Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dęblin, dnia 21 października 2014 r."

Transkrypt

1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu biurowego i audiowizualnego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty euro Numer sprawy Zp/pn/69/2014 1

2 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH DZIAŁ I INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Adres: ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin Tel , fax e mail NIP REGON OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW 1) wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem; 2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie; 3) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: a. w sprawach merytorycznych Beata Stoń, Hanna Bielecka; b. w sprawach proceduralnych Justyna Białek. 3. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego i audiowizualnego z podziałem na zadania: Zadanie I Drukarki laserowe, Zadanie II Skanery, niszczarki, Zadanie III Telewizory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym w dziale II SIWZ. 2) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Drukarki laserowe Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Niszczarki Telewizory cyfrowe 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 14 dni od dnia zawarcia umowy 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 2

3 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do potwierdzenia: oświadczeniem w załączniku Nr 2 do oferty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do oferty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 4 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ppkt. 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 3

4 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale I punkcie 7 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, zostaną wykluczeni z postępowania. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zał. Nr 1 do oferty; 2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zał. Nr 2 do oferty; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do oferty; 5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 6) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania; 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 4) oferta pod rygorem nieważności ma zostać sporządzona na piśmie; Numer sprawy Zp/pn/69/2014 4

5 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 5) każdy dokument składający się na ofertę ma być czytelny; 6) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 7) oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążąca; 8) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę; 9) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie czy przesłonięcie korektorem powinno być opisane, datowane i parafowane przez Wykonawcę; 10) strony oferty powinny być trwale połączone i ponumerowane, a w treści oferty powinna zostać podana informacja o ilości stron; 11) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz trwale i oddzielnie spięte; 12) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty; 13) ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz niżej wymienione dokumenty; 14) do oferty muszą być dołączone: a) wypełniony Formularz ofertowy z załącznikami; b) dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 7 SIWZ; c) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy f) Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem załączyć do oferty (dot.: Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne); g) - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a. Dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera (dot.: dot.: Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + Numer sprawy Zp/pn/69/2014 5

6 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne), b. Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu (dot. Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne), c. Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu (dot. Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne). Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin, ul. Dywizjonu 303 bud. 35 (Pałac Jabłonowskich), kancelaria jawna pok. nr 116, fax , z dopiskiem Sekcja zamówień publicznych. Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, należy przyjąć jako obowiązującą treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W formularzu ofertowym Wykonawca podaje: 1) w kolumnie E wartość jednostkową netto za 1 szt./1 m wskazanego w danym wierszu towaru; 2) w kolumnie F łączną wartość netto za wskazaną w danym wierszu ilość poszczególnych towarów (tj. iloczyn wartości kolumn D i E w poszczególnych wierszach). 3) w kolumnie G stawkę VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 4) w kolumnie H kwotę VAT jako iloczyn wartości kolumn F i G ; 5) w kolumnie I cenę łączną brutto za wskazaną w danym wierszu ilość poszczególnych towarów (tj. suma wartości kolumn F i H w poszczególnych wierszach). Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę. UWAGA: Cena musi obejmować podatek 23% VAT. Zamawiający, po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia od organu nadzorującego, zastrzega sobie prawo zastosowania przy dostawie stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów Numer sprawy Zp/pn/69/2014 6

7 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.) w tych zadaniach, gdzie jest to możliwe. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar; w cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty powinny być złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz w siedzibie Zamawiającego na terenie Garnizonu Dęblin, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35 (Pałac Jabłonowskich) kancelaria jawna pok. nr 116 w terminie do dnia 29 października 2014 r. do godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed dniem r. godz Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. W przypadku ofert przesyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie datę wpływu oferty do kancelarii jawnej Zamawiającego. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi być złożone w taki sam sposób jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Zmiana oferty. Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w taki sam sposób jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Wycofanie oferty. Nie otwierać przed dniem r. godz Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a oferta złożona przez Wykonawcę, który wycofał się z udziału w postępowaniu zostanie zwrócona. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na terenie Garnizonu Dęblin przy ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, pok. nr 3 Sala odpraw w dniu 29 października 2014 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 7

