PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ"

Transkrypt

1 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

2 SIS TREŚI oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: RZEMIOTOWY ROZAJ ROGRAMU: MOUŁOWY AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: OSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO RZEMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK ELEKTRYK Z OSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO INFORMAJA O ZAWOZIE TEHNIK ELEKTRONIK UZASANIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK ELEKTRONIK OWIĄZANIA ZAWOU TEHNIK ELEKTRYK Z INNYMI ZAWOAMI ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK ELEKTRONIK LAN NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK ELEKTRONIK ROGRAMY NAUZANIA LA OSZZEGÓLNYH MOUŁÓW... M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych... M1.J1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych M1.J2 Wykonywanie pomiarów elektronicznych M2 Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych... M2.J1 Instalowanie urządzeń elektronicznych M2.J2 Konserwowanie instalacji urządzeń elektronicznych M3 Eksploatowanie urządzeń elektronicznych... M3.J1 Użytkowanie urządzeń elektronicznych M3.J2 Obsługiwanie urządzeń elektronicznych M3.J3 Język obcy zawodowy M3.J4 ziałalność gospodarcza w branży elektronicznej ZAŁĄZNIKI... łąd! Nie zdefiniowano zakładki. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2

3 TY SZKOŁY: Technikum oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 1. TY ROGRAMU: MOUŁOWY 2. ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY 3. AUTORZY, REENZENI I KONSULTANI ROGRAMU NAUZANIA: Autorzy: mgr inż. Agnieszka Ambrożejczyk Langer, mgr inż. Mariusz Zyngier Recenzenci: mgr inż. Ewa Kędracka-Feldman dr inż. Sławomir Andrzej Torbus Konsultanci: mgr Sławomir uch 4. OSTAWY RAWNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO rogram nauczania dla zawodu opracowany jest z uwzględnieniem wymagań określonych: Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw Rozporządzeniem w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach Rozporządzeniem w sprawie ramowych planów nauczania Rozporządzeniem zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Rozporządzeniem w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 5. ELE OGÓLNE KSZTAŁENIA ZAWOOWEGO elem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania na zmieniającym się rynku pracy. Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczospołecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników. W procesie kształcenia zawodowego ważne jest integrowanie i korelowanie kształcenia ogólnego i zawodowego, w tym doskonalenie kompetencji kluczowych nabytych w procesie kształcenia ogólnego, z uwzględnieniem niższych etapów edukacyjnych. Odpowiedni poziom wiedzy ogólnej powiązanej z wiedzą zawodową przyczyni się rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3

4 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego do podniesienia poziomu umiejętności zawodowych absolwentów szkół kształcących w zawodach, a tym samym zapewni im możliwość sprostania wyzwaniom zmieniającego się rynku pracy. W procesie kształcenia zawodowego są podejmowane działania wspomagające rozwój każdego uczącego się, stosownie do jego potrzeb i możliwości, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych ścieżek edukacji i kariery, możliwości podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz zapobiegania przedwczesnemu kończeniu nauki. 6. RZEMIOTY ROZSZERZONE W TEHNIKUM W programie nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględniono przedmioty ogólnokształcące fizykę i matematykę na poziomie rozszerzonym oraz historię i społeczeństwo jako przedmiot uzupełniający. 7. KORELAJA ROGRAMU NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK ELEKTRONIKZ OSTAWĄ ROGRAMOWĄ KSZTAŁENIA OGÓLNEGO rogram nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie stosowane w zawodzie oraz współczesne koncepcje nauczania i uczenia się. rogram uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym: język polski, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 1. umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa; 2. umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym; 3. umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa; 4. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych; 5. umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi; 6. umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji; 7. umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się; 8. umiejętność pracy zespołowej. W programie nauczania dla zawodu technik elektronik uwzględniono korelację treści z kształceniem ogólnym polegającą na wcześniejszym osiąganiu efektów kształcenia w zakresie przedmiotów ogólnokształcących stanowiących podbudowę dla kształcenia w zawodzie. otyczy to przede wszystkim takich przedmiotów jak: język polski, matematyka, fizyka, informatyka, język obcy, a także podstawy przedsiębiorczości i edukację dla bezpieczeństwa. 8. INFORMAJA O ZAWOZIE TEHNIK ELEKTRONIK rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 4

5 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Technik elektronik, to nowoczesny i wymagający zawód przyszłości, stawiający ciągle nowe wyzwania i dający możliwości samorealizacji i dużej satysfakcji z wykonywanej pracy. rzemysł elektroniczny jest jedną z najbardziej dynamicznych gałęzi gospodarki. racodawcy oczekują abslowenta wypoasażonego w wiele kluczowych umiejętności i potrafiącego szybko reagować na zmieniającą się rzeczywistość. Głównym celem kształcenia w zawodzie technik elektronik jest przygotowanie szeroko wykwalifikowanej kadry specjalistów. Zajmuje się instalowaniem, konserwowaniem, użytkowaniem i naprawą urządzeń elektronicznych. Jest też odpowiedzialny za organizację pracy w placówkach badawczo-rozwojowych, zakładach wytwórczych i naprawczych oraz w innych gałęziach przemysłu i jednostkach, gdzie są szeroko stosowane urządzenia elektroniczne. Technik elektronik może zajmować się serwisem urządzeń elektrotechnicznych i elektronicznych. Zawód daje duże możliwości samorealizacji poprzez prowadzenie własnej działalności gospodarczej. o podjęcia pracy w tym zawodzie konieczne jest wykształcenie, zdobyte w trakcie 4 - letniego cyklu kształcenia na podbudowie gimnazjum. Konieczna jest wysoka sprawność manualna i dobra koordynacja wzrokowo - ruchowa. Technik - elektronik może podwyższyć swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych. W porównaniu do poprzedniego systemu kształcenia technik elektronik, to zawód bez podziału na wąskie specjalności. Absolwent Technikum Elektronicznego, to osoba przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i będąca w stanie szybko aktualizować wiedzę z niezwykle dynamicznej dziedziny jaką jest elektronika. 9. UZASANIENIE OTRZEY KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK ELEKTRONIK Absolwenci kierunku kształcenia technik elektronik mogą znaleźć pracę: w zakładach przemysłowych przy montażu, instalacji, konserwacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych; w warsztatach naprawczych sprzętu elektronicznego; w zakładach usługowych i firmach instalujących sprzęt elektroniczny powszechnego użytku; w warsztatach naprawczych urządzeń oraz aparatury elektronicznej i automatyki; w specjalistycznych placówkach handlowych; mogą prowadzić własną działalność gospodarczą. W olsce najwyższe zapotrzebowanie na techników elektroników jest związane z nowymi inwestycjami firm z branży elektronicznej, lokowanymi najczęściej w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Istnieje duże zapotrzebowanie na monterów elektroników w wielu krajach zjednoczonej Europy. la przykładu: w chwili otwarcia niemieckiego rynku pracy w 2011 roku, zaobserwowano duży wzrost zapotrzebowania na zawody niewymagające wyższego wykształcenia. Najbardziej poszukiwane zawody to: pracownicy z wykształceniem technicznym w tym elektronicy. 10. OWIĄZANIA ZAWOU TEHNIK ELEKTRONIK Z INNYMI ZAWOAMI Zawody o wspólnych kwalifikacjach: Technik elektronik, Monter - elektronik: Wspólna kwalifikacja: Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych (E.6.) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 5

6 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Zawody o wspólnych efektach kształcenia w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów wynikające z rozporządzenia w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach: monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych, monter mechatronik, elektromechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik, elektryk, technik telekomunikacji, technik teleinformatyk, technik elektronik, technik awionik, technik mechatronik, technik elektryk, technik elektroniki i informatyki medycznej, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik elektroenergetyk transportu szynowego 11. ELE SZZEGÓŁOWE KSZTAŁENIA W ZAWOZIE TEHNIK ELEKTRONIK Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik-elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: - instalowania oraz konserwowania urządzeń elektronicznych; - użytkowania urządzeń elektronicznych; - naprawy urządzeń elektronicznych. Zadania zawodowe dotyczą szerokiej gamy nowoczesnych i niezwykle szybko zmieniających się urządzeń elektronicznych z grup: system telewizji satelitarnej, kablowej, dozorowej, system kontroli dostępu i zabezpieczeń, sieci komputerowych oraz sieci automatyki przemysłowej. Z tego względu zawód technika elektronika wymaga ponadprzeciętnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianej elektroniki użytkowej (zarówno w gospodarstwie domowym jak i w przemyśle). Jednakże tym samym stwarza absolwentom, bardzo duże możliwości zatrudnienia i znalezienia satysfakcjonującej pracy w zawodzie. 12. LAN NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK ELEKTRONIK rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6

7 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Zgodnie z Rozporządzeniem MEN w sprawie ramowych planów nauczania w szkole ponadgimnazjalnej minimalny wymiar godzin na kształcenie zawodowe wynosi 1600 godzin. W podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik elektronik minimalna liczba godzin na kształcenie zawodowe została określona dla efektów kształcenia i wynosi: efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru elektrycznoelektronicznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów 400 godz. efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie: E.6. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych godz. E.20. Eksploatacja urządzeń elektronicznych godz. Modułowe kształcenie zawodowe M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i 1 elektronicznych M2 Wykonywanie instalacji i konserwacja 2 urządzeń elektronicznych , M3 Eksploatowanie urządzeń elektronicznych ,5 645 Łączna liczba godzin Tygodniowy wymiar godzin kształcenia zawodowego Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych raktyki zawodowe 160 Egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację K1 (E.6) odbywa się pod koniec klasy III rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 7

8 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Egzamin potwierdzający drugą kwalifikację K2 (E.20) odbywa się pod koniec I semestru klasy IVZałącznik do Tabeli 3. Wykaz modułów i jednostek modułowych Lp. Nazwa modułu Jednostki modułowe Liczba godzin M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych M2 Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych M3 Eksploatowanie urządzeń elektronicznych M1.J1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych 210 M1.J2Wykonywanie pomiarów elektronicznych 180 M2.J1 Instalowanie urządzeń elektronicznych 250 M2.J2 Konserwowanie instalacji urządzeń elektronicznych 215 M3.J1 Użytkowanie urządzeń elektronicznych 295 M3.J2 Obsługiwanie urządzeń elektronicznych 290 M3.J3 Język obcy zawodowy w branży elektronicznej 30 M3.J4 ziałalność gospodarcza w branży elektronicznej 30 4 raktyki zawodowe 160 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 8

9 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego MAA MOUŁÓW Technik elektronik M1 (311303/741103/741201/742102) M1.J1 (311303/741103/ /742102) M1.J2 (311303/741103/ /742102) M M2.J M2.J M M3.J M3.J3 (742102) M3.J4 (742102) M3.J2 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 9

10 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 13. ROGRAMY NAUZANIA LA OSZZEGÓLNYH MOUŁÓW Uwaga: - w programie nauczania dla zawodu technik elektronik zastosowano taksonomię celów A (. Niemierko) - w przykładowym programie nauczania, w tabelach do poszczególnych modułów, w części tabeli materiał kształcenia, pozostawiono możliwość doboru treści do posiadanych środków dydaktycznych, wyposażenia pracowni (szczególnie w przypadku zajęć w trakcie pracowni przedmiotów zawodowych/ M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych M1.J1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych M1.J2 Wykonywanie pomiarów elektronicznych M2 Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych M2.J1 Instalowanie urządzeń elektronicznych M2.J2 Konserwowanie instalacji urządzeń elektronicznych M3 Eksploatowanie urządzeń elektronicznych M3.J1 Użytkowanie urządzeń elektronicznych M3.J2 Obsługiwanie urządzeń elektronicznych M3.J3 Język obcy zawodowy w branży elektronicznej M3.J4 ziałalność gospodarcza w branży elektronicznej raktyki zawodowe rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 10

11 M1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych M1.J1 Wykonywanie pomiarów elektrycznych oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia H (1)1. rozróżnić pojęcia: zagrożeń szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (1)2. rozróżnić pojęcia związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (1)3. rozróżnić pojęcia związane z ochroną środowiska w procesach pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (1).4. znać zasady ergonomii w pracy z elementami, układami i urządzeniami elektrycznymi; H (2)1. rozróżnić pojęcia związane z ochroną pracy i ochroną środowiska w olsce; H (2)2. rozróżnić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H (2)3. rozróżnić zadania instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H (2)4. rozróżnia uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce; H (3)1. określić podstawowe zasady prawa pracy; H (3)2. określić prawa pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (3)3. określić obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy procesach pracy z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (3)4. określić prawa pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (3)5. określić obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy procesach pracy z urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi H (4)1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych; H zynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi rzepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi rzepisy związane z ochroną środowiska w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce rawna ochrona pracy rawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznymi rawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektrycznymi i elektronicznym Wprowadzenie do elektrotechniki Wielkości fizyczne i jednostki w elektrotechnice, - pole elektryczne (elektryzowanie się ciał, przenikalność elektryczna, natężenie pola, potencjał i napięcie, przewodnik w polu elektrycznym, pojemność elektryczna, kondensatory) - pole magnetyczne (indukcja i strumień magnetyczny, natężenie pola magnetycznego, magnesowanie materiałów, indukcja elektromagnetyczna, indukcyjność własna i wzajemna, prądy wirowe) - prąd elektryczny (prawo Ohma, moc, energia, prąd w różnych środowiskach) - źródła energii elektrycznej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 11

12 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego H (4)2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z montażem układów elektrycznych i elektronicznych; H (4)3. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem układów elektrycznych i elektronicznych; H (5)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu stałego; H (5)2. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu zmiennego; H (6)1. określić skutki oddziaływania prądu stałego na organizm człowieka; H (6)2. określić skutki oddziaływania prądu zmiennego na organizm człowieka; H (7)1. zorganizować stanowisko do badania elementów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)2. zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów analogowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)3. zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów cyfrowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; Technologia i materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne Materiały stosowane w elektrotechnice i elektronice, (właściwości, produkcja) - dokumentacja techniczna urządzeń (schematy ideowe i montażowe), - montaż urządzeń elektrycznych i elektronicznych (płytki drukowane, połączenia elektryczne, złącza, sposoby montażu, lutowanie) - elementy w elektrotechnice (oznaczenia) - montaż mechaniczny (obudowy, radiatory, połączenia mechaniczne) - proces produkcyjny (dokumentacja, organizacja, kontrola jakości) - komputerowe wspomaganie projektowania rzyrządy i metody pomiarowe Analiza wyniku pomiaru (błędy pomiaru) - mierniki analogowe, - mierniki cyfrowe, - generatory pomiarowe, - oscyloskopy, - przetworniki pomiarowe, - systemy pomiarowe, - komputerowe wspomaganie procesu pomiaru i analizy wyniku pomiaru Obwody prądu stałego Elementy obwodu - prawo Ohma - prawa Kirchhoffa - obwody nierozgałęzione - obwody rozgałęzione - obliczanie obwodów (metoda przekształcania, metoda praw Kirchhoffa, metoda superpozycji, metoda prądów oczkowych, potencjałów węzłowych) - obwody nieliniowe Obwody prądu zmiennego rzebiegi sinusoidalne (powstawanie, wielkości, przesunięcie fazowe, analiza) - analiza obwodów z elementami RL - obliczanie obwodów prądu sinusoidalnego metodą liczb zespolonych, - moc u rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 12

13 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego H (7)4. zorganizować stanowisko do badania układów prądu stałego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)5. zorganizować stanowisko do badania układów prądu zmiennego zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (8)1. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych; H (8)2. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu elementów i układów elektrycznych i elektronicznych; H (8)3. zastosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów elementów i układów elektrycznych i elektronicznych; H (9)1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych ; H (9)2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ; H (9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z badaniem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ; H (10)1. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; H (10)2. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; obwodach prądu sinusoidalne zmiennego - rezonans w obwodach elektrycznych - metody obliczania obwodów rozgałęzionych - obwody elektryczne ze sprzężeniami magnetycznymi (transformatory) - układy trójfazowe (układy symetryczne i niesymetryczne, moc w układach trójfazowych) - obwody nieliniowe prądu zmiennego - stany nieustalone w obwodach liniowych (dwójniki szeregowe RL, R i RL) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 13

14 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego H (10)3. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych zbadaniem elementów i układów elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; KZ(E.a)(1)1. rozpoznać i dobrać materiały stosowane w elektrotechnice KZ(E.a)(1)2. posługiwać się wielkościami fizycznymi stosowanymi w elektrotechnice KZ(E.a)(1)3. posługiwać się pojęciami dotyczącymi elementów obwodu elektrycznego i elektronicznego KZ(E.a)(2)1. określić zjawiska zachodzące w polu elektrycznym, magnetycznym i elektromagnetycznym KZ(E.a)(2)2. wyjaśnić zjawiska zachodzące w półprzewodnikach KZ(E.a)(3)1 określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu stałego KZ(E.a)(3)1. określić zjawiska zachodzące przy przepływie prądu zmiennego KZ(E.a.)(3)3. określić wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego KZ(E.a.)(3)4. obliczać wartości wielkości w obwodach prądu zmiennego KZ(E.a.)(4)1. obliczyć wartości wielkości opisujących przebiegi sinusoidalne KZ(E.a.)(4)2. wyznaczyć wartości przesunięcia fazowego przebiegów sinusoidalnych prądu i napięcia KZ(E.a.)(4)3. wykonać działania matematyczne na przebiegach sinusoidalnych KZ(E.a.)(5)1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma KZ(E.a.)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa KZ(E.a.)(6)1. rozpoznawać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego, wyglądu i parametrów KZ(E.a.)(6)2. wyjaśnić oznaczenie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.a.)(7)1. opisać działanie układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych KZ(E.a.)(7)2. odczytać schematy elektryczne i mechaniczne, stosowane w dokumentacji technicznej KZ(E.a.)(7)3. sporządzić schematy układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.a.)(8)1. rozróżnić parametry elementów elektrycznych KZ(E.a.)(8)2. rozróżnić parametry układów elektrycznych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 14

15 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.a.)(8)3. rozróżnić parametry elementów elektronicznych; KZ(E.a.)(8)4. rozróżnić parametry układów elektronicznych KZ(E.a.)(10)1. rozróżnić i charakteryzować podzespoły mechaniczne występujące w układach elektrycznych KZ(E.a.)(10)2. rozróżnić i charakteryzować sposoby łączenia elementów KZ(E.a.)(10)3. rozróżnić i charakteryzować sposoby lutowania płytek drukowanych KZ(E.a.)(10)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania prac z zakresu montażu mechanicznego elementów KZ(E.a.)(10)1. rozróżnić i charakteryzować podzespoły mechaniczne występujące w układach elektrycznych KZ(E.a.)(10)2. rozróżnić i charakteryzować sposoby łączenia elementów KZ(E.a.)(10)3. rozróżnić i charakteryzować sposoby lutowania płytek drukowanych KZ(E.a.)(10)4. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonywania prac z zakresu montażu mechanicznego elementów KZ(E.a.)(11)1. dobierać metody i przyrządy do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych KZ(E.a.)(11)2. dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektronicznych; KZ(E.a.)(12)1. określić funkcje elementów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej ; KZ(E.a.)(12)2. określić funkcje układów elektrycznych i elektronicznych, na podstawie dokumentacji technicznej ; KZ(E.a.)(13)1. wykonać połączenia elementów w układach elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(13)2. wykonać połączenia elektronicznych układów analogowych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(14)1. rozróżnić przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i układów elektronicznych; KZ(E.a.)(14)2. dobrać metody bezpośrednie i pośrednie do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; KZ(E.a.)(15)1. wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.a.)(15)2. wykonać pomiary wielkości elektrycznych i elektronicznych układów analogowych; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 15

16 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.a.)(16)1. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach prądu stałego w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(16)2. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach prądu zmiennego w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(16)3. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach analogowych w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(17)1. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie zakresie wykonywania pomiarów w układach prądu stałego KZ(E.a.)(17)2. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie zakresie wykonywania pomiarów w układach prądu zmiennego KZ(E.a.)(17)3. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie wykonywania pomiarów w układach analogowych; KZ(E.a.)(18)1. dobrać programy komputerowe wspomagające badanie układów elektrycznych i elektronicznych; KZ(E.a.)(18)2. zastosować programy komputerowe wspomagające badanie układów analogowych; KZ(E.c.)(1)1. wykonać dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie na różnych postaciach liczb zespolonych; KZ(E.c.)(1)2. zastosować liczby zespolone do obliczeń KZ(E.c.)(2)1. posługiwać się pojęciem skali logarytmicznej; KZ(E.c.)(2)2. sporządzić charakterystyki w skali logarytmicznej; KZ(E.c.)(3)1. obliczać i analizować parametry elementów elektrycznych i elektronicznych; KZ(E.c.)(3)2. obliczać i analizować parametry parametry układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.c.)(4)1. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków obciążenia KZ(E.c.)(4)2. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków zewnętrznych KZ(E.c.)(5)1. analizować pracę układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.c.)(5)2. wyjaśnić wpływ parametrów elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 16

17 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.c.)(6)1 zastosować przyrządy pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.c.)(6)2 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.c.)(7)1. dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; KZ(E.c.)(7)2. dokonać analizy pracy układów elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; KZ(E.c.)(8)1. sporządzić dokumentację z wykonywanych prac KZ(E.c.)(9)1. stosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów elektrycznych i elektronicznych; KZ(E.c.)(9)2. - stosować programy komputerowe wspomagające analizę działania układów analogowych OMZ (1)1. zaplanować pracę zespołu w celu wykonania połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych; OMZ (1).2. - zaplanować pracę zespołu w celu wykonania montażu układów elektrycznych i elektronicznych; OMZ (1).3. - zaplanować pracę zespołu w celu wykonania pomiarów w układach elektrycznych OMZ (6).2. - skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania komputerowego; KS(1)1. stosować zasady kultury osobistej KS(1)2. stosować zasady etyki zawodowej KS(3)1. analizować rezultaty działań p KS(3)2. uświadomić sobie konsekwencje działań KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne KS(10)2. uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu KS(10)3. modyfikować działania w oparciu o wspólnie rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 17

18 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego wypracowane stanowisko KS(10)4. rozwiązywać konflikty w zespole lanowane zadania (ćwiczenia) omiary pojemnosci: metodą techniczną oraz metodą mostkową Wykonaj pomiar pojemności metodami określonymi w temacie ćwiczenia oraz dokonaj analizy wyników pomiaru. Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni : zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy elektryczne, zaproponować schematy pomiarowe i przeanalizować z prowadzącym zajęcia swoje propozycje połączyć układy pomiarowe zgodnie z zaakceptowanym schematem pomiarowym, wybrać tryby pracy mierników, wykonać pomiary pojemności każdą z metod odczytać wartość pojemności z kondensatora porównać wyniki pomiarów z wartością odczytaną obliczyć błędy każdego z pomiarów i sformułować wnioski, sporządzić sprawozdanie z przeprowadzonego ćwiczenia Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym, przyrządy pomiarowe i elementy i układy elektryczne i elektroniczne Środki dydaktyczne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18

19 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. racownia wyposażona w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych; Zestawy ćwiczeń, instrukcje do ćwiczeń, komputerowe programy demonstracyjne i symulacyjne czasopisma branżowe, katalogi, schematy ideowe i montażowe, Zalecane metody dydaktyczne aktywizujące metody kształcenia, ze szczególnym uwzględnieniem metody ćwiczeń, metoda problemowa, metoda projektowa, ćwiczenia laboratoryjne Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. opuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16 osobowe (max. 32 osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. odczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach (dwuosobowych do czteroosobowych) - w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Metody sprawdzania efektów kształcenia: - testy wielokrotnego wyboru, testy praktycznego, Szczegółowe kryteria oceny ustali prowadzący zajęcia: Treść konieczna, odpowiadająca ocenie dopuszczającej ; Treść podstawowa, dodatkowo wymagana na ocenę dostateczną ; Treść rozszerzająca, dodatkowo wymagana na ocenę dobrą ; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 19

20 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Treść dopełniająca, dodatkowo wymagana na ocenę bardzo dobrą ; Treść wykraczająca, dodatkowo wymagana na ocenę celującą. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji M1.J2 Wykonywanie pomiarów elektronicznych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia H (4)1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane zwykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych; H (4)2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z montażem układów elektrycznych i elektronicznych; H (4)3. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem układów elektrycznych i elektronicznych; H (5)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu stałego; H (5)2. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu zmiennego; H (6)1. określić skutki oddziaływania prądu stałego na organizm człowieka; zynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne występujące w procesach pracy z układami elektronicznymi rzepisy związane z ochroną przeciwpożarową w procesach pracy z układami elektronicznymi rzepisy związane z ochroną środowiska w procesach pracy z układami elektronicznymi Instytucje i służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w olsce rawna ochrona pracy rawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi rawa i obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w procesach pracy z układami elektronicznymi Wiadomości wstępne z zakresu elektroniki rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 20

21 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego H (6)2. określić skutki oddziaływania prądu zmiennego na organizm człowieka; H (7)1. zorganizować stanowisko do badania elementów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)2. zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów analogowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)3. zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów cyfrowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (8)1. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy z elementami i układami elektronicznymi H (9)1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych ; H (9)2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ; H (9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z badaniem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ; H (10)1. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; H (10)2. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; Materiały półprzewodnikowe Klasyfikacja elementów i układów elektronicznych Rezystory i potencjometry Kondensatory ewki indukcyjne Warystor i termistor iody półprzewodnikowe ółprzewodnikowe elementy przełączające Elementy optoelektroniczne Tranzystory bipolarne Tranzystory unipolarne Układy prostownicze owielacze napięcia Stabilizatory Układy kształtujące przebiegi elektryczne Zasilacze Układy wzmacniaczy: m. cz., mocy, selektywnego, różnicowego, szerokopasmowego Układy ze wzmacniaczem operacyjnym Układy filtrów częstotliwościowych. Układy generatorów przebiegów sinusoidalnych: L,R i kwarcowych Układy generatorów przebiegów niesinusoidalnych: przerzutników: astabilnych, bistabilnych i monostabilnych Układy modulacji i demodulacji Systemy liczbowe Kody liczbowe Algebra oole a ramki logiczne yfrowe układy scalone Układy kombinacyjne Układy komutacyjne i arytmetyczne Konwertery kodów rzerzutniki Układy sekwencyjne: liczniki i rejestry rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 21

22 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego H (10)3. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych zbadaniem elementów i układów elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; KZ(E.a)(1)4. wyjaśnić pojęcie materiały półprzewodnikowe; KZ(E.a)(1)5. wyjaśnić pojęcie elementy elektroniczne; KZ(E.a)(1)6. wyjaśnić pojęcia układy analogowe; KZ(E.a)(1)7. wyjaśnić pojęcia kombinacyjne i sekwencyjnye układy cyfrowe KZ(E.a.)(5)1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma KZ(E.a.)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa KZ(E.a.)(6)1. rozpoznawać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego, wyglądu i parametrów KZ(E.a.)(6)2. wyjaśnić oznaczenie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.a.)(7)3. sporządzić schematy ideowe układów analogowych; KZ(E.a.)(7)4. sporządzić schematy montażowe układów analogowych na podstawie schematów ideowych; KZ(E.a.)(8)3. rozróżnić parametry biernych, półprzewodnikowych i cyfrowych elementów elektronicznych; KZ(E.a.)(8)4. rozróżnić parametry układów analogowych; p KZ(E.a.)(8)5. rozróżnić parametry dynamiczne i statyczne układów cyfrowych; KZ(E.a.)(12)1. określić funkcje elementów elektronicznych w układach analogowych na podstawie dokumentacji technicznej ; KZ(E.a.)(12)2. określić funkcje elementów elektronicznych w układach cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych, na podstawie dokumentacji technicznej ; KZ(E.a.)(13)1. wykonać połączenia elementów w układach elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; Sterowanie układów cyfrowych amięci półprzewodnikowe Sterowanie elementów elektronicznych przez układy cyfrowe rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 22

23 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.a.)(13)2. wykonać połączenia elektronicznych układów analogowych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(13)3. wykonać połączenia elektronicznych układów cyfrowych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(14)1. rozróżnić przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i układów elektronicznych; KZ(E.a.)(14)2. dobrać metody bezpośrednie i pośrednie do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; KZ(E.a.)(15)1. wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.a.)(15)2. wykonać pomiary wielkości elektrycznych i elektronicznych układów analogowych; KZ(E.a.)(15)3. wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów kombinacyjnych; KZ(E.a.)(15)4. wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów sekwencyjnych; KZ(E.a.)(16)3. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach analogowych w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(16)4. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach cyfrowych w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(17)3. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie wykonywania pomiarów w układach analogowych; KZ(E.a.)(17)4. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie zakresie wykonywania pomiarów w układach cyfrowych; KZ(E.a.)(18)2. zastosować programy komputerowe wspomagające badanie układów analogowych; KZ(E.a.)(18)3. zastosować programy komputerowe wspomagające badanie cyfrowych układów; KZ(E.c.)(2)1. posługiwać się pojęciem skali logarytmicznej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 23

24 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.c.)(2)2. sporządzić charakterystyki w skali logarytmicznej; KZ(E.c.)(3)1. scharakteryzować parametry biernych, półprzewodnikowych i cyfrowych elementów elektronicznych; KZ(E.c.)(3)2. scharakteryzować parametry układów analogowych; KZ(E.c.)(3)3. scharakteryzować parametry dynamiczne i statyczne układów cyfrowych; KZ(E.c.)(4)1. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków obciążenia KZ(E.c.)(4)2. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków zewnetrznych KZ(E.c.)(5)1. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów; KZ(E.c.)(5)2. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów; KZ(E.c.)(6)3 zastosować przyrzady pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych KZ(E.c.)(6)4 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych KZ(E.3.)(6)5 analizować wyniki pomiaru KZ(E.c.)(7)1. dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; KZ(E.c.)(8)3. sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów elementów elektronicznych KZ(E.c.)(8)4. sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów w układach elektornicznych KZ(E.c.)(9)1. stosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów elektornicznych H (4)1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane zwykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych; H (4)2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z montażem układów rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 24

25 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego elektrycznych i elektronicznych; H (4)3. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z badaniem układów elektrycznych i elektronicznych; H (5)1. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu stałego; H (5)2. określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy z układami prądu zmiennego; H (6)1. określić skutki oddziaływania prądu stałego na organizm człowieka; H (6)2. określić skutki oddziaływania prądu zmiennego na organizm człowieka; H (7)1. zorganizować stanowisko do badania elementów elektrycznych i elektronicznych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)2. zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów analogowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)3. zorganizować stanowisko do badania elektronicznych układów cyfrowych zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (8)1. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas pracy z elementami i układami elektronicznymi H (8)2. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania montażu elementów i układów elektronicznych; H (8)3. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania pomiarów parametrów elementów i układów elektronicznych; H (9)1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 25

26 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ochrony środowiska w pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych ; H (9)2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ; H (9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w pracach związanych z badaniem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych ; H (10)1. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z wykonywaniem połączeń w układach elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; H (10)2. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych z montażem elementów i układów elektrycznych i elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; H (10)3. udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracach związanych zbadaniem elementów i układów elektronicznych oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia; KZ(E.a)(1)4. wyjaśnić pojęcie materiały półprzewodnikowe; KZ(E.a)(1)5. wyjaśnić pojęcie elementy elektroniczne; KZ(E.a)(1)6. wyjaśnić pojęcia układy analogowe; KZ(E.a)(1)7. wyjaśnić pojęcia kombinacyjne i sekwencyjnye układy cyfrowe KZ(E.a.)(5)1. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem prawa Ohma KZ(E.a.)(5)2. obliczać i szacować wartości wielkości elektrycznych z wykorzystaniem praw Kirchhoffa KZ(E.a.)(6)1. rozpoznawać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne na podstawie symbolu graficznego, wyglądu i parametrów KZ(E.a.)(6)2. wyjaśnić oznaczenie elementów i układów elektrycznych i elektronicznych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 26

27 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.a.)(7)3. sporządzić schematy ideowe układów analogowych; KZ(E.a.)(7)4. sporządzić schematy montażowe układów analogowych na podstawie schematów ideowych; KZ(E.a.)(8)3. rozróżnić parametry biernych, półprzewodnikowych i cyfrowych elementów elektronicznych; KZ(E.a.)(8)4. rozróżnić parametry układów analogowych; KZ(E.a.)(8)5. rozróżnić parametry dynamiczne i statyczne układów cyfrowych; KZ(E.a.)(12)1. określić funkcje elementów elektronicznych w układach analogowych na podstawie dokumentacji technicznej ; KZ(E.a.)(12)2. określić funkcje elementów elektronicznych w układach cyfrowych kombinacyjnych i sekwencyjnych, na podstawie dokumentacji technicznej ; KZ(E.a.)(13)1. wykonać połączenia elementów w układach elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(13)2. wykonać połączenia elektronicznych układów analogowych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(13)3. wykonać połączenia elektronicznych układów cyfrowych na podstawie schematów ideowych i montażowych; KZ(E.a.)(14)1. rozróżnić przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i układów elektronicznych; KZ(E.a.)(14)2. dobrać metody bezpośrednie i pośrednie do pomiaru parametrów obwodów elektrycznych i układów elektronicznych; KZ(E.a.)(15)1. wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów elektrycznych i elektronicznych KZ(E.a.)(15)2. wykonać pomiary wielkości elektrycznych i elektronicznych układów analogowych; KZ(E.a.)(15)3. wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów kombinacyjnych; KZ(E.a.)(15)4. wykonać pomiary wielkości elektrycznych cyfrowych układów sekwencyjnych; KZ(E.a.)(16)3. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 27

28 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego wykonanych w układach analogowych w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(16)4. przedstawić wyniki pomiarów i obliczeń wykonanych w układach cyfrowych w postaci tabel i wykresów; KZ(E.a.)(17)3. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie wykonywania pomiarów w układach analogowych; KZ(E.a.)(17)4. posłużyć się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie zakresie wykonywania pomiarów w układach cyfrowych; KZ(E.a.)(18)2. zastosować programy komputerowe wspomagające badanie układów analogowych; KZ(E.a.)(18)3. zastosować programy komputerowe wspomagające badanie cyfrowych układów; KZ(E.c.)(2)1. posługiwać się pojęciem skali logarytmicznej; KZ(E.c.)(2)2. sporządzić charakterystyki w skali logarytmicznej; KZ(E.c.)(3)1. scharakteryzować parametry biernych, półprzewodnikowych i cyfrowych elementów elektronicznych; KZ(E.c.)(3)2. scharakteryzować parametry układów analogowych; KZ(E.c.)(3)3. scharakteryzować parametry dynamiczne i statyczne układów cyfrowych; KZ(E.c.)(4)1. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków obciążenia KZ(E.c.)(4)2. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków zewnetrznych KZ(E.c.)(5)1. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów; KZ(E.c.)(5)2. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektronicznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów; KZ(E.c.)(6)3 zastosować przyrzady pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 28

29 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.c.)(6)4 zastosować metody pomiarowe do pomiaru parametrów układów elektronicznych KZ(E.3.)(6)5 analizować wyniki pomiaru KZ(E.c.)(7)1. dokonać analizy pracy układów elektrycznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; KZ(E.c.)(8)3. sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów elementów elektronicznych KZ(E.c.)(8)4. sporządzić dokumentację z przeprowadzonych pomiarów w układach elektornicznych KZ(E.c.)(9)1. stosować programy komputerowe wspomagające sporządzanie schematów ideowych i montażowych układów elektornicznych OMZ (3)1. pokierować wykonaniem połączeń w układach elektronicznych; OMZ (3)2. pokierować wykonaniem montażu układów elektronicznych; OMZ (3)3. pokierować wykonaniem pomiarów w układach elektronicznych; OMZ (4)1. ocenić jakość wykonania połączeń w układach elektronicznych; OMZ (4)2. ocenić jakość wykonania montażu układów elektronicznych; OMZ (4)3. ocenić jakość wykonania pomiarów w układach elektronicznych; OMZ (5)1. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ (5)2. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; KS(5)1. przewidywać sytuacje wywołujące rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 29

30 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego stres KS(5)2. stosować sposoby radzenia sobie ze stresem KS(5)3. określić skutki stresu KS(8)1. ocenić ryzyko podejmowanych działań KS(8)2. przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania KS(8)3. wyciągać wnioski z podejmowanych działań KS(9)1. stosować techniki negocjacyjne KS(9)2. zachowywać się asertywnie KS(9)3. proponować konstruktywne rozwiązania KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne KS(10)2. uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu KS(10)3. modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko KS(10)4. rozwiązywać konflikty w zespole lanowane zadania (ćwiczenia) adanie wzmacniacza operacyjnego w układzie nieodwracającym. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Opis pracy: Zbadaj wzmacniacz operacyjny w układzie nieodwracającym. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 30

31 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego Opis warunków: Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: zgromadzić potrzebną aparaturę i elementy elektryczne, wybrać tryb pracy miernika, połączyć układ pomiarowy (wartości rezystorów określi prowadzący zajęcia) podać na wejście układu napięcie Uwe=5V dokonać pomiaru napięcia wyjściowego Uwy układu, określić wzmocnienie układu według zależności: Uwy Ku U we określić ponownie wzmocnienie układu według zależności: R 2 Ku 1 R 1, porównać wzmocnienie wyznaczone oboma sposobami, powtórzyć pomiary zmieniając w układzie wartości rezystorów (wartości rezystorów określi prowadzący zajęcia): ponownie wyznaczyć wzmocnienie układu na oba sposoby i porównać otrzymane wyniki, sformułować wnioski, sporządzić sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia. Schemat układu do badania wzmacniacza operacyjnego w układzie nieodwracającym. Środki dydaktyczne: wzmacniacz operacyjny A 741, 2 rezystory:: zasilacz stabilizowany + lanowane zadania (ćwiczenia) rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 31

32 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego adanie działania przerzutnika asynchronicznego rs. Zadaniem uczniów jest wykonanie pracy zgodnie z opisem: Opis pracy: Zbadaj działanie przerzutnika asynchronicznego rs Opis warunków: Uczniowie pracują w dwuosobowych grupach. W celu wykonania ćwiczenia uczniowie powinni: narysować schemat logiczny przerzutnika zapisać tablicę wzbudzeń przerzutnika, narysować schemat układu do badania działania przerzutnika, zmontować układ przerzutnika s, zmontować układ do badania przerzutnika według zaproponowanego schematu, zbadać stany logiczne na wyjściach przerzutnika zmieniając stany na wejściu stany zgodnie z tablicą wzbudzeń, sformułować wnioski, sporządzić sprawozdanie z ćwiczenia. Środki dydaktyczne: 2 bramki NAN (z układu UY 7400N), zasilacz napięcia stałego +5V, próbniki stanów logicznych 2szt.,katalogi elementów i układów elektronicznych. Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone w pracowni elektrotechniki i elektroniki w której znajdują się katalogi elementów i układów elektronicznych, literatura fachowa, prezentacje multimedialne z zakresu badania układów analogowych, zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące zagrożeń dla zdrowia występujących w pracy z układami i urządzeniami elektrycznymi. Środki dydaktyczne racownia elektrotechniki i elektroniki wyposażona w : stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 32

33 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funkcyjne; autotransformatory; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych, przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów; transformatory jednofazowe, przekaźniki i styczniki, łączniki, wskaźniki, sygnalizatory, silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację pracy układów elektrycznych i elektronicznych; Zalecane metody dydaktyczne Jednostka modułowa M1.J2 Elektronika wymaga stosowania aktywizujących metod kształcenia, które pozwolą na osiągnięcie efektów kształcenia przygotowujący ucznia do wykonywania zadań zawodowych technika elektronika. Zajęcia należy prowadzić metodą ćwiczeń praktycznych, Formy organizacyjne Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów oraz spodziewane efekty kształcenia, zajęcia nie mogą odbywać się w grupach powyżej 16 osób. opuszcza się realizację zajęć w grupach liczniejszych niż 16 osobowe (max. 32 osobowe) w przypadku prowadzenia zajęć jednocześnie przez dwóch nauczycieli. odczas wykonywania ćwiczenia, uczniowie powinni pracować w kilkuosobowych grupach (dwuosobowych do czteroosobowych) - w zależności od założonych przez nauczyciela celów oraz od ilości posiadanego sprzętu ropozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania efektów kształcenia Oceny osiągnięć edukacyjnych uczniów należy dokonać przez ocenę wykonania ćwiczenia i ocenę sprawozdania z wykonanego ćwiczenia lub test wielokrotnego wybory. Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające: dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia, dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia. Różnicowanie kształcenia jest niezbędne, by poszczególnym uczniom zapewnić stymulację rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb. Wszyscy uczniowie powinni spełnić wymagania określone w podstawie programowej, więc dostosowywanie ich ma polegać na stworzeniu uczniom warunków optymalnych do spełnienia tych wymagań. Wskazane jest, aby przygotować zadania i ćwiczenia o zróżnicowanym poziomie trudności dostosowanym do możliwości i potrzeb uczniów rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 33

34 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego uwzględniając ich zainteresowania i zdiagnozowane ograniczenia. Należy zwrócić uwagę na to, aby uczniowie o różnych preferowanych typach uczenia się byli aktywni podczas zajęć i otrzymali materiały ćwiczeniowe odpowiednie do swoich możliwości i preferencji rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 34

35 M2 Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego M2.J1 Instalowanie urządzeń elektronicznych Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi. oziom wymagań programowych ( lub ) Kategoria taksonomiczna Materiał kształcenia E.6.1 (1)1. określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej E.6.1 (1)2.określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji kontroli dostępu i zabezpieczeń; E.6.1 (1)3. określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci komputerowych; E.6.1 (1)4. określić funkcje oraz zastosowanie urządzeń wchodzących w skład instalacji sieci automatyki przemysłowej; E.6.1 (2)1. rozpoznawać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych uurządzenia wchodzące w skład instalacji telewizji satelitarnej i kablowej, telewizji dozorowej, E.6.1 (2)2. rozpoznawać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych uurządzenia wchodzące w skład instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń, E.6.1 (2)3. rozpoznawać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych uurządzenia wchodzące w skład instalacji sieci komputerowych, E.6.1 (2)4. rozpoznawać na podstawie wyglądu, oznaczeń, symboli graficznych uurządzenia wchodzące w skład instalacji sieci automatyki przemysłowej;, E.6.1 (3)1. posłuży się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej E.6.1 (3)2. posłuży się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń E.6.1 (3)3. posłuży się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń sieci komputerowych Instalacje systemu telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej udowa systemu telewizji satelitarnej Oprogramowanie urządzeń systemów telewizji satelitarnej okumentacja techniczna urządzeń systemu telewizji satelitarnej Zasady instalowania urządzeń wchodzących w skład systemu telewizji satelitarnej rzykładowy system telewizji satelitarnej Klasyfikacja systemów telewizji kablowej udowa systemu telewizji kablowej Struktura sieci kablowych Sieci magistralne i dystrybucyjne Sieci abonenckie okumentacja techniczna urządzeń systemu telewizji kablowej Zasady instalowania urządzeń wchodzących w skład systemu telewizji kablowej rzykładowy system telewizji kablowej harakterystyka systemów telewizji dozorowej Analogowe systemy telewizji dozorowej Sieciowe systemy dozoru wizyjnego wykorzystujące serwery wizyjne Sieciowe systemy dozoru wizyjnego wykorzystujące kamery wizyjne okumentacja techniczna urządzeń systemu telewizji rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 35

36 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego E.6.1 (3)4. posłuży się terminologią dotyczącą instalowania urządzeń sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (4)1. dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej E.6.1 (4)2. dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń E.6.1 (4)3. dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych sieci komputerowych E.6.1 (4)4. dobrać narzędzia do instalowania urządzeń elektronicznych instalacji sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (5)1. wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej E.6.1 (5)1. wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń dozorowej Zasady instalowania urządzeń wchodzących w skład systemu telewizji dozorowej Instalacje systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń Zasady budowy systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń Systemy kontroli dostępu i nadzoru: Systemy zabezpieczeń przeciw-napadowych, przeciwwłamaniowych, przeciw kradzieży Radiowe systemy alarmowe Systemy ochrony obiektów, pomieszczeń i kartotek Telefoniczne systemy alarmowe Systemy zabezpieczenia przeciwpożarowego okumentacja techniczna urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń Zasady instalowania urządzeń systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń Instalacje sieci komputerowych Wprowadzenie do sieci komputerowych Topologia sieci komputerowych Technologia budowy sieci Aktywne i pasywne elementy sieci komputerowych Oprogramowanie sieci komputerowych Wybrana technologia sieci komputerowych okumentacja techniczna urządzeń sieci komputerowych Zasady instalowania urządzeń sieci komputerowych E.6.1 (5)1. wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji sieci komputerowych Instalacje sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (5)1. wyznaczyć trasy kabli i przewodów elektrycznych instalacji sieci automatyki Wprowadzenie do sieci automatyki przemysłowej przemysłowej udowa sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (6)1. przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji telewizji satelitarnej Sterowniki L (programowanie sterowników, sieć sterowników i kablowej oraz telewizji dozorowej L) Transmisja danych w sieciach automatyki przemysłowej E.6.1 (6)2. przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania instalacji urządzeń kontroli okumentacja techniczna urządzeń sieci automatyki dostępu i zabezpieczeń przemysłowej E.6.1 (6)3. przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania sieci komputerowych Zasady instalowania urządzeń sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (6)4. przygotować kable i przewody elektryczne do wykonania sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (7)1. wykonać instalację natynkową i podtynkową telewizji satelitarnej i kablowej oraz rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 36

37 telewizji dozorowej oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego E.6.1 (7)2 wykonać instalację natynkową i podtynkową urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń E.6.1 (6)3. wykonać instalację natynkową i podtynkową sieci komputerowych E.6.1 (6)4. wykonać instalację natynkową i podtynkową sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (8)1. wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej E.6.1 (8)2 wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń E.6.1 (8)3. wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń sieci komputerowych E.6.1 (8)4. wykonać połączenia elektryczne zamontowanych urządzeń sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (9)1. sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej E.6.1 (9)2 sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń E.6.1 (9)3. sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją sieci komputerowych E.6.1 (9)4. sprawdzić poprawność połączeń elektrycznych zgodnie z dokumentacją instalacji sieci automatyki przemysłowej E.6.1 (10).1. uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne instalacji telewizji satelitarnej i kablowej oraz telewizji dozorowej E.6.1 (6).2 uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne instalacji urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń E.6.1 (6).3. uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne sieci komputerowych E.6.1 (6).4. uruchomić zainstalowane urządzenia elektroniczne sieci automatyki przemysłowej KZ(E.a.)(9)3. posługiwać się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych KZ(E.a.)(9)4. posługiwać się rysunkiem technicznym podczas prac instalacyjnych KZ(E.a.)(13).1. -wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; KZ(E.a.)(13).2. -wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 37

38 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KZ(E.a.)(13).3. -wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; KZ(E.a.)(13).4. -wykonać połączenia elementów i układów elektrycznych oraz elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; KZ(E.a.)(15).1. - wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; KZ(E.a.)(15).2. - wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; KZ(E.a.)(15).3. - wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; KZ(E.a.)(15).4. - wykonać pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; KZ(E.a.)(17).1. - posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzegać norm zakresie instalacji i konserwacji urządzeń wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; KZ(E.a.)(17).2. - posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm zakresie instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; KZ(E.a.)(17).3. - posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm zakresie instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; KZ(E.a.)(17).4. - posługiwać się dokumentacją techniczną, normami, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm zakresie instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; KZ(E.c.)(4).3. - dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, do określonych warunków eksploatacyjnych, KZ(E.c.)(4)4. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń KZ(E.c.)(4)5. - dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne urządzeń sieci komputerowych do określonych warunków eksploatacyjnych KZ(E.c.)(4)6. dobrać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych urządzeń sieci automatyki przemysłowej KZ(E.c.)(5)4. - określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 38

39 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej KZ(E.c.)(5)5. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń KZ(E.c.)(5)6. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych KZ(E.c.)(5)7. określić wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej KZ(E.c.)(6)6. dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej KZ(E.c.)(6)7. dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w urządzeniach kontroli dostępu i zabezpieczeń podczas KZ(E.c.)(6)8. dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych KZ(E.c.)(6)9. dobrać metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej KZ(E.c.)(7)3. - dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów KZ(E.c.)(7)4. dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń kontroli dostępu i zabezpieczeń na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów KZ(E.c.)(7)5. dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci komputerowych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów KZ(E.c.)(7)6. dokonać analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych urządzeń sieci automatyki przemysłowej na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów KS(1)1. stosować zasady kultury osobistej KS(1)2. stosować zasady etyki zawodowej KS(3)1. analizować rezultaty działań KS(3)2. uświadomić sobie konsekwencje działań KS(7)1. przyjmować odpowiedzialność za powierzone informacje zawodowe rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 39

40 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego KS(7)2. respektować zasady dotyczące przestrzegania tajemnicy zawodowej KS(7)3. określić konsekwencje nieprzestrzegania tajemnicy zawodowej KS(8)1. ocenić ryzyko podejmowanych działań KS(8)2. przyjąć na siebie odpowiedzialność za podejmowane działania KS(8)3. wyciągać wnioski z podejmowanych działań KS(9)1. stosować techniki negocjacyjne KS(9)2. zachowywać się asertywnie KS(9)3. proponować konstruktywne rozwiązania KS(10) współpracuje w zespole; KS(10)1. doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne KS(10)2. uwzględniać opinie i pomysły innych członków zespołu KS(10)3. modyfikować działania w oparciu o wspólnie wypracowane stanowisko OMZ (4)1. ocenić jakość wykonania instalacji urządzeń elektronicznych OMZ (5)1. dobrać metody wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ (5)2. dobrać narzędzia i przyrządy pomiarowe wpływające na poprawę warunków i jakość pracy; OMZ (6)1. skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą urzadzeń telekomunikacyjnych; OMZ (6)2. skomunikować się ze współpracownikami bezpośrednio i za pomocą oprogramowania komputerowego; H (4)1. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; H (4)2. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; H (4)3. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; H (4)3. przewidzieć zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia i środowiska związane z instalacją i konserwacją urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 40

41 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego H(5)1. - określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; H(5)2. - określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; H(5)3. - określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; H(5)4. - określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy podczas instalacji i konserwacji i urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; H (6)1. określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; H (6)2. określć skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; H (6)3. określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; H (6)4. określić skutki oddziaływania czynników szkodliwych na organizm człowieka podczas instalacji i konserwacji i urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; H (7)1. zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)2. zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)3. zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (7)4. zorganizować stanowisko instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska; H (8)1. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; H (8)2. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 41

42 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; H (8)3. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; H (8)4. stosować środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; H (9)1. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; H (9)2. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; H (9)3. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; H (9)4. przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować przepisy prawa ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; H (10)1. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych wchodzących w skład systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej; H (10)2. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia występujących instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń; H (10)3. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci komputerowych; H (10)4. udzielić pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia występujących podczas instalacji i konserwacji urządzeń elektronicznych sieci automatyki przemysłowej; lanowane zadania (ćwiczenia) Zainstaluj system monitoringu TV składający się z kamer wewnętrznych, rejestratora cyfrowego, zasilacza TV i innych niezbędnych podzespołów do prawidłowego działania. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 42

43 oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego ztery kamery uchwyty 2. Rejestrator cyfrowy 3. Zasilacz 4. Router z wbudowanym modemem ASL, 5. Monitor TV 6. rzewód, przewod typu skrętka komputerowa UT, przewód VGA, wtyki. Skonfiguruj ustawienia rejestratora i routera. Uruchom system i sprawdź poprawność działania, Warunki osiągania efektów kształcenia w tym środki dydaktyczne, metody, formy organizacyjne W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować:, filmy i prezentacje multimedialne dotyczące urządzeń elektronicznych sieci komputerowych, komputer z dostępem do Internetu (1 stanowisko dla dwóch uczniów),urządzenia multimedialne. Środki dydaktyczne Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie. W pracowni w której prowadzone będą zajęcia edukacyjne powinny się znajdować: zbiory przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, filmy i prezentacje multimedialne. racownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, wyposażona w: stanowiska (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające instalowanie, uruchamianie i eksploatację: urządzeń elektroakustycznych, odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, urządzeń i bloków funkcjonalnych systemu telewizji kablowej i satelitarnej, systemów kontroli dostępu i systemów zabezpieczeń, urządzeń zapisu i odtwarzania dźwięku i obrazu, elementów, układów i urządzeń automatyki przemysłowej, systemów pomiarowych, urządzeń techniki komputerowej; przyrządy pomiarowe uniwersalne i specjalistyczne; Zalecane metody dydaktyczne obierając metodę nauczyciel kształcenia powinien wziąć pod uwagę: efekty jakie zamierza osiągnąć, możliwości percepcyjne uczących się, stopień trudności i złożoności odpowiedni dla danej grupy uczniów, sposoby motywowania uczniów. rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 43

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER-ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER-ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU MONTER-ELEKTRONIK, 742102 O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektronik 311408 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRONIK 311408 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRONIK 311408 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie przykładowego programu nauczania zamieszczonego na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRONIK Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRONIK Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM ROGRAM NAUZANIA RZEDMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWODOWYM RAKTYZNYM: raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Elektryk 741103 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego

Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego oskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe raktyki zawodowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 16.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Elektryk nr indeksu 741103 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter-elektronik; symbol 742102 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER-ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER-ELEKTRONIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU MONTER-ELEKTRONIK, 742102 O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Page 1 of 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Technik elektryk 311303 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK 311408 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK 311408 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRONIK 311408 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM:

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM: ROGRAM NAUZANIA RZEMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWOOWYM RAKTYZNYM ROGRAM NAUZANIA RZEMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWOOWYM RAKTYZNYM: omiary elektryczne i elektroniczne zajęcia praktyczne adanie maszyn i urządzeń elektrycznych

Bardziej szczegółowo

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24

I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie Technik elektryk (311303) I. Efekty kształcenia kwalifikacji zawodowych E.7, E.8 i E.24 E.7 Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych 1. Montaż maszyn

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektromechanik; symbol 741201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: elektryk; symbol 741103 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Elektryk Technik elektryk

Elektryk Technik elektryk EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 741103 Elektryk 311303 Technik elektryk PKZ(EE.g) ELEKTRYK 741103 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik elektronik; symbol 311408 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK

TECHNIK ELEKTRYK EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych 741103 Elektryk 311303 Technik elektryk PKZ(EE.g) EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych 311303

Bardziej szczegółowo

Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna 1. omiary elektryczne i elektroniczne (zajęcia praktyczne) 6.1. Zasady bhp podczas pomiarów elektrycznych i elektronicznych 6.2. omiary w elektrotechnice 6.3.omiary elektronicznych układów analogowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRM NUZNI DL ZWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS TREŚI

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym; symbol

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Urządzenia techniki komputerowej 2.1. ezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania prac na stanowisku serwisowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU ELEKTROMEHANIK, 741201 O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRONIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRONIK 311408 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik pojazdów samochodowych; symbol 723103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE elektromechanik 741201 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do Ŝycia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, 741201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, 741201 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK, 741201 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 25.06.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU ELEKTROMEHANIK, 741201 O STRUKTURZE MOUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 SIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH 723103 Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMEHANIK

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik ; symbol 742114 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

w zawodzie monter-elektronik Nr programu: /4003/SZ,LZ,SP/MEN/ / ZSiPKZ/2012

w zawodzie monter-elektronik Nr programu: /4003/SZ,LZ,SP/MEN/ / ZSiPKZ/2012 rogram nauczania realizowany w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego i Zasadniczej Szkole Nr 1 w Zespole Szkół i lacówek Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze w zawodzie monter-elektronik Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK 311303 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. Numer programu: TE-4/2012

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK 311303 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ. Numer programu: TE-4/2012 ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK ELEKTRYK 311303 O STRUKTURZE RZEMIOTOWEJ Numer programu: TE-4/2012 1. TY SZKOŁY: Technikum 2. TY ROGRAMU: RZEMIOTOWY 3. ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY 4. AUTORZY ROGRAMU NAUZANIA:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER ELEKTRONIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU MONTER ELEKTRONIK O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU MONTER ELEKTRONIK 742102 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Elektromechanik pojazdów samochodowych; symbol 741203 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik elektryk; symbol 311303 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK

PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK PRZYKŁADOWY PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO PRZEDMIOTOWE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZAWÓD: ELEKTRYK 741103 TYP SZKOŁY: BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA PODBUDOWA: GIMNAZJUM 1. TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ 2. TABELA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK, 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. stolarz 752205 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego

Bardziej szczegółowo

TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

TECHNIK SZEROKOPASMOWEJ KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ EE.19. EE.20. Montaż i eksploatacja instalacji wewnątrzbudynkowych telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej Montaż i eksploatacja szerokopasmowych sieci kablowych pozabudynkowych 311412 311412 Technik

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* / przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: monter mechatronik; symbol 742114 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin nauczania. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

TECHNIK ELEKTRYK 311303

TECHNIK ELEKTRYK 311303 TECHNIK ELEKTRYK 311303 I. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) montowanie i

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr.

Klasa I II III. Lp. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne. Liczba godzin tygodniowo. II semestr. II semestr. II semestr. I semestr. I semestr. I semestr I semestr I semestr Liczba godzin tygodniowo w trzyletnim okresie nauczania Liczba godzin w trzyletnim okresie nauczania Przykładowy szkolny plan nauczania * (przedmiotowe kształcenie zawodowe)

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania* /modułowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTRYCE I ELEKTRONICE Klasa: 2Tc Technik mechatronik Program: 311410 (KOWEZIU ) Wymiar: 4h tygodniowo Na ocenę dopuszczającą uczeń: Zna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU POMIARY W ELEKTROTECHNICE I ELEKTRONICE Klasa: 1 i 2 ZSZ Program: elektryk 741103 Wymiar: kl. 1-3 godz. tygodniowo, kl. 2-4 godz. tygodniowo Klasa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 30.06.2012 r. Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Mechanik automatyki przemysłowej i

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: mechanik-monter maszyn i urządzeń; symbol 723310 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA Klasa: 1 (1TEA) Technikum, Technik Elektryk Program: Program nauczania dla zawodu Technik Elektryk, 311303, o strukturze przedmiotowej, z

Bardziej szczegółowo

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik telekomunikacji 352203 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EDUKAYJNE I KYTERIA OENIANIA Zawód: Technik awionik rzedmiot: omiary elektryczne i elektroniczne Opracował: mgr inż. Zdzisław Kłeczek 1. Wymagania edukacyjne W programie nauczania dla tego przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne

Opracowała Ewa Szota. Wymagania edukacyjne. Pole elektryczne Opracowała Ewa Szota Wymagania edukacyjne dla klasy I Technikum Elektrycznego i Technikum Elektronicznego Z S Nr 1 w Olkuszu na podstawie programu nauczania dla zawodu technik elektryk [311303] oraz technik

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter mechatronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE O pracow ano na podstaw ie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. Monter mechatronik 742114 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Zegarmistrz; symbol: 731106 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20.

Przykładowy szkolny plan nauczania * Technikum - technik mechanik; 311504 K1 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi (M.20. Przykładowy szkolny plan nauczania * Typ szkoły: Technikum - 4-letni cykl nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.20. dla zawodu: ślusarz) Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska

ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM. Anna Dudek-Janiszewska ZMIANY STRUKTURALNO-PROGRAMOWE W SZKOLNICTWIE ZAWODOWYM Anna Dudek-Janiszewska Kariera zawodowa to obejmujący praktycznie całe życie proces rozwoju postaw, wartości, umiejętności, zdolności, zainteresowań,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK, O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRYK, 311303 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ Wersja po recenzjach Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRYK 311303 Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRYK 311303 Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA RZEMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWOOWYM RAKTYZNYM ROGRAM NAUZANIA RZEMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWOOWYM RAKTYZNYM: raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK ELEKTRYK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK ELEKTRYK 311303 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ TY SZKOŁY: TEHNIKUM RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu

Wymagania edukacyjne z przedmiotu ymagania edukacyjne z przedmiotu Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych ymagania stawiane przed uczniem podzielone są na trzy grupy: wymagania podstawowe (); wymagania dopełniające ();

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Technik technologii szkła; symbol 311925 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA. Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA Kwalifikacja : E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych Dotyczy zawodu : monter mechatronik 742114 technik mechatronik 311410 Opracowano na podstawie dokumentu z

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Mechanik precyzyjny; symbol 731103 Podbudowa

Bardziej szczegółowo

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści

Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, Spis treści Elementy elektrotechniki i elektroniki dla wydziałów chemicznych / Zdzisław Gientkowski. Bydgoszcz, 2015 Spis treści Przedmowa 7 Wstęp 9 1. PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI 11 1.1. Prąd stały 11 1.1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych

PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ Technik pojazdów samochodowych Załącznik 2 Działy programowe: 1. Diagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. Diagnostyka i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ ROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTROMECHANIK 741201 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU: LINIOWY Warszawa 2012 Autorzy: mgr inż. Agnieszka Ambrożejczyk-Langer, mgr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK O STRUKTURZE MODUŁOWEJ rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU ELEKTRYK 741103 O STRUKTURZE MODUŁOWEJ TY SZKOŁY: ZASADNIZA SZKOŁA ZAWODOWA RODZAJ ROGRAMU:

Bardziej szczegółowo

technik mechatronik 311410

technik mechatronik 311410 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. technik mechatronik 311410 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08]

Podstawa programowa Technik elektryk PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ELEKTRYK SYMBOL CYFROWY 311[08] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) analizować i interpretować podstawowe zjawiska

Bardziej szczegółowo

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Klasa I II III IV. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania */przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechatronik; symbol 311410 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : Technik pojazdów samochodowych; 311513 K.1. K.2. K.3. III Przedmioty ogólnokształcące 360 300 150 Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: Technik pojazdów symbol 311513 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K.1. Diagnozowanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. sprzedawca 522301 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące

Przykładowy szkolny plan nauczania* Technikum - : technik mechanik; K2 III Przedmioty ogólnokształcące Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: technik mechanik; symbol 311504 (na podbudowie kwalifikacji M.17. dla zawodu: mechanikmonter maszyn i urządzeń)

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne

Tabela efektów kształcenia. Kształcenie zawodowe teoretyczne Tabela efektów kształcenia Nazwa przedmiotu / pracowni Podstawy konstrukcji maszyn Tabela przyporządkowania poszczególnym przedmiotom efektów kształcenia dla zawodu : technik pojazdów samochodowych ; symbol:

Bardziej szczegółowo

Technik eksploatacji portów i terminali 333106

Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Technik eksploatacji portów i terminali 333106 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie uczących się do życia w warunkach współczesnego świata, wykonywania pracy zawodowej i aktywnego funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania*

Przykładowy szkolny plan nauczania* Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: ślusarz; symbol 722204 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wykonywanie i naprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r.

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Opracowano na podstawie dokumentu z dnia 7 lutego 2012 r. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 712905 Celem kształcenia zawodowego jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fragment programu dotyczący PRAKTYK ZAWODOWYCH rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK UDOWNITWA 311204 na podbudowie kwalifikacji.18. w zawodzie murarz-tynkarz O STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej

Praktyki zawodowe. Program nauczania dla zawodu technik teleinformatyk 351103 o strukturze przedmiotowej rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raktyki zawodowe 1. Bezpieczeństwo i organizacja pracy podczas wykonywania zadań 2. omiary mediów i torów transmisyjnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ /1/ /2/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3-letni okres nauczania Zawód: drukarz; symbol 732201 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513

Praktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 raktyki zawodowe Technik pojazdów samochodowych 311513 1. iagnostyka, naprawa i obsługa pojazdów samochodowych 2. Organizacja obsługi i naprawy pojazdów samochodowych 1. iagnostyka i naprawa podzespołów

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy

Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika. Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK. Ilość godzin: 4. Wykonała: Beata Sedivy Wymagania edukacyjne: Elektrotechnika i elektronika Klasa: 1Tc TECHNIK MECHATRONIK Ilość godzin: 4 Wykonała: Beata Sedivy Ocena Ocenę niedostateczną uczeń który Ocenę dopuszczającą Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego Otwock tel ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W OTWOCKU ul. Pułaskiego 7 05-400 Otwock tel. 22 779 30 70 email: sekretariat@nukleonik.pl www.nukleonik.pl Pieczęć Szkoły DZIENNIK PRAKTYK... Imię i nazwisko uczestnika... zawód......

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRYK Technikum nr 2

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM PRAKTYCZNYM TECHNIK ELEKTRYK Technikum nr 2 ROGRAM NAUZANIA RZEMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWOOWYM RAKTYZNYM ROGRAM NAUZANIA RZEMIOTÓW W KSZTAŁENIU ZAWOOWYM RAKTYZNYM: raktyki zawodowe TY SZKOŁY: TEHNIKUM ROZAJ ROGRAMU: LINIOWY rogram powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: zasadnicza szkoła zawodowa - 3-letni okres nauczania /1//2/ Zawód: Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw

Bardziej szczegółowo

Technik procesów drukowania

Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania Technik procesów drukowania to osoba, która zajmuje się obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania. Do jego obowiązków należą, m.in.: czynności

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KYTERIA OCENIANIA WYMAGANIA EUKAYJNE I KYTERIA OENIANIA Zawód: Technik awionik rzedmiot: Elektrotechnika i elektronika w awionice Opracował: mgr inż. Zdzisław Kłeczek 1. Wymagania edukacyjne. oziom wymagań programowych

Bardziej szczegółowo