Etapy tworzenia wniosków o płatność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etapy tworzenia wniosków o płatność"

Transkrypt

1 Etapy tworzenia wniosków o płatność Poddziałanie projekty systemowe realizowane w ramach indywidualizacji nauczania Kraków, październik-listopad 2012 r.

2 Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja projektowa 2. Etapy tworzenia wniosku o płatność 3. Korzystanie z podstawowych narzędzi PO KL

3 PODSTAW0WA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WND ADEKWATNE, NIEZBĘDNE, RACJONALNE PROBLEM WSPARCIE REZULTAT WNP UCZESTNICY DZIAŁANIA /WYDATKI BIEŻĄCY MONITORING REZULTATÓW

4 REALIZACJA PROJEKTU / GROMADZENIE I PREZENTACJA DANYCH DANE OSOBOWE STATYSTYCZNE POSTĘP RZECZOWY RODZAJE WYKONANYCH PRAC (REALIZACJA HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ) PROBLEMY Z REALIZACJĄ PLAN PRAC W KOLEJNYM OKRESIE (W ODNIESIENIU DO HARMONOGRAMU DZIAŁAŃ) POSTĘP FINANSOWY WYDATKI PONIESIONE W OKRESIE TRANSZA NA WYDATKI W PRZYSZŁYM OKRESIE EFEKTY DZIAŁAŃ obserwacja dynamiki wzrostu ANALIZA : Testów Ankiet

5 SPORZĄDZANIE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 1.Ocena kwalifikowalności wydatków /Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL/ 2. Bieżąca organizacja i monitoring /koordynacja / zarządzanie/ 3. Obsługa narzędzi PO KL /GWP, Formularz PEFS/

6 WDATKI W PROJEKCIE MAJĄ BEZPOŚREDNI ZWIĄZEK Z CELAMI PROJEKTU ZGODNE ZE SZCZEGÓŁOWYM BUDŻETEM NIEZGODNE ZE SZCZEGÓŁOWYM BUDŻETEM ZGODNE Z WYTYCZNYMI I OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM NIEZGODNE Z WYTYCZNYMI I OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM UWZGLĘDNIONE W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE LECZ W INNEJ WYSOKOŚCI NIE UWZGLĘDNIONE W SZCZEGÓŁOWYM BUDŻECIE

7 ZMIANY W SPOSOBIE WYDATKOWANIA ŚRODKÓW BEZ ZGODY IW NIE MOŻNA: ZWIĘKSZYĆ ŁĄCZNEJ WARTOŚCI WYDATKÓW NA CROSS-FINANCING PRZESUNĄĆ MIĘDZY ZADANIAMI WIĘCEJ NIŻ 10 % RÓWNOWARTOŚCI TYCH ZADAŃ /LICZĄC Z PIERWOTNEGO WND; WYKORZYSTYWAĆ OSZCZĘDOŚCI POPRZETARGOWE (KONKUR.) PRZEKRACZAJĄCE 10 % WARTOŚCI ZADANIA DOKONYWAĆ PRZESUNIĘĆ ŚRODKÓW MIĘDZY LATAMI

8 Podstawa prawna Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązująca wersja z dnia 22 grudnia 2011 r. Załącznik nr 5 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Uszczegółowienie Instrukcji Zasady dotyczące sporządzania wniosków o płatność w ramach PO KL (zakładka Dokumenty do pobrania )

9 Podstawa prawna Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obowiązująca wersja z dnia 1 września 2012 r. Załącznik nr 1 Zasady dotyczące prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego finansowanych ze środków EFS

10 Podstawa prawna Zasady przygotowywania, realizacji i rozliczania projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanych przez organy prowadzące szkoły w ramach PO KL obowiązująca wersja z dnia 1 STYCZNIA 2012 r. Rozporządzenie MEN z dn r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach

11 Płatności I transza - przekazywana jest na podstawie umowy i harmonogramu Kolejne transze przekazywane są na wniosek Beneficjenta po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność na podstawie Zlecenia wypłaty transzy ;

12 Płatności Warunkiem przekazania kolejnej transzy płatności jest : w przypadku zatwierdzenia WNP rozliczenie co najmniej 70% kwoty otrzymanej w ramach transz dofinansowania. w przypadku odesłania WNP do poprawy 1) wykazanie w tym wniosku wydatków kwalifikowalnych (nie wymagających dalszych wyjaśnień) rozliczających co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanych środków 2) zatwierdzenie WNP rozliczającego przedostatnią transzę 3) brak przesłanek do rozwiązania umowy

13 Częstotliwość składania wniosków Określona w umowie: Nie rzadziej niż raz na 3 miesiące - nie ma obowiązku zachowania pełnego miesiąca rozliczeniowego Składany do 8 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego, Wniosek końcowy do 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu.

