Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2014 roku"

Transkrypt

1 Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 roku nr 124, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. Nr 240, poz. 1442) zwanym dalej rozporządzeniem, przedstawia sprawozdanie z działalności za okres IV kwartałów 2014 roku. Zgodnie z 31 ust.1 rozporządzenia, kwartalne sprawozdania z działalności Funduszu sporządzone na koniec każdego kwartału przedstawia się organowi nadzoru, w terminie 60 dni od zakończenia kwartału. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w ramach funkcji kompensacyjnej wypłaca odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników, posiadających gospodarstwa rolne za szkody na mieniu i na osobie, gdy posiadacz zidentyfikowanego pojazdu mechanicznego, którego ruchem szkodę wyrządzono, nie był ubezpieczony, bądź rolnik lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym, wyrządzili szkodę pozostającą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, a rolnik nie miał ubezpieczenia obowiązkowego. UFG wypłaca także odszkodowania i świadczenia z tytułu ubezpieczenia obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody na osobie, gdy nie ustalono tożsamości posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem mechanicznym a także na mieniu w przypadku wystąpienia znacznej szkody osobowej u któregokolwiek uczestnika zdarzenia w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu lub kierującego pojazdem, a nie ustalono jego tożsamości (art. 98 ust. 1 ustawy). Ponadto w przypadku upadłości zakładu ubezpieczeń, Fundusz zaspokaja roszczenia osób poszkodowanych lub uprawnionych z tytułu ww. umów ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej, a także z obowiązkowych ubezpieczeń budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego oraz z ubezpieczeń wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub umów międzynarodowych ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską, nakładających na określone podmioty obowiązek ubezpieczenia (art. 98 ust. 2 ustawy). Ustawa w art. 98 ust. 2 pkt. 2 przewiduje, że Fundusz zaspokaja także roszczenia osób uprawnionych w przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń na życie. Ustawa nakłada na Fundusz obowiązek zaspokajania roszczeń osób uprawnionych, także w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych (art. 98 ust. 2 ustawy).

2 Po wypłacie odszkodowania, na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest zobowiązany dochodzić roszczenia regresowego od sprawcy szkody i osoby, która nie dopełniła obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Również, na podstawie Art. 14 ust. 4a ustawy, w przypadku ustalenia na rzecz Fundusz odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, Fundusz dochodzi od tego zakładu ubezpieczeń zwrotu wypłaconego odszkodowania i poniesionych kosztów. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się także kontrolą spełnienia obowiązku ubezpieczenia i windykacją opłat za uchylanie się od tego obowiązku, w odniesieniu do obowiązkowych ubezpieczeń określonych w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Ponadto poczynając od 1 stycznia 2004 roku, zgodnie z art. 99 ustawy, Fundusz może udzielać zwrotnej pomocy finansowej zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników). Wskazać należy również, że art. 102 ustawy nakłada na Fundusz obowiązek pełnienia funkcji ośrodka informacji, jednoznacznie określając zakres pozyskiwanych informacji i zasady ich udostępniania funkcje te Fundusz pełni od 1 lipca 2004 roku.

3 Przychody Funduszu Do podstawowych przychodów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: przychody ze składek wnoszonych na rzecz UFG przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt. 1 i 2 ustawy; przychody z opłat, przewidzianych w art. 88 ustawy oraz przychody z tytułu roszczeń regresowych. a) Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych wnoszone przez zakłady ubezpieczeń na rzecz UFG Przychody ze składek z ubezpieczeń obowiązkowych, przeznaczone na cele statutowe Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, obejmują należne wpłaty krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152) wnoszone na rzecz Funduszu w ustawowo określonych terminach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2013 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego oraz terminów uiszczania tej składki (Dz. U. 2013, Nr 49, poz. 344), wysokość odpisu składki wynosi 1,3% składki przypisanej brutto z ubezpieczeń, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy. Jednocześnie należy nadmienić, iż od 1 stycznia 2011 roku został zawieszony obowiązek przeznaczania części składki otrzymanej od zakładów ubezpieczeń na rzecz funduszu pomocowego. Składka na rzecz UFG wpłacana jest przez zakłady ubezpieczeń w terminie 30 dni po upływie kwartału, w którym został dokonany przypis składki z ubezpieczeń obowiązkowych. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku Członkami Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego pozostawało 27 zakładów ubezpieczeń, prowadzących działalność ubezpieczeniową, w grupach obejmujących ubezpieczenia obowiązkowe, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, w tym: 4 towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, 5 oddziałów zagranicznych zakładów oraz 3 zakłady wykonujące działalność w ramach swobody świadczenia usług. Poniżej, przedstawiono wydarzenia, które nastąpiły w okresie IV kwartałów i skutkujące zmianami po stronie niektórych Członków Funduszu tj.: w dniu 14 stycznia, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy dokonał wpisu polskiego oddziału Spółki BTA Insurance Company SE do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Dyrektor oddziału Spółki poinformował UFG o rozpoczęciu zawierania umów z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych od dnia 1 lutego 2014 roku (do dnia 31 stycznia br. zakład prowadził działalność w trybie swobody świadczenia usług), w dniu 31 października Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy wydał Postanowienie, na mocy którego w rejestrze przedsiębiorców dokonano wpisu połączenia Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. (jako spółki przejmującej) z MTU Towarzystwem Ubezpieczeń S.A. (jako spółką przejmowaną).

4 Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosły ,87 zł, w tym przychody: zakładów krajowych ,70 zł, zakładów zagranicznych łącznie (oddziały, swoboda świadczenia usług) ,17 zł. Oszacowana na podstawie danych UFG składka rynkowa z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosła mln zł i w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku zmniejszyła się o 338 mln zł. Przychody UFG ze składek zakładów ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2014 roku, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, zmniejszyły się o ,12 zł, tj. o 3,70%, w tym przychody ze składek od krajowych zakładów zmniejszyły się o ,31 zł, tj. o 5,31%, zaś od zakładów zagranicznych wzrosły o ,19 zł, tj. o 13,41%. Przychody ze składek z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w ujęciu memoriałowym) z wyszczególnieniem zakładów ubezpieczeń płatników składki (w zł) Krajowe zakłady ubezpieczeń Zakład ubezpieczeń Komunikacyjne Rolne Razem Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ POLSKA S.A , , , , , ,65 2 AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A , ,72 0,00 0, , ,72 3 AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A , ,92 0,00 0, , ,92 4 BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , ,97 0,00 0, , ,97 5 BRE UBEZPIECZENIA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A , ,64 0,00 0, , ,64 6 COMPENSA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , , , , ,31 7 CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , , , , , ,88 8 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.** , , , , , ,71 9 GENERALI Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ,67 0,00 0, , ,67 10 INTERRISK Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group , , , , , ,74 11 LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , ,15 0,00 0, , , Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "PARTNER" S.A. 5,20 5,20 0,00 0,00 5,20 5, POCZTOWE Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych , ,13 0,00 0, , , GOTHAER TU S.A , , , , , , POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ S.A , , , , , , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUW" , , , , , , Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "TUZ" , ,21 123,05 160, , , UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A , , , , , , Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A , , , , , ,00 Oddziały razem , , , , , , AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce , ,74 0,00 0, , , AIG EUROPE LIMITED Sp.z o.o , ,56 0,00 0, , , Ceska pojistovna S.A. Oddział w Polsce , ,04 0,00 0, , , LIBERTY SEGUROS, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Oddział w Polsce , ,36 0,00 0, , , TU BTA SE Oddział w Polsce* , ,64 0,00 0, , ,64 razem , ,34 0,00 0, , ,34

5 Swoboda świadczenia usług 25. GREENVAL INSURANCE Company Ltd , ,69 0,00 0, , , TVM zakelijk N.V , ,23 0,00 0, , , UPS International Insurance Limited 905, ,72 0,00 0,00 905, ,72 razem , ,64 0,00 0, , ,64 Ogółem , , , , , ,99 *TU BTA SE do prowadził działalność w Polsce na zasadzie swobody świadczenia usług **STU Ergo Hestia od przejęło MTU Towarzystwo ubezpieczeń S.A. b) Przychody z tytułu opłat Przychody z tytułu opłat obejmują dochodzone roszczenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy wnoszonych na rzecz Funduszu z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. Podstawę do naliczania w danym roku kalendarzowym wysokości opłaty z tytułu niespełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej stanowi poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od 1 stycznia 2014 roku, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2013 (Dz.U.2013 nr 1074), wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosi zł, co oznacza jego wzrost o 5,0% r/r (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2013 roku wynosiło zł). Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosły łącznie ,74 zł i były wyższe w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,14 zł, tj. o 28,60% r/r. Przychody z tytułu opłat za niespełnienie obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w podziale na rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego prezentuje poniższa tabela. Opłaty Przychody z tytułu opłat Kwota (w zł) Kwota (w zł) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,74 99, ,45 99,91 128,70 2. OC rolników ,00 0, ,12 0,09 18,82 Razem ,74 100, ,57 100,00 128,60 Podstawę do naliczania przychodów z opłat stanowią zarejestrowane zgłoszenia od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli spełnienia ustawowego obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego. W wyniku dokonanych kontroli spełnienia ww. obowiązku, w okresie IV kwartałów 2014 roku Fundusz zarejestrował nowych spraw (w analogicznym okresie ), co stanowiło spadek o 5,36% r/r, z czego: spraw (tj. 35,74% ogółu) było efektem ustaleń własnych Funduszu, zaś spraw (tj. 64,26% ogółu) Fundusz otrzymał od zewnętrznych organów kontrolnych

6 Liczba zarejestrowanych spraw z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych do kontroli Tytuł Sprawy Sprawy Ogółem , ,00 94,64 w tym: 1. OC komunikacyjne , ,27 95,48 w tym: 1) organy obowiązane , ,50 86,69 w tym: - policja , ,81 87,66 - organy rejestrowe (wydziały komunikacji) , ,94 77,22 - organy celne 287 0, ,28 131,05 - Straż Graniczna , ,82 116,26 - Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 497 0, ,66 94,31 2) organy uprawnione , ,77 115,71 w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska 367 0, ,42 110,88 - inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego 190 0, ,23 104,40 - UFG , ,12 115,87 w tym: - Ośrodek Informacji , ,59 112,43 - z likwidacji szkód , ,86 82,76 - Wydziały Opłat , ,67 125,75 2. OC rolne 646 0, ,73 47,05 w tym: 1) organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) 578 0, ,61 45,37 2) organy uprawnione 68 0, ,12 68,69 w tym: - starosta 3 0,00 6 0,01 50,00 - UFG 65 0, ,12 69,89 Zarejestrowane sprawy, po ich weryfikacji przez Pion Windykacji (w bazie polis OI UFG, CEPiK-u, zakładach ubezpieczeń, itd.), stanowiły podstawę do wystosowania przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wezwań do uiszczenia opłaty za niespełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i rolników. W okresie IV kwartałów 2014 roku UFG wystawił wezwania do uiszczenia opłaty karnej za brak ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i OC rolników (w okresie IV kwartałów wezwań), co stanowiło wzrost o 10,80% r/r, z czego: wezwań (tj. 44,52% ogółu) było efektem ustaleń własnych Funduszu, zaś wezwań (tj. 55,48% ogółu) było skutkiem zawiadomień od zewnętrznych organów kontrolnych.

7 Liczba wystawionych wezwań do zapłaty z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych na podstawie zawiadomień od organów obowiązanych i uprawnionych Tytuł Wezwania Wezwania Ogółem , ,00 110,80 w tym: 1. OC komunikacyjne , ,13 112,81 w tym: 1) organy obowiązane , ,68 98,36 w tym: - policja , ,01 102,79 - organy rejestrowe (wydziały komunikacji) , ,00 80,91 - organy celne 107 0, ,47 44,58 - Straż Graniczna , ,80 124,59 - Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) 232 0, ,41 111,54 2) organy uprawnione , ,45 136,87 w tym: - Inspekcja Ochrony Środowiska 191 0, ,40 92,72 - inne organy uprawnione do kontroli ruchu drogowego 158 0, ,29 107,48 - UFG , ,76 137,60 w tym: - Ośrodek Informacji , ,59 146,61 - z likwidacji szkód , ,44 92,07 - Wydziały Opłat , ,74 134,59 2. OC rolne 628 1, ,87 42,72 w tym: 1) organy obowiązane (burmistrz, prezydent miasta) 562 0, ,68 40,87 2) organy uprawnione 66 0, ,19 69,47 w tym: - starosta 2 0,00 9 0,02 22,22 - UFG 64 0, ,17 74,42 c) Przychody z tytułu regresów Przychody z tytułu regresów obejmują dochodzone roszczenia od osób zobowiązanych do zwrotu wypłaconego przez Fundusz odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust.1 ustawy powiększone o koszty likwidacji szkód z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań. Windykacja regresu UFG odbywa się w trzech etapach. W pierwszej fazie postępowania regresowego Fundusz dochodzi roszczeń regresowych wzywając podmiot zobowiązany do dobrowolnej zapłaty spełnionego świadczenia. W fazie drugiej postępowania regresowego w przypadku nieuregulowania należnego roszczenia, w trybie dobrowolnym, Fundusz wszczyna postępowanie przed sądem powszechnym. W ramach tej fazy postępowania, Fundusz prowadzi windykację zasądzonych należności na podstawie orzeczeń sądowych, wzywając dłużników do dobrowolnej zapłaty. W fazie trzeciej postępowania regresowego, jeśli okaże się, że w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania wezwania, dłużnicy w dalszym ciągu nie podejmą spłaty zasądzonych kwot, bądź nie wystąpią z wnioskiem o zastosowanie ulgi w spłacie, Fundusz przekazuje sprawę na drogę egzekucji sądowej.

8 Przychody z tytułu regresów uzyskiwane są zatem w formie dobrowolnej, jak również w wyniku postępowania sądowego lub egzekucji sądowej. Na każdym z tych etapów możliwe jest zawieranie porozumień ugodowych. Przychody z tytułu roszczeń regresowych w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosły łącznie ,58 zł i w stosunku do analogicznego okresu 2013 roku zwiększyły się o ,62 zł, tj. o 12,22% r/r. W podziale na rodzaje ubezpieczenia obowiązkowego, przychody z tytułu roszczeń regresowych prezentuje poniższa tabela. Regresy Przychody z tytułu roszczeń regresowych Kwota Kwota (w zł) (w zł) 1. OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ,38 97, ,37 97,60 111,69 2. OC rolników ,20 2, ,59 2,40 133,87 Razem ,58 100, ,96 100,00 112,22 Na dzień 31 grudnia 2014 roku w trybie dobrowolnym i egzekucyjnym prowadzono łącznie postępowań regresowych (tzw. spraw w toku) na kwotę ,81 zł (według stanu na 31 grudnia 2013 roku obsługiwane były postępowania, na kwotę ,50 zł). Zestawienie liczby spraw regresowych w podziale na rodzaj ubezpieczenia i etap postępowania Tytuł Liczba Liczba spraw spraw 1. Sprawy nowe: , ,00 103,19 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,26 103,60 - OC rolników 49 1, ,74 80,33 2. Sprawy zakończone: , ,00 188,40 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,56 189,78 - OC rolników 64 1, ,44 133,33 3. Sprawy w toku: , ,00 97,08 a) w podziale na rodzaj ubezpieczenia - OC komunikacyjne , ,65 97,12 - OC rolników 225 1, ,35 94,14 b) w podziale na etap postępowania - windykacja dobrowolna , ,45 115,09 - windykacja sądowa 918 5, ,87 180,00 - windykacja egzekucyjna , ,67 83,88

9 Przychody Funduszu podsumowanie Wyszczególnienie (w zł) (w zł) Plan 2014 (w zł) Wykonanie planu I. Przychody statutowe , , ,00 98,28 110, Składki z ubezpieczeń obowiązkowych Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu , , ,00 96,30 96,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fundusz pomocowy* 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Opłaty , , ,00 103,72 128,60 4. Regresy , , ,00 89,30 112,22 5. Zwroty od syndyków 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego Pozostałe przychody z działalności statutowej 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 194,55 218,67 II. Przychody pozastatutowe , , ,00 138,60 203, Przychody z lokat funduszu statutowego Przychody z lokat funduszu pomocowego* Pozostałe przychody operacyjne i finansowe , , ,00 141,31 139, , , ,00 91,51 85, , , ,00 134,17 954,45 Ogółem (I+II) , , ,00 98,69 111,08 * Dane dot. funduszu pomocowego nie mają wpływu na wynik finansowy UFG. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe Przychody z lokat funduszu statutowego , , , , Pozostałe przychody z działalności statutowej , ,25 Przychody z pożyczek udzielonych z funduszu pomocowego 0,00 0,00 Zwroty od syndyków 0,00 0,00 Regresy , ,96 Opłaty , ,57 Składki z tytułu upadłości lub likwidacji zakładu 0,00 0,00 Składki z ubezpieczeń obowiązkowych , ,99

10 Koszty Funduszu Do podstawowych kosztów Funduszu w okresie sprawozdawczym należały: odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II a) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych stanowiące tzw. działalność podstawową Funduszu, obejmują zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego z uwzględnieniem kosztów likwidacji szkód oraz zwrotów odszkodowań. Szczegółowe zadania w tym zakresie określa art. 98 ust. 1 i 1a ustawy. Akta szkodowe przekazywane są do Funduszu za pośrednictwem zakładów ubezpieczeń członków Funduszu, które kompletują dokumentację szkodową oraz dokonują likwidacji szkód. UFG podejmuje decyzje o przyznaniu lub odmowie odszkodowań i świadczeń a także w przypadku przyznania dokonuje ich wypłat. Dokumentacja szkodowa poddawana jest również kontroli, co do spełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia OC przez uczestników zdarzenia, a więc zarówno przez sprawcę szkody jak i poszkodowanego, jeżeli ciążył na nich obowiązek ubezpieczenia. W okresie IV kwartałów 2014 roku odszkodowania i świadczenia wypłacone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych wyniosły ,60 zł (wzrost w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,34 zł, tj. o 10,15%), w tym: odszkodowania i świadczenia ,79 zł (wzrost w porównaniu do IV kwartałów o ,19 zł tj. o 17,07%), renty ,04 zł (spadek w porównaniu do IV kwartałów o ,01zł tj. o 32,21%), koszty likwidacji szkód ,79 zł (wzrost w porównaniu do IV kwartałów o ,05 zł tj. o 25,10%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość odszkodowań i świadczeń) ,02 zł (spadek w porównaniu do IV kwartałów o ,11 zł tj. o 7,19%). Zestawienie wypłat kompensacyjnych z ubezpieczeń obowiązkowych 1. Odszkodowania i świadczenia , ,60 117,07 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,63 117,03 - nierezydenci , , ,25 b) - OC rolników, w tym: , ,97 119,11 - nierezydenci ,87 0,00 2. Renty , ,05 67,79 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,29 66,98 - nierezydenci , , ,17

11 b) - OC rolników, w tym: , ,76 182,95 - nierezydenci 0,00 0,00 3. Koszty likwidacji szkód , ,74 125,10 a) - OC komunikacyjne, w tym: , ,00 124,95 - nierezydenci , ,69 614,37 b) - OC rolników, w tym: , ,74 146,73 - nierezydenci ,00 0,00 4. Zwroty odszkodowań , ,13 92,81 a) - OC komunikacyjne , ,13 92,98 - nierezydenci , ,87 78,16 b) - OC rolników 2 000, ,00 22,48 - nierezydenci 0,00 0,00 5. Ogółem , ,26 110,15 a) OC komunikacyjne łącznie , ,79 109,90 b) OC rolników łącznie , ,47 126,05 W okresie IV kwartałów 2014 roku do Funduszu wpłynęły ogółem nowe szkody z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do w analogicznym okresie ), co stanowiło wzrost o 104 szkody tj. o 1,71% r/r, z czego: przypadało na szkody z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (98,69% nowych zgłoszeń ogółem), podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to szkód, natomiast 81 przypadało na szkody z ubezpieczenia OC rolników (1,31% nowych zgłoszeń ogółem), w porównaniu do 77 szkód w okresie IV kwartałów 2013 roku. W okresie IV kwartałów 2014 roku odmówiono wypłaty w szkodach ogółem z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do decyzji w okresie IV kwartałów ), co stanowiło wzrost o 62 szkody tj. o 3,08% r/r, w tym odmowy dotyczyły szkód komunikacyjnych (98,46% odmów z ubezpieczeń obowiązkowych ogółem), natomiast 32 odmowy szkód rolnych (1,54%). Wśród decyzji o odmowie wypłaty odszkodowań i świadczeń: 982 decyzje stanowiły odmowy kompetencyjne, podjęte na skutek ustalenia przez Fundusz istnienia ochrony ubezpieczeniowej i zwrotu akt do zakładu ubezpieczeń (47,35%), podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego podjęto decyzji, zaś decyzji stanowiły odmowy merytoryczne, podjęte w wyniku działań i wnikliwej analizy dokonanej przez pracowników Funduszu w sytuacjach, gdy brak jest dowodów na istnienie niezidentyfikowanego sprawcy zdarzenia, jak również gdy istnieją przesłanki wyłącznej winy poszkodowanego lub przedawnienia roszczeń (52,65%), w porównaniu do 770 decyzji w okresie IV kwartałów 2013 roku. Ogółem w okresie IV kwartałów 2014 roku Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia w szkodach z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do w okresie IV kwartałów ), co stanowiło wzrost o szkód tj. o 32,97 % r/r, z czego: świadczeń dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (77,69 %), podczas gdy w analogicznym okresie roku ubiegłego było to decyzji, świadczeń dotyczyło szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (22,31%), w porównaniu do decyzji w okresie IV kwartałów 2013 roku.

12 W ogólnej liczbie świadczeń, zdecydowanie przeważały świadczenia ze szkód komunikacyjnych, na które przypadło: wypłat (tj. 98,87% ogółu świadczeń), podczas gdy na szkody rolne 79 wypłat (tj. 1,13%). W analogicznym okresie roku ubiegłego, było to odpowiednio: 98,88% (komunikacyjne) i 1,12% (rolne). Na dzień 31 grudnia 2014 roku w obsłudze Funduszu pozostawało 899 rent z ubezpieczeń obowiązkowych (w porównaniu do 908 rent na dzień 31 grudnia ), co stanowiło spadek o 9 rent, tj. o 0,99% r/r, z czego: 506 rent dotyczyło szkód spowodowanych przez nieubezpieczonych sprawców (56,28%), podczas gdy w analogicznym okresie ubiegłego roku były to 510 rent, 393 renty wynikały ze szkód wyrządzonych przez nieustalonych sprawców (43,72%), w porównaniu do 398 rent w okresie IV kwartałów 2013 roku. Zestawienie liczby szkód i rent z ubezpieczeń obowiązkowych Rodzaj szkody/renty Szkody zgłoszone Szkody odmówione Szkody wypłacone** Renty w obsłudze 1. OC komunikacyjne, w tym: a) nieubezpieczony posiadacz pojazdu b) brak tożsamości posiadacza pojazdu lub kierowcy OC rolników, w tym: a) nieubezpieczony rolnik b) brak tożsamości rolnika* Ogółem * dotyczy szkód zaistniałych do dnia 31 grudnia 2003 roku ** pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie Dochodzone zwroty odszkodowań ujmowane są jako zmniejszenie wartości wypłaconych odszkodowań i świadczeń. Zwroty odszkodowań dotyczą spraw, w odniesieniu do których Fundusz wypłacił odszkodowania i świadczenia, i dla których (już po wypłacie) ustalona została odpowiedzialność właściwego zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, niezależnie od zakresu geograficznego prowadzonej działalności (zwroty odszkodowań krajowe lub zagraniczne; w przypadku zagranicznych zakładów dokonywane są one bezpośrednio przez dany podmiot, bądź za pośrednictwem korespondentów i biura gestyjnego PBUK). Łączna wartość zwrotów odszkodowań w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosła ,02 zł (w porównaniu do ,13 zł w okresie IV kwartałów ), co stanowiło spadek o 7,19% r/r, z czego: zwroty odszkodowań od zakładów krajowych wyniosły ,28 zł, zwroty odszkodowań od zakładów zagranicznych, wyniosły ,74 zł. W podziale na umiejscowienie zakładów ubezpieczeń, wartość zwrotów odszkodowań prezentuje poniższa tabela.

13 Zwroty odszkodowań z ubezpieczeń obowiązkowych (w zł) Kwota (w zł) Kwota (w zł) Opłaty 1. Zakłady krajowe ,28 76, ,26 72,09 98,48 2. Zakłady zagraniczne ,74 23, ,87 27,91 78,16 Razem ,02 100, ,13 100,00 92,81 Łączna liczba nowych wniosków o zwrot odszkodowań wysłanych przez Fundusz do zakładów ubezpieczeń w okresie IV kwartałów 2014 roku wyniosła 479 (w porównaniu do 552 w okresie IV kwartałów ), co stanowiło spadek o 13,22% r/r, z czego na: zakłady krajowe przypadało 360 wnioski, zaś na zakłady zagraniczne 119 wniosków. Zestawienie liczby wniosków o zwrot odszkodowań krajowych i zagranicznych Wyszczególnienie Zwroty odszkodowań Zwroty odszkodowań Dynamik a 1. Zwroty odszkodowań krajowe , ,72 83,92 2. Zwroty odszkodowań zagraniczne , ,28 96,75 Razem , ,00 86,78 b) Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń działu I i II Odszkodowania i świadczenia wypłacone z upadłości lub likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń działu I i II obejmują zobowiązania z tytułu szkód w przypadku zaspakajania przez Fundusz roszczeń osób uprawnionych z umów określonych w art. 4 ustawy w związku z ogłoszeniem upadłości zakładu ubezpieczeń lub wystąpienia innych przyczyn określonych w art. 98 ust. 2 ustawy. Ta pozycja kosztów uwzględnia koszty likwidacji szkód oraz zwroty odszkodowań. Akta szkodowe przejmowane są od syndyków masy upadłości, a także bezpośrednio od zakładów ubezpieczeń, wykonujących działalność w zakresie obowiązkowych ubezpieczeń OC. W okresie IV kwartałów 2014 roku łączna wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu upadłości wyniosła ,53 zł (spadek w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,84 zł, tj. o 23,25%), z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,35 zł (wzrost o ,01 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 22,86%), wypłacone renty ,90 zł (spadek o ,27 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 48,86%), koszty likwidacji szkód ,28 zł, (wzrost o ,84 zł w porównaniu IV kwartałów 2013 roku, tj. o 64,65%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość wypłat) 0,00 zł (w IV kwartale 2013 roku ,58).

14 Wypłacone odszkodowania i świadczenia oraz renty z tytułu zobowiązań upadłych zakładów (w zł) Nazwa zakładu ubezpieczeń Rok Kwota wypłaconych odszkodowań Kwota wypłaconych rent Koszty likwidacji szkód Zwroty odszkodowań Ogółem 1. ZU "Westa" 2. PTU Gryf 3. ZU Hestja 4. TU Fenix 5. TU-R Polisa 6. TUiR Gwarant Razem ,00 0,00 32,00 0,00 32, ,00 0,00 14,00 0,00 14, , , ,84 0, , , , ,01 0, , , , ,91 0, , , , ,48 0, , , , ,80 0, , , , ,45 0, , , , ,40 0, , , , , , , , , ,33 0, , , , ,37 0, , , , ,28 0, , , , , , ,37 wartości wypłat według rodzajów świadczeń z upadłych zakładów ubezpieczeń (z wyłączeniem kosztów likwidacji i zwrotów odszkodowań) na dzień 31 grudnia 2014 roku OGÓŁEM 53,03 46,97 GWARANT 0,00 100,00 POLISA 64,12 35,88 FENIX 18,74 81,26 HESTJA 1,11 98,89 GRYF 1,21 98,79 Odszkodowania Renty W okresie IV kwartałów zgłoszono ogółem do Funduszu 22 nowe szkody z upadłych zakładów ubezpieczeń (podczas gdy w analogicznym okresie zgłoszono 10 szkód). Wszystkie zgłoszone szkody dotyczyły TUiR Polisa S.A. W okresie IV kwartałów 2014 roku liczba rent z upadłości zmniejszyła się do 263 rent (z 278 rent w roku ubiegłym), tj. o 15 rent i 5,40% r/r.

15 Zestawienie liczbowe szkód oraz rent z upadłych zakładów ubezpieczeń Nazwa zakładu ubezpieczeń Liczba szkód zgłoszonych Liczba szkód odmówionych Liczba szkód wypłaconych* Liczba rent w obsłudze 1. PTU Gryf ZU Hestja TU Fenix TU-R Polisa TUiR Gwarant TUiR "Westa Life" Razem * pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie * * * Całkowite koszty kompensacji szkód Funduszu w okresie IV kwartałów z ubezpieczeń obowiązkowych i z upadłości zakładów ubezpieczeń wyniosły łącznie ,13 zł (tj. koszty odszkodowań i świadczeń, koszty rent, koszty likwidacji szkód, pomniejszone o zwroty odszkodowań). Stanowi to wzrost w stosunku do IV kwartałów 2013 roku o ,50 zł tj. o 6,54% r/r, z czego: wypłacone odszkodowania i świadczenia stanowiły ,14 zł (wzrost o ,20 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 17,33% r/r), wypłacone renty ,94 zł (spadek o ,28 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. spadek o 37,31%), koszty likwidacji szkód ,07 zł, (wzrost o ,89 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 26,58%), zwroty odszkodowań (zmniejszają wartość wypłat) ,02 zł (spadek o ,69 zł w porównaniu do IV kwartałów 2013 roku, tj. o 8,00%). Kwoty wypłat ogółem (wraz z kosztami likwidacji szkód i zwrotami odszkodowań) według tytułu wypłaty (w zł) ogółem , ,63 z upadłości , ,37 z ubezpieczeń obowiązkowych , ,26

16 Ogółem z ubezpieczeń obowiązkowych oraz upadłości, w okresie IV kwartałów Fundusz zlikwidował po raz pierwszy i ponownie (kolejne roszczenia) szkód (w porównaniu do szkód w analogicznym okresie ), co stanowiło wzrost o 26,41% r/r, w tym: wypłacił odszkodowania i świadczenia w sprawach (w porównaniu do spraw w okresie IV kwartałów tj. wzrost o 34,89% r/r), odmówił wypłaty odszkodowań i świadczeń w sprawach (w porównaniu do spraw w okresie IV kwartałów tj. wzrost o 4,02% r/r). Ogółem na dzień 31 grudnia 2014 roku w obsłudze Funduszu pozostawały renty z ubezpieczeń obowiązkowych i upadłości (w porównaniu do na dzień 31 grudnia ), co stanowiło spadek o 24 renty, tj. o 2,02% r/r. Zestawienie liczbowe szkód oraz rent z ubezpieczeń obowiązkowych i upadłych zakładów ubezpieczeń łącznie Rodzaj szkody/renty Szkody zgłoszone Szkody odmówione Szkody wypłacone** Renty w obsłudze 1. z ubezpieczeń obowiązkowych z upadłości Ogółem * pierwsze oraz kolejne wypłaty w szkodzie

17 Koszty Funduszu podsumowanie Wyszczególnienie (w zł) (w zł) Plan 2014 (w zł) Wykonanie planu I. Koszty statutowe , , ,00 89,16 119, Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych Odszkodowania z upadłości lub likwidacji , , ,00 94,91 110, , , ,00 79,68 76,75 3. Koszty windykacji opłat i regresów , , ,00 90,42 94,17 4. Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych , , ,00 127,90 186,36 5. Koszty ośrodka informacji , , ,00 81,49 105,93 6. Pozostałe koszty działalności statutowej , , ,00 77,00 122,95 II. Koszty pozastatutowe , , ,00 96,90 107,06 1. Koszty administracyjne , , ,00 96,58 106,92 2. Koszty z działalności lokacyjnej 2 078, , ,00 103,94 146,16 3. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe , , ,00 220,47 139,56 Ogółem (I+II) , , ,00 90,29 117,33 Pozostałe koszty operacyjne i finansowe , , Koszty z działalności lokacyjnej 2 078, ,31 Koszty administracyjne , ,62 Pozostałe koszty działalności statutowej , ,86 Koszty ośrodka informacji , ,13 Zmiana stanu rezerw ubezpieczeniowych Koszty windykacji opłat i regresów , , , ,58 Odszkodowania z upadłości lub likwidacji , ,37 Odszkodowania i świadczenia z ubezpieczeń obowiązkowych , ,26 Na dzień 31 grudnia 2014 roku Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny osiągnął dodatni wynik finansowy na poziomie ,56 zł, natomiast na dzień 31 grudnia 2013 roku wynik osiągnął poziom ,52 zł, co oznacza spadek o ,96 zł.

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2015 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2015 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2014 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za III kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2013 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I półrocze 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2017 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za I kwartał 2017 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2017 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2016 roku

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za IV kwartały 2016 roku Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były:

Dochody Funduszu. Dochodami Funduszu w okresie sprawozdawczym były: Wyniki za 2006 rok Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z treścią art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Wyniki Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za 2016 roku Zarząd Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z art. 98 ust. 5 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG

2 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 2012 RAPORT ROCZNY 1 S t r o n a SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 4 7 9 NAJWAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UFG W 2012 ROKU 14 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA 17 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNO-REPRESYJNA

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4

ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 RAPORT ROCZNY 2011 ORGANIZACJA UFG 3 Podstawa prawna działalności 3 Struktura organizacyjna i zatrudnienie 4 FINANSOWANIE I REALIZACJA FUNKCJI UFG 12 Finansowanie 12 Funkcja kompensacyjna 18 Funkcja kontrolno-represyjna

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r.

Marcin Z. Broda Casco na czerwonym Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2010 r. Nr 132 (2533) 2010-07-12 Marcin Z. Broda Ubezpieczyciele komunikacyjni nie zaliczą I kwartału 2010 r. do udanych. Nie jest to jednak pierwszy nieudany kwartał tej linii ubezpieczeń. Rynek ubezpieczeń komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442

Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442 Warszawa, dnia 20 grudnia 2012 r. Poz. 1442 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

RAPORT ROCZNY. Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY RAPORT ROCZNY Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli 2013 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Spis treści Komentarz

Spis treści Komentarz Przedmowa............................................. Wykaz skrótów.......................................... XIII Wykaz literatury......................................... XIX Komentarz............................................

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. WARSZAWA, 2011 r. RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2010 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 r. Autor: Zbigniew Kalisiewicz (Departament Pośredników Finansowych) SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA, REJESTR

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne Prezes Zarządu UFG 2. Podstawy prawne funkcjonowania UFG 4. Organizacja UFG 5. Działalność kompensacyjna UFG 7

Słowo wstępne Prezes Zarządu UFG 2. Podstawy prawne funkcjonowania UFG 4. Organizacja UFG 5. Działalność kompensacyjna UFG 7 RAPORT ROCZNY UFG 2016 Spis treści Słowo wstępne Prezes Zarządu UFG 2 Podstawy prawne funkcjonowania UFG 4 Organizacja UFG 5 Działalność kompensacyjna UFG 7 Działalność kontrolno - represyjna 11 Działalność

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. UFG Chronimy poszkodowanych. Identyfikujemy nieubezpieczonych. Wspieramy ubezpieczycieli

Raport Roczny. UFG Chronimy poszkodowanych. Identyfikujemy nieubezpieczonych. Wspieramy ubezpieczycieli 2014 Raport Roczny UFG Chronimy poszkodowanych Identyfikujemy nieubezpieczonych Wspieramy ubezpieczycieli SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE PREZES ZARZĄDU UFG CELE I ZADANIA ORGANIZACJA UFG 3 4 5 DZIAŁALNOŚĆ KOMPENSACYJNA

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk

Katarzyna Kot Izabela Michalczyk Katarzyna Kot Izabela Michalczyk instytucja powołana w 1990 w wyniku rozwoju rynku ubezpieczeń w Polsce. zajmuje się wypłatą odszkodowań i świadczeń poszkodowanym w wypadkach i kolizjach drogowych, spowodowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r.

Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Działalność brokerów ubezpieczeniowych w 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. Wstęp...3 2. Brokerzy ubezpieczeniowi...3 3. Umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski

Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Szkoda spowodowana pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski Zdarzenie na terenie Polski Sprawcą szkody na terenie Polski jest kierujący pojazdem zarejestrowanym poza granicami Polski. Kto jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r.

USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 czerwca 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 133, poz. 922. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T A W A. z dnia

Projekt U S T A W A. z dnia Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2014 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20.12.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w okresie trzech kwartałów 2013

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 11 lipca 2005 r. Druk nr 1047 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy

Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Kancelarie i doradcy odszkodowawczy z perspektywy Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Listopad 2010 Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 1 Plan prezentacji 1. Miejsce UFG w systemie ubezpieczeń obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce;

UZASADNIENIE. 1) dobrą koniunkturę rynku ubezpieczeniowego w Polsce; Projekt z dnia 16.08.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 21.06.2013 r. Informacje bieżące WYNIKI WSTĘPNE Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2013 roku 1 W dniu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku

Wyniki finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku Warszawa, 10 stycznia 2007 i finansowe ubezpieczycieli w okresie trzech kwartałów 2006 roku (Informacja zweryfikowana w stosunku do opublikowanej w dniu 20 grudnia 2006, stosownie do korekty danych przekazanych

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH

S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Druk nr 4094 S P R A W O Z D A N I E KOMISJI FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 29 lipca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości procentu składki wnoszonej przez zakłady ubezpieczeń na rzecz Ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska Coraz bardziej niespokojnie. Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Nr 12 (3659) 2015-01-21 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji po III kwartale 2014 r. Niepokojący trend spadku stawek w komunikacji trwa w najlepsze. Obniżki często dotyczą całego portfela klientów danego

Bardziej szczegółowo

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW

Uwaga Rolnicy UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWE ROLNIKÓW Uwaga Rolnicy Wójt Gminy Leoncin przypomina, iż ustawodawca nałożył na producentów rolnych obowiązek ubezpieczeniowy. W związku z tym, poniżej przedstawiamy wyciąg najistotniejszych zapisów: Ustawy o ubezpieczeniach

Bardziej szczegółowo

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska Warszawa

Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska Warszawa Raiffeisen-Leasing Polska S.A. ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa Zasady udzielania zgody na indywidualne ubezpieczenie przedmiotu leasingu: W celu uzyskania decyzji Finansującego (F) należy przesłać wypełniony

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2013 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2014 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r.

Anna Trzcińska Walka trwa Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Nr 206 (3356) 2013-10-24 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji w I półroczu 2013 r. Wojna cenowa trwa w najlepsze i chyba szybko się nie skończy. Niektórzy przewidują jednak, że ceny zaczną wzrastać w 2014

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 13 października 2017 r. Słowa kluczowe: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ Wstęp W raporcie zaprezentowano podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Polisa numer 117961.BR15.001012 Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Ubezpieczyciel Ubezpieczający Ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 17 kwietnia 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 października 2014 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 1 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r.

Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w I półroczu 2015 r. W I półroczu 2015 r. Rzecznik Ubezpieczonych otrzymał 7564 pisemne skargi

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa:

Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: Podstawy prawne obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa: - Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r.

Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Nr 97 (2498) 2009-05-20 Marcin Z. Broda Regres w komunikacji Ubezpieczenia komunikacyjne w 2009 r. Zmiany w pozycji poszczególnych towarzystw, gwałtowny spadek przypisu PZU oraz coraz wyŝsza szkodowość

Bardziej szczegółowo

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r.

Anna Trzcińska Końca nie widać. Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. Nr 190 (3589) 2014-10-03 Anna Trzcińska Wyniki komunikacji po II kwartale 2014 r. W ubezpieczeniach komunikacyjnych nie widać końca wojny cenowej. Jest źle, a może być jeszcze gorzej. e tracą przypis już

Bardziej szczegółowo

dr Hubert Wiśniewski 1

dr Hubert Wiśniewski 1 dr Hubert Wiśniewski 1 Agenda: 1. Nadzór ubezpieczeniowy istota funkcjonowania. 2. Komisja Nadzoru Finansowego. 3. Pozostałe ustawowe instytucje rynku ubezpieczeń: a. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2013 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Zbigniew Kalisiewicz Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R.

RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. RAPORT O SYTUACJI SEKTORA UBEZPIECZEŃ NA PODSTAWIE NIEZWERYFIKOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2002 R. Analiza prezentuje wybrane pozycje finansowe zagregowane na

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 07 kwietnia 2016 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno

Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowa lub wiadcze z tytułu obowi zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno Analiza terminów realizacji wypłat odszkodowań lub świadczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych na podstawie skarg kierowanych do Rzecznika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania

PROJEKT UMOWY. UMOWA o wykonanie zadania PROJEKT UMOWY UMOWA o wykonanie zadania Część I Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia. zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r.

Kinga Wiśniewska 10 zł do miliarda strat. Wyniki komunikacji w I kwartale 2014 r. Nr 123 (3522) 2014-07-01 Kinga Wiśniewska Nieprzerwanie na polskim komunikacyjnym trwa wojna cenowa, co znajduje odzwierciedlenie w wynikach sektora. Część firm wierzy, że krokiem w stronę przywrócenia

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r.

Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. Nr 202 (2349) 2009-10-16 Marta Kasperek Stagnacja Ubezpieczenia komunikacyjne w I połowie 2009 r. 6,1 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczyciele z komunikacyjnych ubezpieczeń OC i AC w I

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 10 lipca 2015 r. SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ, 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy.

Przepisy w tym zakresie reguluje Art. 28. Ustawy. UBEZPIECZENIE OC POJAZDU KILKA PRAKTYCZNYCH RAD ZMIENIASZ TOWARZYSTWO / ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ? Jeżeli umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta na 12 miesięcy, po ich upływie

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r.

Kinga Wiśniewska Pod wodą bez tlenu. Wyniki komunikacji w 2013 r. Nr 72 (3471) 2014-04-14 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2013 r. Już na koniec III kwartału 2013 r. rynek ubezpieczeń grzmiał, że ceny w komunikacji muszą w końcu wzrosnąć. Nie wzrosły. I teraz rynek

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2015 r. Warszawa 2015 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r.

Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. Nr 128 (2275) 2009-07-06 Komunikacja zwalnia tempo Ubezpieczenia komunikacyjne w I kwartale 2009 r. 3,04 mld zł składki przypisanej brutto zebrali ubezpieczycieli z komunikacyjnego OC i AC w I kwartale

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego

Ministerstwo Finansów Departament Rozwoju Rynku Finansowego ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw.

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r.

Tabela nr 1 Podział skarg z zakresu ubezpieczeń gospodarczych kierowanych do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie 01.01.2015 r. 10.10.2015 r. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń gospodarczych wpływających do Rzecznika Ubezpieczonych w okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. W okresie od 0.0.205 r. do 0.0.205 r. Rzecznik Ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r.

Marcin Z. Broda Rok próby Wyniki finansowe ubezpieczycieli majątkowych w 2010 r. Nr 94 (2747) 2011-05-19 Marcin Z. Broda Dla ubezpieczeń majątkowych rok 2010 był rokiem próby. Po latach rozwoju i zysków nadeszło sprawdzenie i weryfikacja przyjętych przez poszczególne zarządy strategii.

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w okresie III kwartałów 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I kwartale 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, październik 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Magdalena Zielińska

Bardziej szczegółowo

Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r.

Kinga Wiśniewska Dewastacja rynku. Wyniki komunikacji w 2014 r. Nr 61 (3708) 2015-03-31 Kinga Wiśniewska Wyniki komunikacji w 2014 r. Na ubezpieczeń komunikacyjnych tematem numer 1 są niezmiennie spadki przypisów i trwająca wojna cenowa. Można jednak zauważyć, że przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

A~~ MINISTER SRODOWISKA. Pan. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ. Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

A~~ MINISTER SRODOWISKA. Pan. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ. Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów , MINISTER SRODOWISKA Warszawa, dnia 2f paździemika 2014 r. DGOop-0230-2 ; ~;2A Z / 12 /AŁ Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów A~~ Nawiązując do protokołu ustaleń z posiedzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o

4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o 4. W przypadku zaspokojenia przez Fundusz roszczeń osób poszkodowanych i uprawnionych z tytułu umów ubezpieczenia obowiązkowego, objętych umową o przeniesienie portfela zgodnie z art. 474 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek

Postanowienia ogólne. Zasady udzielania i spłaty pożyczek Regulamin udzielania przez fundusze pożyczkowe pożyczek na podstawie ustawy z dnia 16 września 2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1385) Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2013 r. Warszawa 2013 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie...

Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... Wykaz skrótów... Słownik pojęć... Wprowadzenie... XI XIII XVII Rozdział I. Istota odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 1. Funkcje odpowiedzialności odszkodowawczej... 1 2. Reżimy odpowiedzialności odszkodowawczej...

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 11 lipca 2014 r. 1 SŁOWA KLUCZOWE: ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI, WYPŁACALNOŚĆ 2 SYNTEZA W raporcie zostały zaprezentowane podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO IV KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, kwiecień 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36. ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 27 lipca 2016 r. Poz. 36 ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA ROZWOJU 1) z dnia 18 lipca 2016 r. w sprawie zakresu, formy i terminów składania sprawozdań o stanie wyodrębnionego rachunku bankowego,

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska

Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Ubezpieczenia (konspekt 2) dr Małgorzata Mierzejewska Podstawowe źródła prawa ubezpieczeniowego Umowa ubezpieczenia definicja Strony umowy ubezpieczenia Elementy umowy ubezpieczenia OWU Podstawowe źródła

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r.

REGULAMIN PROMOCJI. Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. REGULAMIN PROMOCJI Regulamin Promocji Zniżka dla fanów Bezpieczny Mały Pasażer, obowiązujący od dnia 06.11.2014r. Promocja organizowana jest przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Bardziej szczegółowo

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r.

Umowa ubezpieczenia. Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. Umowa ubezpieczenia Główne źródła opracowania prezentacji: 1. Kidyba, Prawo handlowe, C.H.Beck 2016 r. 1 Przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2011 ROKU

RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2011 ROKU RAPORT O STANIE RYNKU BROKERSKIEGO W 2011 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2012 ROK. AUTOR: Damian Kaczorowski Departament Licencji Ubezpieczeniowych i Emerytalnych SŁOWA KLUCZOWE: UBEZPIECZENIA,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 1013 USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r.

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. RAPORT O STANIE SEKTORA UBEZPIECZEŃ PO III KWARTAŁACH 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, 29 stycznia 2013 r. Autorzy: Edwina Urbańska (Departament Nadzoru Ubezpieczeniowego) Tomasz Filak

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna UFG

Aplikacja mobilna UFG NA WYPADEK Aplikacja mobilna UFG REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI MOBILNEJ NA WYPADEK UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU GWARANCYJNEGO UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY CHRONIMY POSZKODOWANYCH IDENTYFIKUJEMY

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w 2013 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z zakresu ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r.

POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH. 19 listopada 2008 r. POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE W BANKACH SPÓŁDZIELCZYCH 19 listopada 2008 r. REGULACJE PRAWNE POŚREDNICTWA UBEZPIECZENIOWEGO: ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty.

W imieniu agenta ubezpieczeniowego występują osoby wykonujące czynności agencyjne wskazane w dokumencie oferty. Działając w oparciu o treść art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 roku poz. 827) w związku z wyrażeniem przez konsumenta woli związania się umową, jako przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r.

Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Skargi kierowane do Rzecznika Ubezpieczonych dotyczące problematyki ubezpieczeń gospodarczych oraz zabezpieczenia emerytalnego w I półroczu 2014 r. Warszawa 2014 I. Rozpatrywanie skarg indywidualnych z

Bardziej szczegółowo

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r.

Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Nr 24 (2171) 2009-02-04 Marta Kasperek OC i AC idą łeb w łeb Ubezpieczenia komunikacyjne po 9M 2008 r. Po trzech kwartałach 2008 r. z ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczyciele działający na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie)

UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) INFORMATOR UBEZPIECZENIA NADWYŻKOWE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ RADCÓW PRAWNYCH NA ROK 2011 (zawierane indywidualnie) W ramach Umowy Generalnej zawartej z PZU S.A. I AXA TuiR S.A. obowiązującej w roku 2011

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne

Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki. Postanowienia ogólne Regulamin Oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody, a za polisę płacisz jakbyś miał 60% zniżki 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Jeździsz 3 lata bez szkody,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego Piotr Budzianowski główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Ośrodek Informacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego W niniejszym opracowaniu postaramy się w sposób przystępny przedstawić

Bardziej szczegółowo

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka

Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka Monitoring kształtowania wysokości taryf w świetle zmieniających się czynników ryzyka 1 Przepisy prawa ustawa z dnia 22 maja 2003r. o działalności ubezpieczeniowej art. 18. 1. Wysokość składek ubezpieczeniowych

Bardziej szczegółowo