8 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 14. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 1) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto za realizacje przedmiotu zamówienia; 2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą całość zamówienia. 15. SPOSÓB OCENY OFERT Oferta z najniższą ceną lub oferta najkorzystniejsza. 16. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym II Dział SIWZ). 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji kryteria oceny. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Wzór ogólnych postanowień umowy stanowi Zał. Nr 4 do Formularza oferty zawarty w Dziale II niniejszej specyfikacji. 19. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy Wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 8

9 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Nazwa Wykonawcy: DZIAŁ II FORMULARZ OFERTY Adres: Telefon:... REGON:... NIP:... Nr fax, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:... Mail:... W odpowiedzi na ogłoszenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu biurowego i audiowizualnego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy jest... W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest. tel. faks Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu przez Zamawiającego. Po zapoznaniu się z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: Numer sprawy Zp/pn/69/2014 9

10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Z PODZIAŁEM NA ZAKUPY INWESTYCYJNE O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ PLN) J.m. Ilość Zad.nr 1 /jeżeli dotyczy/ 1. Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne Rozmiar podstawowy papieru Technologia druku A4 Laserowy, kolorowy Prędkość wydruku - A4: minimum do 30 str./min. w czerni i kolorze wg normy ISO - czas rozgrzewu do wydruku pierwszej strony: do 15 s Maksymalne obciążenie Nie mniejsze niż stron/ miesiąc Rozdzielczość wydruku Obsługiwane języki opisu strony Druk dwustronny (Duplex) Min. 2400x600 dpi PCL, PostScript 3 automatyczny Podajniki papieru - podajnik wielozadaniowy: min. 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m 2 - podajniki szufladowe: min. 750 arkuszy o gramaturze 80 g/m 2 Odbiornik papieru Na min. 150 arkuszy Rozmiary papieru - A4, Letter, A5, A6 Gramatura papieru - od 64 do 163 g/m 2

11 Obsługiwane rodzaje nośników Dodatkowe funkcje drukowania Procesor papier zwykły, papier firmowy, papier dziurkowany, papier kolorowy, karton, etykiety, koperty Drukowanie w układzie broszury; Drukowanie n-stron na arkuszu, Drukowanie plakatu; Funkcja Apple AirPrint; Korekty kolorów; Zapisane ustawienia sterownika; Tryb fotografii; Drukowanie znaków wodnych Minimum 400 MHz Pamięć (RAM) Zainstalowana min. 128 MB (możliwość rozszerzenia do min. 384 MB) Łączność (porty) - Port USB 2.0, - 10/100 Base Ethernet - Wi-Fi ( n/g/b) Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Mac OS w wersji 10.7 lub nowszej Materiały eksploatacyjne - Wymagana rozdzielność bębna i tonera - Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności min str. dla mono i 6000 str. dla każdego koloru - Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek Gwarancja - 36 miesięcy - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączy do oferty. Numer sprawy Zp/pn/69/

12 2 - Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Urządzenie ma być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. Dodatkowo dostarczyć 6 tonerów czarnych, 3 tonery czerwone, 3 tonery żółte, 3 tonery niebieskie. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek. Dodatkowo dostarczyć 6 sztuk kabli umożliwiających podłączenie drukarki do portu USB w komputerze o długości min. 1,8m. 2. Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne Rozmiar podstawowy papieru A4 Prędkość wydruku - A4: minimum 40 str./min. wg normy ISO - czas rozgrzewu do wydruku pierwszej strony: do 9 s Maksymalne obciążenie Nie mniejsze niż stron/ miesiąc Rozdzielczość wydruku Obsługiwane języki opisu strony Druk dwustronny (Duplex) Podajniki papieru Odbiorniki papieru 2400X600 dpi PCL, PostScript 3 automatyczny - podajnik wielozadaniowy na 50 arkuszy - podajnik szufladowy na minimum 500 arkuszy o gramaturze 80 g/m 2 Na min. 150 arkuszy Numer sprawy Zp/pn/69/

13 Rozmiar papieru - A4, A5, A6, Letter Gramatura papieru - od 60 do 163 g/m 2 Dodatkowe funkcje drukowania Procesor Funkcje zabezpieczeń Pamięć (RAM) Drukowanie broszur; Drukowanie n-stron na arkusz; Nakładki, Drukowanie plakatu Min. 400 MHz WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (for network printing), IPSec, Zainstalowana min. 128 MB, max. 384MB Łączność (porty) - Port USB 2.0, - 10/100 Base Ethernet - Wi-Fi ( n/g/b) Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X version 10.5, Linux Materiały eksploatacyjne - Wymagana rozdzielność bębna i tonera - Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności min str. - Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: str. - Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek Gwarancja - 36 miesięcy - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania Numer sprawy Zp/pn/69/

14 związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączy do oferty. - Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Urządzenie ma być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. Dodatkowo dostarczyć 6 tonerów czarnych. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek. Dodatkowo dostarczyć 6 sztuk kabli umożliwiających podłączenie drukarki do portu USB w komputerze o długości min. 1,8m. 3 Zad. Nr 2 /jeżeli dotyczy/ Wyposażenie 1. Przenośny skaner do dokumentów 3szt. Kompaktowy skaner z czujnikiem wykonanym w technologii CMOS, 5 Mpx Dostępne skanowanie w maks. rozmiarze DIN A3 Skanuje zdjęcia, dokumenty, książki i trójwymiarowe obiekty z zaskakującą wyrazistością i precyzją odwzorowania szczegółów Automatycznie rozpoznaje dokumenty i zapisuje je jako pliki Szybko i bezproblemowo tworzy pliki PDF, JPG i DOC Głębia 48 bit zapewnia realistyczne odwzorowanie kolorów Budowa zapewnia doskonałą wydajność energetyczną Prostotę obsługi zapewnia szybkie złącze USB 2.0 (Plug & Play) Dane techniczne i specyfikacja Numer sprawy Zp/pn/69/

15 Wysokość netto Głębokość netto Połączenie Rozdzielczość (optyczna) Waga netto Szerokość netto Dokumentacja 440 mm 128 mm USB 5 M px 850 g 100 mm Instrukcja obsługi Charakterystyka Bardzo szybkie skanowanie do maks. formatu DIN A3 Wbudowane oświetlenie LED Digitalizuje dokumenty, książki, wizytówki, zdjęcia i obiekty Złącze USB 2.0 pozwala na szybki transfer danych na komputer Zestaw zawiera najwyższej jakości oprogramowanie rozpoznające tekst Zasilanie poprzez USB W zestawie Skaner, mata do dokumentów, kabel USB, płytka CD-ROM do instalacji (sterowniki, podręcznik, oprogramowanie), instrukcja, karta gwarancyjna. Gwarancja 24 miesiące Charakterystyka 2. Mobilny skaner do dokumentów 5szt. Numer sprawy Zp/pn/69/

16 Ultrakompaktowy, mobilny skaner Przystosowany także do dokumentów trudniejszych do skanowania, jak np. książek W pełni automatyczna optymalizacja obrazu Zapisuje plik albo w formacie PDF albo w JPGWbudowana funkcja ustawienia daty i godziny skanowania dla skanowanych dokumentów Złącze USB do szybkiego przenoszenia danych na komputer Bateria/akumulator do użytku mobilnego Dodatkowe informacje Baterie należy zamówić oddzielnie. Wymagane 2 baterie AA. Należy zamówić oddzielnie! Dane techniczne i specyfikacja Wysokość netto Jednostka płaska Głębokość netto Połączenie Rozdzielczość (optyczna) Podświetlana Waga netto Moduł druku dwustronnego Typ czujnika Powierzchnia skanowania (światło padające) Natężenie barwy Szerokość netto Dokumentacja Instrukcja obsługi Gwarancja 24 miesiące 31 mm Nie 30 mm USB 300/600/900 dpi Nie 164 g Nie CIS 210 mm 24 Bit 256 mm Numer sprawy Zp/pn/69/

17 3. Niszczarka 5szt. Niszczarka do dokumentów niejawnych. Wymagania: stopień bezpieczeństwa DIN 4, ścinki o szerokości nie większej niż 0.8 mm i długości nie większej niż 12 mm, automatyczny start/stop, zabezpieczenie przed przegrzaniem/przeciążeniem, niszczy płyty, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, ilość niszczonych kartek jednorazowo minimum 6 sztuk A4, szerokość wejścia min. 228 mm, funkcja "stand-by" z zerowym poborem mocy w stanie spoczynku, pojemnik na ścinki minimum 25 litrów, jasny kolor obudowy, do niszczarki dołączone opakowanie oleju do konserwacji noży tnących o poj. min. 100 ml. Gwarancja 2 lata, na noże tnące 5 lat 4. Niszczarka 6szt. Niszczarka do dokumentów jawnych. Wymagania: ścinki o szerokości nie większej niż 5 mm i długości nie większej niż 38 mm, automatyczny start/stop, osobna szczelina do niszczenia dyskietek i CD, ilość niszczonych kartek jednorazowo minimum 8 sztuk A4 (70g), szerokość wejścia min. 225 mm, zabezpieczenie przed przegrzaniem, pojemnik na ścinki wyjmowany - minimum 27 litrów, identyfikacja ilości niszczonych kartek zapobiegająca zakleszczeniu kartek, wydajność dzienna niszczonych kartek ok. 600 szt, do niszczarki dołączone opakowanie oleju do konserwacji noży tnących o poj. min. 100 ml. Gwarancja min. 2 lata Telewizor Led 50 Zad nr 3 /jeżeli dotyczy/ 1. Telewizor Led 50 2szt. Wymagania: przekątna ekranu - 50 cali obraz - 16 : 9 panel - LED technologia 3D - aktywna migawkowa rozdzielczość x 1080 pikseli Full HD odświeżanie - min 400 MHz Numer sprawy Zp/pn/69/

18 kontrast dynamiczny - min :1 dwuukładowy procesor obrazu tuner DVB-C, DVBT/T2, DVB-S/S2, analogowy dźwięk Surround 3D moc głośników min. 2 x 8W czujnik oświetlenia zewnętrznego funkcja PiP Funkcje dodatkowe: menu w jez. polskim telegazeta Smart TV Wi Fi technologia DLNA HbbTV przeglądarka internetowa Skype dzięki opcjonalnej kamerce blokada rodzicielska zegar ekranowy nagrywanie na USB Łącza: złącza HDMI min. 4 szt. złącza USB min. 2 szt. złącze Euro wyjście słuchawkowe wejście PCMCIA Pozostałe: 2 pary okularów 3D kabel HDMI Imperial 5001 BM-G podstawa i uchwyt 2 w1- (podstawa umożliwia stawianie lub wieszanie na ścianie) Numer sprawy Zp/pn/69/

19 gwarancja min. 2 lata Parametry pozostałe: Klasa energetyczna A+ + Pobór mocy w trybie włączenia max 51 W Telewizor Led Telewizor Led 42 3szt. Wymagania: przekątna ekranu - 42 cali obraz - 16 : 9 panel - LED technologia 3D - aktywna migawkowa rozdzielczość x 1080 pikseli Full HD odświeżanie - min 400 MHz kontrast dynamiczny - min :1 dwuukładowy procesor obrazu tuner DVB-C, DVBT/T2, DVB-S/S2, analogowy dźwięk Surround 3D moc głośników min. 2 x 8W czujnik oświetlenia zewnętrznego funkcja PiP Funkcje dodatkowe: menu w jez. polskim telegazeta Smart TV Wi Fi technologia DLNA HbbTV Numer sprawy Zp/pn/69/

20 przeglądarka internetowa Skype dzięki opcjonalnej kamerce blokada rodzicielska zegar ekranowy nagrywanie na USB Łącza: złącza HDMI min. 4 szt. złącza USB min. 2 szt. złącze Euro wyjście słuchawkowe wejście PCMCIA Pozostałe: 2 pary okularów 3D kabel HDMI Imperial 5001 BM-G podstawa i uchwyt 2 w1- (podstawa umożliwia stawianie lub wieszanie na ścianie) gwarancja min. 2 lata Parametry pozostałe: Klasa energetyczna A+ + Pobór mocy w trybie włączenia max 51 W 3. Uchwyty do telewizora 7 szt. CHARAKTERYSTYKA: uniwersalny, regulowany uchwyt dla monitorów i telewizorów LED LED, przeznaczony do telewizorów i monitorów 37"-60", maksymalny udźwig do 40kg, dostępny w kolorze czarnym, regulacja obrotu prawo-lewo, regulacją kąta pochylenia, Numer sprawy Zp/pn/69/

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych

Dostawa oprogramowania do archiwizacji danych cyfrowych wraz z deduplikacją danych oraz oprogramowania do wirtualizacji systemów operacyjnych Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pt. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, nr UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa mikroskopu konfokalnego z wirującym dyskiem do przyżyciowego obrazowania komórek w czasie rzeczywistym na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo