Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce. Część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce. Część I"

Transkrypt

1 Zatwierdzam: Warszawa 2007 Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce Część I I.Ogólna charakterystyka przemysłu mięsnego W 2006 r. w przetwórstwie mięsnym działalność prowadziło ponad 3,5 tys. firm, w tym ok. 3,2 tys. firm mięsnych i 0,4 tys. drobiarskich. Są to głównie firmy mikro i małe firmy przemysłowe (ok. 3,2 tys.). W tym sektorze działa prawie 500 dużych i średnich firm przemysłowych zatrudniających łącznie ok. 85 tys. osób, a ich udział w wartości obrotów przetwórstwa mięsnego przekroczył 70%. Stan koncentracji produkcji w tym sektorze jest wciąż niski. Upowszechnianie unijnych standardów produkcji mięsa przyspieszyło procesy uprzemysławiania ubojów zwierząt rzeźnych. Stan uprzemysłowienia i koncentracji ubojów zwierząt rzeźnych jest wciąż niski i wzrasta wolniej niż oczekiwano. Ubój przemysłowy w tym sektorze stanowi tylko ok. 55% wszystkich ubojów (40,5 % w 2001 r.), a udział ubojów gospodarczych, lokalnych i w małych firmach przemysłowych przekracza 50%. W 2006 r. wynosił on jeszcze 55,7% i był tylko o 1/5 niższy niż w 2001 r. (71,8%). Jest to struktura ubojów, która utrudnia nadzór weterynaryjny i wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa żywności. Pod tym względem znacznie korzystniejsza jest struktura sektora drobiarskiego, w którym wskaźnik uprzemysłowienia ubojów przekracza 90%. Dotyczy to także produkcji przetworów mięsnych, w której udział firm przemysłowych przekracza 80%. II. Wsparcie przedsiębiorstw przemysłu mięsnego Wsparcie dla przedsiębiorstw przemysłu mięsnego obejmuje pomoc w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1

2 w ramach programu branżowego dla zakładów zajmujących się ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa. W ramach programu wspierane będą projekty, których celem jest poprawa konkurencyjności, jakości i innowacyjności produkcji, obniżenia jej kosztów i wzrost wartości dodanej oraz wsparcie dostosowań do obowiązujących lub nowo wprowadzanych przepisów. III. Kryteria udzielania kredytów: Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy: - zakładów uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, zlokalizowanych na terenie kraju, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, - gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego. Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych przemysłu mięsnego: A. Wymagania ogólne Przedstawiony przez kredytobiorcę plan przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zawierać: 1.Pełną dokumentację techniczną w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów. 2.Analizą ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny. Wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego zakładu uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa musi być określona na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności bazy surowcowej i potencjalnych rynków zbytu. W przypadku obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca analiza musi być uzasadniona bilansem potrzeb surowcowych zakładu, jak również i c h stanem technicznym i technologicznym. 3. 1) Podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakładach uboju, zobowiązane są do wykorzystania w procesie produkcji surowca pochodzącego co najmniej w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych, z zastrzeżeniem ppkt. 2. 2

3 2) Warunek określony w ppkt. 1 nie obowiązuje zakładu uboju posiadającego własną bazę surowcową, który wykorzystuje w procesie produkcji surowiec: a) pochodzący w ponad 30% z tej bazy, to wtedy pozostała ilość surowca musi pochodzić w całości z wieloletnich umów kontraktacyjnych, b) pochodzący w 100% z własnej lub dzierżawionej bazy surowcowej. 3) W przypadku, gdy podmiot realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne, w wyniku którego będzie ulegała zwiększeniu wielkość przerabianego surowca, wymóg pozyskania co najmniej 70% surowca wykorzystywanego w procesie produkcji powinien być spełniony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i będzie obowiązywał w całym okresie kredytowania. 4) W przypadku, gdy realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie ma wpływu na wielkość przerabianego surowca, wymóg pozyskania co najmniej 70% surowca wykorzystywanego w procesie produkcji powinien być spełniony w dniu podpisania umowy kredytu. 5) W gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego podmioty zobowiązane są zawrzeć wieloletnie umowy kontraktacyjne z ubojniami. 6) Wielkość surowca pozyskanego w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych zawieranych z producentem żywca winna być określana na podstawie wagi dostarczanego żywca. 4. Wymagany zakres uzgodnień wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymogów ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitamych potwierdzony oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 5. Pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi. B. Kredyty te mogą być przeznaczone na: 1. Przedsięwzięcie inwestycyjne związane z: -budową od podstaw oraz dokończeniem budowy nowego zakładu uboju, przetwórstwa mięsa, wraz z pomieszczeniami socjalnymi, rozbioru lub -budową i modernizacją pomieszczeń socjalnych, 3

4 -budową, rozbudową lub modernizacją obiektów związaną z poprawą ich funkcjonalności i stanu technicznego tj. przebudową i zmianą przeznaczenia obiektów w celu prowadzenia produkcji w zakresie uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa i związanych z tym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, a także zakupem i montażem niezbędnej aparatury lub urządzeń do zapewnienia rozdzielenia funkcjonowania części czystej i brudnej w obiektach. Wyżej wymienione prace muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami technologicznymi, sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi, -budową od podstaw lub dokończeniem budowy nowych obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z ich infrastrukturą przez zakłady uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym; które otrzymały okres przejściowy. Właścicielami obiektów, o których mowa muszą być ww. zakłady. - rozbudową, modernizacją, dokończeniem budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów do prowadzenia w nich produkcji żywca stanowiących własność zakładów uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym; które otrzymały okres przejściowy, bądź dzierżawionych przez te zakłady, a także infrastruktury tych obiektów. 2. Inwestycje dotyczące infrastruktury zakładu w zakresie: -budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni, -budowy, rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody. -budowy lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej. -modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę. -budowy magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych. - budowy i wyposażenia w niezbędne urządzenia pomieszczeń do przechowywania odpadów i ubocznych produktów uboju to: przenośniki mechaniczne do odprowadzania ośrodka i kompletów j e l i t z l i n i i ubojowych wraz z wyposażeniem do ich mycia i sterylizacji, inne wyposażenie do odprowadzania artykułów ubocznych, jak np. ześlizgi, zsypy, rynny itd., 4

5 urządzenia i wyposażenie do transportu pneumatycznego artykułów ubocznych, odpadów i konfiskat (pojemniki, armatki", zbiorniki itd), pojemniki d l a krótkotrwałego przechowywania konfiskat (tzw. konfiskatory). chłodnie mięsa zakwestionowanego, magazyny ubocznych jadalnych i niejadalnych artykułów uboju, jak jelita, skóry, szczecina oraz sprzęt zapewniający warunki dla wlaściej konserwacji i mycia. urządzenia do magazynowania krwi na cele techniczne oraz jej przeróbki na plazmę i jej zamrażania i przechowywania, inny sprzęt do krótkotrwałego przechowywania i usuwania odpadów. -budowy i wyposażenia myjni środków transportu i opakowań zbiorczych. -budowy wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz zakładu wg. norm budowlanych. 3. Zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją lub infrastrukturą zakładu: uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, a także zakup aparatury lub urządzeń do klasyfikacji jakościowej tusz oraz urządzeń podnoszących jakość produktów to: właściwe urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów jakim poddawane są zwierzęta rzeźne jak: specjalistyczne pojazdy transportowe, rampy wyładowcze, wyposażenie magazynów żywca i korytarzy przepędowych ( łącznie z infrastrukturą jak: wentylacja, instalacja wodna i ściekowa itd.), nowoczesne urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt łącznie z ich unieruchamianiem (oszałamiacze elektryczne spełniające aktualne wymogi, klatki do unieruchamiania świń i bydła, restrainery z systemami automatycznymi, komory oszałamiania gazowego itd.). urządzenia ubojowe i rozbiorowe oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do mycia i sterylizacji urządzeń i pomieszczeń, sprzęt do kontroli jakości oraz klasyfikacji tusz w liniach ubojowych w systemie EUROP (pehametry, przyrządy do pomiaru 5

6 przewodności elektrycznej, aparatura klasyfikacyjna wraz z wagami elektronicznymi i sprzętem komputerowym), sprzęt do znakowania półtusz i ich identyfikacji (terminale, znakownice ręczne i automatyczne, drukarki etykiet itd), nowoczesne systemy szybkiego wychładzania tusz, komory do zamrażania i rozmrażania surowców mięsnych w kontrolowanych warunkach, urządzenia do przygotowania i kontroli składu surowcowego do przetwórstwa mięsnego (urządzenia do peklowania, magazynowania, mieszania i rozdrabniania i napełniania wraz ze sprzętem pomiarowym i kontrolnym oraz pomocniczym). urządzenia do nastrzykiwania i skruszania mięsa. nowoczesne urządzenia do wędzenia i obróbki cieplnej przetworów, sprzęt pomocniczy, inne urządzenia technologiczne gwarantujące zapewnienie jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktów jak np. do produkcji konserw i i c h obróbki c i e p l n e j, pakowania, ważenia i etykietowania mięsa i przetworów, sprzęt do kontroli jakości oraz wyposażenie laboratoriów zakładowych, wyposażenie zakładów w infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki sanitarne produkcji, w tym pomieszczeń socjalnych (szatnie, ubikacje, śluzy sanitarne, magazyny odzieży, pralnie, myjnie pojemników i środków transportowych i t p.). aparatura do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów klimatycznych atmosfery (temperatura, wilgotność względna pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych). 4. Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego polegających na: - budowie od podstaw, rozbudowie, modernizacji lub dokończeniu budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z infrastrukturą wymienioną w 5 tiret, - zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń związanych z produkcją w 6

7 obiektach, w których prowadzona jest produkcja żywca, - adaptacji budynków oraz modernizacji budynków będących własnością podmiotu ubiegającego się o kredyt, - budowie ogrodzeń, - inwestycje dotyczące infrastruktury w zakresie: a) budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podoczyszczalni b) budowy, rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody. c)budowy lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej, d) modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę, e) budowę wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej. 5. Finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące : a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, b) opłaty i patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Część II I. Ogólna charakterystyka chłodnictwa składowego Branża chłodnicza jest częścią sektora rolno-spożywczego odpowiedzialna za produkcję wyrobów mrożonych i usługowe składowanie towarów obcych, w tym mięsa. Mięso do mrożenia i przechowywania w niskich temperaturach przywożone jest do chłodni w postaci ćwierci wołowych i półtusz wieprzowych. Zamrażane jest w tunelach o działaniu okresowym (komory chłodnicze). 7

8 Ocenia się, że zdolności usługowe chłodni w zakresie zamrażania i składowania mięsa wynoszą ok. 200 tys. ton. Chłodnie z uwagi na składowanie mięsa i konserw podlegają nadzorowi weterynaryjnemu i muszą spełniać wymogi weterynaryjne krajowe oraz Unii Europejskiej. Stan techniczny i technologiczny jest mocno zróżnicowany. Modernizacji szczególnie wymagają hole manipulacyjne, szatnie i zaplecze socjalne, wyposażenie zamrażalni i komór w stojaki i regały ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych dopuszczonych do mięsa i wytrzymałych na niskie temperatury. II. Wsparcie modernizacji chłodnictwa składowego Wsparcie chłodnictwa składowego obejmuje pomoc w postaci kredytów preferencyjnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu branżowego w zakresie usługowego mrożenia i przechowywania mięsa. Wsparcie ma na celu: zapewnienie ciągłości technologii w przetwórstwie mięsnym poprzez konserwowanie mięsa niskimi temperaturami, poprawa wymogów sanitarnych, technologicznych, technicznych i jakościowych, zagwarantowanie eksportu poprzez pełną realizację łańcucha uprawnień eksportowych, obniżenie kosztów mrożenia i składowania poprzez wprowadzenie nowych technologii pakowania półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych i tym samym zmniejszenie nakładów. III. Kryteria udzielania kredytów Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy chłodni w zakresie zamrażania i składowania mięsa zlokalizowanych na terenie kraju, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych chłodni składowych: 8

9 A. Wymagania ogólne Przedstawiony przez kredytobiorcę plan przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zawierać: 1. pełną dokumentację techniczną w przypadku modernizacji obiektów zakładu zamrażalni, ramp, hali manipulacyjnych, komór chłodniczych, maszynowni, szatni i zaplecza socjalnego i/lub przedstawienie planu działań związanych ze zmianą technologii zamrażania i składowania mięsa uwzględniającego zastosowanie pakowania półtusz wieprzowych i ćwierci wolowych, zastąpienie palet sprzętem z materiałów dopuszczonych wymaganiami weterynaryjnymi, zmianę systemu staplowania na regałowy; 2. analizę ekonomiczno-finansową zawierającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującej na efektywność działań; 3.umowy z Agencją Rynku Rolnego lub zakładami mięsnymi; 4.pozytywną opinię Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi. 5.pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi. IV. Kredyty te mogą być przeznaczone na: 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z przyjęciem i wydawaniem mięsa (rampy, hole manipulacyjne): a) prace budowlane związane z odbudową ramp, poprawą stanu posadzek, pozwalających na ruch ciężkich wózków widłowych. h) prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne (ściany, posadzki, sufity). c)instalacje śluz do przyjęcia i wydawania mięsa, d)instalacje wodno-ściekowe, e)klimatyzację holi manipulacyjnych, f) modernizację oświetlenia. 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rozbudowa lub modernizacją zamrażalni: a) prace budowlane eliminujące krzyżowanie się dróg przy przyjęciu mięsa i jego wydawaniu. b)prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne zamrażalni (ściany, posadzki, sufity), c)unowocześnienie i rozbudowa instalacji chłodniczych, 9

10 d) zakup i montaż niezbędnych urządzeń i sprzętu (stojaki, palety) oraz aparatury umożliwiającej zamrażanie mięsa, e) instalacje monitoringu mrażalni (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze). 3. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z przechowywaniem mięsa: a)prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne komór chłodniczych (ściany, posadzki, sufity), b)unowocześnienie i rozbudowa instalacji chłodniczych, c)urządzenia zapewniające utrzymanie właściwych warunków temperaturowych (przy wprowadzaniu lub wyprowadzaniu mięsa z komór - kurtyny, drzwi chłodnicze). d)instalacje monitoringu komór (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze,dozór). e)sprzęt do składowania mięsa (palety, regały, stojaki), f) zakup wózków widłowych i wózków do wysokiego staplowania, g) modernizacja oświetlenia. 4. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z zapewnieniem właściwych warunków temperaturowych: a) prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją maszynowni chłodniczych, b) rozbudowa, unowocześnienie instalacji chłodniczych (sprężarki, zbiorniki, parowniki, skraplacze, pompy, układy zapewniające cyrkulację czynnika chłodniczego, odolejacze). 5.Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z kontrolą jakości mięsa: a)sprzęt do kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP, b)sprzęt do kontroli wagi i wielkości ubytków naturalnych, c)wyposażenie laboratoriów zakładowych w zakresie kontroli jakości mięsa, 6. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z warunkami sanitarno-higienicznymi chłodni: a) rozbudowa, modernizacja zaplecza socjalnego (śluzy sanitarne, łazienki, szatnie, magazyny odzieży), b) rozbudowa, modernizacja myjni samochodów, palet, stojaków, regałów i innego sprzętu, 10

11 c) zakup sprzętu do mycia ramp, holi manipulacyjnych. 7. Finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące : a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, b) opłaty i patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Część III I.Ogólna charakterystyka przemysłu przetwórstwa jaj W polskim sektorze przetwórstwa jaj działa obecnie 13 zakładów. W grupie tych zakładów, 6 firm posiada uprawnienia do produkcji i handlu jajami płynnymi. Pozostałe firmy produkują również inne przetwory z jaj. Od kilku lat utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji przetworów z jaj. Produkcja ta wynosiła: w ton, w ton. W ton. Trend wzrostowy utrzymywał się również w 2006 r. Pozytywnymi uwarunkowaniami do dalszego rozwoju produkcji i sprzedaży przetworów z jaj są: - tendencja wzrostowa w eksporcie, - stały wzrost zapotrzebowania przemysłu spożywczego na przetwory z jaj, rozwój rynku przetworów z jaj. Wsparcie przemysłu przetwórstwa jaj Wsparcie przemysłu przetwórstwa jaj obejmuje pomoc w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla zakładów przetwórstwa jaj w celu: wyrównania i zwiększenia konkurencyjności zakładów przetwórstwa jaj, obniżenia kosztów produkcji zakładów przetwórstwa jaj m. in. poprzez wprowadzenie nowych technologii i innowacji technologicznych, dostosowania zakładów przetwórstwa jaj do wymagań sanitarno-weterynaryjnych, i 11

12 techniczno-budowlanych obowiązujących przy prowadzeniu tego typu działalności, poprawy zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych, poprawy ochrony środowiska. Kryteria udzielania kredytów na przetwórstwo jaj Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmowanych na terenie kraju przez osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów lub osoby prawne, prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie przetwórstwa jaj w zakładach będących własnością ww. osób lub przez te osoby dzierżawionych. Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych w przetwórstwie jaj: A. Wymagania ogólne. Przedstawiony przez kredytobiorcę plan przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zawierać: 1.Pełną dokumentację techniczną w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów zakładu przetwórstwa jaj. 2.Analizę ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny. 3.Wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego musi być określony na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności bazy surowcowej i potencjalnych rynków zbytu. 4.Wymagany zakres uzgodnień wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitarnych, potwierdzony pozytywną opinią przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Inspektorat Ochrony Środowiska i Powiatowy 5. Pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarnoweterynaryjnymi. B. Kredyty mogą być przeznaczone na: 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z : 12

13 budową od podstaw oraz dokończeniem budowy nowego zakładu przetwórstwa jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi, budową, rozbudową, modernizacją, dokończeniem budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów związanych z przetwórstwem jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapewnieniem oddzielenia części czystej i brudnej w obiektach. zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją, modernizację i adaptację laboratoriów badania surowca w zakładach przetwórstwa jaj oraz zakup niezbędnego wyposażenia, budową ogrodzeń, infrastrukturą, polegające na : a)budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podoczyszczalni, b)budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakupie urządzeń do uzdatniania wody, c)budowie lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej, d)modernizacji systemu grzewczego, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę, e)budowie magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych, f)budowie myjni środków transportu oraz opakowań zbiorczych, a także zakupie do tych myjni urządzeń, g)budowie pomieszczeń służących składowaniu odpadów i ubocznych produktów otrzymywanych podczas przetwórstwa jaj, a także zakupie urządzeń niezbędnych do ich funkcjonowania, h)budowie wewnętrznych dróg i dojazdów, utwardzonych placów wewnątrz zakładu (wg norm budowlanych). 2.Finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące : a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, b) opłaty i patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. 13

Rozdział I Przeznaczenie kredytu

Rozdział I Przeznaczenie kredytu Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Programu wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce - symbol

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu

Rozdział I. Cel i przeznaczenie kredytu ączni1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Dział XII Warunki i zasady udzielania kredytów na realizację inwestycji w ramach Branżowego programu mleczarstwa - symbol nbr15 - program branżowy

Bardziej szczegółowo

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna

Firma. Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Chłodnia składowa 1 Zakład Mięsny,,Kabanos Mirosław Kojs i Joanna Kojs - Kowalczyk to firma rodzinna funkcjonująca na rynku od 1990r. Przedsiębiorstwo usytuowane jest na południu Polski w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia

Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Linia kredytowa nmr - kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku życia Przeznaczenie kredytu, cel inwestycji Zakup lub modernizacja ( budowa, przebudowa,

Bardziej szczegółowo

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa

Zarys wymagań weterynaryjnych. dotyczących przetwórstwa i sprzedaży. produktów rybołówstwa Zarys wymagań weterynaryjnych dotyczących przetwórstwa i sprzedaży produktów rybołówstwa lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego pochodzenia Sprzedaż:

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE BEZPIECZEŃSTWO MIĘSA W POLSCE -trudna droga do sukcesu 2015 OPRACOWAŁ: Jacek Leonkiewicz Przed akcesją CEL NADRZĘDNY: Członkostwo Polski w UE Europejska Wspólnota Gospodarcza VS Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 3 TECHNOLOGIE KIERUNKOWE TOM 2 Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Przetwórstwo mięsne 1.1. Mięso jako surowiec do przetwórstwa 1.2. Ubój zwierząt

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników

Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników Założenia projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa 24.08.2016 r. Organy administracji publicznej zaangażowane

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe

Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Rolniczy handel detaliczny informacje podstawowe Od dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie akty prawne umożliwiające rejestrację rolniczego handlu detalicznego, w tym przede wszystkim ustawa z dnia 16

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 27 stycznia 2016 r. PIW.. 42..206 Brzeg, dnia 27 stycznia 206 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 206 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 741[03]/SZ/MEN/2000.01.31 TECHNIKA PRZETWÓRSTWA MIĘSA: I STOPIEŃ

PROGRAM NAUCZANIA RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 741[03]/SZ/MEN/2000.01.31 TECHNIKA PRZETWÓRSTWA MIĘSA: I STOPIEŃ PROGRAM NAUCZANIA RZEŹNIK - WĘDLINIARZ 741[03]/SZ/MEN/2000.01.31 Nr I II Treści programowe Podstawy rysunku technicznego. Materiały konstrukcyjne i podstawowe części maszyn. Instalacje elektryczne, wentylacyjne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Przyrodniczy Ośrodek Praktyk Studenckich PROGRAM PRAKTYKI DLA STUDENTÓW WYDZIAŁU PRZYRODNICZEGO Kierunek MENADŻER PRODUKCJI I PRZETWÓRSTWA MIĘSA

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania

Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR do oprocentowania Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stosuje ze środków krajowych pomoc na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych, działach

Bardziej szczegółowo

Działania dla przedsiębiorców

Działania dla przedsiębiorców Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Działania dla przedsiębiorców Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru wiele rozmaitych możliwości dofinansowania swoich inwestycji. Większość z nich myśli jednak

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny)

LISTA KONTROLNA SPIWET- 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Pieczęć Inspektoratu Weterynarii LISTA KONTROLNA SPIWET 32a (zakłady pośrednie i magazyny) Data i miejsce inspekcji:. PROTOKÓŁ Z KONTROLI ZGODNOŚCI Nr Niniejszy protokół jest przeznaczony oceny dostosowania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) Dziennik Ustaw rok 2007 nr 2 poz. 15 wersja obowiązująca od 23.01.2007 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie sposobu ustalania i wysokości opłat za czynności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 27

Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 27 Warszawa, dnia 15 grudnia 2014 r. Poz. 27 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej odnoszących się do jakości handlowej mięsa

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU

ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU ANKIETA DOTYCZĄCA MAGAZYNU CUKRU Podstawa prawna: - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych.

Kontrolą powyższych zagadnień objęto 10 placówek w tym: - 5 sklepów należących do sieci handlowych, - 5 sklepów mięsnych -specjalistycznych. Informacja za I kwartał 2012 r. z kontroli jakości i prawidłowości oznakowania mięsa oraz wyrobów mięsnych (tj. niepoddanych obróbce termicznej), w tym głównie w kierunku zafałszowań innymi gatunkami.

Bardziej szczegółowo

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r.

ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji. konferencja na GPW. 27 sierpnia 2003 r. ZM DUDA S.A. 9 miesięcy po emisji konferencja na GPW 27 sierpnia 2003 r. Kim jesteśmy? ZM DUDA S.A. w Grąbkowie: działalność ubój i rozbiór mięsa czerwonego 5% udziału w rynku wysoka specjalizacja i duża

Bardziej szczegółowo

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r.

Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja. Warszawa 8-9.12.2011r. Prawo żywnościowe praktyczna interpretacja Warszawa 8-9.12.2011r. Najniższy poziom produkcji i przetwórstwa rolno - spożywczego SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA oraz DZIAŁALNOŚĆ MARGINALNA, LOKALNA I OGRANICZONA

Bardziej szczegółowo

Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze

Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze Ogólne odstępstwa dla żywności o tradycyjnym charakterze W ramach przyznanych odstępstw można zrezygnować z wymogów: dotyczących środków do czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz częstotliwości ich

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu)

LISTA KONTROLNA SPIWET-43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) pieczęć inspektoratu weterynarii PROTOKÓŁ Z KONTROLI Nr... weterynaryjny numer identyfikacyjny /nr protokołu/rok LISTA KONTROLNA SPIWET43/zrd/kraj (zakład rozbioru drobiu) Data rozpoczęcia/zakończenia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik

Bardziej szczegółowo

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii

Janusz Związek Główny Lekarz Weterynarii Wytwarzanie mięsa i produktów mięsnych w zakładach o małej zdolności produkcyjnej, krajowe regulacje obowiązujące w Polsce, kontrola i przejrzystość łańcucha produkcyjnego Janusz Związek Główny Lekarz

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii.

Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej gastronomii. Wymagania edukacyjne z Wyposażenia Technicznego Zakładów Gastronomicznych dla klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kucharz małej. Opracowała : Jolanta Próchniewicz Dział programowy Dopuszczający Dostateczny

Bardziej szczegółowo

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r.

PIW.DH Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PIW.. 421.4.2017 Brzeg, dnia 9 lutego 2017 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2017 ROK Zespół ds. bezpieczeństwa żywności Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli

Bardziej szczegółowo

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach

Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Rozwój j MŚP P a ochrona środowiska na Warmii i Mazurach Bożena Cebulska Prezes Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie 1 Warszawa, dn. 18.04.2010 2 PLAN WYSTĄPIENIA MŚP W WARMIŃSKO-MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. Data

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ

I N F O R M A C J A JAKOŚĆ I N F O R M A C J A dotycząca kontroli jakości handlowej i prawidłowości oznakowania mięsa i wyrobów mięsnych (tj. nie poddanych obróbce termicznej), w tym głównie wołowiny Wojewódzki Inspektorat Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r.

Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r. Dane dotyczące przeprowadzonych kontroli w drugim kwartale 2006 r. A. 1.Liczba kontroli - 125 2.Liczba jednostek w których stwierdzono nieprawidłowości - 80 3. Liczba wydanych decyzji administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych

Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Kredyty preferencyjne na inwestycje w gospodarstwach rolnych Linie kredytowe Kredyty z dopłatami ARiMR do oprocentowania Kredyt z linii RR na inwestycje w rolnictwie może być przeznaczony: Budowa, rozbudowa,

Bardziej szczegółowo

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne.

Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Zakłady produkujące żywność pochodzenia zwierzęcego na małą skalę - zatwierdzanie, rejestracja, wymagania weterynaryjne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MINSTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO

PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO PROCES REJESTRACJI ZAKŁADU przetwórstwa żywności pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności MLO 1 Lokalizacja obiektu produkcyjnego, dokument potwierdzający prawo do nieruchomości Ustawa z dnia 27 marca

Bardziej szczegółowo

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Warszawa, dnia marca 2016 r. MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR-pz/mdj-070-6 /jt/2016 (1153) Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej W odpowiedzi na przekazaną w dniu 26 lutego

Bardziej szczegółowo

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1

REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP. Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1 REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU BHP Szkolenia bhp w firmie szkolenie okresowe robotników 1 Podstawowe regulacje prawne Podstawowymi regulacjami prawnymi z zakresu bhp są m.in.: ustawa z 26 czerwca 1974 r. -

Bardziej szczegółowo

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr)

3. Kredyty na utworzenie lub urządzenie gospodarstw rolnych przez osoby, które nie ukończyły 40 roku Ŝycia (symbol nmr) WARMIŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Informujemy uprzejmie, Ŝe Warmiński Bank Spółdzielczy współpracuje z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie poniŝszych linii kredytowych: L.p. Linie kredytowe

Bardziej szczegółowo

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych.

Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu nie wypełnia pól zaciemnionych. MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI WNIOSEK O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W ZAKRESIE DZIAŁANIA "POPRAWA PRZETWÓRSTWA I MARKETINGU ARTYKUŁÓW ROLNYCH" Uwaga: Ubiegający się o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

Lublin, 21 października 2010 r.

Lublin, 21 października 2010 r. Zmiany w przepisach prawa dotyczących przetwórstwa produktów pochodzenia zwierzęcego w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Lublin, 21 października 2010 r. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i

Bardziej szczegółowo

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim

UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim UBOJNIA DROBIU Inwestycja WIPASZ SA w Międzyrzecu Podlaskim WIPASZ SA PODSTAWOWE INFORMACJE WIPASZ SA funkcjonuje na rynku od 20 lat i jest w 100% polskim przedsiębiorstwem. Spółka jest największym polskim

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9

SPIS TREŚCI WSTĘP... 9 SPIS TREŚCI WSTĘP................................. 9 I. Podstawy bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy 1. Ochrona i nadzór państwa nad przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa, prawa i higieny pracy..............

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7

SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 7 Część I SUROWCE ZWIERZĘCE I ICH JAKOŚĆ Rozdział 1. WPROWADZENIE... 15 Rozdział 2. CHARAKTERYSTYKA ZWIERZĄT RZEŹNYCH... 22 Rozdział 3. PRODUKCJA RZEŹNIANA... 52 Rozdział 4. MIĘSO

Bardziej szczegółowo

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych

II. Analiza sensoryczna w ocenie jakości produktów spożywczych SPIS TREŚCI Wprowadzenie 11 I. Jakość żywności, systemy zarządzania jakością i klasyfikacja żywności 13 1. Wstęp 13 2. Określenia jakości 14 3. Systemy zapewniające prawidłową jakość produktów spożywczych

Bardziej szczegółowo

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Różnicowanie w kierunku. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ MIĘSNY WOŁOWINA I CIELĘCINA INFORMACJA DLA PRZETWÓRCÓW Danuta Rycombel. 1. Ogólne omówienie branży

PRZEMYSŁ MIĘSNY WOŁOWINA I CIELĘCINA INFORMACJA DLA PRZETWÓRCÓW Danuta Rycombel. 1. Ogólne omówienie branży PRZEMYSŁ MIĘSNY WOŁOWINA I CIELĘCINA INFORMACJA DLA PRZETWÓRCÓW Danuta Rycombel 1. Ogólne omówienie branży W Polsce w ostatnich latach liczba podmiotów funkcjonujących na rynku mięsa czerwonego wg danych

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni okres nauczania Zawód: Wędliniarz; symbol 751107 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE

Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE Poręczenia Tytuł kredytowe prezentacji udzielane przez Dolnośląski Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. ze środków Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego w ramach Inicjatywy JEREMIE BGK Dolnośląski Fundusz Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 grudnia 2014 r. Poz. 1722 USTAWA z dnia 7 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz ustawy o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie Prezentacja opracowana przez Fundację Kłodzka Wstęga

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU

Rozdział 1. POTRZEBY CZŁOWIEKA I MIEJSCE WŚRÓD NICH PRODUKTÓW AGROBIZNESU Agrobiznes. Wydanie 2 zmienione i rozszerzone. Franciszek Kapusta W pracy (wydanie 2 zmienione i rozszerzone) przedstawiono współczesną koncepcję agrobiznesu, czym jest i jaką rolę spełnia w zaspokajaniu

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak

Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych. Beata Frontczak Możliwości pozyskania wsparcia na rozwój innowacyjnych produktów spożywczych Beata Frontczak Unijna definicja MSP Źródło: Przewodnik Komisji Europejskiej Nowa definicja MŚP, http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_pl.pdf

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. PROJEKT ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2006 r. w sprawie szczegółowych warunków uznania działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.)

z dnia 19 kwietnia 2006 r. (Dz. U. z dnia 26 kwietnia 2006 r.) Dz.U.06.71.493 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 19 kwietnia 2006 r. w sprawie środków podejmowanych w związku ze zwalczaniem u drobiu wysoce zjadliwej grypy ptaków d. pomoru drobiu

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

Pomoc finansową udziela się podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie: Jaki jest cel działania? Celem działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, rozwój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji - wzrost zatrudnienia na obszarach wiejskich.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

PSM CONSULTANCY Sp. z o.o. Możliwości uzyskania przez przedsiębiorców wsparcia finansowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - podstawowe informacje - PSM CONSULTANCY Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LG w latach 2009-2010

Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LG w latach 2009-2010 Załącznik nr 1 do umowy nr 1/LG/2009 Regulamin udzielania kredytów preferencyjnych w ramach linii kredytowej o symbolu LG w latach 2009-2010 - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery linia kredytowa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW ZWIERZĘCYCH Katedra/Wydział: Katedra Surowców Pochodzenia Zwierzęcego Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt Kierownik przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona Rzeźnie i Zakłady o małej zdolności produkcyjnej

Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona Rzeźnie i Zakłady o małej zdolności produkcyjnej Sprzedaż bezpośrednia Działalność Marginalna, Lokalna i Ograniczona Rzeźnie i Zakłady o małej zdolności produkcyjnej Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Lublinie Rozporządzenie (WE) nr 178/2002, ustanawiające

Bardziej szczegółowo

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011

BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE. Poznao 22.11.2011 BIOGAZOWNIA JAKO ELEMENT GOSPODARKI ODPADAMI- ASPEKTY PRAKTYCZNE Poznao 22.11.2011 Fermentacja anaerobowa 2 SKŁAD BIOGAZU 3 BIOGAZ WYSYPISKOWY WARUNKI DLA SAMOISTNEGO POWSTAWANIA BIOGAZU 4 Biogazownia

Bardziej szczegółowo

Budynki dla rolnictwa

Budynki dla rolnictwa Budynki dla rolnictwa Magazyn ZBOŻOWY Niestandardowy projekt hali magazynowej do przechowywania zboża Magazyn zbożowy do obróbki i przechowywania zboża jest ciekawym połączeniem konstrukcji stalowej i

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r.

Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze. Warszawa, 17 października 2003 r. Prezentacja Spółki Targi Twoje Pieniądze Warszawa, 17 października 2003 r. ZM DUDA S.A. w Grąbkowie - spółka giełdowa: -działalność: ubój i rozbiór mięsa czerwonego - wysoka specjalizacja -duża skala działania

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu

SYLABUS PRZEDMIOTU. Założenia i cele przedmiotu SYLABUS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: TOWAROZNAWSTWO SUROWCÓW I PRODUKTÓW POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO Katedra/Wydział: Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego

Oprocentowanie. Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Oprocentowanie Komunikat członka Zarządu nadzorującego Obszar Rynku Detalicznego Uprzejmie informuję, że od dnia 1 stycznia 2016 r. ulega zmianie oprocentowanie kredytów i pożyczek przeterminowanych, zadłużenia

Bardziej szczegółowo

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne

TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE. Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Wiadomości wstępne TOWAROZNAWSTWO SPOŻYWCZE Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Podstawowe pojęcia i określenia z zakresu towaroznawstwa żywności 1.2. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Gospodarki Odpadami

Krajowy Program Gospodarki Odpadami Krajowy Program Gospodarki Odpadami KPGO został sporządzony jako realizacja przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365 i Nr 113, poz.

Bardziej szczegółowo

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24)

LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej. Plac Wolności Bielsk (24) LGD Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej Plac Wolności 12 09-230 Bielsk (24) 261-54-38 lgd_bielsk@op.pl www.lgdbielsk.pl Wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu.

Dotychczasowe i proponowane brzmienie art. 6 ust 1 Statutu Spółki w załączeniu. Raport bieżący nr 13/2017 Uchwalone zmiany w Statucie Spółki Zarząd Indykpol S.A. informuje, że uchwałą Nr 7/05/2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 maja 2017 r. zmieniło Statut Spółki przez

Bardziej szczegółowo

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa

Wnioskowana kwota kredytu zł... słownie zł... Okres kredytowania od... do... Linia kredytowa Bank Spółdzielczy w Człuchowie Data wpływu Numer w rejestrze WNIOSEK o udzielenie kredytu inwestycyjnego z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Informacje

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

I. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, WNIOSKÓW I OPINI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANYMI KONTROLAMI W I KWARTALE 2006 r.

I. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, WNIOSKÓW I OPINI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANYMI KONTROLAMI W I KWARTALE 2006 r. I. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU I EFEKTÓW KONTROLI ORAZ WYSTĄPIEŃ, WNIOSKÓW I OPINI ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZANYMI KONTROLAMI W I KWARTALE 2006 r. A - Kontrola w zakresie jakości handlowej artykułów rolno spożywczych

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK

PIW.DH /13 Brzeg, dnia 9 grudnia 2013 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 2014 ROK PIW..03-/3 Brzeg, dnia 9 grudnia 03 r. PLAN KONTROLI POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W BRZEGU NA 04 ROK Lp. Rodzaj kontroli Podmiot kontrolowany Ilość kontroli. okresowa Zakład drobiu tematyka/ zakres

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw

Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Ćwiczenie 3. Warunki higieniczno-sanitarne produkcji potraw Aby otrzymać potrawy o wysokiej jakości zdrowotnej należy właściwie postępować we wszystkich etapach procesu technologicznego. Ważne jest, aby

Bardziej szczegółowo

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.)

Dokumenty opracowywane przez Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego WSSE w Warszawie (stan na r.) Lp. Treść dokumentu Podstawy prawne Forma dokumentu 1. Opinia w sprawie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. art. 11 pkt 6 lit. m ustawy z dnia 27 marca 2003

Bardziej szczegółowo

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami

Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Bank Ochrony Środowiska Alicja Siemieniec Dyrektor Departamentu Finansowania i Projektów Ekologicznych Finansowanie samorządowych inwestycji w gospodarkę odpadami Paliwa Alternatywne. Waste to Energy.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia...2007 r. PROJEKT zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinien odpowiadać projekt technologiczny zakładu, w którym ma być prowadzona

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne. Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rolniczy handel detaliczny - wymagania prawne Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Prawo żywnościowe Produkcja, w tym przetwarzanie, a także obrót żywnością

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu

Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Wsparcie z budżetu krajowego po nowemu Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 roku udziela wsparcia finansowego, które obejmuje m.in. spłacanie za rolników części należnych bankom odsetek

Bardziej szczegółowo