanie realizacji Zlecenia może nie być możliwe, na przykład, między innymi, w następujących przypadkach: podczas podawania wiadomości, przy rozpoczęciu sesji notowań, na rynkach zmiennych, na których ceny mogą znacznie rosnąć i spadać w stosunku do cen zadeklarowanych, w przypadku szybkich zmian cenowych, w przypadku niewystarczającej płynności do realizacji określonej ilości cen zadeklarowanych, w przypadku pojawienia się zdarzenia siły wyższej itp.

5 Jeśli Spółka nie będzie w stanie wykonać Zlecenia z powodu ceny lub rozmiaru lub z innego powodu, Spółka nie wyśle Klientowi wyceny wtórnej z ceną, jaką jest gotowy przyjąć i, w związku z tym, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Ponadto, Spółka jest uprawniona, w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez powiadamiania Klienta ani przekazywania mu wyjaśnień, do odrzucenia lub odmowy przesłania lub zorganizowania realizacji dowolnego Zlecenia lub Wniosku lub Polecenia Klienta w okolicznościach wyjaśnionych w Umowie z Klientem. (e) Prawdopodobieństwo rozliczenia: Instrumenty Finansowe (tj. CFD) oferowane przez Spółkę nie obejmują dostarczenia aktywów bazowych, więc nie pojawia się rozliczenie, które miałoby miejsce na przykład gdyby Klient zakupił udziały. (f) Rozmiar zlecenia: Rzeczywisty minimalny rozmiar zlecenia jest inny dla różnych typów Konta. Partia to jednostka kwoty transakcji, różniąca się dla każdego typu kontraktu CFD. Aby uzyskać informacje na temat wartości minimalnego lub maksymalnego rozmiaru zlecenia oraz każdej partii dla danego typu kontraktu CFD, patrz Warunki Transakcji i Procedury, o których należycie należycie powiadomić Klienta. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany wszelkich specyfikacji kontraktowych w dowolnym momencie, w zależności od sytuacji rynkowej i polityki zarządzania ryzykiem, bez wcześniejszego powiadomienia, lecz po udostępnieniu zmian Klientom za pomocą strony internetowej lub trwałego nośnika informacji. Z tego względu, Klient będzie odpowiedzialny za sprawdzanie zmian w specyfikacjach kontraktu za każdym razem przed złożeniem zlecenia. Wpływ na rynek: Niektóre czynniki mogą szybko wpływać na cenę instrumentów/produktów bazowych, z których wynikają ceny podawane przez Spółkę oraz na inne czynniki, wymienione w niniejszym dokumencie. Spółka podejmie wszelkie stosowne kroki w celu uzyskanie najlepszego możliwego rezultatu dla swoich Klientów. Powyższej listy Spółka nie traktuj, jako wyczerpującej, a zlecenie, w którym pojawiają się powyższe czynniki, nie będzie traktowane priorytetowo. Mimo to w momencie pojawienia się konkretnej instrukcji od Klienta, Spółka zapewni, aby zlecenie Klienta zostało zrealizowane zgodnie z taką konkretną instrukcją. 3.3 Spółka udostępnia swoim Klientom dostawcę płynności, z zastrzeżeniem określonych zasad zarządzania ryzykiem wyznaczonych przez Spółkę. Jednakże, Spółka nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że podawane przez nią ceny będą cenami dobrymi lub lepszymi niż można by uzyskać w innym miejscu. Pula źródeł płynności Spółki jest wykorzystywana do uzyskania najlepszych dostępnych cen i szybkiej realizacji. Ponadto, system Spółki działania na zasadzie Best Bid Best Ask; tj. identyfikuje najwyższą cenę BID lub najniższą cenę ASK dostępne od dostawców płynności w danym terminie i realizuje zlecenie zgodnie z pewnymi zasadami zarządzania ryzykiem, ustalonymi przez Spółkę. Pula dostawców płynności jest stosowana tylko, gdy nie jest dostępny główny dostawca

6 płynności Spółki. Jednakże, Spółka nie może zagwarantować i nie gwarantuje, że podawane przez nią ceny będą cenami dobrymi lub lepszymi niż można by uzyskać w innym miejscu. 4. Kryteria najlepszej realizacji Przy realizacji zleceń od Klientów, Spółka uwzględnia następujące kryteria pozwalające ustalić względną ważność Kryteriów Najlepszej Egzekucji, o których mowa powyżej w ustępie 3: (a) Charakterystyka zlecenia Klienta. (b) Charakterystyka Instrumentów Finansowych będących przedmiotem danego zlecenia. (c) Charakterystyka miejsca realizacji, do którego kierowane jest dane zlecenie. Spółka ustala względną ważność, jaką przypisuje, na podstawie powyższych kryteriów, do Czynników Najlepszej Realizacji, wykorzystując swoją ocenę handlową i doświadczenie w świetle informacji dostępnych na rynku i z uwzględnieniem uwag zawartych w ustępie 3. Dla kontraktów CFD, Spółka przypisuje Czynnikom Najlepszej Realizacji następujące poziomy ważności. Czynnik Stopień ważności Uwagi Cena Wysoki Przykładamy dużą wagę do jakości i poziomu danych cenowych, które otrzymujemy z zewnętrznych źródeł, aby zapewnić naszym klientom konkurencyjne kwotowania cen. Z zastrzeżeniem pewnych zasad zarządzania ryzykiem, zlecenia klienta są przekierowane do dostawcy płynności Spółki. Nie gwarantujemy jednak, że podawane przez nas ceny będą cenami dobrymi lub lepszymi niż można by uzyskać w innym miejscu. Koszty Wysoki Podejmujemy wszelkie stosowne kroki w celu utrzymania kosztów Twoich transakcji na poziomie możliwie niskim i konkurencyjnym. Szybkość realizacji Wysoki Szybkość realizacji i możliwość uzyskania lepszej ceny są krytyczne dla każdego przedsiębiorcy i

7 Prawdopodobieństwo realizacji Prawdopodobieństwo rozliczenia Wysoki często monitorujemy te czynniki, aby zapewnić utrzymanie wysokich standardów realizacji. Chociaż zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia lub anulowania zlecenia Klienta, staramy się wykonać wszystkie zlecenia Klientów, w możliwym zakresie, z uwzględnieniem dostawcy płynności połączonego z naszymi systemami. Średni Patrz stosowny opis Czynników Najlepszej Realizacji (punkt 3 powyżej). Rozmiar zlecenia Średni Patrz stosowny opis Czynników Najlepszej Realizacji (punkt 3 powyżej). Wpływ na rynek Średni Patrz stosowny opis Czynników Najlepszej Realizacji (punkt 3 powyżej). Gdy Spółka wykonuje zlecenie w imieniu Klienta Detalicznego, najlepszy możliwy rezultat zostanie ustalony na podstawie łącznego świadczenia (chyba że cel realizacji zlecenia wskazuje inaczej), odzwierciedlającego cenę kontraktu CFD oraz koszty związane z realizacją, które będą obejmować wszystkie wydatki poniesione przez Klienta, bezpośrednio związane z realizacją Zlecenia, w tym opłaty za miejsce realizacji, opłaty za przetworzenie i rozliczenie transakcji oraz wszelkie inne, obowiązujące opłaty płatne na rzecz osób trzecich zaangażowanych w realizację zlecenia. 5. Konkretna instrukcja Klienta 7.1. W przypadku pojawienia się konkretnej instrukcji od Klienta lub w jego imieniu na realizację Zlecenia, Spółka zorganizuje w możliwym zakresie realizację takiego zlecenie w ścisłej zgodności z daną instrukcją. OSTRZEŻENIE: Należy zauważyć, że wszelkie konkretne instrukcje od Klienta mogą uniemożliwić Spółce podjęcie kroków, które opracowała i wdrożyła w swojej Polityce w celu uzyskania najlepszego możliwego rezultatu dla realizacji tych Zleceń, w związku z elementami objętymi takimi instrukcjami. Jednakże, w takim przypadku zakłada się, że Spółka spełnia swój obowiązek podjęcia wszystkich stosownych kroków w celu uzyskania najlepszego możliwego rezultatu dla Klienta Zasady transakcji dla konkretnych rynków lub warunków rynkowych mogą uniemożliwiać Spółce wykonanie pewnych instrukcji Klienta.

8 7.3. W zakresie, w jakim instrukcja Klienta nie będzie kompletna, Spółka określi wszelkie nieokreślone elementy realizacji zgodnie ze swoją Polityką lub odrzuci daną instrukcję. 6. Realizacja zleceń Klienta 8.1. Przy realizacji Zleceń Klientów, Spółka spełni następujące warunki: (a) zapewni, by zlecenia realizowane w imieniu Klientów były dokładnie i natychmiastowo rejestrowane i alokowane; (b) wykona porównywalne zlecenia Klientów w sposób sekwencyjny i natychmiastowy, chyba że będzie to niepraktyczne uwzględniając charakterystykę zlecenia lub obowiązujące warunki rynkowe lub jeśli co innego będzie wynikać z interesu Klienta; (c) poinformuje Klienta o wszelkich istotnych trudnościach związanych z należytą realizacją zleceń w stosownym terminie od uzyskania wiedzy o takich trudnościach Zlecenia Klientów będą przesyłane do systemu Spółki z systemu Klienta za pomocą środków elektronicznych. Ponadto, Spółka może, według własnego uznania i w swoich godzinach pracy, otrzymać konkretne instrukcje Klienta dotyczące realizacji transakcji, przesłane w następujący sposób: telefonicznie, faksem i/lub em do działu brokerskiego, z zastrzeżeniem warunków niniejszej Polityki oraz Umowy na usługi finansowe. Takie instrukcje nie nałożą na Spółkę żadnych obowiązków wykonania tych instrukcji (patrz punkt 7). 7. Miejsca Realizacji 9.1. Miejsca Realizacji to podmioty, w których Zlecenia są składane do ostatecznej realizacji. Miejsce Realizacji oznacza rynek regulowany (np. giełdę), wielostronną platformę obrotu, podmiot systematycznie internalizujący transakcje, organizatora rynku lub innego dostawcę płynności lub podmiot pełniący w innym kraju funkcję podobną do opisanych powyżej. Spółka przekazuje Zlecenia Klienta osobom trzecim lub organizuje z nimi ich realizację, w ramach procesu zwanego jako Przetwarzanie Bezpośrednie (Straight Through Process (STP)). Takie uzgodnienia mogą zostać ustalone w celu zarządzania ryzykiem Spółki i nie zaszkodzą jakości realizacji zlecenia klienta, jeśli spełniane będą wszystkie powyższe kryteria/czynniki najlepszej realizacji. Spółka angażuje wielu dostawców płynności i posiada jednego głównego dostawcę płynności do przekazywania zleceń Klientów do realizacji. Jeśli, z dowolnego powodu, główny dostawca płynności nie będzie dostępny dla zlecenia klienta, Spółka będzie mogła zmienić dostawcę płynności dla klienta i poszczególne zlecenia klienta zostaną wysłane do dostawcy płynności z puli dostawców płynności angażowanych przez Spółkę, zgodnie z Czynnikami Najlepszej Realizacji Spółki. Według własnego uznania, Spółka może zmienić dostawcę płynności.

9 Spółka ocenia i wybiera Miejsca Realizacji osób trzecich, z którymi współpracuje, na podstawie różnych kryteriów, takich jak (między innymi): a) Regulacyjny status instytucji; b) Zdolność do obsługi dużej ilości zleceń; c) prędkość realizacji; d) konkurencyjność prowizji i spreadów; e) reputacja instytucji; f) łatwość prowadzenia interesów; g) warunki prawne stosunków handlowych; h) status finansowy instytucji. Spółka wybiera pracę z tymi miejscami osób trzecich, które umożliwiają jej ciągłe uzyskiwanie najlepszych możliwych wyników dla zleceń Klientów Klient przyjmuje do wiadomości, że transakcje zawierane w kontraktach CFD ze Spółką nie są zawierane na uznanej giełdzie, tylko w systemie pozagiełdowym (OTC) i, jakie takie, mogą narazić Klienta na większe ryzyka niż transakcje na rynku regulowanym. W związku z tym, Spółka może nie być w stanie wykonać Zlecenia lub może zmienić cenę otwarcia (zamknięcia) Zlecenia w przypadku wszelkich awarii technicznych platformy transakcyjnej lub źródeł notowań. 8. Zgoda Klienta 10.1 Zawierając Umowę pomiędzy Klientem a Spółką na świadczenie Usług Inwestycyjnych, Klient wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszej Polityki (tj. niniejsza Polityka staje się częścią Umowy z Klientem). 9. Zmiany w Polityce oraz Informacje Dodatkowe Spółka zastrzega sobie prawo do kontrolowania i/lub zmieniania swojej Polityki i uzgodnień, gdy tylko uzna to za stosowne na podstawie warunków Umowy z Klientem zawartej pomiędzy Spółką a Klientem. Należy zauważyć, że Spółka nie powiadomi odrębnie Klienta o zmianach i, w związku z tym, Klient powinien regularnie sprawdzać Stronę Spółki pod adresem na której znajdzie najbardziej aktualną wersję Polityki Jeśli będziesz potrzebować dodatkowych informacji i/lub masz jakieś pytania, napisz na adres

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA

REALIZACJA ZLECEŃ 1. PRZEGLĄD 2. USŁUGI 3. NAJLEPSZA REALIZACJA 1. PRZEGLĄD 1.1. AvaTrade EU Limited (w dalszej części dokumentu określana mianem AvaTrade, my lub nasze ) dąży do tego, by prowadzić swoją działalność z naszymi Klientami w sposób rzetelny, uczciwy i

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, posiada zezwolenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2503 0299, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474, TAX Reg. No: CY10328474B

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA ADMIRAL MARKETS AS Obowiązuje od 30.09.2016 1. Zasady ogólne 1.1 Niniejsza polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta ( Polityka )

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Polityka została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym: Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń. Cel

Polityka realizacji zleceń. Cel Cel Celem niniejszej polityki jest stworzenie skutecznych ustaleń umożliwiających osiąganie możliwie najlepszych wyników dla swoich klientów, gdy Spot Capital Markets Limited, zwana dalej Spółką, realizuje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ GOLDENBURG GROUP LTD G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2200 8307, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

DEPAHO SPÓŁKA Z O.O. POLITYKA WYKONYWANIA POLECEŃ

DEPAHO SPÓŁKA Z O.O. POLITYKA WYKONYWANIA POLECEŃ Nieoficjalne tłumaczenie wyłącznie dla celów informacyjnych Obecny polski tekst został przygotowany tylko i wyłącznie do celów informacyjnych i nie jest prawnie wiążący. Dokument prawnie wiążący dostępny

Bardziej szczegółowo

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych.

1.4. Niniejsza polityka dotyczy Klientów detalicznych i profesjonalnych. Polityka Wykonywania Zleceń 1. Informacje ogólne 1.1. Zgodnie z MiFID oraz pozostałymi przepisami prawnymi regulującymi rynek finansowy, przepisy dotyczące polityki wykonywania zleceń na rzecz Klientów

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus Securities Spółka Akcyjna Postanowienia ogólne Niniejsza Polityka działania w najlepiej pojętym interesie klienta przez Copernicus

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z RYZYKIEM Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI

ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI Coverdeal Holdings Ltd Licencja CIF Nr 231/14 (Regulowana przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd) ZASADY STOSOWANIA DŹWIGNI 1. WPROWADZENIE CHYBA! ZÁLOŽKA NENÍ DEFINOVÁNA. 2. ZASADY 3 2.1

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A.

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta RDM Wealth Management S.A. Firma Inwestycyjna Klient Pośrednik Doradca 1. Definicje RDM Wealth Management S.A. osoba fizyczna, osoba prawna lub

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Polityka najlepszego wykonywania i obsługi zleceń w ING Banku Śląskim S.A.

Polityka najlepszego wykonywania i obsługi zleceń w ING Banku Śląskim S.A. Polityka najlepszego wykonywania i obsługi zleceń w ING Banku Śląskim S.A. 1. Kiedy stosuje się najlepsze wykonywanie transakcji Klienta? Niniejsza Polityka najlepszego wykonywania i obsługi zleceń w ING

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń

Plus500UK Limited. Polityka realizacji zleceń Plus500UK Limited Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Wstęp Mamy obowiązek prowadzić naszą współpracę z Tobą, uczciwie, sprawiedliwie i profesjonalnie oraz działać w Twoim najlepszym

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych (CFD)

Kontrakty różnic kursowych (CFD) Ostrzeżenie dla inwestorów 28/02/2013 Kontrakty różnic kursowych (CFD) Najważniejsze przesłania Kontrakty różnic kursowych (CFD) to złożone produkty, które nie muszą być odpowiednie dla wszystkich inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.

Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. Umowa o pełnienie funkcji animatora rynku przez Członka Towarowej Giełdy Energii S.A. zawarta w dniu... roku w Warszawie, pomiędzy: Towarową Giełdą Energii Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul.

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: POLITYKA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONFLIKTU INTERESÓW RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Spis treści 1. Legal Basis... 3 2. Scope... 3 3. Identification of Conflicts of Interest... 4 7. Prevention

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka )

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Definicje POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ W LEGG MASON TOWARZYSTWIE FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. ( Polityka ) 1. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba prawna, osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ Wstęp Easy Forex Trading Ltd (zwany dalej Spółką ) jest spółką inwestycyjną podlegającą regulacjom Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC ) z numerem licencyjnym

Bardziej szczegółowo

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks:

139 Makarios Avenue, Zavos Business Center, 3 rd Floor 3021 Limassol, Cyprus Investments Ltd Tel.: , Faks: OŚWIADCZENIE DOT. RYZYKA RELIANTCO INVESTMENTS LTD Kwiecień 2017 r. Oświadczenie UFX dot. ryzyka OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe (CFD), będące produktami wykorzystującymi

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA.

INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA. INFORMACJE O KATEGORYZACJI KLIENTA 2016 www.eu-capitals.com 1. Wprowadzenie Po wdrożeniu dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) oraz zgodnie z postanownieniami usług finansowych i

Bardziej szczegółowo

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW

UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW UNIVERSAL TRADING PLATFORM (UTP) NOWOCZESNA PLATFORMA OBROTU GPW System UTP dla rynku Zaoferowanie rynkowi rozwiązania o najwyższych światowych standardach funkcjonalnych oraz technicznych Stworzenie warunków

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

Catalyst Catalyst) Catalyst Catalyst

Catalyst Catalyst) Catalyst Catalyst Millennium Dom Maklerski S.A. (dalej Dom Maklerski ) przy wykonywaniu zleceń kupna i sprzedaży instrumentów finansowych podejmuje działania zmierzające do uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Inwestora

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny)

(informacja przeznaczona dla klienta, któremu została przyznana kategoria: Klient Detaliczny albo Klient Profesjonalny) POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTÓW BANKU BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE USŁUG INWESTYCYJNYCH I OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI (informacja przeznaczona dla klienta, któremu została

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa.

Bank DNB Bank Polska SA. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy. Adres: ul. Postępu 15C Warszawa. Polityka Klasyfikacji Klientów MiFID w DNB Bank Polska S.A 1. Celem niniejszej Polityki jest wprowadzenie zasad klasyfikacji Klientów w DNB Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, którym oferowane są

Bardziej szczegółowo

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start

DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start DIF Freedom WEB (CFD) Komputer, Tablet oraz Telefon Szybki Start Szybkie wprowadzenie do obsługi platform DIF Freedom WEB, CFD. Page 1 of 17 Czym jest platforma DIF Freedom WEB Szybka i Prosta Zaprojektowana,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UMOWA PRZYJMOWANIA I PRZEKAZYWANIA ZLECEŃ NABYCIA LUB ZBYCIA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu, pomiędzy: Domem Maklerskim W Investments Spółką Akcyjną z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do LMAX Exchange

Wprowadzenie do LMAX Exchange Wprowadzenie do LMAX Exchange Neutralna oraz anonimowa egzekucja zleceń bezpośrednio łącząca obie strony transakcji Pewny dostęp do cen instytucjonalnych Dostęp do solidnej płynności po wyjątkowo niskiej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów

UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów UTP nowy system transakcyjny na GPW nowe szanse dla wszystkich grup inwestorów IT w instytucjach finansowych Leszno, 14 marca 2013 Co to jest UTP? System notujący opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku

Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku Umowa o świadczenie usług wykonywania zleceń przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. wersja dla współposiadaczy Nr rachunku W dniu, pomiędzy: Biurem Maklerskim Alior Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. marzec 2016 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń marzec 2016 r. Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numer 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

Portfel obligacyjny plus

Portfel obligacyjny plus POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil ryzyka Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd POLITYKA PRYWATNOŚCI

Rynat Trading Ltd POLITYKA PRYWATNOŚCI Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Nasze zobowiązanie Rozumiemy istotę zapewnienia poufności

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 3. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 3 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Rodzaje zleceń 1/ Egzekucja Natychmiastowa oznacza złożenie zlecenia po cenie rynkowej, po aktualnych cenach

Bardziej szczegółowo

Cena Bid, Ask i spread

Cena Bid, Ask i spread Jesteś tu: Bossa.pl» Oferta» Forex» Podstawowe informacje Cena Bid, Ask i spread Po uruchuchomieniu platformy możemy zaobserwować, że instrumenty finansowe są kwotowane w dwóch cenach, po cenie Bid i cenie

Bardziej szczegółowo

Proces przekształcania RTT w OTF

Proces przekształcania RTT w OTF Proces przekształcania RTT w OTF Jarosław Ziębiec Dyrektor Projektu MIFID II Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Gazu Warszawa, 25 września 2017 Strona Agenda Regulacje prawne 3 Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Polityka Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta. Informacja dla Klientów

Polityka Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta. Informacja dla Klientów Polityka Wykonywania Zleceń oraz Działania w Najlepiej Pojętym Interesie Klienta Informacja dla Klientów 1. Zakres polityki (a) Niniejszy dokument jest przeznaczony dla Klientów i obejmuje informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Rynat Trading Ltd. Nr licencji CIF: 303/16. Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Rynat Trading Ltd. Nr licencji CIF: 303/16. Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) Rynat Trading Ltd Nr licencji CIF: 303/16 Podlega nadzorowi Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) FUNDUSZ REKOMPENSATY DLA INWESTORÓW 1. Informacje ogólne Rynat Trading Ltd (dalej

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:...

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Polityka kategoryzacji klientów

Polityka kategoryzacji klientów 1. Cel Po wdrożeniu przez Unię Europejską dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zgodnie z Ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz rynkach regulowanych z roku 2007 (Ustawa

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. PGE Dom Maklerski S.A. Procedura świadczenia usług na rzecz klienta profesjonalnego w PGE Dom Maklerski S.A. zatwierdzona uchwałą nr 135/XI/2015 Zarządu PGE Dom Maklerski S.A. z dnia 25 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 127/32/17 z dnia 23 maja 2017 r. wchodzi w życie z dniem 31 maja 2017 r. Strona 1 z 12 Rozdział 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r.

Vademecum Inwestora. Dom maklerski w relacjach z inwestorami. Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Vademecum Inwestora Dom maklerski w relacjach z inwestorami Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. Firma inwestycyjna Funkcja i rola jest zdefiniowana w Ustawie o obrocie instrumentami finansowymi W myśl art. 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

FORMULARZE BANKOWE. stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO FORMULARZE BANKOWE stosowane w związku z: PROCEDURĄ KLASYFIKACJI KLIENTA I OCENY ADEKWATNOŚCI W BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO WYKAZ FORMULARZY BANKOWYCH TYTUŁ FORMULARZA Wynik oceny adekwatności grup instrumentów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI

POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI POLITYKA POSTĘPOWANIA DOMU MAKLERSKIEGO ALFA ZARZĄDZANIE AKTYWAMI S.A. W RELACJACH Z KLIENTAMI Str. 1 Celem realizacji wymogów przepisów prawa oraz mając na uwadze dążenie do profesjonalnego świadczenia

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Portfel oszczędnościowy

Portfel oszczędnościowy POLITYKA INWESTYCYJNA Dokument określający odrębnie dla każdego Portfela modelowego podstawowe parametry inwestycyjne, w szczególności: profil Klienta, strukturę portfela, cechy strategii inwestycyjnej,

Bardziej szczegółowo

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA

Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Leverate Financial Services Ltd (Regulowana przez Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych Licencja nr 160/11) OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA 2014 2015 OSTRZEŻENIA I DEKLARACJE RYZYKA Deklaracja i

Bardziej szczegółowo

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową)

Umowa. o świadczenie usług maklerskich. (zwana dalej Umową) Umowa o świadczenie usług maklerskich (zwana dalej Umową) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna Domem Maklerskim z siedzibą w Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO

Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Regulamin krótkiej sprzedaży papierów wartościowych DEGIRO Zawartość Artykuł 1. Definicje... 3 Artykuł 2. Warunki i zasady kontraktowe... 3 Artykuł 3. Krótka sprzedaż papierów wartościowych... 4 Artykuł

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UTP Nowoczesna technologia na GPW

UTP Nowoczesna technologia na GPW UTP Nowoczesna technologia na GPW Warszawa, 28 sierpnia 2012 r. UTP nowoczesna technologia na GPW system opracowany i funkcjonujący w grupie NYSE Euronext należący do najnowocześniejszych rozwiązań funkcjonujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Umowa świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Identyfikator Rachunku numer Rachunku Rozliczeniowego dla przelewów na Rachunek:... zawarta w Warszawie w dniu... pomiędzy spółką Dom

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r.

Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. Uchwała Nr 582/2016 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 9 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 622/2015 Zarządu Giełdy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie obniżenia stawek

Bardziej szczegółowo

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. Polityka realizacji dla DealBook. 1) Wprowadzenie. 2) Godziny handlu. 3) Przebieg

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. Polityka realizacji dla DealBook. 1) Wprowadzenie. 2) Godziny handlu. 3) Przebieg Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy wersją angielską a tłumaczeniem pierwszeństwo

Bardziej szczegółowo

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI

Kontrakty terminowe i forex SPIS TREŚCI Kontrakty terminowe i forex Grzegorz Zalewski SPIS TREŚCI Część I Teoria Rozdział pierwszy: Zasady działania rynków terminowych Otwieranie i zamykanie pozycji Pozycje długie i krótkie Równanie do rynku

Bardziej szczegółowo