Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL"

Transkrypt

1 Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Dokumenty, na podstawie których tworzony jest Wniosek Beneficjenta o Płatność (WBoP) Cel składania WBoP Terminy składania WBoP Forma WBoP Terminy i warunki przekazywania środków dotacji dla Beneficjenta Szczegółowe omówienie WBoP Plan prezentacji Załączniki do WBoP: Zał. 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Zał. 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Formularz PEFS 2007 Weryfikacja WBoP Najczęściej popełniane błędy 2

3 Zasady finansowania PO KL Instrukcja wypełniania WBoP w ramach PO KL Generator Wniosków Płatniczych dla PO KL Dokumenty do zapoznania Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność Zasady systemu sprawozdawczości PO KL Podręcznik Użytkownika Podsystemu Monitorowania EFS dla PO KL. Instrukcja wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Umowa o dofinansowanie 3

4 Wnioskowanie o kolejną transzę dofinansowania. Cel składania WBoP Rozliczenie transz dofinansowania (dotacji celowej i środków europejskich) otrzymanych przez beneficjenta oraz wkładu własnego; wykazanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanego projektu. 4

5 Wniosek o płatność składany jest: Kiedy składać WBoP? w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu wynikających z harmonogramu będącego załącznikiem do umowy; nie później niż 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego wniosku o płatność (w przypadku projektów partnerskich IP/IPII może wydłużyć termin składania WBoP); nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu w przypadku wniosku końcowego. Harmonogram to najważniejszy dokument wyznaczający okresy rozliczeniowe oraz terminy wnioskowania o transze dofinansowania. 5

6 Harmonogram płatności Jeśli w trakcie realizacji projektu Beneficjent chce zmienić harmonogram np. zmiana dotyczy okresu, w którym ma wnioskować o środki, musi zgłosić ten fakt do IP w odpowiednim terminie, czyli przed upływem okresu rozliczeniowego (w którym Beneficjent miał wnioskować o środki) w przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki. UWAGA!!! W harmonogramie nie może być ujmowany bieżący okres rozliczeniowy. 6

7 Odsetki UWAGA! W przypadku niezłożenia WBoP na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia WBoP rozliczającego dany wydatek. 7

8 Jak często składać WBoP? Zgodnie z dokumentem Zasady finansowania PO KL WBoP składany jest nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Dokładne terminy składania WBoP zostają określone przez Beneficjenta w harmonogramie będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie. 8

9 W jakiej formie składać WBoP? Wniosek Beneficjenta o płatność powinien być złożony w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa musi być tożsama z wersją elektroniczną obie wersje muszą posiadać jednakową sumę kontrolną. Wersja elektroniczna (płyta CD/DVD): - plik xml WBoP - plik pdf PEFS wraz z hasłem 9

10 W jakiej formie składać WBoP? Wersja papierowa: - WBoP wraz z załącznikiem nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem oraz załącznikiem nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia -Oświadczenie o zgodności projektu z PZP -Oświadczenie o wydatkach majątkowych w przypadku, gdy Beneficjent otrzymał środki majątkowe -Oświadczenie o amortyzacji jeśli jest rozliczana -Oświadczenie o braku wypłat z rachunku projektu niezwiązanych z realizowanym projektem - Pismo przewodnie (skierowane do dyrektora Departamentu: Niniejszym przedkładam WBoP za okres dot. projektu o nr realizowanego przez ) + wskazanie opiekuna projektu + dodatkowe wyjaśnienia jeżeli są niezbędne. - Oświadczenie o zastosowaniu odpowiedniego taryfikatora (w przypadku, gdy po przeprowadzonej kontroli zastosowano taryfikator korekt finansowych) 10

11 Kiedy beneficjent otrzymuje środki? Wypłata pierwszej transzy dotacji celowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyższym Beneficjent nie składa wniosku o płatność celem otrzymania pierwszej płatności. Płatność kolejnej transzy dotacji rozwojowej dla beneficjenta następuje w terminie wskazanym w umowie, ale nie później niż 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia WBoP. 11

12 Warunki otrzymania kolejnej transzy Beneficjent chcąc otrzymać kolejną transzę dofinansowania MUSI rozliczyć co najmniej 70% środków otrzymanych w ramach dofinansowania. Przy kolejnych płatnościach 70% rozliczenia rozpatrywane jest kumulatywnie do sumy wszystkich przekazanych transz na dzień zatwierdzenia danego WBoP. Beneficjent może złożyć wniosek rozliczający mniej niż 70% otrzymanych środków wniosek cząstkowy, ale jego zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków. 12

13 Procedura składania WBoP do 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego Złożenie WBoP do 20 dni roboczych weryfikacja formalnomerytoryczna Wezwanie do korekty WBoP poprawa wniosku w wyznaczonym terminie do 10 dni roboczych Zatwierdzenie WBoP do 15 dni roboczych weryfikacja formalno - merytoryczna Złożenie skorygowanego WBoP Transza dotacji 13

14 Rozliczenie końcowe projektu Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego WBoP i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków. Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu. Do końcowego WBoP należy załączyć informacje o odsetkach zgromadzonych na koncie oraz saldo konta na dzień dokonania zwrotu oszczędności. W informacji o zatwierdzeniu końcowego WBoP, IP dokonuje rozliczenia końcowego projektu, w którym zawarte są dane z podziałem na źródła finansowania projektu dotyczące: - środków przekazanych do beneficjenta oraz wymaganego wkładu własnego, - środków rozliczonych przez beneficjenta w ramach wszystkich zatwierdzonych WBoP. IP zobowiązana jest do weryfikacji według stanu na zakończenie realizacji projektu spełnienia reguły proporcjonalności i w związku z tym stwierdzenia, czy w projekcie zrealizowano wszystkie założenia merytoryczne zapisane we wniosku o dofinansowanie. 14

15 Nowa wersja GWP Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia WBoP przy pomocy Generatora Wniosków Płatniczych aktualnego na dzień sporządzenia WBoP udostępnionego na stronie instytucji będącej stroną umowy 23 kwietnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL obowiązującą od 21 maja 2012 r.. Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji GWP. Beneficjent wypełnia wniosek zgodnie z instrukcją z pominięciem pól oznaczonych kolorem szarym. Pola szare wypełniane są przez Instytucję Pośredniczącą lub są automatycznie wypełniane przez GWP. 15

16 Podstawowe zasady We wniosku Beneficjent wykazuje wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, zarówno z dotacji w ramach EFS, jak i z wkładu własnego (niezależnie czy poniesione są ze środków unijnych czy własnych istotny jest termin poniesienia wydatku a nie refundacji!). Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych zobowiązuje się do ujęcia we wniosku o płatność każdego wydatku w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 16

17 Podstawowe zasady Poruszanie się po poszczególnych częściach Generatora odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku Otwórz. 17

18 Generator Wniosków Płatniczych podzielony jest na części: Projekt Beneficjent Finanse Harmonogram Informacje Załączniki Postęp rzeczowy Suma kontrolna Instytucje Pośredniczące. Kolejność prac Pomoc instrukcja wypełniania WBoP w formie pomocy kontekstowej przy każdym z wypełnianych pól. Pomoc pojawia się jako krótkie komentarze przy danym punkcie. 18

19 Punkt 1 WBoP Okres, za jaki składany jest wniosek powinien być zgodny z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Okresy poszczególnych wniosków nie powinny na siebie nachodzić. We wniosku powinny być ujęte wydatki poniesione przez Beneficjenta w rozliczanym przez niego okresie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ujmowanie wydatków, które zostały zapłacone: w terminie różnym od okresu, za jaki składany jest wniosek; po okresie realizacji projektu, ale dotyczyły zobowiązań zaciągniętych w okresie jego realizacji. 19

20 Punkt 2 WBoP Pola importowane z pliku XML utworzonego w GWA 20

21 Poz. 6 numer Umowy o dofinansowanie projektu w przypadku aneksowania numer obowiązującego aneksu. Punkt 2 WBoP Poz. 7 okres realizacji projektu (zgodnie z aktualnym wnioskiem). Poz. 8 beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry w formie zaliczki, po czym rozlicza w kolejnych WBoP poniesione przez siebie wydatki zawsze wpisać płatność zaliczkowa. Poz.9 należy wpisać wartość wydatków rozliczanych wnioskiem, która powinna być zgodna z wartością w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) tabeli 4 w wierszu wydatki ogółem. Poz. 10 należy wpisać odpowiednią kwotę wnioskowaną zgodną z pkt 10 WBoP (pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ). 21

22 Punkt 3 WBoP Należy podać dane osób rzeczywiście sporządzających WBoP, które będą w stanie udzielić wyjaśnień w przypadku zgłoszenia uwag przez IP. 22

23 Punkt 4 WBoP Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowalne (łącznie z wkładem własnym) poniesione w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku realizacji projektu. Uwaga! Tabela 4 jest jedynym miejscem, gdzie się wykazuje wydatki pośrednie rozliczane ryczałtem. W projektach realizowanych w latach w zadaniu Zarządzanie projektem należy wykazać koszty personelu. 23

24 Opis tabeli z punktu 4 WBoP Kolumna 1 należy wyszczególnić pełne nazwy zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub import z GWA). Kolumna 2 należy przedstawić dane o wydatkach, jakie powinny być poniesione zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepieniężnego, wydatków pośrednich i cross-financingu, kosztów personelu z zadania Zarządzanie projektem. Kolumna 3 należy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem. Kolumna 4 wydatki wykazane w złożonych i zatwierdzonych wcześniej WBoP (bez wydatków z obecnego wniosku), pomniejszone o ewentualne korekty finansowe wykazane w poprzednim WBoP. W przypadku pierwszego wniosku o płatność = 0,00. 24

25 Punkt 5 WBoP Postęp rzeczowy powinien iść w parze z postępem finansowym. Należy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 WBoP. W opisie poszczególnych zadań należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Opis ten nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie zadań, a jedynie tych w ramach których działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. 25

26 Opis zadań merytorycznych powinien zawierać np.: - informacje na temat ilości uczestników w opisywanym zadaniu, Punkt 5 WBoP - tematyki prowadzonych zajęć i metod ich prowadzenia (np. ćwiczenia, zajęcia indywidualne), - uszczegółowienie wydatków wykazanych w Załączniku Nr 1 (co zakupiono i w jakim celu), - informacje na temat efektów podejmowanych działań (o ile już są dostępne). W sytuacji gdy zaplanowane w harmonogramie działania zostały zrealizowane, jednakże ich koszt nie został wykazany we wniosku o płatność w Załączniku nr 1, należy je opisać wskazując, kiedy koszty z nimi związane zostaną ujęte we wniosku o płatność. W zadaniu Zarządzanie projektem należy wskazać lokalizację biura projektu. 26

27 Przykład opisu postępu rzeczowego Zadanie Praca dydaktyczno edukacyjna z uczniami: Uczestnicy projektu biorą udział w 12 dodatkowych zajęciach. Uczniowie kl. IV SP X w Łodzi uczestniczą w 3 kołach przedmiotowych (matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne) i 1 warsztacie (technicznym). Uczniowie klasy III gimnazjum Y w Łodzi uczestniczą w 4 kołach przedmiotowych (biologiczne, historyczne, fizyczne, chemiczne) i 2 warsztatach (medialne, plastyczne). Zajęcia odbywają się w szkole po zajęciach szkolnych w wyznaczone dni tygodnia. Wynajęto autobus do dowozu dzieci a do sprawowania nad nimi opieki zatrudniono 2 osoby z kwalifikacjami. Uczniowie podczas zajęć otrzymują kanapki i soki. W czerwcu 2009 r. przeprowadzono 45 godz. zajęć, w tym 30 godz. kół przedmiotów i 15 godz. warsztatów. Zajęcia odbywały się do r. Uczniowie na zajęciach w ramach projektu pracują w grupach osobowych. Poprzez twórczy udział w zajęciach uczniowie rozwijają swoje umiejętności, co przyczyni się do polepszenia wyników egzaminu zewn. (cel główny projektu). Zajęcia prowadzone są przez 10 doświadczonych nauczycieli, których zadaniem jest także uczestniczenie w zebraniach zespołu w czerwcu odbyły się 2 zebrania. W czerwcu 2009 r. przeprowadzono wśród uczniów trzeci z 4 zaplanowanych próbnych egzaminów. Zakupiono zestawy materiałów papierniczych do pracy dydaktycznej z uczniami oraz dodatkowo zestaw kompletów tonerów do drukarki i kserokopiarki w związku z przeprowadzonym w czerwcu 2009 r. próbnymi egzaminami dla wszystkich beneficjentów projektu. 27

28 Przykład opisu postępu rzeczowego Zadanie Zarządzanie projektem: W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenie poświęcone równościowemu zarządzaniu projektem. Omówiono m.in. zasady rekrutacji uczestników/czek uwzględniające równość szans. Na potrzeby projektu firma szkoleniowa przedstawiła przykładowe materiały promocyjne, uwzględniające zasadę równości płci. Zadanie Utworzenie nowej grupy przedszkolnej: W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia dla dzieci z nowoutworzonej grupy przedszkolnej. W ramach zajęć nauczyciele wprowadzili elementy pokazujące zróżnicowanie społeczne, jednocześnie promując różnorodność jako wartość. Zabawy proponowane przedszkolakom przełamywały stereotypy nt. kobiet i mężczyzn. 28

29 Punkt 6 WBoP Tabela Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem pozostaje niewypełniona, gdy projekt nie generuje przychodu tak dzieje się najczęściej. Beneficjent ma obowiązek poinformowania IP/IPII o uzyskanym przychodzie we WBoP. Zwrot uzyskanego przychodu, który nie został wcześniej zaplanowany na etapie aplikowania o dofinansowanie, dokonywany jest na koniec roku budżetowego (wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji). IP/IPII może wezwać Beneficjenta do zwrotu uzyskanego przez niego przychodu w innym terminie, jeżeli stwierdzi, iż Beneficjent osiągnął przychód w znaczącej wysokości. Od uzyskanego przychodu nie są naliczane odsetki. 29

30 Punkt 7 WBoP Tabela Korekty finansowe najczęściej pozostaje pusta. Jest wypełniana przez Beneficjenta w przypadku dostrzeżenia niekwalifikowalności wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych przez IP WBoP. Każda korekta finansowa, będąca wydatkiem niekwalifikowalnym niestanowiącym nieprawidłowości, podlega zwrotowi, bez względu na jej wartość. Od kwoty korekty finansowej nie są naliczane odsetki. W tabeli nie należy umieszczać korekt wykazywanych przez komórkę kontrolną po zakończeniu czynności kontrolnych. 30

31 Korekty finansowe UWAGA! Wykazane korekty finansowe podlegają zwrotowi na rachunek IP. O kwoty te można wnioskować i ponownie je wykorzystać. 31

32 Punkt 8 WBoP 32

33 Ad. Punkt 8 WBoP Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu. Wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. W przypadku gdy dofinansowanie nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu budżet państwa wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dofinansowania. 33

34 Punkt 9 WBoP 34

35 Ad. Punkt 9 WBoP Wiersz 2 Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki, kolumna Kwota dofinansowania (PLN) łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dofinansowania na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego, za jaki składany jest WBoP. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego (pierwotnej wersji WBoP). Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie wiersza 4, tak aby kwoty w kolumnach Kwota dofinansowania (PLN) i Wkład własny (PLN) sumowały się na kwotę w kolumnie Ogółem, która jest automatycznie kopiowana z pkt 4 Postęp finansowy realizacji projektu. 35

36 Odsetki na rachunku projektu Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej stanowią jego dochód i nie są wykazywane we WBoP w projektach wyłonionych do r. Odsetki narosłe na rachunku projektu powinny być systematycznie przekazane na rachunek własny beneficjenta. Odsetki zgromadzone przez beneficjenta na rachunku projektu od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi na wskazany przez właściwą IP rachunek. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi ustawami odsetki stanowią dochód beneficjenta (np. w przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego). 36

37 Punkt 10 WBoP Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do harmonogramu załączonego do zawartej umowy o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca ma prawo wyrazić sprzeciw wobec propozycji zaktualizowanego harmonogramu. W przypadku wniosku o płatność końcową harmonogram pozostaje niewypełniony. UWAGA!!! W harmonogramie nie może być ujmowany bieżący okres rozliczeniowy. 37

38 Przykład harmonogramu płatności 38

39 Punkt 11 i 12 WBoP 39

40 Punkt 13, 14 i 15 WBoP Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji 40

41 Załącznik nr 1 do WBoP Załącznik nr 1 zawiera zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w danym okresie sprawozdawczym. Dokumenty księgowe należy pogrupować zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki w ramach każdego zadania należy podsumować. Suma wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zadania powinna być zgodna z kwotą wskazaną w odniesieniu do danego zadania w pkt 4 wniosku. Nie należy wykazywać kwot ujemnych (np. korekt faktur). W przypadku gdy wydatek został poniesiony w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie w tym samym okresie został skorygowany powinna zostać wskazana poprawna wartość kwoty kwalifikowalnej, tj. z uwzględnieniem korekty. W pozostałych przypadkach, tj. gdy korekta wartości wydatku kwalifikowalnego odnosi się do wydatków ujętych we wcześniej złożonych WBoP, powinna ona zostać ujęta w pkt 7 wniosku Korekty finansowe. 41

42 Załącznik nr 1 do WBoP 42

43 Kolumna 1 numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków lub wniesienie wkładu niepieniężnego/amortyzacji. Kolumna 2 numer księgowy lub ewidencyjny, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe. Kolumna 3 data wystawienia dokumentu. Załącznik nr 1 do WBoP Kolumna 4 data zapłaty uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego. W przypadku wkładu niepieniężnego pole nie jest wypełniane. Należy wskazać wszystkie daty zapłaty danego dokumentu (jeśli zapłata nastąpiła w kilku terminach) np. data wypłaty wynagrodzenia netto, data zapłaty składek ZUS, data przekazania zaliczki na podatek dochodowy, itd. Daty zapłaty muszą być zgodne z datami widniejącymi na dowodach zapłaty np. wyciągach bankowych a nie z datami refundacji. 43

44 Załącznik nr 1 do WBoP Kolumna 5 nazwa towaru lub usługi jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczna stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu księgowego. W przypadku rozliczania list płac należy wskazać: - imię i nazwisko osoby, której dotyczy wypłata wynagrodzenia, - jej funkcję w projekcie (zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie np. asystent ds. monitoringu, księgowy, koordynator), - miesiąc, którego dotyczą koszty związane z wypłatą wynagrodzenia netto, - informację, czy kwota kwalifikowalna stanowi np. kwotę wynagrodzenia brutto. W przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych należy wstawić nr umowy, imię i nazwisko usługobiorcy i nazwę wykonywanej usługi oraz miesiąc, którego dotyczy dany wydatek. W przypadku zlecanie usługi należy wskazać nazwę zleconej usługi oraz okres jej wykonania, chyba że wynika to z opisu realizacji projektu. W przypadku wydatków na promocję (np. ogłoszenie prasowe, emisja reklamy w TV) należy wskazać ilość, gdzie i kiedy zostały wyemitowane materiały (chyba, że zawarto te informacje w opisie działań). 44

45 Załącznik nr 1 do WBoP Kolumna 6 należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy cross-financingu (T/N). Kolumna 7 należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy zadania zleconego (T/N). Kolumna 8 kwota dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym. Kolumna 9 kwota dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 8 i 9 może wynikać wyłącznie z podatku VAT). Jeśli do różnych zadań w ramach projektu zakupiono materiały na jedną fakturę, faktura ta wykazywana jest przy każdym z zadań, których dotyczy, a kwota brutto i netto w każdej pozycji jest taka sama. Kolumna 10 kwota wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 8. Kolumna 11 kwota VAT uwzględniona w kwocie wskazanej w kolumnie 10, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. W przeciwnym razie należy wpisać 0. Kolumna 12 należy wskazać źródło finansowania wydatku ( BP = budżet państwa). 45

46 Przykład 1: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie zatrudniono do zadania Zarządzanie projektem" na umowę o pracę pana Jana Kowalskiego koordynatora projektu. Na liście płac nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 46

47 Przykład 2: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie zatrudniono do zadania Zarządzanie projektem" na umowę o pracę pana Jana Kowalskiego koordynatora projektu. Na liście płac uwzględniono składki ZUS pracodawcy. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 47

48 Przykład 3: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie zatrudniono do zadania Szkolenie z modułu A" na umowę zlecenie pana Jana Kowalskiego trenera będącego pracownikiem beneficjenta. Na rachunku do umowy zlecenia nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 48

49 Przykład 4: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie do realizacji zadania Szkolenie z modułu A" zamówiono usługę u firmy szkoleniowej, która nie jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT. Przykład przedstawia rozliczenie usługi wykonanej styczniu 2009 r. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 49

50 Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia tabela 1 Załącznik nr 2 od r. jest integralną częścią WBoP wypełnianego w ramach GWP i ma na celu: - monitorowanie przepływu uczestników projektu w wieku od 12 roku życia lub tych, którzy rozpoczęli edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym. - monitorowanie stopnia realizacji wskaźników rzeczowych założonych we wniosku o dofinansowanie, na realizację których projektodawca otrzymał dofinansowanie w ramach PO KL. Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków poniesionych w związku z udziałem danej osoby w projekcie. Zalecane jest, aby podpisanie deklaracji miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia. Jeżeli uczestnik podpisze deklarację, ale nie dojdzie do rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia i nie zostaną poniesione wydatki w związku z jego uczestnictwem w projekcie, dane na temat takiego uczestnika nie będą wykazywane. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. 50

51 Przepływ uczestników projektu Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia tabela 1 M mężczyźni, K kobiety Mr wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu) Mp wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu 51

52 Załącznik nr 2 tabela 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Jedna osoba może być wykazywana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. W przypadku, gdy nie ma możliwości przypisania uczestnika do zdefiniowanej podkategorii, należy wykazać go w ramach kategorii głównej. Bezrobotni + Osoby nieaktywne zawodowo + Zatrudnieni OGÓŁEM 52

53 Załącznik nr 2 tabela 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych: i lata 53

54 Załącznik nr 2 tabela 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie 54

55 Załącznik nr 2 tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie 55

56 Załącznik nr 2 tabela 6 Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz mikro, mały i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu 56

57 Osiągnięte wartości wskaźników Załącznik nr 2 tabela 7 57

58 Załącznik nr 2 tabela 8 Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 58

59 Uwagi do załącznika nr 2 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia musi być załączony do wszystkich typów projektów. W przypadku projektów o charakterze badawczym oraz informacyjno promocyjnym wypełnić należy tylko tabelę 7. W przypadku tabeli 7 Osiągnięte wartości wskaźników należy podać takie wartości wskaźników, które zostały podane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Wypełnienie tabeli 7 jest więc konieczne, bowiem podane wartości we wnioskach o płatność umożliwią weryfikację dynamiki wskaźników danego projektu. 59

60 Informacja o uczestnikach projektu PEFS 2007 Formularz PEFS 2007 Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta do przekazania w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu. Niezłożenie powyższego dokumentu może skutkować odrzuceniem WBoP na etapie oceny formalnej. Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony do IP na płycie CD/DVD osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Przekazywane dane powinny zostać zabezpieczone hasłem. Formularz PEFS 2007 nie może być dostarczony na tej samej płycie co WBoP. Jeżeli formularz PEFS 2007 przesyłany jest pocztą, należy oddzielnie przesłać formularz i oddzielnie hasło. Niedopuszczalne jest przesyłanie Formularza PEFS 2007 z danymi pocztą elektroniczną. 60

61 Formularz PEFS 2007 Formularz PEFS 2007 zawiera dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu. Jest to zasadnicza zmiana! wcześniejsza instrukcja zakładała, że Formularz PEFS 2007 zawiera dane tylko o uczestnikach, którzy zakończyli udział w projekcie. Zgodnie z aktualną instrukcją uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu PEFS 2007 z chwilą przystąpienia do projektu. Dane zawarte w formularzu PEFS powinny być zgodne z informacjami zawartymi w Załączniku nr 2 do WBoP. 61

62 Formularz PEFS 2007 Dane osobowe nie są zbierane w projektach o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, tj. np. dane uczestników konferencji/seminariów nie będą zbierane w bazie PEFS W systemie PEFS 2007 są zbierane dane osób, które ukończyły 12 rok życia lub tych, które rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym. W ramach Formularza będą również zbierane dane liczbowe dotyczące liczby dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat), które zostały objęte wsparciem w ramach PO KL, w tym przypadku jednak nie będą zbierane dane osobowe. 62

63 Weryfikacja WBoP Każda weryfikacja WBoP przeprowadzona jest zgodnie z zasadą dwóch par oczu i zostaje udokumentowana w formie listy kontrolnej. Gdy zostaną stwierdzone błędy we wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa go do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. UWAGA!!! Nie można poprawiać ani uzupełniać: - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych - załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 63

64 Terminy weryfikacji WBoP Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania. UWAGA!!! W przypadku gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub IP/IPII zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek o wykonaniu/zaniechaniu wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych. 64

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Dokumenty, na podstawie których tworzony jest

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Wniosek beneficjenta o płatność i załączniki B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Plan prezentacji Dokumenty, na podstawie których

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r.

Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL. Warszawa, 22 lutego 2012 r. Koszty osobowe w kosztach pośrednich w ramach projektów PO KL Warszawa, 22 lutego 2012 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL koszty pośrednie mogą być różnie rozpatrywane w zależności

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w

Rozliczanie projektów pozakonkursowych w 1 Rozliczanie projektów pozakonkursowych w ramach PO WER 2014 2020 Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Spotkanie z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy Łódź, 26 czerwca 2015 r. Najważniejsze aspekty

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu

ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu ZMIANY W PROJEKTACH SYSTEMOWYCH OPS/ PCPR REALIZOWANYCH W RAMACH PRIORYTETU VII PO KL Wydłużenie okresu realizacji projektu Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Pomocy i Integracji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zmiany Zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Kielce, maj 2009 Zmiany w Zasadach finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczą następujących obszarach: Zabezpieczenie dotacji

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZADAWANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Zakładamy konstrukcję projektu: lider przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność

Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Kontrola podczas weryfikacji wniosków beneficjenta o płatność Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Co badamy? Zgodność ponoszenia wydatków z przepisami

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013. Katowice, 03 grudnia 2010 roku ZASADY SPRAWOZDAWCZOŚCI w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013 Katowice, 03 grudnia 2010 roku SPRAWOZDAWCZOŚĆ Podstawy prawne: Rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Poddziałanie 9.1.2 projekty systemowe realizowane w ramach indywidualizacji nauczania Kraków, październik-listopad 2012 r. Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r

Rozliczanie końcowe projektów Kraków r Rozliczanie końcowe projektów Kraków 28.04.2015r 1 ROZLICZANIE KOŃCOWE PROJEKTU Zgodnie z Zasadami finansowania. Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego wniosku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach:

Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Realizacja i rozliczanie projektów w ramach: Osi Priorytetowej VIII, Działanie VIII.3, Poddziałanie VIII.3.1 RPO WŁ na lata 2014-2020 Nr RPLD.08.03.01-IP.01-10-001/15 Łódź, 29.06.2016 r. 1 Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem

2015-06-29. Umowa o dofinansowanie. Rodzaje umów. Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem Umowa o dofinansowanie Rodzaje umów Umowa o dofinansowanie Umowa o dofinansowanie rozliczana ryczałtem 1 Umowa ryczałtowa etap konsultacji Projekty, w których wartość wkładu publicznego nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego z dnia 02.04.2013 r. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji Projektu Efektywność energetyczna w praktyce

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów

Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Najczęściej występujące uchybienia i nieprawidłowości stwierdzane w trakcie kontroli projektów Zakres kontroli 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych, 2. Kwalifikowalność wydatków dotyczących personelu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych KATOWICE, 7 września 2012r. Importujemy wniosek aplikacyjny do Generatora Wniosków Płatniczych. W przypadku jednostek

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jednostka Wydział Finansowy, Departament Zarządzania EFS, MRR odpowiedzialna: Data Osoba obowiązywan Wersja Wprowadzone zmiany w stosunku do poprzedniej

Bardziej szczegółowo

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020

Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 Założenia dotyczące zasad kwalifikowalności wydatków w projektach realizowanych w ramach EFS w perspektywie finansowej 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL

Umowa o dofinansowanie projektu systemowego. realizowanego w ramach. Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Umowa o dofinansowanie projektu systemowego realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 PO KL Gdańsk, styczeń 2009r. Załączniki do umowy o dofinansowanie Do sporządzenia umowy ramowej niezbędne

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach PO KL

Zasady kontroli w ramach PO KL Zasady kontroli w ramach PO KL 2007-2013 obowiązujące od 1.01.2011 KONTROLA NA MIEJSCU (w siedzibie beneficjenta) Weryfikowane obszary: 1. Prawidłowość rozliczeń finansowych; 2. Kwalifikowlaność wydatków

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO

DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO DOKUMENTY FINANSOWE W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKIEGO MECHANIZMU FINANSOWEGO Załączniki Wniosku o Płatność Beneficjent przygotowuje/wypełnia wniosek o

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Zasady sporządzania wniosku o płatność

Zasady sporządzania wniosku o płatność 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PO KL Podstawa prawna Rozporządzenie Komisji(WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Nieprawidłowości w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Od początku realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Wojewódzki Urząd Pracy przeprowadził:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Błędy popełniane przy wypełnianiu

Błędy popełniane przy wypełnianiu Błędy popełniane przy wypełnianiu OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I wniosków KONTOLI PROJEKTÓW o płatność (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020. Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Wsparcie dla Instytucji odpowiedzialnych za realizację ZIT Informacje ogólne Zasady finansowania podmiotów realizujących ZIT w ramach POPT 2014-2020 zostały

Bardziej szczegółowo

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu

Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59. Str.14. Pkt Usunięcie zapisu.

- REJESTR ZMIAN do wersji 1.1 Regulaminu nr RPZP IP K10/16. Str. 7, 9, 39, 59.  Str.14. Pkt Usunięcie zapisu. Regulamin konkursu w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych)

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki BudŜet projektu Wkład własny w w projekcie Grzegorz Kowalczyk Kielce, 15.0.03.2011 r. Szczegółowy budŝet projektu BudŜet projektu Szczegółowy budŝet projektu Cross

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy

Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Weryfikacja dokumentów księgowych w miejscu u Beneficjenta przez Fundację Fundusz Współpracy Dział Wsparcia Instytucji Pośredniczących, FFW 1 : powołana w 1990 r. przez Skarb Państwa m.in. w celu przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów w latach 2013-2014

Realizacja projektów w latach 2013-2014 Realizacja projektów w latach 2013-2014 Jak prawidłowo realizować projekty systemowe OPS i PCPR współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego? 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. zgodnie z wnioskiem i umową pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe / Ochrona zabytków archeologicznych ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL

Seminarium tematyczne III. Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Seminarium tematyczne III Kompedium finansowania w ramach projektów systemowych POKL Wrocław, 14 września 2009 1 Priorytet VII "Promocja integracji społecznej" Działania: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR

Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Instrukcja wypełnienia okresowego raportu z postępu realizacji projektu FUNDUSZ STUDY TOUR Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 2a Instrukcja wypełniania załącznika nr 2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 21. Numer wniosku o płatność - naleŝy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15

Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach konkursu zamkniętego nr RPPM.06.01.02-IZ-01-22-002/15 Gdańsk, 28 października 2015 r Regionalny Program Operacyjny Ramy czasowe Aktywizacja społeczno-zawodowa

Bardziej szczegółowo