Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce. Część I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce. Część I"

Transkrypt

1 Zatwierdzam: Warszawa 2007 Program wspierania restrukturyzacji i modernizacji przemysłu mięsnego, chłodnictwa składowego i przetwórstwa jaj w Polsce Część I I.Ogólna charakterystyka przemysłu mięsnego W 2006 r. w przetwórstwie mięsnym działalność prowadziło ponad 3,5 tys. firm, w tym ok. 3,2 tys. firm mięsnych i 0,4 tys. drobiarskich. Są to głównie firmy mikro i małe firmy przemysłowe (ok. 3,2 tys.). W tym sektorze działa prawie 500 dużych i średnich firm przemysłowych zatrudniających łącznie ok. 85 tys. osób, a ich udział w wartości obrotów przetwórstwa mięsnego przekroczył 70%. Stan koncentracji produkcji w tym sektorze jest wciąż niski. Upowszechnianie unijnych standardów produkcji mięsa przyspieszyło procesy uprzemysławiania ubojów zwierząt rzeźnych. Stan uprzemysłowienia i koncentracji ubojów zwierząt rzeźnych jest wciąż niski i wzrasta wolniej niż oczekiwano. Ubój przemysłowy w tym sektorze stanowi tylko ok. 55% wszystkich ubojów (40,5 % w 2001 r.), a udział ubojów gospodarczych, lokalnych i w małych firmach przemysłowych przekracza 50%. W 2006 r. wynosił on jeszcze 55,7% i był tylko o 1/5 niższy niż w 2001 r. (71,8%). Jest to struktura ubojów, która utrudnia nadzór weterynaryjny i wpływa na zmniejszenie bezpieczeństwa żywności. Pod tym względem znacznie korzystniejsza jest struktura sektora drobiarskiego, w którym wskaźnik uprzemysłowienia ubojów przekracza 90%. Dotyczy to także produkcji przetworów mięsnych, w której udział firm przemysłowych przekracza 80%. II. Wsparcie przedsiębiorstw przemysłu mięsnego Wsparcie dla przedsiębiorstw przemysłu mięsnego obejmuje pomoc w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1

2 w ramach programu branżowego dla zakładów zajmujących się ubojem, rozbiorem i przetwórstwem mięsa. W ramach programu wspierane będą projekty, których celem jest poprawa konkurencyjności, jakości i innowacyjności produkcji, obniżenia jej kosztów i wzrost wartości dodanej oraz wsparcie dostosowań do obowiązujących lub nowo wprowadzanych przepisów. III. Kryteria udzielania kredytów: Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy: - zakładów uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, zlokalizowanych na terenie kraju, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne, - gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego. Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych przemysłu mięsnego: A. Wymagania ogólne Przedstawiony przez kredytobiorcę plan przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zawierać: 1.Pełną dokumentację techniczną w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów. 2.Analizą ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny. Wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego zakładu uboju, rozbioru i przetwórstwa mięsa musi być określona na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności bazy surowcowej i potencjalnych rynków zbytu. W przypadku obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca analiza musi być uzasadniona bilansem potrzeb surowcowych zakładu, jak również i c h stanem technicznym i technologicznym. 3. 1) Podmioty realizujące przedsięwzięcia w zakładach uboju, zobowiązane są do wykorzystania w procesie produkcji surowca pochodzącego co najmniej w 70% w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych, z zastrzeżeniem ppkt. 2. 2

3 2) Warunek określony w ppkt. 1 nie obowiązuje zakładu uboju posiadającego własną bazę surowcową, który wykorzystuje w procesie produkcji surowiec: a) pochodzący w ponad 30% z tej bazy, to wtedy pozostała ilość surowca musi pochodzić w całości z wieloletnich umów kontraktacyjnych, b) pochodzący w 100% z własnej lub dzierżawionej bazy surowcowej. 3) W przypadku, gdy podmiot realizuje przedsięwzięcia inwestycyjne, w wyniku którego będzie ulegała zwiększeniu wielkość przerabianego surowca, wymóg pozyskania co najmniej 70% surowca wykorzystywanego w procesie produkcji powinien być spełniony po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia i będzie obowiązywał w całym okresie kredytowania. 4) W przypadku, gdy realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne nie ma wpływu na wielkość przerabianego surowca, wymóg pozyskania co najmniej 70% surowca wykorzystywanego w procesie produkcji powinien być spełniony w dniu podpisania umowy kredytu. 5) W gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego podmioty zobowiązane są zawrzeć wieloletnie umowy kontraktacyjne z ubojniami. 6) Wielkość surowca pozyskanego w ramach wieloletnich umów kontraktacyjnych zawieranych z producentem żywca winna być określana na podstawie wagi dostarczanego żywca. 4. Wymagany zakres uzgodnień wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie wymogów ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitamych potwierdzony oceną oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć. 5. Pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi. B. Kredyty te mogą być przeznaczone na: 1. Przedsięwzięcie inwestycyjne związane z: -budową od podstaw oraz dokończeniem budowy nowego zakładu uboju, przetwórstwa mięsa, wraz z pomieszczeniami socjalnymi, rozbioru lub -budową i modernizacją pomieszczeń socjalnych, 3

4 -budową, rozbudową lub modernizacją obiektów związaną z poprawą ich funkcjonalności i stanu technicznego tj. przebudową i zmianą przeznaczenia obiektów w celu prowadzenia produkcji w zakresie uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa i związanych z tym zakresem prac budowlanych i instalacyjnych, a także zakupem i montażem niezbędnej aparatury lub urządzeń do zapewnienia rozdzielenia funkcjonowania części czystej i brudnej w obiektach. Wyżej wymienione prace muszą być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami technologicznymi, sanitarno-weterynaryjnymi i technicznymi, -budową od podstaw lub dokończeniem budowy nowych obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z ich infrastrukturą przez zakłady uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym; które otrzymały okres przejściowy. Właścicielami obiektów, o których mowa muszą być ww. zakłady. - rozbudową, modernizacją, dokończeniem budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów do prowadzenia w nich produkcji żywca stanowiących własność zakładów uboju, rozbioru lub przetwórstwa mięsa: zatwierdzone do handlu Wspólny Rynek; zakwalifikowane do umieszczania swoich produktów na rynku krajowym; które otrzymały okres przejściowy, bądź dzierżawionych przez te zakłady, a także infrastruktury tych obiektów. 2. Inwestycje dotyczące infrastruktury zakładu w zakresie: -budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podczyszczalni, -budowy, rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody. -budowy lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej. -modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę. -budowy magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych. - budowy i wyposażenia w niezbędne urządzenia pomieszczeń do przechowywania odpadów i ubocznych produktów uboju to: przenośniki mechaniczne do odprowadzania ośrodka i kompletów j e l i t z l i n i i ubojowych wraz z wyposażeniem do ich mycia i sterylizacji, inne wyposażenie do odprowadzania artykułów ubocznych, jak np. ześlizgi, zsypy, rynny itd., 4

5 urządzenia i wyposażenie do transportu pneumatycznego artykułów ubocznych, odpadów i konfiskat (pojemniki, armatki", zbiorniki itd), pojemniki d l a krótkotrwałego przechowywania konfiskat (tzw. konfiskatory). chłodnie mięsa zakwestionowanego, magazyny ubocznych jadalnych i niejadalnych artykułów uboju, jak jelita, skóry, szczecina oraz sprzęt zapewniający warunki dla wlaściej konserwacji i mycia. urządzenia do magazynowania krwi na cele techniczne oraz jej przeróbki na plazmę i jej zamrażania i przechowywania, inny sprzęt do krótkotrwałego przechowywania i usuwania odpadów. -budowy i wyposażenia myjni środków transportu i opakowań zbiorczych. -budowy wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz zakładu wg. norm budowlanych. 3. Zakup i montaż linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją lub infrastrukturą zakładu: uboju, rozbioru mięsa lub przetwórstwa mięsa oraz obiektów będących własnością ww. podmiotów lub przez te podmioty dzierżawionych w okresach wieloletnich, w których prowadzona jest produkcja żywca, a także zakup aparatury lub urządzeń do klasyfikacji jakościowej tusz oraz urządzeń podnoszących jakość produktów to: właściwe urządzenia do transportu i przepędu żywca gwarantujące minimalizację stresów jakim poddawane są zwierzęta rzeźne jak: specjalistyczne pojazdy transportowe, rampy wyładowcze, wyposażenie magazynów żywca i korytarzy przepędowych ( łącznie z infrastrukturą jak: wentylacja, instalacja wodna i ściekowa itd.), nowoczesne urządzenia do przedubojowego oszałamiania zwierząt łącznie z ich unieruchamianiem (oszałamiacze elektryczne spełniające aktualne wymogi, klatki do unieruchamiania świń i bydła, restrainery z systemami automatycznymi, komory oszałamiania gazowego itd.). urządzenia ubojowe i rozbiorowe oraz wszelkiego rodzaju sprzęt do mycia i sterylizacji urządzeń i pomieszczeń, sprzęt do kontroli jakości oraz klasyfikacji tusz w liniach ubojowych w systemie EUROP (pehametry, przyrządy do pomiaru 5

6 przewodności elektrycznej, aparatura klasyfikacyjna wraz z wagami elektronicznymi i sprzętem komputerowym), sprzęt do znakowania półtusz i ich identyfikacji (terminale, znakownice ręczne i automatyczne, drukarki etykiet itd), nowoczesne systemy szybkiego wychładzania tusz, komory do zamrażania i rozmrażania surowców mięsnych w kontrolowanych warunkach, urządzenia do przygotowania i kontroli składu surowcowego do przetwórstwa mięsnego (urządzenia do peklowania, magazynowania, mieszania i rozdrabniania i napełniania wraz ze sprzętem pomiarowym i kontrolnym oraz pomocniczym). urządzenia do nastrzykiwania i skruszania mięsa. nowoczesne urządzenia do wędzenia i obróbki cieplnej przetworów, sprzęt pomocniczy, inne urządzenia technologiczne gwarantujące zapewnienie jakości i bezpieczeństwo zdrowotne produktów jak np. do produkcji konserw i i c h obróbki c i e p l n e j, pakowania, ważenia i etykietowania mięsa i przetworów, sprzęt do kontroli jakości oraz wyposażenie laboratoriów zakładowych, wyposażenie zakładów w infrastrukturę zapewniającą właściwe warunki sanitarne produkcji, w tym pomieszczeń socjalnych (szatnie, ubikacje, śluzy sanitarne, magazyny odzieży, pralnie, myjnie pojemników i środków transportowych i t p.). aparatura do ciągłego monitorowania i rejestracji parametrów klimatycznych atmosfery (temperatura, wilgotność względna pomieszczeń produkcyjnych i pomocniczych). 4. Przedsięwzięcia inwestycyjne w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej podejmujących lub prowadzących chów i hodowlę zwierząt w celu produkcji mięsa czerwonego i drobiowego polegających na: - budowie od podstaw, rozbudowie, modernizacji lub dokończeniu budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów przeznaczonych do prowadzenia w nich produkcji żywca wraz z infrastrukturą wymienioną w 5 tiret, - zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń związanych z produkcją w 6

7 obiektach, w których prowadzona jest produkcja żywca, - adaptacji budynków oraz modernizacji budynków będących własnością podmiotu ubiegającego się o kredyt, - budowie ogrodzeń, - inwestycje dotyczące infrastruktury w zakresie: a) budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podoczyszczalni b) budowy, rozbudowy lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakup urządzeń do uzdatniania wody. c)budowy lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej, d) modernizacji kotłowni, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę, e) budowę wewnętrznych dróg i dojazdów wewnątrz gospodarstwa lub działu specjalnego produkcji rolnej. 5. Finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące : a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, b) opłaty i patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Część II I. Ogólna charakterystyka chłodnictwa składowego Branża chłodnicza jest częścią sektora rolno-spożywczego odpowiedzialna za produkcję wyrobów mrożonych i usługowe składowanie towarów obcych, w tym mięsa. Mięso do mrożenia i przechowywania w niskich temperaturach przywożone jest do chłodni w postaci ćwierci wołowych i półtusz wieprzowych. Zamrażane jest w tunelach o działaniu okresowym (komory chłodnicze). 7

8 Ocenia się, że zdolności usługowe chłodni w zakresie zamrażania i składowania mięsa wynoszą ok. 200 tys. ton. Chłodnie z uwagi na składowanie mięsa i konserw podlegają nadzorowi weterynaryjnemu i muszą spełniać wymogi weterynaryjne krajowe oraz Unii Europejskiej. Stan techniczny i technologiczny jest mocno zróżnicowany. Modernizacji szczególnie wymagają hole manipulacyjne, szatnie i zaplecze socjalne, wyposażenie zamrażalni i komór w stojaki i regały ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych dopuszczonych do mięsa i wytrzymałych na niskie temperatury. II. Wsparcie modernizacji chłodnictwa składowego Wsparcie chłodnictwa składowego obejmuje pomoc w postaci kredytów preferencyjnych ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu branżowego w zakresie usługowego mrożenia i przechowywania mięsa. Wsparcie ma na celu: zapewnienie ciągłości technologii w przetwórstwie mięsnym poprzez konserwowanie mięsa niskimi temperaturami, poprawa wymogów sanitarnych, technologicznych, technicznych i jakościowych, zagwarantowanie eksportu poprzez pełną realizację łańcucha uprawnień eksportowych, obniżenie kosztów mrożenia i składowania poprzez wprowadzenie nowych technologii pakowania półtusz wieprzowych i ćwierci wołowych i tym samym zmniejszenie nakładów. III. Kryteria udzielania kredytów Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczy chłodni w zakresie zamrażania i składowania mięsa zlokalizowanych na terenie kraju, prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne. Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych chłodni składowych: 8

9 A. Wymagania ogólne Przedstawiony przez kredytobiorcę plan przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zawierać: 1. pełną dokumentację techniczną w przypadku modernizacji obiektów zakładu zamrażalni, ramp, hali manipulacyjnych, komór chłodniczych, maszynowni, szatni i zaplecza socjalnego i/lub przedstawienie planu działań związanych ze zmianą technologii zamrażania i składowania mięsa uwzględniającego zastosowanie pakowania półtusz wieprzowych i ćwierci wolowych, zastąpienie palet sprzętem z materiałów dopuszczonych wymaganiami weterynaryjnymi, zmianę systemu staplowania na regałowy; 2. analizę ekonomiczno-finansową zawierającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującej na efektywność działań; 3.umowy z Agencją Rynku Rolnego lub zakładami mięsnymi; 4.pozytywną opinię Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi. 5.pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarno-weterynaryjnymi. IV. Kredyty te mogą być przeznaczone na: 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z przyjęciem i wydawaniem mięsa (rampy, hole manipulacyjne): a) prace budowlane związane z odbudową ramp, poprawą stanu posadzek, pozwalających na ruch ciężkich wózków widłowych. h) prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne (ściany, posadzki, sufity). c)instalacje śluz do przyjęcia i wydawania mięsa, d)instalacje wodno-ściekowe, e)klimatyzację holi manipulacyjnych, f) modernizację oświetlenia. 2. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z rozbudowa lub modernizacją zamrażalni: a) prace budowlane eliminujące krzyżowanie się dróg przy przyjęciu mięsa i jego wydawaniu. b)prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne zamrażalni (ściany, posadzki, sufity), c)unowocześnienie i rozbudowa instalacji chłodniczych, 9

10 d) zakup i montaż niezbędnych urządzeń i sprzętu (stojaki, palety) oraz aparatury umożliwiającej zamrażanie mięsa, e) instalacje monitoringu mrażalni (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze). 3. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z przechowywaniem mięsa: a)prace budowlane zapewniające właściwe warunki sanitarne komór chłodniczych (ściany, posadzki, sufity), b)unowocześnienie i rozbudowa instalacji chłodniczych, c)urządzenia zapewniające utrzymanie właściwych warunków temperaturowych (przy wprowadzaniu lub wyprowadzaniu mięsa z komór - kurtyny, drzwi chłodnicze). d)instalacje monitoringu komór (czynnik chłodniczy, temperatura, człowiek w komorze,dozór). e)sprzęt do składowania mięsa (palety, regały, stojaki), f) zakup wózków widłowych i wózków do wysokiego staplowania, g) modernizacja oświetlenia. 4. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z zapewnieniem właściwych warunków temperaturowych: a) prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją maszynowni chłodniczych, b) rozbudowa, unowocześnienie instalacji chłodniczych (sprężarki, zbiorniki, parowniki, skraplacze, pompy, układy zapewniające cyrkulację czynnika chłodniczego, odolejacze). 5.Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z kontrolą jakości mięsa: a)sprzęt do kontroli klasyfikacji tusz w systemie EUROP, b)sprzęt do kontroli wagi i wielkości ubytków naturalnych, c)wyposażenie laboratoriów zakładowych w zakresie kontroli jakości mięsa, 6. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z warunkami sanitarno-higienicznymi chłodni: a) rozbudowa, modernizacja zaplecza socjalnego (śluzy sanitarne, łazienki, szatnie, magazyny odzieży), b) rozbudowa, modernizacja myjni samochodów, palet, stojaków, regałów i innego sprzętu, 10

11 c) zakup sprzętu do mycia ramp, holi manipulacyjnych. 7. Finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące : a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, b) opłaty i patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. Część III I.Ogólna charakterystyka przemysłu przetwórstwa jaj W polskim sektorze przetwórstwa jaj działa obecnie 13 zakładów. W grupie tych zakładów, 6 firm posiada uprawnienia do produkcji i handlu jajami płynnymi. Pozostałe firmy produkują również inne przetwory z jaj. Od kilku lat utrzymuje się wzrostowy trend w produkcji przetworów z jaj. Produkcja ta wynosiła: w ton, w ton. W ton. Trend wzrostowy utrzymywał się również w 2006 r. Pozytywnymi uwarunkowaniami do dalszego rozwoju produkcji i sprzedaży przetworów z jaj są: - tendencja wzrostowa w eksporcie, - stały wzrost zapotrzebowania przemysłu spożywczego na przetwory z jaj, rozwój rynku przetworów z jaj. Wsparcie przemysłu przetwórstwa jaj Wsparcie przemysłu przetwórstwa jaj obejmuje pomoc w postaci kredytów preferencyjnych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dla zakładów przetwórstwa jaj w celu: wyrównania i zwiększenia konkurencyjności zakładów przetwórstwa jaj, obniżenia kosztów produkcji zakładów przetwórstwa jaj m. in. poprzez wprowadzenie nowych technologii i innowacji technologicznych, dostosowania zakładów przetwórstwa jaj do wymagań sanitarno-weterynaryjnych, i 11

12 techniczno-budowlanych obowiązujących przy prowadzeniu tego typu działalności, poprawy zagospodarowania odpadów poprodukcyjnych, poprawy ochrony środowiska. Kryteria udzielania kredytów na przetwórstwo jaj Finansowanie projektów inwestycyjnych w ramach kredytów preferencyjnych z dopłatami ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podejmowanych na terenie kraju przez osoby fizyczne, z wyłączeniem emerytów i rencistów lub osoby prawne, prowadzące lub podejmujące działalność w zakresie przetwórstwa jaj w zakładach będących własnością ww. osób lub przez te osoby dzierżawionych. Podstawowe kryteria kwalifikacji projektów inwestycyjnych w przetwórstwie jaj: A. Wymagania ogólne. Przedstawiony przez kredytobiorcę plan przedsięwzięcia inwestycyjnego musi zawierać: 1.Pełną dokumentację techniczną w przypadku budowy, rozbudowy lub modernizacji obiektów zakładu przetwórstwa jaj. 2.Analizę ekonomiczną i finansową przedsięwzięcia określającą uzasadnienie celowości i wielkości inwestycji wskazującą, że przedstawiony projekt jest ekonomicznie uzasadniony i efektywny. 3.Wielkość i zakres zamierzenia inwestycyjnego musi być określony na podstawie przeprowadzonej analizy zasobności bazy surowcowej i potencjalnych rynków zbytu. 4.Wymagany zakres uzgodnień wynikający z obowiązujących regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska i wymogów higieniczno-sanitarnych, potwierdzony pozytywną opinią przez Wojewódzki Inspektorat Sanitarny. Inspektorat Ochrony Środowiska i Powiatowy 5. Pozytywną opinię Powiatowego Lekarza Weterynarii potwierdzającą, że realizacja danego przedsięwzięcia inwestycyjnego jest zgodna z wymogami sanitarnoweterynaryjnymi. B. Kredyty mogą być przeznaczone na: 1. Przedsięwzięcia inwestycyjne związane z : 12

13 budową od podstaw oraz dokończeniem budowy nowego zakładu przetwórstwa jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi, budową, rozbudową, modernizacją, dokończeniem budowy, rozbudowy, modernizacji obiektów związanych z przetwórstwem jaj wraz z pomieszczeniami socjalnymi i zapewnieniem oddzielenia części czystej i brudnej w obiektach. zakupie i montażu linii technologicznych, maszyn i urządzeń technicznych związanych z produkcją, modernizację i adaptację laboratoriów badania surowca w zakładach przetwórstwa jaj oraz zakup niezbędnego wyposażenia, budową ogrodzeń, infrastrukturą, polegające na : a)budowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków lub podoczyszczalni, b)budowie, rozbudowie lub modernizacji stacji uzdatniania wody, a także zakupie urządzeń do uzdatniania wody, c)budowie lub modernizacji instalacji wodno-ściekowej, d)modernizacji systemu grzewczego, instalacji zasilania w parę i ciepłą wodę, e)budowie magazynów, chłodni i instalacji chłodniczych, f)budowie myjni środków transportu oraz opakowań zbiorczych, a także zakupie do tych myjni urządzeń, g)budowie pomieszczeń służących składowaniu odpadów i ubocznych produktów otrzymywanych podczas przetwórstwa jaj, a także zakupie urządzeń niezbędnych do ich funkcjonowania, h)budowie wewnętrznych dróg i dojazdów, utwardzonych placów wewnątrz zakładu (wg norm budowlanych). 2.Finansowanie kosztów ogólnych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i realizacją inwestycji w wysokości nie przekraczającej 12% kwoty kredytu obejmujące : a) przygotowanie dokumentacji technicznej projektu i planu inwestycji, b) opłaty i patenty lub licencje, c) koszty nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego lub konserwatorskiego. 13

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r.

Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. załącznik nr 1 do zarządzenia Nr.../2010 Prezesa ARiMR z dnia... Załącznik A Zasady udzielania kredytów preferencyjnych wprowadzone Zarządzeniem Nr 12/2015 Prezesa ARiMR z dnia 12 marca 2015 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Promocja tworzenia grup producentów rolnych

Promocja tworzenia grup producentów rolnych MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Promocja tworzenia grup producentów rolnych Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich

Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI PROJEKT Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich WARSZAWA, WRZESIEŃ 2005 ROK 1 Spis treści: 1. Diagnoza sytuacji

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Możliwości i warunki prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej lek. wet. Andrzej Szpulak specjalista w zakresie higieny zwierząt rzeźnych i żywności zwierzęcego

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 12 lutego 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r. poz. 984

Bardziej szczegółowo

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian

Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Warszawa, dnia 30 kwietnia 2014 r. Polski sektor rolno-żywnościowy i obszary wiejskie po 10 latach członkostwa w UE- przegląd najważniejszych zmian Wstęp Wprowadzenie instrumentów wspólnej polityki rolnej,

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 11 marca 2010 r. 1 Tekst ujednolicony w Biurze Prawnym URE (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170,

Bardziej szczegółowo

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności.

Dz. U. C 256 z 4 marca 2006 roku, pkt 37. do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Publikacja wydana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 lipca 2015 r.

Warszawa, 23 lipca 2015 r. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Wersja 1.0 Warszawa, 23 lipca 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis programu oraz głównych warunków realizacji...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady kształtowania polityki energetycznej państwa, zasady i warunki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych

Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych Preferencyjne finansowanie działań energooszczędnych European Institute of Environmental Energy Poland rozpoczął swoją działalność na terenie Polski w maju 1994 roku. Decyzja o utworzeniu EIEE w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1.

Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach1), 2), 3) Dział I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2013.01.08 14:01:34 +01'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 stycznia 2013 r. Poz. 21 USTAWA.go z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3)

USTAWA. z dnia o odpadach 1)2)3) Projekt 05.07.2011r. USTAWA z dnia o odpadach 1)2)3) 1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII S.A. ul. Mokotowska 35, 00-560 Warszawa tel. +48 22 626-09-10 fax: +48 22 626-09-11 Opracowanie zakresu oraz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

USTAWA. z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. 1), 2), 3) o odpadach Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888, 1238, z 2014 r. poz. 695, 1101. 1322. 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/194 USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. Stan prawny USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne. na dzień 4 maja 2015 r. 1 Tekst ujednolicony w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów URE (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE 14.8.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 211/55 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2009/72/WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 (PROW 2014-2020) 24 stycznia 2014 r. 1 1 OPIS TERYTORIUM... 5 1.1 OBSZAR GEOGRAFICZNY OBJĘTY PROGRAMEM... 5 1.2

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.8.2008 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 214/3 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art.

Bardziej szczegółowo