Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL"

Transkrypt

1 Ł ó d z k a A k a d e m i a PO KL Wniosek beneficjenta o płatność B02+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca

2 Dokumenty, na podstawie których tworzony jest Wniosek Beneficjenta o Płatność (WBoP) Cel składania WBoP Terminy składania WBoP Forma WBoP Terminy i warunki przekazywania środków dotacji dla Beneficjenta Szczegółowe omówienie WBoP Plan prezentacji Załączniki do WBoP: Zał. 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem Zał. 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia Formularz PEFS 2007 Weryfikacja WBoP Najczęściej popełniane błędy 2

3 Zasady finansowania PO KL Instrukcja wypełniania WBoP w ramach PO KL Generator Wniosków Płatniczych dla PO KL Dokumenty do zapoznania Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność Zasady systemu sprawozdawczości PO KL Podręcznik Użytkownika Podsystemu Monitorowania EFS dla PO KL. Instrukcja wypełniania formularza PEFS 2007 dla PO KL Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL Umowa o dofinansowanie 3

4 Wnioskowanie o kolejną transzę dofinansowania. Cel składania WBoP Rozliczenie transz dofinansowania (dotacji celowej i środków europejskich) otrzymanych przez beneficjenta oraz wkładu własnego; wykazanie postępu rzeczowego i finansowego realizowanego projektu. 4

5 Wniosek o płatność składany jest: Kiedy składać WBoP? w terminach określonych w umowie o dofinansowanie projektu wynikających z harmonogramu będącego załącznikiem do umowy; nie później niż 10 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego wniosku o płatność (w przypadku projektów partnerskich IP/IPII może wydłużyć termin składania WBoP); nie później niż 30 dni kalendarzowych od zakończenia okresu realizacji projektu w przypadku wniosku końcowego. Harmonogram to najważniejszy dokument wyznaczający okresy rozliczeniowe oraz terminy wnioskowania o transze dofinansowania. 5

6 Harmonogram płatności Jeśli w trakcie realizacji projektu Beneficjent chce zmienić harmonogram np. zmiana dotyczy okresu, w którym ma wnioskować o środki, musi zgłosić ten fakt do IP w odpowiednim terminie, czyli przed upływem okresu rozliczeniowego (w którym Beneficjent miał wnioskować o środki) w przeciwnym razie zostaną naliczone odsetki. UWAGA!!! W harmonogramie nie może być ujmowany bieżący okres rozliczeniowy. 6

7 Odsetki UWAGA! W przypadku niezłożenia WBoP na kwotę lub w terminie określonym przez beneficjenta w zaakceptowanym harmonogramie płatności od środków pozostałych do rozliczenia naliczane będą odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania środków do dnia złożenia WBoP rozliczającego dany wydatek. 7

8 Jak często składać WBoP? Zgodnie z dokumentem Zasady finansowania PO KL WBoP składany jest nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. Dokładne terminy składania WBoP zostają określone przez Beneficjenta w harmonogramie będącym załącznikiem do Umowy o dofinansowanie. 8

9 W jakiej formie składać WBoP? Wniosek Beneficjenta o płatność powinien być złożony w wersji papierowej i elektronicznej. Wersja papierowa musi być tożsama z wersją elektroniczną obie wersje muszą posiadać jednakową sumę kontrolną. Wersja elektroniczna (płyta CD/DVD): - plik xml WBoP - plik pdf PEFS wraz z hasłem 9

10 W jakiej formie składać WBoP? Wersja papierowa: - WBoP wraz z załącznikiem nr 1 Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem oraz załącznikiem nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia -Oświadczenie o zgodności projektu z PZP -Oświadczenie o wydatkach majątkowych w przypadku, gdy Beneficjent otrzymał środki majątkowe -Oświadczenie o amortyzacji jeśli jest rozliczana -Oświadczenie o braku wypłat z rachunku projektu niezwiązanych z realizowanym projektem - Pismo przewodnie (skierowane do dyrektora Departamentu: Niniejszym przedkładam WBoP za okres dot. projektu o nr realizowanego przez ) + wskazanie opiekuna projektu + dodatkowe wyjaśnienia jeżeli są niezbędne. - Oświadczenie o zastosowaniu odpowiedniego taryfikatora (w przypadku, gdy po przeprowadzonej kontroli zastosowano taryfikator korekt finansowych) 10

11 Kiedy beneficjent otrzymuje środki? Wypłata pierwszej transzy dotacji celowej jest dokonywana na podstawie umowy i załączonego do niej harmonogramu płatności, pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy. W związku z powyższym Beneficjent nie składa wniosku o płatność celem otrzymania pierwszej płatności. Płatność kolejnej transzy dotacji rozwojowej dla beneficjenta następuje w terminie wskazanym w umowie, ale nie później niż 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia WBoP. 11

12 Warunki otrzymania kolejnej transzy Beneficjent chcąc otrzymać kolejną transzę dofinansowania MUSI rozliczyć co najmniej 70% środków otrzymanych w ramach dofinansowania. Przy kolejnych płatnościach 70% rozliczenia rozpatrywane jest kumulatywnie do sumy wszystkich przekazanych transz na dzień zatwierdzenia danego WBoP. Beneficjent może złożyć wniosek rozliczający mniej niż 70% otrzymanych środków wniosek cząstkowy, ale jego zatwierdzenie nie stanowi podstawy do przekazania środków. 12

13 Procedura składania WBoP do 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego Złożenie WBoP do 20 dni roboczych weryfikacja formalnomerytoryczna Wezwanie do korekty WBoP poprawa wniosku w wyznaczonym terminie do 10 dni roboczych Zatwierdzenie WBoP do 15 dni roboczych weryfikacja formalno - merytoryczna Złożenie skorygowanego WBoP Transza dotacji 13

14 Rozliczenie końcowe projektu Beneficjent zobowiązany jest po zakończeniu realizacji projektu do złożenia końcowego WBoP i dokonania zwrotu niewykorzystanych środków. Końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie 30 dni kalendarzowych od zakończenia realizacji projektu. Do końcowego WBoP należy załączyć informacje o odsetkach zgromadzonych na koncie oraz saldo konta na dzień dokonania zwrotu oszczędności. W informacji o zatwierdzeniu końcowego WBoP, IP dokonuje rozliczenia końcowego projektu, w którym zawarte są dane z podziałem na źródła finansowania projektu dotyczące: - środków przekazanych do beneficjenta oraz wymaganego wkładu własnego, - środków rozliczonych przez beneficjenta w ramach wszystkich zatwierdzonych WBoP. IP zobowiązana jest do weryfikacji według stanu na zakończenie realizacji projektu spełnienia reguły proporcjonalności i w związku z tym stwierdzenia, czy w projekcie zrealizowano wszystkie założenia merytoryczne zapisane we wniosku o dofinansowanie. 14

15 Nowa wersja GWP Beneficjent jest zobowiązany do sporządzenia WBoP przy pomocy Generatora Wniosków Płatniczych aktualnego na dzień sporządzenia WBoP udostępnionego na stronie instytucji będącej stroną umowy 23 kwietnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca PO KL udostępniła nową wersję Generatora Wniosków Płatniczych dla PO KL obowiązującą od 21 maja 2012 r.. Wprowadzenie nowych funkcjonalności aplikacji nie wpłynie na brak kompatybilności plików przygotowanych we wcześniejszej wersji GWP. Beneficjent wypełnia wniosek zgodnie z instrukcją z pominięciem pól oznaczonych kolorem szarym. Pola szare wypełniane są przez Instytucję Pośredniczącą lub są automatycznie wypełniane przez GWP. 15

16 Podstawowe zasady We wniosku Beneficjent wykazuje wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, zarówno z dotacji w ramach EFS, jak i z wkładu własnego (niezależnie czy poniesione są ze środków unijnych czy własnych istotny jest termin poniesienia wydatku a nie refundacji!). Beneficjent będący jednostką sektora finansów publicznych zobowiązuje się do ujęcia we wniosku o płatność każdego wydatku w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia zgodnie z ustawą o finansach publicznych. 16

17 Podstawowe zasady Poruszanie się po poszczególnych częściach Generatora odbywa się z wykorzystaniem bocznego menu. Wypełnianie wniosku powinno następować zgodnie z kolejnością wskazaną w nawigacji. Aplikacja umożliwia powrót do poszczególnych części wniosku poprzez przełączanie się pomiędzy jego częściami. Wypełnianie wniosku można przerwać w dowolnym momencie i wrócić do niego w wolnej chwili. Aby nie stracić już wprowadzonych danych, należy wniosek zapisać jako plik XML na dysku lokalnym i wczytać go ponownie korzystając z przycisku Otwórz. 17

