Zasady sporządzania wniosku o płatność

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady sporządzania wniosku o płatność"

Transkrypt

1 2013 Zasady sporządzania wniosku o płatność Działanie 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych ` o znaczeniu ponadregionalnym Agnieszka Olisko Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Warszawa, 23 października 2013 r.

2 Podstawy prawne i dokumenty programowe - Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, (Rozporządzenie), - Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych), - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U nr 157 poz. 1240), - Umowa o dofinansowanie realizacji projektu, - Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , - Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3 Zasady sporządzania wniosku o płatność Zasady składania wniosków o płatność Terminy i częstotliwość składania wniosków o płatność Ogólne zasady systemu zaliczkowego Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia Wypełnianie wniosku w generatorze wniosku o płatność Załączniki do wniosku o płatność

4 PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Wczesna faza rozwoju powiązania kooperacyjnego Faza rozwoju powiązania kooperacyjnego 23 projekty 32 projekty

5 PO IG 5.1 Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym Nabór wniosków do działania: Nabór wniosków do działania: 2012 Harmonogram rzeczowofinansowy w podziale na etapy realizacji projektu 27 umów o dofinansowanie WARIANT 1 Harmonogram rzeczowofinansowy bezetapowy 28 umów o dofinansowanie WARIANT 2

6 Zasady składania wniosków o płatność Forma wniosku Wniosek o płatność jest składany w formie papierowej oraz elektronicznej RODZAJE PŁATNOŚCI WNIOSEK O ZALICZKĘ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ POŚREDNIĄ - wniosek refundacyjny - wniosek rozliczający otrzymaną zaliczkę - możliwość wnioskowania o kolejną zaliczkę - wniosek mieszany (rozliczenie zaliczki + refundacja) WNIOSEK O PŁATNOŚĆ KOŃCOWĄ

7 Terminy i częstotliwość składania wniosków o płatność Wariant 1 (Nabory ) Wariant 2 (Nabór 2012) Wniosek o I płatność zaliczkową Wniosek o płatność pośrednią po podpisaniu umowy o dofinansowanie i złożeniu zabezpieczenia realizacji umowy, zgodnie z terminem rozpoczęcia realizacji projektu. Maksymalnie 30% kwoty dofinansowania ( 4); 30 dni od zakończenia etapu; Konieczność każdorazowego rozliczenia 70% łącznej kwoty otrzymanej zaliczki ( 4); IW pomniejsza wnioskowaną zaliczkę o nierozliczone środki ( 4); co najmniej dwa wnioski o płatność rozliczające poniesione wydatki (z wyłączeniem pierwszego wniosku o płatność zaliczkową) do 31 października roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią projekty rozpoczynające się w III kwartale (jeden wniosek rozliczający) ( 6); Przekazanie kolejnej transzy zaliczki następuje pod warunkiem rozliczenia 70 % łącznej kwoty przekazanych wcześniej transz zaliczki. IW pomniejsza wnioskowaną kwotę o nierozliczone środki ( 6). Konieczność rozliczenia 70 % otrzymanej zaliczki do 10 stycznia następnego roku ( 6);

8 Terminy i częstotliwość składania wniosków o płatność Wariant 1 (Nabory ) Wariant 2 (Nabór 2012) Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej Wniosek o płatność końcową do 10 stycznia następnego roku ( 6); najpóźniej w dniu zakończenia realizacji projektu ( 1); Minimum 5% dofinansowania. Jednostki Sektora Finansów Publicznych W przypadku gdy beneficjentem jest JSFP, każdy wydatek kwalifikowany powinien zostać ujęty we wniosku o płatność w terminie do 3 miesięcy od dnia jego poniesienia. ( 6).

9 Ogólne zasady systemu zaliczkowego W przypadku wyboru przez Beneficjenta wypłaty dofinansowania w formie zaliczki, Beneficjent jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących trybu wydatkowania, rozliczania i zwrotu środków dotacji celowej niewykorzystanych w danym roku budżetowym. Rachunek bankowy Obowiązek prowadzenia oddzielnego rachunku wyłącznie do obsługi środków zaliczkowych; Przesyłanie historii rachunku zaliczkowego wraz z wnioskiem o płatność; Odsetki bankowe - są wykazywane we wniosku o płatność i pomniejszają kwotę kolejnych płatności; Ponoszenie wydatków w kwotach odpowiadających dofinansowaniu; Rozliczanie środków pochodzących z zaliczki Wykazanie we wniosku o płatność poniesionych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (we wskazanym terminie); Zwrot zaliczki we wskazanym terminie. W przypadku braku rozliczenia zaliczki na kwotę lub w terminie od środków pozostających do rozliczenia nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia przekazania środków do dnia złożenia kolejnego wniosku o płatność lub do dnia zwrotu środków!!! ( 6)

10 Ogólne zasady systemu zaliczkowego Zwrot dotacji celowej do 10 stycznia następnego roku ( 6); 15% środków pozostałych na rachunku zaliczkowym wg stanu na dzień 31 grudnia danego roku.

11 W jaki sposób rozliczyć 70% otrzymanej zaliczki? Poziom rozliczenia zaliczki stosunek łącznej kwoty rozliczonej zaliczki do sumy wypłaconych transz zaliczki. Rozliczenie zaliczki w terminie oznacza złożenie wniosku rozliczającego wydatki lub zwrot zaliczki w terminie wskazanym w umowie o dofinansowanie. PRZYKŁAD 1: Brak rozliczenia 70%! PARP wypłaciła I transzę zaliczki: ,00 zł Złożono wniosek o płatność w terminie, wydatki kwalifikowane: ,00 zł Intensywność dofinansowania: 69% Rozliczenie zaliczki: ,00 zł, tj. 69% Brak rozliczenia 70% otrzymanej zaliczki, brakująca kwota ,00 zł Złożono kolejny wniosek (po terminie) na brakującą kwotę ,00 zł. W związku z brakiem rozliczenia 70% w wymaganym terminie od kwoty ,00 zł naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od daty wypłaty zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność.

12 W jaki sposób rozliczyć 70% otrzymanej zaliczki? PRZYKŁAD 2: Prawidłowe rozliczenie 70% otrzymanej zaliczki! PARP wypłaciła I transzę zaliczki: ,00 zł Złożono wniosek o płatność w terminie, wydatki kwalifikowane: ,00 zł; Intensywność dofinansowania: 69% Rozliczenie zaliczki: ,00 zł, tj. 82,80% PARP wypłaciła II transzę zaliczki: ,00 zł Złożono kolejny wniosek w terminie, wydatki kwalifikowane ,00 zł, Intensywność dofinansowania: 80% Rozliczenie zaliczki: ,00 zł; Poziom rozliczenia zaliczki stosunek łącznej kwoty rozliczonej zaliczki do sumy wypłaconych transz zaliczki. =( , ,00)/( , ,00)x100%= =73,40% Właściwy poziom rozliczenia zaliczki, beneficjent może otrzymać kolejną zaliczkę.

13 W jaki sposób rozliczyć 70% otrzymanej zaliczki? PRZYKŁAD 3: Brak rozliczenia 70%! PARP wypłaciła I transzę zaliczki: ,00 zł Złożono wniosek o płatność 1 dzień po terminie, wydatki kwalifikowane: ,00 zł; Intensywność dofinansowania: 100% Poziom rozliczenia zaliczki: 0% W związku z brakiem rozliczenia 70% otrzymanej zaliczki w wymaganym terminie od kwoty ,00 zł naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od daty wypłaty zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność; UWAGA: Datą złożenia wniosku o płatność (rozliczenia zaliczki) jest data wpływu wniosku do PARP ( 16).

14 W jaki sposób rozliczyć 70% otrzymanej zaliczki? PRZYKŁAD 4: Brak rozliczenia 70%! PARP wypłaciła I transzę zaliczki: ,00 zł Złożono wniosek o płatność w terminie, wydatki kwalifikowane: ,00 zł Intensywność dofinansowania: 100% Rozliczenie zaliczki: ,00 zł, tj. 70%? PARP stwierdziła niekwalifikowalność wydatku: 5 000,00 zł Rozliczenie zaliczki: ,00 zł, tj. 69,5%? Brak rozliczenia 70% otrzymanej zaliczki, brakująca kwota 5 000,00 zł W związku z brakiem rozliczenia 70% w wymaganym terminie od kwoty 5000,00 zł naliczane są odsetki jak dla zaległości podatkowych liczone od daty wypłaty zaliczki do dnia złożenia wniosku o płatność.

15 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia Finansowanie wydatku w projekcie WYDATKI CAŁKOWITE WYDATKI KWALIFIKOWANE WYDATKI NIEKWALIFIKOWAN E np: VAT DOFINANSOWANIE WKŁAD WŁASNY WKŁAD WŁASNY EFRR 85% BP 15% WKŁAD WŁASNY WKŁAD WŁASNY

16 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia WCZESNA FAZA Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej i pomocy de minimis przy korzystaniu podczas realizacji Projektu ze środków stanowiących pomoc publiczną i pomoc de minimis. Wariant 1 (Nabory ) Kategorie wydatków Załączane dokumenty Intensywność wsparcia limity Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Doradztwo Kopie dokumentów księgowych Potwierdzenie zapłaty Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru 70% maks. 30% łącznych wydatków kwalifikowanych 70% Wyjątek stanowi wydatek doradztwo - przygotowanie dokumentacji technicznej 80%. Nie należy uśredniać intensywności w kategorii doradztwo. nie dotyczy

17 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia WCZESNA FAZA Wariant 1 (Nabory ) Kategorie wydatków Załączane dokumenty Intensywność wsparcia limity Koszty osobowo - administracyjne Szkolenia Zestawienie dokumentów Wyjątek wydatek na zabezpieczenie realizacji umowy wymaga załączenia dokumentów; Wymaga załączenia dokumentów Wyjątek szkolenia specjalistyczne zestawienie dokumentów 70% maks. 10% łącznych wydatków kwalifikowanych 70% Maks. 10% sumy wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze i koszty osobowoadministracyjne

18 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia WCZESNA FAZA Wariant 2 (Nabór 2012) W poniższy sposób dokumentowane są wydatki w ramach I wniosku rozliczającego poniesione wydatki. Od drugiego wniosku rozliczającego wydatki beneficjent przedstawia jedynie zestawienie dokumentów wraz z oświadczeniem zgodności ze stanem faktycznym. Kategorie wydatków Załączane dokumenty Intensywność wsparcia limity Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Doradztwo Kopie dokumentów księgowych Potwierdzenie zapłaty Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru 70% maks. 30% łącznych wydatków kwalifikowanych 70% Wyjątek stanowi wydatek doradztwo - przygotowanie dokumentacji technicznej 80%. Nie należy uśredniać intensywności w kategorii doradztwo. nie dotyczy

19 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia WCZESNA FAZA Wariant 2 (Nabór 2012) Kategorie wydatków Załączane dokumenty Intensywność wsparcia limity Koszty osobowo - administracyjne Szkolenia Zestawienie dokumentów Wyjątek wydatek na zabezpieczenie realizacji umowy wymaga załączenia dokumentów; Wymaga załączenia dokumentów Wyjątek szkolenia specjalistyczne zestawienie dokumentów 70% maks. 10% łącznych wydatków kwalifikowanych 70% Maks. 10% sumy wydatków na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze i koszty osobowoadministracyjne

20 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Beneficjent zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących poziomów intensywności pomocy publicznej przy korzystaniu podczas realizacji Projektu ze środków stanowiących pomoc publiczną. Wariant 1 (Nabory ) Kategorie wydatków Załączane dokumenty Intensywność wsparcia limity Koszty osobowoadministracyjne Zestawienie dokumentów; Wyjątek wydatek na zabezpieczenie realizacji umowy wymaga załączenia dokumentów; 50% Maks. 10% łącznych wydatków kwalifikowanych Szkolenia Wymaga załączenia dokumentów; Wyjątek szkolenia specjalistyczne zestawienie dokumentów; Dodatkowe zestawienia potwierdzające intensywność dofinansowania; Mikro, mały 45% +10%; Średni - 35% + 10%; Inny niż MŚP 25% +10% Maks. 10% sumy wydatków kwalifikowanych na inwestycje, B+R, koszty osob-adm., doradztwo, współpraca międzynarodowa.

21 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Wariant 1 (Nabory ) Kategorie wydatków Inwestycje Załączane dokumenty Intensywność wsparcia Limity % Kopie dokumentów księgowych Potwierdzenie zapłaty Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru Umowy leasingu; Dodatkowo dokumenty dotyczące nabycia własności gruntów (lub wieczystego użytkowania gruntów, nabycia własności budynku lub budowli, zakupu używanego środka trwałego Dokumentacja oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy); 100% Suma wydatków na zakup budynku lub budowli, roboty i materiały budowlane oraz leasing gruntów budynków i budowli maks. 40% łącznych wydatków kwalifikowanych

22 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Wariant 1 (Nabory ) Kategorie wydatków Badania przemysłowe i prace rozwojowe - W tym badania przemysłowe - W tym prace rozwojowe Załączane dokumenty Intensywność wsparcia Limity % Kopie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty; Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru; Dodatkowo dokumenty potwierdzające zwiększenie intensywności dofinansowania o 15%. Maks. 80% Wyjściowe 50% Mikro, mały +20% Średni + 10% + dodatkowe 15% za spełnienie dodatkowych warunków Wyjściowe 25% Mikro, mały +20% Średni + 10% + dodatkowe 15% za spełnienie dodatkowych warunków Nie dotyczy

23 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Wariant 1 (Nabory ) Kategorie wydatków Doradztwo Załączane dokumenty Intensywność wsparcia Limity % Kopie dokumentów księgowych Potwierdzenie zapłaty 50% Nie dotyczy Współpraca międzynarodowa Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru 50% Nie dotyczy

24 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU W poniższy sposób dokumentowane są wydatki w ramach I wniosku rozliczającego poniesione wydatku. Od drugiego wniosku rozliczającego wydatki beneficjent przedstawia jedynie zestawienie dokumentów wraz z oświadczeniem zgodności ze stanem faktycznym. Wariant 2 (Nabór 2012) Kategorie wydatków Załączane dokumenty Intensywność wsparcia limity Koszty osobowoadministracyjne Zestawienie dokumentów; Wyjątek wydatek na zabezpieczenie realizacji umowy wymaga załączenia dokumentów; 50% Maks. 10% łącznych wydatków kwalifikowanych Szkolenia Wymaga załączenia dokumentów; Wyjątek szkolenia specjalistyczne zestawienie dokumentów; Dodatkowe zestawienia potwierdzające intensywność dofinansowania; Mikro, mały 45% +10%; Średni - 35% + 10%; Inny niż MŚP 25% +10% Maks. 10% sumy wydatków kwalifikowanych na inwestycje, B+R, koszty osob-adm., doradztwo, współpraca międzynarodowa.

25 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Wariant 2 (Nabór 2012) Kategorie wydatków Inwestycje Załączane dokumenty Intensywność wsparcia Limity % Kopie dokumentów księgowych Potwierdzenie zapłaty Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru Umowy leasingu; Dodatkowo dokumenty dotyczące nabycia własności gruntów (lub wieczystego użytkowania gruntów, nabycia własności budynku lub budowli, zakupu używanego środka trwałego Dokumentacja oddziaływania na środowisko (jeśli dotyczy); 100% Suma wydatków na zakup budynku lub budowli, roboty i materiały budowlane oraz leasing gruntów budynków i budowli maks. 40% łącznych wydatków kwalifikowanych

26 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Wariant 2 (Nabór 2012) Kategorie wydatków Badania przemysłowe i prace rozwojowe - W tym badania przemysłowe - W tym prace rozwojowe Załączane dokumenty Intensywność wsparcia Limity % Kopie dokumentów księgowych; Potwierdzenie zapłaty; Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru; Dodatkowo dokumenty potwierdzające zwiększenie intensywności dofinansowania o 15%. Maks. 80% Wyjściowe 50% Mikro, mały +20% Średni + 10% + dodatkowe 15% za spełnienie dodatkowych warunków Wyjściowe 25% Mikro, mały +20% Średni + 10%; + dodatkowe 15% za spełnienie dodatkowych warunków Nie dotyczy

27 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU Wariant 1 (Nabór 2012) Kategorie wydatków Doradztwo Załączane dokumenty Intensywność wsparcia Limity % Kopie dokumentów księgowych Potwierdzenie zapłaty 50% Nie dotyczy Współpraca międzynarodowa Dokumenty potwierdzające zgodność realizacji projektu z warunkami umowy, protokoły odbioru 50% Nie dotyczy

28 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU: SZKOLENIA -Konieczność przedstawienia dodatkowego zestawienia uwzględniającego statusy przedsiębiorstw, których pracownicy brali udział w szkoleniu (na podstawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych). -Przykład w załączeniu:

29 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU: BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE - Intensywność dofinasowania badań przemysłowych wynosi 50%; - Intensywność dofinansowania prac rozwojowych wynosi 25%; - Intensywność podwyższa się w przypadku średniego przedsiębiorcy o 10% oraz małego i mikroprzedsiębiorcy o 20%; - Dodatkowo podwyższa się intensywność o 15% ale nie więcej niż do 80% jeżeli spełniony jest jeden z trzech wskazanych w Rozporządzeniu warunków. Konieczność przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie jednego ze wskazanych warunków: 1) Realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywna współpracę co najmniej między dwoma niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorcami będącymi członkami powiązania kooperacyjnego, z wyłączeniem podwykonawstwa oraz są spełnione następujące warunki: a) Żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem wspólnie realizowanych badań przemysłowych lub prac rozwojowych, b) Realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje współpracę co najmniej z jednym mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą lub jest realizowana co najmniej w dwóch państwach członkowskich UE;

30 Rozliczanie wydatków zgodnie z intensywnością wsparcia FAZA ROZWOJU: BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE 2) Realizacja badań przemysłowych lub prac rozwojowych obejmuje efektywną współpracę między przedsiębiorcą i organizacją badawczą, będącymi członkami powiązania kooperacyjnego, z wyłączeniem podwykonawstwa, oraz są spełnione następujące warunki: a) Organizacja badawcza ponosi co najmniej 10% wydatków kwalifikujących się objęcia wsparciem w zakresie badań przemysłowych lub prac rozwojowych, b) Organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych w zakresie w jakim pochodzą one z prowadzonych przez tę organizację badań; 3) Wyniki badań są szeroko rozpowszechniane: a) Na konferencjach naukowych i technicznych lub b) Przez publikacje w czasopismach naukowych, technicznych lub bazach danych zapewniających swobodny dostęp do surowych danych badawczych, lub c) Za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania o otwartym kodzie źródłowym.

31 Wypełnianie wniosku w generatorze wniosku o płatność

32 Wypełnianie wniosku w generatorze wniosku o płatność Forma wniosku Wniosek o płatność jest składany w formie papierowej oraz elektronicznej > POIG > Działanie 5.1 > Generator wniosku o płatność lub Instrukcja wypełniania wniosku o płatność > generator wniosku o płatność > zakładka Pomoc.

33 Wypełnianie wniosku w generatorze wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy: - Suma kontrolna nie jest zgodna na wszystkich stronach wydruku wniosku z wersją xml; - Na wniosku pojawił się zapis wydruk próbny ; - Nazwa beneficjenta (pkt 2) i tytuł projektu (pkt 5) jest niezgodna z wnioskiem o dofinansowanie; - Nieaktualny nr umowy o dofinansowanie we wniosku o płatność wpisujemy nr umowy uwzględniający zawarte aneksy do umowy ; - Zaznaczono niewłaściwy nr rachunku bankowego (pkt 2); - Wnioskowana kwota dofinansowania jest niezgodna z harmonogramem płatności i nie wynika z bieżących rozliczeń (pkt 10); - Wybrano niewłaściwy rodzaj płatności (pkt 8) zaliczkowa zamiast pośrednia;

34 Wypełnianie wniosku w generatorze wniosku o płatność Najczęściej popełniane błędy: - W zestawieniu dokumentów księgowych (pkt 11) w kolumnie kwota wydatków kwalifikowanych wskazano kwotę dofinansowania; - W zestawieniu dokumentów księgowych (pkt 11) po rozszerzeniu wydatku za pomocą + występują błędy rachunkowe. Po zsumowaniu kwot wydatków kwalifikowanych w kolumnie pozycje oraz kategorie wyniki są rozbieżne i nie zgadzają się z sumą wydatków kwalifikowanych objętych wnioskiem (w pkt 9). - Brak podpisanego wydruku rozszerzonego zestawienia dokumentów; - Brak sprawdzenia poprawności wpisanych informacji.

35 Załączniki do wniosku o płatność WNIOSEK O PŁATNOŚĆ - wersja papierowa wydruk pdf, wydruk szczegółowego zestawienia dokumentów księgowych; - wersja elektroniczna plik xml, pdf zgody z wydrukiem, szczegółowe zestawienie dokumentów księgowych (wraz z dodaniem kolumny dotyczącej intensywności wsparcia oraz kolumny z kwotą dofinansowania). ZAŁĄCZNIKI: - kopie dokumentów wymaganych umową; - historia rachunku zaliczkowego; - oświadczenie o braku powiązań z wykonawcami usług (1 z 2 wariantów); - Harmonogram płatności - Aktualizacja w porozumieniu z opiekunem projektu do 10% w stosunku do założeń wynikających z poprzedniej aktualizacji lub informację o braku zmian w Harmonogramie płatności. Dodatkowe informacje - FAZA ROZWOJU - harmonogram inwestycji w podziale na kwartały co najmniej kwartalnie, mailowo.

36 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ AGNIESZKA OLISKO Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru

Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur zaliczkowych (wykazywanych we wnioskach o płatność) oraz protokołów odbioru Poradnik Beneficjenta w zakresie prawidłowego rozliczenia zaliczki oraz aktualizacji harmonogramów rzeczowo finansowych część 3b (plan finansowy / harmonogram Płatności) Uwagi ogólne: WAŻNE dotyczące faktur

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki.

niniejszych zasad, Instytucja Zarządzająca LRPO ma prawo odebrać Beneficjentowi możliwość korzystania z zaliczki. Zasady udzielania dofinansowania w formie zaliczki na projekty współfinansowane w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Poniższe Zasady dotyczą wszystkich Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 ZASADY ROZLICZANIA WYDATKÓW Beneficjent, po spełnieniu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG

Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG 2009 Izabela Wójtowicz Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Działanie 1.4-4.1 POIG Warszawa, 4 marca 2009 r. Plan prezentacji System instytucjonalny Podstawowe zasady ubiegania

Bardziej szczegółowo

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9.

8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla projektów realizowanych w ramach działania 9. Załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej MRPO dotyczących zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków 8.3 Wytyczne IZ dot. zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków dla

Bardziej szczegółowo

Zastąpiono zapisem o następującej treści:

Zastąpiono zapisem o następującej treści: Rejestr zmian wprowadzonych Uchwałą Zarządu Województwa Świętokrzyskiego nr 1049/12 z dnia 18 kwietnia 2012 roku do wzoru umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok

Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata Kielce 31 marzec 2016 rok Finansowanie i rozliczanie projektów współfinansowanych w ramach RPO WŚ na lata 2014-2020 Kielce 31 marzec 2016 rok 1 Środki na realizację projektu (poza projektami pozakonkursowymi) są wypłacane jako

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE

ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE ANEKS Nr... DO UMOWY O DOFINANSOWANIE Nr realizowanego w ramach działania 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013

ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 ZASADY ROZLICZANIA I POŚWIADCZANIA PONIESIONYCH WYDATKÓW DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH MRPO 2007-2013 Departament Funduszy Europejskich Kraków, wrzesień 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ

ZASADY SPORZĄDZANIA HARMONOGRAMU SKŁADANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa VIII: Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działanie 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO

ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ. 01 Departament WdraŜania RPO ZASADY SKŁADANIA I ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ 01 Departament WdraŜania RPO Podstawa prawna: Wzór wniosku Beneficjenta o płatność (zakres minimalny) z rozszerzonym komponentem dotyczącym rzeczowo finansowego

Bardziej szczegółowo

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu]

ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX-<nr kolejny aneksu> DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] ANEKS Nr UDA-POIG.08.01.00-XX-XXXX/XX- DO UMOWY O DOFINANSOWANIE [nie rozpoczęli realizacji lub są w trakcie realizacji I etapu] Nr... (nr umowy)..., realizowanej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020

Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 Możliwości finansowania ze środków europejskich w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020 I. Poddziałanie 1.1.1 PO Inteligentny Rozwój Szybka Ścieżka". Ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. DZIAŁ FINANSOWY Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013. DZIAŁ FINANSOWY Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 DZIAŁ FINANSOWY Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU 2 Zgodnie z ustawą o finansach

Bardziej szczegółowo

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013

Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE. styczeń 2013 Obowiązki beneficjentów związane z rozliczaniem środków finansowych otrzymanych z funduszy UE styczeń 2013 Grupa doradcza POLINVEST POLINVEST Sp. z o.o. usługi doradcze w zakresie zarządzania i pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa"

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR), Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Termin naboru wniosków 1) Od 04.04.2016 do 29.07.2016 2) III kw. 2016 / IV kw. 2016 3) IV kw. 2016 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski

Rozliczanie Projektu. Wniosek Beneficjenta o Płatność. Opracował ski Rozliczanie Projektu Wniosek Beneficjenta o Płatność Opracował Stanisław aw Wysoczański ski Opis dokumentów księgowych Wszystkie dokumenty związane z projektem muszą być prawidłowo opisane. Nie opisujemy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Finansowanie oraz zmiany w realizacji projektów PO KL zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Kielce, 16 luty 2010 r. Ramy prawne Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu.

Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. Ubiegając się o zaliczkę beneficjent powinien posiadać wystawione, ale jeszcze niezapłacone faktury związane z realizacją projektu. W czasie realizacji każdego projektu, który otrzymał dofinansowanie pojawia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki

Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości Rozliczanie projektów w ramach schematu 2.2 A wydatkowanie zaliczki Fundusze europejskie dla przedsiębiorców 24 października 2013 r. JAK OTYRZYMAĆ ZALICZKĘ? Po podpisaniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 listopada 2011 r. 1 OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO 2 Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ. Lublin, październik 2009 WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Zasady wypełniania obowiązków sprawozdawczych oraz rozliczania wydatków projektów współfinansowanych w ramach III-VIII Osi Priorytetowej RPO WL na lata 2007-2013 Lublin, październik

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA DZIAŁANIE 5.2 projekt systemowy PARP Doradztwo KSI KSU dla innowacyjnych W celu otrzymania wsparcia Podmiot

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13

Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Rozliczanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2007-13 Przepisy prawne Rozporządzenie Komisji Europejskiej (WE) Nr 800/2008 w sprawie uznania niektórych

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca

PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP. 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP 1. Instytucja Wdrażająca Ponieważ Działanie 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MŚP jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2

Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 Załącznik nr 9a do Przewodnika Beneficjenta RPO WP 2007-2013 dla Działań 1.1-1.2 WZÓR WNIOSKU BENEFICJENTA O ZALICZKĘ WRAZ Z INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIANIA DLA PROJEKTU FINANSOWANEGO W RAMACH REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, 22 listopada 2012 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, 22 listopada 2012 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Obsługa finansowa projektów w ramach Działania 1.3 1 Warszawa, 2008-06-05 Plan prezentacji: 1. Kwalifikowalność wydatków 2. Umowa o dofinansowanie część

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia.

M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A R O Z W O J U I F I N A N S Ó W 1) z dnia. w sprawie trybu udzielania oraz rozliczania zaliczek w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań oraz 4.2 POIG Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 1.4-4.1 oraz 4.2 POIG 1. Błędy we wniosku o płatność 1. Brak znajomości, nierzetelne zapoznanie się bądź

Bardziej szczegółowo

Nowy kredyt technologiczny

Nowy kredyt technologiczny Nowy kredyt technologiczny premia dla innowacji Maj 2009 Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny jako element Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 System wdrażania Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania. Działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania. Działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczanie projektu i wypłata dofinansowania Działanie 8.1 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Rozliczenie projektu - zgodnie 7 umowy o dofinansowanie Terminy rozliczania Projektu: Płatność zaliczkowa

Bardziej szczegółowo

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r.

Piotr Kryjom WARSZTATY. Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Warszawa, 12 września 2011 r. 2010 Piotr Kryjom Departament Wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości W Działania kierunku 5.1 zwiększenia Wspieranie efektywności rozwoju powiązań kooperacyjnych

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek

r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek 18.01.2012r. Komunikat dotyczący zwrotu odsetek Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie informuje, iż Beneficjenci poddziałań 1.1.5-1.1.9 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ PRZEPISEM NA SUKCES Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawy prawne Zasady realizacji i rozliczania wsparcia w ramach

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ

ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ ZASADY ROZLICZANIA JEDNORAZOWEJ DOTACJI INWESTYCYJNEJ Projekt; Moja firma własna praca Nr umowy UDA-POKL.06.02.00-20-131/13-00 Realizowanego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

Anna Ober r.

Anna Ober r. Anna Ober 15.10.2015 r. 4.1.4 PO Inteligentny Rozwój http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142015/ Składanie wniosków do 19.11.2015 r. Projekt powinien obejmować badania przemysłowe

Bardziej szczegółowo

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R

PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R PO IG 1.4-4.1 Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdroŝenie wyników prac B+R 1. Instytucja WdraŜająca Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych oraz Działanie 4.1 Wsparcie wdroŝeń wyników prac

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r.

Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Poznań, 16.02.2010 r. Nowe zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poznań, 16.02.2010 r. USTAWA Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 r. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAWIERA SZEREG NOWYCH ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH W ZAKRESIE FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA REGIONALNYM PROGRAMEM OPERACYJNYM WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Zasady w zakresie warunków i trybu udzielania oraz rozliczania

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r.

Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy. Kraków, październik 2013 r. Przygotowanie wniosku o płatność najważniejsze reguły oraz popełniane błędy Kraków, październik 2013 r. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad rozliczania i poświadczania poniesionych wydatków

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ!

Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Założenia projektu ZDOBYĆ NOWĄ PRACĘ! Jednorazowa dotacja na założenie własnej działalności gospodarczej będzie przyznana 22 osobom na poziomie do 20 000 zł. Podstawowe wsparcie pomostowe będzie przyznawane

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Obsługa finansowa umów w Działaniu 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 1 Beneficjent, po spełnieniu warunków wynikających z Umowy,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Konkurs 1.4/1/2012/POIG UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Nr..., tytuł Projektu:... realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zespół Własności Przemysłowej Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2010 1 z 5 Szanowni Państwo, Prezentujemy trzeci

Bardziej szczegółowo

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski

Fundusze na innowacje. Tomasz Lewandowski Fundusze na innowacje Tomasz Lewandowski DLA PRZEDSIĘBIORCZYCH Zadajesz sobie pytanie czy jesteś osobą przedsiębiorczą? Boisz się pracować na własny rachunek? Z zazdrością patrzysz na biznesmena? Nie wiesz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WZÓR UMOWA O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH DZIAŁANIA 6.2 PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM

Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM Reguły udzielania dofinansowania w formie zaliczki beneficjentom RPO WM 2007-2013 (Opracowanie - Wydział Zarządzania Finansowego RPO WM w Departamencie Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWM - na podstawie

Bardziej szczegółowo

Błędy popełniane przy wypełnianiu

Błędy popełniane przy wypełnianiu Błędy popełniane przy wypełnianiu OBOWIĄZKI BENEFICJENTÓW W ZAKRESIE MONITORINGU I wniosków KONTOLI PROJEKTÓW o płatność (Z UWZGLĘDNIENIEM PROCEDUR PZP) Błędy popełniane przy wypełnianiu wniosków o płatność

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach

Rozliczanie projektów w ramach Rozliczanie projektów w ramach Działania 8.1 i 8.2 POIG Agencja Rozwoju Pomorza S.A Gdańsk, dn. 14 października 2010 r. 1. Zasady przygotowania wniosków o płatność z uwzględnieniem obowiązujących załączników.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Najczęstsze błędy w dokumentach składanych przez Beneficjentów w celu przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach POIG

Najczęstsze błędy w dokumentach składanych przez Beneficjentów w celu przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach POIG Najczęstsze błędy w dokumentach składanych przez Beneficjentów w celu przygotowania umowy o dofinansowanie w ramach POIG Szanowni Państwo, Poniższy wykaz został przygotowany na podstawie wyników dotychczasowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zadań realizowanych w ramach FIO 2014

Rozliczenie zadań realizowanych w ramach FIO 2014 Rozliczenie zadań realizowanych w ramach FIO 2014 Prezentacja na szkolenie dla ekspertów oceniających sprawozdania z realizacji zadań Krzysztof Zawiślak, Paweł Cymer 1 Zasady wykorzystywania dotacji Zleceniobiorca

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Instytucja Wdrażająca PO IG 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej Ponieważ Działanie 3.1 Inicjowanie działalności innowacyjnej jest działaniem wdrażanym centralnie, wybrano dla niego jedną Instytucję

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn r. z dnia r.

Projekt z dn r. z dnia r. Projekt z dn. 15.02.2016 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA CYFRYZACJI 1) z dnia... 2016 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis na innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w

Bardziej szczegółowo

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Działanie 4.3 Kredyt technologiczny. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.3 Kredyt technologiczny w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO Innowacyjna Gospodarka 4.3 Kredyt technologiczny Jest jednym z działań należących do Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt?

Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt? Jak poprawnie realizować i rozliczyć projekt? 1 Poprawna realizacja projektu Podstawą prawidłowej realizacji projektu jest znajomość zapisów umowy o dofinansowanie projektu. Beneficjent zobowiązany jest

Bardziej szczegółowo

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011

PO Innowacyjna Gospodarka Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 w działalności gospodarczej GRUDZIEŃ 2011 Priorytet 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Działanie: w działalności gospodarczej Beneficjenci:mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Gospodarka na rynku międzynarodowym działanie 6.5.2 Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji Warszawa, grudzień 2012 r. ROZLICZANIE

Bardziej szczegółowo

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG

Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Harmonogram rzeczowo-finansowy według zadań do Wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 PO IG Struktura budżetu zadania realizowanego w ramach Projektu 2 3 Arkusz zadania - pola wypełniane przez

Bardziej szczegółowo

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ KREDYT NA INNOWACJE TECHNOLOGICZNE PO IR 2014-2020 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Anna Dąbrowska Bank Gospodarstwa Krajowego Wniosek o płatność Wnioski o płatność będą składane za pośrednictwem systemu

Bardziej szczegółowo

Umowa o dofinansowanie

Umowa o dofinansowanie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Działanie 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Umowa o dofinansowanie 1 Zadania RIF Regionalna Instytucja Finansująca (RIF) właściwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A

ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A ROZLICZANIE PROJEKTÓW ORAZ PRZYGOTOWYWANIE WNIOSKÓW O REFUNDACJĘ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO DLA PROJEKTÓW INTERREG III A BIELSKO - BIAŁA 4 sierpnia 2006r. PODSTAWY PRAWNE ROZLICZANIA

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r.

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU. 24 lutego 2017 r. REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 24 lutego 2017 r. REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę o dofinansowanie Projektu.

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r.

ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO. Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH MRPO Departament Funduszy Europejskich Kraków, 25 lutego 2011 r. OGÓLNE ZASADY ROZLICZANIA PŁATNOŚCI W RAMACH MRPO. Wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące zasad

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu

Załącznik 2. Wymagania dotyczące audytu projektu W ramach Poddziałania 2.1.1. audyt zewnętrzny jest obowiązkowy w każdym projekcie. Audyt powinien obejmować wydatki wszystkich kategorii kosztorysu poniesione w zakresie realizacji projektu. Raport z audytu

Bardziej szczegółowo

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach

Projekt Wsparcie przedsiębiorczości na Kaszubach Załącznik nr 6: Wzór umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej Umowa nr na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH

ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZMIANA SYSTEMU PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH W RAMACH PO RPW WG USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ZAKRES ZMIAN PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ, W ZWIĄZKU Z NOWELIZACJĄ UFP

Bardziej szczegółowo

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich FINANSOWANIE PO Kapitał Ludzki materiał na warsztaty 15 września 2010 r. przygotowany przez Departament Zarządzania EFS Ministerstwa Rozwoju Regionalnego WSTĘP System przepływów finansowych w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii

Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Działanie 4.3 KREDYT TECHNOLOGICZNY Kredyt technologiczny kredyt udzielany na warunkach rynkowych przez banki współpracujące z BGK na realizację inwestycji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU

REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU 1 REALIZACJA I ROZLICZANIE PROJEKTU TYTUŁ Łódź, 30.09.2016r. PREZENTACJ REALIZACJA PROJEKTU Beneficjent zobowiązany jest do realizacji Projektu zgodnie i w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Umowę

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska

SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL. Beata Kwiatkowska SYSTEM FINANSOWANIA ORAZ ROZLICZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU GO_GLOBAL.PL Beata Kwiatkowska PLAN PREZENTACJI I. FINANSOWANIE PROJEKTU I. Podwójne finansowanie II. Wkład własny II. KWALIFIKOWALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1 Warunki i tryb udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakres i termin składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Dz.U.2017.189

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Poprawa efektywności energetycznej Część 4) Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach 1. Cel programu Celem programu jest ograniczenie zużycia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRIORYTETOWY

PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: PROGRAM PRIORYTETOWY Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu NFOŚiGW nr... z dnia... Efektywne wykorzystanie energii Część 4) LEMUR- Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej 1. Cel programu

Bardziej szczegółowo