14 Częstotliwość składania wniosków W przypadku niezłożenia wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności, od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków. /W ODNIESIENIU DO WNIOSKÓW TRANSZOWYCH/

15 Cechy dobrego wniosku o płatność: Sporządzony w Generatorze Wniosków Płatniczych w obowiązującej wersji Sporządzony zgodnie z obowiązującą Instrukcją ; Podpisany przez osobę do tego upoważnioną; Zawierający wszystkie wymagane załączniki poprawnie sporządzone. Złożony w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, Spójny z zapisami wniosku o dofinansowanie, dokumentacją projektu, wewnętrznie ze sobą i załącznikami do wniosku o płatność.

16 Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: Postęp rzeczowy = postęp finansowy; Beneficjent wykazuje wydatki poniesione w danym okresie rozliczeniowym z otrzymanych środków dofinansowania. Jednostki sektora finansów publicznych powinny każdy wydatek kwalifikowalny ująć we wniosku w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia, przy czym wydatek ujęty we wniosku o płatność zgodnie z ww. terminem to wydatek uwzględniony we wniosku o płatność za okres, w którym został poniesiony.

17 Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: Beneficjenta obowiązują limity wydatków wskazane w odniesieniu do każdego zadania w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu; Poniesione wydatki nie muszą być zgodne ze szczegółowym budżetem projektu ale muszą być adekwatne i niezbędne na potrzeby realizacji projektu (tj. spełniać warunki kwalifikowalności określone w Wytycznych ); Wydatki wynikające z wdrażania Standardu I-III, zarządzania projektem (koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem Beneficjenta) NIE SĄ KWALIFIKOWALNE w projektach indywidualizacji

18 Zasady sporządzania wniosku beneficjenta o płatność: Wniosek o płatność sporządzany jest na podstawie faktycznie zaksięgowanych i zapłaconych dokumentów księgowych. Dokumenty księgowe potwierdzające poniesienie wydatków: Co do zasady beneficjent nie musi dołączać kserokopii dokumentów, potwierdzających poniesione wydatki do wniosku o płatność; powinny być archiwizowane w siedzibie beneficjenta i udostępniane w trakcie kontroli, Wraz z pierwszym wnioskiem o płatność należy złożyć pięć dowolnych kopii dokumentów księgowych ujętych do rozliczenia w tym wniosku

19 Dokumentami potwierdzającymi poniesione wydatki są: Faktury lub inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej wraz z dokumentami zapłaty w przypadku płatności gotówkowej wystarczającym dowodem jest faktura lub inny dokument księgowy o równoważnej wartości dowodowej z adnotacją np. zapłacono gotówką lub forma płatności gotówka lub z innymi dokumentami potwierdzającymi rozchód z kasy beneficjenta;

20 Dokumenty potwierdzające poniesione wydatki W przypadku amortyzacji zaliczenie amortyzacji może nastąpić na podstawie noty księgowej/obciążeniowej oraz polecenia księgowania wysokość odpisów amortyzacyjnych potwierdzają tabele amortyzacyjne środków trwałych oświadczenie, iż amortyzowany środek trwały nie został zakupiony z dotacji krajowej lub wspólnotowej podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. Zasady finansowania określają limit dla jednorazowej amortyzacji (do 3 500,00 PLN)

21 Opis dokumentów finansowych w ramach PO KL

22 Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu (oryginały) muszą być prawidłowo opisane, tak aby widoczny był ich związek z projektem. Jeśli zaistnieje konieczność przedstawienia rozliczanych we wniosku o płatność dokumentów księgowych do WUP należy przesłać kopię dokumentu księgowego wraz z jego opisem.

23 Minimalny zakres opisu dokumentów księgowych: numer umowy o dofinansowanie projektu, zapis, że projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, nazwa zadania, w ramach, którego wydatek jest ponoszony, kwota kwalifikowalna lub w przypadku, gdy dokument dotyczy kilku zadań kilka kwot w odniesieniu do każdego z nich, informacja o poprawności merytorycznej i formalno-rachunkowej dokumentu, odniesienie do ustawy z Prawo zamówień publicznych lub informacja o zastosowaniu zasady konkurencyjności jeśli jest to konieczne

24 OPIS DOKUMENTÓW FINANSOWYCH Wzór opisu dokumentu księgowego Dokument (nazwa i numer) z dnia.. na kwotę...pln dotyczy w kwocie...pln Umowy o dofinansowanie projektu nr. z dnia.w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym: 1. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w związku z realizacją zadania (numer i nazwa zadania). zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym: w ramach cross-financingu...pln, w ramach kosztów personelu.pln 2. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w związku z realizacją zadania (numer i nazwa zadania). zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, w tym: w ramach cross-financingu...pln, w ramach kosztów personelu.pln 3. kwota wydatku kwalifikowalnego PLN poniesionego w ramach kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, (w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań oraz kosztów pośrednich, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowane w rozbiciu na poszczególne zadania oraz koszty pośrednie według powyższego wzoru) Zakupu dokonano zgodnie z art. Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) lub z zastosowaniem zasady konkurencyjności. Sprawdzono pod względem merytorycznym. (data i podpis osoby upoważnionej) Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym. (data i podpis osoby upoważnionej)

25 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

26 GENERATOR WNIOSKÓW PŁATNICZYCH obowiązująca wersja do pobrania na stronach

27 Podstawowe części wniosku o płatność Dane dotyczące projektu i Beneficjenta; Postęp finansowy i rzeczowy realizacji projektu; Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem; Korekty finansowe; Źródła sfinansowania wydatków projektu; Rozliczenie kwoty dofinansowania i wkładu własnego; Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe; Planowany przebieg realizacji projektu; Informacja na temat problemów w realizacji projektu wraz z planowanymi środkami zaradczymi Oświadczenia (zgodność projektu z zasadami polityk wspólnotowych, ze stanem faktycznym).

28 Formularz wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od do _PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:... (3) Działanie:... (4) Poddziałanie:... (5) Nazwa projektu:... (6) Nr umowy/decyzji: jeśli jest aneks to nr aneksu (7) Okres realizacji projektu od do (8) Płatność: zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): ,00 (10) Wnioskowana kwota (PLN): kwota tożsama z pierwszą w harmonogramie płatności (10_)

29 Formularz wniosku o płatność 4_Postęp finansowy Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) % realizacji 1.1. Zadanie 1 (nazwa) w tym wydatki personelu 1.2 Zadanie 2 (nazwa) w tym wydatki personelu 2 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: =(3+4)/2 3,1. w tym VAT ,00 0, w tym cross-financing 3.3. w tym wkład niepieniężny 3.4. w tym objęte pomocą publiczną Obowiązuje wartość wydatków a nie limit procentowy (WND)

30 Korekta dotyczy pomniejszenia wydatków z zatwierdzonych wniosków o płatność Opis realizacji zgodnie z zasadą równości szans. W przypadku rozliczania wydatków inwestycyjnych, należy tutaj podać ich kwotę

31 Formularz wniosku o płatność 5_Postęp rzeczowy realizacji projektu Monitoring realizacji działań oraz osiągniętych wskaźników w celu potwierdzenia realizacji projektu: zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zgodnie z kryterium dostępu tj. zasadami realizacji projektów indywidualizacji nauczania

32 Formularz wniosku o płatność PRZYCHÓD każdy wpływ środków finansowych w ramach projektu pochodzący ze sprzedaży, wynajmu, usług, opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat oraz kar umownych które powstaną w związku z realizacją projektu PO KL. Odsetki bankowe od środków otrzymanego dofinansowania, zgromadzone na rachunku projektowym stanowią dochód budżetu państwa - z końcem roku (zakończeniem realizacji projektu) podlegają zwrotowi. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi przepisami odsetki stanowią dochód beneficjenta (np. w przypadku jst)

33 Formularz wniosku o płatność 7_Korekty finansowe KOREKTA FINANSOWA dokonywana jest w przypadku, gdy Beneficjent dostrzegł niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych już i zatwierdzonych wnioskach o płatność. W tabeli tej nie ujmowane są korekty wykazane przez kontrolę po zakończeniu czynności kontrolnych.

34 Formularz wniosku o płatność 8_Źródła finansowania jeśli beneficjent otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, to całość wpisuje w wierszu budżet państwa, suma kolumny, przedstawiającej wydatki w okresie rozliczeniowym powinna być zgodna z kolumną 3, wiersz 3 tabeli 4_

35 70 000,00 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU ,00 Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Zadanie 1 (nazwa) w tym wydatki personelu 1.2 Zadanie 2 (nazwa) w tym wydatki personelu 2 wydatki pośrednie 3. wydatki ogółem: ,00 3,1. w tym VAT 3.2. w tym cross-financing 3.3. w tym wkład niepieniężny

36 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO** kwota dofinansowania (PLN) budżet państwa wkład własny (PLN) budżet jednostki samorządu terytorialnego inne krajowe środki publiczne wkład prywatny Ogółem (PLN) 1. Całkowita wartość projektu 2. Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* 3. Kwota dotychczas rozliczonych środków 4. Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem , ,00 5. Procent rozliczenia (3+4)/2 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 (3+4)/1 6. Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku 2-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4) 1-(3+4)

37

38 Przy założeniu, że projekt jest realizowany w okresie Harmonogram płatności [1]) WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od do _PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:... (3) Działanie:... (4) Poddziałanie: (5) Nazwa projektu:... (6) Nr umowy/decyzji:... (7) Okres realizacji projektu od... do... (8) Płatność: (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): ,00. (10) Wnioskowana kwota (PLN): _HARMONOGRAM PŁATNOŚCI NA KOLEJNE OKRESY ROZLICZENIOWE Nr transzy Transza 1 Transza 2 Transza 3 Data przekazania płatności Kwota transzy dotacji rozwojowej Okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Kwota planowanych wydatków do rozliczenia _HARMONOGRAM PŁATNOŚCI Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) (zgodnie z pkt 2_(10) od do...

39 Formularz wniosku o płatność 10_Harmonogram płatności powinien być zgodny z załączonym do umowy o dofinansowanie projektu, beneficjent może korygować (uaktualniać) harmonogram płatności, ale IP2 może nie wyrazić zgody na zaproponowane przez niego zmiany dlatego jest to ujęte w informacji do beneficjenta

40

41

42 I. Formularz wniosku o płatność II. Załączniki do wniosku o płatność: Zał.1 zestawienie poniesionych wydatków Zał. 2 szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Zał. 3 Wyciągi bankowe z wyodrębnionego rachunku projektu, pięć przykładowych dok. księgowych Zał. 4 Raporty kasowe/oświadczenie o dokonanych płatnościach gotówkowych Ponadto: Pismo przewodnie ze wskazaniem opiekuna projektu oraz podaniem hasła do elektronicznej wersji wniosku o płatność do pierwszego wniosku o płatność lub na wezwanie IW

43 Załącznik 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem

44 Lp. nr dokumentu numer księgowy lub ewidencyjny data wystawienia dokumentu data zapłaty nazwa towaru lub usługi cross-financing (T/N) Zadania zlecone (T/N) kwota dokumentu brutto kwota dokumentu netto kwota wydatków kwalifikowalnych w tym VAT źródło finansowania Załącznik nr 1 do wniosku o płatność INFORMACJA FINANSOWA dotycząca wniosku ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem zadanie 1: (nazwa) kol. 5 podajemy zadanie 2: (nazwa) pełne informacje umożliwiające ocenę kwalifikowalności danego wydatku Koszty pośrednie* Kol.8 - podajemy kwotę, na którą opiewa Zadanie 1 ogółem w PLN cały dokument, który wykazujemy w Zestawieniu. Zadanie 2 ogółem w PLN Różnica między kwotą dokumentu brutto i netto Koszty bezpośrednie może wynikać tylko ogółem w PLN i włącznie z podatku VAT Koszty pośrednie ogółem w PLN OGÓŁEM KOSZTY w PLN

45 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Jeden dokument należy wykazać w jednym zadaniu tylko jeden raz (w jednym wierszu). Wyjątkiem są tu jedynie dokumenty: obejmujące w części wydatki związane z cross-financingiem - np. gdy na jednej fakturze znajdą się wydatki na zakup komputera (które rozliczane są w ramach cross-financingu) oraz na tonery do drukarki, dokument ten umieszczamy w tabeli w dwóch wierszach: w jednym wierszu pokazujemy kwotę kwlifikowalną w ramach cross-finacingu, w drugim pozostałą kwotę faktury

46 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Wszystkie dokumenty w załączniku nr 1 do wniosku powinny być wykazywane następująco: w kolumnie 1 należy zamieścić numer dokumentu wskazujący na jego rodzaj w kolumnie 4 należy podawać wszystkie daty zapłaty dokumentu (na pełną kwotę dokumentu, a nie jedynie na kwotę kwalifikowalną) /w przypadku wynagrodzeń w kolumnie 4 załącznika nr 1 powinny znaleźć się daty zapłaty wszystkich części składowych kwoty brutto/ Należy podawać datę płatności za towar/usługę kontrahentowi, nie zaś datę refundacji datę refundacji należy wpisywać w kolumnie 5.

47 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie 5 załącznika nr 1 Opis wydatku powinien zawierać informację o ilości i rodzajach zakupionych produktów/usług (np. papier ksero, toner; długopisy; notatniki). Opis wydatku nie powinien ograniczać się jedynie do nazwy pozycji budżetowej z budżetu szczegółowego. Nie ma natomiast konieczności podawania marki zakupionego produktu. W przypadku rozliczania dokumentu zawierającego różne stawki podatku VAT, należy pogrupować asortyment wg. stawek VAT; W przypadku w rozliczania wydatków poniesionych w ramach cross-financingu należy każdorazowo podawać ceny jednostkowe zakupionego sprzętu.

48 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 W przypadku rozliczania wynagrodzeń należy wpisać następujące dane: imię i nazwisko funkcja / stanowisko w projekcie (zgodnie z punktem 3.5 wniosku) informacja o rozliczaniu kwoty netto bądź brutto wynagrodzenia (w zależności, jaką kwotę wynagrodzenia Beneficjent rozlicza w danym wniosku o płatność) kwota kwalifikowana wynagrodzenia danej osoby okres za jaki wypłacone jest wynagrodzenie(liczba przepracowanych godzin)

49 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków związanych z wynagrodzeniami są: lista płac (na kwotę brutto wynagrodzenia)/rachunek od umowy cywilno-prawnej deklaracja ZUS DRA (jeśli dokument płacowy nie zawiera składek płaconych przez pracodawcę) Dokumenty te należy umieścić w dwóch wierszach tabeli załącznika nr 1 wniosku o dofinansowanie.

50 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność w kolumnie nr 5 załącznika nr 1 W przypadku np. rozliczania kosztów związanych z organizacją warsztatów/szkolenia/zajęć pozaszkolnych należy podać: przy wynajmie sal - okres / datę szkolenia / oznaczenie / nazwę / liczbę godzin / dni wynajmu (w zależności od sposobu opłacania wynajmu sali) przy pracy trenerów okres / datę szkolenia / oznaczenie / nazwę / liczbę godzin / dni pracy trenera (w zależności od sposobu opłacania pracy trenera) przy korzystaniu z usługi cateringowej jakiego okresu/ jakiego szkolenia dotyczy)

51 Załącznik nr 1 do wniosku o płatność Faktur korygujących /gdy faktura korygująca została wydana w tym samym okresie rozliczeniowym/ nie należy umieszczać w osobnym wierszu załącznika nr 1. W przypadku wystąpienia faktury korygującej: w kolumnie nr 1 (Nr dokumentu) należy wpisać numer faktury (a nie numer korekty), w kolumnie nr 4 jeżeli w wyniku korekty nastąpiła konieczność dopłaty za fakturę (data zapłaty) należy wpisać obie daty zapłaty za dokument. w kolumnie nr 5 (Nazwa towaru lub usługi) należy umieścić informacje dodatkowe o korekcie m.in. wpisać numer faktury korygującej dotyczy sytuacji, w kolumnach nr 8-11 kwoty już po korekcie. W przypadku, gdy korekta wartości wydatku kwalifikowalnego odnosi się do wydatków ujętych we wcześniej złożonych wnioskach o płatność, powinna ona zostać ujęta w pkt (7_) wniosku Korekty finansowe

52 Załącznik 2 do wniosku o płatność Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia

53 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 1. Zgodność danych w odniesieniu do: Definicji (stąd brak obowiązku wykazywania danych w tab. 1-4 tutaj należy wpisać 0) Deklaracji BO (rekrutacji dokonuje się zgodnie ze sporządzoną diagnozą dla poszczególnych uczniów) Zapisów we wniosku o płatność (5_) Postęp rzeczowy

54 Załącznik nr 2 do wniosku o płatność 2. Monitoring realizacji działań oraz osiągniętych wskaźników w celu potwierdzenia realizacji projektu: zgodnie z zapisami wniosku o dofinansowanie zgodnie z kryterium dostępu tj. zasadami realizacji projektów indywidualizacji nauczania

55 Dodatkowe zasady Co do zasady wydatki powinny być ponoszone z konta projektowego. W przypadku dokonywania refundacji wydatków z konta projektu na konto ogólne beneficjenta należy podawać tytuł przelewu niepozostawiający wątpliwości czego dotyczy dana refundacja. W przypadku dokonania refundacji za kilka wydatków jednym przelewem do wniosku o płatność należy sporządzić zestawienie dokonanych refundacji. Zwroty środków na rachunek WUP powinny zostać prawidłowo opisane: wzór opisu tytułu przelewu został zamieszczony do pobrania na stronie

56 Dodatkowe zasady W przypadku składania do WUP skorygowanego wniosku o płatność sporządzonego zgodnie z uwagami WUP nie należy do wniosku o płatność wprowadzać zmian innych niż wskazane w uwagach przesłanych przez WUP. Jeżeli jednak takie zmiany są konieczne (wynikają one z uwag WUP, są ich konsekwencją, bądź zauważono błąd we wniosku) należy o tym poinformować w piśmie przewodnim składanym wraz ze skorygowanym wnioskiem o płatność.

57 Dodatkowe zasady Wniosek składany jest: w wymaganym terminie w wersji papierowej (1 egzemplarz) oraz w wersji elektronicznej wraz z załącznikami /wersje o jednakowej sumie kontrolnej, wersji papierowej nie należy korygować ręcznie/ wersję elektroniczną przesyła się mailem na adres opiekuna projektu. Plik powinien być spakowany i zabezpieczony hasłem.

58 Weryfikacja i zatwierdzanie Okres weryfikacji 20 dni roboczych od dnia wpłynięcia pierwszej wersji WNP oraz 15 dni roboczych w stosunku do każdej kolejnej wersji wniosku; W przypadku, gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub jest dokonywana kontrola doraźna wstrzymanie terminu do dnia przekazania inf. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych; Weryfikacja udokumentowana jest w formie listy kontrolnej; W przypadku stwierdzenia błędów/braków przesyłana jest pocztą elektroniczną do Beneficjenta prośba o poprawę wniosku z wyznaczeniem terminu jego złożenia (do 5 dni roboczych); IW przysługuje prawo żądania przesłania kserokopii dokumentów księgowych;

59 Weryfikacja i zatwierdzanie Możliwość poprawy lub uzupełnienia wniosku przez IP2 (np. poprzez przekreślenie i dokonanie korekty na dokumencie wraz z jej parafowaniem... w przypadku oczywistych omyłek) IP2 nie może poprawiać ani uzupełniać: zestawienia dokumentów chyba, że dotyczy to oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych; załączonych kserokopii dokumentów chyba, ze dotyczy to oczywistych omyłek w opisie dokumentów; Dokumentem potwierdzającym zatwierdzenie wniosku jest Informacja o wynikach weryfikacji wniosku o płatność przesłana pocztą elektroniczną do Beneficjenta, jako skan dokumentu lub w przypadku wezwania Beneficjenta do zapłaty w formie papierowej.

60 Rozliczenie końcowe projektu Beneficjent zobowiązany jest do złożenia końcowego wniosku o płatność i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków. Zwrotu środków dokonuje się przed złożeniem wniosku końcowego (do 30 dni kalendarzowych). Jeśli z rozliczenia będzie wynikać wyższa kwota do zwrotu niż ta zwrócona w Informacji zostanie przesłane wezwanie do zwrotu środków wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych za każdy dzień zwłoki

61 Rozliczenie końcowe projektu W końcowym wniosku dokonuje się podsumowania monitoringu zrealizowanych wskaźników oraz celów projektu. IW zobowiązana jest do weryfikacji spełnienie reguły proporcjonalności i w związku z tym stwierdzenia, czy zrealizowano założenia merytoryczne WND. IP2 po zatwierdzeniu końcowego wniosku o płatność dokonuje rozliczenia końcowego projektu

62 Dziękuję za uwagę

63

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Wniosek o płatność powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI

ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI ROZLICZANIE PROJEKTÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 2 KWALIFIKOWANIE WYDATKÓW W PROGRAMIE OPERACYJNYM KAPITAŁ LUDZKI 3 WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE.

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE. INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ZESTAWIENIA ZAKUPÓW DOKONANYCH ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH WSPARCIA FINANSOWEGO ROZLICZENIE Uwagi ogólne Beneficjenci Ostateczni są zobowiązani do składania wniosku o płatność

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie

ZA OKRES: Tak/Nie/ Nie dotyczy. Wyszczególnienie Załącznik Nr II.7.2a Lista sprawdzająca formalno rachunkowa i merytoryczna do wniosku beneficjenta o płatność dla Osi Priorytetowej VII oraz państwowych jednostek budŝetowych w ramach RPOWP UNIA EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r.

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r. REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 24 lutego 2017 r. REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO

WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYDATKOWANIA ORAZ ROZLICZANIA WSPARCIA FINANSOWEGO przyznanego w ramach projektu Moja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH DOTACJĄ Załącznik nr 17 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w projekcie PRACA NA WŁASNY RACHUNEK SZANSĄ WEJŚCIA NA RYNEK PRACY! INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZESTAWIENIE

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 1 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach:

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 Łódź, 29.06.2016 r. 1 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.1.2014.GT Opole, dn. 10 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Brzeg, ul. Robotnicza 12, 49 300 Brzeg. Żłobek Miejski Tęczowy Świat,

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

Kontrola pierwszego stopnia

Kontrola pierwszego stopnia Kontrola pierwszego stopnia w ramach Programu Operacyjnego Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia Pomorze Przednie / Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli

Informacja o wynikach kontroli ZF-III.805.5.3.2014.GT Opole, dn. 24 czerwca 2014 r. Informacja o wynikach kontroli 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Gmina Kędzierzyn - Koźle, ul. Piramowicza 32, 47 200 Kędzierzyn Koźle. Miejski

Bardziej szczegółowo

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM ?

Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM ? Jak należy wypełnić i aktualizować harmonogram płatności będący załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektu w ramach RPO WM 2014-2020? SPORZĄDZANIE HARMONOGRAMU PŁATNOŚCI I. Umowa Standardowa 1. Do

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW

PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW PROCEDURY ZWIĄZANE Z ROZLICZANIEM WYDATKÓW Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 27 WRZEŚNIA 2016 r. METODY ROZLICZANIA PROJEKTÓW BENEFICJENT NIE MA MOŻLIWOŚCI ZMIANY SPOSOBU ROZLICZANIA WYDATKÓW PO ZAWARCIU

Bardziej szczegółowo

System finansowania i rozliczania projektów w ramach Programu GEKON II Warszawa, 7 sierpnia 2014 Zasady wypłaty środków finansowych Dofinansowanie przekazywane jest Wykonawcy w transzach, w formie zaliczek

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOSCI UNIA EUROPEJSKA Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Zasady rozliczania środków finansowych w ramach PO IiŚ Narodowy Narodowy

Bardziej szczegółowo

CYKL ŻYCIA PROJEKTU. złożenie wniosku o dofinansowanie. ocena twojego projektu. umowa o dofinansowanie. realizacja zadań.

CYKL ŻYCIA PROJEKTU. złożenie wniosku o dofinansowanie. ocena twojego projektu. umowa o dofinansowanie. realizacja zadań. PLAN SPOTKANIA 1. Umowa o dofinansowanie 2. Wniosek o płatność 3. Kontrola projektu 4. Trwałość projektu 5. Promocja projektu 6. Szczegółowe zasady projekt w Programie Kapitał Ludzki 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

Zastąpiono zapisem o następującej treści:

Zastąpiono zapisem o następującej treści: Rejestr zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1049/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność - analiza na każdym z etapów przygotowania Eugenia Nikitina p.o. koordynatora Sekcji Płatności i Sprawozdań RPO WP 1.1, 2.2.1 Regionalna Instytucja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Wniosek o płatność z perspektywy Opiekuna projektu

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Wniosek o płatność z perspektywy Opiekuna projektu WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Wniosek o płatność z perspektywy Opiekuna projektu Zagadnienia Wniosek o płatność - zakładki Monitorowanie uczestników Korespondencja Baza personelu Zamówienia publiczne Harmonogram

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania

Instrukcja sporządzania Wydanie z dnia 04.02.2011r. Instrukcja sporządzania Wniosku o płatność do umowy na otrzymanie: -wsparcia finansowego, - podstawowego wsparcia pomostowego, -przedłuŝonego wsparcia pomostowego Instrukcja

Bardziej szczegółowo