18 Generator Wniosków Płatniczych podzielony jest na części: Projekt Beneficjent Finanse Harmonogram Informacje Załączniki Postęp rzeczowy Suma kontrolna Instytucje Pośredniczące. Kolejność prac Pomoc instrukcja wypełniania WBoP w formie pomocy kontekstowej przy każdym z wypełnianych pól. Pomoc pojawia się jako krótkie komentarze przy danym punkcie. 18

19 Punkt 1 WBoP Okres, za jaki składany jest wniosek powinien być zgodny z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy o dofinansowanie projektu. Okresy poszczególnych wniosków nie powinny na siebie nachodzić. We wniosku powinny być ujęte wydatki poniesione przez Beneficjenta w rozliczanym przez niego okresie. W uzasadnionych przypadkach możliwe jest ujmowanie wydatków, które zostały zapłacone: w terminie różnym od okresu, za jaki składany jest wniosek; po okresie realizacji projektu, ale dotyczyły zobowiązań zaciągniętych w okresie jego realizacji. 19

20 Punkt 2 WBoP Pola importowane z pliku XML utworzonego w GWA 20

21 Poz. 6 numer Umowy o dofinansowanie projektu w przypadku aneksowania numer obowiązującego aneksu. Punkt 2 WBoP Poz. 7 okres realizacji projektu (zgodnie z aktualnym wnioskiem). Poz. 8 beneficjent otrzymuje dofinansowanie z góry w formie zaliczki, po czym rozlicza w kolejnych WBoP poniesione przez siebie wydatki zawsze wpisać płatność zaliczkowa. Poz.9 należy wpisać wartość wydatków rozliczanych wnioskiem, która powinna być zgodna z wartością w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) tabeli 4 w wierszu wydatki ogółem. Poz. 10 należy wpisać odpowiednią kwotę wnioskowaną zgodną z pkt 10 WBoP (pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ). 21

22 Punkt 3 WBoP Należy podać dane osób rzeczywiście sporządzających WBoP, które będą w stanie udzielić wyjaśnień w przypadku zgłoszenia uwag przez IP. 22

23 Punkt 4 WBoP Tabela obejmuje wszystkie wydatki kwalifikowalne (łącznie z wkładem własnym) poniesione w ramach projektu w danym okresie rozliczeniowym oraz narastająco od początku realizacji projektu. Uwaga! Tabela 4 jest jedynym miejscem, gdzie się wykazuje wydatki pośrednie rozliczane ryczałtem. W projektach realizowanych w latach w zadaniu Zarządzanie projektem należy wykazać koszty personelu. 23

24 Opis tabeli z punktu 4 WBoP Kolumna 1 należy wyszczególnić pełne nazwy zadań zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu (lub import z GWA). Kolumna 2 należy przedstawić dane o wydatkach, jakie powinny być poniesione zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach poszczególnych zadań oraz wkładu niepieniężnego, wydatków pośrednich i cross-financingu, kosztów personelu z zadania Zarządzanie projektem. Kolumna 3 należy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem. Kolumna 4 wydatki wykazane w złożonych i zatwierdzonych wcześniej WBoP (bez wydatków z obecnego wniosku), pomniejszone o ewentualne korekty finansowe wykazane w poprzednim WBoP. W przypadku pierwszego wniosku o płatność = 0,00. 24

25 Punkt 5 WBoP Postęp rzeczowy powinien iść w parze z postępem finansowym. Należy w kilku zdaniach opisać stan realizacji poszczególnych zadań określonych w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu, w odniesieniu do których zostały wykazane wydatki w pkt 4 WBoP. W opisie poszczególnych zadań należy podać informacje na temat działań podjętych w okresie rozliczeniowym na rzecz równości płci. Opis ten nie musi dotyczyć każdego z realizowanych w projekcie zadań, a jedynie tych w ramach których działania na rzecz równości płci zostały podjęte i zrealizowane w danym okresie rozliczeniowym. 25

26 Opis zadań merytorycznych powinien zawierać np.: - informacje na temat ilości uczestników w opisywanym zadaniu, Punkt 5 WBoP - tematyki prowadzonych zajęć i metod ich prowadzenia (np. ćwiczenia, zajęcia indywidualne), - uszczegółowienie wydatków wykazanych w Załączniku Nr 1 (co zakupiono i w jakim celu), - informacje na temat efektów podejmowanych działań (o ile już są dostępne). W sytuacji gdy zaplanowane w harmonogramie działania zostały zrealizowane, jednakże ich koszt nie został wykazany we wniosku o płatność w Załączniku nr 1, należy je opisać wskazując, kiedy koszty z nimi związane zostaną ujęte we wniosku o płatność. W zadaniu Zarządzanie projektem należy wskazać lokalizację biura projektu. 26

27 Przykład opisu postępu rzeczowego Zadanie Praca dydaktyczno edukacyjna z uczniami: Uczestnicy projektu biorą udział w 12 dodatkowych zajęciach. Uczniowie kl. IV SP X w Łodzi uczestniczą w 3 kołach przedmiotowych (matematyczne, przyrodnicze, polonistyczne) i 1 warsztacie (technicznym). Uczniowie klasy III gimnazjum Y w Łodzi uczestniczą w 4 kołach przedmiotowych (biologiczne, historyczne, fizyczne, chemiczne) i 2 warsztatach (medialne, plastyczne). Zajęcia odbywają się w szkole po zajęciach szkolnych w wyznaczone dni tygodnia. Wynajęto autobus do dowozu dzieci a do sprawowania nad nimi opieki zatrudniono 2 osoby z kwalifikacjami. Uczniowie podczas zajęć otrzymują kanapki i soki. W czerwcu 2009 r. przeprowadzono 45 godz. zajęć, w tym 30 godz. kół przedmiotów i 15 godz. warsztatów. Zajęcia odbywały się do r. Uczniowie na zajęciach w ramach projektu pracują w grupach osobowych. Poprzez twórczy udział w zajęciach uczniowie rozwijają swoje umiejętności, co przyczyni się do polepszenia wyników egzaminu zewn. (cel główny projektu). Zajęcia prowadzone są przez 10 doświadczonych nauczycieli, których zadaniem jest także uczestniczenie w zebraniach zespołu w czerwcu odbyły się 2 zebrania. W czerwcu 2009 r. przeprowadzono wśród uczniów trzeci z 4 zaplanowanych próbnych egzaminów. Zakupiono zestawy materiałów papierniczych do pracy dydaktycznej z uczniami oraz dodatkowo zestaw kompletów tonerów do drukarki i kserokopiarki w związku z przeprowadzonym w czerwcu 2009 r. próbnymi egzaminami dla wszystkich beneficjentów projektu. 27

28 Przykład opisu postępu rzeczowego Zadanie Zarządzanie projektem: W okresie sprawozdawczym zorganizowano szkolenie poświęcone równościowemu zarządzaniu projektem. Omówiono m.in. zasady rekrutacji uczestników/czek uwzględniające równość szans. Na potrzeby projektu firma szkoleniowa przedstawiła przykładowe materiały promocyjne, uwzględniające zasadę równości płci. Zadanie Utworzenie nowej grupy przedszkolnej: W okresie sprawozdawczym realizowano zajęcia dla dzieci z nowoutworzonej grupy przedszkolnej. W ramach zajęć nauczyciele wprowadzili elementy pokazujące zróżnicowanie społeczne, jednocześnie promując różnorodność jako wartość. Zabawy proponowane przedszkolakom przełamywały stereotypy nt. kobiet i mężczyzn. 28

29 Punkt 6 WBoP Tabela Uzyskany przychód w okresie objętym wnioskiem pozostaje niewypełniona, gdy projekt nie generuje przychodu tak dzieje się najczęściej. Beneficjent ma obowiązek poinformowania IP/IPII o uzyskanym przychodzie we WBoP. Zwrot uzyskanego przychodu, który nie został wcześniej zaplanowany na etapie aplikowania o dofinansowanie, dokonywany jest na koniec roku budżetowego (wraz ze zwrotem niewykorzystanej dotacji). IP/IPII może wezwać Beneficjenta do zwrotu uzyskanego przez niego przychodu w innym terminie, jeżeli stwierdzi, iż Beneficjent osiągnął przychód w znaczącej wysokości. Od uzyskanego przychodu nie są naliczane odsetki. 29

30 Punkt 7 WBoP Tabela Korekty finansowe najczęściej pozostaje pusta. Jest wypełniana przez Beneficjenta w przypadku dostrzeżenia niekwalifikowalności wydatków wykazanych w złożonych już wcześniej i rozliczonych przez IP WBoP. Każda korekta finansowa, będąca wydatkiem niekwalifikowalnym niestanowiącym nieprawidłowości, podlega zwrotowi, bez względu na jej wartość. Od kwoty korekty finansowej nie są naliczane odsetki. W tabeli nie należy umieszczać korekt wykazywanych przez komórkę kontrolną po zakończeniu czynności kontrolnych. 30

31 Korekty finansowe UWAGA! Wykazane korekty finansowe podlegają zwrotowi na rachunek IP. O kwoty te można wnioskować i ponownie je wykorzystać. 31

32 Punkt 8 WBoP 32

33 Ad. Punkt 8 WBoP Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu. Wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. W przypadku gdy dofinansowanie nie stanowi 100% wartości projektu, należy w wierszu budżet państwa wskazać odpowiednią wysokość wydatków sfinansowanych z dofinansowania. 33

34 Punkt 9 WBoP 34

35 Ad. Punkt 9 WBoP Wiersz 2 Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki, kolumna Kwota dofinansowania (PLN) łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz dofinansowania na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego, za jaki składany jest WBoP. W przypadku dokonywania korekty wniosku o płatność, należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień zakończenia okresu rozliczeniowego (pierwotnej wersji WBoP). Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie wiersza 4, tak aby kwoty w kolumnach Kwota dofinansowania (PLN) i Wkład własny (PLN) sumowały się na kwotę w kolumnie Ogółem, która jest automatycznie kopiowana z pkt 4 Postęp finansowy realizacji projektu. 35

36 Odsetki na rachunku projektu Odsetki bankowe od przekazanych Beneficjentowi transz dotacji rozwojowej stanowią jego dochód i nie są wykazywane we WBoP w projektach wyłonionych do r. Odsetki narosłe na rachunku projektu powinny być systematycznie przekazane na rachunek własny beneficjenta. Odsetki zgromadzone przez beneficjenta na rachunku projektu od środków otrzymanego dofinansowania stanowią dochód budżetu państwa i z końcem roku podlegają zwrotowi na wskazany przez właściwą IP rachunek. Powyższe nie dotyczy sytuacji, gdy zgodnie z odrębnymi ustawami odsetki stanowią dochód beneficjenta (np. w przypadku beneficjentów będących jednostkami samorządu terytorialnego). 36

37 Punkt 10 WBoP Beneficjent ma prawo do zmiany harmonogramu płatności w stosunku do harmonogramu załączonego do zawartej umowy o dofinansowanie. Instytucja Pośrednicząca ma prawo wyrazić sprzeciw wobec propozycji zaktualizowanego harmonogramu. W przypadku wniosku o płatność końcową harmonogram pozostaje niewypełniony. UWAGA!!! W harmonogramie nie może być ujmowany bieżący okres rozliczeniowy. 37

38 Przykład harmonogramu płatności 38

39 Punkt 11 i 12 WBoP 39

40 Punkt 13, 14 i 15 WBoP Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji 40

41 Załącznik nr 1 do WBoP Załącznik nr 1 zawiera zestawienie dokumentów księgowych potwierdzających poniesienie wydatków w danym okresie sprawozdawczym. Dokumenty księgowe należy pogrupować zgodnie z zadaniami wykazanymi w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu oraz na dotyczące kosztów pośrednich, jeżeli koszty te rozliczane są na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków. Wydatki w ramach każdego zadania należy podsumować. Suma wydatków kwalifikowalnych w ramach danego zadania powinna być zgodna z kwotą wskazaną w odniesieniu do danego zadania w pkt 4 wniosku. Nie należy wykazywać kwot ujemnych (np. korekt faktur). W przypadku gdy wydatek został poniesiony w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie w tym samym okresie został skorygowany powinna zostać wskazana poprawna wartość kwoty kwalifikowalnej, tj. z uwzględnieniem korekty. W pozostałych przypadkach, tj. gdy korekta wartości wydatku kwalifikowalnego odnosi się do wydatków ujętych we wcześniej złożonych WBoP, powinna ona zostać ujęta w pkt 7 wniosku Korekty finansowe. 41

42 Załącznik nr 1 do WBoP 42

43 Kolumna 1 numer dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków lub wniesienie wkładu niepieniężnego/amortyzacji. Kolumna 2 numer księgowy lub ewidencyjny, nadany przez osobę prowadzącą ewidencję księgową lub księgi rachunkowe. Kolumna 3 data wystawienia dokumentu. Załącznik nr 1 do WBoP Kolumna 4 data zapłaty uregulowania płatności wynikającej z przedstawionego dokumentu księgowego. W przypadku wkładu niepieniężnego pole nie jest wypełniane. Należy wskazać wszystkie daty zapłaty danego dokumentu (jeśli zapłata nastąpiła w kilku terminach) np. data wypłaty wynagrodzenia netto, data zapłaty składek ZUS, data przekazania zaliczki na podatek dochodowy, itd. Daty zapłaty muszą być zgodne z datami widniejącymi na dowodach zapłaty np. wyciągach bankowych a nie z datami refundacji. 43

44 Załącznik nr 1 do WBoP Kolumna 5 nazwa towaru lub usługi jeżeli wydatki dotyczą jednego rodzaju asortymentu, stanowią wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objęte są identyczna stawką VAT, możliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania wszystkich pozycji z dokumentu księgowego. W przypadku rozliczania list płac należy wskazać: - imię i nazwisko osoby, której dotyczy wypłata wynagrodzenia, - jej funkcję w projekcie (zgodnie ze szczegółowym budżetem projektu wskazanym we wniosku o dofinansowanie np. asystent ds. monitoringu, księgowy, koordynator), - miesiąc, którego dotyczą koszty związane z wypłatą wynagrodzenia netto, - informację, czy kwota kwalifikowalna stanowi np. kwotę wynagrodzenia brutto. W przypadku rozliczania umów cywilnoprawnych należy wstawić nr umowy, imię i nazwisko usługobiorcy i nazwę wykonywanej usługi oraz miesiąc, którego dotyczy dany wydatek. W przypadku zlecanie usługi należy wskazać nazwę zleconej usługi oraz okres jej wykonania, chyba że wynika to z opisu realizacji projektu. W przypadku wydatków na promocję (np. ogłoszenie prasowe, emisja reklamy w TV) należy wskazać ilość, gdzie i kiedy zostały wyemitowane materiały (chyba, że zawarto te informacje w opisie działań). 44

45 Załącznik nr 1 do WBoP Kolumna 6 należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy cross-financingu (T/N). Kolumna 7 należy zaznaczyć, czy wydatek dotyczy zadania zleconego (T/N). Kolumna 8 kwota dokumentu brutto, zgodnie z dokumentem księgowym. Kolumna 9 kwota dokumentu netto (różnica pomiędzy wartościami w kolumnie 8 i 9 może wynikać wyłącznie z podatku VAT). Jeśli do różnych zadań w ramach projektu zakupiono materiały na jedną fakturę, faktura ta wykazywana jest przy każdym z zadań, których dotyczy, a kwota brutto i netto w każdej pozycji jest taka sama. Kolumna 10 kwota wydatków kwalifikowalnych odnoszących się do wydatków wykazanych w kolumnie 8. Kolumna 11 kwota VAT uwzględniona w kwocie wskazanej w kolumnie 10, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny. W przeciwnym razie należy wpisać 0. Kolumna 12 należy wskazać źródło finansowania wydatku ( BP = budżet państwa). 45

46 Przykład 1: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie zatrudniono do zadania Zarządzanie projektem" na umowę o pracę pana Jana Kowalskiego koordynatora projektu. Na liście płac nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 46

47 Przykład 2: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie zatrudniono do zadania Zarządzanie projektem" na umowę o pracę pana Jana Kowalskiego koordynatora projektu. Na liście płac uwzględniono składki ZUS pracodawcy. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 47

48 Przykład 3: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie zatrudniono do zadania Szkolenie z modułu A" na umowę zlecenie pana Jana Kowalskiego trenera będącego pracownikiem beneficjenta. Na rachunku do umowy zlecenia nie uwzględniono składek ZUS pracodawcy. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 48

49 Przykład 4: Załącznik nr 1 do WBoP W projekcie do realizacji zadania Szkolenie z modułu A" zamówiono usługę u firmy szkoleniowej, która nie jest zobowiązana do wystawienia faktury VAT. Przykład przedstawia rozliczenie usługi wykonanej styczniu 2009 r. W tabeli Załącznika nr 1 pojawiła się kol. 7 Zadania zlecone!!! 49

50 Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia tabela 1 Załącznik nr 2 od r. jest integralną częścią WBoP wypełnianego w ramach GWP i ma na celu: - monitorowanie przepływu uczestników projektu w wieku od 12 roku życia lub tych, którzy rozpoczęli edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym. - monitorowanie stopnia realizacji wskaźników rzeczowych założonych we wniosku o dofinansowanie, na realizację których projektodawca otrzymał dofinansowanie w ramach PO KL. Pomiar wskaźników jest dokonywany z chwilą rozpoczęcia udziału w projekcie jego uczestników, tj. z chwilą podpisania przez każdego z nich deklaracji uczestnictwa (wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych). Podpisanie deklaracji uczestnictwa jest warunkiem uznania kwalifikowalności wydatków poniesionych w związku z udziałem danej osoby w projekcie. Zalecane jest, aby podpisanie deklaracji miało miejsce w dniu rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia. Jeżeli uczestnik podpisze deklarację, ale nie dojdzie do rozpoczęcia udziału w pierwszej formie wsparcia i nie zostaną poniesione wydatki w związku z jego uczestnictwem w projekcie, dane na temat takiego uczestnika nie będą wykazywane. Osoba może rozpocząć udział w projekcie tylko raz w trakcie całego okresu jego realizacji. 50

51 Przepływ uczestników projektu Załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia tabela 1 M mężczyźni, K kobiety Mr wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu na koniec tego okresu) Mp wartość wskaźnika osiągnięta od początku realizacji projektu 51

52 Załącznik nr 2 tabela 2 Określenie statusu na rynku pracy osób, które rozpoczęły udział w projekcie Jedna osoba może być wykazywana tylko w ramach jednej z kategorii głównych. W przypadku, gdy nie ma możliwości przypisania uczestnika do zdefiniowanej podkategorii, należy wykazać go w ramach kategorii głównej. Bezrobotni + Osoby nieaktywne zawodowo + Zatrudnieni OGÓŁEM 52

53 Załącznik nr 2 tabela 3 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie, znajdujące się w dwóch grupach wiekowych: i lata 53

54 Załącznik nr 2 tabela 4 Osoby, które rozpoczęły udział w projekcie ze względu na wykształcenie 54

55 Załącznik nr 2 tabela 5 Liczba przedsiębiorstw, które przystąpiły do udziału w projekcie 55

56 Załącznik nr 2 tabela 6 Wartość udzielonej i wypłaconej pomocy publicznej oraz pomocy de minimis na rzecz mikro, mały i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w ramach projektu 56

57 Osiągnięte wartości wskaźników Załącznik nr 2 tabela 7 57

58 Załącznik nr 2 tabela 8 Informacja o wykonaniu wskaźnika efektywności zatrudnieniowej 58

59 Uwagi do załącznika nr 2 Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego załącznik nr 2 Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia musi być załączony do wszystkich typów projektów. W przypadku projektów o charakterze badawczym oraz informacyjno promocyjnym wypełnić należy tylko tabelę 7. W przypadku tabeli 7 Osiągnięte wartości wskaźników należy podać takie wartości wskaźników, które zostały podane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie projektu. Wypełnienie tabeli 7 jest więc konieczne, bowiem podane wartości we wnioskach o płatność umożliwią weryfikację dynamiki wskaźników danego projektu. 59

60 Informacja o uczestnikach projektu PEFS 2007 Formularz PEFS 2007 Umowa o dofinansowanie projektu zobowiązuje beneficjenta do przekazania w formie elektronicznej wraz z wnioskiem o płatność informacji o wszystkich uczestnikach projektu. Niezłożenie powyższego dokumentu może skutkować odrzuceniem WBoP na etapie oceny formalnej. Formularz PEFS 2007 powinien zostać dostarczony do IP na płycie CD/DVD osobiście lub przesłany pocztą tradycyjną za potwierdzeniem odbioru. Przekazywane dane powinny zostać zabezpieczone hasłem. Formularz PEFS 2007 nie może być dostarczony na tej samej płycie co WBoP. Jeżeli formularz PEFS 2007 przesyłany jest pocztą, należy oddzielnie przesłać formularz i oddzielnie hasło. Niedopuszczalne jest przesyłanie Formularza PEFS 2007 z danymi pocztą elektroniczną. 60

61 Formularz PEFS 2007 Formularz PEFS 2007 zawiera dane osób, bądź instytucji, które rozpoczęły, kontynuują, zakończyły, czy też przerwały udział we wsparciu od początku realizacji projektu. Jest to zasadnicza zmiana! wcześniejsza instrukcja zakładała, że Formularz PEFS 2007 zawiera dane tylko o uczestnikach, którzy zakończyli udział w projekcie. Zgodnie z aktualną instrukcją uczestnik projektu zostaje zarejestrowany w Formularzu PEFS 2007 z chwilą przystąpienia do projektu. Dane zawarte w formularzu PEFS powinny być zgodne z informacjami zawartymi w Załączniku nr 2 do WBoP. 61

62 Formularz PEFS 2007 Dane osobowe nie są zbierane w projektach o charakterze badawczym i informacyjno-promocyjnym, tj. np. dane uczestników konferencji/seminariów nie będą zbierane w bazie PEFS W systemie PEFS 2007 są zbierane dane osób, które ukończyły 12 rok życia lub tych, które rozpoczęły edukację przynajmniej na poziomie gimnazjalnym. W ramach Formularza będą również zbierane dane liczbowe dotyczące liczby dzieci w wieku przedszkolnym (od 3 do 5 lat), które zostały objęte wsparciem w ramach PO KL, w tym przypadku jednak nie będą zbierane dane osobowe. 62

63 Weryfikacja WBoP Każda weryfikacja WBoP przeprowadzona jest zgodnie z zasadą dwóch par oczu i zostaje udokumentowana w formie listy kontrolnej. Gdy zostaną stwierdzone błędy we wniosku o płatność Instytucja Pośrednicząca może dokonać uzupełnienia lub poprawienia wniosku, o czym informuje Beneficjenta lub wzywa go do poprawienia lub uzupełnienia wniosku lub złożenia dodatkowych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. UWAGA!!! Nie można poprawiać ani uzupełniać: - zestawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki z wyjątkiem oczywistych omyłek pisarskich i omyłek rachunkowych - załączonych kserokopii dokumentów potwierdzających poniesione wydatki. 63

64 Terminy weryfikacji WBoP Instytucja Pośrednicząca dokonuje weryfikacji formalno-rachunkowej oraz merytorycznej wniosku o płatność w terminie do 20 dni roboczych od daty jego otrzymania. UWAGA!!! W przypadku gdy w ramach projektu dokonywana jest kontrola i złożony został końcowy wniosek o płatność lub IP/IPII zleciła kontrolę doraźną w związku ze złożonym wnioskiem o płatność, termin weryfikacji ulega wstrzymaniu do dnia przekazania do instytucji weryfikującej wniosek o wykonaniu/zaniechaniu wykonania przez Beneficjenta zaleceń pokontrolnych. 64

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność

Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota Pkt 2_(10) należy wpisać kwotę zgodną z pkt 10 wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych

TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych TYTUŁ PREZENTACJI Wniosek beneficjenta o płatnośd w Generatorze Wniosków Płatniczych KATOWICE, 7 września 2012r. Importujemy wniosek aplikacyjny do Generatora Wniosków Płatniczych. W przypadku jednostek

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

Procedury, rekomendacje

Procedury, rekomendacje Podręcznik dobrych praktyk i procedur wdrażania w Dzielnicach m.st. Warszawy projektów nieinwestycyjnych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe

Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Wybrane zagadnienia z zakresu finansowania projektów w ramach PO KL oraz kwestie problemowe Toruń, styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym

Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym Dokumentacja naboru projektów urzędów pracy w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII Rozwój rynku pracy Działanie

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia

Zmiana uwarunkowana jest ogłoszeniem w Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 Obwieszczenia KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8)

KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) KONSULTACJE ZEWNĘTRZNE ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (wersja 8) Lp. Podmiot zgłaszający 1 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL

Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL Jak sprawnie wdrażać projekt i rozliczyć dotację w ramach Działania 2.3 schemat A SPO RZL poradnik Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości WYDANIE II Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich

Bardziej szczegółowo

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura prowadzenia kontroli krzyżowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2013 SPIS TREŚCI: 1. Podstawa prawna prowadzenia kontroli krzyżowych programu... 3 2. Cel kontroli krzyżowej

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-16-01/2012 P/12/064 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/12/064 Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2. 1. Błędy we wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 8.1 oraz 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają w szczególności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo