PROJEKT BUDOWLANY. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY. Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice"

Transkrypt

1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Przedsięwzięcie Budowa tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta w gminie Chojnice Poz. PB/1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY Poz. PB/2 Poz. PB/3 Poz. PB/4 ODRĘBNE POZYCJE BRANŻA DROGOWA Projekt drogowy BRANŻA MOSTOWA Kładka rowerowa nad Strugą Jarcewską w km 1+294,95 BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych 2

2 I. C z ę ś ć o p i s o w a ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Oświadczenie projektantów Uprawnienia i Izby projektanta i sprawdzającego Projekt zagospodarowania terenu opis techniczny 1.1. Podstawa opracowania Cel i zakres opracowania Stan istniejący zagospodarowania terenu Opis terenu Zieleń Inwentaryzacja istniejącej zieleni Istniejące uzbrojenie terenu Warunki gruntowo-wodne Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowana ścieżka rowerowa Projektowany układ sytuacyjny Projektowane konstrukcje nawierzchni Odwodnienie ścieżki rowerowej Zestawienie parametrów technicznych ścieżek rowerowych Projekt zieleni Gospodarka istniejącym drzewostanem Przestrzenny układ zieleni Bilans terenów zieleni Kładka rowerowa nad Strugą Jarcewską w km 1+294, Stan istniejący Charakterystyka projektowanej kładki Mur oporowy z koszy gabionowych Umocnienie skarp i brzegów strugi Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych Stan istniejący Cel i zakres opracowania Przebudowa linii napowietrznych nn 0,4kV Przebudowa linii kablowych nn 0,4kV Elementy małej architektury i infrastruktury turystycznej Bilans terenu Zestawienie powierzchni terenów zieleni Zestawienie powierzchni ścieżki rowerowej i drogowej Ochrona konserwatorska Wpływ inwestycji na środowisko Gospodarka odpadami Roboty ziemne Informacja o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia Wykaz opinii i uzgodnień nr strony 3

3 I. C z ę ś ć r y s u n k o w a nr rysunku 1.0. Orientacja Rys. Nr Projekt zagospodarowania terenu w skali 1: Rys. Nr Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu w skali 1: Rys. nr 3.5, 3.6, Punkty odpoczynkowe i tablica informacyjna - sytuacja w skali 1: Rys. Nr Wiata odpoczynkowa, tablice informacyjne Rys. Nr Załączniki graficzne do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego... zał

4 Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane Oświadczam, że projekt budowlany: BUDOWA TRAS ROWEROWYCH I INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ W POWIECIE CHOJNICKIM W RAMACH PROGRAMU KASZUBSKA MARSZRUTA W GMINIE CHOJNICE Budowa trasy rowerowej na odcinku Charzykowy-Chociński Młyn Projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny w rozumieniu ustawy z dnia r.: Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 poz 126 z 2000 r.) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. u. nr 120 poz z 2003r.) mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski nr upr. PO/KK/121/06 izba PO-0876 (Podpis projektanta) mgr inż. arch. Anna Smółko upr. nr 376/OL/94 izba PO-046 (Podpis sprawdzającego) 5

5 6

6 7

7 8

8 9

9 10

10 O P I S T E C H N I C Z N Y 1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.1. Podstawa opracowania Umowa Nr 6/OR/10 zawarta pomiędzy Gminą Chojnice z siedzibą w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a Chojnice i Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego s.a. w Gdańsku ul. Jana Uphagena Gdańsk Dokumentacja geologiczno inżynierska wykonana przez Przedsiębiorstwo GEOTEST Sp. z o.o Gdańsk, Al. Grunwaldzka 138/ Koncepcja przestrzenno-funkcjonalna budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta DECYZJA Nr BM /2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dn r. i r. wydana przez Wójta Gminy Chojnice Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133) Mapa sytuacyjno wysokościowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celów projektowych w skali 1:1000 wykonana przez Biuro Geometra z siedzibą w Chojnicach Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wsprawiewarunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 Nr 19, poz. 115 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z załącznikami z dnia r Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów 1.2. Cel i zakres opracowania Cel opracowania Przygotowanie technicznych i formalnych podstaw do realizacji przedsięwzięcia tj. budowy tras rowerowych infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim na terenie Gminy Chojnice. Projekt zakłada budowę tras rowerowych w oparciu o koncepcję przestrzenno-funkcjonalną budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta. Ścieżki rowerowe mają za zadanie poprawę bezpieczeństwa rowerowego ruchu turystycznego jak też mieszkańców gminy. Lokalizacja przedsięwzięcia Początek opracowania znajduje się w miejscowości Charzykowy w pasie drogi powiatowej (granica działek 464/79 i 99/5) a koniec opracowania w miejscowości Chociński Młyn (przy granicy działek działek 3354 i 11

11 49/1.Koniec opracowania jest miejscem włączenia się w projektowane (wg. odrębnego opracowania) odcinki ścieżek rowerowych do miejscowości Konarzyny oraz do miejscowości Drzewicz. Przewidywany przebieg ścieżki rowerowej to pas drogowy drogi powiatowej oraz dukty leśne stanowiące przeciwpożarowe pasy biegnące na terenach leśnych należących do właścicieli prywatnych, na terenach leśnych w Zarządzie Nadleśnictwa Przymuszewo oraz Parku Krajobrazowego Bory Tucholskie. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie w swoim zakresie obejmuje budowę: ścieżek rowerowych o nawierzchniach nieutwardzonych i utwardzonych wraz z odwodnieniem wzmocnienia dróg leśnych w miejscach przebiegu projektowanej ścieżki przedłużenie istniejącego przepustu kładki rowerowej nad Struga Jarcewską elementów bezpieczeństwa ruchu (bariery ochronne, balustrady) przebudowę istniejących wjazdów 2 punktów odpoczynkowych z tablicami informacyjnymi przebudowę kolidujących słupów oświetleniowych 1.3. Stan istniejący zagospodarowania terenu Opis terenu Obecnie na całym odcinku objętym opracowaniem brak jest istniejących ścieżek rowerowych, bądź istniejących oznakowanych tras rowerowych. Na odcinku objętym niniejszym opracowaniem występują liczne niebezpieczeństwa w ruchu rowerowym. Występujące skrzyżowania oraz inne czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo (nierówności i ubytki w jezdni) powodują ryzyko wystąpienia wypadków z udziałem zarówno rowerzystów jak i pieszych Zieleń Charakterystyka geobotaniczna Według podziału geobotanicznego Polski wg Szafera i Zarzyckiego inwestycja budowy tras rowerowych w gminie Chojnice, znajduje się w dziale Bałtyckim, w pasie Równin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich, w krainie Pomorski Południowy Pas Przejściowy, okręg Bory Tucholskie. Kraina obejmuje wielkie piaszczyste obszary sandrów oraz płaty moren dennych. Suchszy klimat oraz mniej korzystne warunki edaficzne stwarzają dobre warunki do rozwoju różnego typu lasów mieszanych i borów sosnowych. W okręgu występują zróżnicowane zbiorowiska leśne: rzadko olsy, często bory sosnowe, następnie buczyny kwaśne i grabiny Inwentaryzacja istniejącej zieleni Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzację istniejącej zieleni na powierzchni określonej rozwiązaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w układzie tabelarycznym tabela Nr 1. Łącznie zinwentaryzowano 808 pozycji, w tym 569 szt. drzew oraz 3971 m 2 powierzchni krzewów i samosiewów drzew. Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na wrzesień 2010 rok. 12

12 TABELA NR 1 INWENTARYZACJA ZIELENI Nr inw. Nazwa łacińska Nazwa polska Obwód pnia [cm] Średn. korony [m] % zaniszcz. Ilość drzew [szt.] Pow. krzew[ m 2 ] Uwagi 1. Pseudotsuga menziesii daglezja zielona x 5 x 1 x Picea abies świerk pospolity x 5 x 11 x 2. Forsythia sp. forsycja x x x x 1 h -1,7 m 3. Picea pungens `Glauca` świerk kłujący `Glauca` x 5 x 3 x 4. Rhus typhina sumak octowiec 18 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt. Rhus typhina sumak octowiec x x x x 1 forma krzewiasta 5. Caragana arborescens karagana syberyjska x x x x 6 h - 1 do 2 m 6. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 4 h - 2 m 7. Betula pendula brzoza brodawkowata 65/52 6 x 1 x 8. Acer psuedoplatanus klon jawor 30/18/33 3 x 1 x 9. Betula pendula brzoza brodawkowata 37/34 2 x 1 x 10. Sorbus aucuparia jarząb pospolity x x x x 1 poniżej 10 lat, 1 szt. 11. Betula pendula brzoza brodawkowata 38 5 x 1 x 12. Betula pendula brzoza brodawkowata 37/36/25 4 x 1 x 13. Acer psuedoplatanus klon jawor 41/39 4 x 1 x 14. Acer psuedoplatanus klon jawor 38/41 4 x 1 x 15. Betula pendula brzoza brodawkowata x x x x Pinus nigra sosna czarna 45 4 x 1 x 17. Thuja occidentalis żywotnik zachodni 24/20, 25/26, 31/21 2 x 2 x 18. Chamaecyparis sp. cyprysik x x x x 1 h - 0,5 m h - 2,5 m; samosiew około 5 lat 19. Picea abies świerk pospolity x 8 x żywopłot nieformowany 20. Malus domestica jabłoń domowa 25/27/28 3 x 1 x 21. Prunus padus czeremcha pospolita 45 3 x 1 x 22. Prunus padus czeremcha pospolita 46/ x posusz Salix sp., Acer h - 2 m; samosiew około platanoides wierzba, klon pospolity x x x x 11 lat 24. Salix sp. wierzba 24/31 3 x 1 x 25. Salix sp. wierzba 36 5 x 1 x 26. Salix sp. wierzba 56 5 x 1 x 27. Salix sp. wierzba 34/26 5 x 1 x 28. Salix sp. wierzba 41/39 5 x 1 x 29. Salix sp. wierzba 25 3 x 1 x 30. Salix sp. wierzba 75/57 5 x 1 x 31. Acer psuedoplatanus klon jawor 53/41 5 x 1 x 32. Acer psuedoplatanus klon jawor 63/78/76 7 x 1 x 33. Deutzia scabra żylistek szorstki x x x x 38 h - 4 m 34. Picea abies, Pinus sylvestris świerk pospolity, sosna pospolita x 5 x 35. Acer platanoides klon pospolity x x x x 20 h - 2 m; samosiew około 5 lat 36. Pinus sylvestris sosna pospolita x 20 x 37. Populus alba topola biała x x x x karpina z odrostami 283 x x 1 x 39. karpina z odrostami 270 x x 2 x h - 2,5 m; samosiew około 5 lat 13

13 40. karpina z odrostami 235 x x 1 x 41. Acer psuedoplatanus klon jawor 98 6 x 1 x 42. Populus alba, Tilia cordata topola biała, lipa drobnolistna x x 18 3 szt. poniżej 10 lat Populus alba, Acer topola biała, klon 43. platanoides, Tilia cordata pospolity, lipa drobnolistna x x x x 51 h - 3 m; samosiew około 5 lat 44. Tilia cordata lipa drobnolistna 26/27/30/34/47/42 6 x 1 x 45. Populus alba topola biała 45 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt. 46. Tilia cordata lipa drobnolistna 43/45/48 4 x 1 x 47. Populus alba topola biała 48 4 x x 8 poniżej 10 lat, 1 szt. 48. Populus alba topola biała 47 4 x x 8 poniżej 10 lat, 1 szt. h - 2 m; samosiew około Tilia cordata lipa drobnolistna x 2 x x 3 lat 50. Betula pendula brzoza brodawkowata 46/40 4 x 1 x 51. Corylus avellana leszczyna pospolita x 3 x x 2 h - 3,5 m 52. Populus alba, Corylus avellana, Crateagus monogyna topola biała, leszczyna pospolita, głóg jednoszyjkowy x x x x 256 h - 1,5 m; szer. 2 m; samosiew poniżej 5 lat 54. Frangula alnus kruszyna pospolita x x x x 18 h - 3 m 55. Salix alba wierzba biała x x x 14 h - 4 m, poniżej10 lat Rubus sp. jeżyna x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita 49 4 x 1 x 57. Pinus sylvestris sosna pospolita 52 4 x 1 x 58. Pinus sylvestris sosna pospolita 48 3 x 1 x 59. Pinus sylvestris sosna pospolita 67/46 5 x 1 x 60. Pinus sylvestris sosna pospolita 35 3 x 1 x 61. Pinus sylvestris sosna pospolita 42/36 4 x 1 x 62. Pinus sylvestris sosna pospolita 39 4 x 1 x 63. Pinus sylvestris sosna pospolita 24 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt. 64. Pinus sylvestris sosna pospolita 55 4 x 1 x 65. Populus alba topola biała x martwa 66. Rubus sp. jeżyna x x x x 158 h - 0,5 m 67. Ulmus minor wiąz polny x x x x 90 h - 1,5 do 2,5 m; forma krzewiasta 68. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x x 1 h - 1,5 m; samosiew około 5 lat 69. Pinus sylvestris sosna pospolita 47 3 x 1 x 70. Pinus sylvestris sosna pospolita 57/51 5 x 1 x 71. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x x Picea abies świerk pospolity 73 5 x 1 x 73. Picea abies świerk pospolity 86 5 x 1 x 74. Picea abies świerk pospolity 58 4 x 1 x 75. Pinus sylvestris sosna pospolita 99 5 x 1 x 76. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 77. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 4 x 1 x 78. Pinus sylvestris sosna pospolita 86 5 x 1 x 79. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x h - 1 do 2 m; samosiew około 5 lat 80. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 81. Pinus sylvestris sosna pospolita 90 5 x 1 x 82. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 83. Betula pendula brzoza brodawkowata x 1 x 14

14 84. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 85. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 86. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 87. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 88. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 89. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 90. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 5 x 1 x 91. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 92. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 93. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 94. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 4 x 1 x 95. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 5 x 1 x 96. Betula pendula brzoza brodawkowata 35 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt. 97. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 98. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 99. Pinus sylvestris sosna pospolita 88 5 x 1 x 100. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 101. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 102. Pinus sylvestris sosna pospolita 50 2 x 1 x 103. Pinus sylvestris sosna pospolita x rana wgłębna 104. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 5 x 1 x 105. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 4 x 1 x 106. Pinus sylvestris sosna pospolita 79 4 x 1 x 107. Pinus sylvestris sosna pospolita 75 3 x 1 x 108. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 109. Pinus sylvestris sosna pospolita 86 6 x 1 x 110. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 111. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 5 x 1 x 112. Pinus sylvestris sosna pospolita 91 6 x 1 x 113. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 5 x 1 x 114. Betula pendula brzoza brodawkowata 34 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 80 5 x 1 x 116. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 117. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 5 x 1 x 118. Pinus sylvestris sosna pospolita 93 5 x 1 x 119. Pinus sylvestris sosna pospolita 94 5 x 1 x 120. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 6 x 1 x 121. Pinus sylvestris sosna pospolita 77 5 x 1 x 122. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 123. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 124. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 6 x 1 x 125. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 4 x 1 x 126. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 127. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 128. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 129. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 130. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 15

15 131. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 132. Quercus robur dąb szypułkowy 51 7 x 1 x 133. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 134. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 135. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 136. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 137. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 138. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 5 x 1 x 139. Pinus sylvestris sosna pospolita 70 4 x 1 x 140. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 141. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 142. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 143. Betula pendula brzoza brodawkowata 42 3 x 1 x 144. Betula pendula brzoza brodawkowata 90 7 x 1 x 145. Betula pendula brzoza brodawkowata 70 7 x 1 x 146. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 147. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 148. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 149. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 150. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 151. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 152. Betula pendula brzoza brodawkowata 46 3 x 1 x 153. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 154. Betula pendula brzoza brodawkowata 54 6 x 1 x 155. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 157. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 158. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 5 x 1 x 159. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 7 x 1 x 160. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 5 x 1 x 161. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 162. Pinus sylvestris sosna pospolita 76 5 x 1 x 163. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 164. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 5 x 1 x 165. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 166. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 167. Pinus sylvestris sosna pospolita x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 169. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 170. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 5 x 1 x 171. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 172. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 173. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 174. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 175. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 176. Pinus sylvestris sosna pospolita 97 4 x 1 x 177. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 178. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 4 x 1 x h - 1 m; samosiew około 5 lat 16

16 179. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 180. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 5 x 1 x 181. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 182. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 183. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 184. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 185. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 186. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 187. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 188. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 189. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 190. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 191. Betula pendula brzoza brodawkowata 24 2 x x 3 poniżej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 42 2 x 1 x 195. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 196. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 197. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 198. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 199. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 200. Quercus robur dąb szypułkowy 31 7 x 1 x 201. Quercus robur dąb szypułkowy 73 9 x 1 x 202. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 203. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 204. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 205. Juniperus communis jałowiec pospolity x x x x 2 h - 2m 206. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 207. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 4 x 1 x 208. Rubus sp. jeżyna x x x x 22 h - 0,5 m 209. Pinus sylvestris sosna pospolita 68 4 x 1 x 210. Betula pendula brzoza brodawkowata 71 7 x 1 x 211. Betula pendula brzoza brodawkowata 65/58 9 x 1 x 212. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 6 x 1 x 213. Betula pendula brzoza brodawkowata 61 5 x 1 x 214. Pinus sylvestris sosna pospolita 40 3 x 1 x 215. Pinus sylvestris sosna pospolita 44 3 x 1 x 216. Pinus sylvestris sosna pospolita 95 7 x 1 x 217. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 218. Betula pendula brzoza brodawkowata 59 6 x 1 x 219. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 4 x 1 x 220. Betula pendula brzoza brodawkowata 73 7 x 1 x 221. Pinus sylvestris sosna pospolita 63 2 x 1 x 222. Quercus robur dąb szypułkowy 74 5 x 1 x 223. Tilia cordata lipa drobnolistna 93 6 x 1 x 224. Prunus domestica śliwa domowa 18 3 x 1 x 225. Pinus sylvestris sosna pospolita 52/61/49 5 x 1 x 226. Pinus sylvestris sosna pospolita 33 3 x 1 x 227. Tilia cordata lipa drobnolistna x x x 48 poniżej 10 lat, 16 szt. 17

17 Betula pendula brzoza brodawkowata 36, 27 x x x 2 poniżej 10 lat, 2 szt Betula pendula brzoza brodawkowata 61 3 x 1 x 229. Ligustrum vulgare ligustr pospolity x x x x 13 h - 1m; szer. 1 m; żywopłot formowany 230. Prunus domestica śliwa domowa x x x x 3 h - 2,5 m; około 5 lat 231. Picea abies świerk pospolity x 12 x Picea abies świerk pospolity x x 15 poniżej 10 lat, 5 szt. h - 3 m; samosiew około Quercus robur dąb szypułkowy x 2,5 x x 2 lat 233. Prunus padus czeremcha pospolita 22 4 x 1 x 234. Quercus robur dąb szypułkowy 26 3 x 1 x 235. Crataegus monogyna, Prunus padus, Populus alba głóg jednoszyjkowy, czeremcha pospolita, topola biała x x x x Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy x x x x 12 h - 3m 241. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 242. Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy x 2 x x Pinus sylvestris sosna pospolita 49 3 x 1 x 244. Pinus sylvestris sosna pospolita 56 5 x 1 x 245. Pinus sylvestris sosna pospolita 49 4 x 1 x 246. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 247. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 7 x 1 x 248. Pinus sylvestris sosna pospolita 59 5 x 1 x 249. Pinus sylvestris sosna pospolita 65 5 x 1 x 250. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 6 x 1 x 251. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 4 x 1 x 252. Pinus sylvestris sosna pospolita 65 5 x 1 x 253. Pinus sylvestris sosna pospolita 84 6 x 1 x 254. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 255. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 6 x 1 x 256. Pinus sylvestris sosna pospolita 98 8 x 1 x 257. Pinus sylvestris sosna pospolita 80 5 x 1 x 258. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x h - 2,5 m; samosiew około 5 lat h - 2,5 m; samosiew poniżej 10 lat 259. Populus tremula topola osika x x x 6 poniżej 10 lat, 2 szt. h - 1,5m; samosiew około 5 Populus tremula topola osika x x x x 48 lat 260. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 262. Picea abies świerk pospolity 30 2,5 x 1 x 266. Ulmus laevis wiąz szypułkowy x x x x 59 h - 2,5m; samosiew około 5 lat 267. Ulmus laevis wiąz szypułkowy x x x x 22 h - 2,5m; samosiew około 5 lat Rubus sp. jeżyna x x x x 30 h - 1m; samosiew około 5 lat 268. Tilia cordata lipa drobnolistna x x x x 3 h - 2m; samosiew około 5 lat 269. Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Tilia cordata klon pospolity, klon jawor, lipa drobnolistna x x x x 288 h - 2m; samosiew ok. 5 lat 270. Quercus robur dąb szypułkowy x x x x 21 h - 3m; samosiew około 5 lat 271. Salix sp. wierzba x 1 x 272. Quercus robur dąb szypułkowy 29 4 x 1 x Acer platanoides, klon pospolity, dąb 273. Quercus robur szypułkowy x x x x 70 podkrzesać 18

18 274. Quercus robur dąb szypułkowy 73 6 x 1 x 275. Acer platanoides klon pospolity 43 5 x 1 x 276. Betula pendula brzoza brodawkowata 40 3 x 1 x 277. Salix sp. wierzba 76 6 x 1 x 278. Betula pendula brzoza brodawkowata 31 3 x 1 x 279. Acer platanoides klon pospolity 53 4 x 1 x 280. Quercus robur dąb szypułkowy 61 4 x 1 x Prunus padus, Quercus czeremcha pospolita, dąb 281. robur szypułkowy x x x x Sorbus intermedia jarząb szwedzki 45 4 x 1 x 283. Tilia cordata lipa drobnolistna 55/46 7 x 1 x 284. Tilia cordata lipa drobnolistna 44 6 x 1 x 285. Juniperus communis jałowiec pospolity x x x x 12 h - 1 do 2m Rubus sp. jeżyna x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 287. Acer platanoides klon pospolity x x x x 63 h - 2m; samosiew około 5 lat h - 2,5m; samosiew około 5 lat Acer platanoides klon pospolity 21 2 x x 3 poniżej 10 lat, 1 szt Quercus robur dąb szypułkowy 68 7 x 1 x 289. Acer platanoides, Pinus sylverstris, Sorbus aucuparia klon pospolity, sosna pospolita, jarząb pospolity x x x 14 poniżej 10 lat 290. Betula pendula brzoza brodawkowata 32 3 x 1 x Prunus padus, Pinus czeremcha pospolita, 291. sylvestris sosna pospolita x x x x 23 samosiew około 5 lat Quercus robur dąb szypułkowy 20 2 x x 3 poniżej 10 lat, 1 szt Quercus robur dąb szypułkowy 24 2 x 1 x 293. Cornus mas dereń jadalny x x x x 2 h - 3m 294. Sambucus nigra bez czarny x x x x 34 h - 2m 295. Betula pendula brzoza brodawkowata 20 2 x 1 x 296. Pinus sylvestris sosna pospolita 25 3 x 1 x 297. Juniperus communis, Sorbus aucuparia, Pinus sylvestris jałowiec pospolity, jarząb pospolity, sosna pospolita, X x x x Juniperus communis, Pinus sylvestris jałowiec pospolity, sosna pospolita X x x x 27 h - 2 do 2,5 m; samosiew około 5 lat h - 3m; samosiew około 5 lat 299. Pinus sylvestris sosna pospolita 26 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita x 4 x x Betula pendula brzoza brodawkowata 130/ x rana wgłębna 302. Morus alba morwa biała x x x x 3 h - 3m 303. Prunus cerasus wiśnia pospolita x x x x 2 h - 1,5m 304. Prunus domestica śliwa domowa 31, 42 2,5 x 2 x 305. Prunus cerasifera ałycza x x x x 4 h - 1,5 do 2m 306. Malus domestica jabłoń domowa 82 6 x 1 x 307. Larix decidua modrzew europejski x 1 x 308. Rhus typhina sumak octowiec x 2 x x Rhus typhina, Betula pendula, Pinus sylvesris sumak octowiec, brzoza brodawkowata, sosna pospolita x x x x 11 h - 2 do 3m; samosiew około 5 lat 310. Rhus typhina sumak octowiec x x x x 5 forma krzewiasta Cornus alba dereń biały x x x x 5 Picea abies świerk pospolity x x x x Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 4 h - 2,5m h - 1m; samosiew około 5 lat 19

19 312. Prunus domestica śliwa domowa x x x x 3 h - 2.5m; forma krzewiasta 313. Acer platanoides klon pospolity 9-25 x x x 92 poniżej 10 lat 314. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 315. Betula pendula brzoza brodawkowata 66/45/18 6 x 1 x 316. Quercus robur dąb szypułkowy 26 5 x 1 x 318. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 3 x 1 x 319. Pinus sylvestris sosna pospolita 53 3 x 1 x 320. Quercus robur dąb szypułkowy x 321. Betula pendula brzoza brodawkowata x pochylone 322. Betula pendula brzoza brodawkowata 92 5 x 1 x 323. Betula pendula brzoza brodawkowata x pochylone 324. Betula pendula brzoza brodawkowata 50 4 x 1 x 325. Quercus robur dąb szypułkowy 56 6 x 1 x 326. Sorbus aucuparia jarząb szwedzki 56 7 x 1 x 327. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 328. Pinus sylvestris sosna pospolita 56/73 8 x 1 x rana wgłębna u podstawy pnia 329. Tilia cordata lipa drobnolistna 23/21/18/12/12/9 4 x x 8 poniżej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 34/64 6 x 1 x 331. Pinus sylvestris sosna pospolita 94/47 6 x 1 x 332. Pinus sylvestris sosna pospolita 59 3 x 1 x 333. Pinus sylvestris sosna pospolita 60 3 x 1 x 334. Pinus sylvestris sosna pospolita 56 3 x 1 x 335. Pinus sylvestris sosna pospolita 31 2 x 1 x 336. Pinus sylvestris sosna pospolita 29 2 x 1 x 337. Juniperus communis jałowiec pospolity x x x x 2 h - 2m 338. Sorbus aucuparia jarząb pospolity 22/23/25 5 x 1 x 339. Pinus sylvestris sosna pospolita 21 2 x x 3 poniżej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 68 5 x 1 x 341. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 5 x 1 x 342. Robinia pseudoacacia robinia biała 27 5 x 1 x 343. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 344. Pinus sylvestris sosna pospolita 20 1,5 x x 1 poniżej 10 lat, 1 szt. Betula pendula, Pinus brzoza brodawkowata, h - 1,5m; samosiew około sylvestris sosna pospolita x 1 x x 5 lat 346. Pinus sylvestris sosna pospolita 56/37 5 x 1 x 347. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 348. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 6 x 1 x 349. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 350. Pinus sylvestris sosna pospolita 33 4 x 1 x 351. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 352. Pinus sylvestris sosna pospolita 92 6 x 1 x 353. Tilia cordata lipa drobnolistna 99/86 10 x 1 x 354. Alnus glutinosa olsza czarna 88/99/ x 1 x 355. Tilia cordata lipa drobnolistna 88 5 x 1 x 356. Betula pendula brzoza brodawkowata x 1 x Frangula alnus, Salix kruszyna pospolita, 357. sp. wierzba x x x x 5 h - 4m; forma krzewiasta Betula pendula brzoza brodawkowata x x x 12 poniżej 10 lat 20

20 358. Alnus glutinosa olsza czarna x x x 26 poniżej 10 lat 359. Salix aurita wierzba uszata x x x x 12 h - 1,5-2m 360. Alnus glutinosa olsza czarna x 1 x 361. Alnus glutinosa olsza czarna 18, 30/32 5 x x 20 poniżej 10 lat, 2 szt Prunus domestica śliwa domowa 32 1,5 x 1 x 363. Salix aurita wierzba uszata x x x x 63 h - 1m 364. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 4 x 1 x 365. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 3 x 1 x 366. Pinus sylvestris sosna pospolita 35 3 x 1 x 367. Pinus sylvestris sosna pospolita 42 2 x 1 x 368. Pinus sylvestris sosna pospolita 46 4 x 1 x 369. Betula pendula brzoza brodawkowata x 1 x 370. Alnus glutinosa olsza czarna 70/62/110 6 x 1 x Populus tremula, Pinus topola osika, sosna 371. sylvestris pospolita x x x x Pinus sylvestris sosna pospolita 99 6 x 1 x 373. Pinus sylvestris sosna pospolita 55/41/73 7 x 1 x 374. Pinus sylvestris sosna pospolita 94 7 x 1 x 375. Prunus sp. śliwa 32 4 x 1 x h - 2,5m; samosiew około 5 lat 376. Pinus sylvestris sosna pospolita 17 1 x x 1 poniżej 10 lat, 1 szt. Fraxinus excelsior, Acer jesion wyniosły, klon 377. platanoides pospolity 17, 9/12/13/ x x 4 poniżej 10 lat, 2 szt Betula pendula brzoza brodawkowata 79 8 x 1 x 379. Acer platanoides klon pospolity 25/18 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt. Sambucus nigra bez czarny x x x x 18 h - 2m Rubus sp. jeżyna x x x x 25 h - 1m 380. Pinus sylvestris sosna pospolita x martwa 381. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 382. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 383. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 384. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 4 x 1 x 385. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 386. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x Betula pendula, Pinus brzoza brodawkowata, 387. sylvestris sosna pospolita x x x x 25 h - 1m; samosiew ok. 5 lat 388. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 389. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 390. Betula pubescens brzoza omszona x 1 x 391. Pinus sylvestris sosna pospolita 79/ x 1 x 392. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 393. Betula pubescens brzoza omszona 54 4 x 1 x 394. Betula pubescens brzoza omszona 52 4 x 1 x 395. Alnus glutinosa olsza czarna 65 4 x 1 x 396. Alnus glutinosa olsza czarna 66 4 x 1 x 397. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 398. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 398a. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 399. Betula pubescens brzoza omszona 65 3 x 1 x 401. Betula pendula brzoza brodawkowata 65 5 x 1 x POMNIK PRZYRODY, obwód mierzony na h - 1m 21

21 402. Pinus sylvestris sosna pospolita 70 6 x 1 x 403. Pinus sylvestris sosna pospolita 47 5 x 1 x Acer platanoides, Pinus klon pospolity, sosna 404. sylvestris pospolita x x x x Acer platanoides klon pospolity 93 5 x 1 x 406. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 407. Malus domestica jabłoń domowa 63 5 x 1 x 408. Robinia pseudoacacia robinia biała 75 6 x 1 x 409. Robinia pseudoacacia robinia biała 97 6 x 1 x 410. Salix aurita wierzba uszata x x x x 3 h - 2m 411. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 412. Frangula alnus kruszyna pospolita x x x x 25 h - 3m 413. Betula pendula brzoza brodawkowata 61/65/71 6 x 1 x 414. Malus domestica jabłoń domowa 38/34 5 x 1 x 415. Betula pendula brzoza brodawkowata 29/55/75 7 x 1 x 416. Betula pendula brzoza brodawkowata 65 5 x 1 x 417. Populus sp. topola 37/50/21 5 x 1 x 418. Frangula alnus kruszyna pospolita x 6 x x 10 h - 2m; samosiew około 5 lat 419. Betula pendula brzoza brodawkowata x x x 9 poniżej 10 lat 420. Betula pendula brzoza brodawkowata 47/61/71 5 x 1 x 421. Salix aurita wierzba uszata x x x x 6 h - 1,5m 422. Rosa rugosa róża dzika x x x x 2 h - 1,5m 423. Betula pendula brzoza brodawkowata 19, 20 3 x x 12 poniżej 10 lat, 2 szt. Pinus sylvestris sosna pospolita 18 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt Pinus sylvestris sosna pospolita 67, 56 6 x 2 x 425. Betula pendula brzoza brodawkowata 64/87 10 x 1 x 426. Picea abies świerk pospolity 25 2 x x 3 poniżej 10 lat, 1 szt Picea pungens świerk kłujący 79 4 x 1 x 428. Picea pungens świerk kłujący 53 4 x 1 x 429. Chamaecyparis sp. cyprysik 35 1,5 x 1 x 430. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 4 h - 1,5m h - 2m; samosiew około Betula pendula brzoza brodawkowata x x x x 2 lat Prunus cerasifera ałycza x x x x 4 h - 1m; strzyżony żywopłot 432. Betula pendula brzoza brodawkowata 35 3 x x 6 poniżej 10 lat, 1 szt Betula pendula brzoza brodawkowata 50 4 x 1 x 434. Betula pendula brzoza brodawkowata 58 3 x 1 x 435. Betula pendula brzoza brodawkowata 55 3 x 1 x 436. Picea abies świerk pospolity x 1,5 x x Rhus typhina sumak octowiec x x x x 2 nasadzenia poniżej 5 lat; 5 szt. h - 2m; samosiew około 5 lat 438. Rhus typhina sumak octowiec 26 5 x x 10 poniżej 10 lat, 1 szt Larix decidua, Picea abies modrzew europejski, świerk pospolity x x x x 7 szer.- 1m; h - 2m; żywopłot formowany 440. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 10 szer.- 1m; h - 2m; żywopłot formowany 441. Quercus robur dąb szypułkowy x rana wgłębna 442. Acer platanoides klon pospolity x 1 x 443. Acer platanoides klon pospolity x 1 x 444. Syringa vulgaris lilak pospolity x x x x 3 h - 2m szer.- 0,5 m; h - 0,5 m; 445. Berberis julianae berberys Juliany x x x x 15 żywopłot ok.5lat 22

22 446. Acer platanoides klon pospolity x x x x 8 poniżej 10 lat 447. Acer platanoides klon pospolity 45/37 4 x 1 x 448. Acer platanoides klon pospolity x 1 x 449. Pinus sylvestris sosna pospolita 30, 24 2 x x 6 poniżej 10 lat 450. Acer platanoides klon pospolity x x x x 2 poniżej 10 lat samosiew 451. Alnus glutinosa olsza czarna 53/41/20/40 5 x 1 x 452. Alnus glutinosa olsza czarna 50 4 x 1 x 453. Alnus glutinosa olsza czarna 46 4 x 1 x 454. Pinus sylvestris sosna pospolita 35 2 x x 3 poniżej 10 lat 455. Pinus sylvestris sosna pospolita x usycha 456. Salix aurita wierzba uszata x x x x 58 h - 2,5 m Pinus sylvestris sosna pospolita brzoza x x x Betula pendula brodawk. x x x x x 30 poniżej 10 lat samosiewy 458. Betula pendula brzoza brodawkowata x x x x 6 poniżej 10 lat 459. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 4 x 1 x 460. Prunus domestica śliwa domowa 28 2,5 x 1 x 461. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 462. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 5 x 1 x 463. Juniperus communis, jałowiec pospolity x x x x 2 h - 2,5 m 464. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 4 x 1 x 465. Betula pendula brzoza brodawkowata x 1 x 466. Pinus sylvestris sosna pospolita 97 4 x 1 x 467. Betula pendula brzoza brodawkowata 71 4 x 1 x 468. Pinus sylvestris sosna pospolita 93 4 x 1 x 469. Pinus sylvestris sosna pospolita 85 3 x 1 x 470. Pinus sylvestris sosna pospolita 86 4 x 1 x 471. Pinus sylvestris sosna pospolita 47,45 3 x 2 x 472. Pinus sylvestris sosna pospolita 79 4 x 1 x 473. Pinus sylvestris sosna pospolita 58 3 x 1 x 474. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 475. Pinus sylvestris sosna pospolita 97 4 x 1 x 476. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 477. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 478. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 479. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 4 x 1 x 480. Pinus sylvestris sosna pospolita 36 3 x 1 x 481. Pinus sylvestris sosna pospolita 45 2 x 1 x 482. Pinus sylvestris sosna pospolita 51 2 x 1 x 483. Pinus sylvestris sosna pospolita 52 2 x 1 x 484. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 485. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 486. Pinus sylvestris sosna pospolita 77 3 x 1 x 487. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 4 x 1 x 488. Pinus sylvestris sosna pospolita 61 3 x 1 x 489. Pinus sylvestris sosna pospolita 38 2 x 1 x 490. Pinus sylvestris sosna pospolita 15 1 x x 1 poniżej 10 lat 491. Pinus sylvestris sosna pospolita 24/14 2 x x 3 poniżej 10 lat 492. Betula pendula brzoza brodawkowata 93/28/43 6 x 1 x 23

23 493. Pinus sylvestris sosna pospolita 56 2 x 1 x 494. Pinus sylvestris sosna pospolita 76 4 x 1 x 495. Pinus sylvestris sosna pospolita 48 3 x 1 x 496. Pinus sylvestris sosna pospolita 37 2 x 1 x 497. Pinus sylvestris sosna pospolita 49 3 x 1 x 498. Pinus sylvestris sosna pospolita 32 2 x 1 x 499. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 500. Pinus sylvestris sosna pospolita 53 3 x 1 x 501. Pinus sylvestris sosna pospolita 83 4 x 1 x 502. Pinus sylvestris sosna pospolita 43 2 x 1 x 503. Pinus sylvestris sosna pospolita 61 3 x 1 x 504. Pinus sylvestris sosna pospolita 49 2 x 1 x 505. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 3 x 1 x 506. Pinus sylvestris sosna pospolita 40 2 x 1 x 507. Pinus sylvestris sosna pospolita 40 2 x 1 x 508. Pinus sylvestris sosna pospolita 55,52 3 x 2 x 509. Pinus sylvestris sosna pospolita 64 4 x 1 x 510. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 3 x 1 x 511. Pinus sylvestris sosna pospolita 50 3 x 1 x 512. Pinus sylvestris sosna pospolita 62 4 x 1 x 513. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 514. Pinus sylvestris sosna pospolita 38 3 x 1 x 515. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 4 x 1 x 516. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 517. Betula pendula brzoza brodawkowata 52 3 x 1 x 518. Betula pendula brzoza brodawkowata 61 4 x 1 x 519. Pinus sylvestris sosna pospolita 78 4 x 1 x 520. Pinus sylvestris sosna pospolita 48 2 x 1 x 521. Pinus sylvestris sosna pospolita 74 4 x 1 x 522. Pinus sylvestris sosna pospolita 72 4 x 1 x 523. Pinus sylvestris sosna pospolita 66 2 x 1 x 524. Pinus sylvestris sosna pospolita 67 3 x 1 x 525. Pinus sylvestris sosna pospolita 72 3 x 1 x 525a. Pinus sylvestris sosna pospolita 70 3 x 1 x 526. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 527. Pinus sylvestris sosna pospolita 99 3 x 1 x 528. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 529. Pinus sylvestris sosna pospolita 89 3 x 1 x 530. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 531. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 532. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 533 Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 534. Malus sp. jabłoń leśna x x x x 11 poniżej 10 lat samosiew 535. Betula pubescens brzoza omszona x 1 x 536. Picea abies świerk pospolity 90 6 x 1 x 537. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 538. Picea abies świerk pospolity 26 3 x 1 x 539. Betula pubescens brzoza omszona 91 4 x 1 x 540. Betula pubescens brzoza omszona x 1 x 24

24 541. Alnus glutinosa olsza czarna 96/40/32/24/25/20 6 x 1 x 542. Populus tremula topola osika x x x x 8 poniżej 10 lat samosiew 543. Betula pubescens brzoza omszona x 1 x 544. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 545. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 546. Pinus sylvestris sosna pospolita 73 3 x 1 x 547. Pinus sylvestris sosna pospolita 68 4 x 1 x 548. Pinus sylvestris sosna pospolita 87 3 x 1 x 549. Pinus sylvestris sosna pospolita 88 3 x 1 x 550. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 551. Pinus sylvestris sosna pospolita 96 4 x 1 x 552. Pinus sylvestris sosna pospolita 95 5 x 1 x 553. Betula pendula brzoza brodawkowata 95 6 x 1 x 554. Betula pubescens brzoza omszona 85 4 x 1 x 555. Pinus sylvestris sosna pospolita 87 4 x 1 x 556. Betula pendula brzoza brodawkowata x 1 x 557. Betula pendula brzoza brodawkowata 90 6 x 1 x 558. Betula pendula brzoza brodawkowata x 1 x 559. Fraxinus excelsior jesion wyniosły x x x x 2 h - 2,5m, około 5 lat 560. Crataegus monogyna głóg jednoszyjkowy x x x x 1 h - 2m 561. Fraxinus excelsior jesion wyniosły 85 5 x 1 x 562. Fraxinus excelsior jesion wyniosły 68 4 x 1 x 563. Acer platanoides klon pospolity x rana wgłębna 564. Populus nigra topola czarna x 1 x 565. Populus nigra topola czarna 98 5 x 1 x 566. Populus nigra topola czarna x x x x 1 h - 2m, samosiew około 10 lat 567. Acer platanoides klon pospolity x x x x 1 h - 2m, samosiew ok. 10 lat 568. Fraxinus excelsior jesion wyniosły 52 4 x 1 x 569. Populus nigra topola czarna x 1 x 570. Populus nigra topola czarna x 1 x 571. Populus nigra topola czarna x 1 x 572. Populus nigra topola czarna x 1 x 573. Populus nigra topola czarna x 1 x 574. Populus nigra topola czarna x 1 x 575. Acer psuedoplatanus klon jawor x 1 x 576. Tilia cordata lipa drobnolistna 98 5 x 1 x 577. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 578. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna 98 5 x 1 x 579. Tilia cordata lipa drobnolistna 71 5 x 1 x 580. Tilia cordata lipa drobnolistna 73 5 x 1 x 581. Acer pseudoplatanus klon jawor 91 4 x 1 x 582. Tilia cordata lipa drobnolistna x odrosty 583. Tilia platyphyllos lipa szerokolistna x odrosty 584. Tilia cordata lipa drobnolistna 87/103 6 x 2 x 585. Tilia cordata lipa drobnolistna 80 7 x 1 x 586. Acer psuedoplatanus klon jawor x 1 x 587. Alnus glutinosa olsza czarna x 1 x 588. Alnus incana olsza szara 78 4 x 1 x 25

25 589. Alnus incana olsza szara x 1 x 590. Alnus incana olsza szara x 1 x 591. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 592. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 593. Alnus incana olsza czarna 113/105 6 x 1 x 594. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x 595. Tilia cordata lipa drobnolistna x 1 x na wysokości 1,1m 596. Tilia cordata lipa drobnolistna 96 5 x 1 x 597. Populus nigra topola czarna 70 8 x 1 x 776. Alnus glutinosa olsza czarna 82 5 x 1 x 777. Alnus glutinosa olsza czarna 84 5 x 1 x 778. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 779. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 780. Alnus glutinosa olsza czarna 45/36 5 x 1 x 781. Alnus glutinosa olsza czarna 83 4 x 1 x 782. Alnus glutinosa olsza czarna 75 4 x 1 x 783. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 784. Alnus glutinosa olsza czarna 86 5 x 1 x 785. Alnus glutinosa olsza czarna 85 5 x 1 x 786. Alnus glutinosa olsza czarna 74 4 x 1 x 787. Alnus glutinosa olsza czarna 72 4 x 1 x 788. Alnus glutinosa olsza czarna 88 5 x 1 x 789. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 790. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 791. Alnus glutinosa olsza czarna 65 4 x 1 x 792. Alnus glutinosa olsza czarna 66 4 x 1 x 793. Alnus glutinosa olsza czarna 86 5 x 1 x 794. Alnus glutinosa olsza czarna 68 4 x 1 x 795. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 796. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 797. Alnus glutinosa olsza czarna 80 5 x 1 x 798. Alnus glutinosa olsza czarna 83 5 x 1 x 799. Alnus glutinosa olsza czarna 76 4 x 1 x 800. Alnus glutinosa olsza czarna 83 5 x 1 x 801. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 802. Alnus glutinosa olsza czarna 67 4 x 1 x 803. Alnus glutinosa olsza czarna 64 4 x 1 x 804. Alnus glutinosa olsza czarna 69 4 x 1 x 805. Alnus glutinosa olsza czarna 70 4 x 1 x 806. Alnus glutinosa olsza czarna 68 4 x 1 x 807. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 808. Pinus sylvestris sosna pospolita x 1 x 809. Betula pubescens Pinus sylvestris brzoza omszona sosna pospolita x x x 45 x Razem suma drzew: 613 Razem suma krzewów / samosiewów drzew:

26 Istniejące uzbrojenie podziemne Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza się występowanie istniejącego uzbrojenia podziemnego: - sieci wodociągowej - kanalizacji deszczowej - kabli i linii napowietrznej energetycznej enn, esn - kanalizacji sanitarnej - sieci teletechnicznejnapowietrznej i kablowej Napotkane uzbrojenie należy traktować jako czynne i zabezpieczyć je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu Warunki gruntowo-wodne Położenie i morfologia terenu Badany teren położony jest między miejscowościami Charzykowy Chociński Młyn. Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 120,0 do 148,5 m n.p.m. Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej a pod względem fizjograficznym fragment Pojezierza Kaszubskiego. Warunki geotechniczne podłoża gruntowego Charakterystyka podłoża Budowa geologiczna terenu wykazuje małe zróżnicowanie. W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. Utwory holoceńskie: gleba, torf, piaski gliniaste próchnicze, piaski drobne. Utwory plejstoceńskie: gliny piaszczyste, piaski gliniaste, piaski drobne, piaski średnie, piaski grube. Charakterystyka wód gruntowych Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 0,3 do 4,5m. W otworze m70/12 poniżej gruntów spoistych napotkano wodę, która stabilizuje się na głębokościach od 0,2 do 1,0 m. Woda gruntowa w formie sączeń wystąpiła na głębokościach od 2,8 do 9,0 m, w otworach nr.: m35/12, m36/12, m37/ Projektowane zagospodarowanie terenu Projektowana ścieżka rowerowa Projektowany układ sytuacyjny Projektowany układ sytuacyjny został podzielony na 5 odcinków oś A, B, C, D i E. Oś A: do km 1+417,00 Ścieżka rowerowa ma swój początek w miejscowości Charzykowy w pasie drogi powiatowej (granica działek 464/79 i 99/5) i przebiega w pasie drogi powiatowej w km 1+287,00 Ścieżka przechodzi kładką rowerową nad Strugą Jarcewską. km 1+417,00 do km 3+430,00 Ścieżka przechodzi przez jezdnię drogi powiatowej i zaczyna swój bieg w dukcie leśnym. Ścieżka przechodzi przez jednię drogi powiatowej i włącza się w istniejącą zatokę autobusową w m.funka. Oś B: 27

27 do km 0+544,00 Ścieżka przebiega w pasie drogi powiatowej, gdzie skręca na teren leśny. km 0+730,00 do km 2+452,00 Ścieżka przebiega w pasie drogi powiatowej. km 2+452,00 do km 3+917,00 km Za miejscowością Bachorze przebiega w dukcie leśnym. Oś C: do km 0+331,00 Ruch rowerowy prowadzony jest po istniejącej drodze powiatowej. od km 0+331,00 Projektowana ścieżka rowerowa przebiega w dukcie leśnym. w km 0+740,00 do km 0+945,00 Ścieżka schodzi do pasa drogowego i przebiega wzdłuż tego pasa. Ścieżka ponownie skręca na tereny leśne i kontynuuje swój przebieg w dukcie leśnym. w km 1+519,00 Ścieżka kończy swój przebieg w dukcie i przebiega po działce 830/2 w pobliżu pasa drogi powiatowej. Od km 1+783,00 Ścieżka przebiega w pasie drogi powiatowej do km 1+870,00, gdzie przechodzi na druga stronę jezdni. Od km 1+870,00 do km 2+637,00 km Ścieżka przebiega w pasie drogi powiatowej w km 2+637,00 Rozwidla się na dwa osobne ciągi ścieżki jednokierunkowej (szer. 1,5m ) po obu stronach drogi powiatowej. Oś D: Ścieżka rowerowa (kontynuacja od osi C) przebiega w pasie drogi powiatowej (ścieżka jednokierunkowa szer. 1,5 m ) w km 0+273,00 Ruch prowadzony jest po istniejącym obiekcie mostowym (styk Jezior Krasińskie i Charzykowskie). Ścieżka rowerowa wznowiona jest za obiektem mostowym i przebiega w pasie drogi powiatowej od km 1+130,00 do km 2+990,00 Przechodzi na teren leśny i przebiega w dukcie leśnym. w km od 2+990,00 do km 3+130,00 Ścieżka przebiega w pasie drogi powiatowej, następnie po przepuście (km 3+095,00 wydłużenie istniejącego przepustu). Od km 3+130,00 do km 3+374,00 Ścieżka przebiega w dukcie leśnym a następnie ma swój przebieg po terenach leśnych wzdłuż pasa drogowego aż do włączenia w odrębne opracowanie ścieżek rowerowych (kierunek do Konarzyn oraz Drzewicza). Oś E: Ścieżkę rowerową na odcinku od km 0+000,00 do 0+404,20 zaprojektowano jako jednokierunkową o szer.1,5m. 28

28 Projektowane konstrukcje nawierzchni KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE P-POŻ, DUKTACH LEŚNYCH 1. Mieszanka optymalna żwirowo-gliniasta 0/10 gr. 5cm w-wa ścieralna 2. Warstwa żwirowa gr. 6cm 3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 12cm pod. zasadnicza 4. Pospółka gr. 15cm pod. pomocnicza 5. Geowłóknina separująca KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ULEPSZONEJ DRÓG LEŚNYCH 1. Mieszanka optymalna żwirowo-gliniasta 0/10 gr. 7cm w-wa ścieralna 2. Warstwa żwirowa gr. 10cm 3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm pod. zasadnicza 4. Pospółka gr. 15cm pod. pomocnicza 5. Geowłóknina separująca KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ 1. Kostka betonowa niefazowana bordowa gr. 8cm w-wa ścieralna 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI GRUNTOWEJ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W PASIE DROGOWYM 1. Mieszanka optymalna żwirowo-gliniasta 0/10 gr. 5cm w-wa ścieralna 2. Warstwa żwirowa gr. 10cm 3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WJAZDÓW 1. Kostka betonowa koloru grafitowego gr. 8cm w-wa ścieralna 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza KONSTRUKCJA CHODNIKA, PERONU AUTOBUSOWYCH 1. Kostka brukowa betonowa gr. 8cm w-wa ścieralna 2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm 3. Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm pod. zasadnicza Odwodnienie ścieżki rowerowej Odwodnienie ścieżki na odcinkach duktów,dróg leśnych i pasów przeciw pożarowych, przewidziano jako powierzchniowe ze skierowaniem wody w teren przyległy. Dokonano tego poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni ścieżek i wyniesienie jej nad przyległy teren. Na odcinkach terenu zabudowanego zaprojektowano drenaże żwirowe o szerokościach 0,3 m i 0,5 m. Na terenie niezabudowanym projektowana ścieżka odwodniona jest spadkiem w tereny przyległe lub do projektowanych rowów płytkich (lub drenaży żwirowych). 29

29 Zestawienie parametrów technicznych ścieżek rowerowych Drogi leśne, dukty, pasy przeciwpożarowe: 1. Szerokość ścieżki rowerowej na duktach leśnych, pasach p. poż.... nie przekracza 2,00 m 2. Drogi leśne: miejscowe wzmocnienia istniejących dróg leśnych w miejscach skrzyżowań ze ścieżkami na terenach leśnych 3. Wzmocnienie dróg leśnych w miejscach przebiegu ścieżek: szer. zm. Pas drogi powiatowej: Klasa ulicy... L Ścieżka rowerowa w pasie drogowym: Szer. ścieżki rowerowej w terenie niezabudowanym:... 2,00 m Szer. ścieżki rowerowej w terenie zabudowanym:... 1,5-2,50 m Długość / m Ścieżka o nawierzchni gruntowej ulepszonej 3807,00 Ścieżka nawierzchni gruntowej ulepszonej (tereny leśne) 6980,00 Ścieżka o nawierzchni z kostki betonowej niefazowanej 3556,00 Ulepszenie nawierzchni dróg leśnych 185,00 Ogółem , Projekt zieleni Gospodarka istniejącym drzewostanem Gospodarka drzewostanem obejmuje: / w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni / Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją : nr inwent. nazwa drzewa obwód w pierśnicy Ilość sztuk nr działki obręb w pasie drogowym drogi powiatowej 7. brzoza brodawkowata 65/ /5 Charzykowy 8. klon pospolity 30/18/ /5 Charzykowy 9. brzoza brodawkowata 37/ /5 Charzykowy 11. brzoza brodawkowata /5 Charzykowy 12. brzoza brodawkowata 37/36/ /5 Charzykowy 13. klon jawor 41/ /5 Charzykowy 14. klon jawor 38/ /5 Charzykowy 21. czeremcha pospolity /5 Charzykowy 22. czeremcha pospolity 46/ /5 Charzykowy 24. wierzba 24/ /5 Charzykowy 25. wierzba /5 Charzykowy 26. wierzba /5 Charzykowy 27. wierzba 34/ /5 Charzykowy 28. wierzba 41/ /5 Charzykowy 29. wierzba /5 Charzykowy 30. wierzba 75/ /5 Charzykowy 31. klon jawor 53/ /5 Charzykowy 30

30 32. klon jawor 63/78/ /5 Charzykowy 50. brzoza brodawkowata 46/ /2 Charzykowy 60. sosna pospolita /2 Charzykowy 61. sosna pospolita 42/ /2 Charzykowy 62. sosna pospolita /2 Charzykowy 225. sosna pospolita 52/61/ /5 Charzykowy 226. sosna pospolita /5 Charzykowy 228. brzoza brodawkowata /5 Charzykowy 234. dąb szypułkowy /5 Charzykowy 241. sosna pospolita /5 Charzykowy 243. sosna pospolita /5 Charzykowy 244. sosna pospolita /5 Charzykowy 245. sosna pospolita /5 Charzykowy 246. sosna pospolita /5 Charzykowy 252. sosna pospolita /5 Charzykowy 275. klon pospolity /2 Charzykowy 276. brzoza brodawkowata /2 Charzykowy 277. wierzba /2 Charzykowy 278. brzoza brodawkowata /2 Charzykowy 279. klon pospolity /2 Charzykowy 280. dąb szypułkowy /2 Charzykowy 282. jarząb szwedzki /2 Charzykowy 283. lipa drobnolistna 55/ /2 Charzykowy 284. lipa drobnolistna /2 Charzykowy 286. sosna pospolita /2 Charzykowy 288. dąb szypułkowy /2 Charzykowy 292. dąb szypułkowy /2 Charzykowy 295. brzoza brodawkowata /2 Charzykowy 296. sosna pospolita /2 Charzykowy 299. sosna pospolita /2 Charzykowy 392. sosna pospolita /4 Swornegacie 393. brzoza brodawkowata /4 Swornegacie 394. brzoza brodawkowata /4 Swornegacie 395. olsza czarna /4 Swornegacie 396. olsza czarna /4 Swornegacie 397. olsza czarna /4 Swornegacie 405. klon pospolity /4 Swornegacie 420. brzoza brodawkowata 47/61/ /4 Swornegacie 424. sosna pospolita /4 Swornegacie sosna pospolita /4 Swornegacie 425. brzoza brodawkowata 64/ /4 Swornegacie 427. świerk kłujący /4 Swornegacie 428. świerk kłujący /4 Swornegacie 429. cyprysik /4 Swornegacie 432. brzoza brodawkowata /4 Swornegacie 433. brzoza brodawkowata /4 Swornegacie 434. brzoza brodawkowata /4 Swornegacie 31

31 435. brzoza brodawkowata /4 Swornegacie 447. klon pospolity 45/ /4 Swornegacie 455. sosna pospolita /1 Kopernica 532. sosna pospolita /1 Kopernica 776. olsza czarna /4 Swornegacie 777. olsza czarna /4 Swornegacie 778. olsza czarna /4 Swornegacie 779. olsza czarna /4 Swornegacie 780. olsza czarna 45/ /4 Swornegacie 781. olsza czarna /4 Swornegacie 782. olsza czarna /4 Swornegacie 783. olsza czarna /4 Swornegacie 784. olsza czarna /4 Swornegacie 785. olsza czarna /4 Swornegacie 786. olsza czarna /4 Swornegacie 787. olsza czarna /4 Swornegacie 788. olsza czarna /4 Swornegacie 789. olsza czarna /4 Swornegacie 790. olsza czarna /4 Swornegacie 791. olsza czarna /4 Swornegacie 792. olsza czarna /4 Swornegacie 793. olsza czarna /4 Swornegacie 794. olsza czarna /4 Swornegacie 795. olsza czarna /4 Swornegacie 796. olsza czarna /4 Swornegacie 797. olsza czarna /4 Swornegacie 798. olsza czarna /4 Swornegacie 799. olsza czarna /4 Swornegacie 801. olsza czarna /4 Swornegacie 802. olsza czarna /4 Swornegacie 804. olsza czarna /4 Swornegacie Razem do usunięcia w pasie drogowym drogi powiatowej: 95 Wycinka krzewów kolidujących z planowaną inwestycją: nr inwent. nazwa krzewu powierzchnia [m] nr działki obręb w pasie drogowym drogi powiatowej 6. lilak pospolity 4 99/5 Charzykowy 51. leszczyna pospolita 2 99/2 Charzykowy 54. kruszyna 6 99/2 Charzykowy 67. wiąz polny 60 99/2 Charzykowy 229. ligustr pospolity 7 99/2 Charzykowy 237. głóg jednoszyjkowy 12 99/2 Charzykowy 285. jałowiec pospolity 12 99/2 Charzykowy 293. dereń jadalny 2 99/2 Charzykowy 294. bez czarny 34 99/2 Charzykowy 308. sumak octowiec 3 99/2 Charzykowy 32

32 310. sumak octowiec 15 99/2 Charzykowy 311. lilak pospolity 4 99/2 Charzykowy 357. kruszyna, wierzba 5 99/2 Charzykowy 410. wierzba uszata 3 797/4 Swornegacie 418. kruszyna /4 Swornegacie 421. wierzba uszata 6 797/4 Swornegacie 422. róża dzika 2 797/4 Swornegacie 430. lilak pospolity 4 797/4 Swornegacie 431. śliwa ałycza 4 797/4 Swornegacie 444. lilak pospolity 3 797/4 Swornegacie 456. wierzba uszata 58 49/1 Kopernica do usunięcia w pasie drogi powiatowej : 256 wycinka drzew i krzewów owocowych w pasie drogowym: 20(1szt.) - 66(158m 2 ) 224(1szt.) - 230(3m 2 ) - 267(30m 2 ) - 285(22m 2 ) - 303(2m 2 ) 304(2szt.) - 305(4m 2 ) 306(1szt.) - 312(3m 2 ) Łącznie wycinka obejmuje... 5 szt. drzew owocowych m2 krzewów wycinka drzew poniżej 10 lat w pasie drogowym: 10(1m 2 ) - 15(4m 2 ) - 23(11m 2 ) - 37(307m 2 ) - 42(18m 2 ) - 43(51m 2 ) - 49(3m 2 ) - 52(192m 2 ) 55(14m 2 ) 63(6m 2 ) 235(11m 2 ) - 242(2m 2 ) - 266(59m 2 ) - 267(22m 2 ) - 268(3m 2 ) - 269(288m 2 ) - 270(21m 2 ) - 281(11m 2 ) - 287(63m 2 ) - 289(14m 2 ) - 297(49m 2 ) - 298(27m 2 ) - 309(11m 2 ) - 313(92m 2 ) - 387(25m 2 ) - 423(12m 2 ) - 431(2m 2 ) - 446(8m 2 ) - 449(3m 2 ) 450(2m²) 454(3m 2 ) (33m 2 ) 542(8m 2 ) Łącznie wycinka drzew poniżej 10 lat wynosi m2 karpiny do usunięcia w pasie drogowym: 38(1szt.) 39(1szt.) 40(1szt.) Łącznie wycinka karpin wynosi... 3 szt. WYCINKA Z DZIAŁEK PRYWATNYCH OBJĘTYCH DECYZJĄ LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO Wycinka drzew kolidujących z planowaną inwestycją : nr inwent. nazwa drzewa obwód w pierśnicy Ilość sztuk nr działki obręb 406. sosna pospolita /1 Swornegacie 409. robinia biała /1 Swornegacie 411. sosna pospolita /3 Swornegacie 413. brzoza brodawkowata 61/65/ /3 Swornegacie 415. brzoza brodawkowata 29/55/ /3 Swornegacie 416. brzoza brodawkowata /3 Swornegacie 417. topola 37/50/ /3 Swornegacie Razem do usunięcia z działek prywatnych 8 wycinka drzew owocowych z działek prywatnych: 407(1szt.) 414(1szt.) Łącznie wycinka obejmuje... 2 szt. drzew owocowych 33

33 Zabezpieczenie drzew na czas budowy drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: Łącznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono sztuk drzew drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: Łącznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje sztuk drzew Przestrzenny układ zieleni Projektowana zieleń pełnić będzie funkcję biologiczną i estetyczną. Projekt zieleni polega na uzupełnieniach nasadzeń między drzewami. Gatunki roślin zostały dobrane do charakteru otoczenia i warunków siedliskowych. Nasadzenia drzew zaprojektowano tak, aby uniknąć kolizji z istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym oraz zachować bezpieczeństwo ruchu drogowego. Projekt opracowania obejmuje: adaptację istniejącej zieleni uzupełnienie nasadzeń drzew w szpalerach założenie powierzchni trawnikowych TABELA NR 2 WYKAZ MATERIAŁU ROŚLINNEGO DO NASADZEŃ Nr kol. Nazwa lacińska Nazwa polska Ilość szt. Charakterystyka DRZEWA LIŚCIASTE 1. Tilia cordata lipa drobnolistna 5 regularna korona, szerokojajowata lub kulista; liście jesienią żółte; kwiatostany miododajne, żółtozielone RAZEM 5 szt. Sposób sadzenia sadzić wg rysunku Bilans terenów zieleni Powierzchnia trawników na terenie płaskim ,0 m2 Powierzchnia trawników na skarpach ,0 m2 Razem m 2 34

34 Kładka rowerowa nad Strugą Jarcewską w km 1+294, Stan istniejący Projektowana ścieżka rowerowa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi powiatowej Charzykowy Chociński Młyn. W rejonie projektowanej kładki, w odległości ~1,3m znajduje się istniejący most drogowy, żelbetowy, jednoprzęsłowy o świetle pionowym wynoszącym około 2m. Między projektowaną kładką, a istniejącym mostem przebiega sieć wodociągowa Charakterystyka projektowanej kładki Ogólne gabaryty kładki: długość całkowita m szerokość całkowita... 3,90 m szerokość w świetle poręczy... 3,92 m rozpiętość teoretyczna m Konstrukcja nośna Obiekt został zaprojektowany na obciążenie tłumem pieszych kn/m 2 wg PN-85/S Niweletą ciągu rowerowego na kładce ukształtowano w spadku podłużnym 0,4% w kierunku Chocińskiego Młyna, natomiast spadek poprzeczny 2% daszkowy z konrtspadkiem 4% przy krawędziach. Konstrukcję nośną kładki stanowi płyta żelbetowa o maksymalnej grubości 35cm z wykonstruowanymi na krawędziach obiektu belkami policzkowymi. Balustrady Na krawędziach kładkę wyposażono w obustronne, stalowe, balustrady wykonane z rur zimnogiętych (pochwyt, słupki i przeciągi) oraz płaskowników (szczeblinki). Nawierzchnia Na płycie pomostu kładki przewidziano wykonanie warstwy izolacyjno - nawierzchniowej z żywicy epoksydowo - poliuretanowej gr. min 5 mm Mur oporowy z koszy gabionowych Od strony Chocińskiego Młyna zaprojektowano mur oporowy z koszy gabionowych o długości 28,5m. Maksymalna wysokość muru wynosi około 3m, a szerokość podstawy 2m. Na murze oporowym zaprojektowano balustrady stalowe. Kształt i materiał odpowiada balustradom na kładce, z tym że słupki mocowane są w rurkach zabetonowanych w koszach gabionowych Umocnienie skarp i brzegów strugi Linię brzegową rzeki pod obiektem oraz poza nim na długości około 2,5m od strony górnej wody należy umocnić koszami gabionowymi o przekroju 0,5mx0,5m. Skarpy w obrębie kładki wyprofilowano i umocniono drobnowymiarową kostką kamienną Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych Stan istniejący Na terenie objętym przebudową występują linie kablowe nn 0,4kV oraz linie napowietrzne nn 0,4kV i SN 15kV. Linie napowietrzne i kablowe nn 0,4kV kolidują z projektowaną ścieżką rowerową i zachodzi konieczność ich przebudowy. 35

35 Cel i zakres opracowania Celem opracowania jest usunięcie kolizji elektroenergetycznych z projektowaną ścieżką rowerową. Zakres opracowania obejmuje: Przebudowa linii napowietrznej nn Lp. Ulica Przęsła pomiędzy słupami Dł. przebudowywanej linii nap. nn 1 Chojnicka 1-2 Chojnicka m 3 Chojnicka 10-4 Chojnicka m Przebudowa linii napowietrznych nn 0,4kV Istniejące linie napowietrzne nn 0,4kV należy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowaną ścieżką rowerową. Przebudowę zrealizować poprzez demontaż słupów linii napowietrznej kolidujących z projektowaną ścieżką rowerową i ustawienie nowych słupów z żerdzi strunobetonowych wirowanych poza ścieżką rowerową. Do przebudowy linii napowietrznych nn zastosowano przewody samonośne o żyłach aluminiowych i izolacji z polietylenu usieciowanego. Istniejące przyłącza przewiesić na projektowany słup bądź wymienić od słupa do stojaka dachowego lub wspornika ściennego Przebudowa linii kablowych nn 0,4kV Istniejące elektroenergetyczne linie kablowe należy przebudować w celu usunięcia kolizji z projektowaną ścieżką rowerową poprzez wykonanie wstawek kablowych lub ułożenie odcinków linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniać istniejącego układu powiązania sieci 0,4kV. Do przebudowy linii kablowych nn zastosować kable typu YAKXS oraz mufy kablowe odpowiedniego typu. Przy przejściach pod drogami lub ciągami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe osłaniać rurami ochronnymi Φ Elementy małej architektury i infrastruktury turystycznej Projekt zakłada usytuowanie: 1 punkt odpoczynkowy 1 tablica informacyjna zokalizacowanych zgodnie z opracowaną koncepcją przestrzenno-funkcjonalną budowy tras rowerowych i infrastruktury turystycznej w powiecie chojnickim w ramach programu Kaszubska Marszruta. Punkty odpoczynkowe zaplanowano na działce: nr 1129 obr. Charzykowy Założono, iż punkt odpoczynkowy wyposażony będzie w wiatę drewnianą służąca do odpoczynku, stojaki dla rowerów, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną. Usytuowanie tablic informacyjnych pokazano w projekcie zagospodarowania terenu. 36

36 1.5. Bilans terenu Zestawienie powierzchni terenów zieleni Rodzaj powierzchni Powierzchnia m² Tereny zieleni m Zestawienie powierzchni ścieżki rowerowej i drogowych Rodzaj powierzchni Powierzchnia m² Powierzchnia ścieżek o nawierzchni utwardzonej kostki betonowej szer. 1,8 2,5 810,00m 2 Powierzchnia ścieżek o nawierzchni gruntowej ulepszonej szer. 2,0 m 7610,00m 2 Powierzchnia ścieżek o nawierzchni gruntowej na terenach leśnych 12460,00m 2 Powierzchnia dróg leśnych o nawierzchni gruntowej ulepszonej 590,00m 2 Nawierzchnia wjazdów bramowych utwardzonych 1550,00m 2 Ogółem 28210,00m Ochrona konserwatorska Ścieżkę rowerową zaprojektowano w pasie drogowym drogi powiatowej, dróg gminnych oraz w duktach leśnych, pasach p.pożarowych. Teren ten nie podlega ochronie konserwatorskiej Wpływ inwestycji na środowisko Projektowana inwestycja nie stwarza pogorszenia istniejących warunków środowiska oraz nie narusza interesu osób trzecich. Projekt przewiduje uporządkowanie ruchu rowerowego oraz poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu rowerzystów i pieszych. Przyjęta technologia wykonania robót ogranicza do minimum ingerencję w środowisko. Przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięc mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. nr 257, poz ze zm.) Realizowane przedsięwzięcie nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków obszaru Natura 2000 Wielki Sandr Brdy i Bory Tucholskie, na etapie jej projektowania i realizacji. Teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Na czas realizacji prac, pnie drzew, które znajdują się w sąsiedztwie inwestycji należy zabezpieczyć za pomocą odeskowania. Przewiduje się do zabezpieczenia odeskowaniem 60 szt. drzew. Na czas realizacji prac przewiduje się zabezpieczyć system korzeniowy 59 szt. drzew. 37

37 1.8. Gospodarka odpadami W związku z wykonywaniem inwestycji niezbędne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej budowy. Inwestycję rozpoczyna się od rozbiórki elementów istniejących, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych. Działania powyższe wraz z fazą realizacji inwestycji generują odpady, które muszą być usunięte z rejonu inwestycji, posegregowane i właściwie dla określonych grup i rodzajów składowane oraz zutylizowane. Wykonawca robót w trakcie podjętych działań powodujących lub mogących powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić tak, aby: zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko zapewnić zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec powstawaniu odpadów zapewnić zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi W przypadku, gdy już powstaną odpady należy z nimi postępować w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej kolejności należy poddać je odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest on niemożliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te należy unieszkodliwiać w sposób zgodny z wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami. Odpady, które nie mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny być, uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione. Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne. Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów należy prowadzić z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Przewiduje się możliwość wystąpienia następujących odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji. Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów 02 Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa Odpady z gospodarki leśnej gospodarki drzewostanem Inne niewymienione odpady 13 Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) Odpadowe oleje hydrauliczne * Syntetyczne oleje hydrauliczne * Oleje hydrauliczne łatwo ulegające biodegradacji 38

38 * Inne oleje hydrauliczne Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * Syntetyczne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe * Oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe łatwo ulegające biodegradacji * Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe 15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nie ujęte w innych grupach Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) Opakowania z papieru i tektury Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z drewna Opakowania z metali Opakowania wielomateriałowe Zmieszane odpady opakowaniowe Opakowania ze szkła Opakowania z tekstyliów * Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone * Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego, włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne * Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w Odpady nie ujęte w innych grupach Tworzywa sztuczne Szkło * Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w do , i Inne nie wymienione odpady Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia * Nieorganiczne odpady zawierające substancje niebezpieczne Baterie i akumulatory * Baterie i akumulatory ołowiowe Baterie alkaliczne Inne baterie i akumulatory Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) * Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty * Odpady zawierające inne substancje niebezpieczne Odpady różne Magnetyczne i optyczne nośniki informacji Odpady powstałe w wyniku wypadków i zdarzeń losowych * Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Odpady inne niż wymienione w Odpady powstałe w wyniku klęsk żywiołowych * Odpady wykazujące właściwości niebezpieczne Odpady inne niż wymienione w Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) odpady betonu słupy, fundamenty słupów, szaf Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia * Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów /ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 729 /ceramicznych i elementów 39

39 wyposażenia inne niż wymienione w Usunięte tynki, tapety, okleiny itp Odpady z remontów i przebudowy dróg Inne niewymienione odpady Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych Drewno Szkło Tworzywa sztuczne * Odpady drewna, szkła. tworzyw sztucznych zanieczyszczone lub zawierające substancje niebezpieczne Odpady asfaltów, smół i produktów smołowych * Asfalt zawierający smołę Asfalt inny niż wymieniony w Papa odpadowa Smoła i produkty smołowe Miedź, brąz, mosiądz Żelazo i stal kable i przewody nie zawierające smoły, ropy naftowej i niebezpiecznych substancji kable nn i oświetleniowe typu YAKY, kable SN typu XRUHAKXS, przewody AsXSn oraz Al Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych oraz urobek z pogłębiania) * Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne (np. PCB) Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w Urobek z pogłębiania i wykopów nadmiar niewykorzystany w inwestycji inne odpady z budowy, remontów i demontażu * Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne 20 Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) Papier i tektura Szkło Odpady kuchenne ulegające biodegradacji Odzież rękawice Tekstylia Oleje i tłuszcze jadalne * Farby, tusze, kleje, żywice zawierające substancje niebezpieczne Farby, tusze, kleje, żywice inne niż wymienione w * Detergenty zawierające substancje niebezpieczne Detergenty inne niż wymienione w Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne Drewno zawierające substancje niebezpieczne Drewno inne niż wymienione w Tworzywa sztuczne Metale Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy) Odpady ulegające biodegradacji Gleba i ziemia, w tym kamienie Inne odpady nie ulegające biodegradacji Inne odpady komunalne Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne Odpady z czyszczenia ulic i placów Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości Odpady ze studzienek kanalizacyjnych Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 40

40 1.9. Roboty ziemne Grunt z wykopu powinien być składowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pasa szerokości co najmniej 1m dla komunikacji. W przypadku braku możliwości składowania wydobytego gruntu wzdłuż wykopów powinien on zostać wywieziony na odkład stały. Grunt z wykopu po zbadaniu przez Laboratorium i akceptacji Inspektora Nadzoru zostanie użyty do zasypania wykopów i wykonania nasypów, a jego nadmiar wywieziony na miejsce składowania wskazane przez Wykonawcę. Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia do umacniania skarp, zakładaniu trawników, oraz do innych czynności. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie ze wskazaniami Inspektora Nadzoru.Humus należy załadować i wywieźć na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z SST. Opis opracowała mgr inż. arch. Ewa Ankiewicz 41

41 1.10. Informacja BIOZ 1. Zakres robót Wycinka koron i pni drzew będących w kolizji z projektowanym układem drogowym. Usuwanie karpin. 2. Kolejność robót wykonywanych przy wycince drzew o Wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocą liny lub zapór drogowych oraz tablic informacyjnych o treści: Uwaga prace na wysokościach ; wprowadzić dodatkowe oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym. o W miejscu pracy na ziemi musi znajdować się przynajmniej jeden pracownik w stałym kontakcie wzrokowym z osobą pracującą w koronie ( na wysokości). o Usuwanie konarów o Usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczającymi 100 cm. o Usuwanie karpin z ziemi. o Wywóz gałęzi, grubizny i karpiny poza obręb budowy. 3. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji 3.1. Przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowiązujące przy ścince drzew w resorcie leśnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna Dział IV pozyskiwanie drewna) Przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości należy: o skierować pracownika na badania lekarskie o przeszkolić pracownika w zakresie BHP o pracownik powinien wykazać się specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obsługi pił spalinowych i pracy na wysokościach o wyposażyć pracownika w odzież roboczą (ubranie, obuwie, okrycie głowy, rękawice, ubranie ocieplone) o wyposażyć w środki ochrony osobistej (ochrona głowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych, ochrona rąk, ochrona nóg, ubiory ochronne) 3.3. Pracownik powinien zostać wyposażony w sprawny sprzęt linowy, uprząż, karabińczyki, drabiny, drzewołazy, pilarki spalinowe Prace przy wycince drzew zaliczane są do kategorii robót niebezpiecznych, w związku z tym nie mogą przy tych robotach pracować kobiety i niepełnoletni Używany do pracy na wysokości sprzęt i narzędzia muszą być tak zabezpieczone, aby nie groziło to upadkiem na ziemię Zabrania się zrzucania jakiegokolwiek sprzętu, narzędzi czy odcinków usuwanego drewna bez uprzedniego ostrzeżenia osób znajdujących się na ziemi Do wynoszenia pracowników w koronę dopuszcza się stosowanie wyciągarek spełniających odpowiednie normy CIOP-u Osoby pracujące na ziemi w bezpośrednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza być wyposażone w hełmy ochronne Zabrania się wykonywania prac na wysokości w czasie silnych wiatrów, w trakcie intensywnych opadów deszczu lub śniegu, oblodzenia lub zaśnieżenia drzew, w czasie mgły i złej widoczności, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia poniżej 10 0 C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika. 42

42 2.0. WYKAZ OPINII I UZGODNIEŃ Lp Jednostka wydająca dokument lub uzgodnienia (adres) WÓJT GMINY CHOJNICE CHOJNICE ul. 31 Stycznia 56a WÓJT GMINY CHOJNICE Chojnice ul. 31 Stycznia 56a WÓJT GMINY CHOJNICE CHOJNICE ul. 31 Stycznia 56a PZD w Chojnicach ul. Bydgoska Chojnice NADLEŚNICTWO RYTEL Rytel-Dworzec Rytel PARK NARODOWY BORY TUCHOLSKIE ul. Długa Charzykowy NADLEŚNICTWO PRZYMUSZEWO Przymuszewo Leśno ENEA OPERATOR S.A. Rejon Dystrybucji Chojnice ul. 14 lutego CHOJNICE TP S.A. Region Operacyjnego utrzymania Sieci i Usług w Olsztynie Dzieł Zarządzania Zasobami Sieci Bydgoszcz ul. Chodkiewicza Bydgoszcz STAROSTWO POWIATOWE W CHOJNICE Wydział Geodezji i Nieruchomości ZUDP CHOJNICE ul. Człuchowska 38 Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach ul. 31 Stycznia 56a Chojnice Numer załącznika Charakter i numer dokumentu Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr BM /2010 z dnia r. i wydana przez Wójta Gminy Chojnice Umorzenie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 3. Uzgodnienie projektu budowlanego z dnia Zgoda Nr PZD 11/4350/54/2011 z dnia r. 5. Uzgodnienie z dnia r. 6. Uzgodnienie z dnia r. 7. Uzgodnienie z dnia r. 8. Uzgodnienie z dnia r Uzgodnienie nr TOTTNSBU/U4/42893/12/2010 z dnia Opinia nr GN z dnia r. 11. Uzgodnienie z dnia 43

43 ZAŁACZNIK NR 1 44

44 ZAŁACZNIK NR 1 45

45 ZAŁACZNIK NR 1 46

46 ZAŁACZNIK NR 1 47

47 ZAŁACZNIK NR 1 48

48 49

49 50

50 51

51 Uwaga Załączniki graficzne ark. 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8 do Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w części rysunkowej projektu zagospodarowania terenu 52

52 ZAŁACZNIK NR 2 53

53 ZAŁACZNIK NR 2 54

54 ZAŁACZNIK NR 2 55

55 ZAŁACZNIK NR 2 56

56 ZAŁACZNIK NR 3 57

57 ZAŁACZNIK NR 4 58

58 ZAŁACZNIK NR 5 59

59 ZAŁACZNIK NR 6 60

60 ZAŁACZNIK NR 7 61

61 ZAŁACZNIK NR 8 62

62 63

63 64

64 ZAŁACZNIK NR 9 65

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1.0. Podstawa opracowania... 3 2.0. Cel i zakres opracowania... 3 3.0. Charakterystyka geobotaniczna... 3 4.0. Inwentaryzacja istniejącej zieleni... 3 5.0. Gospodarka

Bardziej szczegółowo

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO

DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM DO VIDAR USŁUGI OGRODNICZE Jarosław Łukasiak Ul.Armii Krajowej 33/26 06-400 Ciechanów Temat: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW WZDŁUŻ DROGI POWIATOWEJ NR. 2347W NA ODCINKU DK7 DĄBEK KONOPKI OD KM 0+000.00

Bardziej szczegółowo

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie

UWAGI 30 40, szt., 3 pnie 1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 163 2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 138 3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 180 4 90 5 171 6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 170 7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 128

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa z projektem budowy ul. Kadrowej w skali 1:500 wraz z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu na ulicy Kadrowej w Warszawie w dzielnicy Rembertów na odcinku od ul. Kramarskiej do ul. Czwartaków o dł. ok. 330 m Materiały wyjściowe

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI. Budowa ścieżki rowerowej w ul. Niemcewicza (Dzielnica Wesoła) obwód pnia na wys. 1,30m [cm] 1 Rosa spp. grupa: róża spp. 2 Rosa spp. grupa: róża spp. 111+97+1 Salix spp. wierzba spp. 3 02+94 15 9 średni redukowana korona 4 subsp. Syriaca śliwa mirabelka 22+12 7 3 dobry Acer platanoides klon pospolity

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu

Inwentaryzacja zieleni - Bydgoszcz - Zad. 2. Obw. [cm] * krzewu Stawka zł /1 Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [m 2 ] Obw. Stawka zł /1 cm m 2 Opłata za usunięcie Współczynnik [cm] * obwodu drzewa powierzchni [PLN] Uwagi KOD Wiek krzewu 41 owocowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem.

OPIS TECHNICZNY. Materiały wyjściowe Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym drzewostanem. OPIS TECHNICZNY Przedmiot opracowania Inwentaryzacja drzewostanu wraz z projektem gospodarki zielenią na ulicy Jana Pawła II na odc. od Klamrowej (granica miasta Ząbki) do ul. Stefana Batorego w Ząbkach

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 -

I. Podstawy opracowania: II. Zakres i cel inwentaryzacji. Zestawienie wyników. - 1 - - 1 - OPIS TECHNICZNY I. Podstawy opracowania: Zlecenie na wykonanie prac projektowych, Aktualna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, Koncepcja drogowa, Spis z natury oraz domiary w terenie, Przepisy

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

CZĘŚĆ RYSUNKOWA CZĘŚĆ RYSUNKOWA Nr drzewa/ krzewu.. Gatunek Nazwa polska Nazwa łacińska Obwód na wys. 5 cm Obwód pni na wys. 0 cm średnic [szt.] 5 0-5 5-0 05-0 5 Pow. Wys. [m] [m] Stan zdrowotny Nr drzewa/ krzewu

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI Lp. Nazwa polska Nazwa ³aci ska Obw d [cm] Uwagi 1 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 57 2 Jarz b pospolity, Jarz bina Sorbus aucuparia 42 3 Jesion wynios³y Fraxinus excelsior 63 4 Jesion wynios³y

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY Pracownia Projektowa Niweleta mgr inż. Tomasz Gacek ul. Jesionowa 14/131 NIP 937-243-05-52 43-303 Bielsko Biała Tel. 605 101 900 Fax: 33 444 63 69 www.pracownia-niweleta.pl OPERAT DENDROLOGICZNY Budowa

Bardziej szczegółowo

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM PROJEKT BUDOWLANY Przebudowy i rozbudowy budynków XXXIX L.O. im. Lotnictwa Polskiego, ul. Lindego 20 w Warszawie, wraz z budową krytej pływalni, sali sportowej i parkingów zewnętrznych ZIELEŃ PROJEKT GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1. PODSTAWA FORMALNO PRAWNA...3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA...3 3. SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ZIELENI...3 3.1. DANE OGÓLNE...3 3.2. CHARAKTERYSTYKA ZADRZEWIENIA...4

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia

Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia Tabela nr 1 wykaz zinwentaryzowanych drzew i krzewów ze wskazaniem zieleni do usunięcia 1 Grab pospolity Carpinus betulus 50 4,5 6 2 Robinia biała Robinia pseudoacacia 56+67 6 6,5 3 Ligustr pospolity Ligustrum

Bardziej szczegółowo

Z8. Inwentaryzacja zieleni

Z8. Inwentaryzacja zieleni Z8. Inwentaryzacja zieleni Nr. inwent Gatunek drzewa Nazwa łacińska Wysokość drzewa w m, /powierzchni a zakrzaczeń w m2 lub mb/ Obwód pnia w cm Rozpiętość korony w m Uwagi 1. Wierzba biała Salix alba L.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM TEMAT Inwentaryzacja zieleni Gospodarka drzewostanem INWESTYCJA Gdański Park Naukowo - Technologiczny Rozbudowa Etap III AUTOR OPRACOWANIA inż. Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas

Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW Z Data: 11 maj mgr inŝ. arch. kraj. Natalia Jakubas Projekt Budowlany i Wykonawczy Nr projektu: PBW-093019-Z Data: 11 maj 2009 Temat: Przebudowa ul. Tynieckiej w Skawinie Inwestor: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego, 30-138 Kraków, ul. Włościańska 4. Obiekt:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm]

INWENTARYZACJA ZIELENI SALOMEA - WOLICA CZ. MIEJSKA - drzewa (stan na ) wysokość [m] szerokość korony [m] średnica pnia [cm] pnia korony 1 1 orzech włoski Juglans regia 82 26 5 7 2 2 orzech włoski Juglans regia 98 31 4 5 3 3 orzech włoski Juglans regia 112+56 36, 18 5 6 4 4 orzech włoski Juglans regia 98+42 31, 13 7 6 5 5 robinia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwentaryzacja dendrologiczna. Spis treści: Spis treści: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO... 2 A. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 4 2. PRZEDMIOT UMOWY... 4 3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA... 4 4. STAN ISTNIEJĄCY... 5 4.1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu

PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu PROJEKT pielęgnacji istniejącego drzewostanu w ramach projektu Ogród dwóch brzegów 2013-2015. Rewitalizacja przestrzeni i obiektów Cieszyńskiej Wenecji Inwestor: Gmina Cieszyn, Rynek 1, 43-400 Cieszyn

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek B Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel

ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax , tel ZAKŁAD OGRODNICZO - LEŚNY Kraków, ul.konrada Wallenroda 57\3 tel\fax 657-13-18, tel. 0-501-946-735 Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3124W ul. 36 P.P. Legii Akademickiej w Parzniewie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I. OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3. OPIS TERENU OPRACOWANIA... 4 4. OGÓLNY OPIS DRZEWOSTANU... 4 4.1. SKŁAD GATUNKOWY... 4 4.2. WIEK I WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m

INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU. Rzut korony drzewa w m INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA DRZEW I KRZWÓW W OTOCZENIU ZAMKU PIASTOWSKIEGO W OŚWIĘCIMIU Numer drzewa Gatunek drzewa Obwód 1. Malus domestica 2. Robinia 3. Tilia cordata Lipa drobnolistna 4. Syringa vulgaris

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje:

UCHWAŁA NR. Sejmik Województwa Podkarpackiego. uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR Załącznik nr 10 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr VI/117/15 Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT

OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wysokość (cm) DRZEWA IGLASTE GRUNT Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY DETALICZNEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wysokość (cm) Cena DRZEWA IGLASTE

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA

INWENTARYZACJA ISTNIEJĄCEGO ZADRZEWIENIA PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW mgr inŝ. Ryszard KOWALSKI DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl, www.dim.szczecin.pl INWENTARYZACJA

Bardziej szczegółowo

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm)

Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa. Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) Wykaz drzew i przeznaczonych do wycinki - kwatery zachodnie zachodniego przedpola Wilanowa Lp. Nr na mapie Nazwa łacińska Nazwa polska Forma Obwód (w cm) 1 1 Euonymus Trzmielina krzew 4 europaeus pospolita

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m]

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA NA POTRZEBY INWESTYCJI. powierzchnia. krzewów[m2] obwód pnia [cm] [m] [K/] INWENTARYACJA DENDROLOGICNA NA POTREBY INWESTYCJI 1 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza 2 Prunus cerasifera Śliwa wiśniowa syn. Ałycza - 55 4-5 4-5 niestrzyżony żywopłot wzdłuż ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 9 do uchwały NR XXXIX/687/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/998/14 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1.

Stawka zł /1 Opłata za Obw. Stawka zł /1. m usunięcie [cm] * powierzchni drzewa. 12 0,00 do 10 lat ,00 do 10 lat 5 1. Nr Nazwa gatunkowa polska Nazwa gatunkowa łacińska Pow. [ 2 ] Współczynnik c obwodu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis 0,5 231,28 115,64 2 Ŝywotnik zachodni Thuja occidentalis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia..

UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. Załącznik nr 2 do uchwały NR XXXIX/686/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia.. zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/792/13 Sejmiku

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C

Inwentaryzacja stanu istniejącego Odcinek C Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 2013 ul. Daliowa 18, 83-032 Skowarcz tel. 058 550-73-75 fax. 058 550-00-98 e-mail: biuro@dgn.net.pl

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ

Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki Piaseczno PROJEKT BUDOWLANY ZIELEŃ Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w PIASECZNIE ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno Jednostka projektowa: TRANSMOST Sp. z o.o. 02-736 Warszawa, ul. Wróbla 21/1 Tel/fax.: (0-22) 853 51 60 Stadium: Branża:

Bardziej szczegółowo

Wys w m na wys. 1,5m dziupla

Wys w m na wys. 1,5m dziupla 1 Brzoza brodawkowata verrucosa Betula USUNIĘTA. Odrosty klonu Platanoides do usunięcia. 2 55 14 9 rana nawierzchniowa w pniu, z ubytkiem kominowym 3 50 15 10 na wys. 1,5m dziupla 4 Grupa drzew i krzewów:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N

ZAŁĄCZNIK 3C - WYKAZ DRZEW DO PIELĘGNACJI. nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr Z/N AŁĄCNIK 3C - WYKA DREW DO IELĘGNACJI L nr nr Nazwa polska Nazwa łacińska [cm] [cm] [m2] [m] [m] nr /N 1 1 2 2 3 3 zwarta grupa krzewów - - - - - - - - - 20 4 2 5 pozostawić betula pendula 40 126 4 16 5

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW

INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW INWENTARYZACJA DRZEW I KRZEWÓW Fragment ulicy Dąbrowskiego na odcinku od ulicy Gorajskiej-Prusimskiej do ulicy Łobżenickiej w Poznaniu 1 Aesculus hippocastanum / kasztanowiec biały 1 25 2 Robinia peseudoacacia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI

CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI REWALORYZACJA ZABYTKOWEGO PARKU PODWORSKIEGO W DZIKOWCUDZIAŁKI NR EW. 1243/1,1245/1,1247, OBRĘB 0004 DZIKOWIEC SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 2: ZIELEŃ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania. 2. Przedmiot i zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja dendrologiczna

Inwentaryzacja dendrologiczna Zleceniodawca: Wikana S.A. - 20-703 Lublin, ul. Cisowa 11 Inwentaryzacja dendrologiczna Obiekt: 37-700 Przemyśl, ul. Leszczyńskiego (Obręb 212 - nr dz. 142/4, 142/5 i 142/8) woj. podkarpackie, powiat m.

Bardziej szczegółowo

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m)

Zasięg korony (m) Wysokość drzewa (m) 1 Berberis thunbergii Potentilia fruticosa berberys Thynberga pięciornik krzewiasty _ 200m 2 0.8 młode nasadzenia do 5 lat 2 Euonymus fortunei trzmielina Fortuna _ 42m 2 0.3 młode nasadzenia do 5 lat 3

Bardziej szczegółowo

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa

TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE. Decyzja projektowa TAB.1 INWENTARYZACJA SZCZEGÓŁOWA ZIELENI PRZEBUDOWA UL. PARTYZANTÓW NA ODCINKU OD UL.1-GO MAJA DO PL. J. BEMA W OLSZTYNIE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nr inw. Nazwa drzewa, krzewu Obwód pnia [cm] Wysokość drzewa,

Bardziej szczegółowo

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi

Powierzchni średnica a. wysokość (m) Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) Uwagi Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia(cm) wysokość (m) Powierzchni średnica a korony (m) zakrzewienia (m2) 1 1 Wierzba biała Salix alba 70+88+81 6 6 Zły stan zdrowotny ETAP III 13+21+12+29+22+27+2 2 2

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ

INWENTARYZACJA ZIELENI WRAZ Z GOSPODARKĄ Inwestor: Gmina Skawina Rynek 1 32-050 Skawina Biuro projektowe: 30-710 Kraków ul. Krzywda 12A/BS5 www.serpentyna.pl biuro@serpentyna.pl Tel. kom.: 501 194 278 Tel./fax: (12) 657 26 01 Temat inwestycji:

Bardziej szczegółowo

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW

EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, WROCŁAW EUROMOSTY Adres do korespondencji: ul. Bolesława Prusa 9, 50-319 WROCŁAW tel./fax: (071) 327-90-81(82), (071) 321-74-65 Adres: ul. Spółdzielcza 44/7, 57-300 Kłodzko NIP: 895-109-92-61, REGON 890704660

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE

PROJEKT WYKONAWCZY NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA SIECI I OBIEKTY SANITARNE KOD PW.MB.T1 PW.MB.T2 PW.MB.T3 PW.MB.T4 PW.MB.T5 PW.MB.T6 PW.MB.T7 PW.MB.T8 PW.MB.T9 PW.MB.T10 PW.MB.T11 PW.MB.T12 PW.MB.T13 NAZWA TOMU ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU UKŁAD TOROWY I ODWODNIENIE PODTORZA

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU AGRO-MAR Zakład Projektowania, Urządzania i Utrzymania Terenów Zieleni 43-190 Mikołów, ul. Jagodowa 22a INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU ROSNĄCEGO WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ ZA- PEWNIAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA www.drzewnyekspert.pl Drzewny Ekspert Marcin Leszczyński Ul. Słowackiego 3/16 16-030 Supraśl tel. 517 54 60 34 INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA WZDŁUŻ RZEKI BIAŁEJ W BIAŁYMSTOKU 25 WRZEŚNIA-2 LISTOPADA 2009

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m.

INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) wys. (m. INWENTARYZACJA ZIELENI Park dla psów teren poza dz. 19/3 L.p. Nazwa polska Nazwa łacińska obwód pnia (cm.) 2015 wys. (m.) średnica korony (m.) 2242 Brzoza brodawkowata Betula pendula 179 13 7 Brak uwag

Bardziej szczegółowo

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A

Obwód. 11. Acer platanoides klon pospolity 11 1,5 3 A Obwód Ø pnia w korony Wysokość L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska cm w m w m Uwagi stan zachowania DECYZJ 1. cer saccharinum klon srebrzysty 129 7 10 2. Ulmus leavis wiąz szypułkowy 87 3 8 3. Ulmus leavis

Bardziej szczegółowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo

P.B a. Wykonanie projektu rewitalizacji terenu zielonego. INWESTO Zenon Solczak ul. Kopernika 9 / 4, Legionowo 49 75 76 77 78 79 80 81 82 83 94 48 85 84 86 91 88 87 89 90 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 63 64 95 46 44 9c 45 43 36 38 39 41 40 37 42 9b 34 33 35 31 32 28 29

Bardziej szczegółowo

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck

Przystajń, Bór Zajaciński, Ługi Radły, Wrzosy, Brzeziny. ZIELEŃ. Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku ul. Zamkowa Kłobuck Stadium: PLAN WYRĘBU. EGZ. Nazwa inwestycji: Adres obiektu: Branża: Inwestor: Andrzej Przybylski Ul. Kukuczki 24 m 34 42-224 Częstochowa Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 2052 S, nr 2054 S, nr 2053

Bardziej szczegółowo

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa

Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A Warszawa I N W E N T A R Y Z A C J A Z I E L E N I Przedszkole nr 308 KRASNALA HAŁABAŁY ul. Wł. Reymonta 8A 01-842 Warszawa Wykonała Bożenna Skurska Marzec 2011 75 74 73 72 71 29 27 23 22 21 19 18 17 16 15 14 13

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia

Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów. Wykaz drzew i krzewów przeznaczonych do pielęgnacji. Załącznik do Uchwały Nr Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Załącznik do Uchwały Rady Miejskiej Cieszyna z dnia Ogólny opis pielęgnacji drzew i krzewów Przeważająca większość drzew nie była poddawana wcześniejszym zabiegom pielęgnacyjnym, za wyjątkiem tych zagrażających

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie

Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Inwentaryzacja zieleni, działka nr 6-50/1 przy ul. Piaskowej w Iławie Iława, kwiecien 2013r. 1. Podstawa opracowania: Zlecenie Burmistrza miasta Iława. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500. Wizja

Bardziej szczegółowo

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku.

Dla szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewów przy zbiorniku Rutki w Płońsku. Zawartość opracowania: Inwentaryzacja dendrologiczna i projekt gospodarki drzewostanem I. Opis techniczny II. Inwentaryzacja szczegółowa drzew i krzewów III. Opracowanie graficzne IV. Opis zabiegów pielęgnacyjnych

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA FAZA: INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA TEMAT: Projekt rozbudowy i przebudowy lotniska w Suwałkach I etap wraz z dostosowaniem go do potrzeb lotniska użytku wyłącznego, o kodzie referencyjnym 2B. ADRES: działki

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89)

OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) BIURO PROJEKTÓW Spółka z o.o. 10-542 OLSZTYN, ul. Dąbrowszczaków 39, tel./fax (0-89) 527-41-11 e-mail: biuro@noweko.com.pl Nazwa obiektu: Budowa kolektora Centralnego bis w ulicy Leśnej w Olsztynie. Adres:

Bardziej szczegółowo

3,5m 2 krzewy w wieku

3,5m 2 krzewy w wieku Spis inwentaryzacyjny roślin wraz wytypowaniem ich do wycinki L.p. Gatunek (rodzaj) Obwód pnia [cm] φ korony [m] zasięg korony [m 2 ] Wys. [m] Uwagi Informacja o wycince 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2

Inwentaryzacja zieleni zał. nr 2 Nazwa polska Nazwa łacińska śr. pnia (cm) wys. śr. 1 Dąb szypułkowy Quercus robur 297 18 14 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia 2 Grab zwyczajny Carpinus betulus 155 12 10 stan dobry, wskazane do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa

Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/ Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA: INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ LOKALIZACJA: Skwer S. Broniewskiego Orszy i fragment parku Morskie Oko ZAMAWIAJĄCY: Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27

Bardziej szczegółowo

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI

Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia Radomsko. ROBIMART Spółka z o.o. ul. Staszica Pruszków INWENTARYZACJA ZIELENI PROJEKTOWANIE DRÓG, ULIC, LOTNISK I LĄDOWISK Nazwa zamierzenia budowlanego: ROZBUDOWA UKŁADU DROGOWEGO ULIC: WARSZYCA ORAZ SIERAKOWSKIEGO I REYMONTA W RADOMSKU W REJONIE WIADUKTU KOLEJOWEGO WRAZ Z ROZBUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

ZP TOM.2019.EK Wykonawcy ubiegający się o udzielenie nw. zamówienia

ZP TOM.2019.EK Wykonawcy ubiegający się o udzielenie nw. zamówienia Milanówek, 13 czerwca 2019 r. ZP.271.1.13.TOM.2019.EK Wykonawcy ubiegający się o udzielenie nw. zamówienia Zamawiający: Gmina Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek Dotyczy postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

================================================================ SZCZEGÓŁOWA INWENTARYZACJA ROŚLINNOŚCI I GOSPODARKA DRZEWOSTANEM Biuro Projektów Komunikacyjnych TRAKT-PROJEKT 03-475 Warszawa ul. Groszkowskiego 5/73 Tel. (022) 618 32 05 kom. 602 433 808 e-mail: TRAKT-PROJEKT@neostrada.pl NIP: 113-081-27-77 REGON: 140594270 ================================================================

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT

PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT PRZEDMIAR SZCZEGÓŁOWY DRZEW W WIEKU DO 10 LAT Drzewa miękkie: osika, topola, brzoza, wierzba Drzewa twarde: dąb, klon, wiąz, jesion, buk, grusza, robinia, grab, głóg, śliwa, jabłoń, czeremcha, bez czarny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn

INWENTARYZACJA ZIELENI. na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn INWENTARYZACJA ZIELENI na potrzeby budowy przy ul. Nadrzecznej dz. ewid. 824/17,824/18 obręb 02 Raszyn inwestor: URZĄD GMINY RASZYN 05-090 Raszyn, ul. Szkolna 2a jednostka projektowa: J.T.B Jacek Boruc

Bardziej szczegółowo

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl

BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl BIURO INŻYNIERSKIE KULINSKI FILIP www.biku.com.pl ADRES: UL. GĄSAWSKA 7 64-500 SZAMOTUŁY NIP: 787-195-55-27 REGON: 301 403 140 STADIUM DOKUMENTACJI: ADRES DO KORESPONDENCJI: BIURO INŻYNIERSKIE KULIŃSKI

Bardziej szczegółowo

OPERAT DENDROLOGICZNY

OPERAT DENDROLOGICZNY FIRMA,,ABS OCHRONA ŚRODOWISKA SP. Z O.O. 40 169 Katowice, ul. Wierzbowa 14 Tel./fax. 32/ 258 90 15 NIP 634 24 41-957 OPERAT DENDROLOGICZNY działki 97, 98, 1506/95 Inwestor: Gmina Piekary Śląskie ul. Bytomska

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA

GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ZAMIENNA DRZEWA i KRZEWY KOLIDUJĄCE Z PROJEKTOWANĄ INWESTYCJĄ do usunięcia 12 Wiąz górski Ulmus glabra Huds. 13 Wiąz górski Ulmus glabra Ulmus glabra Huds. na ys.1,3m a)42 b) 50

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej,

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA w obrębie Mostu Żernickiego przy ul. Żernickiej we Wrocławiu. ZAMAWIAJĄCY Firma Inżynierska GF - MOSTY Grzegorz Frej, Autor: SELVA Pracownia Architektury Krajobrazu Sebastian Koziarzewski, ul. Szwedzka 3/11, 54-401 Wrocław. Adres: ul. Żernicka, Wrocław Selva Pracownia Architektury Krajobrazu www.selvawroc.pl Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice

Szczegółowa inwentaryzacja dendrologiczna przy ul. Małopanewskiej 6, dz. nr 7/9, AM-16, obręb Popowice Pracownia projektowo-wykonawcza EVERGREEN dr inż. Monika Ziemiańska Kawice 10, 59 230 Prochowice oddział Wrocław: ul. Giżycka 1/48, 51 163 Wrocław kontakt: czechmon@go2.pl, kom. 609 53 44 45 Temat: Zlecający:

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie:

Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: Stawki opłat za usunięcie drzew i krzewów na podstawie: -Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U.2004.228.2306

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasto Płock Stary Rynek Płock, Projekt wykonawczy. Rozbudowa ul. Parowej w Płocku

Gmina Miasto Płock Stary Rynek Płock, Projekt wykonawczy. Rozbudowa ul. Parowej w Płocku Adnotacje urzędowe: Zamawiający: Gmina Miasto Płock Stary Rynek 1 09-400 Płock, Jednostka projektowa HIGHWAY Biuro Projektów 80-180 Gdańsk; ul. Jeleniogórska 18/14 tel./fax: (58) 710 05 93 Stadium: Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

PROJEKT BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI PROJEKT BUDOWLANY Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 0 na odcinku węzeł Chrząstkowo węzeł Ostrowiec WYCINKA ZIELENI STADIUM : BRANŻA : PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYCINKA ZIELENI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 16 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 1 lipca 2016 r. Poz. 5839 UCHWAŁA NR XXX/745/2016 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie pomników przyrody położonych

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki

Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Inwentaryzacja drzew i krzewów zlokalizowanych w pasie drogowym z oznaczeniem przewidzianych do wycinki Numer na mapie Nazwa łacińska / Nazwa polska / Obwód pnia (w cm) wyciąć Przyczyna Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 IM. I. J. PADEREWSKIEGO ROZPOZNAJEMY DRZEWA NA PODSTAWIE SYLWETKI OKREŚLANIE WIEKU DRZEW Oblicz wiek mierzonych drzew korzystając z dostępnych niżej sposobów. Średni obwód drzewa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU p.t.:,, PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1314 O GRA-MAR (BĄKÓW JAMY STACJA KOLEJOWA JAMY) W M. JAMY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA, ZAKRES I DANE OGÓLNE Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi powiatowej nr 1314 O w miejscowości Jamy. Podstawę opracowania stanowią następujące dokumenty

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II

Gmina Teresin. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Inwestor: Gmina Teresin DOKUMENTACJA PROJEKTOWA OBWODNICA TERESINA ODCINEK OD AL. XX-LECIA DO DROGI POWIATOWEJ W KIERUNKU ALEKSANDROWA ETAP I i II Projektant: COPLAN Polska Sp. z o.o. ul. Chałubińskiego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Zarządzanie i Doradztwo - Budownictwo Lądowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr...1... DOKUMENTACJA TECHNICZNA Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0450T odcinek Węgrzynów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Inwestor: Urząd Gminy Dominowo 63 012 Dominowo ul. Centralna 7 Nazwa inwestycji: Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi gminnej ul. Powstańców Wlkp ( dz.134/7,136)

Bardziej szczegółowo

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze

Średnica korony (m) Wysokość (m) Uwagi Uzasadnienie wycinki dwie dziuple próchniejące; jedna z nich po odłamanym konarze Załącznik nr 1 do raportu koordynatora z dnia 19.06.2012r. Drzewa do wycinki zgodnie z Decyzją Konserwatorską Nr 127/2012 Lp Gatunek - nazwa łacińska Gatunek - nazwa polska Średnica pnia (cm) Średnica

Bardziej szczegółowo

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r.

Opracowali: inż. Maria Wnęk mgr inż. Stanisław Wnęk ul. K. Wallenroda 57/ Kraków. Wykonano w czerwcu 2011 r. Inwentaryzacja zieleni istniejącej wraz z oceną jej stanu zdrowotnego i technicznego oraz ze wskazaniami gospodarczymi i preliminarzem opłat na terenie projektowanej inwestycji przy Al. Mickiewicza 30

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR 4. Branża drogowa. Nazwa Obiektu : Stadium:

EGZEMPLARZ NR 4. Branża drogowa. Nazwa Obiektu : Stadium: EGZEMPLARZ NR 4 Nazwa Obiektu : Stadium: PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 293960K DO KOŚCIOŁA W MIEJSCOWOŚCI CHOCHOROWICE Adres Obiektu: CHOCHOROWICE Dz. ew. nr 102/2, 102/1 Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ZIELENI

INWENTARYZACJA ZIELENI INWENTARYZACJA ZIELENI DO PROJEKTU ROZBUDOWY DROGI GMINNEJ NR 007013F, UL. CEGLANEJ I UL. KALINOWEJ W MIEJSCOWOŚCI DROSZKÓW 1) Podstawa opracowania. mapa sytuacyjno wysokościowa w skali 1:1000, stanowiąca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU

PROJEKT BUDOWLANY ZINTEGROWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO 4 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SP ZOZ WE WROCŁAWIU L.p. Botaniczna nazwa polska drzewa/ nazwa łacińska 1. ligustr pospolity/ 2. ligustr pospolity/ 3. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 4. robinia akacjowa/ Robinia pseudoacacia 5. lipa drobnolistna/

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 7304 UCHWAŁA Nr XLV/1198/2012 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 18 października 2012 r. w sprawie zniesienia statusu

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO

PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DĄBROWSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: PRZEBUDOWA ULICY MIESZKA I W KNUROWIE NA ODCINKU OD SKRZYŻOWANIA Z UL. DO SKRZYŻOWANIA Z UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA KNURÓW

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ Nr 1478 S na działkę o nr ewid w Żywcu.

PROJEKT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ Nr 1478 S na działkę o nr ewid w Żywcu. PROJEKT ZJAZDU Z DROGI POWIATOWEJ Nr 1478 S na działkę o nr ewid. 7907 w Żywcu. INWESTOR: Miasto Żywiec, 34-300 Żywiec Rynek 2 Opracował zespół: Zawartość opracowania: Część opisowa opis techniczny Część

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1

ZAŁOŻENIE DWORSKO PARKOWE W WIELGIEM GM. WIELGIE PROJEKT GOSPODARKI ZATĄ ROŚLINNĄ Faza 1 SPIS TREŚCI 1.DANE OGÓLNE... 3 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 1.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA I ZAKRES... 3 2.PROJEKT GOSPODARKI SZATĄ ROŚLINNĄ... 4 2.1. ZAŁOŻENIA DO GOSPODARKI SZATĄ

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: PROJEKT BUDOWLANY: BUDOWA TRASY ROWEROWEJ ODC. I OD GRANICY Z GMINĄ MILÓWKA DO MOSTU U SZEWCZYKA Zawartość opracowania: 1. Strona tytułowa- str. nr 1. 2. Zawartość opracowania- str. nr 2. 3. Opis techniczny-

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ

INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ L.P. NAZWA GATUNKU OBWÓD PNIA na h=130() INWENTARYZACJA SZATY ROŚLINNEJ PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ OBWÓD PNIA na h=5() WYSOKOŚĆ (m) ROZPIETOŚĆ KORONY (m) 1. Ałycza 11 szt. 1,70 1,5 x 0,7 + 4,0 x 0,7 Żywopłot

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis techniczny

Spis treści. Opis techniczny Spis treści I Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot Inwestycji 3. Istniejący stan zagospodarowania działki 4. Projektowane zagospodarowanie działki 5. Parametry techniczne i przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM

INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA I PROJEKT GOSPODARKI DRZEWOSTANEM OBIEKT Zieleniec przy zbiorniku wodnym Jeziórka w Sierpcu ADRES Teren między ulicami: Świętokrzyską, Piastowską i A.Fredry w Sierpcu. BRANŻA

Bardziej szczegółowo