Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku"

Transkrypt

1 Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 roku nr 124, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 240, poz. 1442) zwanym dalej rozporządzeniem, przedstawia sprawozdanie z działalności za okres IV kwartałów 2014 roku. Zgodnie z 31 ust.1 rozporządzenia, kwartalne sprawozdania z działalności Funduszu sporządzone na koniec każdego kwartału przedstawia się organowi nadzoru, w terminie 60 dni od zakończenia kwartału. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach funkcji kompensacyjnej wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników, posiadających gospodarstwa rolne za szkody na mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę wyrządzono, nie był ubezpieczony, bądź rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym, wyrządzili szkodę pozostającą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a rolnik nie miał ubezpieczenia obowiązkowego. UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym a także na mieniu w przypadku wystąpienia znacznej szkody osobowej u któregokolwiek uczestnika zdarzenia w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, a nie ustalono jego tożsamości (art. 98 ust. 1 ustawy). Ponadto w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń, Fundusz zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu ww. umów ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, a także z obowiązkowych ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz z ubezpieczeń wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek ubezpieczenia (art. 98 ust. 2 ustawy). Ustawa w art. 98 ust. 2 pkt. 2 przewiduje, że Fundusz zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń na życie. Ustawa nakłada na Fundusz obowiązek zaspokajania roszczeń osób uprawnionych, także w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (art. 98 ust. 2 ustawy).

2 Po wypłacie odszkodowania, na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany dochodzić roszczenia regresowego od sprawcy szkody i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Również, na podstawie Art. 14 ust. 4a ustawy, w przypadku ustalenia na rzecz Fundusz odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Fundusz dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i windykacją opłat za uchylanie się od tego obowiązku, w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń określonych w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Ponadto poczynając od 1 stycznia 2004 roku, zgodnie z art. 99 ustawy, Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników). Wskazać należy również, że art. 102 ustawy nakłada na Fundusz obowiązek pełnienia funkcji ośrodka informacji, jednoznacznie określając zakres pozyskiwanych informacji i zasady ich udostępniania funkcje te Fundusz pełni od 1 lipca 2004 roku.

3 Przychody Funduszu Do podstawowych przychodów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: przychody ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy; przychody z opłat, przewidzianych w art. 88 ustawy oraz przychody z tytułu roszczeń regresowych. a) Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych wnoszone przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych, przeznaczone na cele statutowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmują należne wpłaty krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152) wnoszone na rzecz Funduszu w ustawowo określonych terminach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. 2013, Nr 49, poz. 344), wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż od 1 stycznia 2011 roku został zawieszony obowiązek przeznaczania części składki otrzymanej od zakładów ubezpieczeń na rzecz funduszu pomocowego. Składka na rzecz UFG wpłacana jest przez zakłady ubezpieczeń w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym został dokonany przypis składki z ubezpieczeń obowiązkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozostawało 27 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 4 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 5 oddziałów zagranicznych zakładów oraz 3 zakłady wykonujące działalność w ramach swobody świadczenia usług. Poniżej, przedstawiono wydarzenia, które nastąpiły w okresie IV kwartałów i skutkujące zmianami po stronie niektórych Członków Funduszu tj.: w dniu 14 stycznia, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu polskiego oddziału Spółki BTA Insurance Company SE do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Dyrektor oddziału Spółki poinformował UFG o rozpoczęciu zawierania umów z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych od dnia 1 lutego 2014 roku (do dnia 31 stycznia br. zakład prowadził działalność w trybie swobody świadczenia usług), w dniu 31 października Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców dokonano wpisu połączenia Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (jako spółki przejmującej) z MTU Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. (jako spółką przejmowaną).

4 Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosły ,87 zł, w tym przychody: zakładów krajowych ,70 zł, zakładów zagranicznych łącznie (oddziały, swoboda świadczenia usług) ,17 zł. Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosła mln zł i w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku zmniejszyła się o 338 mln zł. Przychody UFG ze składek zakładów ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2014 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zmniejszyły się o ,12 zł, tj. o 3,70%, w tym przychody ze składek od krajowych zakładów zmniejszyły się o ,31 zł, tj. o 5,31%, zaś od zakładów zagranicznych wzrosły o ,19 zł, tj. o 13,41%. Przychody ze składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w ujęciu memoriałowym) z wyszczególnieniem zakładów ubezpieczeń płatników składki (w zł) Krajowe zakłady ubezpieczeń Zakład ubezpieczeń Komunikacyjne Rolne Razem Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA S.A , , , , , ,65 2 AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A , ,72 0,00 0, , ,72 3 AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A , ,92 0,00 0, , ,92 4 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , ,97 0,00 0, , ,97 5 BRE UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A , ,64 0,00 0, , ,64 6 COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , , , , ,31 7 CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , , , , , ,88 8 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.** , , , , , ,71 9 GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ,67 0,00 0, , ,67 10 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , , , , ,74 11 LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ,15 0,00 0, , , Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "PARTNER" S.A. 5,20 5,20 0,00 0,00 5,20 5, POCZTOWE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , ,13 0,00 0, , , GOTHAER TU S.A , , , , , , POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A , , , , , , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" , , , , , , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" , ,21 123,05 160, , , UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , , , , , , Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A , , , , , ,00 Oddziały razem , , , , , , AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce , ,74 0,00 0, , , AIG EUROPE LIMITED Sp.z o.o , ,56 0,00 0, , , Ceska pojistovna S.A. Oddział w Polsce , ,04 0,00 0, , , LIBERTY SEGUROS, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce , ,36 0,00 0, , , TU BTA SE Oddział w Polsce* , ,64 0,00 0, , ,64 razem , ,34 0,00 0, , ,34

5 Swoboda świadczenia usług 25. GREENVAL INSURANCE Company Ltd , ,69 0,00 0, , , TVM zakelijk N.V , ,23 0,00 0, , , UPS International Insurance Limited 905, ,72 0,00 0,00 905, ,72 razem , ,64 0,00 0, , ,64 Ogółem , , , , , ,99 *TU BTA SE do prowadził działalność w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług **STU Ergo Hestia od przejęło MTU Towarzystwo ubezpieczeń S.A. b) Przychody z tytułu opłat Przychody z tytułu opłat obejmują dochodzone roszczenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy wnoszonych na rzecz Funduszu z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Podstawę do naliczania w danym roku kalendarzowym wysokości opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2014 roku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 (Dz.U.2013 nr 1074), wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi zł, co oznacza jego wzrost o 5,0% r/r (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku wynosiło zł). Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosły łącznie ,74 zł i były wyższe w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,14 zł, tj. o 28,60% r/r. Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w podziale na rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego prezentuje poniższa tabela. Opłaty Przychody z tytułu opłat Kwota (w zł) Kwota (w zł) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,74 99, ,45 99,91 128,70 2. OC rolników ,00 0, ,12 0,09 18,82 Razem ,74 100, ,57 100,00 128,60 Podstawę do naliczania przychodów z opłat stanowią zarejestrowane zgłoszenia od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli spełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W wyniku dokonanych kontroli spełnienia ww. obowiązku, w okresie IV kwartałów 2014 roku Fundusz zarejestrował nowych spraw (w analogicznym okresie ), co stanowiło spadek o 5,36% r/r, z czego: spraw (tj. 35,74% ogółu) było efektem ustaleń własnych Funduszu, zaś spraw (tj. 64,26% ogółu) Fundusz otrzymał od zewnętrznych organów kontrolnych

6 Liczba zarejestrowanych spraw z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli Tytuł Sprawy Sprawy Ogółem , ,00 94,64 w tym: 1. OC komunikacyjne , ,27 95,48 w tym: 1) organy obowiązane , ,50 86,69 w tym: - policja , ,81 87,66 - organy rejestrowe (wydziały komunikacji) , ,94 77,22 - organy celne 287 0, ,28 131,05 - Straż Graniczna , ,82 116,26 - Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 497 0, ,66 94,31 2) organy uprawnione , ,77 115,71 w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska 367 0, ,42 110,88 - inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego 190 0, ,23 104,40 - UFG , ,12 115,87 w tym: - Ośrodek Informacji , ,59 112,43 - z likwidacji szkód , ,86 82,76 - Wydziały Opłat , ,67 125,75 2. OC rolne 646 0, ,73 47,05 w tym: 1) organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) 578 0, ,61 45,37 2) organy uprawnione 68 0, ,12 68,69 w tym: - starosta 3 0,00 6 0,01 50,00 - UFG 65 0, ,12 69,89 Zarejestrowane sprawy, po ich weryfikacji przez Pion Windykacji (w bazie polis OI UFG, CEPiK-u, zakładach ubezpieczeń, itd.), stanowiły podstawę do wystosowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwań do uiszczenia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. W okresie IV kwartałów 2014 roku UFG wystawił wezwania do uiszczenia opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w okresie IV kwartałów wezwań), co stanowiło wzrost o 10,80% r/r, z czego: wezwań (tj. 44,52% ogółu) było efektem ustaleń własnych Funduszu, zaś wezwań (tj. 55,48% ogółu) było skutkiem zawiadomień od zewnętrznych organów kontrolnych.

7 Liczba wystawionych wezwań do zapłaty z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych Tytuł Wezwania Wezwania Ogółem , ,00 110,80 w tym: 1. OC komunikacyjne , ,13 112,81 w tym: 1) organy obowiązane , ,68 98,36 w tym: - policja , ,01 102,79 - organy rejestrowe (wydziały komunikacji) , ,00 80,91 - organy celne 107 0, ,47 44,58 - Straż Graniczna , ,80 124,59 - Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 232 0, ,41 111,54 2) organy uprawnione , ,45 136,87 w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska 191 0, ,40 92,72 - inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego 158 0, ,29 107,48 - UFG , ,76 137,60 w tym: - Ośrodek Informacji , ,59 146,61 - z likwidacji szkód , ,44 92,07 - Wydziały Opłat , ,74 134,59 2. OC rolne 628 1, ,87 42,72 w tym: 1) organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) 562 0, ,68 40,87 2) organy uprawnione 66 0, ,19 69,47 w tym: - starosta 2 0,00 9 0,02 22,22 - UFG 64 0, ,17 74,42 c) Przychody z tytułu regresów Przychody z tytułu regresów obejmują dochodzone roszczenia od osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconego przez Fundusz odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust.1 ustawy powiększone o koszty likwidacji szkód z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań. Windykacja regresu UFG odbywa się w trzech etapach. W pierwszej fazie postępowania regresowego Fundusz dochodzi roszczeń regresowych wzywając podmiot zobowiązany do dobrowolnej zapłaty spełnionego świadczenia. W fazie drugiej postępowania regresowego w przypadku nieuregulowania należnego roszczenia, w trybie dobrowolnym, Fundusz wszczyna postępowanie przed sądem powszechnym. W ramach tej fazy postępowania, Fundusz prowadzi windykację zasądzonych należności na podstawie orzeczeń sądowych, wzywając dłużników do dobrowolnej zapłaty. W fazie trzeciej postępowania regresowego, jeśli okaże się, że w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania, dłużnicy w dalszym ciągu nie podejmą spłaty zasądzonych kwot, bądź nie wystąpią z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie, Fundusz przekazuje sprawę na drogę egzekucji sądowej.

8 Przychody z tytułu regresów uzyskiwane są zatem w formie dobrowolnej, jak również w wyniku postępowania sądowego lub egzekucji sądowej. Na każdym z tych etapów możliwe jest zawieranie porozumień ugodowych. Przychody z tytułu roszczeń regresowych w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosły łącznie ,58 zł i w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zwiększyły się o ,62 zł, tj. o 12,22% r/r. W podziale na rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego, przychody z tytułu roszczeń regresowych prezentuje poniższa tabela. Regresy Przychody z tytułu roszczeń regresowych Kwota Kwota (w zł) (w zł) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,38 97, ,37 97,60 111,69 2. OC rolników ,20 2, ,59 2,40 133,87 Razem ,58 100, ,96 100,00 112,22 Na dzień 31 grudnia 2014 roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie postępowań regresowych (tzw. spraw w toku) na kwotę ,81 zł (według stanu na 31 grudnia 2013 roku obsługiwane były postępowania, na kwotę ,50 zł). Zestawienie liczby spraw regresowych w podziale na rodzaj ubezpieczenia i etap postępowania Tytuł Liczba Liczba spraw spraw 1. Sprawy nowe: , ,00 103,19 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,26 103,60 - OC rolników 49 1, ,74 80,33 2. Sprawy zakończone: , ,00 188,40 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,56 189,78 - OC rolników 64 1, ,44 133,33 3. Sprawy w toku: , ,00 97,08 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,65 97,12 - OC rolników 225 1, ,35 94,14 b) w podziale na etap postępowania - windykacja dobrowolna , ,45 115,09 - windykacja sądowa 918 5, ,87 180,00 - windykacja egzekucyjna , ,67 83,88

9 Przychody Funduszu podsumowanie Wyszczególnienie (w zł) (w zł) Plan 2014 (w zł) Wykonanie planu I. Przychody statutowe , , ,00 98,28 110, Składki z ubezpieczeń obowiązkowych Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu , , ,00 96,30 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz pomocowy* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Opłaty , , ,00 103,72 128,60 4. Regresy , , ,00 89,30 112,22 5. Zwroty od syndyków 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego Pozostałe przychody z działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 194,55 218,67 II. Przychody pozastatutowe , , ,00 138,60 203, Przychody z lokat funduszu statutowego Przychody z lokat funduszu pomocowego* Pozostałe przychody operacyjne i finansowe , , ,00 141,31 139, , , ,00 91,51 85, , , ,00 134,17 954,45 Ogółem (I+II) , , ,00 98,69 111,08 * Dane dot. funduszu pomocowego nie mają wpływu na wynik finansowy UFG. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe Przychody z lokat funduszu statutowego , , , , Pozostałe przychody z działalności statutowej , ,25 Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 0,00 0,00 Zwroty od syndyków 0,00 0,00 Regresy , ,96 Opłaty , ,57 Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu 0,00 0,00 Składki z ubezpieczeń obowiązkowych , ,99

10 Koszty Funduszu Do podstawowych kosztów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II a) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowiące tzw. działalność podstawową Funduszu, obejmują zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem kosztów likwidacji szkód oraz zwrotów odszkodowań. Szczegółowe zadania w tym zakresie określa art. 98 ust. 1 i 1a ustawy. Akta szkodowe przekazywane są do Funduszu za pośrednictwem zakładów ubezpieczeń członków Funduszu, które kompletują dokumentację szkodową oraz dokonują likwidacji szkód. UFG podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie odszkodowań i świadczeń a także w przypadku przyznania dokonuje ich wypłat. Dokumentacja szkodowa poddawana jest również kontroli, co do spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez uczestników zdarzenia, a więc zarówno przez sprawcę szkody jak i poszkodowanego, jeżeli ciążył na nich obowiązek ubezpieczenia. W okresie IV kwartałów 2014 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły ,60 zł (wzrost w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,34 zł, tj. o 10,15%), w tym: odszkodowania i świadczenia ,79 zł (wzrost w porównaniu do IV kwartałów o ,19 zł tj. o 17,07%), renty ,04 zł (spadek w porównaniu do IV kwartałów o ,01zł tj. o 32,21%), koszty likwidacji szkód ,79 zł (wzrost w porównaniu do IV kwartałów o ,05 zł tj. o 25,10%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość odszkodowań i świadczeń) ,02 zł (spadek w porównaniu do IV kwartałów o ,11 zł tj. o 7,19%). Zestawienie wypłat kompensacyjnych z ubezpieczeń obowiązkowych 1. Odszkodowania i świadczenia , ,60 117,07 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,63 117,03 - nierezydenci , , ,25 b) - OC rolników, w tym: , ,97 119,11 - nierezydenci ,87 0,00 2. Renty , ,05 67,79 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,29 66,98 - nierezydenci , , ,17

11 b) - OC rolników, w tym: , ,76 182,95 - nierezydenci 0,00 0,00 3. Koszty likwidacji szkód , ,74 125,10 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,00 124,95 - nierezydenci , ,69 614,37 b) - OC rolników, w tym: , ,74 146,73 - nierezydenci ,00 0,00 4. Zwroty odszkodowań , ,13 92,81 a) - OC komunikacyjne , ,13 92,98 - nierezydenci , ,87 78,16 b) - OC rolników 2 000, ,00 22,48 - nierezydenci 0,00 0,00 5. Ogółem , ,26 110,15 a) OC komunikacyjne łącznie , ,79 109,90 b) OC rolników łącznie , ,47 126,05 W okresie IV kwartałów 2014 roku do Funduszu wpłynęły ogółem nowe szkody z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do w analogicznym okresie ), co stanowiło wzrost o 104 szkody tj. o 1,71% r/r, z czego: przypadało na szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (98,69% nowych zgłoszeń ogółem), podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to szkód, natomiast 81 przypadało na szkody z ubezpieczenia OC rolników (1,31% nowych zgłoszeń ogółem), w porównaniu do 77 szkód w okresie IV kwartałów 2013 roku. W okresie IV kwartałów 2014 roku odmówiono wypłaty w szkodach ogółem z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do decyzji w okresie IV kwartałów ), co stanowiło wzrost o 62 szkody tj. o 3,08% r/r, w tym odmowy dotyczyły szkód komunikacyjnych (98,46% odmów z ubezpieczeń obowiązkowych ogółem), natomiast 32 odmowy szkód rolnych (1,54%). Wśród decyzji o odmowie wypłaty odszkodowań i świadczeń: 982 decyzje stanowiły odmowy kompetencyjne, podjęte na skutek ustalenia przez Fundusz istnienia ochrony ubezpieczeniowej i zwrotu akt do zakładu ubezpieczeń (47,35%), podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego podjęto decyzji, zaś decyzji stanowiły odmowy merytoryczne, podjęte w wyniku działań i wnikliwej analizy dokonanej przez pracowników Funduszu w sytuacjach, gdy brak jest dowodów na istnienie niezidentyfikowanego sprawcy zdarzenia, jak również gdy istnieją przesłanki wyłącznej winy poszkodowanego lub przedawnienia roszczeń (52,65%), w porównaniu do 770 decyzji w okresie IV kwartałów 2013 roku. Ogółem w okresie IV kwartałów 2014 roku Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do w okresie IV kwartałów ), co stanowiło wzrost o szkód tj. o 32,97 % r/r, z czego: świadczeń dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (77,69 %), podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to decyzji, świadczeń dotyczyło szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (22,31%), w porównaniu do decyzji w okresie IV kwartałów 2013 roku.

12 W ogólnej liczbie świadczeń, zdecydowanie przeważały świadczenia ze szkód komunikacyjnych, na które przypadło: wypłat (tj. 98,87% ogółu świadczeń), podczas gdy na szkody rolne 79 wypłat (tj. 1,13%). W analogicznym okresie roku ubiegłego, było to odpowiednio: 98,88% (komunikacyjne) i 1,12% (rolne). Na dzień 31 grudnia 2014 roku w obsłudze Funduszu pozostawało 899 rent z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do 908 rent na dzień 31 grudnia ), co stanowiło spadek o 9 rent, tj. o 0,99% r/r, z czego: 506 rent dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (56,28%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku były to 510 rent, 393 renty wynikały ze szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (43,72%), w porównaniu do 398 rent w okresie IV kwartałów 2013 roku. Zestawienie liczby szkód i rent z ubezpieczeń obowiązkowych Rodzaj szkody/renty Szkody zgłoszone Szkody odmówione Szkody wypłacone** Renty w obsłudze 1. OC komunikacyjne, w tym: a) nieubezpieczony posiadacz pojazdu b) brak tożsamości posiadacza pojazdu lub kierowcy OC rolników, w tym: a) nieubezpieczony rolnik b) brak tożsamości rolnika* Ogółem * dotyczy szkód zaistniałych do dnia 31 grudnia 2003 roku ** pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie Dochodzone zwroty odszkodowań ujmowane są jako zmniejszenie wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Zwroty odszkodowań dotyczą spraw, w odniesieniu do których Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia, i dla których (już po wypłacie) ustalona została odpowiedzialność właściwego zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od zakresu geograficznego prowadzonej działalności (zwroty odszkodowań krajowe lub zagraniczne; w przypadku zagranicznych zakładów dokonywane są one bezpośrednio przez dany podmiot, bądź za pośrednictwem korespondentów i biura gestyjnego PBUK). Łączna wartość zwrotów odszkodowań w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosła ,02 zł (w porównaniu do ,13 zł w okresie IV kwartałów ), co stanowiło spadek o 7,19% r/r, z czego: zwroty odszkodowań od zakładów krajowych wyniosły ,28 zł, zwroty odszkodowań od zakładów zagranicznych, wyniosły ,74 zł. W podziale na umiejscowienie zakładów ubezpieczeń, wartość zwrotów odszkodowań prezentuje poniższa tabela.

13 Zwroty odszkodowań z ubezpieczeń obowiązkowych (w zł) Kwota (w zł) Kwota (w zł) Opłaty 1. Zakłady krajowe ,28 76, ,26 72,09 98,48 2. Zakłady zagraniczne ,74 23, ,87 27,91 78,16 Razem ,02 100, ,13 100,00 92,81 Łączna liczba nowych wniosków o zwrot odszkodowań wysłanych przez Fundusz do zakładów ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosła 479 (w porównaniu do 552 w okresie IV kwartałów ), co stanowiło spadek o 13,22% r/r, z czego na: zakłady krajowe przypadało 360 wnioski, zaś na zakłady zagraniczne 119 wniosków. Zestawienie liczby wniosków o zwrot odszkodowań krajowych i zagranicznych Wyszczególnienie Zwroty odszkodowań Zwroty odszkodowań Dynamik a 1. Zwroty odszkodowań krajowe , ,72 83,92 2. Zwroty odszkodowań zagraniczne , ,28 96,75 Razem , ,00 86,78 b) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń działu I i II obejmują zobowiązania z tytułu szkód w przypadku zaspakajania przez Fundusz roszczeń osób uprawnionych z umów określonych w art. 4 ustawy w związku z ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń lub wystąpienia innych przyczyn określonych w art. 98 ust. 2 ustawy. Ta pozycja kosztów uwzględnia koszty likwidacji szkód oraz zwroty odszkodowań. Akta szkodowe przejmowane są od syndyków masy upadłości, a także bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń, wykonujących działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC. W okresie IV kwartałów 2014 roku łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu upadłości wyniosła ,53 zł (spadek w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,84 zł, tj. o 23,25%), z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,35 zł (wzrost o ,01 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 22,86%), wypłacone renty ,90 zł (spadek o ,27 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 48,86%), koszty likwidacji szkód ,28 zł, (wzrost o ,84 zł w porównaniu IV kwartałów 2013 roku, tj. o 64,65%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość wypłat) 0,00 zł (w IV kwartale 2013 roku ,58).

14 Wypłacone odszkodowania i świadczenia oraz renty z tytułu zobowiązań upadłych zakładów (w zł) Nazwa zakładu ubezpieczeń Rok Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota wypłaconych rent Koszty likwidacji szkód Zwroty odszkodowań Ogółem 1. ZU "Westa" 2. PTU Gryf 3. ZU Hestja 4. TU Fenix 5. TU-R Polisa 6. TUiR Gwarant Razem ,00 0,00 32,00 0,00 32, ,00 0,00 14,00 0,00 14, , , ,84 0, , , , ,01 0, , , , ,91 0, , , , ,48 0, , , , ,80 0, , , , ,45 0, , , , ,40 0, , , , , , , , , ,33 0, , , , ,37 0, , , , ,28 0, , , , , , ,37 wartości wypłat według rodzajów świadczeń z upadłych zakładów ubezpieczeń (z wyłączeniem kosztów likwidacji i zwrotów odszkodowań) na dzień 31 grudnia 2014 roku OGÓŁEM 53,03 46,97 GWARANT 0,00 100,00 POLISA 64,12 35,88 FENIX 18,74 81,26 HESTJA 1,11 98,89 GRYF 1,21 98,79 Odszkodowania Renty W okresie IV kwartałów zgłoszono ogółem do Funduszu 22 nowe szkody z upadłych zakładów ubezpieczeń (podczas gdy w analogicznym okresie zgłoszono 10 szkód). Wszystkie zgłoszone szkody dotyczyły TUiR Polisa S.A. W okresie IV kwartałów 2014 roku liczba rent z upadłości zmniejszyła się do 263 rent (z 278 rent w roku ubiegłym), tj. o 15 rent i 5,40% r/r.

15 Zestawienie liczbowe szkód oraz rent z upadłych zakładów ubezpieczeń Nazwa zakładu ubezpieczeń Liczba szkód zgłoszonych Liczba szkód odmówionych Liczba szkód wypłaconych* Liczba rent w obsłudze 1. PTU Gryf ZU Hestja TU Fenix TU-R Polisa TUiR Gwarant TUiR "Westa Life" Razem * pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie * * * Całkowite koszty kompensacji szkód Funduszu w okresie IV kwartałów z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosły łącznie ,13 zł (tj. koszty odszkodowań i świadczeń, koszty rent, koszty likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań). Stanowi to wzrost w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,50 zł tj. o 6,54% r/r, z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,14 zł (wzrost o ,20 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 17,33% r/r), wypłacone renty ,94 zł (spadek o ,28 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. spadek o 37,31%), koszty likwidacji szkód ,07 zł, (wzrost o ,89 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 26,58%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość wypłat) ,02 zł (spadek o ,69 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 8,00%). Kwoty wypłat ogółem (wraz z kosztami likwidacji szkód i zwrotami odszkodowań) według tytułu wypłaty (w zł) ogółem , ,63 z upadłości , ,37 z ubezpieczeń obowiązkowych , ,26

16 Ogółem z ubezpieczeń obowiązkowych oraz upadłości, w okresie IV kwartałów Fundusz zlikwidował po raz pierwszy i ponownie (kolejne roszczenia) szkód (w porównaniu do szkód w analogicznym okresie ), co stanowiło wzrost o 26,41% r/r, w tym: wypłacił odszkodowania i świadczenia w sprawach (w porównaniu do spraw w okresie IV kwartałów tj. wzrost o 34,89% r/r), odmówił wypłaty odszkodowań i świadczeń w sprawach (w porównaniu do spraw w okresie IV kwartałów tj. wzrost o 4,02% r/r). Ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku w obsłudze Funduszu pozostawały renty z ubezpieczeń obowiązkowych i upadłości (w porównaniu do na dzień 31 grudnia ), co stanowiło spadek o 24 renty, tj. o 2,02% r/r. Zestawienie liczbowe szkód oraz rent z ubezpieczeń obowiązkowych i upadłych zakładów ubezpieczeń łącznie Rodzaj szkody/renty Szkody zgłoszone Szkody odmówione Szkody wypłacone** Renty w obsłudze 1. z ubezpieczeń obowiązkowych z upadłości Ogółem * pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie

17 Koszty Funduszu podsumowanie Wyszczególnienie (w zł) (w zł) Plan 2014 (w zł) Wykonanie planu I. Koszty statutowe , , ,00 89,16 119, Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania z upadłości lub likwidacji , , ,00 94,91 110, , , ,00 79,68 76,75 3. Koszty windykacji opłat i regresów , , ,00 90,42 94,17 4. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych , , ,00 127,90 186,36 5. Koszty ośrodka informacji , , ,00 81,49 105,93 6. Pozostałe koszty działalności statutowej , , ,00 77,00 122,95 II. Koszty pozastatutowe , , ,00 96,90 107,06 1. Koszty administracyjne , , ,00 96,58 106,92 2. Koszty z działalności lokacyjnej 2 078, , ,00 103,94 146,16 3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe , , ,00 220,47 139,56 Ogółem (I+II) , , ,00 90,29 117,33 Pozostałe koszty operacyjne i finansowe , , Koszty z działalności lokacyjnej 2 078, ,31 Koszty administracyjne , ,62 Pozostałe koszty działalności statutowej , ,86 Koszty ośrodka informacji , ,13 Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych Koszty windykacji opłat i regresów , , , ,58 Odszkodowania z upadłości lub likwidacji , ,37 Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych , ,26 Na dzień 31 grudnia 2014 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie ,56 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku wynik osiągnął poziom ,52 zł, co oznacza spadek o ,96 zł.

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r.

Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-182-04 Druk nr 3416 Warszawa, 28 października 2004 r. Szanowny Panie Marszałku, Pan Józef Oleksy Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 8 lutego 2013 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.03.26 11:06:12 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 marca 2013 r. Poz. 392 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Marek Monkiewicz Uniwersytet Warszawski Grażyna Sordyl Akademia Leona Koźmińskiego Działalność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r.

Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-13-11 Druk nr 3960 Warszawa, 9 marca 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/89 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/184 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1151 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej 1) DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 950, 1289, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w brzmieniu, które będzie obowiązywać od 11 lutego 2012 roku) Rozdział 1.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1866 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny: Projektowany akt normatywny będzie oddziaływał w głównej mierze na ubezpieczycieli oraz podmioty zawierające umowy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA. z dnia 19 sierpnia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 205 12106 Poz. 1210 1210 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r.

USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/37 USTAWA z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC Wykład 3 Temat: Ubezpieczenia Obowiązkowe Tematem poniższego wykładu będą ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Szczególny nacisk położony zostanie na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210).

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 205, poz.1210). Zagadnienia praktyczne dotyczące stosowania niektórych przepisów ustawy dnia 19 sierpnia 2011 r. nowelizującej ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK na tle przepisów intertemporalnych Dualizm

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu:

W art. 1 pkt 1 proponuję dodanie ppkt e) w brzmieniu. e) po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: Propozycje zmian do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych

Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Joanna Szczepańska zastępca naczelnika Wydziału Skarg i Interwencji w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pogląd w sprawie dalszy rozwój najnowszej prerogatywy Rzecznika Ubezpieczonych Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI MAJĄTKOWEJ FUNKCJONARIUSZY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy, zwane dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo