POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)"

Transkrypt

1 POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania możliwie najlepszych wyników dla Klientów, XTB przyjął niniejszą Politykę Realizacji Zleceń (OTC) (zwaną dalej Polityką ), która określa szczegółowe zasady wykonywania Zleceń Polityka stanowi integralną część oraz powinna być czytana i interpretowana w kontekście Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków praw majątkowych oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. (zwanego dalej Warunkami Ogólnymi ) Wykonując zlecenia Klienta XTB występuje w charakterze drugiej strony transakcji, dlatego działając na podstawie właściwych przepisów UE oraz lokalnych przepisów prawa dotyczących zapobiegania konfliktom interesów XTB wprowadził wewnętrzną procedurę dotyczącą zapobiegania konfliktom interesów Klient będąc świadomym faktu, że Zlecenia są wykonywane na rynku pozagiełdowym, wyraża zgodę na realizację zleceń poza rynkiem regulowanym oraz poza wielostronną platformą obrotu. 2. Obszar zastosowania 2.1. Niniejsza Polityka dotyczy wszystkich Zleceń wykonywanych poza rynkiem regulowanym lub wielostronną platformą obrotu, dotyczących kontraktów na różnice kursowe CFD oraz Opcji. 3. Kryteria realizacji 3.1. W celu uzyskania najlepszych możliwych wyników dla swoich Klientów, XTB przyjął następujące kryteria i czynniki które XTB bierze pod uwagę przy wykonywaniu Zleceń: a. cenę (zgodnie z Warunkami Ogólnymi); b. rodzaj Zlecenia (np. Zlecenie typu stop czy Zlecenia z limitem) c. wielkość Zlecenia (np. czy dane Zlecenie przekracza określoną wielkość); d. koszty realizacji Zlecenia (jeśli występują); 3.2. XTB może do realizacji Zlecenia zastosować również inne czynniki i kryteria, jeśli będzie to uzasadnione z punktu widzenia realizacji konkretnego Zlecenia i umotywowane najlepszym interesem Klienta XTB niezwłocznie zawiadamia Klienta o wszystkich okolicznościach, które uniemożliwiają wykonanie Zlecenia XTB może polegać na usługach swoich kontrahentów w celu wykonania niektórych Zleceń. 4. Kwotowanie cen 4.1. W Dni Obrotu XTB systematycznie kwotuje ceny Instrumentów Finansowych na podstawie odpowiadających im Instrumentów Bazowych Szczegółowy Opis Dni Obrotu Instrumentami Finansowymi dostępny jest w Tabelach Warunków dostępnych na stronie XTB Ceny transakcyjne podlegają kwotowaniu na Rachunku Inwestycyjnym w oparciu o bieżące ceny udostępniane przez Giełdy Bazowe, wiodące instytucje finansowe lub agencje informacyjne XTB dokłada należytych starań, aby ceny transakcyjne nie różniły się znacząco od cen Instrumentów Bazowych ogłaszanych w czasie rzeczywistym przez najbardziej renomowane serwisy informacyjne. 5. Wykonywanie Zleceń 5.1. Postanowienia ogólne Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem mogą być składane tylko wtedy kiedy dany Instrument Finansowy jest handlowany Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem w momencie otwierania rynku są wykonywane zawsze według ceny otwarcia rynku Zasady szczególne dotyczące kontraktów CFD Rachunek Basic Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem nie mogą być składane na Rachunku Basic jeżeli bezwzględna różnica pomiędzy ceną aktywacji Zlecenia, a aktualną ceną Instrumentu Finansowego jest niższa niż minimalny limit w przypadku Zlecenia typu stop dla danego Instrumentu Finansowego. Powyższe limity są dostępne na stronie internetowej XTB. Limity mogą być rozszerzane w przypadku publikacji danych ekonomicznych (zgodnie z treścią sekcji pt. Kalendarz, dostępnej na stronie internetowej XTB) lub w przypadku dużej zmienności cen danego Instrumentu Finansowego Limity typu stop oraz Zlecenia z limitem są powiększane, gdy rynek jest otwierany w niedzielę o godz. 23. Stała wartość limitów jest przywracana, kiedy tylko pozwala na to płynność i zmienność na rynkach bazowych. Zazwyczaj proces ten trwa od 10 do 20 minut, jednak w sytuacjach ograniczonej płynności i zwiększonej zmienności powyższy okres może ulec wydłużeniu Zlecenie wykonania Transakcji na kontrakcie CFD na Rachunku Basic może zostać złożone w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia instant według aktualnej ceny kontraktu CFD podanej na Rachunku Inwestycyjnym; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem (buy limit; sell limit; take profit t/p ); c. poprzez złożenie Zlecenia stop (buy stop; sell stop; stop loss s/l ) Zlecenia z limitem dotyczące kontraktów CFD na Rachunku Basic są wykonywane według ceny podanej przez Klienta lub korzystniejszej Wykonanie Zleceń stop dotyczących kontraktów CFD na Rachunku Basic w czasie sesji jest gwarantowane według ceny podanej przez Klienta. Rachunek Standard Zlecenie wykonania Transakcji na kontraktach CFD na Rachunku Standard może zostać złożone w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia instant według bieżącej ceny CFD podawanej na Rachunku Inwestycyjnym; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem ceny (buy limit, sell limit, take profit t/p ); Zlecenia z limitem dotyczące CFD na Rachunku Standard wykonywane są według ceny podanej przez Klienta lub korzystniejszej Zlecenia typu stop na Rachunku Standard dotyczące CFD wykonywane są według cen rynkowych obowiązujących w momencie aktywowania poziomu Zlecenia typu stop. 1

2 Rachunek Professional Zlecenie wykonania Transakcji na CFD może zostać złożone na Rachunku Professional w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia rynkowego (market order) według bieżącej ceny CFD podawanej na Rachunku Inwestycyjnym; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem (buy limit, sell limit, take profit t/p ); Zlecenia dotyczące CFD na Rachunkach Professional (market order) są wykonywane według ceny VWAP (średniej ceny ważonej wielkością wolumenu). Ceny podane na Rachunku Inwestycyjnym dla zleceń rynkowych mają wyłącznie charakter informacyjny i nie są wiążące jako ostateczna cena wykonania Transakcji Zlecenia z limitem dotyczącd CFD na Rachunkach Professional są wykonywane według ceny podanej przez Klienta lub korzystniejszej Zlecenia typu stop dotyczące CFD na Rachunkach Professional są wykonywane według cen rynkowych w momencie aktywowania danego poziomu Zlecenia typu stop Szczegółowe zasady dotyczące instrumentów Equity CFD Ze względu na specyfikę instrumentów Equity CFD, zasady składania i wykonywania Zleceń dotyczących tych instrumentów mogą się różnić w niektórych aspektach od standardowych zasad dotyczących kontraktów CFD podanych powyżej. Przed zawarciem danej transakcji na Equity CFD, Klient powinien mieć świadomość, jak wykonywane są różne rodzaje Zleceń dla tego rodzaju Instrumentów Finansowych i w jaki sposób może to wpłynąć na cenę Transakcji Zlecenie Wykonania Transakcji na instrumencie Equity CFD może zostać złożone w następujący sposób: a. poprzez złożenie Zlecenia rynkowego (market order) według bieżącej ceny Equity CFD; b. poprzez złożenie Zlecenia z limitem (buy limit, sell limit, take profit t/p ); Zlecenia z limitem ceny lub Zlecenia typu stop, o których mowa w podpunktach b oraz c są wykonywane jako zlecenia rynkowe (market order) w momencie aktywowania danego limitu ceny lub danego poziomu zlecenia stop. XTB nie gwarantuje wykonania takich Zleceń dokładnie według ceny wskazanej przez Klienta Zlecenia z limitem dotyczące Equity CFD są wykonywane według ceny wskazanej przez Klienta lub korzystniejszej Zlecenia typu in-the-money z limitem, dotyczące Equity CFD nie są dozwolone. Dla Zleceń Kupna najwyższym możliwym limitem jest aktualna cena sprzedaży (Ask). Dla Zleceń Sprzedaży najniższym możliwym limitem jest aktualna cena kupna (Bid) Zlecenia typu stop dla Equity CFD są wykonywane na zasadach określonych przez Giełdy Bazowe Niewykonane Zlecenia typu stop oraz Zlecenia z limitem dotyczące Equity CFD, złożone bez określonych ograniczeń czasowych, uznaje się za zlecenia ważne do momentu zakończenia danej sesji W przypadku niektórych Zleceń typu stop lub Zleceń z limitem dotyczących Equity CFD, XTB może zablokować obowiązujący Margin w momencie złożenia Zlecenia lub Dyspozycji Zlecenia rynkowe nie podlegają ponownemu kwotowaniu, co oznacza, że składając zlecenia sell at market lub buy at market, Klient zamierza sprzedać lub kupić instrument Equity CFD według ceny odzwierciedlającej bieżącą cenę rynkową Instrumentu Bazowego Jeśli Klient zamierza wykonać zlecenie rynkowe (market order) dotyczące instrumentu Equity CFD, a obrót właściwym Instrumentem Bazowym jest aktualnie zawieszony (zamrożony) z jakichkolwiek przyczyn, wówczas jeśli zlecenie rynkowe dotyczące Instrumentu Bazowego nie zostanie wykonane w ciągu 30 sekund zlecenie Klienta dotyczące Equity CFD zostanie odrzucone przez XTB Szczegółowe zasady dotyczące Opcji Zlecenie wykonania Transakcji na Opcji może zostać złożone wyłącznie poprzez złożenie zapytania dotyczącego ceny Opcji. 6. Czas realizacji Zleceń XTB realizuje Zlecenia Klientów w kolejności ich otrzymania, chyba że coś innego wynika z warunków Zlecenia ustalonych przez Klienta, z charakteru Zlecenia lub jeśli taka kolejność wykonania Zleceń nie leży w interesie Klienta. CFD 6.1. XTB wykonuje Dyspozycje i Zlecenia Klientów niezwłocznie po ich złożeniu, chyba że Klient dokona odmiennych Dyspozycji. W standardowych warunkach rynkowych XTB potwierdza Zlecenia złożone przez Klientów w ciągu 90 sekund. Powyższa zasada nie ma jednakże zastosowania, jeśli na danym rynku występuje nadzwyczajna zmienność cen Instrumentu Bazowego lub utrata płynności, bądź w innych przypadkach określonych w Warunkach Ogólnych jako sytuacje Siły Wyższej Pozycja Otwarta na CFD zostanie zamknięta bez zgody Klienta po upływie 365 dni od daty otwarcia pozycji, chyba że: a. Klient sam zamknie daną pozycję; b. XTB wykona uprawnienie dotyczące wcześniejszego zamknięcia Transakcji Klienta w sytuacjach opisanych w Warunkach Ogólnych. OPCJE 6.3. Ze względu na stopień złożoności, zasady opisane w punkcie 6.1 nie mają zastosowania do Opcji. XTB dołoży należytych starań, aby wykonać Zlecenie dotyczące Opcji w ciągu 90 sekund W czasie otwierania rynku nie obowiązują standardowe zasady dotyczące czasu wykonywania Zleceń podane powyżej. 7. Zmiany Spreadu XTB stosuje zasadę kwotowania cen Instrumentów Finansowych z zastosowaniem stałego lub zmiennego Spreadu. Szczegółowe zasady dotyczące kwotowania cen znajdują się w Warunkach Ogólnych. 8. Wielkość Zlecenia Zlecenie Klienta może zostać odrzucone lub anulowane, jeśli opiewa na kwotę przekraczającą maksymalną wartość Zlecenia określoną w Tabeli Warunków. 9. Miejsce wykonania Zlecenia Ze względu na fakt, że XTB występuje jako druga strona Transakcji zawieranych z Klientem na Instrumentach Finansowych, miejscem wykonania wszystkich Transakcji będzie XTB, chyba że szczegółowe zasady Polityki lub Warunków Ogólnych stanowią inaczej. 2

3 10. Cena Rażąco Błędna Klient przyjmuje do wiadomości, że ceny podawane przez XTB za pośrednictwem Rachunku Inwestycyjnego mogą być uznane za Rażąco Błędne. Warunki uznania ceny za Rażąco Błędną zostały opisane w Załączniku 2 poniżej oraz w Warunkach Ogólnych. Przed zawarciem Transakcji z XTB, Klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi zasadami i poniższymi warunkami. 11. Technologia XTB dołoży należytych starań, aby zapewnić najwyższą jakość technologii oraz będzie stosować środki mające na celu najlepsze możliwe wykonanie Zleceń Klienta. 12. Przegląd, audyt oraz monitoring Polityki Realizacji Zleceń XTB regularnie monitoruje i dokonuje dorocznej oceny niniejszej Polityki w celu ustalenia, czy Zlecenia są wykonywane zgodnie z jej zasadami Obowiązująca wersja Polityki jest dostępna na stronie internetowej XTB XTB zawiadamia Klienta o wszelkich istotnych zmianach Polityki zgodnie z treścią Warunków Ogólnych. 3

4 Załącznik 1 1. Ceny opcji waniliowych są wyznaczane na podstawie następującego wzoru: CC - wartość opcji call P - wartość opcji put r - oprocentowanie waluty, w której nominowany jest Instrument Finansowy wyznaczone z interpolacji dla terminu T T - czas pozostały do wygaśnięcia opcji K - cena realizacji opcji F - przyszła cena instrumentu bazowego dla terminu T O(K,T) - zmienność ceny instrumentu na którym oparta jest opcja waniliowa. Parametr zmienności wyznaczany jest dla zadanych K i T z dwuwymiarowej interpolacji (ekstrapolacji) implikowanych zmienności rynkowych uzyskanych z notowań giełdowych cen opcji opartych na tych instrumentach. Załącznik 2 1. W przypadku CFD opartych na różnicach kursowych oraz metalach szlachetnych, XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli kwotowanie podane przez dwa niezależne źródła różni się od kwotowania podanego przez XTB co najmniej dziesięciokrotnie w stosunku do rzeczywistego Spreadu. Jako niezależne źródło cen XTB rozumie się renomowanego brokera lub renomowaną agencję informacyjną. 2. W przypadku Rachunku Professional CFD oraz Equity CFD, XTB może również uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli cena zawarcia Transakcji na Rachunku Inwestycyjnym odbiega od ceny rynkowej podanej przez dwa niezależne źródła o więcej niż 0,2% wartości Instrumentu Bazowego. Jako niezależne źródło należy rozumieć renomowanego brokera lub renomowaną agencję informacyjną. 3. W przypadku CFD opartych na kontraktach terminowych lub kontraktach CFD, XTB może uznać kwotowanie za nierynkowe, jeśli kwotowanie danego kontraktu terminowego lub kontraktu CFD podane za pomocą agencji informacyjnej lub kontrahenta różni się od kwotowania podanego przez XTB co najmniej dziesięciokrotnie w stosunku do rzeczywistego Spreadu. 4. W przypadku CFD opartych na kontraktach terminowych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli: a. obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego został zawieszony na giełdzie, a Klient zawarł Transakcję z XTB już po zawieszeniu obrotu takim kontraktem terminowym, b. obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego osiągnął na giełdzie dzienny limit wahania cen, a Klient zawarł Transakcję z XTB już po osiągnięciu limitu przez taki kontrakt terminowy, c. giełda, na której jest prowadzony obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego anuluje transakcje zawarte w okresie, gdy zawarte zostały Transakcje Klienta na Instrumencie Finansowym lub jeśli giełda anuluje transakcje na kontraktach terminowych według cen, które stanowiły podstawę dla wyceny CFD, już po zawarciu Transakcji przez Klienta. d. jeśli cena kontraktu terminowego futures będącego podstawą wyceny opartego na niej CFD, jest według renomowanej agencji informacyjnej ceną implikowaną z transakcji typu spread lub ceną nietransakcyjną i jej cena odbiega od poprzedniej ceny transakcyjnej o wielkość przekraczającą dziesięciokrotność aktualnego Spreadu dla CFD opartego na tym kontrakcie futures. 5. W przypadku CFD opartych na indeksach giełdowych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli: a. średnia wysokość ceny kontraktu CFD (średnia ceny kupna i sprzedaży) po zawarciu Transakcji przez Klienta różni się od wartości indeksu stanowiącego jej podstawę o wartość ponad dziesięciokrotną w stosunku do faktycznego Spreadu dla tego Instrumentu Finansowego. Wartość indeksu musi być podana przez uznawaną agencję informacyjną. b. jeśli nie wszystkie aktywa wchodzące w skład indeksu stanowiły przedmiot obrotu w danym momencie (obrót nimi został zawieszony lub był niemożliwy z innych przyczyn), co spowodowało zmianę rzeczywistej wartości indeksu. 6. W przypadku CFD opartego na cenie metali bazowych XTB dokonuje kwotowań cen na rynku kasowym opartych na 3- miesięcznych kontraktach terminowych. 7. XTB może uznać kwotowanie CFD za Rażąco Błędne, jeśli: a. obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego został zawieszony na giełdzie, a Klient zawarł Transakcję z XTB już po zawieszeniu obrotu takim kontraktem terminowym, b. giełda, na której jest prowadzony obrót kontraktem terminowym stanowiącym podstawę dla wyceny kontraktu CFD na nim opartego, anuluje transakcje zawarte w okresie, gdy zawarte zostały Transakcje Klienta na Instrumencie Finansowym lub jeśli giełda anuluje transakcje na kontraktach terminowych według cen, które stanowiły podstawę dla wyceny CFD, już po zawarciu Transakcji przez Klienta, c. jeśli cena kontraktu terminowego futures będącego podstawą wyceny opartego na niej CFD, jest według renomowanej agencji informacyjnej ceną implikowaną z transakcji typu spread lub ceną nie transakcyjną i jej cena odbiega od poprzedniej ceny transakcyjnej o wielkość przekraczającą dziesięciokrotność aktualnego Spreadu dla CFD opartego na tym kontrakcie futures. d. jeśli kwotowania dla kontraktu terminowego podane przez uznaną agencję informacyjną, zastosowane do ustalenia ceny gotówkowej Instrumentu Finansowego, różnią się o co najmniej dziesięciokrotną wartość faktycznego Spreadu od ceny kontraktu terminowego wykorzystanego przez XTB do ustalenia ceny gotówkowej kontraktu CFD. 8. Jeśli po zawarciu przez Klienta Transakcji na Opcji, referencyjny kurs wymiany dla danego Instrumentu Finansowego, na który Opcja została udzielona, stał się nierynkowy według któregokolwiek z kryteriów podanych w niniejszym Załączniku, wówczas XTB ma prawo do uznania ceny takiej Opcji za Rażąco Błędną. 9. Jeśli referencyjny kurs wymiany dla Instrumentu Finansowego zastosowanego do wyceny Opcji różni się od kursu wymiany dla Instrumentu Finansowego kwotowanego w tym czasie na Rachunku Inwestycyjnym, wówczas XTB ma prawo uznać taką cenę Opcji za nierynkową. 10. W przypadku Opcji opartych na cenach walut i metali szlachetnych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli cena Opcji różni się od ceny opcji (o takim samym rodzaju, dacie ważności, realizacji oraz innych potencjalnych parametrach) obliczonej na podstawie zmiennych wejściowych dla modelu Blacka-Scholesa uzyskanych w momencie zawarcia Transakcji na Opcję o ponad 40%. Obliczeń dokonuje się na podstawie modelu Blacka-Scholesa w oparciu o parametry rynkowe uzyskane z serwisu informacyjnego Bloomberg lub serwisu Superderivatives. 11. W przypadku Opcji na Instrumenty Finansowe oparte na kontraktach terminowych XTB może uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeśli cena Opcji różni się od ceny opcji (o takim samym rodzaju, dacie ważności, realizacji oraz innych potencjalnych 4

5 parametrach) obliczonej na podstawie zmiennych wejściowych dla modelu Blacka Scholesa uzyskanych w momencie zawarcia Transakcji na Opcję o ponad 40%. Obliczeń dokonuje się na podstawie modelu Blacka-Scholesaw oparciu o parametry rynkowe dla modelu uzyskane z serwisu informacyjnego Bloomberg lub serwisu Superderivatives. 12. W przypadku Opcji, dla których dostępny jest opcyjny rynek giełdowy, XTB ma prawo uznać kwotowanie za Rażąco Błędne, jeżeli zmienność uzyskana z danych giełdowych dla parametrów najbliższych Opcji różni się o ponad 25% od zmienności zastosowanej przez XTB do wyznaczenia ceny Opcji. 5

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Streszczenie zasad realizacji zleceń

Streszczenie zasad realizacji zleceń 1 Streszczenie zasad realizacji zleceń 1. Wstęp Zgodnie z wytycznymi dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID) i zasadami Urzędu Nadzoru Finansowego (Financial Conduct Authority) dotyczącymi

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r.

CMC MARKETS UK PLC. Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń. październik 2015 r. CMC MARKETS UK PLC Podsumowanie Polityki Realizacji Zleceń październik 2015 r Spółka została zarejestrowana w Anglii pod numerem 02448409 i prowadzi działalność na podstawie pozwolenia wydanego przez brytyjski

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA WYKONYWANIA ZLECEŃ PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

Bardziej szczegółowo

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu:

3.8.2. Harmonogram notowań Praw majątkowych na RPM. Notowania Praw majątkowych na RPM odbywają się wg poniższego harmonogramu: 3.8.1. Godziny notowań. Notowania odbywają się dwa dni w tygodniu: wtorek Pierwszy Dzień i czwartek Drugi Dzień (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 11:00 13:30, o ile Zarząd Giełdy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH (WARUNKI OGÓLNE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH (WARUNKI OGÓLNE) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH (WARUNKI OGÓLNE) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN.

Część I. Zasady obrotu. 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. Część I. Zasady obrotu 1. Organizacja notowań i zawierania transakcji pozaseryjnych na RDN. 1.1. Obrót na RDN prowadzony jest w dwóch dniach poprzedzających Dzień na - kontraktach określonych w specyfikacjach

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 587/2016 z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: określenia trybu i warunków świadczenia usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 6 1.7 Wyloguj... 6 2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 27 lutego 2015 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA Specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH (WARUNKI OGÓLNE RYNEK OTC)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH (WARUNKI OGÓLNE RYNEK OTC) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH (WARUNKI OGÓLNE RYNEK OTC) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014

Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 Komunikat nr 21/DM/DRPiKO/2014 z dnia 22-09-2014 r. w sprawie określenia zasad obsługi zleceń zaawansowanych w Domu Maklerskim Pekao W związku z 34a ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE)

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG (WARUNKI OGÓLNE) Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia i zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć

Działając w najlepiej pojętym interesie Klientów HFT Brokers w sytuacji trudnych do przewidzenia, a mogących mieć Warszawa dn. 15.06.2016 WAŻNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z NADCHODZĄCĄ ZMIANĄ DEPOZYTÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH W ZWIĄZKU Z REFERENDUM W SPRAWIE WYSTĄPIENIA WIELKIEJ BRYTANII Z UNII EUROPEJSKIEJ Szanowni Klienci, Działając

Bardziej szczegółowo

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem.

Do końca 2003 roku Giełda wprowadziła promocyjne opłaty transakcyjne obniżone o 50% od ustalonych regulaminem. Opcje na GPW 22 września 2003 r. Giełda Papierów Wartościowych rozpoczęła obrót opcjami kupna oraz opcjami sprzedaży na indeks WIG20. Wprowadzenie tego instrumentu stanowi uzupełnienie oferty instrumentów

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A.

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA PRZEZ DOM MAKLERSKI COPERNICUS SECURITIES S.A. Copernicus Securities S.A. został zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG)

Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) www.pokonac-rynek.pl Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego (SZOG) Opracował: Łukasz Zymiera na podstawie: Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego, obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA

POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA POLITYKA DZIAŁANIA W NAJLEPIEJ POJĘTYM INTERESIE KLIENTA Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., działając zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU I ROZLICZEŃ DLA RYNKU UPRAWNIEŃ DO EMISJI Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 96/21/16 z dnia 04 kwietnia 2016 roku wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku. Strona 1 z 11 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE

SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE Biuro Maklerskie SYSTEM UTP NA GPW W WARSZAWIE 1/7 15 kwietnia 2013 roku Warset system informatyczny dotychczas obsługujący GPW zastąpiony zostaje przez UTP (Universal Trading Platform - Uniwersalna Platforma

Bardziej szczegółowo

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP

Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Specjalny Raport Portalu Inwestycje-Gieldowe.pl Zmiana systemu WARSET na UTP Spis treści System znany z NYSE Euronext także na GPW...2 Skrócenie czasu notowań...3 Zmiany w zleceniach giełdowych...4 1.Nowości

Bardziej szczegółowo

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi

Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi Organizacja notowań na RIF i obrót instrumentami finansowymi Harmonogram sesji Notowania kontraktami terminowymi na indeks TGe24 na sesji giełdowej odbywają się od poniedziałku do piątku, w dni robocze.

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Inwestuj na Forex i odbierz smartfona POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Inwestuj na Forex i odbierz smartfona" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja

Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja Pierwsze kroki w mforex Trader Instrukcja mforex@mbank.pl 22 697 4774 mforex.pl Spis treści 1. Instalacja platformy... 3 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FUNDUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 2 z 3 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZY Kod OWU: UB_OLIR132 W poszczególnych Strategiach inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Ryzykować trzeba umieć - załóż konto i odbierz nagrody" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie Kapitałem mforex Klaudia Morawska, Warszawa, 23.09.2015 r. Rynek FX W skrócie FX, to międzynarodowy rynek walutowy. Jest to rynek międzybankowy, utworzony w roku 1971, kiedy to kursy walut

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ

PODSUMOWANIE POLITYKA NAJLEPSZEGO OPROCENTOWANIA I WYKONYWANIA ZLECEŃ G O L D E N B U R G G R O U P L T D Siafi Street, Porto Bello BLD, 3rd Floor, Office 30 3, 3042 Limassol, Cyprus P +357 2503 0299, F +357 2403 0076, info@fxglobal.com Reg. No: HE328474, TAX Reg. No: CY10328474B

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD

Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD Podręcznik do platformy MetaTrader dla STP NDD 1. Wstęp Oferta STP NDD skierowana jest do tych Klientów, którzy pragną wykorzystać dodatkowe możliwości wynikające z dostępu do rynku międzybankowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej*

TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku. BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM 0 0 Stała opłata zgodnie z opisem poniżej* 1. Ogólne Tytuł Opłata miesięczna za prowadzenie Rachunku BASIC, STANDARD, PROFESSIONAL TABELA OPŁAT I PROWIZJI z dnia 24 września 2016 roku BASIC PREMIUM, STANDARD PREMIUM, PROFESSIONAL PREMIUM PROFESSIONAL

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW

Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW Minimalne warunki animowania instrumentów notowanych na rynku głównym GPW I. Akcje spółek z segmentu TOP5 dla kursów nie większych niż 1 zł 0,03 zł, dla kursów większych od 1 zł, ale nie większych niż

Bardziej szczegółowo

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH

X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. ArbitraŜ z wykorzystaniem kontraktów terminowych FW20 oraz PLNCASH Tomasz Uściński, XTB Wall Street, Zakopane 2007 1 ArbitraŜ MoŜliwość osiągania zysków bez ryzyka z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 1 kwietnia 2012 r. 27.03.2012 1

Regulamin. z dnia 1 kwietnia 2012 r. 27.03.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza

Akcje. Akcje. GPW - charakterystyka. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Prawa akcjonariusza Akcje Akcje Akcja papier wartościowy oznaczający prawo jej posiadacza do współwłasności majątku emitenta, czyli spółki akcyjnej Prawa akcjonariusza Podział akcji: akcje imienne i na okaziciela akcje zwykłe

Bardziej szczegółowo

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów:

Inwestorzy mogą składać zlecenia na giełdę jedynie poprzez biura maklerskie, w których mają rachunki. Można je złożyć na kilka sposobów: Zlecenia na giełdzie Aby kupić albo sprzedać papiery wartościowe na giełdzie inwestor musi złożyć zlecenie za pośrednictwem domu maklerskiego. Zlecenie to właśnie informacja o tym, co i na jakich warunkach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Organizacja obrotu giełdowego

Organizacja obrotu giełdowego Organizacja obrotu giełdowego Notowania na warszawskiej giełdzie prowadzone są w systemie obrotu WARSET. System WARSET zapewnia pełną automatyzację przekazywania zleceń i zawierania transakcji, sprawny

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości

Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości Ćwiczenia 1 Wstępne wiadomości 1.Wyszukaj i uzupełnij brakujące definicje: rynek finansowy (financial market) instrument finansowy (financial instrument) papier wartościowy (security) 2. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem

Wielokrotne zamknięcie przez. Zlecenie po cenie rynkowej. Zlecenie oczekujące z limitem Jesteś tu: Bossa.pl» Edukacja» Forex» Wprowadzenie» Rodzaje zleceń Platforma transakcyjna BOSSAFX dopuszcza składanie zarówno zleceń natychmiastowych jak i oczekujących o wolumenie od 0.01 do 30 lotów

Bardziej szczegółowo

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie?

Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? Czy mogę zająć pozycje przeciwstawne w jednym instrumencie? Jesteś tu: Bossa.pl Jaki jest limit odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej dla zleceń oczekujących? W normalnych warunkach rynkowych nie ma limitu odległości ceny aktywacji od ceny rynkowej (wyjątek

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw efektywności energetycznej Zatwierdzone Uchwałą Zarządu nr 59/15/14 z dnia 13 marca 2014 r. wchodzą w życie z dniem 21 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r.

Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW. Warszawa, 28 maja 2014 r. Walutowe kontrakty terminowe notowane na GPW Warszawa, 28 maja 2014 r. STANDARD USD/PLN EUR/PLN CHF/PLN Standard kontraktu: Wielkość kontraktu: 1.000 jednostek waluty Kwotowanie: za 100 jednostek Godziny

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin promocji Książka za aktywność 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin promocji "Książka za aktywność" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsza Promocja nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. OPCJE Opcja jest prawem do kupna lub sprzedaży określonego towaru po określonej cenie oraz w z góry określonym terminie. Stanowią formę zabezpieczenia ekonomicznego dotyczącego ryzyka niekorzystnej zmiany

Bardziej szczegółowo

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360

HANDEL OPCJAMI W PLATFORMIE DEALBOOK 360 Otwórz konto opcyjne w GFT lub dodaj możliwość inwestowania w opcje do istniejącego konta forex lub CFD, dzięki czemu będziesz mógł monitorować rynek 24 godziny na dobę, 5 dni w tygodniu. Nowy panel opcyjny

Bardziej szczegółowo

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Corporate actions Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Corporate actions Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie do postanowień umownych wynikających z treści Umowy

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1

Charakterystyka. instrumentów finansowych i opis ryzyka AG1006TMS10 1 instrumentów finansowych i opis ryzyka I. WPROWADZENIE II. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie Klientom istoty instrumentów finansowych rynku nieregulowanego (OTC) oraz powiadomienie o ryzykach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 Sprawozdanie Zarządu X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014 1 Czynniki Ryzyka i Zagrożenia Jednym z najważniejszych czynników ryzyka, wpływających na zdolność

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA

MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA MATEMATYKA NAJPEWNIEJSZYM KAPITAŁEM ABSOLWENTA projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lic. Michał Boczek Stypendysta projektu Matematyka najpewniejszym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Lokaty dwuwalutowe

Regulamin Lokaty dwuwalutowe Regulamin Lokaty dwuwalutowe Warszawa, Listopad 2013 mbank.pl Spis treści: Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Warunki transakcji...3 Rozdział III Zasady rozliczania transakcji...3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r. Regulamin świadczenia usług pośrednictwa oraz wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA

OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE RYZYKA Monecor (London) Limited, spółka zawierająca transakcje jako ETX Capital (ETX Capital lub my), jest upoważniona i nadzorowana przez Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku

Artykuł 32 Wycena lokat notowanych na aktywnym rynku Warszawa, dnia 1 stycznia 2010 roku WYKAZ PLANOWANYCH ZMIAN STATUTU OPERA TERRA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna, będące organem OPERA Terra

Bardziej szczegółowo

UTP Najważniejsze informacje

UTP Najważniejsze informacje UTP Najważniejsze informacje UTP - Universal Trading Platform / Uniwersalna Platforma Obrotu System wykorzystywany między innymi na giełdzie w: Nowym Jorku Paryżu Brukseli Katarze Zalety UTP Możliwość

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat strukturyzowanych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Informacje o Rynkach FX

Informacje o Rynkach FX Informacje o Rynkach FX 1. Warunki Ogólne Niniejszy dokument pt. Informacje o Rynkach zawiera informacje dotyczące oferowanych przez nas Rynków FX. Informacje o Rynkach stanowią część Umowy zawieranej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r.

Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. Nr 395/72/13 z dnia z 20 grudnia 2014 r. Szczegółowe zasady anulowania transakcji. I. Tryb postępowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. "Ferrari" POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Ferrari POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU "Ferrari" 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Konkurs nie stanowi gry losowej ani zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. 2. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy xtab

Podręcznik do platformy xtab Podręcznik do platformy xtab Wstęp 1. Wstęp XTB oferuje bezpłatne oprogramowanie do zainstalowania na tabletach, co daje możliwość pełnej kontroli nad rachunkiem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy.

Bardziej szczegółowo

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r.

(Regulamin TTO) z dnia 12 lutego 2014 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Towarowych Transakcji Opcyjnych zwany dalej Regulaminem TTO określa zasady i tryb zawierania oraz rozliczania Towarowych Transakcji Opcyjnych na podstawie Umowy Ramowej

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu

Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Szczegółowe zasady obrotu i rozliczeń dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia Biogazu Zatwierdzone Uchwałą Zarządu Nr 125/30/14 z dnia 22 maja 2014 r. wchodzą w życie z dniem 30 maja 2014 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

WSE goes global with UTP

WSE goes global with UTP GIEŁDAPAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WARSZAWIE WSE goes global with UTP UTP - nowy system transakcyjny na GPW System transakcyjny UTP (Universal Trading Platform) to nowa jakość w dziedzinie technologii na warszawskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r.

Regulamin. Natychmiastowe transakcje wymiany walut. Warszawa Październik 2012 r. Regulamin Natychmiastowe transakcje wymiany walut Warszawa Październik 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3 Rozdział II Zasady zawierania transakcji...4 1. Zawieranie transakcji z Klientami,

Bardziej szczegółowo

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP)

Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu (system UTP) Załącznik do Uchwały Nr 334/2013 Zarządu Giełdy z dnia 28 marca 2013 r. Załącznik Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Zasady obrotu instrumentami finansowymi w alternatywnym systemie obrotu

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo