Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dęblin, dnia 21 października 2014 r."

Transkrypt

1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin tel SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę sprzętu biurowego i audiowizualnego Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty euro Numer sprawy Zp/pn/69/2014 1

2 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH DZIAŁ I INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW 1. ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie Adres: ul. Dywizjonu 303 nr 35, Dęblin Tel , fax e mail NIP REGON OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCĄ WRAZ ZE WSKAZANIEM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTÓW 1) wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub mailem; 2) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje faksem lub mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza ich otrzymanie; 3) osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: a. w sprawach merytorycznych Beata Stoń, Hanna Bielecka; b. w sprawach proceduralnych Justyna Białek. 3. TRYB POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. 4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu biurowego i audiowizualnego z podziałem na zadania: Zadanie I Drukarki laserowe, Zadanie II Skanery, niszczarki, Zadanie III Telewizory. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzu ofertowym w dziale II SIWZ. 2) Główny przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Drukarki laserowe Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) Niszczarki Telewizory cyfrowe 5. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY 14 dni od dnia zawarcia umowy 6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 2

3 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy; 3) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Do potwierdzenia oświadczeniem w załączniku Nr 1 do oferty, że Wykonawca może ubiegać się o zamówienie i spełnia wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy. 5) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Do potwierdzenia: oświadczeniem w załączniku Nr 2 do oferty, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy; aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do oferty. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt. 1 4 winien spełniać jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w ppkt. 5 powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 3

4 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenia i dokumenty wymienione w Dziale I punkcie 7 niniejszej specyfikacji. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na podstawie treści przedstawionych oświadczeń i dokumentów. Wykonawcy, którzy nie spełniają wymaganych warunków lub nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających ich spełnianie, zostaną wykluczeni z postępowania. 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy zał. Nr 1 do oferty; 2) oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy zał. Nr 2 do oferty; 3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpis do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.) lub informacją o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej wg załącznika Nr 3 do oferty; 5) jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 3, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert); 6) jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie poprzednim, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez Zamawiającego dokumenty takie nie będą oceniane przez Zamawiającego i nie będą miały wpływu na wybór najkorzystniejszej oferty. 8. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę; 2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania; 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych; 4) oferta pod rygorem nieważności ma zostać sporządzona na piśmie; Numer sprawy Zp/pn/69/2014 4

5 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 5) każdy dokument składający się na ofertę ma być czytelny; 6) oferta musi być podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku gdy osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty oraz zostać dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem; 7) oferta musi być sporządzona w języku polskim, a każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski powinien być złożony wraz z tłumaczeniem, przy czym wersja polskojęzyczna jest wersją wiążąca; 8) dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność przez Wykonawcę; 9) każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie czy przesłonięcie korektorem powinno być opisane, datowane i parafowane przez Wykonawcę; 10) strony oferty powinny być trwale połączone i ponumerowane, a w treści oferty powinna zostać podana informacja o ilości stron; 11) w przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) oraz trwale i oddzielnie spięte; 12) wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty; 13) ofertę stanowi wypełniony Formularz ofertowy oraz niżej wymienione dokumenty; 14) do oferty muszą być dołączone: a) wypełniony Formularz ofertowy z załącznikami; b) dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt. 7 SIWZ; c) podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; d) pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą; e) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwa. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy f) Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem załączyć do oferty (dot.: Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne); g) - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: a. Dokumenty potwierdzające, że firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera (dot.: dot.: Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + Numer sprawy Zp/pn/69/2014 5

6 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne), b. Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu (dot. Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne), c. Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu (dot. Zad. I poz. nr 1 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne, poz. nr 2 - Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne). Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 9. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SPECYFIKACJI Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji na adres: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Dęblin, ul. Dywizjonu 303 bud. 35 (Pałac Jabłonowskich), kancelaria jawna pok. nr 116, fax , z dopiskiem Sekcja zamówień publicznych. Zamawiający niezwłocznie odpowie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz zamieści taką informację na stronie internetowej pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej specyfikacji a treścią udzielonych odpowiedzi, należy przyjąć jako obowiązującą treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W formularzu ofertowym Wykonawca podaje: 1) w kolumnie E wartość jednostkową netto za 1 szt./1 m wskazanego w danym wierszu towaru; 2) w kolumnie F łączną wartość netto za wskazaną w danym wierszu ilość poszczególnych towarów (tj. iloczyn wartości kolumn D i E w poszczególnych wierszach). 3) w kolumnie G stawkę VAT określoną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.); 4) w kolumnie H kwotę VAT jako iloczyn wartości kolumn F i G ; 5) w kolumnie I cenę łączną brutto za wskazaną w danym wierszu ilość poszczególnych towarów (tj. suma wartości kolumn F i H w poszczególnych wierszach). Przy wyliczaniu poszczególnych wartości należy ograniczyć się do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. W przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5, to parametr setny pozostaje bez zmian, zaś w przypadku, gdy parametr miejsca tysięcznego wynosi 5 i powyżej, to parametr setny zaokrągla się w górę. UWAGA: Cena musi obejmować podatek 23% VAT. Zamawiający, po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia od organu nadzorującego, zastrzega sobie prawo zastosowania przy dostawie stawki podatku VAT w wysokości 0% zgodnie z ustawą o podatku od towarów Numer sprawy Zp/pn/69/2014 6

7 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z dnia 5 kwietnia 2004 r.) w tych zadaniach, gdzie jest to możliwe. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem przedmiotowego zamówienia, które Wykonawca przewiduje przy jego realizacji. Cena zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dn. 5 lipca 2001 r. O cenach (Dz. U. Nr 97, poz z późn. zm.) oznacza wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za towar; w cenie tej uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty powinny być złożone w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz w siedzibie Zamawiającego na terenie Garnizonu Dęblin, przy ul. Dywizjonu 303 nr 35 (Pałac Jabłonowskich) kancelaria jawna pok. nr 116 w terminie do dnia 29 października 2014 r. do godz Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Oferta na dostawę sprzętu komputerowego. Nie otwierać przed dniem r. godz Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. W przypadku ofert przesyłanych za pomocą Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej jako termin złożenia oferty Zamawiający przyjmie datę wpływu oferty do kancelarii jawnej Zamawiającego. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty, pod warunkiem, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian. Powiadomienie musi być złożone w taki sam sposób jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Zmiana oferty. Nie otwierać przed dniem r. godz Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania przez złożenie pisemnego powiadomienia w taki sam sposób jak składana oferta, tj. w zamkniętym opakowaniu oznaczonym nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Wycofanie oferty. Nie otwierać przed dniem r. godz Koperty oznaczone w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, a oferta złożona przez Wykonawcę, który wycofał się z udziału w postępowaniu zostanie zwrócona. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 13. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego na terenie Garnizonu Dęblin przy ul. 2 Pułku Kraków budynek nr 22, pok. nr 3 Sala odpraw w dniu 29 października 2014 r. o godz Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy na jego pisemny wniosek Zamawiający prześle informację z otwarcia ofert. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 7

8 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH 14. OPIS KRYTERIUM OCENY OFERT 1) przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto za realizacje przedmiotu zamówienia; 2) za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną (brutto), obejmującą całość zamówienia. 15. SPOSÓB OCENY OFERT Oferta z najniższą ceną lub oferta najkorzystniejsza. 16. PODWYKONAWCY Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek zawrzeć w ofercie informacje dotyczące podwykonawstwa (Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcy zgodnie z oświadczeniem zawartym w Formularzu ofertowym II Dział SIWZ). 17. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie i niniejszej specyfikacji oraz została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej specyfikacji kryteria oceny. O wykluczeniu Wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy na własnej stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń. 18. ISTOTNE WARUNKI UMOWY Wzór ogólnych postanowień umowy stanowi Zał. Nr 4 do Formularza oferty zawarty w Dziale II niniejszej specyfikacji. 19. WADIUM Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 20. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ Wykonawcom i innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy. Zgodnie z art. 180 ust. 2 pkt. 2-4 ustawy Wykonawcy w postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 3) odrzucenia oferty odwołującego. Numer sprawy Zp/pn/69/2014 8

9 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH Nazwa Wykonawcy: DZIAŁ II FORMULARZ OFERTY Adres: Telefon:... REGON:... NIP:... Nr fax, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję:... Mail:... W odpowiedzi na ogłoszenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę sprzętu biurowego i audiowizualnego przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w projekcie umowy jako wyłączną podstawę procedury przetargowej. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą umocowaną do podpisania umowy jest... W przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej, osobą odpowiedzialną za realizację umowy jest. tel. faks Oświadczamy, że wyżej wskazany nr faksu jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących przedmiotowego postępowania i zobowiązujemy się do niezwłocznego potwierdzania faktu otrzymania oświadczeń, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu przez Zamawiającego. Po zapoznaniu się z specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz opisem przedmiotu zamówienia, oferujemy wykonanie zamówienia za następującą cenę: Numer sprawy Zp/pn/69/2014 9

10 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lp. Opis przedmiotu zamówienia określony zgodnie z art. 29 i 30 ustawy Prawo zamówień publicznych (Z PODZIAŁEM NA ZAKUPY INWESTYCYJNE O WARTOŚCI JEDNOSTKOWEJ POWYŻEJ PLN) J.m. Ilość Zad.nr 1 /jeżeli dotyczy/ 1. Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne Rozmiar podstawowy papieru Technologia druku A4 Laserowy, kolorowy Prędkość wydruku - A4: minimum do 30 str./min. w czerni i kolorze wg normy ISO - czas rozgrzewu do wydruku pierwszej strony: do 15 s Maksymalne obciążenie Nie mniejsze niż stron/ miesiąc Rozdzielczość wydruku Obsługiwane języki opisu strony Druk dwustronny (Duplex) Min. 2400x600 dpi PCL, PostScript 3 automatyczny Podajniki papieru - podajnik wielozadaniowy: min. 50 arkuszy o gramaturze 80 g/m 2 - podajniki szufladowe: min. 750 arkuszy o gramaturze 80 g/m 2 Odbiornik papieru Na min. 150 arkuszy Rozmiary papieru - A4, Letter, A5, A6 Gramatura papieru - od 64 do 163 g/m 2

11 Obsługiwane rodzaje nośników Dodatkowe funkcje drukowania Procesor papier zwykły, papier firmowy, papier dziurkowany, papier kolorowy, karton, etykiety, koperty Drukowanie w układzie broszury; Drukowanie n-stron na arkuszu, Drukowanie plakatu; Funkcja Apple AirPrint; Korekty kolorów; Zapisane ustawienia sterownika; Tryb fotografii; Drukowanie znaków wodnych Minimum 400 MHz Pamięć (RAM) Zainstalowana min. 128 MB (możliwość rozszerzenia do min. 384 MB) Łączność (porty) - Port USB 2.0, - 10/100 Base Ethernet - Wi-Fi ( n/g/b) Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Mac OS w wersji 10.7 lub nowszej Materiały eksploatacyjne - Wymagana rozdzielność bębna i tonera - Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności min str. dla mono i 6000 str. dla każdego koloru - Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek Gwarancja - 36 miesięcy - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączy do oferty. Numer sprawy Zp/pn/69/

12 2 - Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Urządzenie ma być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. Dodatkowo dostarczyć 6 tonerów czarnych, 3 tonery czerwone, 3 tonery żółte, 3 tonery niebieskie. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek. Dodatkowo dostarczyć 6 sztuk kabli umożliwiających podłączenie drukarki do portu USB w komputerze o długości min. 1,8m. 2. Drukarka laserowa A4 6 szt. + dodatkowe materiały eksploatacyjne Rozmiar podstawowy papieru A4 Prędkość wydruku - A4: minimum 40 str./min. wg normy ISO - czas rozgrzewu do wydruku pierwszej strony: do 9 s Maksymalne obciążenie Nie mniejsze niż stron/ miesiąc Rozdzielczość wydruku Obsługiwane języki opisu strony Druk dwustronny (Duplex) Podajniki papieru Odbiorniki papieru 2400X600 dpi PCL, PostScript 3 automatyczny - podajnik wielozadaniowy na 50 arkuszy - podajnik szufladowy na minimum 500 arkuszy o gramaturze 80 g/m 2 Na min. 150 arkuszy Numer sprawy Zp/pn/69/

13 Rozmiar papieru - A4, A5, A6, Letter Gramatura papieru - od 60 do 163 g/m 2 Dodatkowe funkcje drukowania Procesor Funkcje zabezpieczeń Pamięć (RAM) Drukowanie broszur; Drukowanie n-stron na arkusz; Nakładki, Drukowanie plakatu Min. 400 MHz WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos (for network printing), IPSec, Zainstalowana min. 128 MB, max. 384MB Łączność (porty) - Port USB 2.0, - 10/100 Base Ethernet - Wi-Fi ( n/g/b) Kompatybilność z systemami operacyjnymi Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Mac OS X version 10.5, Linux Materiały eksploatacyjne - Wymagana rozdzielność bębna i tonera - Urządzenie dostarczone z tonerem o wydajności min str. - Urządzenie powinno mieć możliwość zastosowania tonerów o wydajności: str. - Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek Gwarancja - 36 miesięcy - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2008 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje Producenta drukarki dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Oświadczenie Producenta sprzętu, że w przypadku niewywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania Numer sprawy Zp/pn/69/

14 związane z serwisem dokumenty potwierdzające załączy do oferty. - Certyfikat ISO 9001:2008 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Certyfikat ISO 14001:2004 Producenta oferowanego sprzętu dokumenty potwierdzające załączyć do oferty; - Urządzenie ma być fabrycznie nowe, w kartonie, zabezpieczone do transportu i magazynowania. Dodatkowo dostarczyć 6 tonerów czarnych. Materiały eksploatacyjne muszą być oryginalne, nowe oraz wyprodukowane przez Producenta oferowanych drukarek. Dodatkowo dostarczyć 6 sztuk kabli umożliwiających podłączenie drukarki do portu USB w komputerze o długości min. 1,8m. 3 Zad. Nr 2 /jeżeli dotyczy/ Wyposażenie 1. Przenośny skaner do dokumentów 3szt. Kompaktowy skaner z czujnikiem wykonanym w technologii CMOS, 5 Mpx Dostępne skanowanie w maks. rozmiarze DIN A3 Skanuje zdjęcia, dokumenty, książki i trójwymiarowe obiekty z zaskakującą wyrazistością i precyzją odwzorowania szczegółów Automatycznie rozpoznaje dokumenty i zapisuje je jako pliki Szybko i bezproblemowo tworzy pliki PDF, JPG i DOC Głębia 48 bit zapewnia realistyczne odwzorowanie kolorów Budowa zapewnia doskonałą wydajność energetyczną Prostotę obsługi zapewnia szybkie złącze USB 2.0 (Plug & Play) Dane techniczne i specyfikacja Numer sprawy Zp/pn/69/

15 Wysokość netto Głębokość netto Połączenie Rozdzielczość (optyczna) Waga netto Szerokość netto Dokumentacja 440 mm 128 mm USB 5 M px 850 g 100 mm Instrukcja obsługi Charakterystyka Bardzo szybkie skanowanie do maks. formatu DIN A3 Wbudowane oświetlenie LED Digitalizuje dokumenty, książki, wizytówki, zdjęcia i obiekty Złącze USB 2.0 pozwala na szybki transfer danych na komputer Zestaw zawiera najwyższej jakości oprogramowanie rozpoznające tekst Zasilanie poprzez USB W zestawie Skaner, mata do dokumentów, kabel USB, płytka CD-ROM do instalacji (sterowniki, podręcznik, oprogramowanie), instrukcja, karta gwarancyjna. Gwarancja 24 miesiące Charakterystyka 2. Mobilny skaner do dokumentów 5szt. Numer sprawy Zp/pn/69/

16 Ultrakompaktowy, mobilny skaner Przystosowany także do dokumentów trudniejszych do skanowania, jak np. książek W pełni automatyczna optymalizacja obrazu Zapisuje plik albo w formacie PDF albo w JPGWbudowana funkcja ustawienia daty i godziny skanowania dla skanowanych dokumentów Złącze USB do szybkiego przenoszenia danych na komputer Bateria/akumulator do użytku mobilnego Dodatkowe informacje Baterie należy zamówić oddzielnie. Wymagane 2 baterie AA. Należy zamówić oddzielnie! Dane techniczne i specyfikacja Wysokość netto Jednostka płaska Głębokość netto Połączenie Rozdzielczość (optyczna) Podświetlana Waga netto Moduł druku dwustronnego Typ czujnika Powierzchnia skanowania (światło padające) Natężenie barwy Szerokość netto Dokumentacja Instrukcja obsługi Gwarancja 24 miesiące 31 mm Nie 30 mm USB 300/600/900 dpi Nie 164 g Nie CIS 210 mm 24 Bit 256 mm Numer sprawy Zp/pn/69/

17 3. Niszczarka 5szt. Niszczarka do dokumentów niejawnych. Wymagania: stopień bezpieczeństwa DIN 4, ścinki o szerokości nie większej niż 0.8 mm i długości nie większej niż 12 mm, automatyczny start/stop, zabezpieczenie przed przegrzaniem/przeciążeniem, niszczy płyty, spinacze, karty plastikowe, płyty CD, ilość niszczonych kartek jednorazowo minimum 6 sztuk A4, szerokość wejścia min. 228 mm, funkcja "stand-by" z zerowym poborem mocy w stanie spoczynku, pojemnik na ścinki minimum 25 litrów, jasny kolor obudowy, do niszczarki dołączone opakowanie oleju do konserwacji noży tnących o poj. min. 100 ml. Gwarancja 2 lata, na noże tnące 5 lat 4. Niszczarka 6szt. Niszczarka do dokumentów jawnych. Wymagania: ścinki o szerokości nie większej niż 5 mm i długości nie większej niż 38 mm, automatyczny start/stop, osobna szczelina do niszczenia dyskietek i CD, ilość niszczonych kartek jednorazowo minimum 8 sztuk A4 (70g), szerokość wejścia min. 225 mm, zabezpieczenie przed przegrzaniem, pojemnik na ścinki wyjmowany - minimum 27 litrów, identyfikacja ilości niszczonych kartek zapobiegająca zakleszczeniu kartek, wydajność dzienna niszczonych kartek ok. 600 szt, do niszczarki dołączone opakowanie oleju do konserwacji noży tnących o poj. min. 100 ml. Gwarancja min. 2 lata Telewizor Led 50 Zad nr 3 /jeżeli dotyczy/ 1. Telewizor Led 50 2szt. Wymagania: przekątna ekranu - 50 cali obraz - 16 : 9 panel - LED technologia 3D - aktywna migawkowa rozdzielczość x 1080 pikseli Full HD odświeżanie - min 400 MHz Numer sprawy Zp/pn/69/

18 kontrast dynamiczny - min :1 dwuukładowy procesor obrazu tuner DVB-C, DVBT/T2, DVB-S/S2, analogowy dźwięk Surround 3D moc głośników min. 2 x 8W czujnik oświetlenia zewnętrznego funkcja PiP Funkcje dodatkowe: menu w jez. polskim telegazeta Smart TV Wi Fi technologia DLNA HbbTV przeglądarka internetowa Skype dzięki opcjonalnej kamerce blokada rodzicielska zegar ekranowy nagrywanie na USB Łącza: złącza HDMI min. 4 szt. złącza USB min. 2 szt. złącze Euro wyjście słuchawkowe wejście PCMCIA Pozostałe: 2 pary okularów 3D kabel HDMI Imperial 5001 BM-G podstawa i uchwyt 2 w1- (podstawa umożliwia stawianie lub wieszanie na ścianie) Numer sprawy Zp/pn/69/

19 gwarancja min. 2 lata Parametry pozostałe: Klasa energetyczna A+ + Pobór mocy w trybie włączenia max 51 W Telewizor Led Telewizor Led 42 3szt. Wymagania: przekątna ekranu - 42 cali obraz - 16 : 9 panel - LED technologia 3D - aktywna migawkowa rozdzielczość x 1080 pikseli Full HD odświeżanie - min 400 MHz kontrast dynamiczny - min :1 dwuukładowy procesor obrazu tuner DVB-C, DVBT/T2, DVB-S/S2, analogowy dźwięk Surround 3D moc głośników min. 2 x 8W czujnik oświetlenia zewnętrznego funkcja PiP Funkcje dodatkowe: menu w jez. polskim telegazeta Smart TV Wi Fi technologia DLNA HbbTV Numer sprawy Zp/pn/69/

20 przeglądarka internetowa Skype dzięki opcjonalnej kamerce blokada rodzicielska zegar ekranowy nagrywanie na USB Łącza: złącza HDMI min. 4 szt. złącza USB min. 2 szt. złącze Euro wyjście słuchawkowe wejście PCMCIA Pozostałe: 2 pary okularów 3D kabel HDMI Imperial 5001 BM-G podstawa i uchwyt 2 w1- (podstawa umożliwia stawianie lub wieszanie na ścianie) gwarancja min. 2 lata Parametry pozostałe: Klasa energetyczna A+ + Pobór mocy w trybie włączenia max 51 W 3. Uchwyty do telewizora 7 szt. CHARAKTERYSTYKA: uniwersalny, regulowany uchwyt dla monitorów i telewizorów LED LED, przeznaczony do telewizorów i monitorów 37"-60", maksymalny udźwig do 40kg, dostępny w kolorze czarnym, regulacja obrotu prawo-lewo, regulacją kąta pochylenia, Numer sprawy Zp/pn/69/

Dęblin, ul. Dywizjonu NIP PL , REGON reprezentowana przez:......

Dęblin, ul. Dywizjonu NIP PL , REGON reprezentowana przez:...... WZÓR UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP PL 5060034353, REGON

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

Wzór UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: Wzór UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON

Bardziej szczegółowo

wzór UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

wzór UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: wzór UMOWA DOSTAWY Nr. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H Wzór UMOWA DOSTAWY NR... zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP PL 5060034353, REGON 060059216

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

UMOWA DOSTAWY NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: UMOWA DOSTAWY NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON 060059216

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCA: ... NIP, REGON.. Nr KRS/wpis do CEIDG:... reprezentowany przez:

WYKONAWCA: ... NIP, REGON.. Nr KRS/wpis do CEIDG:... reprezentowany przez: UMOWA DOSTAWY Nr. (WZÓR) zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP PL 5060034353, REGON 060059216

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

UMOWA zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: UMOWA zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON 060059216

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H

W Y Ż S Z A S Z K O Ł A O F I C E R S K A S I Ł P O W I E T R Z N Y C H UMOWA NR.. NA WYKONANIE USŁUGI KONSERWACJI SZAF DO PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI NIEJAWNYCH I DRZWI ANTYWŁAMANIOWYCH zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/85/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/85/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/85/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: UMOWA Nr /wzór/ zawarta w dniu... 2013 r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Skarbem Państwa 21. Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, zwanym dalej Zamawiającym, NIP 5783109861,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim,

Dostawę żywności do stołówek Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Sitkowskiego 3 oraz przy ul. Chmielowskiego 5 w Radzyniu Podlaskim, ... ( pieczęć wykonawcy) Załącznik nr 1 do siwz OFERTA CENOWA Ja (My), niżej podpisany (ni)... działając w imieniu i na rzecz : (pełna nazwa wykonawcy)... (adres siedziby wykonawcy) REGON... Nr NIP...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 387110-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 387110-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2014-11-25 15:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro)

Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej euro) Konkurs ofert Dostawa azotu ciekłego (zamówienie o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro) Łódź, dnia 5 grudnia 2016 r. 1. Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Lecznicze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt)

UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt) UMOWA SUKCESYWNEJ DOSTAWY FABRYCZNIE NOWYCH MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH i PAPIERU DLA WOJEWÓDZKIEGO OŚRODKA RUCHU DROGOWEGO W POZNANIU (projekt) zawarta w dniu r. w Poznaniu pomiędzy: WOJEWÓDZKIM OŚRODKIEM

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spskepe.republika.pl Skępe: Dostawa oleju opałowego dla potrzeb Miejskiego Zespołu Szkół w Skepem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2016 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014

(WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 (WZÓR - NIE ZAŁĄCZAĆ DO OFERTY) UMOWA Nr 39/BA/PN/2014 Załącznik nr 8 do SIWZ numer sprawy: 39/BA/PN/2014 W dniu... 2014 roku w Warszawie, pomiędzy: Głównym Urzędem Statystycznym, mającym siedzibę w (00-925)

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 1: Dostawa oprogramowania dla Uniwersyteckiego Centrum Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/66/2014 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKT UMOWY Dostawa oprogramowanie i fabrycznie nowego, nie używanego, stacjonarnego zestawu komputerowego, projektorów, ekranów projekcyjnych oraz dysku twardego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 8 2015-11-16 10:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa artykułów biurowych, papieru, materiałów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca.

FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Krotoszynie Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Załącznik nr 1 Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon...,

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tarnobrzeg, dnia 25.08.2014 r. KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w Tarnobrzegu woj. podkarpackie MT.2370.8.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający:

Załącznik 1. (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY. Zamawiający: Załącznik 1 (nazwa i adres wykonawcy) FORMULARZ OFERTY Zamawiający: Politechnika Gdańska Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki ul. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nawiązując do zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ PN-65/15/JP OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA FORMULARZ CENOWY LP. Nazwa artykułu (opis przedmiotu zamówienia) Nazwa producenta JM Ilość Cena jedn. netto Wartość netto Stawka VAT % Wartość

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Załącznik 2.2 do SIWZ po zmianie SIWZ z dnia 02.07.2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY Pełna nazwa urządzenia, typ, model. Producent Rok produkcji Drukarki laserowe I szt. 3

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II

OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II Nazwa i adres firmy (wykonawcy) telefon, faks, e-mail (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA NA POTRZEBY URZĘDU MIASTA NOWEGO SĄCZA ZADANIE II Nawiązując do ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 05 czerwca 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/30/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto

Wartość oferty netto w okresie trwania umowy:... PLN. Cena jednostkowa netto 23 Załącznik nr FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA WYKONAWCY) Do Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Uwaga: wypełnia w całości i podpisuje Wykonawca. Nazwa i adres Wykonawcy:...... REGON... NIP:... Telefon..., fax:...

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 16.09.2016 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami:

UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: UMOWA NR.. zawarta w dniu... w Dęblinie pomiędzy następującymi Stronami: ZAMAWIAJĄCY: Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych 08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 35 NIP 5060034353, REGON 060059216 reprezentowana

Bardziej szczegółowo

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy.

II. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia: do 14 dni licząc od daty podpisania umowy. Numer sprawy ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 30.000 euro Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki tel. (84) 677 33 33 fax (84) 638 66 69 Zaprasza do złożenia oferty na dostawę i montaż

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na zamówienie realizowane w trybie konkursu ofert, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU

Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU Numer sprawy 01/2014 Sędziszów Młp. 28.01.2014r ZAPYTANIE OFERTOWE NA SPRZEDAŻ I DOSTAWĘ CEMENTU 1. ZAMAWIAJĄCY Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. 39-120 Sędziszów Młp.,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II

FORMULARZ OFERTOWY CZ. II FORMULARZ OFERTOWY CZ. II Nazwa Wykonawcy. Siedziba Wykonawcy.... Regon:... NIP:... Tel... Fax... Adres do korespondencji... Osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym: (Imię, Nazwisko):. Tel... Fax...

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych

Szkoła Muzyczna I st. w Kozienicach zaprasza do złożenia oferty cenowej na: zakup i dostawę zestawów komputerowych stacjonarnych Kozienice, dnia 26.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Szkoła Muzyczna I

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dęblin, dnia r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH www.wsosp.pl PION KANCLERZA Dział Organizacyjny 08-521 Dęblin, ul. 2 Pułku Kraków Nr 22 tel. 261 519 464; fax.: 261 517 452 Dęblin, dnia 06.10.2016 r. ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo