$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz"

Transkrypt

1 Rcgul$min pomocy m'teriahej - ustrlania wysokosci' przvznawrnia iwvplacani' (wi'dcz n PomocY materialnej studentom w Wyzszej Szkole Kosmetologii i OchronJ Zdrowia w Bi'lvmstoku Postanowienia og6lne sr l.studentnrozeubiegaisieoprzyznanjenastep'!qcychswiadczenpomocymaterjalnejzdotacjimjnisrerstua uczelni, zwanych dalej swiadczeniami: l) stypendium soclalne. 2) srypendnrm specjaln dla os6b niepehlospfarvnych,.,..pcroi' I rek.oradand jp.,\!l.rljlrroi $2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz NatiS:lalnic^tol 7,s.eeo=dnhl6strynid20A6taku\lpttryie.'...!g.jlotrych)tatunklwtt)'bltPEwnava"io oto. \\iptdcania \Dft)1dtt;t ntd)tt)d.a ostqlni{kir' otut sd'peneli6r' ninttu d.arybitne osiqgnt(ta "uuta,partate(dzu Nr 153 poz l09l zpozn zrn ) $3 cudzoziemcymajqpra$.odoubieganiasieoiwiadczenia.ol(t6rychmowawilnazasadachokre usfa'ly z dnla 2t iipca 200s I Pta a a szkalnictwie tr.s.1n (Dz U Nr 16'1 poz 1365 z pozn zm ), zwanej dalej s1 ldaneosobowestudentowubiegajqcychsigod{iadczenia,okt6rvchmowaw$lchrcnjonesqzgodnre ochronie dedych osobo!!ych 2wceluzapobiezeniadalszemuplzet{arzaniudsnychosobowychcz]onk6wrodzinstudento\vpoJed q,korzyslani; tych danych przy rozpozdawaniu wnioskow, komisja zabezpiecza wszysikie rozpoznane wnloski o az rvs4,skie zalacznil<i do rych wniostrow \! c lu plzechowania dokumentow w sposob uniemozlr$idj4c) elrprd$flon) 3 Przecho\vJ-\{ane rozpoznane 'vnloskr oraz za}4czniki do rych wniosko'! udosepnia sie do wgl4dtr uprawnionyrr osoborn w razi przcpfoqadzafia przez nie lioffoi za.roro..r syd..r.l. oel), u praqj. ' o pr') rdric iwiadczenia pomoc) aterlalnej $s lwplzypadkukoz},stalliazpie vszegou lopu!vtokllstudj6 '$rwskioz.studenlzachowlljep awodoubiega sieosrypendiun]socja ne.stypendiulnspecjalnediaos6bniepetnosp awnych-stypendiumielrto adianni studenrow.zapomogeoftzostlpe diunministraza\lybioreosi niqciasporto$'eiostvpendiurnministraza osirtsnrecia n!;ko'!;, za( rv przl'padklr kolejdlch Lulopow \! toku tlch sarnvch studio{ stlrdent fie ma pft'va do ubiega ia sit o wb ssiadczenia s6 I StudenL sludruiqcy na wiacej niz jedn)'n kieludk'r studiow oze otrzvlnvwai stvpendiun socjalne sryperrdium specjalne dla os6b niep hrospralvnych, stypendjunrekorr dla najlepszvch student6w, zapomogq oraz stvpend'a minisrra rylko na jednym. wskazanyrn przez srudenn krerunkr studi6iv 2 Siuderitowi, ki6ry po ukoriczeniu jednego kierunlt' studio{ ko.t}nuuje nauke na dfugnn kierunku studi6r!, nre p z)stug'rj4!s'iadczenia. o (rary-ch mowa w I Sodeftowi kt6rr po ukonczeflu iedncgo kienrl(u studjas pierwszego stopnja kontvnuuje naukl na druginl kreru.ku w celu uzyikania rrauiu zawodo'!ego magisr.u lub r6wroradnego, ied'alze nid dluzej Diz przez okrcs I lal przystuglljq Swi!dczenia o kt6rt,ch mol\'a $ i I + Strae"ijesr zotowiqzan) do zlozenia oswiadczenia o niepobieraniu (wiadczen ponocv rnarefialnej wiecq niz na 5 wz(]. o(wiadczenia o kt6fym owa q ust 4 stato\'i zalqcznik 9 do Reg otltu PaDloc): naterldlnej sl I Ssiadczefra dla srude.tow. o tlorlci nrowa w Sl przvzlaje Korrrsja Stvpcndialna na tok al(ademicki do 9 ' L. llt / d. /(,..i.r I p. 2-4 ri, ' l6,' i 2 Zaiadl, powotania Komiii srypcndialnej I odwolarvczej Komisji stypendialnet. rryb prac oraz zasrdy postepowania w spra\lach o pr zlznanie (wiadczeri zawie.a zal4cznik nr l7 i itudent, k6rego popz dni rck aka.lernicki tr{al jeden senrcstr moze mie' przvznane srvpendium rcktorc dla najlepsz)'ch student6w Iowniez naleden semestf do 5 mtestqcv

2 4StL dent,k olegolokakademiclribadziefwa jededseinest badziemia plzyznanekazdestypendiu semcslr -do5miesiqc) 5 Stypendium rektom dla nailepszych st dentorv na podstawie wvsokjch w)nik6w sportowvch Komisja Stvpendialna pr4-znaje na semestr do 5 nriesrecy ; slud;nt a prawo olrzymai zapomogt nle wiacei niz dwa razy w danym roku akademickimi zapomogg studenrowi peyzdaje Kornisja Stypendialna ) wyrotose s*ioa.r.n ala studenla, o ktbrvch Inowa w rs I okrefla Kornisja St)'pendralna biorqc pod uwage liczbl \nrosko'v i i!)sokosa (fodk6w fina souch bqdqclch do dvspozlcll s8 Zasady podzialu doracji Da pomoc malelald4 dla student6w oraz zmianv wvsokoscr przvznanych Swi'dczen omo*iio'e sa w zaleczdiku N t4 do Regtaninu pamoqi nloteridthej - tlstt dnia wrsakoici, przyznarranid I ryplacdhio!\,tatlc.eh p.dn.y nutetidlnet studenbn nd tuk 20ll/2Al)' zwanego dalej Reg"lamine Panact Rozdzisl I Zasady ubicgania sip o slypendium socj'lne se I Student znajduj4cy si9 w trudnej s)'tuacji matetirlnei moze ubiegai sie o stvpendium socjalne 2 O stypendium socjalne w zwiekszodei U'sokosci oze stam' sil sludenr sludi6w slacjona'nvch, ktory tvmczasolvo -'i.'ri"'j" * rerenie sialegosroku N odleglos' pomildz)' uczelniq a stalv nriejscem zamieszkania wvdosi'co ralnniej i0 m Rekror, w rvliarkorvych sltuaciach. rnoz p.zvznaa zlvilkszone stvpendrum socialne. gdy kryreriu od-leglo;ci nje jest wypehrione, pod wrrunkiern. 2e studenl udowodni, ze codziennv dojazd z miejsca stalego zanieszkania rlo uczelni uniemozli{ia lub w znacznym stopniulrrdnja studio'vanie, z zasteezeniem S l4 I o stypendrum soclalne w zwiekszonej 'v)'sokoici. o L6rvm nroira!v ust 2 moze ubiega' siq fowniez student kt6q' zamreviuje z niepricujqcym n,alzonkien, lub dzi ckiem sru.tenta pod wafunkiem. ze sperfia warud!(i okreslone w usr 2 $ 10 I Sryp ndiunr socjahe peyznaje Ko isja Stypendiahra na wriosek studenla zlozonv do l5 paldziernika w Dzi,:kanacie. k!or,,- przekazlrje wnioski Komisji StyPendialnej 2 Wzor wnlosku, o l(tolym owa w trst I stanowizaleczdik nr I do Regttlaninu Pamaci dterialnej $ lsiypendtrlnsocjalnep zyzn!lesle{opa ciuowysoko(idriesiacznegodochodunaosobewrodtln'es 2 Miisirczrul wyiokosa dochodu na osoba w rodzinie sudenla upra\vniajqc4 do ubiegania sie o stlpeddium socjalne nienizsz4nizi,i0kwoty.oktorejr)rowawad8ustlpkt2ustawlzdnia12marca2004ropomocvspoleczne U 22009r fl ll5. poz 116l, zp62n zln) iniewyzsza niz l.30sumvkwotokreilonvchwrrl 5 ust I iarl 6ust 2pkl ]mtawyzdnia23lls'opada2003 oswiadczeniachlodzil }ch-ustalarekto \\po ozumieniuzsamorzqd srudenroq ]Pruwodoubieganiasieos ype.dlumsocja lewrokua] den]ic](nn20 l]?01?maiastudenci'kt6lych osobe w fodzrnie rie ftzelrracza 156,30 zl netto rniesi cznie. zgodnle! sr 2 I R;t{ror \! porozunieniu z sarnorz4dern studentoiv nriosiqcznq w}soko3a dochodu na osobq w rodzinie sludenla uprawniaj4cq do ubiegania sie oraz do otzynrania strpendiu socjahre-qo na rok akad 201l/2012 trstala na kwol9 do zl 5WL]zas.dnion)'chpzypadk.chKornisjasL),pendialna.odwolawczaKomisjastypendiaInanrog4zazqd..do opinrrlednoslki w sysreirie pomoc) spolecz,,ej odpowiedzralnej usralenie svtuacii dochodowej i majqrkowej osob i rodzrn I Lrrvzglednii jq w procesie $eryfikacii $niosku o stvpendiurn socialne 6 MieslFcznq u,ysoho(a doclrodu Ia osobe uslala sil na zasadach okre(lonych w zalaczniku nr ts do Reguldnunt ponoty ntorarnlnej s12 I Srudenr jest obowiqzany we wnioslu o stypendiunr socjalne do zg{oszenia pfawdziwvch i pe}nvch danvch dotycz4cych stanu laklycznego, kt6ry uzasadnia przvznanie prawa do st)'pendium omz iest zobowrazanv do po($iadczenia zlozonyclr danych slasnorqcznym podpisem i odpowiedrimi dokumentamr 2Je(lisyLuacjaate ia nastudenlauleg]apo]epszen]u.studetlkt6,ol zynruiesq,pendiudsocjahe lest lo pou'iirlomienra Konisji Sr)'perdialnel o zajslnial)ch zmianach. omowionlch w S s zalaczdikr nr l5 do 'Reg,lunttnr pontol), ntdttidlnet. l.ue uzasadniaj4 coftiecie prawa do swiadczen lub nrog4 lvpbnq' na wvsol(os' k!!oty przyzndnego slypenorunr I Je(li srtllacja mate.ialna studedta ulegla pogorszeniustrdent. kt6fego sytuacja materialna ulegta zmianie. o kt6rej rnowa w $ 5 zafqczdika nr ts elo Reruldnltnu panocv nltteriolnei na prurvo 0biegai siq o stypendiurn soclalne w rakcie rnania roku akademickicgo I'

3 $ ll 1 Do wniosku o stlpendium socjalne student zobo$'iqzrnylest doi4czvi: i) zaswiaoczenil'i osw;alczenia sfvierdzaiqce wvsoko(i dochodu kazdego.z czlonk6w 'odzinv' w minionvn foku kalendarzowvm, poprzedzajecym dany rok akademicki, w tvm odpowiednio dokument) zgodnie z z'l4cznikiern nr 4: 2j;yt;k";i ;;;od, 't";enta Lrbrzuajqceeo sie o srvpendrum soclalne us!ala sil zgodnie z zaracznikienl nr ls $ t4 innyin niz rniejsce stalego zanreszkanra $ ls I ZaSwiadczeDia z Urzqd't Ska.bowego nalezy zlo2vi w ofv 2 Pozosta{e doklmenty. o kt6rych rnowa w S Ii mog4 zost zone \\'postlci kse'okopii pod warunkiein okazania orlginalu dokulnentu $'glqdu, $ celu pohvrerdzenia zgodnosci z orvginalem Rozdzi^l2 Zasadl ubiegnnir sit o stl'pendium spec.ialne dh os6b ni pelnosprawnvch s t6 I o stvpendiu specjalnc dla osdb nlepetnosprawn)'ch rnoze ubiegac sie siudenl kt6ry posiad aklualn ozeczene o orzecznikazak]aduubezpieczenspolecznych'alakzeorzeczenozaliczeniudojednqlzgl'tpinwalid6!vorazosta e] 3 Zgodnie z art 5$'w ustawli l) Orzeczeuia eharza o.zecznika ZLJS o: 'catko\vi jriezdollloscidop.ac}o azlllezoolno(cidosamodz]elnejegzysrcncjl,us!alonenapodstalvieustaw}zdnia ltgrudria1998r oemerltlrcchrrent,clzl-un.ltszuubezpieczenspolecznvch(dz U n'162'poz I I I 8) iraktuje sre na rosni z orzeczeniern o znacznym slopn niepelnospra\\rnoscr; - czqicioi{ei nrezdolno(ci do prac}' otaz celowosci przek$alifiko$ania o kt6'vch mowa $'w\a ush\ti raktowanejest unriarhosan)'lrr stopdiu nrepelnospr awnoaci do: I -rp\ rr r liooq lr,k h-,el., ou i o e. /er re l) Orzeczenie o slalej albo dtugohwalel nietdolnoic' do dnie l st),cznia 1998r i nie LroacLto mocy po tvm dnrul rowni z ozeczeniem o znaczny stopniu nrepelnospr'z' ) \ prlrpao r ic c[ o "r.{r o,t"p.na'rn, n,ot" byi przyznane tvlko nll Lzxs udznos!l otze!zenir Student moze zlo2v' kolejn)r wnrosek 0,,"i'.,ai". * a""" '"1il dedrick ra podstawie noweso, akrualnego ofzeczenia o niepelnospra$fol( 6 Wzor wnlosku. o klorym mowa r ust lstanowizalaczniknrjdo'4!821"7'lupanoctnoptiolnej Rozdz'n13 Ztsady ubiegnnia sic o stvpendium r litor a d1 l nrjlcpszvth shrdenr'iw $ 17 I O slr_pcfdruln rel(tora {lla Lrallcl\zych studentox rnoze siq ubiega' sludent kt6ryl t )iiz,r slal u'ysok4 arytmerycin q sredr ra. ocen w poprzednin 'oku akadenrjckim - pfzvnajmniei 4 60 iposiad'3 wpis n! kolejn) semesr studidw.

4 3) posi!da wybitne osiqgniecia raukowe z popzedniego rcku akademickiego i posiada wpis na kolejnv senesr studi6w untctlotkel: I Konrisia Slypendialna: $ le wyzsze Iiz 40% Sfodkou'przeznaczonvcn Incznr zyznai slypendium tylko uprawnionej liczbie osob 2 Lisry an kidgowe, o k16r ),ch mowa w ust 1 zaw ier ai bedq Sredn ie oc en z popredn iego roku akademickiego \!1 a z z nazwisianis'ud;ntoq - lsry uporzqdltowane bede wg \\')rso(osci(redni j ocen. pocz)'naiqc od nalwvzszei nedniei' 3 Do obliczenra Sredniej ocen stostue sie przepisv Reg! la ilru Sordio\ i pfagrainem uwzglqdnieniem lakzc ocen miejsca po Przecinku rje dostosolvan! ngliocen wskioz i przeliczona iy 1) nalez), obliczyi j aki pfocent naiwvzszej mozlnlej sredniej na poprzedniej uczelnistanowi srednia studenia (do cztefech miejsc Po P zecinl{u), 2) ten sam pfocerr nalezy poljczya z najrvvzszej mozlnv j sredniej w WSKioZ czyli z s,00 :r orr/,)ndn\ $.,.1 ob'c/en.r '"odrre / p\' lr jes! Sr edni4 stlidenra uznanq w WSKiOZ s20 I SL)'p ndiunr rck(oft dltr n,rjlepszych studenl6n nr podst!\vie \vvsol(icb \vvnikow sporlo$'vdr lesl przj"znalvane *u,,or.t*,"ao,to ktoly osrqgn4i wlsokie rvynikj spollowe re wsp6lzawodnictuie ktajos)m lub mr dzvnarodorv)rm w poprzednim roku akademiokiln

5 2 O prz-\,znanie stypendium, o kt6fy mowa w usl l. strdent moze siq ubiegaa nie wczesniej niz po zaliczeniu pierwszego rcku studi6w - nie dotj,czy student6!v pierwszego roku srudi6w drugiego stopnia, z zastrzezenlem $ l7 ust 4 s 21 I StLrdenr moze stracri pfawo do srypendiu rektora dla najlepszr-ch studcntow. pfzyznanego podstawie wysol(jch u'ynik6rv sportowych je(li: l) zosta] zawieszony $, prawach zawodnika 2) zosta] zd),skwalifi kowany, 3) zfezygno$al z reprezentowania uczelni. 2r Wniosek o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium sponowego z powodu zawieszenia siudenla w prawach zawodnika zglasza Kierc$nik Studium Wychowania lizvcznego isponu WSKjOZ do Komrsji Stlpendiahrej, wyplala stypendium dla danego st!denta zostaje zawieszond do czasu podjecia decyzi, przez ko rsle $22 I Za osi4gnjtcia naul(owe, na podstawie kt6rych student moze ubiegaa sre o s1)?endium reklofa dla nailepszych slud ntow, uwa2a srq: l) publihacje pftc natrkos'ych in!ukowo badawczyclr ktorc uyskaiy pozylywn 4 r ekonr end acj A pracownika r/r.ot\luo\\\\'u,/s /nd./"'f" /e. D/-ki.'J 2) rlzl,skanie nagrcdl, lub u'yroznie ria za dziala fosa rauko\a i bada\lczd l) nlorczy udzial w pracach badawczych w ranrach realizo{anych kmjow}'ch i rniadzynarodo\'}ch granto* bada\\rczych. polwiefdzony opiniq Dziekana 2 Osi4gniecia naukowe. o ktorych rnowa w ust I muszq bya zwiqzane z kierunkami studi6w, pfow2dzonymi w WSKiOZ ipochodzid z poprzednlego rolu akadenickrego $21 Za osiag iicia arlysrycznc. na podsra'!re krorych sludent m02 ubiegaa sie o stypendium rektora dla najlepszych srroenroivj uwaza sre: I ) jedynie osiqgniecia ind),widualne. Lo r.rgnre-r'i h ponac:.on "orkr'"r-njso,opo..kch. tr 1.t /e.'(!omre'.a Rozdziall Zrsxdy ubiegania srf o zapomoge s21 l Zaponoga oze bli pr4znana studentoivi. krcry- z przyczyf losowlch znalazl sie w trudnej sltudcji male.ialnej 2 Za przt,czynj, losowe. o kt6fych mowa w ust I uwaza siq s szczeg6lno(cii 1) crezkq, poj odujqc4 nadzwyczatne r \!ysokie rvyd!tki. chorobe student! bqd2 chorobq t! fodzinie studenta, 2) (miet $ fodzinie studenla 3) utrae lrb powazne zmdiejszenie stabch 2fodel dochodu w rodzinie studedta, 1) narodzinj'dziecka w malzerish!ie studenra llb urodzenic drie.(a p zez studentkr. jesli przed narodzrnami dziecka sl'rracja maleri!lrra strdcnta byla 1[ dna 5) poq azrrr usrczerbek majqtkowy \! fodzinie srrdenta wywolary silq wlzszq lub przestepstwenr,. 6) udokunrentowan4 innq naglq zmionq j go syluacli materialnej : SBiadczenie. o kta)ryrn Ino\4a \! ust I przlznrie siq na wnrosek sludenia 4 Przy rozpoznarvaniu \!niosku o zapomoge mo2na slosowaa odpowiednio posianowjenia dotyczqce us!alania syuacji mrterialnej studenla ubiegajqcego sie o stypendjum socjahe 5 Studenr sklada wniosek o przlz.anic zaponrogi w rerminre do 90 dni od dnia zajscra zdazen losorvych. o klorlch rrowa w ust I wmz z dohumentami pot$icrdzaja.c!ni tirkly za'va'1e $e wnrosku 6 Wymagane dohument) o ktoiycl nrowa $' tlsr 5 n rv szczeg6lnosci: l)dokumentypotu'jerdzaj4cemiesiacznedochodystudentaikazdegoczlonkajegorodzinywkazdymz ostatdich 6 rniesiecy. 2) porwieldzenie zajscia zdarzenia losowego, na klore sie student powotuje. i) fachunki porwierdzajqce nadzwyczdjn wldatkr z$iqzane z \v),darzeniem losowyrr, na kiore sie student 7 Srudeft moze oizy ai zapotrrogt rraksy'lralnre d$0 razy '! roku akaderricl(inl 8 Z q/rul!.lednego, tego sadego zdarzcnia, sludent rnoze otrzymri tyll(ojednq zapoinoge 9 Sarn fhkl zai(cia zdarzenja losowcgo nje moze byi podstawq przyznania zapomogi, jeili w lvyniku zajscja zdarzenia w S$ictle pzedslawionlch dol(umeft6!v komisja nie stlvierdzi pogobzenia sr sytu ac ji materialnej studenta tak. by mouna b!lo uznaajq za trudne l0 K$'otr zapomogi. klorajest lednorazo{q \!yplat4 okresla kazdorazo\lo Koni!ja Sl},pendialna. ll Wzol wnioskf. o kt6q 3 stanowizxl{cznik nr2 dti Reglu,tilu panoq ntulerllnel lt L--ytL4-L,/ 1)

6 Rozdzirl5 Zasady przyznawania ioglaszrnia pra\va do Swiidczen s2s lkomisjastypendialnainfomuj4studentaoprzyznaniliprawados()'pendiumpoprzezogloszenieko oe6lnyminlonnacj!mi o dzialaniach komisjj i Przyznanych slvperdiach na slronie inlernetowej uczelni 2 Student ollzymuje decyzig sdminrslracyjn4 \r sprawje stvpendiu lub zapomogr Rozdzirl 7 Wyplata Swindczen s26 I Na pocz4lku kazdego roku al(ademickiego stld rtjesr zobowi4zltv zlozva lub uakruahi' \v pfzvpadku zmrany dyspo4vcje z n!rrefem kotta banl(o\vego. ta ktory uczelnia bedzje pzesvla( kwote przvznanego nn (wiadczenia Srudent sklada dyspozycje u' Kwesturze 2 p zed zrcatizowaniem kazdej q,p1ary, lisl,v srudentd$, z prawern do swiadczen sq wefyfikowane rv celu ustalen'a. 4 Termir wyphty rzaleznron) jesl kazdofazorvo od daty rvyplaty realizowanajesl w ciqgu l4 dni foboczych od daty przyznania danego slvpendium, ale nie $czesniej n'2 po podprsaniu przez studenta oiwiadczedia. o ktoryrr nrowa w! 6 ust 4 RozdzialT Utraia, \!slrzlninre i przlwrdcetrie prx\yn do Swiadczeri s;7 I Pfawo do wyplall pr4,znanego Da danv.ok akademicki swiadczenia ulega aulomarycznie zawieszeniu rv pr4rpadku zaisorienia ol(olicznosci, klo.e majq rvply* na prawo sudenra do danego S$radczenia i l) sk.e(lenia z lisry studenrow. 2) olrzymania kolejnego \v toldlstlrdiow r.lopu pzet sluderta :) zawic\zenia w pralvach srudenla I W Dronencre Lrkorlczenia (udlow strdenr ostahricgo toku studidw Lmci prawo do pzyznanego na dany rok akadernicki Swiadczenia 3 Do utraly pfa{a do stypendium rcklora dla najlepszych sttrdento pfzvznanego podstawie wvsokjch rvvnik6w sponolvych stosuje sie dodarkowo przepisy S 2l { Do utraty prawa do stypendium specjalnego dla osdb niepelnospm{nvch stosuje sie dodatkowo przepisv I l6 s28 Prz)$,rocerie pralva do '!yplary(\'\iadczenia w danym roku akademicki nastlpuje automatycznie!v svt'ecjj. gd)r w okresic na takr bylo peyzn!ne iriadczenie. nastepu.le: l) wznos'iellia pzez sludenta studi6w llrb uriewaznienie decvzii o skre(leniu. 2) konlynraci i srud i6w po urlopie. l) uchylenie dccyzjio za\yieszerir w pmi{ach studenia s2e I OsLatnra r!]pla a (wiadczenialesl rca izosana za nicsiec. \v kt.ryrn slrdcnt soacil pr!wo do wyplaty slypendrunl 2 Pierwsza wyptam Swiadczeria po zalvieszeriu pra\va do rvr-plary jesr re!liz.''vana za miesi4c, w kloryn sruderrt odzyskal prrwo do wyplaty swiadczcria. z zasleeze'rrern usl j I W przypadku uchylcnia decyzji o sl(re(leniu sludcnr ma pfawo do \!vplad'kazdej rai)' stvpendium. korej wvplata zostala \!strzymana 1 Termin lvyplary, o klo.ej noiva w ust 2 i i: l) po zgloszeniu p.zez sluden a t-artu odzyskania prawa do u'yplaty srvpendium w Dziekanacre I taktu pzez kierowniha dziekanatu, wlplalaiesi realizosana w terminic l4 dnitoboczvch l) je(li studenr odzyshat prawo do poprzedniej raly i nie zglosii lego fhktu!v Dziekanacie jej wvplata zosta.le z.ehlizowana przy wyplacie rary wszystkich stypendi6w za kolejny miesi4c 5 Studenlowi. k;or}ukonczyl studia. ostatnie (wiadczenie, jest wvplacane za iesi:tc, w kt6rym zlozv] on egzamin s J{l [, L.pt*r"1,

7 Wyplata pzynanych Swiadczeri ulega zawielzeni'r w syruacjach, o ktdfych lnowa w i 2 zalecznika nr l4 do Regu I n n i n1t pa nn.y n ap r i 0 I n ej s3l stwierdzenie porlanra fatszywych danych lve wniosku o przyznanie pomocy malerialnej powoduje natychmiastowe cofniecie przyznanej pomocy oraz obo$'i4zek zwroru nienalezdie pobranvch (!viadczen, co nie zwaln ' 7 odpowi dzialnoscidyscyplinarnejjkan'ei Rozdzinte PostePowanie kontrolne s32 I Komlsj a Stypend ialna dokonuj 4 w rerm inie do I pazdziem ika rozliczed ia wykorzys lania irod k6w dolacj i za okres styczen lipiec oraz w terminie do I lutego za okres paidziernik $udzieri popeedniego 'oku kalenda'zowego 2 Sprawozdanie z rozliczenia, o ktoryrn mowa!v ust I plzewoddiczicv komrsjj przedstawia Rektorowr ''ur\'\ n o$a q L' I Rordziar ro PosltPowani skt' go!te s33 l Stl de li ]noze wnies. skligt na dzidlxnie KorniSii Stypendia nei ] odwoia\cz j Koisji St}pendialnej niezgodne z przepisa i nrnretszego Regulanrnu 2 Skarge o ktorej nrowa \, ust I wnosi s'q na prsm'e 3 Skarg. o ktorcj mowa w usl I rozpatruje Rektof q trettoi moze zqdae od prewodnicz4cego dodarko$]ch w)'ja(nieri w zakresie dolvcz4cvm przedmjotu skafgi lub zasadzralania i hlbu p.ac)- komisji 5 Pzewodnicz4cy komjsll obo! i4zar)'ie$ w re.minie nie dluzszvm niz l'l dnidosnrczvi Rektorcui irfoaracli, o kr6rvch rnowa w usl 4 s31 I SturlenL krory oteynra] decyzje Komisji Slypendialnej lnoze odwolai sre do Odwolawczej Komisjr St)'pendialnqj w tenniniel4dnioddaryodebraniadecyzji,ieslimauzasadnionezasnzezenradoohzvmaoeidecvzji 2 Rcktof moze uchylic decyzia l(omisji Stypendialnej, odu'otawczej Komrsji Stvpendialnei, jesli uzna. ze decvzja iesr niezgodna z Regulaminem pornocy nratefialnej lub przepisami us a!lv - Pfarvo o lzkolnict$ ie $) zsz) m I Stulellr L,i",ado*otony z rczstrz),gniecla lvewn rrznego postqpowania skafgoivego moze, w ternr rie l0 dnr od daly do(czenia decyzjj, zaskazyi jq w Lrybie L a zasldach okfe(lon)'ch przepisami prawa o postepowanru przed sqoamr adminrsrmcltnynri 7,al{rznik' Wpr owadza srq nastqpul4.e zalqcztlkr: I Zal4cznik nr I 'vnjorek o przyznanie slypendium socjalnego, stypendiumsocjalnego w zwiehszonei wys0r(oscr. 2 Zalqcznik n 2 wdiosek o przyznanie zapomogi, i Zalqcznik nf 3 Mriosek o peyznanie sfypendium specjalnego dla osob niepelnosprawnvch 4 Zala.cznik nr 4 u'ykaz dok'rmenlacji obowirlzujqcej przy ubiegani'r sie o srvpendium socjalne 5 al4clnik nr 5 -oswiadczcnle o wlsokolcidochod6\a opodatko$an)-ch zrrczaitoranvm podall(iem sls 6 Zalqcznik nr 6 oswiadczenie o wysokosci dochoddu' niepodlegajacvch opodatkolvaniu - /rl+rn"r,r u.jdl/<,.,: I r.edjc rir) 8 ZalEcznik nr 8 zaswiadczenie z KRUS 9Za]qcznikll 9o.{iadczenieStudcntaokonrpletnoscidokunentac]iostanie odziny.0niepoplelan'ipon mat rjalnej na innr-chicfunkach- uczelnrach l0 Zatacz;ik ' t0 os$.ia.lczeniesruderiaoko'ptenro!cidokumentacjrnalscmestforaz.zcdochodynieu ll Zalqcznik nr ll l2 Zalqcznrk l2 l3 Zrl4cznik nr li wniosek o przyznanie stypcndrurn fektofadlanallepszych sludent6w Punhtacia za sredni4ocen, z, osiqgniecia naukowe.za wlnikiw sporcie oswiadczenie rodzicbw studenta z t)ilrlu wvkazania dochodu nizszegod minimum / p-+,t,t2-.t

8 I4 Zatqcznik nr 14 ' Z^szdy podzialu dotacj i na pomoc mat riain4 d Ia student6w oraz zmiany wysokosci (wiadczei ' Przepisy Przejsciowe i koncowe ach nie objqtych PrzePisa szkolni.tuie wyzs'rn (D WY2szdgo z dnta 19 gru rgahtza.yl z clnid 16 s36 poz z P6Zn. -m.) $37 Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocq od I Pa2dziernika 201 I r 3'"Y"% {s"s'.]i}."?31, ) W porozumreniu z samorzqdem Data i podpis Rektors Q-q 0q, 4,0 // Samorzqd studentdw:

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie:

d) w ust. 31 słowa (zał. nr 15) zastępuje się słowami (zał. nr 11) e) ust. 36 otrzymuje brzmienie: Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 19.03.2012 r. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej oraz miejsc w domach studenta dla studentów

Bardziej szczegółowo

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

Biuro Pomocy Materialnej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Biuro Pomocy Materialnej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

BIURO POMOCY MATERIALNEJ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie

BIURO POMOCY MATERIALNEJ. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie BIURO POMOCY MATERIALNEJ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie O jaką pomoc może ubiegać się student? stypendium socjalne/stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania w domu studenckim lub

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 5 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r z e g l» d ó w k o n s e r w a c y j n o -

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 38/13 Rektora UMB z dnia 14.06.2013 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej

1. Ustala sie wz6r wniosku o ptzyznanie Swiadczei z tytulu pomocy zdrowotnej u chw ata w... 9- /.//.1. (:.(.(.. ZarzEdu Powiatu Walbrzyskiego z dnia.../.:l. l,y.qt,.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku

Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku Zarzqdzenie Nr OR.0'152-6/07 W6jta Gminy Domaszowice z dnia 11 wrze6nia 2007 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu przeprowadzania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracownik6w samorz4dowych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia nr 1/09/2004 Rektora WSTE z dnia 6 września 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYśSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-EKONOMICZNEJ W WARSZAWIE 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW KOMISJA STYPENDIALNA WYśSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA... miejscowość i data WyŜsza Szkoła Zarządzania w Rzeszowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW w roku akademickim 20.../20...

Bardziej szczegółowo

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe.

1. Szkola moze udzielic uczniowi stypendium o charakterze motywacyjnym zwane dalej stypendium za: a) wyniki w nauce, b) osiajmi?cia sportowe. SZKOIA PODSTAWOWA Nr 24 im. Norberta Kroczka ul. Tarnopolska 85 41-807 ZABRZE.tel. 271-16-35 R coo727i&g^i^ihuprfyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osi^gni^cia sportowe w Szkole Podstawowej Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów oraz zmiany wysokości przyznanych świadczeń omówione

Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów oraz zmiany wysokości przyznanych świadczeń omówione REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku obowiązujący w roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 2 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 2 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 27 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 2 lipca 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik 2012 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...

Bardziej szczegółowo

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania.

3. Osoby upoważnione do występowania o pomoc materialną i sposób jej wypłacania. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sochaczewie Opracowany w oparciu o zalecenia art. 186 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016

Zarządzenie Rektora StSW Nr /02/2016 Zarządzenie Rektora StSW Nr /0/016 z dnia lutego 016r. w sprawie ustalenia granicznej maksymalnej wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się w roku akademickim 015/16 o stypendium socjalne

Bardziej szczegółowo

Informacje o stypendiach dla studentów

Informacje o stypendiach dla studentów Informacje o stypendiach dla studentów Stypendia o które może się ubiegać student: 1) stypendium socjalne (student studiów stacjonarnych może ubiegać się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia:

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW. Rok studiów Semestr Studia: Załącznik nr 3 do Regulaminu świadczeń pomocy materialnej Data złożenia wniosku:. Podpis pracownika Uczelni. WARSZAWSKA SZKOŁA FILMOWA WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia nr 52/14 Rektora UMB z dnia 17.09.2014 r. Niniejszy Regulamin zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku.

Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. Zarządzenie nr 21/2009 Rektora Wyższej Szkoły Administracji Publicznej imienia Stanisława Staszica w Białymstoku z dnia 27 maja 2009 roku. w sprawie: utworzenia Uczelnianego Funduszu Stypendialnego, ze

Bardziej szczegółowo

Treść rozdziału STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Treść rozdziału STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Treść rozdziału STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW 31 1. Stypendium rektora dla najlepszych studentów (dalej stypendium rektora) może otrzymać student, który uzyskał za poprzedni rok wysoką średnią

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 15 października 2003 r.

ZARZĄDZENIE Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. z dnia 15 października 2003 r. ZARZĄDZENIE Rektora Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego z dnia 15 października 2003 r. w sprawie Studenckiego Funduszu Stypendialnego oraz szczegółowych zasad i trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW SGGW W WARSZAWIE Samorząd Studentów SGGW Samorząd Studentów SGGW Agnieszka Misztal Warszawa, 25 września 2015 2 SPIS TREŚCI INFORMAJCE OGÓLNE Jakie są formy pomocy materialnej?

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 39 Prorektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia r.

Zarządzenie nr 39 Prorektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia r. Zarządzenie nr 39 Prorektora ds. studenckich Wyższej Szkoły Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu z dnia 14.11.2014 r. Na podstawie Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW w roku akademickim 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW w roku akademickim 2015/2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW w roku akademickim 05/06 I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium Imię i nazwisko : Nr albumu : Rok studiów: Kierunek: Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów motywacyjnych studentom kierunków zamawianych Uniwersytetu Gdańskiego w ramach realizacji projektu Kształcenie kadr dla innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy w zakresie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2017/2018 WPŁYNĘŁO Dnia Nr rejestru 2017/2018/ Podpis /SR Załącznik nr 6 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol Wydziału:

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów studenckich Praskiej Fundacji Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego

Regulamin przyznawania stypendiów studenckich Praskiej Fundacji Nauki i Kultury im. Leona Koźmińskiego Regulamin przyznawania stypendiów studenckich Praskiej Fundacji Nauki i Kultury Studenci/tki mogą ubiegać się o przyznanie: 1 1) stypendium naukowego, 2) stypendium na pokrycie części semestralnej opłaty

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r.

Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 maja 2016 r. Załącznik do Zarządzenia nr 8/2017 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 marca 2017 r. Aneks nr 2 do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia r. Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia... 2016 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów naukowych dla wybitnie uzdolnionych studentów zamieszkałych

Bardziej szczegółowo

Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów Uwaga!!! W związku ze zmianą Regulaminu pomocy materialnej dla studentów oraz Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów zostały zamieszczone nowe wnioski dla studentów i doktorantów w zakładce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA. w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE Załącznik do Zarządzenia Nr 29/2012 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 1 października 2012r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW REKTORA w WYŻSZEJ SZKOLE PEDAGOGICZNEJ TWP W WARSZAWIE z FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla doktorantów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Rektora Kolegium Jagiellońskiego Toruńskiej Szkoły Wyższej z dnia 20.10.2016 r. REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1. do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2014 roku

Aneks nr 1. do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 października 2014 roku Aneks nr 1 Załącznik do Zarządzenia nr 83/2014 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 29 września 2014 r. do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu

W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych w PWSTE w Jarosfawiu Zarzadzenie nr 33/2013 Rektora Panstwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronislawa Markiewicza w Jaroslawiu z dnia 15 kwietnia 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy shizbowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na rok akademicki 2014/2015. Postanowienia ogólne

Regulamin pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na rok akademicki 2014/2015. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 07/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 24.09.2014 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne

(u- l.ru' Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W. Przedszkola nr 42O, w Warszawie. Postanowienia o96lne Zalqcznik nr 1 do Uchwafy nr 2l2ot5 REGULAMIN RADY RODZIC6W Przedszkola nr 42O, w Warszawie Postanowienia o96lne Sr Rada Rodzic6w jest spotecznq, niezale2nq i samorzqdnq reprezentacjq wszystkich rodzic6w

Bardziej szczegółowo

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r.

Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. Zarzsjdzenie nr^/2013 Rektora Paristwowej Wyzszej Szkoly Techniczno-Ekonomicznej im. ks. BronisJawa Markiewicza w Jarosiawiu z dnia 01 marca 2013r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu podrozy sluzbowych

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol

ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol ZARZADZENTE NR r7t20r4 W6jta Gminy Krasnopol z dnia 30 grudnia 2014r. W sprawie Regulaminu Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych Urzgdu Gminy Krasnopol oraz powolania Komisji Socjalnej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(\/A. J4:t'vt^^-'** L-- {.,0$o.dcu!(.r,- ?ry9:: A l,vi,o,rl c\o. ,,,r'' ygl't{ff i Yffi6rkar1o0w' u*ron m/',-&' Vrr

(\/A. J4:t'vt^^-'** L-- {.,0$o.dcu!(.r,- ?ry9:: A l,vi,o,rl c\o. ,,,r'' ygl't{ff i Yffi6rkar1o0w' u*ron m/',-&' Vrr ()t)t)/_1.\t tt t{1..\(,\\ \ \\ B\ t}(;os/_( /.\ BYDGOSZCZ@r.ANR.GOv.Pl. {.,0$o.dcu!(.r,- A l,vi,o,rl c\o BY,SOP,51. 1.4.124.20lS.DtBrErr?liT irr-'f ii\l r,,1ras ia r/i,0?t, K\li\?i\1q,J fl*r,b FrlAQfA

Bardziej szczegółowo

EUYüÁ{$_rR? Zrzqdzenie Nr e bl09. Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c" ),;P 13.4a L "

EUYüÁ{$_rR? Zrzqdzenie Nr e bl09. Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c ),;P 13.4a L Zrzqdzenie Nr e bl09 Burmistrza Miasta Jgdrzejórv, d,í^..l.' :i.,.c" ),;P 13.4a L "!v sprawie rvprorvadzenia w Urz dzie Mieiskim lv Jpdrzejowie regulaúinu okresow i oceny pracownikórv samorz4dorvych. Na

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ

JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ JAK UZYSKAĆ POMOC MATERIALNĄ KRÓTKI PRZEWODNIK POLITECHNIKA ŁODZKA WYDZIAŁ MECHANICZNY 1 Studenci Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej mogą ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8

Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 Zarządzenie Rektora Łużyckiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Żarach Nr 8 z dnia 1 października 2004 roku w sprawie Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów 1 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r.

ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r. ZARZl\DZENIE NR 17/2014 Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka z dnia 31 marc a 2014 r. w sprawie planu dofinansowania w 2014 roku form doskonalenia i doksztalcania zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Stypendia. Rok akademicki 2014/2015

Stypendia. Rok akademicki 2014/2015 1 Stypendia Rok akademicki 2014/2015 2 Kontakt - Komisja Komisja Stypendialna Wydziału Zarządzania UW ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa pokójbp14(poziom -1 bezpośrednio przy wejściu do budynku B) tel:

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /.

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 90 Rektora UJ z 17 września 2014 r. WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ W SEMESTRZE ROKU AKADEMICKIEGO /. Imię i nazwisko studenta; PESEL Adres Telefon; e-mail Wydział

Bardziej szczegółowo

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki.

II. Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki. Słupsk, dn. 19.06.2013r. W oparciu o art.174 ust 2 i art. 179 ust 1 z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U.z 2012 r poz. 572). Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów

Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów I. Przepisy ogólne Załącznik nr 5 Do Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom SGGW wprowadzonego zarządzeniem nr 77 Rektora SGGW z dnia 28.09.2011 r. Kryteria uwzględniane przy przyznawaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU Rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej określanego jako UAP ), w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6

SPIS TREŚCI I PRZEPISY OGÓLNE 3 II STYPENDIA SOCJALNE 5 III STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH.. 6 REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH TRZECIEGO STOPNIA DOKTORANCKICH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. ZASADY OGÓLNE. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów/ek studiujących na kierunkach zamawianych uruchomionych w roku akademickim 2012/2013 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej Stypendia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie w roku akademickim / pomocy materialnej w formie: (odpowiednie zakreślić) Dziekan Wydziału ...

WNIOSEK o przyznanie w roku akademickim / pomocy materialnej w formie: (odpowiednie zakreślić) Dziekan Wydziału ... (wzór nr 1) Kraków,... (NAZWISKO i imię)... (imiona rodziców - ojca, matki)... (adres stałego miejsca zamieszkania) (województwo) ( kierunek studiów) Rodzaj studiów: S N SMU/S SMU/N * Rok studiów: I II

Bardziej szczegółowo

uchyla się pkt 23, Zarządzenie nr 139

uchyla się pkt 23, Zarządzenie nr 139 Zarządzenie nr 139 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

I. Definicje. Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 42/2012 z dnia 30 października 2012 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin przyznawania stypendiów na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 29 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/368/17 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Stypendialnego dla najzdolniejszych studentów mieszkających i studiujących w Puławach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ Użyte wyrazy oznaczają odpowiednio: 1 Słowniczek dziekan Dziekana Wydziału,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NIEPRZYZNANE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015

STYPENDIA NIEPRZYZNANE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 STYPENDIA NIEPRZYZNANE NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 NR ALBUMU RODZ. STPENDIUM PRZYCZYNA ODMOWY 4876 socjalne Dochód - 917,59 zł. 19350 Rektora Zakończenie studiów i decyzja zgodna z 7 pkt. 5 ppkt.3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr /2012. Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. z dnia 30 września 2012 roku

Zarządzenie nr /2012. Rektora Akademii Leona Koźmińskiego. z dnia 30 września 2012 roku Zarządzenie nr 73-2011/2012 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dnia 30 września 2012 roku w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendiów doktoranckich w Akademii

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW. Suwałki, dnia...

OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA WIĘCEJ NIŻ JEDNYM KIERUNKU STUDIÓW. Suwałki, dnia... Załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej studentom PWSZ w Suwałkach... (imię i nazwisko)... (wydział)... (kierunek, rok studiów)... (nr albumu) OŚWIADCZENIE STUDENTA O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r.

Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. Zarządzenie Nr 8/16 Rektora Politechniki Świętokrzyskiej z dnia 28 stycznia 2016 r. zmieniające Zarządzenie nr 65/14 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pomocy Materialnej dla uczestników studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

ZASADY I PROCEDURA PRZYZNAWANIA STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 Załącznik Nr do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych WSPiA w Przemyślu w roku akademickim 201/2016

Bardziej szczegółowo

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych

grantprogres II program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych REGULAMIN przyznawania stypendiów studentom kierunków zamawianych w ramach projektu grantprogres II - program zwiększenia liczby absolwentów kierunków zamawianych 1 1. W Uniwersytecie Jana Kochanowskiego

Bardziej szczegółowo

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r.

?Pot rrc( n arl& tr,{ At. Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. _ l n arl& tr,{ At?Pot rrc( Uchwala Nr... Rady Gminy Dpbe Wielkie z dnin wrzesnia 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania irozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest na wniosek studenta. Wniosek załącznik nr 5 należy złożyć do dnia 15 października w dziekanacie

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i

1 3. N i e u W y w a ć w o d y d o d o g a s z a n i a g r i l l a! R e k o m e n d o w a n y j e s t p i a s e k Z a w s z e u p e w n i ć s i M G 4 2 7 v.1 2 0 1 6 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy

Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu Wzrost liczby absolwentów Politechniki Wrocławskiej o kluczowym znaczeniu dla gospodarki

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI W SEMESTRZE LETNIM ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017 W P Ł Y N Ę Ł O Dnia Nr rejestru 2016/2017/ /Z Podpis Załącznik nr 8 do Regulaminu przyznawania bezzwrotnej pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Nr albumu Symbol

Bardziej szczegółowo

Terminy i Procedury dotyczące studentów US

Terminy i Procedury dotyczące studentów US Terminy i Procedury dotyczące studentów US Zagadnienie Przyjęcie w poczet studentów Domy Studenckie Harmonogram przyznawania miejsc w Domach Studenckich US w roku akademickim 2013/2014 Procedura/Termin

Bardziej szczegółowo