1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera:"

Transkrypt

1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania UWAGI OGÓLNE: Beneficjent obowiązany jest sporządzić wniosek o płatność przy pomocy aktualnej wersji Generatora Wniosków Płatniczych (GWP) udostępnionego mu przez Instytucję WdraŜającą (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) lub Instytucję Pośredniczącą. Beneficjent przedkłada wniosek o płatność w wersji elektronicznej (trwale opisanej) w formacie XML i PDF i papierowej (1 egzemplarz), która jest wydrukiem z GWP oraz załącznik nr 2, który stanowi integralną część wniosku o płatność, w pliku utworzonym za pomocą aplikacji MS Excel w wersji elektronicznej i papierowej. Wniosek powinien być podpisany przez osobę(y) do tego upowaŝnioną(e) (pod punktem 15_) wskazaną(e) w punkcie 2.6 wniosku o dofinansowanie projektu lub inną(e) osobę(y) na podstawie załączonego pełnomocnictwa. Wniosek składany jest zgodnie z przyjętym w umowie o dofinansowanie projektu harmonogramem płatności jednakŝe nie rzadziej niŝ raz na 3 miesiące (tj. raz na kwartał), w terminie do 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego. Uwaga: JeŜeli wniosek o płatność nie został zatwierdzony przez IP/IW (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) a zgodnie z harmonogramem płatności beneficjent zobowiązany jest do złoŝenia kolejnego wniosku o płatność w terminie określonym w umowie o dofinansowanie, niniejszy wniosek powinien być złoŝony przez beneficjenta nie wcześniej niŝ po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu przez IP/IW (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) poprzedniego wniosku o płatność, z zastrzeŝeniem, Ŝe końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu, termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i niezaleŝnym od tego czy poprzedni wniosek o płatność został zatwierdzony czy teŝ nie. Dane we wniosku o płatność, w części wynikającej z wniosku o dofinansowanie projektu, naleŝy podawać zgodnie z aktualną wersją wniosku o dofinansowanie zatwierdzoną przez IP/IW (Instytucję Pośredniczącą II stopnia) do dnia złoŝenia pierwszej wersji wniosku o płatność za dany okres rozliczeniowy. Jednocześnie nazewnictwo (zadań oraz pozycji) w ramach realizowanego projektu ujmowane we wniosku o płatność powinno być zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu dotyczy to punktu 4 i 5,11, 12 wniosku o płatność oraz załącznika nr 1. Beneficjent wraz z wnioskiem o płatność przedkłada dodatkowo w wersji elektronicznej zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki (zał. nr 1 do wniosku o płatność) w pliku utworzonym za pomocą aplikacji MS Excel. 1

2 Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO KL. Wniosek przedkładany jest celem rozliczenia transz dotacji rozwojowej otrzymanych przez beneficjenta. Kompletny wniosek o płatność zawiera: formularz wniosku o płatność; załącznik nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem ; załącznik nr 2 Szczegółową charakterystykę udzielonego wsparcia ; wyciąg/historię rachunku bankowego Beneficjenta wyodrębnionego dla obsługi finansowej Projektu, o którym mowa w umowie o dofinansowanie projektu lub inne dowody zapłaty. W przypadku gdy wydatki były ponoszone z innych kont bankowych niŝ projektowe, naleŝy załączyć równieŝ wyciągi z tych kont; informacje o wszystkich uczestnikach Projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie (PEFS). PowyŜsze dokumenty finansowe powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę/y upowaŝnioną/e a kserokopie dodatkowo poświadczone za zgodność z oryginałem. Uwaga! Płatność pierwszej transzy dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności. Z uwagi na powyŝsze, beneficjent nie składa wniosku o płatność w celu otrzymania pierwszej płatności. Natomiast płatność kolejnej transzy dotacji rozwojowej jest dokonywana na podstawie zatwierdzonego wniosku o płatność rozliczającego co najmniej 70 % środków otrzymanych w ramach dotacji rozwojowej. W przypadku rozliczenia wydatków na poziomie niŝszym niŝ 70 % składany jest wniosek cząstkowy nie uprawniający do przekazania beneficjentowi kolejnej transzy środków. Beneficjent wypełnia wniosek zgodnie z poniŝszą instrukcją z pominięciem pól oznaczonych szarym kolorem, które wypełnia instytucja przyjmująca wniosek. Nie dotyczy to tabeli 4 i 9, w której pola oznaczone szarym kolorem to pola niewypełnione w tabeli ani przez beneficjenta ani przez instytucję weryfikującą wniosek. W odpowiednich polach, naleŝy wypełnić wniosek zgodnie z następującymi wskazówkami, o ile ich uzupełnienie nie będzie dokonywane automatycznie przez GWP: 1_ Wniosek za okres NaleŜy wpisać okres, za jaki składany jest wniosek. Powinien być to okres zgodny z harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Zasadniczo we wniosku za dany okres powinny być wykazywane wydatki poniesione przez beneficjenta w tym okresie dodatkowo data: od w pierwszym wniosku o płatność musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną we wniosku o dofinansowanie; do we wniosku o płatność końcową musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu, płatności dokonane po tej dacie muszą dotyczyć okresu realizacji projektu. 2

3 Uwaga: w uzasadnionych przypadkach moŝliwe jest ujmowanie wydatków, które zostały zapłacone w terminie róŝnym od okresu, za jaki składany jest wniosek. Dotyczy to równieŝ wydatków, które zostały zapłacone po okresie realizacji projektu (w terminie do 30 dni kalendarzowych), ale dotyczą zobowiązań zaciągniętych w okresie realizacji projektu. Okresy poszczególnych wniosków o płatność składanych w ramach projektu nie powinny na siebie zachodzić. 2_ Projekt (2_(2)) NaleŜy wpisać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach, którego realizowany jest projekt. (2_(3)) NaleŜy wpisać Działanie (numer i nazwa) w PO KL, w ramach, którego realizowany jest projekt. (2_(4)) NaleŜy wpisać Poddziałanie (numer i nazwa) w PO KL, w ramach, którego realizowany jest projekt. W przypadku, gdy w ramach danego Działania nie przewiduje się Poddziałań, naleŝy wpisać nie dotyczy. (2_(5)) NaleŜy wpisać tytuł projektu, w ramach, którego składany jest wniosek o płatność. (2_(6)) NaleŜy wpisać numer umowy o dofinansowanie projektu zgodny z KSI (POKL /09-00). W przypadku, gdy zawarty został aneks, naleŝy wskazać aneks obowiązujący w dniu przedkładania pierwotnej wersji danego wniosku o płatność do instytucji weryfikującej wniosek. (2_(7)) NaleŜy wpisać okres realizacji projektu określony w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, przy czym data od musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wskazaną w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie, zaś data do musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu wskazaną w ostatnim zatwierdzonym na dzień złoŝenia pierwotnej wersji danego wniosku o płatność wniosku o dofinansowanie. (2_(8)) Płatność: W przypadku, gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry w formie dotacji rozwojowej, po czym rozlicza w kolejnych wnioskach o płatność poniesione przez siebie wydatki naleŝy wskazać płatność zaliczkową. RównieŜ w przypadku składania cząstkowego wniosku o płatność wpisujemy w tym miejscu płatność zaliczkową (pomimo, iŝ przy walidowaniu sporządzonego wniosku pojawia się wówczas komunikat, Ŝe Nie wprowadzono wnioskowanej kwoty mimo zaznaczenia płatności zaliczkowej ). W przypadku wniosków składanych przez beneficjentów będących państwowymi jednostkami budŝetowymi, finansującymi projekt ze środków zabezpieczonych w budŝecie danej jednostki, wniosek słuŝy jedynie rozliczeniu dokonanych wydatków. W związku z powyŝszym naleŝy wpisać nie dotyczy. 3

4 (2_(9)) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem: NaleŜy wskazać wartość wydatków rozliczanych danym wnioskiem. Kwota powinna być zgodna z wartością wskazaną w tabeli 4 wniosku Postęp finansowy realizacji projektu w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym w wierszu wydatki ogółem. (2_(10)) Wnioskowana kwota: Pole wypełniane jest jedynie wówczas, gdy beneficjent zaznaczył w pkt (2_(8)) płatność zaliczkowa. W takim przypadku naleŝy wpisać odpowiednią kwotę zgodną z pkt (10_) wniosku (Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe - pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ). We wniosku końcowym i cząstkowym naleŝy wpisać 0. 3_Nazwa i adres Beneficjenta oraz dane osób przygotowujących wniosek beneficjenta o płatność: NaleŜy podać dane osób uprawnionych ze strony Beneficjenta do sporządzenia wniosku ze wskazaniem osoby wypełniającej część wniosku dotyczącą postępu finansowego (3 A_) oraz postępu rzeczowego (3 B_). Powinny być to zatem dane osób do kontaktu, które sporządzały wniosek i które będą w stanie udzielić wyjaśnień, w przypadku zgłoszenia uwag przez instytucję weryfikującą wniosek. 4 _Postęp finansowy realizacji projektu: Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowalne (łącznie z wkładem własnym, w tym prywatnym w przypadku zatrudnienia subsydiowanego) poniesione w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku realizacji projektu. W przypadku wydatków poniesionych z załoŝonych przez beneficjenta środków własnych, we wniosku o płatność ujmowane są wydatki dopiero po ich faktycznej refundacji ze środków dotacji rozwojowej. Kolumna 1 naleŝy nazwać zadania realizowane w ramach projektu, przy czym powinny być one zgodne z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Kolumna 2 naleŝy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań, wydatków pośrednich, crossfinancingu zgodnie z ostatnim zatwierdzonym na dzień złoŝenia pierwszej wersji danego wniosku o płatność wnioskiem o dofinansowanie projektu; w przypadku VAT nie jest wpisywana Ŝadna wartość, z uwagi na jej brak we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. NaleŜy równieŝ wyszczególnić wydatki personelu w ramach kaŝdego zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie realizacji projektu. W związku z faktem, iŝ w budŝecie wniosku o dofinansowanie projektu nie są obecnie wykazywane koszty personelu natomiast tabela 4 wniosku o płatność wymaga w kolumnie 2 4

5 odniesienia się do nich, wraz z wnioskiem o płatność naleŝy złoŝyć podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Beneficjenta zestawienie kosztów personelu w poszczególnych zadaniach. W przypadku dokonywania zmian w kosztach personalnych w okresie rozliczeniowym wniosku o płatność naleŝy aktualizować ww. zestawienie zgodnie z zaakceptowanymi w okresie rozliczeniowym zmianami. Personel projektu stanowią osoby zaangaŝowane do realizacji zadań w ramach projektu, w szczególności osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, osoby samozatrudnione (tj. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą niezatrudniające pracowników) oraz osoby świadczące usługi w formie wolontariatu. Kolumna 3 naleŝy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność (w przypadku wydatków bezpośrednich wydatki powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność, wskazanym w pkt (15_), czyli tabelą Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem ; natomiast w przypadku kosztów pośrednich: rozliczanych ryczałtem - powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu wydatków pośrednich w stosunku do rozliczanych w danym wniosku o płatność wydatków bezpośrednich; procentowy stosunek kosztów pośrednich do bezpośrednich określony jest w 4 Umowy o dofinansowanie projektu, przy czym naleŝy mieć na uwadze, Ŝe kaŝdorazowo wyliczamy go w stosunku do kosztów bezpośrednich pomniejszonych o kwotę wydatków sfinansowanych w ramach cross-financingu (określonych w pkt kolumna ogółem wniosku o dofinansowanie projektu) rozliczanych w danym wniosku o płatność. Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem nie są wykazywane w ww. załączniku nr 1 do wniosku o płatność. *Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem powinny być refundowane po zakończeniu okresu rozliczeniowego z konta projektowego. dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. Kolumna 4 naleŝy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwalifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. Kolumna 5 procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2 (kolumna wyliczana automatycznie). 5

6 5_ Postęp rzeczowy realizacji projektu: NaleŜy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w pkt zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie realizacji projektu, w odniesieniu, do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 wniosku o płatność, jak równieŝ zadania, które zostały zrealizowane, ale zobowiązania finansowe z nimi związane przechodzą na kolejny okres sprawozdawczy. Koszty pośrednie nie są ujmowane w opisie postępu rzeczowego w pkt 5 wniosku o płatność. W opisie zadania zawsze naleŝy wskazać następujące elementy: kwotę wydatków kwalifikowalnych w ramach zadania zgodnie z załącznikiem nr 1 (wiersz Razem pod odpowiednim zadaniem) kwotę wydatków personalnych poniesionych w ramach zadania kwotę wydatków finansowanych w ramach cross-financingu oraz rodzaj dokonanego zakupu w ramach cross-financingu/zamortyzowanego sprzętu kwotę zobowiązań przechodzących na kolejny okres oraz informację czego dotyczą formę zatrudnienia osób zaangaŝowanych w realizację danego zadania, jeŝeli takie występują (umowa o pracę wraz z wymiarem etatu, umowa cywilnoprawna) Opis zadania powinien wskazywać co zostało zrealizowane w danym okresie zgodnie z harmonogramem realizacji projektu zawartym w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. W przypadku rozbieŝności z harmonogramem realizacji projektu naleŝy je wykazać w pkt 12 wniosku o płatność. Informacje zawarte w opisie w pkt 5 wniosku o płatność powinny być spójne z załącznikiem nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (wyszczególnione tam wydatki powinny korespondować ze stanem realizacji zadania opisanym w pkt 5) i załącznikiem 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia (w zakresie przepływu osób w poszczególnych formach wsparcia). 1) Zarządzanie projektem Przykładowa struktura pkt 5 wniosku o płatność: kwota kwalifikowana w obrębie zadania 1) wyniosła PLN, w tym wydatki personalne objęły. PLN i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi bądź tylko wynagrodzeń netto następujących osób, kwota wydatków w ramach cross-financingu wyniosła PLN, zakupiono/zamortyzowano następujący sprzęt:, koordynator projektu (zatrudniony np. na ½ etatu, umowę zlecenie itp.) nadzorował.., zorganizował przygotował, uczestniczył we, współpracował. specjalista ds. rozliczeń (zatrudniony np. na ½ etatu, umowę zlecenie itp.) dokonał płatności za., przygotował dokumentację związaną z.. itp., przekazał zaliczki na podatek dochodowy., w analogiczny sposób naleŝy opisać zadania innych osób przypisanych do zadania zarządzanie projektem, zawarto umowy dotyczące, 6

7 opisać zrealizowane zadania w zakresie promocji i/lub rekrutacji (zrekrutowano. osób), w tym dokonane zakupy, przeprowadzone konferencje (proszę podać kwotę, termin przeprowadzenia), opisać zrealizowane zadania w zakresie ewaluacji projektu, otworzono/prowadzono rachunek bankowy wyodrębniony dla projektu, wprowadzono niezbędne zmiany do projektu, kwota zobowiązań przechodzących w ramach zadania wyniosła PLN i dotyczyła zobowiązań podjętych z tytułu. 2) Szkolenia, doradztwo zawodowe, staŝe itp. kwota kwalifikowana w obrębie zadania 2) wyniosła PLN, w tym wydatki personalne objęły. PLN i dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi bądź tylko wynagrodzeń netto następujących osób, kwota wydatków w ramach cross-financingu wyniosła PLN, zakupiono/zamortyzowano następujący sprzęt:, zrealizowano.. warsztatów/szkoleń/staŝy, rodzaje/tematyka warsztatów/szkoleń/staŝy:., z czego zakończyło się. warsztatów/szkoleń/staŝy (naleŝy opisać tu równieŝ szkolenia, które się zakończyły, a nie dokonano płatności), w trakcie realizowanych jest..szkoleń. objęto warsztatami/szkoleniami/staŝami osób, liczba osób, która rozpoczęła, zakończyła, przerwała i kontynuuje formę wyniosła odpowiednio. Beneficjentom ostatecznym objętym warsztatami/szkoleniami/staŝami wypłacono: *Stypendia szkoleniowe (przysługujące tylko za szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe) lub stypendia staŝowe *zwrócono koszty dojazdu, opieki nad osobami zaleŝnymi poniesiono inne wydatki związane ze szkoleniami (jakie?) np. umowa-zlecenia, cateringu, materiałów biurowych itp. kwota zobowiązań przechodzących w ramach zadania wyniosła PLN i dotyczyła zobowiązań podjętych z tytułu.. 6_ Przychód: NaleŜy wskazać kaŝdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem zgodnie z definicją zawarta w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POKL. Następnie naleŝy wskazać sumę ogółem uzyskanego przychodu w okresie objętym wnioskiem. Przychodem jest kaŝdy wpływ środków finansowych w ramach projektu ze sprzedaŝy, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równowaŝnych opłat oraz kar umownych. Beneficjent ma obowiązek ujawniania wszelkich przychodów, które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Przychód projektu powinien być obliczany na podstawie wartości sprzedaŝy dóbr i usług (z zastrzeŝeniem zbycia aktywów nabytych lub wytworzonych w ramach 7

8 projektu) oraz wartości wniesionych opłat wpisowych lub równowaŝnych opłat odniesionych proporcjonalnie do stopnia w jakim realizowany projekt przyczynił się do ich osiągnięcia. Przychód uzyskany w ramach projektu podlega zwrotowi w całości lub proporcjonalnie do tego, w jakim stopniu do jego osiągnięcia przyczynił się projekt realizowany w ramach PO KL. Odsetki od środków przekazanych beneficjentowi nie stanowią przychodu i nie są wykazywane we wniosku o płatność. 7_Korekty finansowe: W kolejnych kolumnach tabeli (wypełnianej przez beneficjentów w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złoŝonych juŝ wcześniej i rozliczonych przez właściwą instytucję wnioskach o płatność) naleŝy wykazać nr wniosku o płatność, w ramach którego rozliczony został wydatek będący przedmiotem korekty, nr dokumentu księgowego, którego korekta dotyczy (w przypadku gdy jest to moŝliwe naleŝy podać równieŝ liczbę porządkową w zestawieniu załączonym do wniosku), rodzaj wydatku niekwalifikowalnego, datę wykrycia korekty, wyjaśnienie powodu zaistnienia korekty, wysokość korekty oraz źródło, z którego zostały sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane następnie przez beneficjenta za niekwalifikowalne. W tabeli nie naleŝy umieszczać korekt wykazywanych przez komórkę kontrolną po zakończeniu czynności kontrolnych. 8_Źródła finansowania wydatków NaleŜy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu. Wartości wykazane w kolumnie w okresie rozliczeniowym muszą wynikać z Załącznika nr 1. Wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez Beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. Oznacza to, Ŝe w pierwszym wniosku o płatność wpisujemy 0,00. Nie ujmujemy w tej kolumnie wydatków z obecnego okresu rozliczeniowego. W przypadku gdy Beneficjent otrzymuje dotację rozwojową w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki naleŝy wykazać w wierszu budŝet państwa. W przypadku, gdy dotacja rozwojowa nie stanowi 100% wartości projektu, naleŝy w wierszu budŝet państwa wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dotacji rozwojowej. 9_Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego wypełniane jest wyłącznie w przypadku przekazywania środków na realizację projektu w formie dotacji rozwojowej. Tabelę naleŝy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeśli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego. Ponadto w kolumnie ogółem naleŝy zsumować wszystkie wartości wykazane we wcześniejszych kolumnach. 8

9 (1) Całkowita wartość projektu naleŝy uzupełnić zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie projektu; w przypadku, gdy w ramach projektu przewidziany jest wkład własny naleŝy wskazać wartości tego wkładu w odpowiednich kolumnach zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie. (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dotacji rozwojowej na dzień sporządzania wniosku wraz z ostatnią transzą;. w przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, naleŝy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwotnej wersji wniosku. (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków łączna kwota rozliczonych środków (narastająco) wykazanych w złoŝonych i zatwierdzonych wnioskach o płatność w ramach projektu (zgodnie z przekazanymi przez instytucję weryfikującą wniosek informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za poprzednie okresy rozliczeniowe - oznacza to, Ŝe w pierwszym wniosku o płatność wpisujemy 0,00.); W pozycji tej nie uwzględnia się kwoty, która rozliczana jest danym wnioskiem. Kwota musi być zgodna z sumą wydatków w pkt (8_) wniosku Źródła finansowania wydatków w kolumnie od początku realizacji projektu oraz tabelą 4 Postęp finansowy realizacji projektu kolumna 4 Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu, wiersz wydatki ogółem. (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem naleŝy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8_) wniosku Źródła finansowania wydatków kolumna w okresie rozliczeniowym w podziale na kwotę dofinansowania i wkład własny (w przypadku gdy jest wnoszony do projektu) oraz kolumną 3 Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym tabeli 4 Postęp finansowy realizacji projektu, wiersz wydatki ogółem ; Dane muszą wynikać z Załącznika nr 1. (5) Procent rozliczenia naleŝy podzielić odpowiednie wiersze tabeli, zgodnie z wzorem wniosku o płatność: w przypadku kwoty dofinansowania procent rozliczenia dokonywany jest w stosunku do kwoty środków otrzymanych w ramach zaliczki; w przypadku wkładu własnego procent rozliczenia wyliczany jest w odniesieniu do zakładanego w umowie wkładu własnego czyli 0,00; w przypadku kolumny ogółem procent rozliczenia wyliczany jest w stosunku do całkowitej wartości projektu. (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku naleŝy sumę wiersza 3 (kwota środków dotychczas rozliczonych) i wiersza 4 (kwota rozliczana niniejszym wnioskiem) odjąć: w przypadku kolumny kwota dofinansowania - od wiersza 2 (środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki); w przypadku kolumn w ramach wkładu własnego oraz kolumny ogółem - od wiersza 1 (całkowita wartość projektu). 9

10 Kwota pozostająca do rozliczenia powinna być spójna z saldem pozostającym na dokumentach finansowych (wyciąg bankowy/historia rachunku bankowego ewentualnie raport kasowy) natomiast ewentualne rozbieŝności wymagają wyjaśnienia. 10_Harmonogram płatności na kolejne okresy Jako okresy rozliczeniowe w pkt (10_) naleŝy rozumieć okresy rozliczeniowe wskazane w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu. Nie naleŝy ujmować okresu rozliczeniowego wniosku obecnie rozliczanego. W kolumnie Planowane wydatki naleŝy przedstawić informację o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aŝ do zakończenia realizacji projektu (zgodnie z kolumną Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia harmonogramu płatności załączonego do umowy). Kolumnę Planowana kwota wnioskowana beneficjent wypełnia zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu (kolumna Kwota transzy dotacji rozwojowej ). Beneficjent moŝe jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty w pkt (10_) wniosku, przy czym instytucja dokonująca weryfikacji wniosku moŝe zmiany te odrzucić. Harmonogram wg umowy: Nr transzy Przykład wypełnienia harmonogramu płatności: Kwota transzy dotacji rozwojowej Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od...do...) Kwota planowanych całkowitych wydatków do rozliczenia Transza Transza Transza Transza Transza Harmonogram we wniosku o płatność dla pierwszego wniosku o płatność (za okres do ): 10

11 Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) _ Planowany przebieg realizacji projektu do czasu złoŝenia kolejnego wniosku W punkcie tym naleŝy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złoŝenia kolejnego wniosku o płatność zgodnie z okresem rozliczeniowym wskazanym w pkt 10 wniosku o płatność Harmonogram płatności na kolejne okresy (kolumna Okres rozliczeniowy pierwszy wiersz). Zakres informacji powinien obejmować dane wskazane w pkt (5_) Postęp rzeczowy realizacji projektu (kwota wydatków kwalifikowanych, wydatków na personel i cross-financing w obrębie poszczególnych zadań) 12_ Informacja na temat problemów / trudności związanych z realizacją projektu Punkt ten naleŝy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu. NaleŜy opisać istotę problemów i podjęte środki naprawcze. W punkcie tym Beneficjent wyjaśnia równieŝ przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie realizacji projektu. 13_ Informacja na temat zgodności realizacji projektu z zasadami polityk wspólnotowych Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie naleŝy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wspólnoty, do przestrzegania których Beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. Dotyczy to, zatem następujących zagadnień: rozwój lokalny, rozwój społeczeństwa informacyjnego, zrównowaŝony rozwój, innowacyjność, partnerstwo i współpraca ponadnarodowa, równość szans. 11

12 W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty (tj. wyboru pola Nie) naleŝy opisać w kilku zdaniach, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. W opisie naleŝy uwzględnić wyniki kontroli/audytów wskazujących na naruszenie zasad polityk UE. 14_ Oświadczenie Beneficjenta Beneficjent przedkładając właściwej instytucji wniosek do weryfikacji, jednocześnie oświadcza przed nią, Ŝe informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z zatwierdzonym budŝetem projektu oraz zostały zapłacone. W przypadku złoŝenia nieprawdziwego oświadczenia beneficjent ponosi odpowiedzialność karną na podstawie art. 271 kodeksu karnego, dotyczącego poświadczania nieprawdy, co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 15_ Załączniki NaleŜy zaznaczyć wszystkie załączniki składane wraz z wnioskiem o płatność. Załącznik 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Tabela spójna z pkt 4 Postęp finansowy realizacji projektu (kolumna 3) wniosku o płatność. Załącznik 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Wypełnia Beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji. Wzór załącznika 2 stanowi załącznik do Zasad systemu sprawozdawczości PO KL stanowiącego część systemu realizacji PO KL. Wyciągi bankowe potwierdzające wydatki objęte wnioskiem Wyciągi bankowe (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem) z wyodrębnionego rachunku projektu (ewentualnie wyciąg z rachunku bankowego Partnera, jeŝeli z niego ponoszone były wydatki) potwierdzające poniesienie wydatków ujętych we wniosku o płatność lub zbiorcze zestawienia wydane przez bank stanowiące historię rachunku bankowego (kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem). * W związku z powszechnym korzystaniem z bankowości elektronicznej, moŝliwe jest równieŝ załączenie wydruku zestawienia obrotów na wyodrębnionych rachunkach bankowych wygenerowanego bezpośrednio z elektronicznego systemu bankowego. Takie zestawienie powinno być podpisane przez głównego księgowego lub inną uprawnioną osobę. 12

13 Raporty kasowe (bez załączników)/podpisane przez Beneficjenta zestawienia płatności gotówkowych potwierdzające wydatki objęte wnioskiem. Beneficjent załącza w przypadku płatności gotówkowych poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie raportów kasowych (bez załączników) lub podpisane przez beneficjenta zestawienie płatności gotówkowych objętych wnioskiem o płatność (kserokopia za zgodność z oryginałem). Ad. 1. Tabela Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Dokumenty księgowe naleŝy pogrupować zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeŝeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki w ramach kaŝdego zadania naleŝy podsumować. Jednocześnie, suma wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zadania powinna być zgodna z kwotą wskazaną w odniesieniu do danego zadania w pkt (4_) wniosku. W tabeli nie naleŝy wykazywać kwot ujemnych (np. korekt faktur). W przypadku gdy wydatek został poniesiony w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie w tym samym okresie został skorygowany powinna zostać wskazana poprawna wartość kwoty kwalifikowalnej, tj. z uwzględnieniem korekty. W pozostałych przypadkach, tj. gdy korekta wartości wydatku kwalifikowalnego odnosi się do wydatków ujętych we wcześniej złoŝonych wnioskach o płatność, powinna ona zostać ujęta w pkt (7_) wniosku Korekty finansowe. Przy wszystkich pozycjach na dokumentach finansowych (dotyczy to zarówno wyciągu/historii z rachunku bankowego, raportu kasowego lub innego dokumentu potwierdzającego wydatek) naleŝy zawrzeć adnotację identyfikującą dany wydatek zgodnie z pozycją wskazaną w zał. nr 1 do wniosku o płatność. W przypadku zapłaty dokumentu potwierdzającego poniesienie danego wydatku, którego łaczna kwota brutto jest wyŝsza niŝ kwota kwalifikowana w załączniku nr 1 za wyjątkiem listy płac w niniejszej adnotacji naleŝy zawrzeć informację, iŝ wydatek kwalifikowalny w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym został zapłacony w całości, gdyŝ wyklucza się płatności i rozliczenia dokumentu na raty. Jeśli wydatki były ponoszone z innych kont bankowych niŝ projektowe oprócz ww. adnotacji naleŝy wskazać kwotę kwalifikowalną w ramach projektu. Jednocześnie kwoty w zestawieniu muszą odpowiadać kwotom na wyciągu /historii, raporcie kasowym lub innym dokumencie zapłaty. Wydatki naleŝy rozbijać zachowując nazewnictwo z budŝetu projektu, przykładowo jeŝeli na fakturze są dwie lub więcej pozycji, a kaŝda odpowiada innej kategorii w budŝecie projektu, to naleŝy tę fakturę rozbić według budŝetu projektu. Natomiast wydatki związane z wynagrodzeniem personelu moŝna ujmować: 13

14 zbiorowo w jednym wierszu w ramach zadania, jeŝeli zostały poniesione na podstawie jednego dokumentu (tj. jednej listy płac potwierdzającej wynagrodzenia osób zatrudnionych na postawie umowy o pracę w ramach zadania); Lp. nr dokumentu 1 Lista Płac POKL 05/2009II numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych zadanie 1: zarządzanie projektem N 8 470, , ,80 0,00 BP wynagrodzenie brutto brutto za m-c VIII/09 r. koordynatora projektu 3/4 etatu; specjalisty ds. rozliczeń finansowo- księgowych i kadrowych projektu 1/1etat; specjalisty ds promocji, rekrutacji i sprawozdawczości 1/1 etat. W tym VAT Źródła finansowania osobno w danym zadaniu; 1 Rachunek do umowy cywilnoprawnej nr 8/ Lista Płac POKL 06/2009I zadanie 1: zarządzanie projektem wynagrodzenie brutto za m-c VIII/09 r. koordynatora projektu umowa cywilnoprawna N 3500, , ,00 0,00 BP wynagrodzenie brutto brutto asystenta koordynatora za VIII/09 1 etat N 12000, , ,00 0,00 BP jednym wierszu w danym okresie rozliczeniowym w całości tj. wynagrodzenie brutto brutto w przypadku umów o pracę bądź brutto w przypadku umów cywilnoprawnych. 1 Lista Płac POKL 01/2009II zadanie 1: zarządzanie projektem wynagrodzenie brutto brutto asystenta koordynatora za VIII/09 1 etat N 12000, , ,00 0,00 BP w osobnych wierszach (wynagrodzenie netto w jednym wierszu a w kolejnym składki i zaliczkę na podatek dochodowy dotyczy to zarówno umów o pracę jak i umów cywilnoprawnych). 14

15 1 Lista Płac POKL 02/2009III zadanie 1: zarządzanie projektem wynagrodzenie netto za m-c VIII/09 r. specjalista ds. rozliczeń ½ etatu N 15000, , ,02 0,00 BP 2 Lista Płac POKL 02/2009III 3 Lista Płac POKL 02/2009III składki ZUS VIII/09 specjalista ds. rozliczeń ½ etatu N 15000, ,00 579,92 0,00 BP zaliczka na podatek dochodowy za VIII/09 specjalista ds. rozliczeń ½ etatu N 15000, ,00 96,00 0,00 BP W przypadku gdy wynagrodzenie zostanie zapłacone w jednym okresie rozliczeniowym natomiast pochodne w kolejnym naleŝy rozbić niniejszy wydatek. We wniosku obejmującym jeden okres rozliczeniowy powinno być wykazane wynagrodzenie netto natomiast podatek, pochodne pracodawcy oraz składki pracownika powinny być wykazane w kolejnym wniosku o płatność w zaleŝności od przyjętego sposobu, mogą być wykazane w dwóch lub w trzech pozycjach analogicznie w przypadku umów cywilnoprawnych w jednym okresie rozliczeniowym powinno zostać ujęte wynagrodzenie netto natomiast w kolejnym zaliczka na podatek dochodowy oraz składka zdrowotna (jeśli jest płacona), dokumentem potwierdzającym wydatki związane z personelem w przypadku umów o pracę będzie lista płac natomiast umów cywilnoprawnych rachunek do umowy. Kolumna 1 numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków lub wniesienie wkładu niepienięŝnego/amortyzacji nazwa i numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków w załączniku nr 1 musi być toŝsama z nazwą i numerem dokumentu: na postawie którego wydatek został poniesiony, co moŝe zostać zweryfikowane podczas kontroli na miejscu; ujętym na dokumentach finansowych (wyciągu/historii rachunku bankowego, raporcie kasowym lub innym dokumencie finansowym). Potwierdzeniem zapłaty gotówkowej powinien być raport kasowy natomiast zapłaty bezgotówkowej za dokument - wyciąg bankowy, a nie potwierdzenie przelewu. Jednocześnie w przypadku płatności bezgotówkowej w tytule przelewu naleŝy ująć pełen numer dokumentu na postawie, którego wydatek został poniesiony ponadto, jeŝeli dokumentem potwierdzającym dany wydatek nie będzie rachunek ani faktura w tytule przelewu dodatkowo naleŝy wskazać czego niniejszy wydatek dotyczy. Kolumna 2 numer księgowy lub ewidencyjny, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe Kolumna 3 data wystawienia dokumentu ujęta w zestawieniu musi być toŝsama z faktyczną datą wystawienia dokumentu zapłaty co moŝe zostać zweryfikowane podczas kontroli na miejscu. 15

16 Kolumna 4 data uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego musi być zgodna z datą zapłaty widniejącą na wyciągu bankowym (historii rachunku bankowego, raporcie kasowym lub innym dowodzie zapłaty) w przypadku ponoszenia wydatków z konta innego niŝ konto projektowe naleŝy wskazać faktyczną datę zapłaty a nie datę refundacji z konta projektowego (istnieje moŝliwość wpisania kilku terminów zapłaty np. przy wynagrodzeniach płaconych w całości w danym okresie rozliczeniowym). Kolumna 5 nazwa towaru lub usługi wykazanych w odpowiedniej pozycji w dokumencie księgowym; jeŝeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczną stawką VAT, moŝliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu księgowego (w przypadku wystąpienia róŝnych stawek, pozycje z faktury naleŝy pogrupować według stawek VAT). Dodatkowo w niniejszej kolumnie w przypadku wydatków zawierających VAT naleŝy wskazać odpowiednią stawkę VAT dla danego wydatku. W związku z powyŝszym dla ułatwienia sugerujemy, aby towary zawierające róŝne stawki podatku VAT znalazły się na odrębnych fakturach Tekst w niniejszej kolumnie naleŝy formatować w taki sposób aby widniała pełna nazwa towaru lub usługi, która powinna być zgodna nazewnictwem wskazanym w budŝecie wniosku o dofinansowanie. JeŜeli w zestawieniu wykazano refundację beneficjent szczegółowo określa jej przedmiot tak, aby moŝliwa była identyfikacja wydatków poniesionych z innych niŝ wyodrębniony na cele projektu rachunków, w tym określa datę wydatku refundowanego. W przypadku rozliczania wynagrodzeń personelu w kolumnie 5 naleŝy wskazać czy kwota wynagrodzenia jest kwotą netto, brutto czy brutto brutto, stanowisko lub dane personalne (dotyczy w szczególności umów cywilnoprawnych), formę umowy (wymiar czasu pracy w przypadku umów o pracę) oraz okres za jaki zostało wypłacone wynagrodzenie. Kolumna 6 naleŝy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy cross-financingu, poprzez zaznaczenie T (tak) lub N (nie) Kolumna 7 kwota dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym. W przypadku płatności zbiorowej całego dokumentu w kwocie brutto wpisujemy kwotę brutto całego dokumentu na podstawie, którego wydatek został poniesiony (np. faktura za energię elektryczną, telefon) analogicznie w kolumnie 8 wpisujemy kwotę netto natomiast w kolumnie 9 naleŝy wskazać tylko kwotę kwalifikowalną w ramach projektu. Uwaga: Kolumna 8 kwota dokumentu netto (róŝnica pomiędzy wartościami w kolumnie 7 i 8 moŝe wynikać wyłącznie z podatku VAT) Uwagi: W przypadku list wynagrodzeń pracowników (stanowiących dokument potwierdzający wydatkowanie środków) płaconych w całości (wypłata, składki ZUS i podatek) w kolumnie 7 i 8 wpisujemy kwotę ogółem wynikającą z listy płac (zawierającą wszystkie opłacane składniki) a nie poszczególnych wynagrodzeń ujętych na tej liście. 16

17 W przypadku list wypłat stypendiów kwota netto i brutto będą równe kwocie do wypłaty listy (bo lista stanowi dokument potwierdzający wypłatę netto). Składki ZUS i podatek płacone będą osobno na podstawie zestawień składek bądź innych dokumentów potwierdzających poniesienie tych wydatków. Kolumna 9 kwota wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 7 powinna być spójna, jeśli wydatek został zapłacony na podstawie dokumentu w całości kwalifikowalnego w projekcie. RóŜnica pomiędzy ww. kolumnami moŝe wynikać jedynie z faktu, iŝ wydatek jest częścią zbiorowego dokumentu lub dotyczy wynagrodzeń rozliczanych na podstawie zbiorowej listy płac. Kolumna 10 kwota VAT uwzględniona w kwocie wskazanej w kolumnie 9, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. W przeciwnym razie naleŝy wpisać 0. W przypadku płatności zbiorowej całego dokumentu w kolumnie 10 ujmujemy tylko VAT od kwoty kwalifikowalnej w projekcie a nie od kwoty netto całego dokumentu. Dodatkowo, jeśli dany wydatek objęty jest róŝnymi stawkami VAT naleŝy ująć je w osobnych wierszach. Kolumna 11 naleŝy wskazać źródło finansowania wydatku: BP (budŝet państwa). Ad. 2. Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 zawarta jest w dokumencie Zasady systemu sprawozdawczości w ramach PO KL. 17

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Wniosek o płatność powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego

Instrukcja sporządzania. zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania zestawienia wydatków poniesionych w ramach: - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja przeznaczona jest dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnop atność w ramach PO KL Białystok, kwiecień 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających

1) W przypadku wniosków dotyczących tych projektów, w których zamiast zestawienia dokumentów potwierdzających INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie częściej niŝ 1 raz w miesiącu i nie rzadziej niŝ co 3 miesiące. Wniosek naleŝy

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Wniosek beneficjenta o płatność i załączniki B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Monitorowanie i rozliczanie wydatków w ramach PO KL B03+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ. 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ. 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... Załącznik nr 5.4 do umowy Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Przykład dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność Beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

ZPORR_instrukcja_wniosekbeneficjentaoplatnosc_EFRR_GWP_300507

ZPORR_instrukcja_wniosekbeneficjentaoplatnosc_EFRR_GWP_300507 Instrukcja do Wniosku beneficjenta o płatność dla projektu finansowanego z EFRR Instrukcja jest przeznaczona dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1

1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 1. Rozliczenie wydatków wnioski o płatność Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 6 marca 2012 r. 1 Wniosek o płatność słuŝy dwóm celom: rozliczeniu wydatków poniesionych przez państwowe jednostki budŝetowe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII Prawidłowe przygotowanie 20 grudzień 2012 wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 21 grudnia 2012 r. Spotkanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 5.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Załącznik nr 5.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r.

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2010-01-01 do 2012-03-31 okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 4 do Wytycznych w zakresie zasad korzystania z Pomocy Technicznej w ramach RPO WL na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DEPARTAMENT STRATEGII I ROZWOJU REGIONALNEGO INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka aktualizacja 31.07.2008 r. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych KATOWICE, 7 września 2012r. Importujemy wniosek aplikacyjny do Generatora Wniosków Płatniczych. W przypadku jednostek

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie.

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU Automatycznie z umowy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu Zał. 8.1.2 do Dokumentacji Konkursowej w ramach Działania 6.2 PO KL Wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wypełniany jest poprzez

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo