Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku"

Transkrypt

1 Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 roku nr 124, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 240, poz. 1442) zwanym dalej rozporządzeniem, przedstawia sprawozdanie z działalności sporządzone za okres IV kwartałów 2013 roku. Zgodnie z 31 ust.1 rozporządzenia, kwartalne sprawozdania z działalności Funduszu sporządzone na koniec każdego kwartału, przedstawia się organowi nadzoru w terminie 60 dni od zakończenia kwartału. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach funkcji kompensacyjnej wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników, posiadających gospodarstwa rolne za szkody na mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę wyrządzono, nie był ubezpieczony, bądź rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym, wyrządzili szkodę pozostającą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a rolnik nie miał ubezpieczenia obowiązkowego. UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym (art. 98 ust. 1 ustawy), a także na mieniu w przypadku wystąpienia znacznej szkody osobowej u któregokolwiek uczestnika zdarzenia w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, a nie ustalono jego tożsamości. Ponadto w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń, Fundusz zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu ww. umów ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, a także z obowiązkowych ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz z ubezpieczeń wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek ubezpieczenia (art. 98 ust. 2 ustawy). Ustawa w art. 98 ust. 2 pkt. 2 przewiduje, że Fundusz zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń na życie. Ustawa nakłada na Fundusz obowiązek zaspokajania roszczeń osób uprawnionych, także w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (art. 98 ust. 2 ustawy).

2 Po wypłacie odszkodowania, na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany dochodzić roszczenia regresowego od sprawcy szkody i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i windykacją opłat za uchylanie się od tego obowiązku, w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń określonych w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Ponadto poczynając od 1 stycznia 2004 roku, zgodnie z art. 99 ustawy, Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników). Wskazać należy również, że art. 102 ustawy nakłada na Fundusz obowiązek pełnienia funkcji ośrodka informacji, jednoznacznie określając zakres pozyskiwanych informacji i zasady ich udostępniania funkcje te Fundusz pełni od 1 lipca 2004 roku. Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wprowadzające jednolite zasady rachunkowości dla Funduszu. Powyższe przepisy mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań z działalności Funduszu sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w roku Najistotniejszą zmianę w zasadach rachunkowości UFG stanowi wprowadzenie ewidencji przychodów i kosztów działalności Funduszu zgodnie z zasadą memoriału. Przyjęcie powyższej zasady powoduje obowiązek ujęcia przez Fundusz w aktywach bilansu szacowanych kwot dochodzonych regresów wynikających z art. 110 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz szacowaną wartość dochodzonych roszczeń z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego wynikających z art. 88 ust. 1 ustawy, natomiast w pasywach bilansu szacowanych zobowiązań z tytułu szkód, które skutkują odpowiedzialnością Funduszu. Zapisy rozporządzenia wprowadzają również zmiany w zakresie prezentacji kosztów poniesionych w związku z realizacją przez Fundusz obowiązku pełnienia funkcji ośrodka informacji. Dotychczas koszty te powiększały koszty administracyjne Funduszu. W nowym ujęciu, w rachunku zysków i strat Funduszu koszty bezpośrednio związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych oraz rozwojem infrastruktury ośrodka informacji, prezentowane są jako koszty działalności statutowej. Ponadto rozporządzenie reguluje zasady ewidencji i wyceny lokat, kwestie związane z wyceną niektórych aktywów i pasywów oraz z ustaleniem wyniku finansowego.

3 Przychody Funduszu Dochodami funduszu w okresie sprawozdawczym były: wpłaty zakładów ubezpieczeń prowadzących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy; przychody z opłat, przewidzianych w art. 88 ustawy; przychody z tytułu roszczeń regresowych; przychody z lokat środków Funduszu; pozostałe przychody. a) Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych wnoszone przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych, przeznaczone na cele statutowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmują należne wpłaty krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152) wnoszone na rzecz Funduszu w ustawowo określonych terminach. Począwszy od dnia 1 stycznia 2013 roku zmianie uległa wysokość procentu składki, którą zakłady ubezpieczeń wnoszą na rzecz UFG. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. 2013, Nr 49, poz. 344), wysokość odpisu składki zwiększyła się o 0,3 pkt procentowe, z poziomu 1,0% do 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż od 1 stycznia 2011 roku został zawieszony obowiązek przeznaczania części składki otrzymanej od zakładów ubezpieczeń na rzecz funduszu pomocowego. Składka na rzecz UFG wpłacana jest przez zakłady ubezpieczeń w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym został dokonany przypis składki z ubezpieczeń obowiązkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego było 28 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 4 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 4 oddziały zagranicznych zakładów oraz 4 zakłady wykonujące działalność w ramach swobody świadczenia usług. W okresie IV kwartałów 2013 r. doszło w tym zakresie do dwóch zmian: w związku z przejęciem polskiego oddziału Groupama S.A. (działającego pod marką Proama) przez Generali PPF Holding (GPH), wszystkie zobowiązania i umowy zawarte przez Proama jako Groupama S.A. Odział w Polsce zostały przeniesione na Česká Pojišťovna S.A. Oddział w Polsce, który z dniem 1 stycznia br. stał się Członkiem UFG, w związku z wpłynięciem do UFG potwierdzenia zawarcia przez Greenval Insurance Company Ltd. (swoboda świadczenia usług z siedzibą w Irlandii) pierwszej umowy ubezpieczenia OC, w dniu 12 września br. został on wpisany do Księgi Członków UFG.

4 Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2013 roku wyniosły ,99 zł, w tym przychody: zakładów krajowych ,01 zł, zakładów zagranicznych łącznie (oddziały, działalność transgraniczna) ,98 zł. Przychody ze składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w ujęciu memoriałowym) z wyszczególnieniem zakładów ubezpieczeń płatników składki (w zł) Lp. Zakład ubezpieczeń Komunikacyjne Rolne Krajowe zakłady ubezpieczeń Razem IV kwartały 2013 r. 1 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA S.A , , ,65 2 AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A ,72 0, ,72 3 AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A ,92 0, ,92 4 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group ,97 0, ,97 5 BRE UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A ,64 0, ,64 6 COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , ,31 7 CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , , ,88 8 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A , , ,43 9 GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ,67 0, ,67 10 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , ,74 11 LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A ,15 0, ,15 12 MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , , ,28 13 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "PARTNER" S.A. 5,20 0,00 5,20 14 POCZTOWE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych ,13 0, ,13 15 GOTHAER TU S.A , , ,61 16 POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A , , ,08 17 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" , , ,26 18 Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" ,21 160, ,10 19 UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , , ,27 20 Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A , , ,00 Oddziały razem , , ,01 21 AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce ,74 0, ,74 22 AIG EUROPE LIMITED Sp.z o.o ,56 0, ,56 23 Ceska pojistovna S.A. Oddział w Polsce ,04 0, ,04 24 LIBERTY SEGUROS, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce ,36 0, ,36 Swoboda świadczenia usług razem ,70 0, ,70 25 GREENVAL INSURANCE Company Ltd ,69 0, ,69 26 TU BTA SE w Polsce ,64 0, ,64 27 TVM zakelijk N.V ,23 0, ,23 28 UPS International Insurance Limited 1 193,72 0, ,72 razem ,28 0, ,28 Ogółem , , ,99

5 Struktura składki wnoszonej na rzecz UFG przez jej członków według stanu na dzień r. COMPENSA 4,23% ALLIANZ 4,47% UNIQA 4,09% InterRisk 3,73% Generali 3,45% TUW TUW 3,23% Ceska pojistovna 2,90% LINK4 2,74% MTU 6,59% pozostałe 12,61% STU ERGO HESTIA 7,31% WARTA 13,74% PZU 30,90% W okresie IV kwartałów 2013 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, przychody UFG ze składek zakładów ubezpieczeń uległy zwiększeniu o ,19 zł, tj. o 26,19%, co wyłącznie wynikło z podwyższenia odpisu składki na rzecz UFG. W warunkach porównywalnych (według danych UFG) przychody Funduszu ze składek zmniejszyły się, w stosunku do IV kwartałów 2012 r. o ,56 zł, tj. o 2,93%, w tym przychody ze składek od krajowych zakładów zmniejszyły się o ,50 zł tj. o 5,29%, zaś od zakładów zagranicznych wzrosły o ,93 zł tj. o 31,74%. b) Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy Zgodnie z rozporządzeniem od 1 stycznia 2013 roku przychody z tytułu opłat prezentowane są w ujęciu memoriałowym. Należności z tytułu dochodzonych opłat, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących, prezentowane są w aktywach bilansu. Stanowi to zmianę w stosunku do przepisów obowiązujących w tym zakresie do końca 2012 roku, kiedy to Fundusz przy ewidencji przychodów z tytułu dochodzonych opłat stosował metodę kasową, natomiast należności z tych tytułów ewidencjonowane były pozabilansowo. W okresie IV kwartałów 2013 roku przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyniosły łącznie ,60 zł. Przychody brutto z tytułu opłat w okresie IV kwartałów 2013 r. Lp. Opłaty Kwota (w zł) Struktura (w %) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,48 99,91 2. OC rolników ,12 0,09 Razem ,60 100,00

6 Liczba zarejestrowanych zawiadomień i wystawionych wezwań do zapłaty z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych w okresie IV kwartałów 2013 r.(w szt.) Tytuł Zawiadomienia Wezwania Ogółem w tym: 1. OC komunikacyjne w tym: 1.1 organy obowiązane w tym: - policja organy rejestrowe (wydziały komunikacji) organy celne Straż Graniczna Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) organy uprawnione w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego UFG w tym: - Ośrodek Informacji z likwidacji szkód Wydziały Opłat OC rolne w tym: 2.1 organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) organy uprawnione w tym: - starosta UFG W okresie sprawozdawczym, UFG wystawił wezwań do uiszczenia opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w okresie IV kwartałów 2012 r wezwań), co stanowiło wzrost o 23,60% r/r, z czego: wezwań (tj. 35,93% ogółu) było efektem ustaleń własnych Funduszu, zaś wezwań (tj. 64,07% ogółu) było skutkiem zawiadomień od organów zewnętrznych. Tak znaczny wzrost liczby wygenerowanych wezwań ogółem w IV kwartałach 2013 r. w stosunku do 2012 roku wynikał głównie z przyspieszonego, dzięki automatyzacji części operacji, procesu weryfikacji i wysyłania wezwań. Szczegółowa analiza wezwań komunikacyjnych wystawionych przez UFG w oparciu o zawiadomienia zewnętrzne przedstawiona jest na wykresie nr 5 i wskazuje na dominujące znaczenie kontroli przeprowadzanych przez Policję. Na koniec IV kwartałów 2013 roku z tego źródła wygenerowano największą liczbę wezwań ( wezwania), co stanowiło 46,34% wezwań komunikacyjnych ogółem, przy wzroście o 2,6% r/r.

7 c) przychody z tytułu regresów Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny prowadzi windykację roszczeń regresowych w dwóch reżimach prawnych. Na podstawie przepisu art. 110 ust. 1 ustawy Fundusz, z chwilą wypłaty odszkodowania, nabywa prawo do żądania zwrotu wypłaconego odszkodowania lub świadczenia od sprawcy szkody i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Ten stan prawny dotyczy jednak tylko regresów ze szkód powstałych po dniu 1 stycznia 2004 roku. Mimo długotrwałego procesu windykacji, niewielka już część roszczeń regresowych nadal wywodzi się sprzed tej daty i windykowana jest na podstawie art kc (subrogacja, polegająca na zmianie podmiotowej, dokonującej się z mocy ustawy przez fakt zapłaty obcego długu uchwała Sądu Najwyższego z roku sygn. akt III CZP 98/95). Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, analogicznie jak w przypadku przychodów z tytułu opłat, przychody z tytułu dochodzonych roszczeń regresowych prezentowane są w ujęciu memoriałowym. Należności z tytułu dochodzonych regresów, po uwzględnieniu odpisów aktualizujących, prezentowane są w aktywach bilansu. Stanowi to zmianę w stosunku do przepisów obowiązujących w tym zakresie do końca 2012 roku, kiedy to Fundusz przy ewidencji przychodów z tytułu dochodzonych regresów stosował metodę kasową, natomiast należności z tych tytułów ewidencjonowane były pozabilansowo. Postępowanie regresowe odbywa się dwuetapowo. W pierwszej fazie postępowania regresowego Fundusz dochodzi roszczeń regresowych wzywając podmiot zobowiązany do dobrowolnej zapłaty spełnionego świadczenia. W fazie drugiej tj. w przypadku nieuregulowania należnego roszczenia, w trybie dobrowolnym, Fundusz wszczyna postępowanie przed sądem powszechnym. W kolejnej fazie postępowania Fundusz prowadzi windykację zasądzonych należności na podstawie orzeczeń sądowych. Zatem dochody z tytułu regresów uzyskiwane są w formie dobrowolnej oraz w drodze postępowania sądowego, a na każdym z tych etapów możliwe jest zawieranie ugód sądowych i pozasądowych. W okresie IV kwartałów 2013 roku przychody z tytułu roszczeń regresowych wyniosły ,96 zł. Lp. Regresy Kwota (w zł) Struktura (w %) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,37 97,60 2. OC rolników ,59 2,40 Razem ,96 100,00

8 Łącznie, na dzień 31 grudnia 2013 roku (w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym) prowadzono postępowań regresowych, zaś na koniec IV kwartału 2012 r Większa liczba obsługiwanych spraw ogółem jest konsekwencją mniejszej liczby spraw zakończonych oraz większej liczby spraw nowo-zarejestrowanych. Zestawienie liczby spraw regresowych w toku Lp. Rodzaj zobowiązania / okres IV kwartały 2013 r. 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: sprawy nowe sprawy zakończone OC rolników : sprawy nowe 61 - sprawy zakończone 48 Razem

9 Przychody Funduszu podsumowanie Lp. Wyszczególnienie Kwota (w zł) Struktura (w %) I. Przychody statutowe ,80 99,22 1. Składki z ubezpieczeń obowiązkowych ,99 49,33 2. Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu 0,00 0,00 Fundusz pomocowy* 0,00 0,00 3. Opłaty ,60 35,90 4. Regresy ,96 13,88 5. Zwroty od syndyków 0,00 0,00 6. Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 0,00 0,00 7. Pozostałe przychody z działalności statutowej ,25 0,11 II. Przychody pozastatutowe ,38 0,78 1. Przychody z lokat funduszu statutowego ,46 0,72 Przychody z lokat funduszu pomocowego* ,33 2. Pozostałe przychody operacyjne ,47 0,06 3. Pozostałe przychody finansowe 7 976,45 0,00 Ogółem (I+II) ,18 100,00 * Dane dot. funduszu pomocowego nie mają wpływu na wynik finansowy UFG. Pozostałe przychody finansowe 7 976,45 Pozostałe przychody operacyjne ,47 Przychody z lokat funduszu statutowego ,46 Pozostałe przychody z działalności statutowej ,25 Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 0,00 Zwroty od syndyków 0,00 Regresy ,96 Opłaty ,60 Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu 0,00 Składki z ubezpieczeń obowiązkowych ,99

10 Koszty Funduszu Do podstawowych kosztów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II a) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowiące tzw. działalność podstawową Funduszu, obejmują zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem kosztów likwidacji szkód oraz zwrotów odszkodowań. Szczegółowe zadania w tym zakresie określa art. 98 ust. 1 i 1a ustawy. Akta szkodowe przekazywane są do Funduszu za pośrednictwem zakładów ubezpieczeń członków Funduszu, które kompletują dokumentację szkodową oraz dokonują likwidacji szkód. Począwszy od 1 stycznia 2013 roku, zgodnie z rozporządzeniem zmianie uległa prezentacja zwrotów odszkodowań od zakładów ubezpieczeń oraz PBUK, które w bieżącym okresie sprawozdawczym zmniejszają wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Stanowi to zmianę w stosunku do przepisów obowiązujących w tym zakresie do końca 2012 roku, kiedy to Fundusz zwroty odszkodowań ujmował jako przychody Funduszu. W okresie IV kwartałów 2013 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wynosiły ,26 zł, w tym: odszkodowania i świadczenia ,60 zł, renty ,05 zł, koszty likwidacji szkód ,74 zł, zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość odszkodowań i świadczeń) ,13 zł. Zestawienie wypłat odszkodowań i świadczeń oraz rent w rozbiciu na rodzaj ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2013 roku (w zł) Kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń Kwota wypłaconych rent Koszty likwidacji szkód Zwroty odszkodowań Ogółem OC komunikacyjne (w zł), w tym: , , , , ,79 - nierezydenci , , , , ,62 OC rolników (w zł), w tym: , , , , ,47 - nierezydenci 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 Ogółem , , , , ,26

11 W okresie sprawozdawczym do Funduszu wpłynęło ogółem szkód (w porównaniu do w okresie IV kwartałów 2012 r.), co stanowiło spadek o 2,31% r/r, w tym: szkód z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 77 szkód z ubezpieczenia OC rolników. Spadek jest skutkiem wpływu mniejszej liczby szkód zarówno z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (o 2,07% r/r), jak również z obowiązkowego ubezpieczenia OC rolników (o 18,09% r/r). W okresie IV kwartałów 2013 roku odmówiono wypłaty w szkodach ogółem (w porównaniu do decyzji w okresie IV kwartałów 2012 r.), co stanowi wzrost o 2,08% r/r, w tym: odmów dotyczyło szkód komunikacyjnych oraz 34 szkód rolnych. Wśród decyzji o odmowie wypłaty odszkodowań i świadczeń: 61,73%(1.242 szt.) stanowiły odmowy kompetencyjne, podjęte na skutek ustalenia przez Fundusz istnienia ochrony ubezpieczeniowej i zwrotu akt do zakładu ubezpieczeń, zaś 38,27% (770 szt.) stanowiły odmowy merytoryczne, podjęte w wyniku działań i wnikliwej analizy dokonanej przez pracowników Funduszu w sytuacjach, gdy brak jest dowodów na istnienie niezidentyfikowanego sprawcy zdarzenia, jak również gdy istnieją przesłanki wyłącznej winy poszkodowanego lub przedawnienia roszczeń. W okresie IV kwartałów 2013 roku Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w szkodach (w porównaniu do w okresie IV kwartałów 2012 r.), co stanowiło wzrost o 8,29% r/r, w tym: świadczeń w szkodach spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (72,51%), świadczeń w szkodach wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (27,49%). W ogólnej liczbie świadczeń, zdecydowanie przeważały świadczenia ze szkód komunikacyjnych, które stanowiły 98,88% ogółu świadczeń, podczas gdy na szkody rolne przypadło tylko 1,12%. W analogicznym okresie roku ubiegłego, było to odpowiednio: 98,67% i 1,33%. Na dzień 31 grudnia 2013 roku w obsłudze Funduszu znajdowało się 908 rent z działalności podstawowej (w porównaniu do 993 rent na dzień 31 grudnia 2012 r.), co stanowiło spadek o 8,56% r/r, z czego: 510 rent dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (56,17%), 398 rent wynikało ze szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (43,83%). W ogólnej liczbie rent, zdecydowanie przeważały renty ze szkód komunikacyjnych, które stanowiły 99,34% ogółu rent, podczas gdy renty ze szkód rolnych tylko 0,66%. W analogicznym okresie roku ubiegłego, było to odpowiednio: 99,19% i 0,81%.

12 Zestawienie liczby szkód i rent z działalności podstawowej w okresie IV kwartałów 2013 roku Lp. Rodzaj szkody/renty Liczba szkód zgłoszonych Liczba szkód odmówionych Liczba szkód wypłaconych** Liczba rent w obsłudze 1. OC komunikacyjne, w tym: nieubezpieczony posiadacz a) pojazdu brak tożsamości posiadacza b) pojazdu lub kierowcy OC rolników, w tym: w tym: a) nieubezpieczony rolnik b) brak tożsamości rolnika* Ogółem * dotyczy szkód zaistniałych do dnia 31 grudnia 2003 roku ** pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie Od 1 stycznia 2013 roku dochodzone zwroty odszkodowań ujmowane są jako zmniejszenie wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń Łączna wartość zwrotów odszkodowań w okresie IV kwartałów 2013 roku wyniosła ,13 zł, Łączna liczba nowych wniosków o zwrot odszkodowań wysłanych przez Fundusz do zakładów ubezpieczeń w analizowanym okresie sprawozdawczym wyniosła 552 (w porównaniu do 615 w okresie IV kwartałów 2012 r.), co stanowiło spadek o 10,24% r/r. Lp. Wyszczególnienie Zwroty odszkodowań krajowe i zagraniczne IV kwartały 2013 r. Liczba wystawionych wniosków o zwrot odszkodowania Kwota należnych zwrotów (w zł) 1. Zwroty odszkodowań krajowe ,26 2. Zwroty odszkodowań zagraniczne ,87 Razem ,13

13 b) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń działu I i II obejmują zobowiązania z tytułu szkód w przypadku zaspakajania przez Fundusz roszczeń osób uprawnionych z umów określonych w art. 4 ustawy w związku z ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń lub wystąpienia innych przyczyn określonych w art. 98 ust. 2 ustawy. Ta pozycja kosztów uwzględnia koszty likwidacji szkód oraz zwroty odszkodowań. Akta szkodowe przejmowane są od syndyków masy upadłości, a także bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń, wykonujących działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC. W okresie IV kwartałów 2013 r. zgłoszono do Funduszu 10 szkód z upadłych zakładów ubezpieczeń. Wszystkie zgłoszone szkody dotyczyły TUiR Polisa S.A. W analizowanym okresie sprawozdawczym liczba rent z upadłości zmniejszyła się do 278 rent (z 312 rent w analogicznym okresie roku ubiegłego), tj. o 10,89% r/r, co wynika z procesu systematycznej weryfikacji spraw pod kątem tego, czy poszkodowanemu nadal przysługuje prawo do pobierania świadczeń rentowych oraz z kontynuowania procesu kapitalizacji należnych świadczeń. W okresie IV kwartałów 2013 roku łączna wartość wypłaconych świadczeń i odszkodowań z tytułu upadłości wyniosła ,37 zł (plan w wysokości ,00 zł wykonany został w 100,51%), z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,34 zł, wypłacone renty ,17 zł, koszty likwidacji szkód ,44 zł, zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość wypłat) ,58 zł. Wypłacone odszkodowania i świadczenia oraz renty z tytułu zobowiązań upadłych zakładów ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2013 r. (w zł) Lp. Nazwa zakładu ubezpieczeń Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota wypłaconych rent Koszty likwidacji szkód Zwroty odszkodowań Ogółem 1. ZU "Westa" 0,00 0,00 14,00 0,00 14,00 2. PTU Gryf , , ,01 0, ,69 3. ZU Hestja 450, , ,48 0, ,20 4. TU Fenix , , ,45 0, ,70 5. TU-R Polisa , , , , ,56 6. TUiR Gwarant 177, , ,37 0, ,22 Razem , , , , ,37

14 Struktura wartości wypłat według rodzajów świadczeń z upadłych zakładów ubezpieczeń (z wyłączeniem kosztów likwidacji i zwrotów odszkodowań) na dzień 31 grudnia 2013 roku (w %) OGÓŁEM 31,97 68,03 GWARANT 0,09 99,91 POLISA 30,84 69,16 FENIX 18,07 81,93 HESTJA 0,08 99,92 GRYF 47,66 52,34 Odszkodowania Renty **** W okresie IV kwartałów 2013 roku Fundusz wypłacił ogółem z działalności podstawowej i z upadłości zakładów ubezpieczeń, z tytułu odszkodowań i świadczeń oraz rent kwotę ,34 zł Kwoty odszkodowań i rent ogółem według tytułu wypłaty w okresie IV kwartałów 2013 r. (w zł) ogółem ,63 z upadłości ,37 z działalności podstawowej ,26

15 Koszty Funduszu podsumowanie Lp. Wyszczególnienie Kwota Struktura (w zł) (w %) I. Koszty statutowe ,01 82,90 1. Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych ,26 30,20 2. Odszkodowania z upadłości lub likwidacji ,37 3,66 3. Koszty windykacji opłat i regresów ,58 2,33 4. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych ,81 8,29 5. Koszty ośrodka informacji ,13 11,34 6. Pozostałe koszty działalności statutowej ,86 27,08 II. Koszty pozastatutowe ,62 17,10 1. Koszty administracyjne ,62 17,03 2. Koszty z działalności lokacyjnej 1 422,31 0,00 3. Pozostałe koszty operacyjne ,01 0,07 4. Pozostałe koszty finansowe 4 164,68 0,00 Ogółem (I+II) ,63 100,00 Pozostałe koszty finansowe 4 164,68 Pozostałe koszty operacyjne ,01 Koszty z działalności lokacyjnej 1 422,31 Koszty administracyjne ,62 Pozostałe koszty działalności statutowej ,86 Koszty ośrodka informacji ,13 Koszty windykacji opłat i regresów ,58 Odszkodowania z upadłości lub likwidacji ,37 Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych ,26 W okresie IV kwartałów 2013 roku wynik finansowy z działalności UFG ukształtował się na poziomie ,55 zł.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna

Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna Prospekt spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Generała Józefa Bema 2, 50-265 Wrocław zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ

ogólne WARUNKI UBEZPIECZENIA OCHRONY PRAWNEJ Spis treści Rozdział I Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ochrony Prawnej 3 Postanowienia ogólne 3 Warunki ubezpieczenia 4 Sposób korzystania z ubezpieczenia ochrony prawnej 6 Sposób korzystania z ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Mistrzowska Inwestycja 4 KOD: OWU/MISIN/01/1407 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r.

Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Raport o wypłacalności zakładów ubezpieczeń według stanu na dzień 30 czerwca 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego 2008 Celem analizy było sprawdzenie spełniania przez zakłady ubezpieczeń wymogów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. GRUPA KAPITAŁOWA TOYA S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 października 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12. KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 21 marca 2014 r. Warszawa, dnia 7 kwietnia 2014 r. Poz. 12 KOMUNIKAT Nr 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A... 4 1. Informacje ogólne... 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY

Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY Vistula Group S. A. PROSPEKT EMISYJNY www.vistulagroup.pl Niniejszy Prospekt Emisyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym: - 40.000.000

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek

Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek ubezpieczenia Ogólne warunki ubezpieczenia Złoty Środek indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Nauczycieli, Instruktorów i Wychowawców POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I

Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA. z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I. Przepisy wspólne DZIAŁ I Kancelaria Sejmu s. 1/64 Dz.U. 1982 Nr 30 poz. 210 USTAWA z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1443. CZĘŚĆ I SPÓŁDZIELNIE TYTUŁ I Przepisy wspólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych

OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA Odpowiedzialności Cywilnej z Tytułu Zawodowego Udzielania Świadczeń Zdrowotnych ubezpieczenia AA/ZUS/OWU/3.00 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejsze Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus

Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki Ubezpieczenia Utrata Zysku 10 Plus Warunki ubezpieczenia Postanowienia wstępne 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia do Grupowej Umowy Ubezpieczenia od Utraty Zysku 10 plus z dnia 24.07.2013 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE CFI HOLDING S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wrocław, marzec 2015 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo