Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 4: Zapobieganie upadkowi#

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 4: Zapobieganie upadkowi#"

Transkrypt

1 Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 4: Zapobieganie upadkowi#

2 Zawartość# 2. Podstawy zarządzania ryzykiem#

3 Projekt: Czarna skrzynka zarządzania projektem# Pomysł na projekt Zarządzanie projektem Działania / osiąganie celów Proces zarządzania projektem wraz z dostępnymi narzędziami wspomaga menedżera projektu i zespół, pomagając organizować, dokumentować, śledzić i raportować wykonywanie w projekcie zadania i postęp całego projektu#

4 Projekt: Czym jest projekt?# Elementy projektu# Zawiera w sobie komponent czegoś nowego# Ma początek i koniec # Często jest interdyscyplinarny i angażuje ludzi o różnym potencjale#

5 ` 4: Zapobieganie upadkowi# Podstawy: Czym jest zarządzanie projektem# Definicja# Aplikacja wiedzy, umiejętności, narzędzi i techniki do działań projektowych w celu osiągnięcia lub przekroczenia potrzeb osób zaangażowanych w projekt oraz oczekiwań związanych z projektem# Zarządzanie projektem jest procesem definiowania, planowania, organizowania, kierowania i kontroli rozwoju projektu# Podstawowe elementy zarządzania projektem# Zasięg projektu# Rezultaty# Plan działania# Role i odpowiedzialności# Procedury komunikacji# Procesy#

6 Podstawy: Dlaczego używać narzędzi i technik zarządzania projektem?# Użycie zarządzania projektem# Skupienie i jasność w procesie skutkuje systematycznym, skutecznym i efektywnym działaniem# Identyfikacja wszystkich aspektów, które powinny być wzięte pod uwagę podczas osiąganie celów (uwzględniając aspekty komunikacyjne)# Ustalenie kto co zrobi i w jakim czasie# Redukcja zamieszania, frustracji, wycofania czy błędów, które mogą być powiązane z rozwijaniem czegoś nowego#

7 Ramy projektu:# Definicja# Przygotowanie i planowanie# Wdrażanie i kontrola# Finalizacja# Kontrola Zarządzanie zakresem# Zarządzanie panem pracy# Start # # Definicja / Zakres / Wymagania Planowanie i alokacja zasobów Zarządzanie zasobami (Czas, ludzie, pieniądze)# Zarządzanie rezultatami# Zarządzanie jakością # Raportowanie Zakończenie i ocena Plan przejścia# Zarządzanie dostawcami wewnętrznymi i zewnętrznymi# Przegląd Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie komunikacją

8 Module 4: Preventing Failure# Fazy zarządzania projektem: Cztery fazy# 1. Definicja projektu (inicjacja)# 2. Przygotowanie i planowanie# 3. Wykonywanie i kontrola# 4. Finalizacja#

9 Fazy zarządzania projektem: Faza 1 - definicja projektu (inicjacja)# Opis# Proces, który zawiera aktywności przeprowadzane celem oceny wymiaru, zasięgu i kompleksowości projektu oraz celem wsparcia późniejszych działań projektowych# W zależności od projektu różne z poniższych działań mogą być niezbędne# Działania# Ustalenie początkowego zespołu w projekcie# Ustalenie relacji z ważnymi interesariuszami projektu# Ustalenie planu inicjacji projektu# Ustalenie procedur zarządzania projektem# Ustalenie środowiska zarządzania projektem i przygotowanie podstawowych materiałów do pracy nad projektem#

10 Fazy zarządzania projektem: Faza 2 Przygotowanie i planowanie# Opis # Planowanie projektu dostarcza całościowych ram do zarządzania kosztami i terminami w projekcie.# Planowanie projektu ma miejsce na początku i na końcu każdej fazy projektu# Planowanie projektu zawiera określenie jasnych, jednoznacznych działań lub zadań i nakładu pracy potrzebnego do ich realizacji# Działania# Opisanie zakresu projektu, alternatyw i wykonalności# Podział projektu na wykonalne zadania # Oszacowanie i stworzenie planu zasobów# Opracowanie wstępnego terminarza projektu# Opracowanie projektu komunikacji w projekcie# Określenie procedur i standardów w projekcie# Identyfikacja i ocena ryzyka w projekcie# Opracowanie ilości potrzebnej pracy# Ustalenie bazowego planu projektu#

11 Fazy zarządzania projektem: Faza 3 Wdrażanie i kontrola# Opis# Trzecia faza w zarządzaniu projektem, w której plany stworzone w poprzednich fazach są wdrażane do działania# Jeżeli został opracowany wysokiej jakości plan projektu, jest znacznie bardziej prawdopodobne, że projekt zostanie zrealizowany z sukcesem# Działania# Wykonywanie bazowego planu projektu# Monitorowanie postępów projektu w odniesieniu do planu bazowego# Monitorowanie zmian w bazowym planie projektu# Trzymanie się wytycznych projektu# Komunikacja aktualnego statusu projektu#

12 Fazy zarządzania projektem: Faza 4 Finalizacja# Opis# Ostatnia faza zarządzania projektu, w której następuje skupienie na zakończeniu projektu # Zamknięcie projektu jest bardzo ważnym działaniem, ponieważ projekt nie jest zakończony dopóki nie zostanie zamknięty. Podczas zamknięcia projektu dokonuje się oceny czy projekt się powiódł, czy poniósł porażkę# Projekty mogą się zakończyć w sposób naturalny lub nienaturalny# Naturalne zakończenie projektu pojawia się wówczas, gdy wymagania projektu zostały spełnione, przez co projekt jest ukończony z sukcesem# Nienaturalne zakończenie projektu pojawia się wówczas, gdy projekt kończy się przed planowanym terminem# Działania# Zamknięcie projektu# Przeprowadzenie przeglądu po projekcie#

13 Alternatywna struktura zarządzania projektem: pięć podstawowych kroków# 1. Rozpoczęcie (Start-up)# 2. Ustalenie i potwierdzenie zakresu / wymagań projektu# 3. Opracowanie planu działania i zabezpieczenie zasobów# 4. Monitorowanie, kontrola, raportowanie i przeglądy postępów projektu# 5. Zakończenie i ocena#

14 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 1 rozpoczęcie# Podczas zaangażowania potencjalnych członków zespołu i interesariuszy, działania inicjujące projekt ustalają zakres, cele i wstępny plan# Kluczowe aktywności# Udokumentowane i/lub potwierdzone zakres i założenia# Potwierdzone finansowanie# Opracowanie wstępnego planu# Identyfikacja osób kluczowych do opracowania planów i zasobów# Możliwe checklisty (do rozważenia)# Projekt Start-up i finansowanie# Formaty możliwe do zastosowania# Zakres projektu, Diagram Gantta, Planowanie zasobów# Opis ról w projekcie#

15 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 2 ustalenie i potwierdzenie zakresu / wymagań projektu# Zaangażowanie finansistów i interesariuszy biznesowych do potwierdzenia zakresu projektu i wyjaśnienia wymagań biznesowych. Jest to również czas na identyfikację ewentualnych wymagań technicznych z odpowiednimi podmiotami.# Kluczowe aktywności# Potwierdzenie bazowego zakresu projektu z finansistami# Określenie, udokumentowanie i potwierdzenie wymagań technicznych i biznesowych# Identyfikacja wpływu na procesu biznesowe# Identyfikacja tego, co nie znajduje się w zakresie projektu # Możliwe checklisty (do rozważenia)# Finansowanie# Formaty możliwe do zastosowania# Zakres projektu#

16 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 3 opracowanie planu i zabezpieczenie zasobów# Wstępny szczegółowy plan projektu zapewni plan działania i będzie stanowił bazę dla członków zespołu i interesariuszy. Gdy projekt będzie się rozwijał, może pojawić się potrzeba przedefiniowania planu# Kluczowe aktywności# Identyfikacja, kto powinien uczestniczyć przy tworzeniu planu# Opracowanie wstępnego, szczegółowego planu, bazując na zakresie, wymaganiach, itp.# Identyfikacja zestawu umiejętności potrzebnego do wykonania zadań # Opracowanie planu komunikacji# Identyfikacja i zabezpieczenie zasobów# Przeprowadzenie wstępnego spotkania z finansistami # Przeprowadzenie spotkania rozpoczynającego projekt# Przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka z członkami projektu # Identyfikacja kryteriów zakończenia projektu # Uaktualnienie szczegółowego planu z zespołem projektowym i finansistami#

17 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 3 Opracowanie planu i zabezpieczenie zasobów (kontynuacja)# Możliwe checklisty (do rozważenia)# Planowanie projektu# Rezultaty projektu i zapewnienie jakości# Formaty możliwe do zastosowania# Lista aktywności# Szczegółowy plan projektu# Plan zasobów projektu# Macierz komunikacji# Ocena ryzyka w projekcie#

18 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 4 monitorowanie, kontrola, raportowanie i przeglądy postępów projektu# Gdy projekt się już rozpocznie, monitorowanie, kontrola, raportowanie i przeglądy postępów projektu będą odbywały się etapami i będą stanowić większość zadań związanych z zarządzaniem projektem# Kluczowe działania# Wdrożenie planu komunikacji# Regularne spotkania zespołu projektowego, by:# dzielić się informacjami o postępach / statusie projektu# identyfikować / dzielić zasoby# Regularne kontakty z podmiotami finansującymi# Regularna komunikacja z menedżerami wyższego stopnia # Regularna komunikacja z interesariuszami# Monitorowanie rozwoju projektu i raportowanie aktualnego stanu # Monitorowanie ryzyka i podejmowanie działań, gdy zajdzie taka potrzeba# Identyfikacja i zarządzanie nieprzewidzianymi aspektami# Zarządzanie zmianami w zakresie projektu# Aktualizowanie planu, jeżeli wystąpi taka potrzeba#

19 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 4 monitorowanie, kontrola, raportowanie i przeglądy postępów projektu (kontynuacja)# Możliwe checklisty (do rozważenia)# Planowanie projektu# Finansowanie# Transfer# Formaty możliwe do zastosowania# Zmiana zakresu projektu# Macierz komunikacji# Aktualny stan projektu# Szczegółowy plan projektu# Szacowanie ryzyka# Dziennik zdarzeń#

20 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 5 zakończenie i ocena# Następujące aktywności pozwolą dokonać sprawnego transferu rezultatów i zdobytej wiedzy do przyszłych projektów# Kluczowe aktywności# Opracowanie szybkiego planu lub checklisty, jeżeli jest to potrzebne# Transfer kompletnej dokumentacji, szkoleń i wiedzy# Przeprowadzenie finalnego przeglądu projektu# Powiadomienie podmiotów finansujących o zakończeniu projektu # Przejście do organizacji wspierającej / usługowej lub nowego zespołu projektowego# Zamknięcie ostatnich zadań i pozostałych kwestii # Zapamiętanie, czego nas projekt nauczył# Świętowanie sukcesu#

21 Alternatywna struktura zarządzania projektem: krok 5 zakończenie i ocena (kontynuacja)# Możliwe checklisty (do rozważenia)# Transfer# Zamknięcie projektu# Formaty możliwe do zastosowania# Dziennik zdarzeń# Szczegółowy plan projektu# Macierz komunikacji#

22 Ważne narzędzia, których można użyć: Czego można użyć do zarządzania projektem z sukcesem # Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure WBS)# Diagram Gantta# Deterministyczna metoda planowania i kontroli projektu diagram sieciowy (PERT/CPM)#

23 Ważne narzędzia, których można użyć: Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure WBS)# Opis# Projekt musi zostać podzielony na mniejsze zadania, które następnie zostają logicznie uszeregowane, by zapewnić łatwe przechodzenie pomiędzy kolejnymi zadaniami.# Ustalenie zadań i ich sekwencji jest określane jako struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure WBS)# WBS jest kluczowe w planowaniu i wykonywaniu, ponieważ stanowi bazę do opracowania ram czasowych projektu (diagram PERT /i diagram Gantta), identyfikujących kamienie milowe projektu i pozwalających na zarządzanie kosztami#

24 Ważne narzędzia, których można użyć: Struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure WBS)# Przykład (projekt z sektora IT)# Faza# 1.0 Faza planowania projektu# 1.1 Zdefiniowanie problemu# Czas trwania w dniach# Liczba zasobów# # Spotkanie z użytkownikami 2# 2# Określenie zakresu# 2# 2# Napisanie oświadczenia o korzyściach biznesowych# 1# -# Określenie oświadczenia o możliwościach systemu# 1# -# Opracowanie diagramu kontekstowego# 1# -# 1.2 Opracowanie ram czasowych projektu# Opracowanie struktury podziału pracy# 3# 2# Oszacowanie zasobów i czasu trwania# 2# 2# Opracowanie diagramów PERT i Gantta# 2# 2#

25 Ważne narzędzia, których można użyć : Diagram Gantta # Opis# Graficzna prezentacja projektu, która przedstawia zadania jako wiersze w tabeli, których długość jest proporcjonalna do czasu na ich wykonanie # Diagram Gantta składa się z poziomych wykresów, które ilustrują ramy czasowe projektu # W diagramie Gantta czas jest przedstawiony w pionowych kolumnach. Zadania / aktywności są umieszczone od góry do dołu w kolejności dat ich rozpoczęcia# Szczegółowy diagram Gantta dla dużych projektów może być bardzo rozbudowany i trudny do odczytania. W celu ułatwienia posługiwania się tym narzędziem, menedżer projektu może połączyć podobne działania jako jedno zadanie#

26 Ważne narzędzia, których można użyć : Diagram Gantta# Przykład# Cele A# BiR / specyficzne cele testu Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar April May June 1# CEL 1: Rozwój prototypu 1,1# Podzadanie 1,2# Podzadanie 2# CEL 2: Potwierdzenie podstawowych badań 2,1# - wstępny eksperyment A 2,2# - wstępny eksperyment B 3# CEL 3 3,1# Podzadanie 3,2# Podzadanie 4# CEL 4 4,1# Podzadanie 4,2# Podzadanie B# Strategia komercjalizacji 1# Cel 1: Spotkanie w sprawie komercjalizacji 2# Cel 2: Tymczasowe zgłoszenie patentowe 3# Cel 3: itp. C# Strategia regulacyjna 1# Cel 1: Wstępne spotkanie z konsultantami 2# Cel 2: Pierwsze spotkanie w sprawie IDE 3# Cel 3: Złożenie reulacji D# Następujący plan finansowania 1# Opracowanie biznes planu 2# Złożenie dodatkowych grantów (A, B, C) 3# Zaangażowanie komercyjnego partnera 4# Podzadanie Zakończone# Planowane#

27 Ważne narzędzia, których można użyć: Diagram sieciowy# Opis# Jest to graficzna prezentacja zadań projektu i powiązań między nimi.# Wyróżniającą cechą diagramu sieciowego jest porządek zadań zaprezentowany jako połączenia z zadaniami poprzedzającymi i następującymi.# Diagram sieciowy jest techniką ustalania ścieżki krytycznej do kontroli zasobów. # USTALANIE ŚCIEŻKI KRYTYCZNEJ # Technika ustalania terminów, których porządek i sekwencja działań bezpośrednio oddziałują na datę zakończenia projektu. #

28 Ważne narzędzia, których można użyć : Diagram sieciowy# Przykład: budowa domu# 6# Wylanie # podłogi # w piwnicy# Instalacja # elektryczna # i hydrauliczna# 7# Instalacja # ogrzewania # i chłodzenia# 8# Położenie # suchego # tynku# 11# Zakończenie # instalacji # hydraulicznej # # # 1# Wykop pod 2# fundamentu# Wylanie fundamentów# Instalacja kanalizacji# 3# Postawienie # konstrukcji # ścian i dachu# 4# Ułożenie # cegieł# 5# 9# Położenie # dachu# Ułożenie # podłóg# 10# Ułożenie # dywanów # i wykładzin# Instalacja kuchni# 16# 12# Malowanie# Zakończone # prace # elektryczne# Ułożenie# Kanalizacji# burzowej# 14# 13# Zakończone podłogi# 18# 15# Instalacja # rynien # dachowych# Zakończenie # tynkowania# 17# Przygotowanie # ogródka#

29 Zawartość# 2. Podstawy zarządzania ryzykiem#

30 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Definicje: Istotne kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem# Ryzyko: # Ryzyko to potencjalne zdarzenia, które mają negatywny wpływ na dane zadania lub projekty (np. bezpieczeństwo, wydajność technologiczna, koszty czy terminy)# Kompleksowa funkcja prawdopodobieństwa, konsekwencji i wrażliwości # Ryzyko może zostać zredukowane, ale nigdy nie zostanie całkowicie wyeliminowane # # Szacowanie ryzyka: # Szacowanie ryzyka i analiza ryzyka mogą być zdefiniowane jako systematyczne metody do:# Identyfikowania zagrożeń# kwantyfikacji ryzyk# Określania części składowych, środków bezpieczeństwa i/lub interwencji ludzkiej istotnej dla zadania# Analiza ryzyka jest pracą grupową# Prawidłowa analiza ryzyka powinna być dokonywana przez zespół ekspertów z różnych dziedzin. #

31 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Definicje: Istotne kwestie związane z zarządzaniem ryzykiem (kontynuacja)# Zarządzanie ryzykiem: # Zarządzanie ryzykiem obejmuje celowe działania zmierzające do wykrycia źródeł, wielkości i ograniczania ryzyka.# Te same narzędzia i podejście, które są używane do odkrycia, zarządzania i redukcji ryzyka mogą zostać zastosowane do odkrycia, zarządzania i zwiększania szans mówimy wówczas o zarządzaniu szansami.#

32 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Zarządzanie ryzykiem: podstawy# Zarządzanie ryzykiem: # Zarządzanie ryzykiem to ciągły i wielokrotny proces podejmowania decyzji dotyczących zwiększenia prawdopodobieństwa sukcesu. Jest to proaktywne działanie, które:# Poszukuje i identyfikuje ryzyka# Ocenia prawdopodobieństwo wystąpienia tych ryzyk# Ocenia wpływ tych ryzyk# Identyfikuje najistotniejsze ryzyka# Rozwija i wybiera opcje ograniczania ryzyka możliwe do wdrożenia# Monitoruje przebieg procesu, aby potwierdzić, że skumulowane ryzyko całego projektu zmniejsza się # Komunikuje i dokumentuje status ryzyka w projekcie # Powtarza ten proces przez cały okres trwania projektu # Źródło: NASA SE Handbook 1995 section 4.6#

33 Źródło: Lisa Guerra of NASA s # Exploration Systems Mission Directorate # # Moduł 4: Zapobieganie upadkowi# 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Zarządzanie ryzykiem : Typy ryzyka w zarządzaniu ryzykiem (na przykładzie projektu wahadłowców kosmicznych NASA)# Typ ryzyka# Ryzyko wydajności technicznej# Ryzyko kosztowe# Ryzyko programowe# Ryzyko harmonogramu# Ryzyko odpowiedzialności# Ryzyko regulacyjne# Przykład# Niespełnienie wymagań specyfikacji technicznej# Przekroczenie kosztów w projekcie# Nieudane zabezpieczenie długoterminowego wsparcia politycznego# Opóźnienia w harmonogramie# Brak prawidłowej pracy w nadgodzinach# Brak zabezpieczenia odpowiednich pozwoleń# Ryzyko operacyjne# Usterka produktu podczas działania # Ryzyko bezpieczeństwa# Ryzyko wsparcia# Ekspozycja na materiały niebezpieczne# Brak możliwości uzyskania części zamiennych#

34 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Zarządzanie ryzykiem : Wybrane pozostałe czynniki ryzyka do rozważania podczas szacowania ryzyka# Czynniki do rozważenia:# Kompleksowość zarządzania i kwestie techniczne# Możliwości konstrukcyjne i wartości brzegowe# Dostępność i alokacja zasobów takich jak moc, masa, objętość, pojemność danych, szybkości transmisji danych i zasobów informatycznych# Harmonogramy a ograniczenia siły roboczej# Umiejętność dostosowania się do ograniczonych kosztów profili finansowania# Przetwarzanie danych, czyli nabywanie, archiwizacja, dystrybucja i analiza# Dostępne wyposażenie#

35 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Zarządzanie ryzykiem: W jaki sposób identyfikować ryzyko# Możliwe źródła identyfikacji ryzyka:# Ryzyko może być zidentyfikowane przez zespół projektowy, recenzje, lekcje z przeszłości i oceny ekspertów.# # Lekcje z przeszłości powinny być systematycznie zbierane:# Lekcje z przeszłości powinny być ponownie przerabiane poprzez zadawanie odpowiednich pytań, które pozwalają tak ukształtować nowe strategie, by uniknąć błędów z przeszłości.# Identyfikacja ryzyka to ciągłe zajęcie:# Status ryzyka w projekcie i najistotniejsze ryzyka (zwykle lista 10 największych ryzyk) są systematycznie przeglądane i uaktualniane.#

36 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Identyfikacja ryzyka: Lekcje z przeszłości# Przykłady istotnych pytań# Czy wymagania zostały tak skonstruowane, że nawet niewielka ich zmiana może skutkować dużymi zmianami w kosztach, wydajności czy harmonogramie?# Czy wymagania uwzględniają najnowszą wiedzę o problemie?# Czy koncepcja działania, podtrzymania, likwidacji lub utylizacji systemu została tak zdefiniowana, aby zapewnić identyfikację wszystkich wymagań?# Czy została przeprowadzona niezależna ocena zakładanych kosztów?# Czy harmonogram jest adekwatny do poziomu wymagań oraz ewentualnych zmian w celach, które mogą się wydarzyć?# Czy zostały zidentyfikowane niezbędne elementy do przetestowania projektu w jego naturalnym środowisku?#

37 2. Podstawy zarządzania ryzykiem# Identyfikacja ryzyka: Chociaż każdy projekt podlega własny, unikalnym ryzykom, poniższe przykłady ryzyka bazowego dotyczą wszystkich projektów# Przykłady ryzyka bazowego:# Złożoność techniczna wiele współzależnych od siebie sekwencji, które powinny wystąpić we właściwym kolejności i we właściwym czasie# Złożoność organizacyjna wiele niezależnych organizacji działających w warunkach ograniczonej koordynacji# Nieadekwatny margines rezerw# Nieodpowiednie plany działania# Nierealistyczny harmonogram# Całkowity i roczny budżet niedopasowane do rzeczywistych ryzyk wynikających z wdrażania projektu# Zbyt optymistyczne projekty opracowane pod presją oczekiwań# Ograniczona analiza inżynieryjna i zrozumienie spowodowane nieodpowiednimi narzędziami i modelami inżynieryjnymi# Niewłaściwie przeszkoleni i niedoświadczeni pracownicy projektu# Nieodpowiednie procesy lub niewystarczające odniesienie do sprawdzonych procesów#

38 Efekty nauczania# O czym dzisiaj mówiliśmy# Różne metody zarządzania projektem# Metody oceny ryzyka# Użyteczne narzędzia, takie jak Diagram Gantta; struktura podziału pracy (Work Breakdown Structure WBS); diagram sieciowy# Dziękuję za uwagę!# #

39

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 2 Zarządzanie projektem Plan wykładu Definicja zarzadzania projektami Typy podejść do zarządzania projektami Cykl życia projektu/cykl zarządzania projektem Grupy procesów

Bardziej szczegółowo

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami

ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami ŚCIEŻKA: Zarządzanie projektami Ścieżka dedykowana jest każdej osobie, która chce rozwijać siebie i swoją organizację - w szczególności: Kadrze menedżerskiej i kierowniczej przedsiębiorstw Kierownikom

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt

Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt Zastosowania informatyki w gospodarce Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Obligatoryjne konto na portalu Assembla Monitoring postępu Aktywność ma wpływ na ocenę 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektami to nie jest takie skomplikowane! TERMIN od: 02.10.2017 TERMIN do: 04.10.2017 CZAS TRWANIA:3 dni MIEJSCE: Gdańsk CENA: 1500 zł + 23% VAT Jak sprawniej

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA

OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. PLANOWANIE ZADAŃ I HARMONOGRAMÓW. WYKRESY GANTTA Projekt to metoda na osiągnięcie celów organizacyjnych. Jest to zbiór powiązanych ze sobą, zmierzających

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r.

BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO. Wrocław, 13 maja 2010r. BUDOWANIE PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Wrocław, 13 maja 2010r. ZASADY BUDOWANIA PARTNERSTWA PONADNARODOWEGO Zasady budowania partnerstwa Istotą partnerstwa jest: dobrowolność udziału uczestników (określenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu,

MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU. Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, GŁÓWNE DOKUMENTY PROJKETU q MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU q HARMONOGRAM q BUDŻET Dr Mariusz Maciejczak 1/22 MACIERZ LOGICZNA PROJEKTU Ułatwia sformułowanie spójnego i realistycznego projektu, Pełni rolę przewodnika

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI DYPLOM POST-MBA: STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:12 dni MIEJSCE: CENA: 7600 zł netto Tempo i złożoność funkcjonowania organizacji sprawia, że udana realizacja firmowych

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wydanie II.

Zarządzanie projektami. Wydanie II. Zarządzanie projektami. Wydanie II. Autor: Nancy Mingus Dobierz najlepszy zespół i efektywnie kontroluj postępy pracy Zaplanuj szczegółowo każdy detal projektu i wprowadź go w życie Zastosuj skuteczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami IT

Zarządzanie projektami IT Zarządzanie projektami IT Źródła Zarządzanie projektami, J. Betta, Politechnika Wrocławska, 2011 Zarządzanie projektami IT, P. Brzózka, CuCamp, styczeń 2011 Zarządzanie projektami IT w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów;

Zaplanować projekt fundraisingowy i przeprowadzić go przez wszystkie etapy realizacji nie tracąc z pola widzenia założonych efektów; Celem szkolenia Zarządzanie projektem fundraisingowym jest nabycie przez uczestników wiedzy, umiejętności oraz kompetencji w zakresie planowania i osiągania celów projektowych. Uczestnik pozna i nauczy

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami

Szkolenie 1. Zarządzanie projektami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES

PROJEKT ZARZĄDZANIE PROJEKT. Przedsięwzięcie powtarzalne, kilkurazowe = PROCES Kamila Vestergaard www.analizybiznesowe.info.pl PROJEKT Zestaw działań, które zostały uprzednio zaplanowane, mają jasno wyznaczony cel oraz są wykonywane w ramach jednorazowego przedsięwzięcia Przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami?

Zarządzanie projektami. Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Zarządzanie projektami Wykład 2 Czym jest zarządzanie projektami? Plan Czym jest zarządzanie projektami? Jakie są rodzaje podejść do zarządzania projektami? Jakie są grupy procesów w ramach zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Harmonogram Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Harmonogram: Daty wykonania działań Daty osiągnięcia kamieni milowych Działanie: Element składowy pakietu

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012

STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 STUDIA PODYPLOMOWE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Edycja 2011/2012 Program studiów opracował: Grzegorz Karpiuk CEL STUDIÓW 1. Zdobycie przez uczestników wiedzy i kompetencji z zakresu zarządzania projektami oraz

Bardziej szczegółowo

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach

Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Wsparcie narzędziowe zarządzania ryzykiem w projektach Prezentacja dodatkowa: PMBOK a zarządzanie ryzykiem Podyplomowe Studia Menedżerskie erskie Zarządzanie projektami informatycznymi PMBOK a zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 w prezentacji wykorzystano również materiały przygotowane przez Michała Kolano

Bardziej szczegółowo

6. Zarządzanie Projektami

6. Zarządzanie Projektami 6. Zarządzanie Projektami Wersja ucznia Wstęp 1. Proces Zarządzania Projektami 2. Zarządzanie ryzykiem "Zarządzanie projektami jest o wyznaczaniu jasnych celów, zarządzaniu czasem, zasobami, ludźmi i kosztami

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED.

PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. PRAKTYKA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W OPARCIU O PMBOK GUIDE 5TH.ED. Możliwość uzyskania 23 punktów PDU Cel szkolenia: Celem szkolenia jest podniesienie efektywności działań uczestników szkolenia w projektach

Bardziej szczegółowo

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ECDL ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKI CERTYFIKAT UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWYCH ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Syllabus v. 1.0 Oficjalna wersja dokumentu jest dostępna w serwisie WWW Polskiego Biura ECDL www.ecdl.pl

Bardziej szczegółowo

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania

ISO 9000/9001. Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania ISO 9000/9001 Jarosław Kuchta Jakość Oprogramowania Co to jest ISO International Organization for Standardization największa międzynarodowa organizacja opracowująca standardy 13700 standardów zrzesza narodowe

Bardziej szczegółowo

MSF. Microsoft Solution Framework

MSF. Microsoft Solution Framework MSF Microsoft Solution Framework MSF a PMI PMI - metodyka podobna dla każdego rodzaju projektów MSF metodyka przeznaczona dla projektów informatycznych mająca cechy PMI MSF metodyka utworzona na podstawie

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak

MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU. Dr Jerzy Choroszczak MONITOROWANIE, KONTROLA I ZAMKNIĘCIA PROJEKTU Dr Jerzy Choroszczak Kontrola w zarządzaniu projektami Kontrola terminów przygotowania i wykonawstwa projektu Kontrola zużycia zasobów Kontrola kosztów przygotowania

Bardziej szczegółowo

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania

Etapy życia oprogramowania. Modele cyklu życia projektu. Etapy życia oprogramowania. Etapy życia oprogramowania Etapy życia oprogramowania Modele cyklu życia projektu informatycznego Organizacja i Zarządzanie Projektem Informatycznym Jarosław Francik marzec 23 Określenie wymagań Testowanie Pielęgnacja Faza strategiczna

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0

ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 ECDL/ICDL Zarządzanie projektami Moduł S5 Sylabus - wersja 1.0 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL Zarządzanie projektami. Sylabus opisuje zakres wiedzy

Bardziej szczegółowo

8 Przygotowanie wdrożenia

8 Przygotowanie wdrożenia 1 Krok 8 Przygotowanie wdrożenia Wprowadzenie Przed rozpoczęciem wdrażania Miejskiego Programu Energetycznego administracja miejska powinna dokładnie przygotować kolejne kroki. Pierwszym jest powołanie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności

Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności 1 Program kursu 14 dni (7 x 2 dni) Temat Osiągnięte cele w sferze postaw, wiedzy i umiejętności Metodologia/Sposób realizacji DZIEŃ 1 Pojęcie projektu, programu, portfela projektów Projekt, a proces Cykl

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE Przykładowy program ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE OPRACOWANIE I WDROŻENIE STRATEGII Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Znikający Kocie, Alicja

Bardziej szczegółowo

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i

Treść zajęć. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i PROGRAM SZCZEGÓLOWY I. Wstęp do zarządzania projektami. Wprowadzenie w treść studiów, przedstawienie prowadzącego i zapoznanie się grupy Prezentacja sylabusu modułu, jego celów i.. Pojęcie projektu oraz

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów:

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI. Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: SKUTECZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Przeznaczenie zajęć, podstawowe cele i korzyści dla studentów: Celem cyklu wykładów i ćwiczeń jest opanowanie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 2: Czym jest upadek#

Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 2: Czym jest upadek# Wartość upadku# Kurs dla studenta# Moduł 2: Czym jest upadek# Zawartość# 1. Zdefiniowanie upadku (porażki)# 3. Produktywna porażka# 1. Zdefiniowanie upadku (porażki)# Definicje: Porażka (upadek) jest definiowany

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2015 przegląd wymagań

ISO 9001:2015 przegląd wymagań ISO 9001:2015 przegląd wymagań dr Inż. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) Normy systemowe - historia MIL-Q-9858 (1959 r.) ANSI-N 45-2 (1971 r.) BS 4891 (1972 r.) PN-N 18001 ISO 14001 BS 5750 (1979 r.) EN

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C26S PRINCE2 Foundation & Practitioner - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 5 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI

Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Zarządzanie projektami zadaniowymi w oparciu o metodykę PMI Opis Zarządzanie przedsięwzięciami należy do jednych z najefektywniejszych metod organizacyjnych operowania zasobami firmy. Jest jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Zarządzanie czasem w projekcie

Zarządzanie projektami. Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie projektami Zarządzanie czasem w projekcie Zarządzanie czasem w projekcie PROJECT TIME MANAGEMENT Zarządzanie czasem - elementy 1. Zarządzanie harmonogramem (zasady, procedury i dokumentacja

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku.

Niniejsze sprawozdanie z przejrzystości spełnia wymogi Ustawy i obejmuje rok obrotowy zakończony dnia roku. Sprawozdanie z przejrzystości działania AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta Jabłecka za rok obrotowy od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. AUDYTOR Kancelaria biegłego rewidenta Zofia Elżbieta

Bardziej szczegółowo

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH TRENING KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH Przykładowy program szkolenia Dzień Sesja 1: Wprowadzenie do zarządzania strategicznego Definicje i podstawowe terminy z zakresu zarządzania strategicznego Interesariusze

Bardziej szczegółowo

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery)

BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) BIM jako techniczna platforma Zintegrowanej Realizacji Przedsięwzięcia (IPD - Integrated Project Delivery) Dr inż. Michał Juszczyk Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Zakład Technologii i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r.

Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka. Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem teoria i praktyka Ewa Szczepańska Centrum Projektów Informatycznych Warszawa, dnia 31 stycznia 2012 r. Zarządzanie ryzykiem - agenda Zarządzanie ryzykiem - definicje Ryzyko - niepewne

Bardziej szczegółowo

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK

KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK UL. FORDOŃSKA 120, BYDGOSZCZ TEL. 52 345 3 4/5 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HOTELARSKICH IM. EMILII GIERCZAK W KOŁOBRZEGU KURSY DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK 1) Instalacja i konfiguracja MS Project Server

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami

ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami ĆWICZENIE Lody na drodze Ent-teach Rozdział 6 Zarządzanie Projektami Opis ćwiczenia W poniższym zadaniu, uczestnicy muszą zaplanować tydzień sprzedaży lodów na ulicy w ich rodzinnym mieście (centrum).

Bardziej szczegółowo

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe

Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Podstawy organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji dokumenty podstawowe Autor Anna Papierowska Praca magisterska wykonana pod opieką dr inż. Dariusza Chaładyniaka mgr inż. Michała Wieteski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO. z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. Poz. 15 OBWIESZCZENIE z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 384/2008 Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wymagań

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny aspekt projektu

Organizacyjny aspekt projektu Organizacyjny aspekt projektu Zarządzanie funkcjonalne Zarządzanie między funkcjonalne Osiąganie celów poprzez kierowanie bieżącymi działaniami Odpowiedzialność spoczywa na kierownikach funkcyjnych Efektywność

Bardziej szczegółowo

Value of Failure. Students Course. Module 4: Preventing failure. Students Workbook. Imię i nazwisko studenta: Prowadzący / Opiekun: value of.

Value of Failure. Students Course. Module 4: Preventing failure. Students Workbook. Imię i nazwisko studenta: Prowadzący / Opiekun: value of. Value of Failure Students Course Module 4: Preventing failure Students Workbook Imię i nazwisko studenta: Prowadzący / Opiekun: value of failure Czy wiedziałeś, że...... w niektórych sektorach nawet 90%

Bardziej szczegółowo

Zastosowania informatyki w gospodarce. Projekt. dr inż. Marek WODA

Zastosowania informatyki w gospodarce. Projekt. dr inż. Marek WODA Zastosowania informatyki w gospodarce. Projekt dr inż. Marek WODA 1. Wprowadzenie Czasochłonność 2h/tydzień Ocena kursu Główny wpływ jakość techniczna projektu Błędy projektowe dyskwalifikują projekt Wartość

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami HR

Zarządzanie Projektami HR Zarządzanie Projektami HR KISS PM (Keep It Simple Smart) Prosty, zrozumiały i skuteczny sposób zarządzania projektami Jak zaplanować projekt? Jak zmotywować zespół? Jak doprowadzić go z sukcesem do końca?

Bardziej szczegółowo

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski

Autor: Artur Lewandowski. Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Autor: Artur Lewandowski Promotor: dr inż. Krzysztof Różanowski Przegląd oraz porównanie standardów bezpieczeństwa ISO 27001, COSO, COBIT, ITIL, ISO 20000 Przegląd normy ISO 27001 szczegółowy opis wraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami Wykład 2 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 Etapy/fazy zarządzania projektem Rozpoczęcie (uruchomienie) projektu Planowanie projektu Realizacja projektu Zamknięcie projektu Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem

Zarządzanie projektami. Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem Zarządzanie projektami Wykład 1 Projekt i zarządzanie projektem Plan wykładu Informacje organizacyjne Prezentacja sylabusa Omówienie zasad zaliczenia przedmiotu Definicja projektu Współzależne cechy projektu

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Niekonwencjonalne źródła ciepła

Niekonwencjonalne źródła ciepła WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA Niekonwencjonalne źródła ciepła Wykład wprowadzający Wprowadzenie do narzędzi oceny projektów czystej energii RetScreen Dr inż. Andrzej Wiszniewski Materiały do pobrania http://awiszniewski.vip4.net

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej

Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji: co to jest, po co je budować i dlaczego w urzędach administracji publicznej Wiesław Paluszyński Prezes zarządu TI Consulting Plan prezentacji Zdefiniujmy

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI

BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI BADANIE DOJRZAŁOŚCI PROJEKTOWEJ FIRM Z PÓŁNOCNEJ POLSKI PODSUMOWANIE WYNIKÓW MAŁGORZATA KUSYK, KRZYSZTOF KAMIŃSKI - agenda AGENDA 1. Cel badania 2. Metoda 3. Wyniki 4. Wnioski - cel Celem badania było:

Bardziej szczegółowo

Meandry komunikacji Biznes-IT

Meandry komunikacji Biznes-IT Meandry komunikacji Biznes-IT Paweł Grodzicki Carrywater Consulting Sp. z o.o. siedziba: Al. Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, XV piętro, 00-697 Warszawa, (22) 630 66 55 oddział: ul. Legnicka 46a lok.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami UE

Zarządzanie projektami UE Zarządzanie projektami UE Produkty Produkty określają dobra i usługi, które powstaną w wyniku działań podjętych w ramach projektu. Produktem (skwantyfikowanym za pomocą wskaźnika produktu) moŝe być: liczba

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ćwiczenie to ma na celu zarysowanie tego problemu i postawienie uczniów w sytuacji podejmowania decyzji, która zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem. Opis ćwiczenia ĆWICZENIE Czy biznes jest opłacalny? Ent-teach Rozdział 3 Analiza Rynku To ćwiczenie skierowane jest do studentów wszystkich obszarów kształcenia zawodowego, którzy biorą udział w projekcie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?)

Ograniczenia projektu. Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Koszty projektowe Ograniczenia projektu Zakres (co?) Czas (na kiedy?) Budżet (za ile?) Pojęcia podstawowe Zarządzanie kosztami Szacowanie kosztów Budżetowanie kosztów Kontrola kosztów Zarządzanie kosztami

Bardziej szczegółowo

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI

( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI ( SZKOŁA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W KOMUNIKACJI Szkoła powstała z myślą o ludziach odpowiedzialnych za realizację kompleksowych projektów komunikacyjnych przy wykorzystaniu dostępnych zasobów, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Temat: Szkolenie: Zarządzanie cyklem projektu w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Termin: do ustalenia Miejsce: do ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o autorach W stęp... 15

Informacja o autorach W stęp... 15 Spis treści Informacja o autorach... 13 W stęp... 15 Część I Wprowadzenie do zarządzania projektami Rozdział 1. Projekty i pojęcia pokrewne... 19 1.1. Projekty... 19 1.2. Rodzaje projektów... 23 Pytania

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Programowanie zespołowe

Programowanie zespołowe Programowanie zespołowe Laboratorium 4 - modele tworzenia oprogramowania, manifest Agile i wstęp do Scruma mgr inż. Krzysztof Szwarc krzysztof@szwarc.net.pl Sosnowiec, 14 marca 2017 1 / 21 mgr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Zalecenia praktyczne w przeprowadzaniu ewaluacji

Zalecenia praktyczne w przeprowadzaniu ewaluacji Warsztaty szkoleniowe z zakresu oceny oddziaływania instrumentów aktywnej polityki rynku pracy Zalecenia praktyczne w przeprowadzaniu ewaluacji Karolina Goraus-Tańska, Gdańsk, 23 lutego 2017 r. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 04.11.2017 TERMIN do: 04.11.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM KURSU DZIEŃ I - WPROWADZENIE DO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH REJESTRACJA UCZESTNIKÓW Zapytamy o Państwa oczekiwania wobec szkolenia oraz o zagadnienia, na wyjaśnieniu których szczególnie

Bardziej szczegółowo

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management

Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami. Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Dyplom Post-MBA Strategiczne Zarządzanie Projektami Post-MBA Diploma in Strategic Project Management Warszawa, listopad 2012 kwiecień 2013 Dyplom Post-MBA: Strategiczne Zarządzanie Projektami Uczestnicy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji projektów informatycznych

Zasady organizacji projektów informatycznych Zasady organizacji projektów informatycznych Systemy informatyczne w zarządzaniu dr hab. inż. Joanna Józefowska, prof. PP Plan Definicja projektu informatycznego Fazy realizacji projektów informatycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014

Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych. by Antoni Jeżowski, 2014 Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach prawnych by Antoni Jeżowski, 2014 Najbardziej ryzykuje ten, kto lekceważy ryzyko 2 www.mf.gov.pl 3 Ryzyko definicje Ryzyko prawdopodobieństwo, że określone zdarzenie

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE

PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE PODYPLOMOWE STUDIA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI KATOWICE Dobre narzędzia, które pomogą Ci w planowaniu i realizacji projektu TERMIN od: 25.11.2017 TERMIN do: 01.07.2018 CZAS TRWANIA:21 dni MIEJSCE: Katowice

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0>

<Nazwa firmy> <Nazwa projektu> Specyfikacja dodatkowa. Wersja <1.0> Wersja [Uwaga: Niniejszy wzór dostarczony jest w celu użytkowania z Unified Process for EDUcation. Tekst zawarty w nawiasach kwadratowych i napisany błękitną kursywą

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie WYDAWNICTWO PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W PŁOCKU Leszek Pruszkowski Zarządzanie procesami pomocniczymi w przedsiębiorstwie Koncepcja Facility Management Płock 2009 1 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora

Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Bezpieczeństwo aplikacji i urządzeń mobilnych w kontekście wymagań normy ISO/IEC 27001 oraz BS 25999 doświadczenia audytora Krzysztof Wertejuk audytor wiodący ISOQAR CEE Sp. z o.o. Dlaczego rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Koordynacja projektów inwestycyjnych

Koordynacja projektów inwestycyjnych Koordynacja projektów inwestycyjnych OLSZTYN 2015 OPIS PRODUKTU Koordynacja projektu inwestycyjnego jest produktem skierowanym do przedsiębiorstw pragnących stworzyć nowe produkty lub procesy w ramach

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami Dr Adam Kucharski Spis treści Podstawowe pojęcia Metoda CPM 3 3 Przykład analizy metodą CPM 5 Podstawowe pojęcia Przedsięwzięcia złożone z wielu czynności spotykane są na każdym kroku. Jako przykład może

Bardziej szczegółowo