(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt."

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent obowiązany jest sporządzić wniosek o płatność przy pomocy aktualnej wersji Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) udostępnionego mu przez Instytucję Wdrażającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) lub Instytucję Pośredniczącą. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej (trwale opisanej) w formacie XML i PDF oraz w wersji papierowej (1 egzemplarz), która jest wydrukiem z GWP. (W nowej wersji generatora załącznik nr 2 jest generowany w GWP). Wniosek powinien być podpisany przez osobę(y) do tego upoważnioną(e) (pod punktem 15_) wskazaną(e) w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie projektu lub inną(e) osobę(y) na podstawie załączonego pełnomocnictwa. Wniosek składany jest zgodnie z przyjętym w umowie o dofinansowanie projektu harmonogramem płatności, jednakże nie rzadziej niż raz na 3 miesiące (tj. raz na kwartał),w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Harmonogram płatności w uzasadnionych przypadkach może być aktualizowany, także poza wnioskiem o płatność. Każdorazowo taka zmiana harmonogramu płatności wymaga zgody IP II/IW. Uwaga: Jeżeli wniosek o płatność nie został zatwierdzony przez IP/IW (Instytucję Pośredniczącą II stopnia), a zgodnie z harmonogramem płatności beneficjent zobowiązany jest do złożenia kolejnego wniosku o płatność to należy złożyć kolejny wniosek o płatność z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i niezależnym od tego czy poprzedni wniosek o płatność został zatwierdzony czy też nie. Dane we wniosku o płatność, w części wynikającej z wniosku o dofinansowanie projektu, należy podawać zgodnie z aktualną wersją wniosku o dofinansowanie zatwierdzoną przez IP/IW (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia złożenia pierwszej wersji wniosku o płatność za dany okres rozliczeniowy. Jednocześnie nazewnictwo (zadań oraz pozycji) w ramach realizowanego projektu ujmowane we wniosku o płatność powinno być zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu dotyczy to punktów 2, 3, 4, 5, 9, 11, 12 wniosku o płatność oraz załącznika nr 1. Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL. Wniosek przedkładany jest celem rozliczenia transz środków europejskich oraz dotacji celowej otrzymanych przez beneficjenta. Kompletny wniosek o płatność zawiera: formularz wniosku o płatność; 1

2 załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem ; załącznik nr 2 Szczegółową charakterystykę udzielonego wsparcia ; informacje o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie (PEFS). Zgodnie z Zasadami Finansowania PO KL w przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę stanowiącą co najmniej 70% łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz dofinansowania lub w terminie wynikającym z harmonogramu płatności, od środków pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia wniosku o płatność. Powyższy przepis dotyczy wniosków o płatność, które zgodnie z harmonogramem płatności, składane są w celu przekazania kolejnej transzy dofinansowania oraz końcowego wniosku o płatność. - za datę przekazania środków uznaje się dzień wypłaty środków przez właściwe instytucje na rzecz beneficjenta tj. dzień obciążenia rachunku bankowego instytucji wypłacającej środki na rzecz beneficjenta, - za datę złożenia wniosku o płatność do WUP uznaje się termin nadania przedmiotowego dokumentu w placówce pocztowej operatora publicznego, przy czym jeżeli termin złożenia wniosku o płatność przypadałby w dzień wolny od pracy wówczas uznaje się, że wniosek o płatność jest złożony terminowo, jeśli zostanie nadany w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu wolnym od pracy. Uwaga! Płatność pierwszej transzy środków europejskich i dotacji celowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności. Z uwagi na powyższe, beneficjent nie składa wniosku o płatność w celu otrzymania pierwszej płatności. Natomiast płatność kolejnej transzy środków europejskich i dotacji celowej jest dokonywana na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność rozliczającego co najmniej 70 % środków otrzymanych w ramach środków europejskich i dotacji celowej. Dla umów zawartych na wzorze obowiązującym po 1 stycznia 2011r istnieje możliwość wypłaty zaliczki przed zatwierdzeniem wniosku o płatność ale na dzień odesłania wniosku do korekty 70% wydatków narastająco jest kwalifikowalnych, a korekta nie będzie miała wpływu na wysokość wydatków kwalifikowalnych. W przypadku rozliczenia wydatków na poziomie niższym niż 70 % składany jest wniosek cząstkowy nie uprawniający do przekazania beneficjentowi kolejnej transzy środków. Beneficjent wypełnia wniosek zgodnie z poniższą instrukcją z pominięciem pól oznaczonych szarym kolorem, które wypełnia instytucja przyjmująca wniosek. Nie dotyczy to tabeli 4 i 9, w której pola oznaczone szarym kolorem to pola niewypełnione w tabeli ani przez beneficjenta ani przez instytucję weryfikującą wniosek. W odpowiednich polach, należy wypełnić wniosek zgodnie z następującymi wskazówkami, o ile ich uzupełnienie nie będzie dokonywane automatycznie przez GWP: 2

3 1_ Wniosek za okres Należy wpisać okres, za jaki składany jest wniosek. Powinien być to okres zgodny z harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Zasadniczo we wniosku za dany okres powinny być wykazywane wydatki poniesione przez beneficjenta w tym okresie dodatkowo data: * od w pierwszym wniosku o płatność musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną we wniosku o dofinansowanie; * do we wniosku końcowym o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. Uwaga: w uzasadnionych przypadkach możliwe jest ujmowanie wydatków, które zostały zapłacone w terminie różnym od okresu, za jaki składany jest wniosek. Dotyczy to również wydatków, które zostały zapłacone po okresie realizacji projektu (w terminie do 30 dni kalendarzowych), ale dotyczą zobowiązań zaciągniętych w okresie realizacji projektu. Okresy poszczególnych wniosków o płatność składanych w ramach projektu nie powinny na siebie zachodzić. 2_ Projekt (2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. (2_(3)) Należy wybrać Działanie (numer i nazwa) w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. (2_(4)) Należy wybrać Poddziałanie (numer i nazwa) w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. W przypadku, gdy w ramach danego Działania nie przewiduje się Poddziałań, należy pozostawić bez wyboru. (2_(5)) Należy wpisać tytuł projektu, w ramach, którego składany jest wniosek o płatność. (2_(6)) Należy wpisać numer umowy o dofinansowanie projektu zgodny z KSI np. (POKL /10-00). W przypadku, gdy zawarty został aneks, należy wskazać aneks obowiązujący w dniu przedkładania pierwotnej wersji danego wniosku o płatność do instytucji weryfikującej wniosek. (2_(7)) Należy wpisać okres realizacji projektu określony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, przy czym data od musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, zaś data do musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu wskazaną w ostatnim zatwierdzonym na dzień złożenia pierwotnej wersji danego wniosku o płatność wniosku o dofinansowanie. 3

4 (2_(8)) Płatność: W przypadku, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry w formie środków europejskich i dotacji celowej, po czym rozlicza w kolejnych wnioskach o płatność poniesione przez siebie wydatki należy wskazać płatność zaliczkową. Również w przypadku składania cząstkowego wniosku o płatność wpisujemy w tym miejscu płatność zaliczkową (pomimo, iż przy walidowaniu sporządzonego wniosku pojawia się wówczas komunikat, że Nie wprowadzono wnioskowanej kwoty mimo zaznaczenia płatności zaliczkowej ). W przypadku wniosków składanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budżetowymi, finansującymi projekt ze środków zabezpieczonych w budżecie danej jednostki, wniosek służy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków. W związku z powyższym należy wpisać nie dotyczy. (2_(9)) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: Należy wskazać wartość wydatków rozliczanych danym wnioskiem. Kwota powinna być zgodna z wartością wskazaną w tabeli 4 wniosku Postęp finansowy realizacji projektu w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym w wierszu wydatki ogółem. (2_(10)) Wnioskowana kwota: Pole wypełniane jest jedynie wówczas, gdy beneficjent zaznaczył w pkt (2_(8)) płatność zaliczkowa. W takim przypadku należy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10_) wniosku (Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe - pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ). We wniosku końcowym i cząstkowym należy wpisać 0. 3_Nazwa i adres Beneficjenta oraz dane osób przygotowujących wniosek beneficjenta o płatność: Należy podać dane osób uprawnionych ze strony beneficjenta do sporządzenia wniosku ze wskazaniem osoby wypełniającej część wniosku dotyczącą postępu finansowego (3 A_) oraz postępu rzeczowego (3 B_). Powinny być to zatem dane osób do kontaktu, które sporządzały wniosek i które będą w stanie udzielić wyjaśnień, w przypadku zgłoszenia uwag przez instytucję weryfikującą wniosek. Nazwa beneficjenta powinna być zgodna z nazwą wprowadzoną w umowie o dofinansowanie do KSI SIMIK. 4 _Postęp finansowy realizacji projektu: Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowalne (łącznie z wkładem własnym poniesione w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku realizacji projektu. W przypadku wydatków poniesionych z założonych przez beneficjenta środków własnych, we wniosku o płatność ujmowane są wydatki dopiero po ich faktycznej refundacji ze środków dotacji celowej i środków europejskich. 4

5 Kolumna 1 należy wskazać zadania realizowane w ramach projektu, przy czym powinny być one zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 należy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepieniężnego, wydatków pośrednich, cross-financingu zgodnie z ostatnim zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu na dzień złożenia pierwszej wersji danego wniosku o płatność; w przypadku VAT nie jest wpisywana żadna wartość, z uwagi na jej brak we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. Zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL nie ma potrzeby wypełniania wiersza w tym wydatki personelu w ramach każdego zadania. Personel projektu stanowią osoby zaangażowane do realizacji zadań w ramach projektu, które osobiście wykonują zadania w ramach projektu (nie zlecają zadań podmiotom), tj. w szczególności osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego, osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników), osoby współpracujące w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.) oraz osoby wykonujące świadczenia w formie wolontariatu. Szczegółowe wymagania dotyczące personelu: o Nie może to być pracownik IZ/IP/IP2/ROEFS jeżeli występuje konflikt interesów lub jeżeli wystąpiłoby podwójne finansowanie (szczegółowe dokumentowanie czasu pracy). o Jeżeli personel zatrudniony jest w więcej niż jednym projekcie wydatki są kwalifikowalne, o ile obciążenie z tego wynikające nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie oraz osoba ta: prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów; udostępnia beneficjentowi ewidencję, o której mowa wyżej, w odniesieniu do okresu realizacji projektu beneficjenta. Prawidłowość wyliczenia proporcji faktycznego zaangażowania pracownika w realizację projektu może podlegać kontroli. o Umowa o pracę z osobą stanowiącą personel projektu musi obejmować wszystkie zadania wykonywane przez tą osobę w ramach projektu lub projektów realizowanych przez beneficjenta. o Jeżeli personelem projektu jest pracownik beneficjenta zatrudniony na umowę o pracę można go zatrudnić na umowę cywilno-prawną tylko w wyjątkowych sytuacjach (np. praca w weekend itp.). o Koszty związane z wyposażeniem stanowiska pracy personelu projektu są kwalifikowalne w pełnej wysokości tylko i wyłącznie w przypadku wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego na podstawie stosunku pracy w wymiarze co najmniej ½ etatu. Nie są kwalifikowane w żadnym przypadku koszty wyposażenia stanowiska pracy personelu zatrudnionego w innej formie niż na podstawie stosunku pracy. 5

6 o Wysokość wynagrodzenia dla personelu projektu powinna odpowiadać stawkom stosowanym u beneficjenta poza projektem (zadania rodzajowo podobne). Kolumna 3 należy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność, w przypadku: wydatków bezpośrednich rozliczanych na zasadach ogólnych kwoty te powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr do 1 wniosku o płatność, wskazanym w pkt. (15_), czyli tabelą Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem. kosztów pośrednich dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem - powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu wydatków pośrednich w stosunku do rozliczanych w danym wniosku o płatność wydatków bezpośrednich; procentowy stosunek kosztów pośrednich do bezpośrednich określony jest w 4 Umowy o dofinansowanie projektu. a). Dla umów podpisanych przed 1 stycznia 2011 r. wyliczamy go w stosunku do rozliczanych wydatków bezpośrednich, w tym kwot wydatków rozliczanych w oparciu o stawki jednostkowe pomniejszonych o wydatki poniesione w ramach cross-financingu. b). Dla umów podpisanych po 1 stycznia 2011 r. - wyliczamy go w stosunku do kosztów bezpośrednich pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach zadań zleconych rozliczanych w danym wniosku o płatność. Ponadto jeśli zleca się wszystkie zadania merytoryczne nie ma możliwości rozliczania w projekcie kosztów pośrednich ryczałtem. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem nie są wykazywane w ww. załączniku nr 1 do wniosku o płatność. *Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem powinny być refundowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego z konta projektowego. Kolumna 4 należy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. Kolumna 5 procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2 (kolumna generuje się automatycznie i jest zablokowana do edycji). 5_ Postęp rzeczowy realizacji projektu: Należy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w pkt zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w odniesieniu, do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o płatność, jak również zadania, 6

7 które zostały zrealizowane, ale zobowiązania finansowe z nimi związane przechodzą na kolejny okres sprawozdawczy. W opisie poszczególnych zadań realizowanych w projekcie należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Dotyczy to wszystkich projektów, które podlegały ocenie wg punktów standardu minimum i nie zostały uznane za wyjątek od standardu minimum. Przykładowe działania to: 1. Opis przeprowadzonej rekrutacji w kontekście równości szans płci. 2. Opis działań informacyjno-promocyjnych w kontekście równości szans płci. 3. Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz zespołu projektowego. 4. Opis działań równościowych zrealizowanych na rzecz grup docelowych. 5. Opis działań równościowych dot. monitorowania projektu w tym osiągniętych rezultatów. Powyższe punkty stanowią jedynie przykład i beneficjent nie jest zobowiązany do opisywania każdego z nich. Opis nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie zadań, a jedynie tych w ramach których działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. W sytuacji, gdy Beneficjent napotkał problemy w realizacji na rzecz równości płci, informację na ten temat powinien przedstawić również w punkcie 12 wniosku o płatność niezależnie od opisu w pkt 5. Koszty pośrednie nie są ujmowane w opisie postępu rzeczowego w pkt 5 wniosku o płatność. W opisie zadania zawsze należy wskazać następujące elementy: 1. Kwotę wydatków finansowanych w ramach cross-financingu oraz rodzaj dokonanego, zakupu w ramach cross-financingu/zamortyzowanego sprzętu (o ile takie zakupy wystąpiły). 2. Kwotę zobowiązań przechodzących na kolejny okres oraz informację czego dotyczą. 3. Obowiązki personelu wykonywane w okresie rozliczeniowym. 4. Liczbę osób które rozpoczęły/zakończyły/przerwały udział w projekcie (należy podać przyczyny)/kontynuują szkolenia/warsztaty/staże w podziale na kobiety i mężczyzn. 5. W przypadku wystąpienia egzaminów w danym okresie rozliczeniowym należy wpisać ile osób przystąpiło do nich oraz ile zdało. 6. Należy wpisać ilość godzin warsztatów/szkoleń oraz w ilu grupach odbyły się szkolenia. Opis zadania powinien wskazywać co zostało zrealizowane w danym okresie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku rozbieżności z harmonogramem realizacji projektu należy je wykazać w pkt 12 wniosku o płatność. Informacje zawarte w opisie w pkt 5 wniosku o płatność powinny być spójne z załącznikiem nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (wyszczególnione tam wydatki powinny korespondować ze stanem realizacji zadania opisanym w pkt 5) i załącznikiem 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia (w zakresie przepływu osób w poszczególnych formach wsparcia). 7

8 6_ Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem: Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie z definicją zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL. Następnie należy wskazać sumę ogółem uzyskanego przychodu w okresie objętym wnioskiem. Przychodem jest każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat oraz kar umownych. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Przychód projektu powinien być obliczany na podstawie wartości sprzedaży dóbr i usług (z zastrzeżeniem zbycia aktywów nabytych lub wytworzonych w ramach projektu) oraz wartości wniesionych opłat wpisowych lub równoważnych opłat odniesionych proporcjonalnie do stopnia w jakim realizowany projekt przyczynił się do ich osiągnięcia. Przychód uzyskany w ramach projektu podlega zwrotowi w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL. Odsetki od środków przekazanych beneficjentowi nie stanowią przychodu i nie są wykazywane we wniosku o płatność. 7_Korekty finansowe: W kolejnych kolumnach tabeli (wypełnianej przez beneficjentów w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych przez właściwą instytucję wnioskach o płatność) należy wykazać nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku gdy jest to możliwe należy podać również liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta za niekwalifikowalne. W tabeli nie należy umieszczać korekt wykazywanych przez komórkę kontrolną po zakończeniu czynności kontrolnych. 8_Źródła finansowania wydatków Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu. 8

9 Wartości wykazane w kolumnie w okresie rozliczeniowym powinny wynikać z Załącznika nr 1 za wyjątkiem wniosków, w których koszty pośrednie rozliczne są ryczałtem. Wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. Oznacza to, że w pierwszym wniosku o płatność wpisujemy 0,00. Nie ujmujemy w tej kolumnie wydatków z obecnego okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. W przypadku, gdy dofinansowanie nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu budżet państwa wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dofinansowania. 9_Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego wypełniane jest wyłącznie w przypadku przekazywania środków na realizację projektu w formie zaliczki. Tabelę należy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie ogółem należy zsumować wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. (1) Całkowita wartość projektu należy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu. (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki łączna kwota otrzymanych przez Beneficjenta transz dofinansowania na ostatni dzień okresu rozliczeniowego (kwota ta powinna zostać pomniejszona o zwrócone niewykorzystane środki w trakcie realizacji projektu jak również ewentualne zwrócone środki w związku z nieprawidłowościami o ile IP/IW(IP2)) wyraziła zgodę na ich ponowne wykorzystanie w projekcie); w przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na ostatni dzień okresu rozliczeniowego pierwotnej wersji wniosku. (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w złożonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach projektu (zgodnie z przekazanymi przez instytucję weryfikującą wniosek informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za poprzednie okresy rozliczeniowe - oznacza to, że w pierwszym wniosku o płatność wpisujemy 0,00.); W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty, która rozliczana jest danym wnioskiem. Kwota musi być zgodna z sumą wydatków w pkt (8_) wniosku Źródła finansowania wydatków w kolumnie od początku realizacji projektu oraz tabelą 4 Postęp finansowy realizacji projektu kolumna 4 Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu, wiersz wydatki ogółem. 9

10 (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8_) wniosku Źródła finansowania wydatków kolumna w okresie rozliczeniowym w podziale na kwotę dofinansowania i wkład własny (w przypadku gdy jest wnoszony do projektu) oraz kolumną 3 Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym tabeli 4 Postęp finansowy realizacji projektu, wiersz wydatki ogółem ; Dane muszą wynikać z Załącznika nr 1 za wyjątkiem wniosków, w których koszty pośrednie rozliczne są ryczałtem. (5) Procent rozliczenia należy podzielić odpowiednie wiersze tabeli, zgodnie z wzorem wniosku o płatność: w przypadku kwoty dofinansowania procent rozliczenia dokonywany jest w stosunku do kwoty środków otrzymanych w ramach zaliczki; w przypadku kolumny ogółem procent rozliczenia wyliczany jest w stosunku do całkowitej wartości projektu. (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku należy sumę wiersza 3 (kwota środków dotychczas rozliczonych) i wiersza 4 (kwota rozliczana niniejszym wnioskiem) odjąć od wiersza 2 (środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki). Kwota pozostająca do rozliczenia powinna być spójna z saldem pozostającym na dokumentach finansowych (wyciąg bankowy/historia rachunku bankowego ewentualnie raport kasowy) na ostatni dzień okresu rozliczeniowego. 10_Harmonogram płatności na kolejne okresy Jako okresy rozliczeniowe w pkt (10_) należy rozumieć okresy rozliczeniowe wskazane w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Nie należy ujmować okresu rozliczeniowego wniosku obecnie rozliczanego. W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu (zgodnie z kolumną Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia harmonogramu płatności załączonego do umowy). Kolumnę Planowana kwota wnioskowana beneficjent wypełnia zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności (kolumna Kwota transzy dofinansowania ). Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty w pkt (10_) wniosku, przy czym instytucja dokonująca weryfikacji wniosku może zmiany te odrzucić. 10

11 Przykład wypełnienia harmonogramu płatności: Harmonogram wg umowy: Nr transzy Kwota transzy dofinansowania Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od...do...) Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Transza Transza Transza Transza Transza Harmonogram we wniosku o płatność dla pierwszego wniosku o płatność (za okres do ): Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) _ Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność, w szczególności uwzględniając informacje o planowanym terminie rozliczania kosztów związanych z realizacją zadania/zadań rozliczanego/ych etapami zgodnie z harmonogramem realizacji projektu oraz zadania/zadań którego/ych realizacja opóźnia się. Planowany przebieg realizacji projektu powinien być zgodny z okresem rozliczeniowym wskazanym w pkt 10 wniosku o płatność Harmonogram płatności na kolejne okresy (kolumna Okres rozliczeniowy pierwszy wiersz). 12_ Informacja na temat problemów / trudności związanych z realizacją projektu 11

12 Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. Należy opisać istotę problemów i podjęte środki naprawcze. W punkcie tym beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 13_ Informacja na temat zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to, zatem następujących zagadnień: rozwój lokalny, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zrównoważony rozwój, innowacyjność, partnerstwo i współpraca ponadnarodowa, równość szans. W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) należy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie należy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk UE. 14_ Oświadczenie Beneficjenta Beneficjent przedkładając właściwej instytucji wniosek do weryfikacji, jednocześnie oświadcza przed nią, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu oraz zostały zapłacone. W przypadku złożenia nieprawdziwego oświadczenia beneficjent ponosi odpowiedzialność karną na podstawie art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 15_ Załączniki Należy zaznaczyć wszystkie załączniki składane wraz z wnioskiem o płatność. Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Tabela spójna z pkt 4 Postęp finansowy realizacji projektu (kolumna 3) wniosku so płatność. Uwaga!!! 12

13 Załącznik nr 1, w którym nie zostały wykazane żadne wydatki nie jest załączany do wniosku o płatność. Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Wypełnia Beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji. Wzór załącznika nr 2 stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL stanowiącego część systemu realizacji PO KL. Dodatkowo zgodnie z umową o dofinansowanie projektu Beneficjent zobowiązany jest do przekazania wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu zgodnie z zakresem informacji określonym przez ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego; informacje te przekazywane są w formie elektronicznej. Ad. 1. Tabela Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Dokumenty księgowe należy pogrupować zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki w ramach każdego zadania należy podsumować. Jednocześnie, suma wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zadania powinna być zgodna z kwotą wskazaną w odniesieniu do danego zadania w pkt (4_) wniosku. Każdy beneficjent PO KL jest zobowiązany niezależnie od formy rozliczenia do wykonywania zestawień na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych, a nie na podstawie dokumentów pozostających w postaci roboczej (możliwej do modyfikacji). Wypełniając załącznik nr 1 nie należy pozostawiać żadnego pustego pola, ponieważ może to uniemożliwić wczytanie wniosku do KSI SIMIK. W tabeli nie należy wykazywać kwot ujemnych (np. korekt faktur). W przypadku gdy wydatek został poniesiony w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie w tym samym okresie został skorygowany powinna zostać wskazana poprawna wartość kwoty kwalifikowalnej, tj. z uwzględnieniem korekty. W pozostałych przypadkach, tj. gdy korekta wartości wydatku kwalifikowalnego odnosi się do wydatków ujętych we wcześniej złożonych wnioskach o płatność, powinna ona zostać ujęta w pkt (7_) wniosku Korekty finansowe. Przy wszystkich pozycjach na dokumentach finansowych (dotyczy to zarówno wyciągu/historii z rachunku bankowego, raportu kasowego lub innego dokumentu potwierdzającego wydatek) należy zawrzeć adnotację identyfikującą dany wydatek zgodnie z pozycją wskazaną w zał. nr 1 do wniosku o płatność. W przypadku zapłaty dokumentu potwierdzającego poniesienie danego wydatku, którego łączna kwota brutto jest wyższa niż kwota kwalifikowana w załączniku nr 1 za wyjątkiem listy płac we wspomnianej adnotacji należy zawrzeć informację, iż wydatek kwalifikowalny 13

14 w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym został zapłacony w całości, gdyż wyklucza się płatności i rozliczenia dokumentu na raty. Jeśli wydatki były ponoszone z innych kont bankowych niż projektowe oprócz ww. adnotacji należy wskazać kwotę kwalifikowalną w ramach projektu. Jednocześnie kwoty w zestawieniu muszą odpowiadać kwotom na wyciągu /historii, raporcie kasowym lub innym dokumencie zapłaty. Wydatki należy rozbijać zachowując nazewnictwo z budżetu projektu (w przypadku faktur rozliczanych w różnych zadaniach), przykładowo jeżeli na fakturze są dwie lub więcej pozycji, a każda odpowiada innej kategorii w budżecie projektu, to należy tę fakturę rozbić według budżetu projektu. Natomiast wydatki związane z wynagrodzeniem personelu można ujmować: zbiorowo w jednym wierszu w ramach zadania, jeżeli zostały poniesione na podstawie jednego dokumentu (tj. jednej listy płac potwierdzającej wynagrodzenia osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę w ramach zadania), jednakże należy pamiętać o odpowiednim opisie pozycji w kolumnie 5 tak by była możliwa identyfikacja osób rozliczanych tą listą; Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnyc h zadanie 1: zarządzanie projektem 1 05/2011II Jan Kowalski wynagrodzenie brutto + składki pracodawcy za m-c VIII/11 r. koordynatora projektu 3/4 etatu; Anna Nowak specjalisty ds. rozliczeń finansowoksięgowych i kadrowych projektu 1/1etat; Jan Iksiński specjalisty ds promocji, rekrutacji i sprawozdawczoś ci 1/1 etat. N N 8470, , ,80 0,00 BP W tym VAT Źródła finansowania 14

15 osobno w danym zadaniu; 1 nr 8/ /2011I zadanie 1: zarządzanie projektem Anna Nowak wynagrodzenie brutto za m-c VIII/11 r. koordynatora N N 3500, , ,00 0,00 BP projektu umowa cywilnoprawna (90h/mc) Jan Kowalski wynagrodzenie brutto + składki pracodawcy asystenta N N 12000, , ,00 0,00 BP koordynatora za VIII/11 1 etat jednym wierszu w danym okresie rozliczeniowym w całości tj. wynagrodzenie brutto + składki pracodawcy w przypadku umów o pracę bądź brutto w przypadku umów cywilnoprawnych. 1 01/2011II zadanie 1: zarządzanie projektem Jan Iksiński wynagrodzenie N brutto + składki pracodawcy N asystenta koordynatora za VIII/11 1 etat 12000, , ,00 0,00 BP w osobnych wierszach (wynagrodzenie netto w jednym wierszu a w kolejnym składki i zaliczkę na podatek dochodowy dotyczy to zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych). 1 02/2011III zadanie 1: zarządzanie projektem wynagrodzenie netto za m-c VIII/11 r. specjalista ds. N N 15000, , ,02 0,00 BP rozliczeń ½ etatu 2 02/2011III składki ZUS VIII/11 specjalista ds. rozliczeń ½ etatu N N 15000, ,00 579,92 0,00 BP 3 02/2011III zaliczka na podatek dochodowy za VIII/11 specjalista ds. rozliczeń ½ etatu N N 15000, ,00 96,00 0,00 BP 15

16 W przypadku, gdy wynagrodzenie zostanie zapłacone w jednym okresie rozliczeniowym, natomiast pochodne w kolejnym, należy rozbić niniejszy wydatek. We wniosku obejmującym jeden okres rozliczeniowy powinno być wykazane wynagrodzenie netto natomiast podatek, pochodne pracodawcy oraz składki pracownika powinny być wykazane w kolejnym wniosku o płatność w zależności od przyjętego sposobu, mogą być wykazane w dwóch lub w trzech pozycjach analogicznie w przypadku umów cywilnoprawnych w jednym okresie rozliczeniowym powinno zostać ujęte wynagrodzenie netto natomiast w kolejnym zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna (jeśli jest płacona), dokumentem potwierdzającym wydatki związane z personelem w przypadku umów o pracę będzie lista płac natomiast umów cywilnoprawnych rachunek do umowy. Kolumna 1 numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków lub wniesienie wkładu niepieniężnego/amortyzacji (nie należy podawać nazwy dokumentu). nazwa i numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków w załączniku nr 1 musi być tożsamy (identyczny) z nazwą i numerem dokumentu: na postawie którego wydatek został poniesiony, co może zostać zweryfikowane podczas kontroli na miejscu; ujętym na dokumentach finansowych (wyciągu/historii rachunku bankowego, raporcie kasowym lub innym dokumencie finansowym). Beneficjent nie ma obowiązku załączania do wniosku o płatność kserokopii dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Dokumenty te są archiwizowane przez beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli na miejscu dokonywanej przez IP lub IW (IP II stopnia). Potwierdzeniem zapłaty gotówkowej powinien być raport kasowy natomiast zapłaty bezgotówkowej za dokument - wyciąg bankowy/historia rachunku bankowego, a nie potwierdzenie przelewu. Jednocześnie w przypadku płatności bezgotówkowej w tytule przelewu należy ująć pełen numer dokumentu na postawie, którego wydatek został poniesiony. Ponadto, jeżeli dokumentem potwierdzającym dany wydatek nie będzie rachunek ani faktura w tytule przelewu dodatkowo należy wskazać, czego niniejszy wydatek dotyczy. Kolumna 2 numer księgowy lub ewidencyjny, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe Kolumna 3 data wystawienia dokumentu ujęta w zestawieniu musi być tożsama z faktyczną datą wystawienia dokumentu zapłaty, co może zostać zweryfikowane podczas kontroli na miejscu. Kolumna 4 data uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego musi być zgodna z datą zapłaty widniejącą na wyciągu bankowym (historii rachunku bankowego, raporcie kasowym lub innym dowodzie zapłaty). W przypadku 16

17 ponoszenia wydatków z konta innego niż konto projektowe należy wskazać faktyczną datę zapłaty a nie datę refundacji z konta projektowego (istnieje możliwość wpisania kilku terminów zapłaty np. przy wynagrodzeniach płaconych w całości w danym okresie rozliczeniowym). Kolumna 5 nazwa towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w dokumencie księgowym; jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu księgowego (w przypadku wystąpienia różnych stawek, pozycje z faktury należy pogrupować według stawek VAT). Dodatkowo w niniejszej kolumnie w przypadku wydatków zawierających VAT należy wskazać odpowiednią stawkę VAT dla danego wydatku. W związku z powyższym dla ułatwienia sugerujemy, aby towary zawierające różne stawki podatku VAT znalazły się w odrębnych pozycjach. Tekst w niniejszej kolumnie należy formatować w taki sposób aby widniała pełna nazwa towaru lub usługi, która powinna być zgodna z nazewnictwem wskazanym w budżecie wniosku o dofinansowanie. Jeżeli w zestawieniu wykazano refundację beneficjent szczegółowo określa jej przedmiot tak, aby możliwa była identyfikacja wydatków poniesionych z innych niż wyodrębniony na cele projektu rachunków, w tym określa datę wydatku refundowanego. W przypadku rozliczania wynagrodzeń personelu w kolumnie 5 należy wskazać czy kwota wynagrodzenia jest kwotą netto, brutto czy brutto brutto, stanowisko lub dane personalne oraz liczbę godzin pracy (dotyczy w szczególności umów cywilnoprawnych), formę umowy (wymiar czasu pracy w przypadku umów o pracę) oraz okres, za jaki zostało wypłacone wynagrodzenie. Kolumna 6 należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy cross-financingu, poprzez zaznaczenie T (tak) lub N (nie) Kolumna 7 należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy zadania zleconego, poprzez zaznaczenie T (tak) lub N (nie) Kolumna 8 kwota dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym. W przypadku płatności zbiorowej całego dokumentu w kwocie brutto wpisujemy kwotę brutto całego dokumentu na podstawie, którego wydatek został poniesiony (np. faktura za energię elektryczną, telefon) analogicznie w kolumnie 9 wpisujemy kwotę netto natomiast w kolumnie 10 należy wskazać tylko kwotę kwalifikowalną w ramach projektu. Kolumna 9 kwota dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 8 i 9 może wynikać wyłącznie z podatku VAT) W przypadku list wynagrodzeń pracowników (stanowiących dokument potwierdzający wydatkowanie środków) płaconych w całości (wypłata, składki ZUS i podatek) 17

18 w kolumnie 8 i 9 wpisujemy kwotę ogółem wynikającą z listy płac (zawierającą wszystkie opłacane składniki) a nie poszczególnych wynagrodzeń ujętych na tej liście. Kolumna 10 kwota wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnach 8 i 9 powinna być spójna jeśli wydatek został zapłacony na podstawie dokumentu w całości kwalifikowalnego w projekcie. Różnica pomiędzy ww. kolumnami może wynikać jedynie z faktu, iż wydatek jest częścią zbiorowego dokumentu lub dotyczy wynagrodzeń rozliczanych na podstawie zbiorowej listy płac. Kolumna 11 kwota VAT uwzględniona w kwocie wskazanej w kolumnie 10, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. W przeciwnym razie należy wpisać 0. W przypadku płatności zbiorowej całego dokumentu w kolumnie 11 ujmujemy tylko VAT od kwoty kwalifikowalnej w projekcie a nie od kwoty netto całego dokumentu. Dodatkowo, jeśli dany wydatek objęty jest różnymi stawkami VAT należy ująć je w osobnych wierszach. Kolumna 12 należy wskazać źródło finansowania wydatku: BP (budżet państwa). UWAGA: Jeżeli beneficjent posiada dokument, do którego została wystawiona korekta i który dotychczas nie był w ogóle rozliczany we wniosku o płatność, wypełniając załącznik nr 1 do wniosku o płatność ujmuje on odpowiednio: 1. W sytuacji jeżeli faktura korygująca zastępuje fakturę główną: - nr dokumentu korygującego - nr dokumentu korygującego - data wystawienia dokumentu korygującego - data zapłaty kwoty kwalifikowalnej Kwota brutto dokumentu korygującego Kwota netto dokumentu korygującego Kwota wydatków kwalifikowalnych z dokumentu korygującego Kwota VAT od wydatków kwalifikowalnych z dokumentu korygującego Lp. Nr dokumentu Nr księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia dokumentu Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi Cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowanych W tym VAT Źródło finansowania 18

19 2. W sytuacji jeżeli faktura korygująca pomniejsza fakturę główną: - nr dokumentu głównego - nr dokumentu głównego - data wystawienia dokumentu głównego - data zapłaty dokumentu głównego (data zaspokojenia kwoty kwalifikowanej) Kwota brutto dokumentu głównego Kwota netto dokumentu głównego Kwota wydatków kwalifikowalnych uwzględniająca korektę Kwota VAT od wydatków kwalifikowalnych uwzględniająca korektę Lp. Nr dokumentu Nr księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia dokumentu Data zapłaty Nazwa towaru lub usługi Cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) Kwota dokumentu brutto Kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych W tym VAT Źródło finansowania 19

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1

A. ZALECENIA OGÓLNE. wersja z dnia 20.01.2012 r. 1 INSTRUKCJA wypełniania Wniosku o płatność w ramach osi priorytetowej 2 - Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury, zawartej w programie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 15 Szanowni Państwo, Prezentujemy piąty

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo