Łódzka Akademia PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Akademia PO KL"

Transkrypt

1 Łódzka Akademia PO KL Wniosek beneficjenta o płatność i załączniki B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie których tworzony jest WBoP Cel składania wniosków o płatność Terminy składania wniosków o płatność Forma wniosków o płatność Terminy i warunki przekazywania środków dotacji dla Beneficjenta Szczegółowe omówienie wniosku beneficjenta o płatność Załączniki do WBoP: Zał. 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Zał. 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Zał. 3 Wyciągi bankowe z wyodrębnionego rachunku projektu Formularz PEFS 2007 Weryfikacja wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy 2

3 Zasady finansowania PO KL Dokumenty do zapoznania Instrukcja wypełniania WBoP w ramach PO KL Generator Wniosków Płatniczych dla PO KL Instrukcja uŝytkownika Zasady systemu sprawozdawczości PO KL Podręcznik UŜytkownika Podsystemu Monitorowania EFS dla PO KL. Instrukcja wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Umowa o dofinansowanie 3

4 Cel składania wniosków o płatność Rozliczenie transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta. Rozliczenie wydatków poniesionych przez pozostałych beneficjentów (w tym np. Instytucje Pośredniczące), którzy sami zapewniają środki na realizację projektu. 4

5 Kiedy składamy WBoP? Wniosek o płatność składany jest: w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu nie później niŝ 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego wniosku o płatność (w przypadku projektów partnerskich IP/IPII moŝe wydłuŝyć termin składania wniosków o płatność) nie później niŝ 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu w przypadku wniosku o płatność końcową. 5

6 Jak często składane są wnioski? Zgodnie z dokumentem Zasady finansowania PO KL WBoP składany jest nie rzadziej niŝ raz na trzy miesiące. Dokładne terminy składania WBoP zostają określone przez Beneficjenta w harmonogramie będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta IP moŝe zwolnić Beneficjenta z obowiązku składania WBoP w wyznaczonym terminie. Sytuacja taka moŝe mieć uzasadnienie np. w przypadku, gdy Beneficjent nie poniósłŝadnych wydatków w okresie rozliczeniowym WBoP. 6

7 W jakiej formie składane są wnioski? Wniosek Beneficjenta o płatność powinien być złoŝony w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa: - WBoP - Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - Oświadczenie VAT - Pismo przewodnie (skierowane do dyrektora Departamentu: Niniejszym przedkładam WBoP za okres dot. projektu o nr realizowanego przez ) + dodatkowe wyjaśnienia jeŝeli są niezbędne. Wersja elektroniczna (płyta CD/DVD): - plik xml - plik pdf - Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Wersja papierowa musi być toŝsama z wersją elektroniczną obie wersje muszą posiadać jednakową sumę kontrolną. 7

8 Kiedy beneficjent otrzyma środki? Wypłata pierwszej transzy dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyŝszym Beneficjent nie składa wniosku o płatność celem otrzymania pierwszej płatności. Płatność kolejnej transzy dotacji rozwojowej dla beneficjenta następuje w terminie wskazanym w umowie, ale nie później niŝ 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Wniosku Beneficjenta o Płatność. 8

9 Warunki otrzymania kolejnej transzy Beneficjent chcąc otrzymać kolejną transzę dofinansowania powinien rozliczyć co najmniej 70% środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej. Przy kolejnych płatnościach 70% rozliczenia rozpatrywane jest kumulatywnie do sumy wszystkich przekazanych dotychczas transz. Beneficjent moŝe złoŝyć wniosek rozliczający mniej niŝ 70% otrzymanych środków wniosek cząstkowy, ale jego zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków. 9

10 Wypełnianie wniosku Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia WBoP przy pomocy Generatora Wniosków Płatniczych udostępnionego na stronie instytucji (IP/IPII) będącej Stroną umowy. Beneficjent wypełnia wniosek zgodnie z instrukcją z pominięciem pól oznaczonych kolorem szarym. Pola szare wypełniane są przez Instytucję Pośredniczącą. UWAGA!!! Szare pola w tabeli 4 i 9 pozostają niewypełnione ani przez Beneficjenta ani przez Instytucję Pośredniczącą. 10

11 Punkt 1 WBoP Okres, za jaki składany jest wniosek powinien być zgodny z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Okresy poszczególnych wniosków nie powinny na siebie zachodzić. We wniosku powinny być ujęte wydatki poniesione przez Beneficjenta w rozliczanym przez niego okresie. W uzasadnionych przypadkach moŝliwe jest ujmowanie wydatków, które zostały zapłacone: w terminie róŝnym od okresu, za jaki składany jest wniosek po okresie realizacji projektu, ale dotyczyły zobowiązań zaciągniętych w okresie jego realizacji. 11

12 Punkt 2 WBoP 12

13 Poz. 6 naleŝy wpisać numer Umowy o dofinansowanie projektu tj. w przypadku aneksowania numer obowiązującego aneksu. Poz. 7 okres realizacji projektu (zgodnie z aktualnym wnioskiem). Poz. 8 zawsze wpisać płatność zaliczkowa. Punkt 2 WBoP Poz.9 naleŝy wpisać wartość wydatków rozliczanych wnioskiem, która powinna być zgodna z wartością w kolumnie 3 tabeli 4 w wierszu wydatki ogółem. Poz. 10 naleŝy wpisać odpowiednią kwotę wnioskowaną zgodną z pkt 10 WBoP (pierwszy wiersz Planowana kwota wnioskowana ). 13

14 Punkt 3 WBoP NaleŜy podać dane osób rzeczywiście sporządzających wniosek o płatność, które będą w stanie udzielić wyjaśnień w przypadku zgłoszenia uwag przez IP. 14

15 Punkt 4 WBoP Uwaga! Tabela 4 jest jedynym miejscem, gdzie się wykazuje wydatki pośrednie rozliczane ryczałtem. 15

16 Opis tabeli z punktu 4 WBoP Kolumna 1 naleŝy wyszczególnić pełne nazwy zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 naleŝy przedstawić dane o wydatkach, jakie powinny być poniesione zgodnie z aktualnym wnioskiem o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepienięŝnego, wydatków pośrednich i cross-financingu. Kolumna 3 naleŝy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem. Kolumna 4 naleŝy wykazać łączne wydatki projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. 16

17 Punkt 5 WBoP UWAGA!!! Postęp rzeczowy powinien iść w parze z postępem finansowym. 17

18 Przykład opisu postępu rzeczowego Zadanie 4 Praca dydaktyczno edukacyjna z uczniami Uczestnicy projektu biorą udział w 12 dodatkowych zajęciach. Uczniowie kl. IV SP X w Łodzi uczestniczą w 3 kołach przedmiotowych (matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne) i 1 warsztacie (technicznym). Uczniowie klasy III gimnazjum Y w Łodzi uczestniczą w 4 kołach przedmiotowych (biologiczne, historyczne, fizyczne, chemiczne) i 2 warsztatach (medialne, plastyczne). Zajęcia odbywają się w szkole po zajęciach szkolnych w wyznaczone dni tygodnia. Wynajęto autobus do dowozu dzieci a do sprawowania nad nimi opieki zatrudniono 2 osoby z kwalifikacjami. Uczniowie podczas zajęć otrzymują kanapki, owoce, soki. W czerwcu 2009 r. przeprowadzono 45 godz. zajęć, w tym 30 godz. kół przedmiotów i 15 godz. warsztatów. Zajęcia odbywały się do r. Uczniowie na zajęciach w ramach projektu pracują w grupach osobowych. Poprzez twórczy udział w zajęciach uczniowie rozwijają swoje umiejętności, co przyczyni się do polepszenia wyników egzaminu zewn. (cel główny projektu). Zajęcia prowadzone są przez 10 doświadczonych nauczycieli, których zadaniem jest takŝe uczestniczenie w zebraniach zespołu w czerwcu odbyły się 2 zebrania. W czerwcu 2009 r. przeprowadzono wśród uczniów trzeci z 4 zaplanowanych próbnych egzaminów. Zakupiono zestawy materiałów papierniczych do pracy dydaktycznej z uczniami oraz dodatkowo zestaw kompletów tonerów do drukarki i kserokopiarki w związku z przeprowadzonym w czerwcu 2009 r. próbnymi egzaminami dla wszystkich beneficjentów projektu. 18

19 Punkt 6 WBoP Tabela Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem pozostaje niewypełniona, gdy projekt nie generuje przychodu tak dzieje się najczęściej. Beneficjent ma obowiązek poinformowania IP/IPII o uzyskanym przychodzie we WBoP. Zwrot uzyskanego przychodu, który nie został wcześniej zaplanowany na etapie aplikowania o dofinansowanie, dokonywany jest na koniec roku budŝetowego (wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji). IP/IPII moŝe wezwać Beneficjenta do zwrotu uzyskanego przez niego przychodu w innym terminie, jeŝeli stwierdzi, iŝ Beneficjent osiągnął przychód w znaczącej wysokości. Od uzyskanego przychodu nie są naliczane odsetki. 19

20 Punkt 7 WBoP Tabela Korekty finansowe najczęściej pozostaje pusta. Jest wypełniana przez Beneficjenta w przypadku dostrzeŝenia niekwalifikowalności wydatków wykazanych w złoŝonych juŝ wcześniej i rozliczonych przez IP wnioskach o płatność. KaŜda korekta finansowa, będąca wydatkiem niekwalifikowalnym niestanowiącym nieprawidłowości, podlega zwrotowi, bez względu na jej wartość. Od kwoty korekty finansowej nie są naliczane odsetki. W tabeli nie naleŝy umieszczać korekt wykazywanych przez komórkę kontrolną po zakończeniu czynności kontrolnych. 20

21 Punkt 8 WBoP 21

22 Ad. Punkt 8 WBoP W przypadku gdy Beneficjent otrzymuje dotację rozwojową w wysokości 100% wartości projektu wszystkie wydatki naleŝy wykazać w wierszu budŝet państwa. W przypadku gdy dotacja rozwojowa nie stanowi 100% wartości projektu w wierszu budŝet państwa naleŝy wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji rozwojowej. 22

23 Punkt 9 WBoP W przypadku braku wkładu własnego, kwota w kol. 1 i kol. Ogółem jest jednakowa (dot. wiersza 1 i 2). 23

24 Odsetki na rachunku projektu Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej stanowią jego dochód i nie są wykazywane we Wniosku Beneficjenta o Płatność. Odsetki narosłe na rachunku projektu powinny być systematycznie przekazane na rachunek własny beneficjenta. 24

25 Punkt 10 WBoP Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do harmonogramu załączonego do zawartej umowy o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca ma prawo wyrazić sprzeciw wobec propozycji zaktualizowanego harmonogramu. W przypadku wniosku o płatność końcową harmonogram pozostaje niewypełniony. UWAGA!!! W harmonogramie nie powinien być ujmowany bieŝący okres rozliczeniowy. 25

26 Przykład harmonogramu płatności Przykład wypełniania harmonogramu płatności. Harmonogram wg umowy: 26

27 Punkt 11 i 12 WBoP 27

28 Punkt 13 i 14 WBoP 28

29 Punkt 15 WBoP Wniosek Beneficjenta o Płatność powinien być podpisany przez Stronę Umowy lub inną osobę (z pkt 2.6 wniosku aplikacyjnego) na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa od osoby będącej Stroną Umowy. 29

30 Załącznik nr 1 30

31 Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia tabela 1 Przepływ uczestników projektu Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału uczestników w projekcie (tj. z chwilą podpisania przez kaŝdego z nich deklaracji uczestnictwa). M męŝczyźni, K Kobiety Mr wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu Mp wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu 31

32 Załącznik nr 2 tabela 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Jedna osoba moŝe być wykazywana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. W przypadku, gdy nie ma moŝliwości przypisania uczestnika do zdefiniowanej podkategorii, naleŝy wykazać go w ramach kategorii głównej. 32

33 Załącznik nr 2 tabela 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych: i lata 33

34 Załącznik nr 2 tabela 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie 34

35 Załącznik nr 2 tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie 35

36 Załącznik nr 2 - tabela 6 Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz mikro, mały i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu 36

37 Osiągnięte wartości wskaźników Załącznik nr 2 - tabela 7 37

38 Uwagi do załącznika nr 2 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia musi być załączony do wszystkich typów projektów. Nie jest wymagane wypełnienie załącznika nr 2 w przypadku projektów o charakterze badawczym oraz informacyjno promocyjnym. Natomiast w przypadku tabeli 7 Osiągnięte wartości wskaźników naleŝy podać takie wartości wskaźników, które zostały podane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Wypełnienie tabeli 7 jest więc konieczne, bowiem podane wartości we wnioskach o płatność umoŝliwią weryfikację dynamiki wskaźników danego projektu. 38

39 Załącznik nr 3 WBoP - Wyciągi bankowe Kserokopie wyciągów bankowych powinny być: poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę do tego upowaŝnioną czytelne załączone wszystkie wyciągi bankowe, które dotyczą operacji na koncie projektu załączone wszystkie raporty kasowe dotyczące wszystkich operacji gotówkowych projektu. W przypadku płatności gotówkowych załączane są: kserokopie raportów kasowych, lub podpisane przez Beneficjenta zestawienie płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność. 39

40 Informacja o uczestnikach projektu PEFS 2007 Formularz PEFS 2007 Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta do przekazania w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu. NiezłoŜenie powyŝszego dokumentu moŝe skutkować odrzuceniem wniosku o płatność na etapie oceny formalnej. Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony do IP na płycie CD/DVD osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Przekazywane dane powinny zostać zabezpieczone hasłem. Formularz PEFS 2007 nie moŝe być dostarczony na tej samej płycie co WBoP. JeŜeli formularz PEFS 2007 przesyłany jest pocztą, naleŝy oddzielnie przesłać formularz i oddzielnie hasło. Niedopuszczalne jest przesyłanie Formularza PEFS 2007 z danymi pocztą elektroniczną. 40

41 Formularz PEFS 2007 Beneficjent wraz z Wnioskiem o płatność składa wypełniony Formularz PEFS 2007 zawierający dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy teŝ przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu. Jest to zasadnicza zmiana! wcześniejsza instrukcja zakładała, Ŝe Formularz PEFS 2007 zawiera dane tylko o uczestnikach, którzy zakończyli udział w projekcie. Zgodnie z aktualną instrukcją uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu PEFS 2007 z chwilą przystąpienia do projektu. 41

42 Formularz PEFS 2007 Dane osobowe nie są zbierane w projektach o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, tj. np. dane uczestników konferencji/seminariów nie będą zbierane w bazie PEFS W systemie PEFS 2007 są zbierane dane osób, które ukończyły 12 rok Ŝycia. W ramach Formularza będą równieŝ zbierane dane liczbowe dotyczące liczby dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat), które zostały objęte wsparciem w ramach PO KL, w tym przypadku jednak nie będą zbierane dane osobowe. 42

43 Oświadczenie VAT Instytucja Pośrednicząca wymaga, aby Beneficjent do kaŝdego złoŝonego do IP wniosku o płatność w ramach projektu dołączył oświadczenie VAT (czy i od kiedy jest płatnikiem VAT), toŝsame z tym, które zostało dołączone do umowy o dofinansowanie. Ponadto Beneficjent powinien dołączyć do wniosku o płatność końcową zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego. 43

44 Oświadczenie VAT 44

45 Terminy weryfikacji WBoP Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania. Okres ten dotyczy kaŝdej przedłoŝonej wersji wniosku. UWAGA!!! W przypadku gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złoŝony został końcowy wniosek o płatność lub IP/IPII zleciła kontrolę doraźną w związku ze złoŝonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek o wykonaniu/zaniechaniu wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych. 45

46 Weryfikacja WBoP KaŜda weryfikacja WBoP zostaje udokumentowana w formie listy kontrolnej. Gdy zostaną stwierdzone błędy we wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca moŝe dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa go do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złoŝenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. UWAGA!!! Nie moŝna poprawiać ani uzupełniać: - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych - załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 46

47 Najczęściej popełniane błędy wniosek nie jest złoŝony na obowiązującym formularzu (właściwa wersja GWP) błędy rachunkowe brak harmonogramu planowanych wydatków lub nie zaktualizowany harmonogram brak potwierdzenia dokonania zapłaty całości wydatku (zapłata częściowa) nieczytelne kserokopie dokumentów brak potwierdzenia za zgodność z oryginałem" brak załączników wskazanych we wniosku o płatność brak oświadczenia odnośnie kwalifikowalności podatku VAT brak oświadczenia o niewystępowaniu podwójnego finansowania wydatków brak informacji o realizacji projektu zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub z zasadą konkurencyjności wyŝsza kwota dokonanej płatności niŝ wskazana na dokumencie w pkt 4 i 8 wniosku błędy przy wskazywaniu kwot wydatków kwalifikowalnych od początku realizacji projektu (narastająco) w pkt 5 dotyczącym postępu rzeczowego niewystarczający zakres informacji brak rozbicia podatku VAT na odpowiednie stawki (w przypadku wystąpienia róŝnych stawek pozycje z faktury naleŝy pogrupować wg stawek VAT). 47

48 Podsumowanie WARTO ZAPAMIĘTAĆ 1. Wniosek Beneficjenta o Płatność powinien być przygotowany w oparciu o instrukcje. 2. Beneficjent powinien rozstrzygać wszelkie wątpliwości z zakresu realizacji projektu oraz przygotowywania wniosków o płatność z opiekunem projektu. 3. Beneficjent bezwzględnie powinien przestrzegać terminów zawartych w umowie oraz w korespondencji z Instytucją Pośredniczącą. 48

49 Źródła informacji Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Wzór wniosku o płatność Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

50 Dziękuję za uwagę

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera:

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera: Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. UWAGI OGÓLNE: Beneficjent obowiązany jest sporządzić

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnop atność w ramach PO KL Białystok, kwiecień 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Wniosek o płatność powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. Katowice, 03 grudnia 2010 roku ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 Katowice, 03 grudnia 2010 roku SPRAWOZDAWCZOŚĆ Podstawy prawne: Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych KATOWICE, 7 września 2012r. Importujemy wniosek aplikacyjny do Generatora Wniosków Płatniczych. W przypadku jednostek

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Poddziałanie 9.1.2 projekty systemowe realizowane w ramach indywidualizacji nauczania Kraków, październik-listopad 2012 r. Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 2 KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 3 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Eugenia Nikitina p.o. koordynatora Sekcji Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Toruń, 20 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z PODPISANEJ UMOWY ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYDATKÓW PO WER

OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z PODPISANEJ UMOWY ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYDATKÓW PO WER OBOWIĄZKI BENEFICJENTA WYNIKAJĄCE Z PODPISANEJ UMOWY ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZENIEM WYDATKÓW PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, 2017 r. projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Aleksandra Tylza-Keczmer kierownik Sekcja Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM ?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM ? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Katarzyna Kubicka Zmiany Zasad finansowania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, 17.02.2011 r. System wypłacania zaliczek beneficjentom 1.Pierwsza transza

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII

Tabela zmian wzorów umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII Tabela zmian wzorów umów o anie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko priorytety I XIII Lp. 1. Część umowy 4. Stan na maj 2009 r. Stan na czerwiec 2009r. Cecha zmiany Ogólne zmiany

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek

Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku. Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Sprawozdanie końcowe z wykonania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku Magdalena Sowińska Aneta Winciorek Obowiązek Beneficjenta W terminie 30 dni od dnia zakończenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia (Załącznik nr 2 oraz Formularz PEFS) ZAŁĄCZNIK NR 2 składamy z kaŝdym wnioskiem o płatność, nawet gdy Ŝadne zajęcia się jeszcze nie rozpoczęły (wtedy tabele

Bardziej szczegółowo

Błędy popełniane przy wypełnianiu

Błędy popełniane przy wypełnianiu Błędy popełniane przy wypełnianiu OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I wniosków KONTOLI PROJEKTÓW o płatność (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów

Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Najczęściej popełniane błędy podczas realizacji i rozliczania projektów Ewa Szmelter Kierownik Sekcji Kontroli Gdańsk, 27 maja 2010 r. Schemat procesu przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta Przesłanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE Wytyczne Instytucji Pośredniczącej w zakresie składania zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki i IX Rozwój wykształcenia

Bardziej szczegółowo