POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)"

Transkrypt

1 POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów, XTB przyjął niniejszą Politykę Realizacji Zleceń (OTC) (zwaną dalej Polityką ), która określa szczegółowe zasady wykonywania Zleceń Polityka stanowi integralną część oraz powinna być czytana i interpretowana w kontekście Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków praw majątkowych oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (zwanego dalej Warunkami Ogólnymi ) Wykonując zlecenia Klienta XTB występuje w charakterze drugiej strony transakcji, dlatego działając na podstawie właściwych przepisów UE oraz lokalnych przepisów prawa dotyczących zapobiegania konfliktom interesów XTB wprowadził wewnętrzną procedurę dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów Klient będąc świadomym faktu, że Zlecenia są wykonywane na rynku pozagiełdowym, wyraża zgodę na realizację zleceń poza rynkiem regulowanym oraz poza wielostronną platformą obrotu. 2. Obszar zastosowania 2.1. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich Zleceń wykonywanych poza rynkiem regulowanym lub wielostronną platformą obrotu, dotyczących kontraktów na różnice kursowe CFD oraz Opcji. 3. Kryteria realizacji 3.1. W celu uzyskania najlepszych możliwych wyników dla swoich Klientów, XTB przyjął następujące kryteria i czynniki które XTB bierze pod uwagę przy wykonywaniu Zleceń: a. cenę (zgodnie z Warunkami Ogólnymi); b. rodzaj Zlecenia (np. Zlecenie typu stop czy Zlecenia z limitem) c. wielkość Zlecenia (np. czy dane Zlecenie przekracza określoną wielkość); d. koszty realizacji Zlecenia (jeśli występują); 3.2. XTB może do realizacji Zlecenia zastosować również inne czynniki i kryteria, jeśli będzie to uzasadnione z punktu widzenia realizacji konkretnego Zlecenia i umotywowane najlepszym interesem Klienta XTB niezwłocznie zawiadamia Klienta o wszystkich okolicznościach, które uniemożliwiają wykonanie Zlecenia XTB może polegać na usługach swoich kontrahentów w celu wykonania niektórych Zleceń. 4. Kwotowanie cen 4.1. W Dni Obrotu XTB systematycznie kwotuje ceny Instrumentów Finansowych na podstawie odpowiadających im Instrumentów Bazowych Szczegółowy Opis Dni Obrotu Instrumentami Finansowymi dostępny jest w Tabelach Warunków dostępnych na stronie XTB Ceny transakcyjne podlegają kwotowaniu na Rachunku Inwestycyjnym w oparciu o bieżące ceny udostępniane przez Giełdy Bazowe, wiodące instytucje finansowe lub agencje informacyjne XTB dokłada należytych starań, aby ceny transakcyjne nie różniły się znacząco od cen Instrumentów Bazowych ogłaszanych w czasie rzeczywistym przez najbardziej renomowane serwisy informacyjne. 5. Wykonywanie Zleceń 5.1. Postanowienia ogólne Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem mogą być składane tylko wtedy kiedy dany Instrument Finansowy jest handlowany Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem w momencie otwierania rynku są wykonywane zawsze według ceny otwarcia rynku Zasady szczególne dotyczące kontraktów CFD Rachunek Basic Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem nie mogą być składane na Rachunku Basic jeżeli bezwzględna różnica pomiędzy ceną aktywacji Zlecenia, a aktualną ceną Instrumentu Finansowego jest niższa niż minimalny limit w przypadku Zlecenia typu stop dla danego Instrumentu Finansowego. Powyższe limity są dostępne na stronie internetowej XTB. Limity mogą być rozszerzane w przypadku publikacji danych ekonomicznych (zgodnie z treścią sekcji pt. Kalendarz, dostępnej na stronie internetowej XTB) lub w przypadku dużej zmienności cen danego Instrumentu Finansowego Limity typu stop oraz Zlecenia z limitem są powiększane, gdy rynek jest otwierany w niedzielę o godz. 23. Stała wartość limitów jest przywracana, kiedy tylko pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych. Zazwyczaj proces ten trwa od 10 do 20 minut, jednak w sytuacjach ograniczonej płynności i zwiększonej zmienności powyższy okres może ulec wydłużeniu Zlecenie wykonania Transakcji na kontrakcie CFD na Rachunku Basic może zostać złożone w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia instant według aktualnej ceny kontraktu CFD podanej na Rachunku Inwestycyjnym; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem (buy limit; sell limit; take profit t/p ); c. poprzez złożenie Zlecenia stop (buy stop; sell stop; stop loss s/l ) Zlecenia z limitem dotyczące kontraktów CFD na Rachunku Basic są wykonywane według ceny podanej przez Klienta lub korzystniejszej Wykonanie Zleceń stop dotyczących kontraktów CFD na Rachunku Basic w czasie sesji jest gwarantowane według ceny podanej przez Klienta. Rachunek Standard Zlecenie wykonania Transakcji na kontraktach CFD na Rachunku Standard może zostać złożone w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia instant według bieżącej ceny CFD podawanej na Rachunku Inwestycyjnym; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem ceny (buy limit, sell limit, take profit t/p ); Zlecenia z limitem dotyczące CFD na Rachunku Standard wykonywane są według ceny podanej przez Klienta lub korzystniejszej Zlecenia typu stop na Rachunku Standard dotyczące CFD wykonywane są według cen rynkowych obowiązujących w momencie aktywowania poziomu Zlecenia typu stop. 1

2 Rachunek Professional Zlecenie wykonania Transakcji na CFD może zostać złożone na Rachunku Professional w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia rynkowego (market order) według bieżącej ceny CFD podawanej na Rachunku Inwestycyjnym; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem (buy limit, sell limit, take profit t/p ); Zlecenia dotyczące CFD na Rachunkach Professional (market order) są wykonywane według ceny VWAP (średniej ceny ważonej wielkością wolumenu). Ceny podane na Rachunku Inwestycyjnym dla zleceń rynkowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są wiążące jako ostateczna cena wykonania Transakcji Zlecenia z limitem dotyczącd CFD na Rachunkach Professional są wykonywane według ceny podanej przez Klienta lub korzystniejszej Zlecenia typu stop dotyczące CFD na Rachunkach Professional są wykonywane według cen rynkowych w momencie aktywowania danego poziomu Zlecenia typu stop Szczegółowe zasady dotyczące instrumentów Equity CFD Ze względu na specyfikę instrumentów Equity CFD, zasady składania i wykonywania Zleceń dotyczących tych instrumentów mogą się różnić w niektórych aspektach od standardowych zasad dotyczących kontraktów CFD podanych powyżej. Przed zawarciem danej transakcji na Equity CFD, Klient powinien mieć świadomość, jak wykonywane są różne rodzaje Zleceń dla tego rodzaju Instrumentów Finansowych i w jaki sposób może to wpłynąć na cenę Transakcji Zlecenie Wykonania Transakcji na instrumencie Equity CFD może zostać złożone w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia rynkowego (market order) według bieżącej ceny Equity CFD; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem (buy limit, sell limit, take profit t/p ); Zlecenia z limitem ceny lub Zlecenia typu stop, o których mowa w podpunktach b oraz c są wykonywane jako zlecenia rynkowe (market order) w momencie aktywowania danego limitu ceny lub danego poziomu zlecenia stop. XTB nie gwarantuje wykonania takich Zleceń dokładnie według ceny wskazanej przez Klienta Zlecenia z limitem dotyczące Equity CFD są wykonywane według ceny wskazanej przez Klienta lub korzystniejszej Zlecenia typu in-the-money z limitem, dotyczące Equity CFD nie są dozwolone. Dla Zleceń Kupna najwyższym możliwym limitem jest aktualna cena sprzedaży (Ask). Dla Zleceń Sprzedaży najniższym możliwym limitem jest aktualna cena kupna (Bid) Zlecenia typu stop dla Equity CFD są wykonywane na zasadach określonych przez Giełdy Bazowe Niewykonane Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem dotyczące Equity CFD, złożone bez określonych ograniczeń czasowych, uznaje się za zlecenia ważne do momentu zakończenia danej sesji W przypadku niektórych Zleceń typu stop lub Zleceń z limitem dotyczących Equity CFD, XTB może zablokować obowiązujący Margin w momencie złożenia Zlecenia lub Dyspozycji Zlecenia rynkowe nie podlegają ponownemu kwotowaniu, co oznacza, że składając zlecenia sell at market lub buy at market, Klient zamierza sprzedać lub kupić instrument Equity CFD według ceny odzwierciedlającej bieżącą cenę rynkową Instrumentu Bazowego Jeśli Klient zamierza wykonać zlecenie rynkowe (market order) dotyczące instrumentu Equity CFD, a obrót właściwym Instrumentem Bazowym jest aktualnie zawieszony (zamrożony) z jakichkolwiek przyczyn, wówczas jeśli zlecenie rynkowe dotyczące Instrumentu Bazowego nie zostanie wykonane w ciągu 30 sekund zlecenie Klienta dotyczące Equity CFD zostanie odrzucone przez XTB Szczegółowe zasady dotyczące Opcji Zlecenie wykonania Transakcji na Opcji może zostać złożone wyłącznie poprzez złożenie zapytania dotyczącego ceny Opcji. 6. Czas realizacji Zleceń XTB realizuje Zlecenia Klientów w kolejności ich otrzymania, chyba że coś innego wynika z warunków Zlecenia ustalonych przez Klienta, z charakteru Zlecenia lub jeśli taka kolejność wykonania Zleceń nie leży w interesie Klienta. CFD 6.1. XTB wykonuje Dyspozycje i Zlecenia Klientów niezwłocznie po ich złożeniu, chyba że Klient dokona odmiennych Dyspozycji. W standardowych warunkach rynkowych XTB potwierdza Zlecenia złożone przez Klientów w ciągu 90 sekund. Powyższa zasada nie ma jednakże zastosowania, jeśli na danym rynku występuje nadzwyczajna zmienność cen Instrumentu Bazowego lub utrata płynności, bądź w innych przypadkach określonych w Warunkach Ogólnych jako sytuacje Siły Wyższej Pozycja Otwarta na CFD zostanie zamknięta bez zgody Klienta po upływie 365 dni od daty otwarcia pozycji, chyba że: a. Klient sam zamknie daną pozycję; b. XTB wykona uprawnienie dotyczące wcześniejszego zamknięcia Transakcji Klienta w sytuacjach opisanych w Warunkach Ogólnych. OPCJE 6.3. Ze względu na stopień złożoności, zasady opisane w punkcie 6.1 nie mają zastosowania do Opcji. XTB dołoży należytych starań, aby wykonać Zlecenie dotyczące Opcji w ciągu 90 sekund W czasie otwierania rynku nie obowiązują standardowe zasady dotyczące czasu wykonywania Zleceń podane powyżej. 7. Zmiany Spreadu XTB stosuje zasadę kwotowania cen Instrumentów Finansowych z zastosowaniem stałego lub zmiennego Spreadu. Szczegółowe zasady dotyczące kwotowania cen znajdują się w Warunkach Ogólnych. 8. Wielkość Zlecenia Zlecenie Klienta może zostać odrzucone lub anulowane, jeśli opiewa na kwotę przekraczającą maksymalną wartość Zlecenia określoną w Tabeli Warunków. 9. Miejsce wykonania Zlecenia Ze względu na fakt, że XTB występuje jako druga strona Transakcji zawieranych z Klientem na Instrumentach Finansowych, miejscem wykonania wszystkich Transakcji będzie XTB, chyba że szczegółowe zasady Polityki lub Warunków Ogólnych stanowią inaczej. 2

3 10. Cena Rażąco Błędna Klient przyjmuje do wiadomości, że ceny podawane przez XTB za pośrednictwem Rachunku Inwestycyjnego mogą być uznane za Rażąco Błędne. Warunki uznania ceny za Rażąco Błędną zostały opisane w Załączniku 2 poniżej oraz w Warunkach Ogólnych. Przed zawarciem Transakcji z XTB, Klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi zasadami i poniższymi warunkami. 11. Technologia XTB dołoży należytych starań, aby zapewnić najwyższą jakość technologii oraz będzie stosować środki mające na celu najlepsze możliwe wykonanie Zleceń Klienta. 12. Przegląd, audyt oraz monitoring Polityki Realizacji Zleceń XTB regularnie monitoruje i dokonuje dorocznej oceny niniejszej Polityki w celu ustalenia, czy Zlecenia są wykonywane zgodnie z jej zasadami Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej XTB XTB zawiadamia Klienta o wszelkich istotnych zmianach Polityki zgodnie z treścią Warunków Ogólnych. 3

4 Załącznik 1 1. Ceny opcji waniliowych są wyznaczane na podstawie następującego wzoru: CC - wartość opcji call P - wartość opcji put r - oprocentowanie waluty, w której nominowany jest Instrument Finansowy wyznaczone z interpolacji dla terminu T T - czas pozostały do wygaśnięcia opcji K - cena realizacji opcji F - przyszła cena instrumentu bazowego dla terminu T O(K,T) - zmienność ceny instrumentu na którym oparta jest opcja waniliowa. Parametr zmienności wyznaczany jest dla zadanych K i T z dwuwymiarowej interpolacji (ekstrapolacji) implikowanych zmienności rynkowych uzyskanych z notowań giełdowych cen opcji opartych na tych instrumentach. Załącznik 2 1. W przypadku CFD opartych na różnicach kursowych oraz metalach szlachetnych, XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli kwotowanie podane przez dwa niezależne źródła różni się od kwotowania podanego przez XTB co najmniej dziesięciokrotnie w stosunku do rzeczywistego Spreadu. Jako niezależne źródło cen XTB rozumie się renomowanego brokera lub renomowaną agencję informacyjną. 2. W przypadku Rachunku Professional CFD oraz Equity CFD, XTB może również uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli cena zawarcia Transakcji na Rachunku Inwestycyjnym odbiega od ceny rynkowej podanej przez dwa niezależne źródła o więcej niż 0,2% wartości Instrumentu Bazowego. Jako niezależne źródło należy rozumieć renomowanego brokera lub renomowaną agencję informacyjną. 3. W przypadku CFD opartych na kontraktach terminowych lub kontraktach CFD, XTB może uznać kwotowanie za nierynkowe, jeśli kwotowanie danego kontraktu terminowego lub kontraktu CFD podane za pomocą agencji informacyjnej lub kontrahenta różni się od kwotowania podanego przez XTB co najmniej dziesięciokrotnie w stosunku do rzeczywistego Spreadu. 4. W przypadku CFD opartych na kontraktach terminowych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli: a. obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego został zawieszony na giełdzie, a Klient zawarł Transakcję z XTB już po zawieszeniu obrotu takim kontraktem terminowym, b. obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego osiągnął na giełdzie dzienny limit wahania cen, a Klient zawarł Transakcję z XTB już po osiągnięciu limitu przez taki kontrakt terminowy, c. giełda, na której jest prowadzony obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego anuluje transakcje zawarte w okresie, gdy zawarte zostały Transakcje Klienta na Instrumencie Finansowym lub jeśli giełda anuluje transakcje na kontraktach terminowych według cen, które stanowiły podstawę dla wyceny CFD, już po zawarciu Transakcji przez Klienta. d. jeśli cena kontraktu terminowego futures będącego podstawą wyceny opartego na niej CFD, jest według renomowanej agencji informacyjnej ceną implikowaną z transakcji typu spread lub ceną nietransakcyjną i jej cena odbiega od poprzedniej ceny transakcyjnej o wielkość przekraczającą dziesięciokrotność aktualnego Spreadu dla CFD opartego na tym kontrakcie futures. 5. W przypadku CFD opartych na indeksach giełdowych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli: a. średnia wysokość ceny kontraktu CFD (średnia ceny kupna i sprzedaży) po zawarciu Transakcji przez Klienta różni się od wartości indeksu stanowiącego jej podstawę o wartość ponad dziesięciokrotną w stosunku do faktycznego Spreadu dla tego Instrumentu Finansowego. Wartość indeksu musi być podana przez uznawaną agencję informacyjną. b. jeśli nie wszystkie aktywa wchodzące w skład indeksu stanowiły przedmiot obrotu w danym momencie (obrót nimi został zawieszony lub był niemożliwy z innych przyczyn), co spowodowało zmianę rzeczywistej wartości indeksu. 6. W przypadku CFD opartego na cenie metali bazowych XTB dokonuje kwotowań cen na rynku kasowym opartych na 3- miesięcznych kontraktach terminowych. 7. XTB może uznać kwotowanie CFD za Rażąco Błędne, jeśli: a. obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego został zawieszony na giełdzie, a Klient zawarł Transakcję z XTB już po zawieszeniu obrotu takim kontraktem terminowym, b. giełda, na której jest prowadzony obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego, anuluje transakcje zawarte w okresie, gdy zawarte zostały Transakcje Klienta na Instrumencie Finansowym lub jeśli giełda anuluje transakcje na kontraktach terminowych według cen, które stanowiły podstawę dla wyceny CFD, już po zawarciu Transakcji przez Klienta, c. jeśli cena kontraktu terminowego futures będącego podstawą wyceny opartego na niej CFD, jest według renomowanej agencji informacyjnej ceną implikowaną z transakcji typu spread lub ceną nie transakcyjną i jej cena odbiega od poprzedniej ceny transakcyjnej o wielkość przekraczającą dziesięciokrotność aktualnego Spreadu dla CFD opartego na tym kontrakcie futures. d. jeśli kwotowania dla kontraktu terminowego podane przez uznaną agencję informacyjną, zastosowane do ustalenia ceny gotówkowej Instrumentu Finansowego, różnią się o co najmniej dziesięciokrotną wartość faktycznego Spreadu od ceny kontraktu terminowego wykorzystanego przez XTB do ustalenia ceny gotówkowej kontraktu CFD. 8. Jeśli po zawarciu przez Klienta Transakcji na Opcji, referencyjny kurs wymiany dla danego Instrumentu Finansowego, na który Opcja została udzielona, stał się nierynkowy według któregokolwiek z kryteriów podanych w niniejszym Załączniku, wówczas XTB ma prawo do uznania ceny takiej Opcji za Rażąco Błędną. 9. Jeśli referencyjny kurs wymiany dla Instrumentu Finansowego zastosowanego do wyceny Opcji różni się od kursu wymiany dla Instrumentu Finansowego kwotowanego w tym czasie na Rachunku Inwestycyjnym, wówczas XTB ma prawo uznać taką cenę Opcji za nierynkową. 10. W przypadku Opcji opartych na cenach walut i metali szlachetnych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli cena Opcji różni się od ceny opcji (o takim samym rodzaju, dacie ważności, realizacji oraz innych potencjalnych parametrach) obliczonej na podstawie zmiennych wejściowych dla modelu Blacka-Scholesa uzyskanych w momencie zawarcia Transakcji na Opcję o ponad 40%. Obliczeń dokonuje się na podstawie modelu Blacka-Scholesa w oparciu o parametry rynkowe uzyskane z serwisu informacyjnego Bloomberg lub serwisu Superderivatives. 11. W przypadku Opcji na Instrumenty Finansowe oparte na kontraktach terminowych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli cena Opcji różni się od ceny opcji (o takim samym rodzaju, dacie ważności, realizacji oraz innych potencjalnych 4

5 parametrach) obliczonej na podstawie zmiennych wejściowych dla modelu Blacka Scholesa uzyskanych w momencie zawarcia Transakcji na Opcję o ponad 40%. Obliczeń dokonuje się na podstawie modelu Blacka-Scholesaw oparciu o parametry rynkowe dla modelu uzyskane z serwisu informacyjnego Bloomberg lub serwisu Superderivatives. 12. W przypadku Opcji, dla których dostępny jest opcyjny rynek giełdowy, XTB ma prawo uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeżeli zmienność uzyskana z danych giełdowych dla parametrów najbliższych Opcji różni się o ponad 25% od zmienności zastosowanej przez XTB do wyznaczenia ceny Opcji. 5

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook

GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook GAIN Capital FOREX.com UK Ltd. POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ dotyczących pakietu platform DealBook 1) Wprowadzenie Politykę realizacji zleceń należy interpretować w połączeniu z Umową otwarcia rachunku lub

Bardziej szczegółowo

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie:

1. Definicje. 1.1. Zwroty lub określenia użyte w niniejszym Regulaminie mają następujące znacznie: Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia Kontraktów Różnic Kursowych (CFD) oraz prowadzenia Rachunków CFD i Rachunków Pieniężnych - model Non Dealing Desk (NDD) z dnia 1 lipca

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA

Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA Kontrakty różnic kursowych CFD - dla osób niebędących rezydentami USA czerwiec 2010 Siedziba jak wyżej. Spółka zarejestrowana w Anglii pod nr 2448409. Posiada zezwolenie i jest nadzorowana przez Financial

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ SKARBIEC TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Pakiet Informacyjny MiFID

Pakiet Informacyjny MiFID Pakiet Informacyjny MiFID Informacje, które Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. jako firma inwestycyjna jest zobowiązany przekazad Klientowi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje dla Klientów

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE

WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE WARUNKI I POSTANOWIENIA OGÓLNE Trademarker (Cypr) Ltd ("Spółka") jest spółką usługowo finansową założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypru pod numerem rejestracyjnym 282594 (Strona zarządzana

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Postanowienia wstępne. 2 Definicje Regulamin świadczenia przez Noble Securities S.A. usług wykonywania zleceń poza rynkiem zorganizowanym (na rynku OTC) w zakresie kontraktów na różnice kursowe (CFD) oraz prowadzenia rachunków i rejestrów

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE

WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE WARUNKI HANDLOWE Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest firmą inwestycyjną założoną i zarejestrowaną zgodnie z prawem Republiki Cypryjskiej pod numerem HE

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZARZĄDZANIA PORTFELEM, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZ ING TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Rozdział I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU

ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 2 kwietnia 2012 r.) ZASADY OBROTU INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe*

Ogólne warunki handlowe* Ogólne warunki handlowe* Spis treści (1) Ostrzeżenie o ryzyku... 3 (2) Wprowadzenie... 4 (3) Postanowienia ogólne... 5 (4) Definicje... 6 (5) Prawo właściwe i właściwość sądów... 6 (6) Rachunki demonstracyjne...

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę.

+48 22 521 53 90 - numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna przez całą dobę. BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 12 czerwca 2014 r. Adres

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Umowa handlu na itrend

Umowa handlu na itrend Umowa handlu na itrend Niniejszy dokument stanowi umowę pomiędzy: 1. AVUS CAPITAL Ltd., licencjonowanym pośrednikiem inwestycyjnym z siedzibą biura w Litex Tower, 10. piętro, ul. Lachezar Stanchev 3, Sofia,

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN

REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN REGULAMIN ZAWIERANIA TRANSAKCJI STP/ECN Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej Spółką ) jest przedsiębiorstwem inwestycyjnym założonym i zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 27.02.2015 r.) Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Grupa Deutsche Bank DB Securities

Grupa Deutsche Bank DB Securities Grupa Deutsche Bank DB Securities Regulamin świadczenia usług maklerskich przez DB Securities S.A. (obowiązuje od dnia 31.07.2014 r.) ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00

+48 22 521 53 90 numer do obsługi rachunków inwestycyjnych OTC, linia czynna od poniedziałku od godz. 0:00 do piątku do godziny 22:00 BROSZURA INFORMACYJNA O WYMOGACH MIFID DLA KLIENTÓW POWSZECHNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIEGO SPÓŁKI AKCYJNEJ (DLA KLIENÓW DOMU MAKLERSKIEGO PKO BANKU POLSKIEGO) Obowiązuje od 1 marca 2015 r. Adres

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo