Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner."

Transkrypt

1

2 to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi wydatkami. Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.html

3 Uwaga! Wniosek o płatność składany jest w ciągu 10 dni roboczych po zakończeniu okresu rozliczeniowego z zastrzeżeniem, że końcowy wniosek o płatność składany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia okresu realizacji projektu. Uwaga! Liczy się data wpływu wniosku IP (Kancelaria WUP w Rzeszowie, ul. Lisa-Kuli 20)

4 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES : od do okres za jaki składany jest wniosek powinien być zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności; data od w pierwszym wniosku o płatność musi być zgodna z datą rozpoczęcia realizacji projektu, wykazaną we wniosku o dofinansowanie; data do w końcowym wniosku o płatność musi pokrywać się z datą zakończenia realizacji projektu; Okresy kolejnych wniosków o płatność nie mogą się zazębiać

5 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich (3) Działanie : 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie (4) Poddziałanie : Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy (5) Nazwa projektu : Nowe kwalifikacje - szansą na prace (6) Nr umowy / decyzji : POKL /09-00 (7) Okres realizacji projektu od do (8) Płatność : zaliczkowa (9) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN): ,23 (10) Wnioskowana kwota (PLN): ,00

6 Punkt 2_PROJEKT (6) numer umowy należy wpisać zgodnie z numerem zawartej umowy, w przypadku zawartego aneksu należy wpisać nr aneksu; (7) okres realizacji projektu musi być zgodny z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie (punkt 1.8 wniosku o dofinansowanie); (9) wartość wydatków rozliczanych niniejszym wnioskiem powinna być zgodna z wartością w tabeli 4 wniosku w kolumnie 3 wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) w wierszu wydatki ogółem ; (10) wnioskowana kwota powinna być zgodna z harmonogramem płatności stanowiącym załącznik do umowy lub z ostatnim zatwierdzonym przez IP. Należy wpisać kwotę zgodną z punktem 10_ Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe (pierwszy wiersz kolumny Planowana kwota wnioskowana ).

7 (9a) Kwota wydatków kwalifikowalnych objętych wnioskiem (PLN) (po autoryzacji).. (9b) w części objętej pomocą publiczną (PLN) (10a) Dofinansowanie (PLN). (10b) w tym dofinansowanie UE (PLN) (10c) Wydatki kwalifikowalne podstawa do certyfikacji (PLN).. (10d) Płatność zaliczkowa (PLN): Uwaga! Szare pola wypełniane są tylko i wyłącznie przez pracownika WUP

8 3_NAZWA BENEFICJENTA: Adres siedziby: Ulica.. Nr domu Nr lokalu Miejscowość. Kod pocztowy.. Osoba przygotowująca wniosek beneficjenta o płatność: A) w części dot. postępu finansowego Imię i nazwisko:... telefon:... faks: B) w części dot. postępu rzeczowego Imię i nazwisko:... telefon:... faks: Należy podać osoby uprawnione do sporządzenia wniosku o płatność ze wskazaniem osób wypełniających część dotyczącą postępu finansowego i rzeczowego.

9 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU Lp. Zadania/cele założone we wniosku o dofinansowanie Wydatki określone we wniosku o dofinansowanie projektu (PLN) Wydatki poniesione w okresie rozliczeniowym (PLN) Wydatki kwalifikowalne od początku realizacji projektu (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym)(pln) % realizacji =(3+4)/2 1.1 Zadanie 1 Zarządzanie projektem , , ,00 23, w tym wydatki personelu , , , Zadanie 2 Promocja projektu , , ,00 100, w tym wydatki personelu 0,00 0,00 0, Zadanie 3 Szkolenia , , ,45 26, w tym wydatki personelu 0,00 0,00 0,00 2. Wydatki pośrednie , , ,05 17,34 3. Wydatki ogółem , , ,50 27, W tym VAT 670,00 135, W tym cross-financing , , ,00 80, W tym wkład niepieniężny 0,00 0,00 0,00 0, W tym objęte pomocą publiczną 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Punkt 4_POSTĘP FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU kolumna 1 należy wpisać nazwy zadań realizowanych w ramach projektu z zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu (IV Budżet projektu); kolumna 2 należy przedstawić dane o wydatkach, jakie zgodnie z umową o dofinansowanie projektu powinny być poniesione w ramach poszczególnych zadań oraz wydatki pośrednie, crossfinancing zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie lub ostatnim zawartym aneksem; Uwaga! Należy aktualizować powyższą kolumnę zgodnie z zatwierdzonymi zmianami budżetowymi projektu. Uwaga! W ramach każdego zadania należy wyszczególnić wydatki personelu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.

11 Kolumna 3 należy wypełnić kwoty wydatków objętych danym wnioskiem o płatność. W przypadku wydatków bezpośrednich wydatki powinny być zawsze zgodne z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność. W przypadku wydatków pośrednich: rozliczanych ryczałtem powinna być to odpowiednia wartość wynikająca z przeliczenia procentu (z umowy!) wydatków pośrednich w stosunku do rozliczenia wydatków bezpośrednich pomniejszonych o crossfinancing; dokumentowanych na podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1 do wniosku o płatność.

12 Rozliczanie kosztów pośrednich wg rzeczywiście poniesionych wydatków: w GWP należy zaznaczyć w załączniku nr 1 opcję wydatki należy uzupełnić analogicznie jak w przypadku kosztów bezpośrednich.

13 Rozliczanie kosztów pośrednich ryczałtem: w GWP należy odznaczyć w załączniku nr 1 opcję Kwotę wydatków pośrednich obliczamy w następujący sposób: Kwota wydatków bezpośrednich crossfinancing (wykazany we wniosku o płatność) X % ryczałtu wynikający z umowy o dofinansowanie Tak obliczoną kwotę uzupełniamy w tabeli 4 postępu finansowego w wierszu 2 w kolumnie 3 Uwaga! % ryczałtu musi być zgodny z zapisami umowy o dofinansowanie. Nie należy posługiwać się procentem wykazanym w budżecie wniosku o dofinansowanie w pozycji kolejne lata

14 kolumna 4 należy wykazać kumulatywnie wydatki w ramach projektu w podziale na kategorie określone w kolumnie 1, uznane za kwlifikowalne zgodnie z dotychczas otrzymanymi Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność bez wydatków rozliczanych w danym wniosku. Uwaga! W pierwszym wniosku o płatność nie należy wypełniać powyższej kolumny. W kolejnych wnioskach należy wykazać tylko wydatki uznane za kwalifikowalne narastająco z dotychczas zatwierdzonych wniosków o płatność. kolumna 5 procentowa relacja zsumowanych wartości z kolumny 3 i 4 w stosunku do wartości z kolumny 2 (kolumna wyliczana automatycznie przez GWP).

15 5_POSTĘP RZECZOWY REALIZACJI PROJEKTU Zadania założone we wniosku o dofinansowanie Zadanie 1 (Zarządzanie projektem) Zadanie 2 (Promocja projektu) Zadanie 3 (Szkolenia) Stan realizacji 1 2 W sposób szczegółowy należy opisać przebieg realizacji poszczególnych zadań określonych w zatwierdzanym wniosku o dofinansowanie w odniesieniu do których zostały przedstawione wydatki w punkcie 4 wniosku o płatność.

16 Precyzyjne dane mogą dotyczyć np. liczby godzin przeprowadzonych zajęć w poszczególnych modułach/zajęciach, liczby przeszkolonych uczestników projektu, w jakich sposób projekt jest zarządzany, itp. Informacje zawarte w opisie stanu realizacji muszą być zgodne z harmonogramem realizacji projektu oraz powinny odzwierciedlać wydatki umieszczone w załączniku nr 1 załączanym do wniosku o płatność. Wyjątek stanowi sytuacja, w której beneficjent zrealizował zadanie ale np. nie dokonał zapłaty za wydatek w okresie rozliczeniowym. Opis zadań nie może być jednakowy w każdym kolejnym wniosku. W opisie należy ująć również wykonanie poszczególnych działań nawet wówczas, gdy wydatki na te działania nie zostały zapłacone, co należy zaznaczyć w opisie.

17 6_UZYSKANY PRZYCHOD w okresie objętym wnioskiem Lp. Rodzaj przychodu Kwota (PLN) 1 SUMA Należy wskazać każdy przychód uzyskany w ramach realizowanego projektu w okresie objętym wnioskiem. Przychodem będą w szczególności środki ze sprzedaży usług/towarów wytworzonych w ramach realizowanego projektu, wynajmu, usług (np. za udostępnienie kserokopiarki), opłat wpisowych lub innych równoważnych opłat oraz kar umownych itp. Uwaga! Odsetki bankowe od środków przekazanych beneficjentowi nie stanowią przychodu projektu i nie są wykazywane we wniosku o płatność. Stanowią one dochód Beneficjenta.

18 7_KOREKTY FINANSOWE Lp. Nr wniosku o płatność, w ramach którego wydatek został rozliczony Nr dokumentu, którego dotyczy korekta Rodzaj wydatku niekwalifikowalnego Data wykrycia korekty Wyjaśnienie korekty Wysokość korekty (PLN) Źródło finansowania 1 SUMA Tabelę należy wypełnić gdy Beneficjent dostrzegł niekwalifikowalność wydatków wykazanych w złożonych wcześniej i zatwierdzonych wnioskach o płatność. Mogą to być: wydatki podlegające zwrotowi od uczestników projektu; wydatek zgłoszony przez beneficjenta jako omyłkowo dwukrotnie ujęty we wnioskach o płatność; wydatek omyłkowo ujęty przez beneficjenta we wniosku o płatność w zawyżonej wysokości (w stosunku do dokumentu księgowego).

19 Uwaga! Wykazując korektę w bieżącym wniosku o płatność należy dokonać jej zwrotu na konto WUP najpóźniej na dzień sporządzenia wniosku o płatność. Ponadto należy pomniejszyć w tabeli (9_) kwotę środków kolumny 2 Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki o korektę oraz uaktualnić harmonogram płatności w punkcie (10_) powiększając planowane wydatki i planowaną kwotę wnioskowaną.

20 8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW Lp. Źródło w okresie rozliczeniowym (PLN) od początku realizacji (bez wydatków w obecnym okresie rozliczeniowym) (PLN) 1 Krajowe środki publiczne , , budżet państwa , , budżet jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, inne krajowe środki publiczne 0,00 0, Fundusz pracy 0,00 0, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0,00 0,00 2, Pozostałe źródła 0,00 0, prywatne 0,00 0,00 Suma , ,50

21 Punkt 8_ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WYDATKÓW Należy wskazać źródła finansowania wydatków w podziale na kwoty źródeł w okresie rozliczeniowym oraz narastająco, tj. od początku realizacji projektu, przy czym wartości narastające powinny wynikać z otrzymanych przez beneficjenta Informacji o wynikach weryfikacji wniosku o płatność. W kolumnie do początku realizacji projektu należy uwzględnić tylko i wyłącznie wydatki zatwierdzone w poprzednich wnioskach o płatność, bez bieżącego wniosku. W przypadku gdy beneficjent otrzymuje dofinansowanie projektu w wysokości 100% wartości projektu, wszystkie wydatki należy wykazać w wierszu budżet państwa. Uwaga! W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zwrócić uwagę, aby suma wydatków rozliczanych w kolumnie w okresie rozliczeniowym zawierała również koszty pośrednie.

22 9_ROZLICZENIE KWOTY DOFINANSOWANIA I WKŁADU WŁASNEGO ** Wkład własny Lp. Kwota dofinansowania (PLN) Budżet państwa Budżet jednostki samorządu terytorialnego Inne krajowe środki publiczne Wkład prywatny Ogółem (PLN) 1 Całkowita wartość projektu ,48 0,00 0,00 0,00 0, , Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki* Kwota dotychczas rozliczonych środków Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0,00 0,00 0,00 0, ,23 5 Procent rozliczenia 87,96 0,00 0,00 0,00 0,00 27,40 6 Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,75 * w tym wysokość ostatniej transzy ** tabela wypełniana w przypadku projektów, w których dofinansowanie przekazywane jest w formie zaliczki

23 Punkt 9_ROZLICZANIE KWOTY DOFINANSOWNIA I WKŁADU WŁASNEGO** Tabelę należy wypełnić w podziale na kwotę dofinansowania oraz jeżeli dotyczy na poszczególne źródła wkładu własnego W Priorytecie występuje tylko w Poddziałaniu i Ponadto w kolumnie ogółem są zsumowane wszystkie wartości wykazane we wcześniejszym kolumnach (1) Całkowita wartość projektu należy uzupełnić zgodnie z zawartą umowa o dofinansowanie projektu; (2) Środki przekazane dotychczas beneficjentowi w formie zaliczki łączna kwota otrzymanych przez beneficjenta transz kwot dofinansowania na dzień sporządzania wniosku wraz z ostatnią transzą. Uwaga! W przypadku dokonywania poprawy wniosku o płatność należy wpisać wysokość otrzymanych transz według stanu na dzień sporządzenia pierwszej wersji wniosku. (3) Kwota dotychczas rozliczonych środków łączna kwota rozliczanych środków (narastająco) wykazanych w zatwierdzonych wnioskach o płatność (zgodnie z przekazanymi przez IP Informacjami o wynikach weryfikacji wniosku o płatność za poprzednie okresy rozliczeniowe).

24 Należy pamiętać aby w pozycji tej nie uwzględniać kwoty rozliczanej bieżącym wnioskiem o płatność; (4) Kwota rozliczana niniejszym wnioskiem należy wypełnić zgodnie z sumą wydatków w pkt (8) wniosku; (5) Procent rozliczenia pole wyliczane automatycznie przez GWP; (6) Kwota pozostająca do rozliczenia w kolejnym wniosku pole wyliczane automatycznie przez GWP. Uwaga! W przypadku kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem należy zwrócić uwagę, aby suma wydatków rozliczanych w wierszu 4 zawierała również koszty pośrednie.

25 10_ Harmonogram płatności na kolejne okresy rozliczeniowe Okres rozliczeniowy Planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana (PLN) od do od do Jako okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy wskazany w harmonogramie płatności załączonym do umowy o dofinansowanie projektu lub w ostatnim zatwierdzonym przez IP harmonogramie płatności. W kolumnie Planowane wydatki należy przedstawić informacje o całkowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie beneficjent planuje wykazać we wnioskach o płatność składanych w kolejnych okresach rozliczeniowych i latach, aż do zakończenia realizacji projektu. Kolumnę Planowana kwota wnioskowana należy wypełnić zgodnie z harmonogramem płatności załączonym do umowy lub w ostatnim zatwierdzonym przez IP harmonogramie płatności.

26 Beneficjent może jednocześnie dokonać aktualizacji ww. harmonogramu podając nowe kwoty, przy czym instytucja weryfikująca wniosek może te zmiany odrzucić. Uwaga! Uzupełniając harmonogram płatności należy zwrócić uwagę aby: suma planowanych wydatków oraz kwoty dotychczas rozliczonych była równa całkowitej wartości projektu. suma planowanych kwot do wypłaty wraz z kwotą wnioskowaną z pkt. 2 (10) oraz otrzymanymi do tej pory transzami dotacji była równa kwocie dofinansowania uzupełniając planowane wydatki trzeba pamiętać, że powinny być one zgodne z założonym harmonogramem realizacji projektu i zaplanowanym budżetem na poszczególne lata; przeliczając planowane wydatki, należy zwrócić uwagę na to, że otrzymanie kolejnej transzy uzależnione jest od wcześniejszego wydatkowania co najmniej 70% kwoty dotychczas otrzymanych transz dofinansowania.

27 Przykład poprawnego konstruowania harmonogramu płatności Harmonogram wg umowy Kwota transzy Nr Transzy dofinansow ania okres za jaki składany będzie wniosek o płatność (od do ) Kwota planowanyc h całkowitych wydatków % realizacji Transza , Transza 2 od ,00 do ,23 93,31% od Transza ,00 do ,77 100,00% od Transza ,51 do ,14 95,28% Transza 5 od ,97 do ,64 89,87% Transza 6 od ,00 do ,10 84,29% od Transza 7 0,00 do ,60 100,00% Harmonogram dla pierwszego wniosku o płatność (za okres do ) Okres rozliczeniowy od do od do od do od do od do planowane wydatki (PLN) Planowana kwota wnioskowana 69368, , , , , , , , ,60 0,00

28 11_PLANOWANY PRZEBIEG REALIZACJI PROJEKTU DO CZASU ZŁOŻENIA KOLEJNEGO WNIOSKU W punkcie tym należy zwięźle opisać planowany przebieg realizacji projektu do czasu złożenia kolejnego wniosku o płatność. 12_INFORMACJA NA TEMAT PROBLEMÓW/TRUDNOŚCI ZWIAZANYCH Z REALIZACJA PROJEKTU Punkt ten należy wypełnić w przypadku problemów w realizacji projektu/zadań. Należy tu opisać istotę problemu i podjęte środki naprawcze. W punkcie tym Beneficjent wyjaśnia również przyczyny odstępstw od harmonogramu realizacji projektu zawartego we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

29 Jeżeli nie wystąpiły żadne problemy w projekcie to również należy zamieścić odpowiednią informację. Punkt ten może pozostać niewypełniony. Uwaga! Zgodnie z 16 umowy o dofinansowanie projektu beneficjent ma obowiązek informować IP w formie pisemnej o problemach w czasie realizacji projektu, a w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.

30 13_INFORMACJA O ZGODNOŚCI REALIZACJI PROJEKTU Z ZASADAMI POLITYK WSPÓLNOTOWYCH Czy projekt realizowany jest zgodnie z zasadami polityk wspólnoty X TAK NIE W przypadku nieprzestrzegania polityk wspólnoty należy opisać, na czym polegały nieprawidłowości oraz wskazać podjęte działania naprawcze. Poprzez zaznaczenie pola TAK lub NIE należy wskazać, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityki wspólnoty (np. rozwój lokalny, równość szans itp.), do przestrzegania których beneficjent zobowiązał się w umowie o dofinansowanie. W przypadku nie przestrzegania polityk wspólnotowych (tj. wybór pola NIE) należy opisać na czym polega nieprawidłowość oraz wskazać podjęte zadania naprawcze. W powyższym opisie należy ująć wyniki kontroli wskazujące na naruszenie zasad polityki UE.

31 14_OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA Ja, niżej podpisany, niniejszym oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne z prawdą, a wydatki wykazane we wniosku są zgodne z zatwierdzonym budżetem projektu, zostały zapłacone oraz nie są współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów finansowych. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 kodeksu karnego, dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. Osobą uprawnioną do podpisu wniosku o płatność jest osoba upoważniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy. Co do zasady jest to ta sama osoba, która podpisywała umowę o dofinansowanie. W przeciwnym wypadku należy złożyć do IP stosowne pełnomocnictwo upoważniające inną osobę do podpisywania wniosku o płatność.

32 15_ZAŁĄCZNIKI - tabela Zestawienie dokumentów potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem ; - Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia - wypełnia beneficjent realizujący wsparcie na rzecz osób lub instytucji; - Wyciągi bankowe potwierdzające wydatki objęte wnioskiem; -Raporty kasowe / podpisane przez beneficjenta zestawienia płatności gotówkowych potwierdzające wydatki objęte wnioskiem. Miejscowość: Data: Podpis (imię i nazwisko) W GWP Beneficjent zaznacza odpowiednie załączniki dotyczące składanego wniosku o płatność. Uwaga! Data powinna być zawsze aktualna. Gdy Beneficjent składa poprawiony wniosek o płatność musi również uaktualnić datę!

33 Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Wydatki muszą być ujęte w budżecie projektu, muszą być zgodne z zadaniem oraz muszą spełniać wymogi efektywnego zarządzania finansami. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków należy je ująć w tabeli w taki sam sposób jak koszty bezpośrednie. W tabeli nie należy wykazywać kwot ujemnych (np. korekty faktury). W przypadku gdy wydatek został poniesiony w danym okresie rozliczeniowym i jednocześnie w tym samym okresie został skorygowany powinna zostać wskazana poprawna wartość kwoty kwalifikowalnej. W pozostałych przypadkach tj. gdy korekta wydatku kwalifikowalnego dotyczy wcześniej zatwierdzonego wniosku o płatność, powinna zostać ujęta w punkcie 7_ korekty finansowe.

34 Uwaga! Wszystkie wydatki wykazane we wniosku o płatność muszą być rozliczane w całości. Wydatki należy ponosić z wyodrębnionego na potrzeby realizacji projektu rachunku bankowego. Wyjątek stanowią np. składki ZUS, podatek dochodowy, koszty pośrednie rozliczane na postawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, które mogą być opłacane z rachunku podstawowego beneficjenta, a następnie refundowane z konta projektowego. W przypadku braków środków na rachunku projektu, należy uzupełnić rachunek środkami własnymi, następnie po otrzymaniu środków z IP zwrócić wcześniej przelaną kwotę z rachunku projektowego na rachunek podstawowy.

35 Lp. Numer dokumentu Numer księgowy lub ewidencyjny Data wystawienia Data zapłaty Nazwa towaru/usługi cross-financing (T/N) Kwota brutto dokumentu Kwota netto dokumentu Kwota wydatków kwalifikowanyc h w tym VAT źródło finansowania Przykład poprawnie wypełnionego Załącznika nr Lista płac nr Lp/01/2010 DRA ZK/ ZK/155, , , , , R.2010/001 ZK/ DRA ZK/155, , , Zadanie 1 Zarządzanie projektem Wynagrodzenie brutto Koordynator projektu za m-c N 1 850, , ,00 0,00 BP lipiec Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia Koordynator N , ,38 341,89 0,00 BP projektu za m-c lipiec Wynagrodzenie brutto Asystenta koordynatora projektu za m-c N 1 670, , ,00 0,00 BP lipiec Pochodne pracodawcy od wynagrodzenia Asystenta koordynatora projektu za m-c N , ,38 411,56 0,00 BP lipiec Zadanie 2 Promocja projektu 5 F.60/07/2010 ZK/ Materiały promocyjne N 5 160, , ,60 930,60 BP 6 FV 61/FV/08/05654 AD 2/11/08 7 R.2010/01 ZK/ FV 61/FV/08/05654 AD 2/11/ Materiały biurowe N 133,94 109,79 66,97 12,07 BP Zadanie 3 Szkolenia Wynagrodzenie Trenera za m-c lipiec N 2 000, , ,00 0,00 BP Materiały biurowe N 133,94 109,79 66,97 12,08 BP

36 Dokumenty księgowe, które można ująć w Załączniku nr 1 do wniosku opłatność: Faktura VAT, Rachunki wystawiane przez podmioty gospodarcze, Rachunki wystawiane przez osoby fizyczne, Lista płac, Paragon pod warunkiem, że spełnia wymagania określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Noty księgowe zawierają wyłącznie operacje wewnętrzne podmiotu, np.: wynagrodzenie osób, która jednocześnie jest właścicielem firmy prowadzącej działalność gospodarcza jako osoba fizyczna i jednocześnie pełni funkcję personelu zaangażowanego w realizację projektu, Delegacje personelu zatrudnionego u Beneficjenta: Polecenie wyjazdu służbowego (delegacja) tylko w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, Rachunki w przypadku osób zatrudnionych na umowę cywilno-prawną,

37 Amortyzacja dokumentem potwierdzającym wysokość odpisów jest tabela amortyzacyjna środków trwałych lub nota księgowa/ obciążeniowa wraz z poleceniem księgowania, Inne (zestawienia, potwierdzenia dojazdu uczestników projektu, WB itp.) jeśli spełnione zostały warunki określone w art. 21 ust. 1 ustawy o rachunkowości, Faktura pro forma wystawiona jest jako podstawa do wypłaty zaliczki przez kontrahenta, czyli wystawiona nie jako dowód wykonania transakcji, lecz przed jej zawarciem, więc nie oddaje istoty rzeczywistych operacji gospodarczych. Uwaga! Wyciąg bankowy umieszczany w załączniku nr 1 jako dokument, tylko i wyłącznie wtedy, gdy zaksięgowany jest jako koszt i wydatek (opłata za prowadzenie rachunku i opłata na przelew).

38 Datą zapłaty, którą należy umieścić w Zestawieniu nr 1 do wniosku o płatność powinna być data faktycznej zapłaty dokumentu, a nie data refundacji. Jeżeli na WB widnieją daty księgowania i daty operacji, to należy wpisać datę operacji. Jeżeli jest kilka dat zapłaty dotyczących jednego wydatku (np. w przypadku wynagrodzeń na kwotę brutto składa się kilka przelewów, kwota netto i pochodne) to należy wpisać wszystkie daty. Wszystkie nazwy towaru lub usług powinny być zgodne z nazwą podkategorii szczegółowego budżetu projektu. W przypadku listy płac kwota brutto i netto stanowi całą wartość brutto listy płac. W przypadku rachunku do umowy cywilno-prawnej należy w kolumnie od 7 do 9 wpisać kwotę brutto dokumentu. W przypadku DRA kwota brutto i netto stanowi łączną sumę do zapłaty. Należy pamiętać o zaznaczeniu w kolumnie 6 wydatku finansowanego z cross-finacingu.

39 Do wniosku o płatność należy dołączyć: Wyciągi bankowe (gdy na wyciągu bankowym brakuje podstawowych informacji nt. dokonanych operacji, należy dołączyć również polecenia przelewów). Należy zachować ciągłość numeracji i okresów, które obejmują wyciągi; Uwaga! Należy zaznaczyć na wyciągu bankowym przy operacji (przelewu) pozycję tożsamą z numerem pozycji w załączniku nr 1 do wniosku o płatność znacznie ułatwi i przyśpieszy weryfikację wniosku. W przypadku WB z rachunku podstawowego beneficjenta (np. zapłata składek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy, kosztów pośrednich rozliczanych na podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków) można dołączyć tylko część stron zawierających ww. operacje dotyczące projekt, saldo początkowe i końcowe. Raporty kasowe (tylko w przypadku pełnej księgowości) lub zestawienie operacji gotówkowych zawierające m.in. okres za jaki jest sporządzane, podpis osoby sporządzającej, datę, podsumowanie, a także wyszczególnienie operacji tzn. data nr dokumentu, kwota.

40 Wzór opisu dokumentu księgowego Koszty bezpośrednie Wydatek poniesiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu., Działanie. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr... z dnia... Kwota dokumentu PLN w tym: 1. wydatek kwalifikowalny w kwocie. PLN poniesiony w związku z realizacją zadania... (nazwa zadania 1)... zgodnego z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, 2. wydatek kwalifikowalny w kwocie. PLN poniesiony w związku z realizacją zadania... (nazwa zadania 2)... zgodnego z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu, (w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadań, należy wykazać wszystkie kwoty kwalifikowalne w rozbiciu na poszczególne zadania według powyższego wzoru) Sprawdzono pod względem formalno rachunkowym.... (data i podpis osoby upoważnionej) Wydatek został poniesiony zgodnie z art Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.).. (data i podpis osoby upoważnionej) Sprawdzono pod względem merytorycznym.... (data i podpis osoby upoważnionej) Zapłacono dnia... PRZELEW / GOTÓWKA / KARTA Nr dokumentu... Sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych (dekret)

41 koszty pośrednie (w przypadku rozliczania na podstawie faktycznie poniesionych wydatków) Wydatek poniesiony w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Priorytetu., Działanie. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu nr... z dnia... Kwota dokumentu PLN w tym: 1. wydatek kwalifikowalny w kwocie. PLN poniesiony w ramach kosztów pośrednich zgodnie z zatwierdzonym Wnioskiem o dofinansowanie projektu Sprawdzono pod względem formalno rachunkowym.... (data i podpis osoby upoważnionej) Wydatek został poniesiony zgodnie z art Ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz z późn. zm.).. (data i podpis osoby upoważnionej) Sprawdzono pod względem merytorycznym.... (data i podpis osoby upoważnionej) Zapłacono dnia... PRZELEW / GOTÓWKA / KARTA Nr dokumentu... Sposób ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych (dekret)

42

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner.

Wniosek o płatność przygotowywany jest w Generatorze Wniosków Płatniczych, który dostępny jest na stronie pokl.wup-rzeszow.pl/pl/0/6/3/banner. to rozliczenie wszystkich wydatków beneficjenta z projektu. We wniosku o płatność beneficjent wykazuje postęp finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady postęp rzeczowy powinien

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie

Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie Kwalifikowalność wydatków jest sprawdzana zarówno na etapie oceny wniosku o dofinansowanie, weryfikacji wniosku o płatność, jak również na etapie kontroli. Jeżeli koszty pośrednie rozliczane są na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 11 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku:

Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.4.4. Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r.

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL. 29 października 2008 r. Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność POKL 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny z przyjętym w umowie o dofinansowanie harmonogramem płatności.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność załącznik do umowy Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1.WNIOSEK ZA OKRES: od... do. 2. PROJEKT 1. Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 3 do umowy o dofinansowanie Wzór wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik 18.3.23.1 Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach PO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 5.4.5. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-0-0 do 2009-03-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik nr 5.6 Wzór wniosku o płatność wraz z instrukcją wypełniania wniosku o płatność Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność

Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Załącznik 5.7 Instrukcja wypełniania wniosku Beneficjenta o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Załącznik nr 6 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII 2 kwiecień 2009 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okres za jaki składany

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r.

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX. maj 2010 r. Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet IX WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES: od 2010-01-01 do 2012-03-31 okres za jaki składany jest wniosek MUSI BYĆ zgodny

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ _WNIOSEK ZA OKRES : od 2008-0-0 do 2008-2-3 2_PROJEKT () Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII. Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1:

Załącznik nr 6 do Projektu Podręcznika wdrażania RPO Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Wniosek o płatność Załącznik nr1: Załącznik nr1: WZÓR WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od... do... Instytucja przyjmująca wniosek: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć:

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII. o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 1 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach PO KL Priorytet VIII Prawidłowe przygotowanie 20 grudzień 2012 wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 21 grudnia 2012 r. Spotkanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) 1. Wnioskowana kwota W pkt 2_(10) naleŝy wpisać kwotę zgodną z pkt 10_ wniosku (pierwszy wiersz

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Data wpływu wniosku : Podpis i pieczęć : Nr wniosku : WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1_WNIOSEK ZA OKRES : od 2009-01-01 do 2009-03-31 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapitał Ludzki (2) Priorytet : VII.

Bardziej szczegółowo

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL

Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL Seminarium II Prawidłowe rozliczanie wydatków we wnioskach o płatność w ramach Działania 7.1 PO KL 2009 Wniosek Beneficjenta o płatność: dotyczy wszystkich projektów w ramach PO KL (zarówno konkursowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr 4 Instrukcja wypełniania wniosku o płatność Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku

Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd. Katowice, 03 grudnia 2010 roku Rozliczanie projektu w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnośd Katowice, 03 grudnia 2010 roku Plan spotkania 1. Główne zasady rozliczania projektów PO KL 2. Zasady wypełniania wniosku beneficjenta

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009

Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009 Prawidłowe przygotowanie wniosku o płatność w ramach VIII Priorytetu PO KL 28 września 2009 Spotkanie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego okres za jaki składany

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL

Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL Zasady dokumentowania wydatków ponoszonych w projektach realizowanych w ramach PO KL We wniosku o płatność beneficjent przedstawia zarówno postęp rzeczowy, jak i finansowy projektu. Opisując postęp rzeczowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do...

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. 1 Wniosek za okres od... do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1 Wniosek za okres od... do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki

Uwagi ogólne. Instrukcja wypełniania poszczególnych pól wniosku. Nr pola. Opis uzupełnienia komórki Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia.

Uwagi ogólne. 3) wnioskowaniu o przyznanie płatności końcowej, dotyczącej zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego i finansowego przedsięwzięcia. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 15 luty 2008r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem zawartym w umowie o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Anna Harasimowicz - Zydroń Warszawa, dnia 23 lutego 2011 r. Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

PORADNIK. Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK Jak wypełniać wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Maj 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność)

ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą. łącznik nr 1 do wniosku o płatnop. atność) ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW potwierdzających poniesione wydatki objęte wnioskiem (załą łącznik nr 1 do wniosku o płatnop atność) Grzegorz Kowalczyk Kielce, 10.05 05.2011 r. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOP ATNOŚĆ (część rzeczowa) Jarosław Poros 10.05.2011 r., Kielce Wniosek o płatnop atność W dniu 22 listopada 2010 r. Minister

Bardziej szczegółowo

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku

Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Kwoty ryczałtowe w ramach PO KL krok po kroku Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL w projektach w ramach Działania 6.3, 7.3 oraz 9.5 beneficjenci (z wyłączeniem pjb) mogą

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

A.6. Osoba(y) wskazane do kontaktu w ramach niniejszego wniosku o płatnosć Lp. Nazwisko Imię Telefon Adres  A. IDENTYFIKACJA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: [kod, nazwa] - wg danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ *

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ * UWAGI OGÓLNE Formularz jest przeznaczony dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU

ZASADY ROZLICZANIA PROJ O E J KTU ZASADY ROZLICZANIA PROJEKTU Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu ŹRÓDŁA INFORMACJI www.mrr.gov.pl www.efs.gov.pl www.pokl.opolskie.pl (zakładka System sprawozdawczości PO KL) 2 Projekt przyjęty do realizacji

Bardziej szczegółowo

1. Wniosek za okres: do...

1. Wniosek za okres: do... WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres: do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... ul./al./pl... nr domu:... nr lokalu:... miejscowość:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU Załącznik 4a Instrukcja wypełniania załącznika nr 4 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KONKRETNYCH POZYCJI WNIOSKU 20. Numer wniosku o płatność - należy w tym miejscu podać numer wniosku o płatność. Numer powinien

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę

Załącznik nr 4. Formularz wniosku o płatność. Projekt Wniosek za okres. Wniosek o zaliczkę. Wniosek o refundację. Wniosek rozliczający zaliczkę Formularz wniosku o płatność Załącznik nr 4 Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta

Bardziej szczegółowo

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7

Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Rozliczanie projektów w w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Łódź, 3 marca 2009 r. Prezentacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej

Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej 2011 Zasady realizacji umów o dofinansowanie projektu w ramach Poddziałania 2.1.1 PO KL. Omówienie zasad sprawozdawczości finansowej Kamil Gromulski Warszawa, dnia 25 marca 2011 r. Poddziałanie 2.1.1 zasady

Bardziej szczegółowo

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r.

Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL. 24 października 2007 r. Księgowanie wydatków projektu oraz rozliczanie projektu w ramach PO KL Ewidencja księgowa podmiotów będących beneficjentami PO KL Konieczność prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej jest warunkiem

Bardziej szczegółowo

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko

A.6. Osoba(y) prawnie upoważniona do podpisania wniosku o płatność. osoba. Imię Nazwisko Stanowisko Załącznik nr 1 do Uchwały nr 1183/198/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 13.06.2017 roku Wniosek Beneficjenta o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Tabela zmian z sierpnia 2010 r.

Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Tabela zmian z sierpnia 2010 r. Instrukcja wypełniania Wniosku Beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS.

Projekt. Załącznik nr 7. Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS. Załącznik nr 7 Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFRR i FS Projekt Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający

Bardziej szczegółowo

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA

Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo Wniosek o płatność w ramach osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS

Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wzór wniosku o płatność Beneficjenta w ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy

Bardziej szczegółowo

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony WNIOSEK O PŁATNOŚĆ

LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony   WNIOSEK O PŁATNOŚĆ LOGOTYP RPO WM do pobrania ze strony www.mazovia.pl WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. Wniosek za okres do... Instytucja przyjmująca wniosek: Data wpłynięcia wniosku: Nr wniosku: Osoba przyjmująca wniosek: Podpis i

Bardziej szczegółowo

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres

Projekt. Załącznik nr 6. Wniosek za okres Projekt Wniosek za okres od Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa Beneficjenta do Załącznik nr 6 Nr umowy/decyzji/aneksu

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH

LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik 8.3 Lista sprawdzająca wniosku beneficjenta o płatność w ramach osi priorytetowych 1-7 LISTA SPRAWDZAJĄCA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ W RAMACH OSI PRIORYTETOWYCH 1-7 Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność ze środków EFRR

Wniosek o płatność ze środków EFRR Wniosek o płatność ze środków EFRR Załącznik 16.1 2 Wzór Wniosek za okres od do Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek o płatność końcową Nazwa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP)

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) Materiał pomocniczy przy sporządzaniu wniosków beneficjentów o płatność WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (WBoP) )Podpisy. Wniosek o płatność podpisuje (na ostatniej stronie) beneficjent (osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

założone w Harmonogramie realizacji projektu.

założone w Harmonogramie realizacji projektu. Pozycja wniosku o płatność ------------------------------ ------------------------------ Punkt 1. Wniosek za okres od do Punkt 2. Dane beneficjenta Rodzaj błędu Nieterminowe złożenie wniosku o płatność.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wniosek o płatność Program Operacyjny Kapitał Ludzki 1 Dokumenty programowe Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 21 grudnia 2010 r. Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej Wzór ZAŁĄCZNIK I. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 1 Wniosek za okres do... Data wpłynięcia wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE

Bardziej szczegółowo

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE

UWAGI OGÓLNE BLOK: INFORMACJE O PROJEKCIE Załącznik 4 Instrukcja wypełniania załącznika nr 11 do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania

Wniosek o płatność. Instrukcja wypełniania Wniosek o płatność Instrukcja wypełniania 1 Wniosek za okres do.. Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2 DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko*:... telefon:... faks:... e-mail:... Osoba

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć

Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Spotkanie informacyjne dla Koordynatorów zzakresu rozliczania przedsięwzięć Toruń, 24 lipca 2014 r. Projektjest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Poddziałanie 9.1.2 projekty systemowe realizowane w ramach indywidualizacji nauczania Kraków, październik-listopad 2012 r. Plan prezentacji 1. Podstawowa dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera:

1_ Wniosek za okres. Kompletny wniosek o płatność zawiera: Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. UWAGI OGÓLNE: Beneficjent obowiązany jest sporządzić

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. (poz. 2206, z późn. zm.) WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od do Instytucja przyjmująca wniosek:

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r.

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków. 25.02.2011 r. Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Działania 6.3 PO KL 25.02.2011 r. Wynagrodzenie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę - lista płac

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU II. WNIOSKODAWCY z pola

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno

Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Za cznik nr 5 Wzór wniosku o p atno Data wp ywu wniosku: Podpis i piecz : Nr wniosku: WNIOSEK BENEFICJENTA O P ATNO 1_WNIOSEK ZA OKRES: od... do... 2_PROJEKT (1) Program Operacyjny Kapita Ludzki (2) Priorytet:...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05-

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa, 2007-05- BWE-AS/SP/MK/KR/WKW/2007 W związku z licznym zapytaniami beneficjentów dotyczącymi sposobu rozliczania,

Bardziej szczegółowo

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL

Wniosek beneficjenta o płatnop. atność w ramach PO KL Wniosek beneficjenta o płatnop atność w ramach PO KL Białystok, kwiecień 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Umowa o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty Wnioski o płatność Podstawowe dokumenty Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL z 22 listopada 2011 r. Zasady finansowania PO KL z 21 grudnia 2010 r. Wniosek o płatność Podstawowe zasady

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność nie rzadziej niż co 3 miesiące. Wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w wersji

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego w Lesznie prowadzony przez: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe

Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn. Alpejsko Karpacki Most Współpracy Działanie 5 Fundusze Grantowe Instrukcja wypełnienia Końcowego Raportu z realizacji projektu w ramach FUNDUSZU PROMOCJI PRODUKTU REGIONALNEGO/TRADYCYJNEGO/EKOLOGICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY Szwajcarsko Polski Program Współpracy Projekt pn.

Bardziej szczegółowo

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi

Po zweryfikowaniu pierwszej wersji wniosku o płatność złożonego przez beneficjenta, IP/IW (IP2) przekazuje kolejną transzę (n+1) beneficjentowi Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 10 sierpnia 2012 r.) UWAGI OGÓLNE:

Bardziej szczegółowo

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018

Numer konkursu nadany przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P: Nr RPKP IZ /18 Numer konkursu nadany przez LGD: 7/2018 Załącznik nr 12 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie na projekty realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Uwagi ogólne Przed rozpoczęciem wypełniania wniosku o płatność należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność grantobiorcy realizującego projekt w ramach zadania 3. projektu "Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim" Uwagi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE

INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE INSTRUKCJA DO WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ UWAGI OGÓLNE Beneficjent zobowiązany jest do składania wniosku o płatność z częstotliwością określoną w umowie/decyzji o dofinansowanie. Przekazanie pierwszej

Bardziej szczegółowo

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie.

VI. RODZAJ WNIOSKU O PŁATNOŚĆ Wybór z listy: Płatność zaliczkowa, Płatność pośrednia, Płatność końcowa, Sprawozdanie. WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ORYGINAŁ/KOPIA* I. TYTUŁ PROJEKTU Automatycznie z umowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 5.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu Załącznik nr 5.4 Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach

Bardziej szczegółowo

Etapy tworzenia wniosków o płatność

Etapy tworzenia wniosków o płatność Etapy tworzenia wniosków o płatność Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach projekty konkursowe w Priorytecie IX Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie Zespół Programów Rozwoju Wykształcenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim

Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Rozliczanie projektów systemowych 7.1.1 oraz 7.1.2 Priorytetu VII PO KL w województwie kujawsko-pomorskim Spotkanie informacyjne współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:...

WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1. 2. DANE BENEFICJENTA Nazwa/Imię i nazwisko:... telefon:... faks:... e-mail:... ZAŁĄCZNIK NR 13 DO UMOWY Wzór nr Z_1_8.4_KT II stanowiący załącznik do INSTRUKCJI WYKONAWCZEJ BGK WNIOSEK O PŁATNOŚĆ 1 1. Wniosek za okres do... Data wpływu wniosku: Podpis i pieczęć: Nr wniosku: 2. DANE

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG

Szkolenie dla Beneficjentów. Realizacja projektów w ramach POIG Szkolenie dla Beneficjentów Realizacja projektów w ramach POIG WNIOSEK O PŁATNOŚĆ Warszawa, 17.01.2008 pkt. 1 - należy podać najpóźniejszą datę zapłaty wydatku wykazanego w tab. 11

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYPŁATĘ ŚRODKÓW Wniosek o wypłatę środków jest wypełniany w przypadku występowania o: 1. Wypłatę środków jako refundację poniesionych kosztów kwalifikowanych; 2. Wypłatę

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE ZASADY DOTYCZĄCE SPORZĄDZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 1. Wniosek o płatność powinien zostać wypełniony zgodnie z Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Wniosek za okres od do

Wniosek za okres od do Wniosek za okres od 2016-04-23 do 2016-11-07 Wniosek o zaliczkę Wniosek o refundację Wniosek rozliczający zaliczkę Wniosek sprawozdawczy Wniosek końcowy Projekt Nazwa Beneficjenta BENEFICJENT TESTOWY Program

Bardziej szczegółowo

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ryczałtowa metoda rozliczania kosztów ogólnych w ramach projektów w Poddziałaniu 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Dział Finansowy NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych

Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Zasady dokumentowania wydatków i opisywania dokumentów dowodowych Załącznikiem do oświadczeń / deklaracji poniesionych wydatków / wniosków o płatność są potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie zapłaconych

Bardziej szczegółowo

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER

Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER SL2014 Aplikacja główna Centralny system teleinformatyczny Uszczegółowienie Podręcznika Beneficjenta dla PO WER wersja 1.1 23.12.2015 WARSZAWA, styczeń 2015 UWAGA Niniejszy dokument jest uszczegółowieniem

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach NAJCZĘSCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY NA ETAPIE ROZLICZANIA WNIOSKÓW O PŁATNOŚĆ KIELCE 2013 Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wniosków o płatność Kluczem do utrzymania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU PODMIOTU WSPARCIA O PŁATNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.2.1 projekt systemowy PARP Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Załącznik nr 8 do umowy Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL

Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL Przykładowa lista dokumentów potwierdzających poniesienie i kwalifikowalność wydatków w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL styczeń 2011 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ

WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ Załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 lutego 200 r. (poz. 23) WNIOSEK BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ (1_) Wniosek za okres: od19/06/2006 do14/04/200 Instytucja przyjmująca wniosek:

Bardziej szczegółowo