Łódzka Akademia PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódzka Akademia PO KL"

Transkrypt

1 Łódzka Akademia PO KL Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie których tworzony jest WBoP Rozliczanie projektu Zasady sporządzania wniosku o płatność Załącznik nr 1 do WBoP Terminy i warunki przekazywania środków dotacji dla Beneficjenta Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki Nowy schemat przepływu środków WaŜne elementy przy rozliczaniu projektów Harmonogram płatności 2

3 Dokumenty do zapoznania Zasady finansowania PO KL Instrukcja wypełniania WBoP w ramach PO KL Generator Wniosków Płatniczych dla PO KL Instrukcja uŝytkownika Zasady systemu sprawozdawczości PO KL Podręcznik UŜytkownika Podsystemu Monitorowania EFS dla PO KL Instrukcja wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Umowa o dofinansowanie 3

4 Rozliczanie projektu Obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków przez beneficjentów regulują przepisy rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności. Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji wydatków jest warunkiem zawartym w umowie/ decyzji o dofinansowanie projektu w ramach PO KL. 4

5 Zasady sporządzania wniosku o płatność we wniosku o płatność wykazywany jest postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami wykazywane są wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania oraz w ramach wkładu własnego w uzasadnionych przypadkach mogą być wykazywane wydatki sfinansowane ze własnych środków beneficjenta rozliczając poniesione wydatki we wnioskach o płatność beneficjent nie moŝe przekroczyć łącznej kwoty wydatków kwalifikowalnych wynikającej z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu obowiązują limity wydatków wskazane do kaŝdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie 5

6 Zasady sporządzania wniosku o płatność Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona do reprezentacji - wskazana w umowie o dofinansowanie) lub inna osoba (na podstawie np. pełnomocnictwa wydanego przez beneficjenta) Załącznik nr 1 podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona do reprezentacji - wskazana w umowie o dofinansowanie), lub inna osoba (na podstawie upowaŝnienia np. odpowiedzialna za część finansową). 6

7 Wprowadzanie zmian do projektu Zmiany w budŝecie projektu nie wymagające informowania IP: nie zwiększające łącznej wysokości wydatków dotyczących crossfinancingu w ramach projektu nie zwiększające łącznej wartości zadania Zarządzanie projektem nie wpływające na wysokość i przeznaczenie pomocy publicznej przyznanej beneficjentowi w ramach projektu nie dotyczące zadań lub części zadań rozliczanych ryczałtowo Jednocześnie, nie ma moŝliwości dokonywania zmiany wartości kosztów pośrednich ustalonych na etapie zatwierdzania wniosku o dofinansowanie, chyba Ŝe wynika to ze zmiany zakresu zadań zlecanych w projekcie. 7

8 Przykład rozliczania kwot Przykładowo, beneficjent na realizację zadania warsztaty tkackie planuje PLN, w ramach którego zakłada poniesienie następujących kosztów bezpośrednich (wykazuje je w szczegółowym budŝecie projektu): wynagrodzenie trenera PLN; wynajem pracowni tkackiej PLN; dojazd uczestników na warsztaty 500 PLN; materiały szkoleniowe PLN. W rezultacie podczas realizacji projektu, z uwagi na nieoczekiwane oszczędności, faktycznie poniesiono następujące wydatki: wynagrodzenie trenera PLN; wynajem pracowni tkackiej PLN; dojazd uczestników na warsztaty 300 PLN; materiały szkoleniowe PLN; poczęstunek dla uczestników warsztatów 300 PLN. Wszystkie poniesione powyŝej wydatki są kwalifikowalne poniewaŝ mieszczą się w limicie wskazanym na zadanie w wniosku o dofinansowanie projektu tj PLN. 8

9 Wprowadzanie zmian do projektu wszelkie inne odstępstwa od załoŝeń określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie traktowane są jako zmiany w projekcie i wymagają zgłoszenia oraz uzyskania pisemnej zgody IP w terminie 15 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia zmiany (np. zmiany łącznej kwoty wydatków w ramach cross-financingu) zatwierdzenie zmian w projektach nie wymaga formy aneksu do umowy, o ile zmiany te nie wpływają na treść umowy zmian moŝna dokonywać nie później niŝ na 1 miesiąc przed planowanym zakończeniem realizacji projektu 9

10 Dokumenty dołączane do wniosku o płatność zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki w formie wydruku z ewidencji księgowej beneficjenta (w formacie PDF) lub tabeli w formie zawartej w załączniku do wzoru wniosku o płatność (sporządzonej w GWP) załącznik pt. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia wypełniany przez beneficjenta realizującego wsparcie na rzecz osób lub instytucji (z wyłączeniem projektów badawczych i informacyjno-promocyjnych) wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) z wyodrębnionego rachunku projektu potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu (PEFS) 10

11 Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki Zestawienie powinno być: pogrupowane zgodnie z zadaniami wniosku o dofinansowanie projektu z wyszczególnieniem kosztów pośrednich zsumowane w ramach kaŝdego zadania projektu, gdzie suma wydatków kwalifikowalnych powinna być toŝsama z kwotą wykazaną w pkt (4_) WBoP podpisane przez osobę sporządzającą (osoba odpowiedzialna na postęp finansowy projektu) oraz przez osobę zatwierdzającą dokument pod względem zgodności informacji zawartych w zestawieniu z ewidencją księgową (osoba będąca Stroną umowy bądź inna osoba na podstawie pełnomocnictwa uzyskanego od Beneficjenta). 11

12 Załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 12

13 Błędy i braki we wniosku o płatność W przypadku stwierdzenia błędów lub braków w złoŝonym wniosku o płatność, IP moŝe wystąpić z prośbą o poprawę wniosku, przesłanie brakujących informacji lub udzielenie niezbędnych wyjaśnień, IP w przypadku podejrzenia wystąpienia nieprawidłowości w projekcie, (wydatki niekwalifikowalne) moŝe zaŝądać przesłania wybranych lub wszystkich kserokopii dokumentów księgowych poświadczonych za zgodność z oryginałem, które zostały uwzględnione we wniosku o płatność. 13

14 Błędy i braki we wniosku o płatność Wniosek zawierający błędy formalne lub rachunkowe moŝe być poprawiany lub uzupełniany przez IP Instytucja nie moŝe poprawiać ani uzupełniać: zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione i objęte wnioskiem wydatki załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki 14

15 Kiedy składamy wnioski o płatność? Wniosek o płatność składany jest: w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu nie później niŝ 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego wniosku o płatność (w przypadku projektów partnerskich IP/IPII moŝe wydłuŝyć termin składania wniosków o płatność) nie później niŝ 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu w przypadku wniosku o płatność końcową. 15

16 Jak często składane są wnioski? Zgodnie z dokumentem Zasady finansowania PO KL WBoP składany jest nie rzadziej niŝ raz na trzy miesiące. Dokładne terminy składania WBoP zostają określone przez Beneficjenta w harmonogramie będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek Beneficjenta IP/IW moŝe zwolnić Beneficjenta z obowiązku składania WBoP w wyznaczonym terminie. Sytuacja taka moŝe mieć uzasadnienie np. w przypadku gdy Beneficjent nie poniósł Ŝadnych wydatków w okresie rozliczeniowym WBoP. 16

17 Zatwierdzanie wniosku o płatność Beneficjent chcąc otrzymać kolejną transzę dofinansowania powinien rozliczyć conajmniej 70% środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej. Przy kolejnych płatnościach 70% rozliczenia rozpatrywane jest kumulatywnie do sumy wszystkich przekazanych dotychczas transz. Beneficjent moŝe złoŝyć wniosek rozliczający mniej niŝ 70% otrzymanych środków wniosek cząstkowy, ale jego zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków. 17

18 Terminy weryfikacji wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania. Okres ten dotyczy kaŝdej przedłoŝonej wersji wniosku. UWAGA!!! W przypadku gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złoŝony został końcowy wniosek o płatność lub IP/IPII zleciła kontrolę doraźną w związku ze złoŝonym wnioskiem o płatność termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek o wykonaniu/zaniechaniu wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych. 18

19 Kiedy beneficjent otrzyma środki? Wypłata pierwszej transzy dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyŝszym Beneficjent nie składa wniosku o płatność celem otrzymania pierwszej płatności. Płatność kolejnej transzy dotacji rozwojowej dla beneficjenta następuje w terminie wskazanym w umowie, ale nie później niŝ 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia Wniosku Beneficjenta o Płatność. 19

20 Odsetki na rachunku projektu Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej stanowią jego dochód i nie są wykazywane we Wniosku Beneficjenta o Płatność. Odsetki narosłe na rachunku projektu powinny być systematycznie przekazane na rachunek własny beneficjenta. 20

21 Dodatkowe załączniki do wniosku Instytucja Pośrednicząca wymaga, aby Beneficjent do kaŝdego złoŝonego do IP wniosku o płatność w ramach projektu dołączył oświadczenie VAT (czy i od kiedy jest płatnikiem VAT). Ponadto Beneficjent powinien dołączyć do końcowego wniosku o płatność zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego. Podatek VAT jest kwalifikowalny, gdy beneficjent nie mam moŝliwości odzyskania kwoty VAT 21

22 Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności faktury lub inne dokumenty księgowe w przypadku wkładu niepienięŝnego: zestawienie faktur sprzedaŝy dóbr/usług kopia faktury zakupu dóbr/usług udokumentowane ceny dóbr/usług inne dokumenty, o ile pozwalają na identyfikację jego wysokości. 22

23 Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności w przypadku amortyzacji tabele amortyzacyjne środków trwałych wraz ze stosownymi dokumentami księgowymi w przypadku wkładu w postaci dodatków lub wynagrodzeń uczestników projektu oświadczenie składane przez podmioty wypłacające dodatki lub wynagrodzenia 23

24 Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności W przypadku przelewów kserokopie wyciągów bankowych lub zbiorcze zestawienie stanowiące historię rachunku. W przypadku płatności gotówkowych kserokopia raportów kasowych lub zestawienia płatności gotówkowych. 24

25 Wyciąg bankowy Wyciąg bankowy moŝe być dokumentem księgowym, wtedy kiedy: zawiera koszty otwarcia oraz prowadzenia wyodrębnionego rachunku bankowego na potrzeby realizacji projektu zawiera koszty opłat bankowych pobieranych za dokonywane transakcje na rachunku bankowym projektu np. opłaty za przelewy powyŝsze koszty zostały uwzględnione we wniosku aplikacyjnym. 25

26 Opis dokumentu księgowego Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był związek z projektem. Opis dokumentu księgowego powinien zawierać co najmniej: numer umowy o dofinansowanie projektu informację, Ŝe projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub adnotację, Ŝe dokument dotyczy kosztów pośrednich), w ramach którego wydatek jest ponoszony kwotę kwalifikowalną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku zadań kilka kwot w odniesieniu do kaŝdego zadania 26

27 Opis dokumentu księgowego Jednocześnie kaŝdy dokument księgowy powinien zawierać informację o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej a w przypadku gdy dokument dotyczy: Zamówienia publicznego równieŝ odniesienie do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych nabycia towaru / usługi z zastosowaniem zasady konkurencyjności równieŝ odniesienie do zastosowania ww. trybu. Rekomendowane jest stosowanie przygotowanego przez IP wzoru opisu dokumentu księgowego 27

28 Opis dokumentu księgowego JST powinny księgować wydatki według proporcji 85% - z czwartą cyfrą 8 (finansowanie z funduszy strukturalnych) oraz 15% - z czwartą cyfrą 9 (współfinansowanie krajowe). Przedmiotowa proporcja powinna być zachowana do dwóch miejsc po przecinku na poziomie projektu. 28

29 Rozliczanie wydatków Sposoby rozliczania wydatków w ramach PO KL: Załącznik nr 1 do wniosku beneficjenta o płatność (rekomendowane przez IP) wydruk z ewidencji księgowej 29

30 Ustawa o finansach publicznych Ustawa o finansach publicznych wprowadza nowy system przepływu środków na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków europejskich BGK ma obowiązek przekazywania instytucji, która wystawiła zlecenie płatności, informacji o wykonaniu płatności oraz informacji o jej niewykonaniu, wraz z podaniem przyczyny niewykonania. 30

31 Nowy system płatności Zaliczka na realizację projektu wypłacana w dwóch równoległych strumieniach: płatności z budŝetu środków europejskich w części odpowiadającej finansowaniu ze środków EFS - przekazywane zgodnie z kalendarzem zleceń na stronie Banku Gospodarstwa Krajowego dotacji celowej w części odpowiadającej współfinansowaniu krajowemu 31

32 Schemat nowego systemu przepływów 2 strumienie środków MINISTERSTWO FINANSÓW DYSPONENT CZĘŚCI BUDśETOWEJ BENEFICJENT Np. JST, MŚP INSTYTUCJA PODPISUJĄCA UMOWĘ O DOFINANSOWANIE Np. UM, WUP, PARP BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO 32

33 Nowy system płatności nowy system nie powinien wydłuŝyć oczekiwania beneficjentów na środki czas oczekiwania beneficjenta na środki w głównej mierze zaleŝy od czasu weryfikacji wniosku o płatność / wniosku o zaliczkę; nowy system powinien wręcz przyspieszyć przekazywanie środków nie powinny występować zatory w przepływach pomiędzy instytucjami. nowy system nie spowoduje dodatkowych obowiązków dla beneficjentów (otwarcie nowego rachunku bankowego, dostarczanie dodatkowych dokumentów, ponoszenie dodatkowych kosztów) 33

34 WaŜne elementy przy realizacji projektów Koszty pośrednie mogą być rozliczane na dwa sposoby: ryczałtem na postawie rzeczywiście poniesionych wydatków (z pełnym udokumentowaniem wydatków) Nie jest moŝliwa zmiana sposobu rozliczania kosztów pośrednich w trakcie realizacji projektu (z wydatków rzeczywiście poniesionych na ryczałt). 34

35 Ryczałt WaŜne elementy przy realizacji projektów Wysokość ryczałtu powinna wynikać z metodologii (indywidualnej kalkulacji kosztów) przedstawianej w szczegółowym budŝecie projektu na etapie wnioskowania Limity ograniczeń wynikające ze wskazanej metodologii wyliczania kosztów pośrednich: Do 20 % bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące cross-financingu w przypadku projektów o wartości do 2 mln PLN Do 15 % bezpośrednich kosztów projektu pomniejszonych o wydatki dotyczące cross-financingu w przypadku projektów o wartości od 2 do 5 mln PLN 35

36 Ryczałt WaŜne elementy przy realizacji projektów Jeśli koszty pośrednie rozliczane są ryczałtem beneficjent nie wykazuje poszczególnych wydatków związanych z rozliczaniem kosztów pośrednich w załączniku nr 1 do WBoP Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem są wykazywane w tabeli nr 4 Postęp finansowy realizacji projektu w pkt 2 Wysokość kosztów pośrednich wykazanych w WBoP powinna być zgodna z % wskazanym w umowie. 36

37 WaŜne elementy przy realizacji projektów Koszty rozliczane na podstawie poniesionych wydatków koszty pośrednie beneficjenta są wyŝsze niŝ limity kosztów pośrednich, które moŝna rozliczać ryczałtem kaŝdy wydatek musi być potwierdzony dokumentem księgowym 37

38 WaŜne elementy przy realizacji projektów Rozliczanie wynagrodzeń w kolumnie nr dokumentu (zał. nr 1) IP zaleca, aby wpisywać rodzaj i nr dokumentu np. lista płac nr., faktura nr., rachunek nr, itp. w kolumnie data zapłaty naleŝy wskazać wszystkie daty zapłaty danego dokumentu (jeśli zapłata nastąpiła w kilku terminach) w przypadku, gdy pracownik zatrudniony na pełen etat tylko częściowo jest zaangaŝowany w realizację projektu, wtedy musi prowadzić kartę czasu pracy 38

39 WaŜne elementy przy realizacji projektów Rozliczanie wynagrodzeń w kolumnie nazwa towaru lub usługi naleŝy: w przypadku rozliczania list płac wskazać: imię i nazwisko osoby, której dotyczy wypłata wynagrodzenia, jej funkcję w projekcie (zgodnie ze szczegółowym budŝetem projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie np. asystent ds. monitoringu, księgowy, koordynator), miesiąc, w którym poniesiono koszty związane z wypłatą wynagrodzenia netto, rodzaj składowych wynagrodzenia (tj. wynagrodzenie netto wynosi - zł, ZUS pracownika wynosi.. zł; Podatek wynosi.. zł) przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych w kolumnie nazwa towaru/usługi naleŝy wstawić nr umowy, imię i nazwisko usługobiorcy i nazwę wykonywanej usługi oraz miesiąc, którego dotyczy dany wydatek. 39

40 WaŜne elementy przy realizacji projektów 40

41 WaŜne elementy przy realizacji projektów 41

42 WaŜne elementy przy realizacji projektów Rozliczanie wydatków na podstawie faktur / rachunków jeśli do róŝnych zadań w ramach projektu zakupiono materiały na jedną fakturę, faktura ta wykazywana jest przy kaŝdym z zadań, których dotyczy w przypadku zakupu materiałów/towarów opodatkowanych róŝnymi stawkami podatku VAT, dany zakup powinien być wykazywany w osobnych wierszach wraz ze stosownym opisem w nazwie towaru lub usługi, której stawki dotyczy dana pozycja jeśli na jednej fakturze zawarty jest wydatek w ramach cross financingu, a inny przedmiot z faktury nie jest zaszeregowany jako cross financing, to dokonujemy podziału na 2 pozycje wpisując w 1 pozycji rzecz którą moŝna zliczyć do wydatków ramach cross financingu a pozostałe elementy w kolejnej pozycji 42

43 WaŜne elementy przy realizacji projektów Rozliczanie wydatków na podstawie faktur / rachunków emisja reklam, ogłoszeń w prasie, telewizji itp. - w kolumnie nazwa towaru lub usługi naleŝy wskazać ilość reklam, ogłoszeń oraz wskazać gdzie i kiedy zostały wyemitowane. zakupu materiałów biurowych - w kolumnie nazwa towaru lub usługi nie jest konieczne wpisywanie nazw poszczególnych materiałów z faktury, niemniej jednak naleŝy wskazać ogólną nazwę zgodną z budŝetem szczegółowym. 43

44 WaŜne elementy przy realizacji projektów Rozliczanie wydatków na podstawie faktur / rachunków Wydatek jest uznany za kwalifikowalny, jeśli jest poniesiony w całości, dlatego jeŝeli w ramach jednej faktury dokonano zakupu towarów, które nie dotyczą projektu, wówczas oprócz wyciągu bankowego z konta projektowego potwierdzającego poniesienie wydatku Beneficjent musi dołączyć wyciąg ze swojego konta bankowego potwierdzający zapłatę pozostałej części faktury. 44

45 Przychód i trwałość projektu Obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku i w okresie realizacji projektu PO KL Obowiązek poinformowania IP o uzyskanym przychodzie we wniosku o płatność Przychód podlega zwrotowi przez beneficjenta na wskazany przez IP rachunek bankowy, przy czym zwrot dokonywany jest w całości lub proporcjonalnie w zaleŝności od tego, w jakim stopniu do osiągnięcia przychodu przyczynił się projekt Zwrot uzyskanego przychodu dokonywany jest na koniec roku budŝetowego 45

46 Harmonogram płatności Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do harmonogramu załączonego do zawartej umowy o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca ma prawo wyrazić sprzeciw wobec propozycji zaktualizowanego harmonogramu. W przypadku wniosku o płatność końcową harmonogram pozostaje niewypełniony. UWAGA!!! W harmonogramie nie powinien być ujmowany bieŝący okres rozliczeniowy. 46

47 Harmonogram płatności Nr transzy Kwota transzy dofinansowania Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Transza Transza Transza Transza Transza Harmonogram dołączany do umowy o dofinansowanie moŝe zostać zmieniony za pomocą WBoP 47

48 Podsumowanie WARTO ZAPAMIĘTAĆ 1. Wniosek Beneficjenta o Płatność powinien być przygotowany w oparciu o instrukcje. 2. Beneficjent powinien rozstrzygać wszelkie wątpliwości z zakresu realizacji projektu oraz przygotowywania wniosków o płatność z opiekunem projektu. 3. Beneficjent bezwzględnie powinien przestrzegać terminów zawartych w umowie oraz w korespondencji z Instytucją Pośredniczącą. 48

49 Źródła informacji Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Wzór wniosku o płatność Zasady finansowania PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL

50 Dziękuję za uwagę

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Wniosek beneficjenta o płatność i załączniki B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 2 KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 3 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym

Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Konferencja Tworzenie i wspieranie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych o charakterze terytorialnym i branżowym Aneta Zaraś Naczelnik Wydziału Obsługi Finansowej Departament Wdrażania EFS w MPiPS

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Wniosek o płatność powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera:

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera: Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. UWAGI OGÓLNE: Beneficjent obowiązany jest sporządzić

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL

Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Kwalifikowalność wydatków finansowanie projektów w ramach PO KL Toruń, 20 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady realizacji projektów partnerskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Toruń, 19 stycznia 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnop atność w ramach PO KL Białystok, kwiecień 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 97/2010/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 26 kwietnia 2010 r. SZCZEGÓŁOWE ZASADY RACHUNKOWOŚCI STOSOWANE PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZY

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy

Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Szkolenie dotyczące zasad realizacji projektu w ramach FPPRTE Przedsiębiorcy (III nabór) CZĘŚĆ V: SYSTEM RAPORTOWANIA PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Poddziałanie 9.1.2 projekty systemowe realizowane w ramach indywidualizacji nauczania Kraków, październik-listopad 2012 r. Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe.

W miejsce zapisu: w rozdziale I. Podstawa prawna i dokumenty programowe. W związku z zatwierdzeniem Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 19 września 2008 r. oraz zmianą Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL

Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków i finansowania projektów w ramach PO KL Toruń, 29 października 2010 r. Spotkanie współfinansowane przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJ INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W DZIEDZINIE KULTURY FIZYCZNEJ WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach:

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 Łódź, 29.06.2016 r. 1 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń MRR/H/15(1)09/2007 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń (ZATWIERDZAM) GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania

Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Instrukcja: Oświadczenie o rozliczeniu kwoty dofinansowania Wzór oświadczenia Oświadczenie przedstawia podział wydatków rozliczonych przez beneficjenta w danym wniosku o ze względu na źródło finansowania

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów?

Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Ryczałt w projektach z Działania 9.5 Na co powinni zwrócić uwagę autorzy projektów? Alicja Konecka Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Ostrowcu Świętokrzyskim Kielce, 06.09.2013 PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo