$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "$2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz"

Transkrypt

1 Rcgul$min pomocy m'teriahej - ustrlania wysokosci' przvznawrnia iwvplacani' (wi'dcz n PomocY materialnej studentom w Wyzszej Szkole Kosmetologii i OchronJ Zdrowia w Bi'lvmstoku Postanowienia og6lne sr l.studentnrozeubiegaisieoprzyznanjenastep'!qcychswiadczenpomocymaterjalnejzdotacjimjnisrerstua uczelni, zwanych dalej swiadczeniami: l) stypendium soclalne. 2) srypendnrm specjaln dla os6b niepehlospfarvnych,.,..pcroi' I rek.oradand jp.,\!l.rljlrroi $2 l Student ma ptawo ublega. 5iP za poslednict\^,em uczelni o SlypeDdium minist a za wybih]e osiqgniacia Sportowe oraz NatiS:lalnic^tol 7,s.eeo=dnhl6strynid20A6taku\lpttryie.'...!g.jlotrych)tatunklwtt)'bltPEwnava"io oto. \\iptdcania \Dft)1dtt;t ntd)tt)d.a ostqlni{kir' otut sd'peneli6r' ninttu d.arybitne osiqgnt(ta "uuta,partate(dzu Nr 153 poz l09l zpozn zrn ) $3 cudzoziemcymajqpra$.odoubieganiasieoiwiadczenia.ol(t6rychmowawilnazasadachokre usfa'ly z dnla 2t iipca 200s I Pta a a szkalnictwie tr.s.1n (Dz U Nr 16'1 poz 1365 z pozn zm ), zwanej dalej s1 ldaneosobowestudentowubiegajqcychsigod{iadczenia,okt6rvchmowaw$lchrcnjonesqzgodnre ochronie dedych osobo!!ych 2wceluzapobiezeniadalszemuplzet{arzaniudsnychosobowychcz]onk6wrodzinstudento\vpoJed q,korzyslani; tych danych przy rozpozdawaniu wnioskow, komisja zabezpiecza wszysikie rozpoznane wnloski o az rvs4,skie zalacznil<i do rych wniostrow \! c lu plzechowania dokumentow w sposob uniemozlr$idj4c) elrprd$flon) 3 Przecho\vJ-\{ane rozpoznane 'vnloskr oraz za}4czniki do rych wniosko'! udosepnia sie do wgl4dtr uprawnionyrr osoborn w razi przcpfoqadzafia przez nie lioffoi za.roro..r syd..r.l. oel), u praqj. ' o pr') rdric iwiadczenia pomoc) aterlalnej $s lwplzypadkukoz},stalliazpie vszegou lopu!vtokllstudj6 '$rwskioz.studenlzachowlljep awodoubiega sieosrypendiun]socja ne.stypendiulnspecjalnediaos6bniepetnosp awnych-stypendiumielrto adianni studenrow.zapomogeoftzostlpe diunministraza\lybioreosi niqciasporto$'eiostvpendiurnministraza osirtsnrecia n!;ko'!;, za( rv przl'padklr kolejdlch Lulopow \! toku tlch sarnvch studio{ stlrdent fie ma pft'va do ubiega ia sit o wb ssiadczenia s6 I StudenL sludruiqcy na wiacej niz jedn)'n kieludk'r studiow oze otrzvlnvwai stvpendiun socjalne sryperrdium specjalne dla os6b niep hrospralvnych, stypendjunrekorr dla najlepszvch student6w, zapomogq oraz stvpend'a minisrra rylko na jednym. wskazanyrn przez srudenn krerunkr studi6iv 2 Siuderitowi, ki6ry po ukoriczeniu jednego kierunlt' studio{ ko.t}nuuje nauke na dfugnn kierunku studi6r!, nre p z)stug'rj4!s'iadczenia. o (rary-ch mowa w I Sodeftowi kt6rr po ukonczeflu iedncgo kienrl(u studjas pierwszego stopnja kontvnuuje naukl na druginl kreru.ku w celu uzyikania rrauiu zawodo'!ego magisr.u lub r6wroradnego, ied'alze nid dluzej Diz przez okrcs I lal przystuglljq Swi!dczenia o kt6rt,ch mol\'a $ i I + Strae"ijesr zotowiqzan) do zlozenia oswiadczenia o niepobieraniu (wiadczen ponocv rnarefialnej wiecq niz na 5 wz(]. o(wiadczenia o kt6fym owa q ust 4 stato\'i zalqcznik 9 do Reg otltu PaDloc): naterldlnej sl I Ssiadczefra dla srude.tow. o tlorlci nrowa w Sl przvzlaje Korrrsja Stvpcndialna na tok al(ademicki do 9 ' L. llt / d. /(,..i.r I p. 2-4 ri, ' l6,' i 2 Zaiadl, powotania Komiii srypcndialnej I odwolarvczej Komisji stypendialnet. rryb prac oraz zasrdy postepowania w spra\lach o pr zlznanie (wiadczeri zawie.a zal4cznik nr l7 i itudent, k6rego popz dni rck aka.lernicki tr{al jeden senrcstr moze mie' przvznane srvpendium rcktorc dla najlepsz)'ch student6w Iowniez naleden semestf do 5 mtestqcv

2 4StL dent,k olegolokakademiclribadziefwa jededseinest badziemia plzyznanekazdestypendiu semcslr -do5miesiqc) 5 Stypendium rektom dla nailepszych st dentorv na podstawie wvsokjch w)nik6w sportowvch Komisja Stvpendialna pr4-znaje na semestr do 5 nriesrecy ; slud;nt a prawo olrzymai zapomogt nle wiacei niz dwa razy w danym roku akademickimi zapomogg studenrowi peyzdaje Kornisja Stypendialna ) wyrotose s*ioa.r.n ala studenla, o ktbrvch Inowa w rs I okrefla Kornisja St)'pendralna biorqc pod uwage liczbl \nrosko'v i i!)sokosa (fodk6w fina souch bqdqclch do dvspozlcll s8 Zasady podzialu doracji Da pomoc malelald4 dla student6w oraz zmianv wvsokoscr przvznanych Swi'dczen omo*iio'e sa w zaleczdiku N t4 do Regtaninu pamoqi nloteridthej - tlstt dnia wrsakoici, przyznarranid I ryplacdhio!\,tatlc.eh p.dn.y nutetidlnet studenbn nd tuk 20ll/2Al)' zwanego dalej Reg"lamine Panact Rozdzisl I Zasady ubicgania sip o slypendium socj'lne se I Student znajduj4cy si9 w trudnej s)'tuacji matetirlnei moze ubiegai sie o stvpendium socjalne 2 O stypendium socjalne w zwiekszodei U'sokosci oze stam' sil sludenr sludi6w slacjona'nvch, ktory tvmczasolvo -'i.'ri"'j" * rerenie sialegosroku N odleglos' pomildz)' uczelniq a stalv nriejscem zamieszkania wvdosi'co ralnniej i0 m Rekror, w rvliarkorvych sltuaciach. rnoz p.zvznaa zlvilkszone stvpendrum socialne. gdy kryreriu od-leglo;ci nje jest wypehrione, pod wrrunkiern. 2e studenl udowodni, ze codziennv dojazd z miejsca stalego zanieszkania rlo uczelni uniemozli{ia lub w znacznym stopniulrrdnja studio'vanie, z zasteezeniem S l4 I o stypendrum soclalne w zwiekszonej 'v)'sokoici. o L6rvm nroira!v ust 2 moze ubiega' siq fowniez student kt6q' zamreviuje z niepricujqcym n,alzonkien, lub dzi ckiem sru.tenta pod wafunkiem. ze sperfia warud!(i okreslone w usr 2 $ 10 I Sryp ndiunr socjahe peyznaje Ko isja Stypendiahra na wriosek studenla zlozonv do l5 paldziernika w Dzi,:kanacie. k!or,,- przekazlrje wnioski Komisji StyPendialnej 2 Wzor wnlosku, o l(tolym owa w trst I stanowizaleczdik nr I do Regttlaninu Pamaci dterialnej $ lsiypendtrlnsocjalnep zyzn!lesle{opa ciuowysoko(idriesiacznegodochodunaosobewrodtln'es 2 Miisirczrul wyiokosa dochodu na osoba w rodzinie sudenla upra\vniajqc4 do ubiegania sie o stlpeddium socjalne nienizsz4nizi,i0kwoty.oktorejr)rowawad8ustlpkt2ustawlzdnia12marca2004ropomocvspoleczne U 22009r fl ll5. poz 116l, zp62n zln) iniewyzsza niz l.30sumvkwotokreilonvchwrrl 5 ust I iarl 6ust 2pkl ]mtawyzdnia23lls'opada2003 oswiadczeniachlodzil }ch-ustalarekto \\po ozumieniuzsamorzqd srudenroq ]Pruwodoubieganiasieos ype.dlumsocja lewrokua] den]ic](nn20 l]?01?maiastudenci'kt6lych osobe w fodzrnie rie ftzelrracza 156,30 zl netto rniesi cznie. zgodnle! sr 2 I R;t{ror \! porozunieniu z sarnorz4dern studentoiv nriosiqcznq w}soko3a dochodu na osobq w rodzinie sludenla uprawniaj4cq do ubiegania sie oraz do otzynrania strpendiu socjahre-qo na rok akad 201l/2012 trstala na kwol9 do zl 5WL]zas.dnion)'chpzypadk.chKornisjasL),pendialna.odwolawczaKomisjastypendiaInanrog4zazqd..do opinrrlednoslki w sysreirie pomoc) spolecz,,ej odpowiedzralnej usralenie svtuacii dochodowej i majqrkowej osob i rodzrn I Lrrvzglednii jq w procesie $eryfikacii $niosku o stvpendiurn socialne 6 MieslFcznq u,ysoho(a doclrodu Ia osobe uslala sil na zasadach okre(lonych w zalaczniku nr ts do Reguldnunt ponoty ntorarnlnej s12 I Srudenr jest obowiqzany we wnioslu o stypendiunr socjalne do zg{oszenia pfawdziwvch i pe}nvch danvch dotycz4cych stanu laklycznego, kt6ry uzasadnia przvznanie prawa do st)'pendium omz iest zobowrazanv do po($iadczenia zlozonyclr danych slasnorqcznym podpisem i odpowiedrimi dokumentamr 2Je(lisyLuacjaate ia nastudenlauleg]apo]epszen]u.studetlkt6,ol zynruiesq,pendiudsocjahe lest lo pou'iirlomienra Konisji Sr)'perdialnel o zajslnial)ch zmianach. omowionlch w S s zalaczdikr nr l5 do 'Reg,lunttnr pontol), ntdttidlnet. l.ue uzasadniaj4 coftiecie prawa do swiadczen lub nrog4 lvpbnq' na wvsol(os' k!!oty przyzndnego slypenorunr I Je(li srtllacja mate.ialna studedta ulegla pogorszeniustrdent. kt6fego sytuacja materialna ulegta zmianie. o kt6rej rnowa w $ 5 zafqczdika nr ts elo Reruldnltnu panocv nltteriolnei na prurvo 0biegai siq o stypendiurn soclalne w rakcie rnania roku akademickicgo I'

3 $ ll 1 Do wniosku o stlpendium socjalne student zobo$'iqzrnylest doi4czvi: i) zaswiaoczenil'i osw;alczenia sfvierdzaiqce wvsoko(i dochodu kazdego.z czlonk6w 'odzinv' w minionvn foku kalendarzowvm, poprzedzajecym dany rok akademicki, w tvm odpowiednio dokument) zgodnie z z'l4cznikiern nr 4: 2j;yt;k";i ;;;od, 't";enta Lrbrzuajqceeo sie o srvpendrum soclalne us!ala sil zgodnie z zaracznikienl nr ls $ t4 innyin niz rniejsce stalego zanreszkanra $ ls I ZaSwiadczeDia z Urzqd't Ska.bowego nalezy zlo2vi w ofv 2 Pozosta{e doklmenty. o kt6rych rnowa w S Ii mog4 zost zone \\'postlci kse'okopii pod warunkiein okazania orlginalu dokulnentu $'glqdu, $ celu pohvrerdzenia zgodnosci z orvginalem Rozdzi^l2 Zasadl ubiegnnir sit o stl'pendium spec.ialne dh os6b ni pelnosprawnvch s t6 I o stvpendiu specjalnc dla osdb nlepetnosprawn)'ch rnoze ubiegac sie siudenl kt6ry posiad aklualn ozeczene o orzecznikazak]aduubezpieczenspolecznych'alakzeorzeczenozaliczeniudojednqlzgl'tpinwalid6!vorazosta e] 3 Zgodnie z art 5$'w ustawli l) Orzeczeuia eharza o.zecznika ZLJS o: 'catko\vi jriezdollloscidop.ac}o azlllezoolno(cidosamodz]elnejegzysrcncjl,us!alonenapodstalvieustaw}zdnia ltgrudria1998r oemerltlrcchrrent,clzl-un.ltszuubezpieczenspolecznvch(dz U n'162'poz I I I 8) iraktuje sre na rosni z orzeczeniern o znacznym slopn niepelnospra\\rnoscr; - czqicioi{ei nrezdolno(ci do prac}' otaz celowosci przek$alifiko$ania o kt6'vch mowa $'w\a ush\ti raktowanejest unriarhosan)'lrr stopdiu nrepelnospr awnoaci do: I -rp\ rr r liooq lr,k h-,el., ou i o e. /er re l) Orzeczenie o slalej albo dtugohwalel nietdolnoic' do dnie l st),cznia 1998r i nie LroacLto mocy po tvm dnrul rowni z ozeczeniem o znaczny stopniu nrepelnospr'z' ) \ prlrpao r ic c[ o "r.{r o,t"p.na'rn, n,ot" byi przyznane tvlko nll Lzxs udznos!l otze!zenir Student moze zlo2v' kolejn)r wnrosek 0,,"i'.,ai". * a""" '"1il dedrick ra podstawie noweso, akrualnego ofzeczenia o niepelnospra$fol( 6 Wzor wnlosku. o klorym mowa r ust lstanowizalaczniknrjdo'4!821"7'lupanoctnoptiolnej Rozdz'n13 Ztsady ubiegnnia sic o stvpendium r litor a d1 l nrjlcpszvth shrdenr'iw $ 17 I O slr_pcfdruln rel(tora {lla Lrallcl\zych studentox rnoze siq ubiega' sludent kt6ryl t )iiz,r slal u'ysok4 arytmerycin q sredr ra. ocen w poprzednin 'oku akadenrjckim - pfzvnajmniei 4 60 iposiad'3 wpis n! kolejn) semesr studidw.

4 3) posi!da wybitne osiqgniecia raukowe z popzedniego rcku akademickiego i posiada wpis na kolejnv senesr studi6w untctlotkel: I Konrisia Slypendialna: $ le wyzsze Iiz 40% Sfodkou'przeznaczonvcn Incznr zyznai slypendium tylko uprawnionej liczbie osob 2 Lisry an kidgowe, o k16r ),ch mowa w ust 1 zaw ier ai bedq Sredn ie oc en z popredn iego roku akademickiego \!1 a z z nazwisianis'ud;ntoq - lsry uporzqdltowane bede wg \\')rso(osci(redni j ocen. pocz)'naiqc od nalwvzszei nedniei' 3 Do obliczenra Sredniej ocen stostue sie przepisv Reg! la ilru Sordio\ i pfagrainem uwzglqdnieniem lakzc ocen miejsca po Przecinku rje dostosolvan! ngliocen wskioz i przeliczona iy 1) nalez), obliczyi j aki pfocent naiwvzszej mozlnlej sredniej na poprzedniej uczelnistanowi srednia studenia (do cztefech miejsc Po P zecinl{u), 2) ten sam pfocerr nalezy poljczya z najrvvzszej mozlnv j sredniej w WSKioZ czyli z s,00 :r orr/,)ndn\ $.,.1 ob'c/en.r '"odrre / p\' lr jes! Sr edni4 stlidenra uznanq w WSKiOZ s20 I SL)'p ndiunr rck(oft dltr n,rjlepszych studenl6n nr podst!\vie \vvsol(icb \vvnikow sporlo$'vdr lesl przj"znalvane *u,,or.t*,"ao,to ktoly osrqgn4i wlsokie rvynikj spollowe re wsp6lzawodnictuie ktajos)m lub mr dzvnarodorv)rm w poprzednim roku akademiokiln

5 2 O prz-\,znanie stypendium, o kt6fy mowa w usl l. strdent moze siq ubiegaa nie wczesniej niz po zaliczeniu pierwszego rcku studi6w - nie dotj,czy student6!v pierwszego roku srudi6w drugiego stopnia, z zastrzezenlem $ l7 ust 4 s 21 I StLrdenr moze stracri pfawo do srypendiu rektora dla najlepszr-ch studcntow. pfzyznanego podstawie wysol(jch u'ynik6rv sportowych je(li: l) zosta] zawieszony $, prawach zawodnika 2) zosta] zd),skwalifi kowany, 3) zfezygno$al z reprezentowania uczelni. 2r Wniosek o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium sponowego z powodu zawieszenia siudenla w prawach zawodnika zglasza Kierc$nik Studium Wychowania lizvcznego isponu WSKjOZ do Komrsji Stlpendiahrej, wyplala stypendium dla danego st!denta zostaje zawieszond do czasu podjecia decyzi, przez ko rsle $22 I Za osi4gnjtcia naul(owe, na podstawie kt6rych student moze ubiegaa sre o s1)?endium reklofa dla nailepszych slud ntow, uwa2a srq: l) publihacje pftc natrkos'ych in!ukowo badawczyclr ktorc uyskaiy pozylywn 4 r ekonr end acj A pracownika r/r.ot\luo\\\\'u,/s /nd./"'f" /e. D/-ki.'J 2) rlzl,skanie nagrcdl, lub u'yroznie ria za dziala fosa rauko\a i bada\lczd l) nlorczy udzial w pracach badawczych w ranrach realizo{anych kmjow}'ch i rniadzynarodo\'}ch granto* bada\\rczych. polwiefdzony opiniq Dziekana 2 Osi4gniecia naukowe. o ktorych rnowa w ust I muszq bya zwiqzane z kierunkami studi6w, pfow2dzonymi w WSKiOZ ipochodzid z poprzednlego rolu akadenickrego $21 Za osiag iicia arlysrycznc. na podsra'!re krorych sludent m02 ubiegaa sie o stypendium rektora dla najlepszych srroenroivj uwaza sre: I ) jedynie osiqgniecia ind),widualne. Lo r.rgnre-r'i h ponac:.on "orkr'"r-njso,opo..kch. tr 1.t /e.'(!omre'.a Rozdziall Zrsxdy ubiegania srf o zapomoge s21 l Zaponoga oze bli pr4znana studentoivi. krcry- z przyczyf losowlch znalazl sie w trudnej sltudcji male.ialnej 2 Za przt,czynj, losowe. o kt6fych mowa w ust I uwaza siq s szczeg6lno(cii 1) crezkq, poj odujqc4 nadzwyczatne r \!ysokie rvyd!tki. chorobe student! bqd2 chorobq t! fodzinie studenta, 2) (miet $ fodzinie studenla 3) utrae lrb powazne zmdiejszenie stabch 2fodel dochodu w rodzinie studedta, 1) narodzinj'dziecka w malzerish!ie studenra llb urodzenic drie.(a p zez studentkr. jesli przed narodzrnami dziecka sl'rracja maleri!lrra strdcnta byla 1[ dna 5) poq azrrr usrczerbek majqtkowy \! fodzinie srrdenta wywolary silq wlzszq lub przestepstwenr,. 6) udokunrentowan4 innq naglq zmionq j go syluacli materialnej : SBiadczenie. o kta)ryrn Ino\4a \! ust I przlznrie siq na wnrosek sludenia 4 Przy rozpoznarvaniu \!niosku o zapomoge mo2na slosowaa odpowiednio posianowjenia dotyczqce us!alania syuacji mrterialnej studenla ubiegajqcego sie o stypendjum socjahe 5 Studenr sklada wniosek o przlz.anic zaponrogi w rerminre do 90 dni od dnia zajscra zdazen losorvych. o klorlch rrowa w ust I wmz z dohumentami pot$icrdzaja.c!ni tirkly za'va'1e $e wnrosku 6 Wymagane dohument) o ktoiycl nrowa $' tlsr 5 n rv szczeg6lnosci: l)dokumentypotu'jerdzaj4cemiesiacznedochodystudentaikazdegoczlonkajegorodzinywkazdymz ostatdich 6 rniesiecy. 2) porwieldzenie zajscia zdarzenia losowego, na klore sie student powotuje. i) fachunki porwierdzajqce nadzwyczdjn wldatkr z$iqzane z \v),darzeniem losowyrr, na kiore sie student 7 Srudeft moze oizy ai zapotrrogt rraksy'lralnre d$0 razy '! roku akaderricl(inl 8 Z q/rul!.lednego, tego sadego zdarzcnia, sludent rnoze otrzymri tyll(ojednq zapoinoge 9 Sarn fhkl zai(cia zdarzenja losowcgo nje moze byi podstawq przyznania zapomogi, jeili w lvyniku zajscja zdarzenia w S$ictle pzedslawionlch dol(umeft6!v komisja nie stlvierdzi pogobzenia sr sytu ac ji materialnej studenta tak. by mouna b!lo uznaajq za trudne l0 K$'otr zapomogi. klorajest lednorazo{q \!yplat4 okresla kazdorazo\lo Koni!ja Sl},pendialna. ll Wzol wnioskf. o kt6q 3 stanowizxl{cznik nr2 dti Reglu,tilu panoq ntulerllnel lt L--ytL4-L,/ 1)

6 Rozdzirl5 Zasady przyznawania ioglaszrnia pra\va do Swiidczen s2s lkomisjastypendialnainfomuj4studentaoprzyznaniliprawados()'pendiumpoprzezogloszenieko oe6lnyminlonnacj!mi o dzialaniach komisjj i Przyznanych slvperdiach na slronie inlernetowej uczelni 2 Student ollzymuje decyzig sdminrslracyjn4 \r sprawje stvpendiu lub zapomogr Rozdzirl 7 Wyplata Swindczen s26 I Na pocz4lku kazdego roku al(ademickiego stld rtjesr zobowi4zltv zlozva lub uakruahi' \v pfzvpadku zmrany dyspo4vcje z n!rrefem kotta banl(o\vego. ta ktory uczelnia bedzje pzesvla( kwote przvznanego nn (wiadczenia Srudent sklada dyspozycje u' Kwesturze 2 p zed zrcatizowaniem kazdej q,p1ary, lisl,v srudentd$, z prawern do swiadczen sq wefyfikowane rv celu ustalen'a. 4 Termir wyphty rzaleznron) jesl kazdofazorvo od daty rvyplaty realizowanajesl w ciqgu l4 dni foboczych od daty przyznania danego slvpendium, ale nie $czesniej n'2 po podprsaniu przez studenta oiwiadczedia. o ktoryrr nrowa w! 6 ust 4 RozdzialT Utraia, \!slrzlninre i przlwrdcetrie prx\yn do Swiadczeri s;7 I Pfawo do wyplall pr4,znanego Da danv.ok akademicki swiadczenia ulega aulomarycznie zawieszeniu rv pr4rpadku zaisorienia ol(olicznosci, klo.e majq rvply* na prawo sudenra do danego S$radczenia i l) sk.e(lenia z lisry studenrow. 2) olrzymania kolejnego \v toldlstlrdiow r.lopu pzet sluderta :) zawic\zenia w pralvach srudenla I W Dronencre Lrkorlczenia (udlow strdenr ostahricgo toku studidw Lmci prawo do pzyznanego na dany rok akadernicki Swiadczenia 3 Do utraly pfa{a do stypendium rcklora dla najlepszych sttrdento pfzvznanego podstawie wvsokjch rvvnik6w sponolvych stosuje sie dodarkowo przepisy S 2l { Do utraty prawa do stypendium specjalnego dla osdb niepelnospm{nvch stosuje sie dodatkowo przepisv I l6 s28 Prz)$,rocerie pralva do '!yplary(\'\iadczenia w danym roku akademicki nastlpuje automatycznie!v svt'ecjj. gd)r w okresic na takr bylo peyzn!ne iriadczenie. nastepu.le: l) wznos'iellia pzez sludenta studi6w llrb uriewaznienie decvzii o skre(leniu. 2) konlynraci i srud i6w po urlopie. l) uchylenie dccyzjio za\yieszerir w pmi{ach studenia s2e I OsLatnra r!]pla a (wiadczenialesl rca izosana za nicsiec. \v kt.ryrn slrdcnt soacil pr!wo do wyplaty slypendrunl 2 Pierwsza wyptam Swiadczeria po zalvieszeriu pra\va do rvr-plary jesr re!liz.''vana za miesi4c, w kloryn sruderrt odzyskal prrwo do wyplaty swiadczcria. z zasleeze'rrern usl j I W przypadku uchylcnia decyzji o sl(re(leniu sludcnr ma pfawo do \!vplad'kazdej rai)' stvpendium. korej wvplata zostala \!strzymana 1 Termin lvyplary, o klo.ej noiva w ust 2 i i: l) po zgloszeniu p.zez sluden a t-artu odzyskania prawa do u'yplaty srvpendium w Dziekanacre I taktu pzez kierowniha dziekanatu, wlplalaiesi realizosana w terminic l4 dnitoboczvch l) je(li studenr odzyshat prawo do poprzedniej raly i nie zglosii lego fhktu!v Dziekanacie jej wvplata zosta.le z.ehlizowana przy wyplacie rary wszystkich stypendi6w za kolejny miesi4c 5 Studenlowi. k;or}ukonczyl studia. ostatnie (wiadczenie, jest wvplacane za iesi:tc, w kt6rym zlozv] on egzamin s J{l [, L.pt*r"1,

7 Wyplata pzynanych Swiadczeri ulega zawielzeni'r w syruacjach, o ktdfych lnowa w i 2 zalecznika nr l4 do Regu I n n i n1t pa nn.y n ap r i 0 I n ej s3l stwierdzenie porlanra fatszywych danych lve wniosku o przyznanie pomocy malerialnej powoduje natychmiastowe cofniecie przyznanej pomocy oraz obo$'i4zek zwroru nienalezdie pobranvch (!viadczen, co nie zwaln ' 7 odpowi dzialnoscidyscyplinarnejjkan'ei Rozdzinte PostePowanie kontrolne s32 I Komlsj a Stypend ialna dokonuj 4 w rerm inie do I pazdziem ika rozliczed ia wykorzys lania irod k6w dolacj i za okres styczen lipiec oraz w terminie do I lutego za okres paidziernik $udzieri popeedniego 'oku kalenda'zowego 2 Sprawozdanie z rozliczenia, o ktoryrn mowa!v ust I plzewoddiczicv komrsjj przedstawia Rektorowr ''ur\'\ n o$a q L' I Rordziar ro PosltPowani skt' go!te s33 l Stl de li ]noze wnies. skligt na dzidlxnie KorniSii Stypendia nei ] odwoia\cz j Koisji St}pendialnej niezgodne z przepisa i nrnretszego Regulanrnu 2 Skarge o ktorej nrowa \, ust I wnosi s'q na prsm'e 3 Skarg. o ktorcj mowa w usl I rozpatruje Rektof q trettoi moze zqdae od prewodnicz4cego dodarko$]ch w)'ja(nieri w zakresie dolvcz4cvm przedmjotu skafgi lub zasadzralania i hlbu p.ac)- komisji 5 Pzewodnicz4cy komjsll obo! i4zar)'ie$ w re.minie nie dluzszvm niz l'l dnidosnrczvi Rektorcui irfoaracli, o kr6rvch rnowa w usl 4 s31 I SturlenL krory oteynra] decyzje Komisji Slypendialnej lnoze odwolai sre do Odwolawczej Komisjr St)'pendialnqj w tenniniel4dnioddaryodebraniadecyzji,ieslimauzasadnionezasnzezenradoohzvmaoeidecvzji 2 Rcktof moze uchylic decyzia l(omisji Stypendialnej, odu'otawczej Komrsji Stvpendialnei, jesli uzna. ze decvzja iesr niezgodna z Regulaminem pornocy nratefialnej lub przepisami us a!lv - Pfarvo o lzkolnict$ ie $) zsz) m I Stulellr L,i",ado*otony z rczstrz),gniecla lvewn rrznego postqpowania skafgoivego moze, w ternr rie l0 dnr od daly do(czenia decyzjj, zaskazyi jq w Lrybie L a zasldach okfe(lon)'ch przepisami prawa o postepowanru przed sqoamr adminrsrmcltnynri 7,al{rznik' Wpr owadza srq nastqpul4.e zalqcztlkr: I Zal4cznik nr I 'vnjorek o przyznanie slypendium socjalnego, stypendiumsocjalnego w zwiehszonei wys0r(oscr. 2 Zalqcznik n 2 wdiosek o przyznanie zapomogi, i Zalqcznik nf 3 Mriosek o peyznanie sfypendium specjalnego dla osob niepelnosprawnvch 4 Zala.cznik nr 4 u'ykaz dok'rmenlacji obowirlzujqcej przy ubiegani'r sie o srvpendium socjalne 5 al4clnik nr 5 -oswiadczcnle o wlsokolcidochod6\a opodatko$an)-ch zrrczaitoranvm podall(iem sls 6 Zalqcznik nr 6 oswiadczenie o wysokosci dochoddu' niepodlegajacvch opodatkolvaniu - /rl+rn"r,r u.jdl/<,.,: I r.edjc rir) 8 ZalEcznik nr 8 zaswiadczenie z KRUS 9Za]qcznikll 9o.{iadczenieStudcntaokonrpletnoscidokunentac]iostanie odziny.0niepoplelan'ipon mat rjalnej na innr-chicfunkach- uczelnrach l0 Zatacz;ik ' t0 os$.ia.lczeniesruderiaoko'ptenro!cidokumentacjrnalscmestforaz.zcdochodynieu ll Zalqcznik nr ll l2 Zalqcznrk l2 l3 Zrl4cznik nr li wniosek o przyznanie stypcndrurn fektofadlanallepszych sludent6w Punhtacia za sredni4ocen, z, osiqgniecia naukowe.za wlnikiw sporcie oswiadczenie rodzicbw studenta z t)ilrlu wvkazania dochodu nizszegod minimum / p-+,t,t2-.t

8 I4 Zatqcznik nr 14 ' Z^szdy podzialu dotacj i na pomoc mat riain4 d Ia student6w oraz zmiany wysokosci (wiadczei ' Przepisy Przejsciowe i koncowe ach nie objqtych PrzePisa szkolni.tuie wyzs'rn (D WY2szdgo z dnta 19 gru rgahtza.yl z clnid 16 s36 poz z P6Zn. -m.) $37 Regulamin wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocq od I Pa2dziernika 201 I r 3'"Y"% {s"s'.]i}."?31, ) W porozumreniu z samorzqdem Data i podpis Rektors Q-q 0q, 4,0 // Samorzqd studentdw:

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie

Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie Regulamin przyznawania świadczeń dla studentów, finansowanych z własnego funduszu stypendialnego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie 1 Postanowienia ogólne 1. Własny fundusz stypendialny (zwany

Bardziej szczegółowo

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach

w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogloszeri Urzgdu Miejskiego w Morikach or.0050.13.201s. ZARZ4DZENIE NR 13/1s BURMISTRZA MONIEK z dnia 4 lutego 2015r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zzdafir publicznych w Gminie Moriki w 2015 roku. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...... data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Część A - wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami,

Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Kuratorium OSrviaty rv Katowicach Wydzial Nadzoru nad Przedszkolami, Szkolami i Plac6rvkami Protok6l kontroli doraf nej l. 2. 3. Nazwa i siedziba organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny: Slqski Kurator

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W Y Ż S Z E G O 1) z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja I nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r.

Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA. z dnia 11 lipca 2014 r. Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2014 poz. 1198 USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków

Regulamin przyznawania stypendium w ramach Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego w roku akademickim 2014/2015 VI edycja III nabór wniosków 1 Informacja o projekcie i postanowienia ogólne 1. Głównym celem Programu Stypendialnego im. Stanisława Grabskiego jest: umożliwienie młodym Polakom ze Wschodu, osiągającym dobre wyniki w nauce, podjęcia,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 4 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W BIAŁYMSTOKU z dnia 29 maja 2015 r. w zmieniającą Uchwałę Nr 1 Senatu Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku z 30 maja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r.

s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. s2l LARZ4DZENIE NR 30 /7s DYREKTORA GENERALNEG O SLUZBY WTEZTENNEJ z dnta l\ sierpnia 20L0 r. w sprawie szczeg6lowego zakresu dzialania dyrektor6w oraz strukfury organizacyjnej zaklad6w karnych i areszt6w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek

UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Projekt z dnia 6 maja 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA RADY MIASTA ZAKOPANE w sprawie przyjęcia programu osłonowego Pierwszy dzwonek Na podstawie art.7 ust.1 pkt 6a, art.18 ust.2 pkt 15 i art. 40

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Projekt USTAWA z dnia 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa zasady: 1) wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 2) uzyskiwania prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty;

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.05.23 14:26:26 +02'00' DZIENNIK USTAW v.p l RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 maja 2012 r. Poz. 572 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r.

Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 października 2014 r. Poz. 1370 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 3 października 2014 r. w sprawie warunków prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015.

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+. ROK AKADEMICKI 2014/2015. W związku z rozpoczęciem nowego programu Erasmus+ w roku 2014/15 Uniwersytet Zielonogórski zastrzega

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU

REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU REGULAMIN PRAKTYK Obowiązujący dla studentów studiów MU 1. Niniejszy regulamin określa zasady organizacji praktyki pedagogicznej, w tym cele, formy i miejsce praktyk, wymiar czasowy, organizację i warunki

Bardziej szczegółowo