Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne"

Transkrypt

1 Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia ogólne 1 1. Student może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń pomocy materialnej z dotacji ministerstwa dla uczelni, zwanych dalej świadczeniami: 1) stypendium socjalne 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 3) stypendium rektora dla najlepszych studentów 2. Doktorant może ubiegać się o przyznanie następujących świadczeń: 1) stypendium socjalne 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 3) stypendium dla najlepszych doktorantów 3. Student oraz doktorant ma prawo ubiegać się o przyznanie zapomogi Student ma prawo ubiegać się za pośrednictwem uczelni o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 2. Doktorant ma prawo ubiegać się za pośrednictwem uczelni o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia. 3. Zasady przyznawania stypendiów ministra, o których mowa w ust.1 regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214 poz. 1270). 4. Zasady przyznawania stypendiów ministra, o których mowa w ust. 2 regulują przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214 poz. 1271). 5. Zasady składania wniosków o stypendia, o których mowa w ust.1 i ust. 2 oraz sposób wyłaniania studentów i doktorantów uprawnionych do ubiegania się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia z tytułu uzyskania wysokiej średniej ocen reguluje zarządzenie Rektora ALK nr /2012 z dnia 9 lipca 2012 r. 3 Cudzoziemcy mają prawo do ubiegania się o świadczenia, o których mowa w 1 na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Dane osobowe studentów oraz doktorantów ubiegających się o świadczenia, o których mowa w 1 chronione są zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 2. W celu zapobieżenia dalszemu przetwarzaniu danych osobowych członków rodzin studentów oraz doktorantów po jednorazowym wykorzystaniu tych danych przy rozpoznawaniu wniosków, komisja zabezpiecza wszystkie rozpoznane wnioski oraz wszystkie załączniki do tych wniosków w celu przechowania dokumentów w sposób uniemożliwiający nieuprawniony dostęp do nich. 3. Przechowywane rozpoznane wnioski oraz załączniki do tych wniosków udostępnia się do wglądu uprawnionym osobom w razie przeprowadzania przez nie kontroli zasadności wydanych decyzji w sprawach o przyznanie świadczenia pomocy materialnej. 5 1.W przypadku korzystania z pierwszego urlopu w toku studiów w ALK, student zachowuje prawo do ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, zapomogę oraz o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, zaś w przypadku kolejnych urlopów w toku tych samych studiów student nie ma prawa do ubiegania się o ww. świadczenia. 2. Student nie traci prawa do świadczeń, o których mowa w 1 ust.1 i 3 oraz 2, jeśli odbywa studia za granicą na zasadach określonych przez uczelnię Student oraz doktorant studiujący na więcej niż jednym kierunku studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium dla najlepszych doktorantów, zapomogę oraz stypendium ministra tylko na jednym, wskazanym przez studenta oraz doktoranta kierunku studiów. 2. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia, o których mowa w 1 ust. 1 i 3 oraz w 2 ust. 1, z zastrzeżeniem ust Doktorantowi, który po ukończeniu jednych studiów doktoranckich, kontynuuje naukę na kolejnych studiach doktoranckich, nie przysługują świadczenia, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 oraz w 2 ust. 2, 4. Studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów pierwszego stopnia kontynuuje naukę na drugim kierunku w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres 3 lat - przysługują świadczenia o których mowa w 1 ust. 1 i 3 oraz w 2, z zastrzeżeniem 18 ust. 4. 1

2 5. Student otrzymujący świadczenia pomocy materialnej, który ukończył w okresie pobierania świadczeń studia na innym kierunku niż kierunek, na którym pobiera świadczenia zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych o tym fakcie, jako mającym wpływ na prawo do świadczeń pomocy materialnej. 6. Po przyznaniu pierwszego w danym roku akademickim świadczenia pomocy materialnej, a przed jego wypłatą student oraz doktorant jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz oświadczenia o nieukończeniu innych studiów. Student składa oświadczenia w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, doktorant w Sekretariacie Studium Doktoranckiego. 7. Wzór oświadczenia studenta, o którym mowa w ust. 6 stanowi załącznik nr 2, zaś wzór oświadczenia doktoranta, o którym mowa w ust. 6 stanowi załącznik nr 2A do Regulaminu pomocy materialnej- ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015, zwanego dalej Regulaminem pomocy materialnej ALK 2014/ W przypadku jeśli wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej jest niekompletny lub występują w nim niezgodności student zostaje wezwany do uzupełnienia wniosku. Nieuzupełnienie wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania będzie skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania Przysługująca studentowi łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium rektora dla najlepszych studentów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 2. Przysługująca doktorantowi łączna miesięczna wysokość stypendium socjalnego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów nie może przekroczyć 90% najniższego wynagrodzenia zasadniczego asystenta ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich. 3. W przypadku, gdy suma świadczeń przekroczy limit określony w ust. 1, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów. 4. W przypadku, gdy suma świadczeń przekroczy limit określony w ust. 2, odpowiedniemu zmniejszeniu ulega wysokość stypendium dla najlepszych doktorantów Świadczenia dla studentów, o których mowa w 1 ust. 1 przyznaje Komisja Stypendialna na rok akademicki do 10 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3 4 oraz 17 ust Świadczenia dla doktorantów, o których mowa w 1 ust. 2 przyznaje Doktorancka Komisja Stypendialna na rok akademicki do 10 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz 17 ust Student oraz doktorant, którego poprzedni rok akademicki trwał jeden semestr może mieć przyznane stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów również na jeden semestr do 5 miesięcy. 4. Student oraz doktorant, którego rok akademicki będzie trwał jeden semestr będzie miał przyznane każde stypendium na jeden semestr - do 5 miesięcy. 5. Student oraz doktorant ma prawo otrzymać zapomogę nie więcej niż dwa razy w danym roku akademickim; zapomogę studentowi przyznaje Komisja Stypendialna, zapomogę doktorantowi przyznaje Doktorancka Komisja Stypendialna. 6. Wysokość świadczeń dla studenta, o których mowa w 1 ust. 1 i 3 określa Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę liczbę wniosków i wysokość środków finansowych będących do dyspozycji. Komisja Stypendialna może ustalić różne wysokości jednego świadczenia. 7. Wysokość świadczeń dla doktoranta, o których mowa w 1 ust. 2 i 3 określa Doktorancka Komisja Stypendialna, biorąc pod uwagę liczbę wniosków i wysokość środków finansowych będących do dyspozycji. Doktorancka Komisja Stypendialna może ustalić różne wysokości jednego świadczenia. 9 Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz zmiany wysokości przyznanych świadczeń omówione są w załączniku nr 8 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015. Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Student oraz doktorant, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może ubiegać się o stypendium socjalne. 2. Wysokość stypendium socjalnego dla studenta studiów stacjonarnych może być zwiększona z tytułu zamieszkania studenta lub doktoranta w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki, gdy codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby mu lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie - czas dojazdu przekraczałby 2 godziny. 3. O stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym mowa w ust. 2 może ubiegać się również student oraz doktorant, który zamieszkuje z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta oraz doktoranta, pod warunkiem, że spełnia warunki określone w ust Przepisy 12 i 13 stosuje się odpowiednio. 11 2

3 1. Stypendium socjalne przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta złożony do 15 października 2014 r. w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych oraz Doktorancka Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta złożony do 30 października 2014 r. u kierownika studiów doktoranckich, który przekazuje wnioski Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/ Stypendium socjalne przyznaje się w oparciu o wysokość miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta oraz doktoranta. 2. Miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne nie niższą niż 1,30 kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182, z późn. zm.) i nie wyższą niż 1,30 sumy kwot określonych w art. 5 ust.1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U z 2013 r. poz.1456, z późń.zm.) - ustala rektor w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów. 3. Rektor w porozumieniu z samorządami studentów i doktorantów miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta lub doktoranta uprawniającą do ubiegania się oraz do otrzymania stypendium socjalnego na rok akad. 2014/2015 ustala na kwotę nie wyższą niż 820,00 zł. 4. Miesięczną wysokość dochodu na osobę ustala się na zasadach określonych w załączniku nr 9 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/ Student oraz doktorant jest obowiązany we wniosku o stypendium socjalne do zgłoszenia prawdziwych i pełnych danych dotyczących stanu faktycznego, który uzasadnia przyznanie prawa do stypendium oraz jest zobowiązany do poświadczenia złożonych danych własnoręcznym podpisem i odpowiednimi dokumentami. 2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Stypendialna, Odwoławcza Komisja Stypendialna, Doktorancka Komisja Stypendialna, Odwoławcza Doktorancka Komisja Stypendialna mogą zażądać doręczenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej o sytuacji dochodowej i majątkowej studenta lub doktoranta oraz ich rodziny i uwzględnić tę sytuację przy ocenie spełnienia przez studenta lub doktoranta kryterium znajdowania się w trudnej sytuacji materialnej. 3. W przypadku niedostarczenia przez studenta lub doktoranta zaświadczenia, o którym mowa w ust. 2 komisja może wezwać studenta do przedstawienia wyjaśnień. Niezłożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania stypendium socjalnego Do wniosku o stypendium socjalne student oraz doktorant zobowiązany jest dołączyć: 1) zaświadczenia i oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu każdego z członków rodziny w roku 2013 oraz w roku 2014 w przypadku uzyskania dochodu omówionego w 5 ust. 3 załącznika nr 9 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015, w tym odpowiednio: a) oświadczenie każdego pełnoletniego członka rodziny, w tym studenta, o dochodach z 2013 r oraz o dochodach uzyskanych po 2013 r., stanowiące załącznik nr 1.1 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015, b) zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów z 2013 r., które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.), podające kwotę dochodu przed odliczeniami (czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, bez pomniejszenia o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz bez pomniejszenia o należny podatek dochodowy), kwotę składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu i kwotę podatku należnego - wzór zaświadczenia z US stanowi załącznik nr 1.2 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015, c) w przypadku osiągania dochodów w 2013 r., o których mowa w pkt b) z więcej niż jednego źródła odpowiednie PIT-y za rok 2013 wystawione przez podmioty wypłacające, d) w przypadku osiągania w 2013 r. dochodów niepodlegających opodatkowaniu - dokumenty potwierdzające źródło i wysokość tych dochodów, e) zaświadczenia z ZUS-u lub od pracodawcy zawierające informacje o pełnej wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy) danej osoby w roku w przypadku więcej niż jednego źródła dochodu zaświadczenie z ZUS-u powinno podawać wysokość składek zdrowotnych dla każdego dochodu, a nie tylko sumę składek w postaci jednej kwoty oraz wskazywać płatnika składek. f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz studenta lub doktoranta albo na rzecz osób w jego rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz studenta lub doktoranta albo na rzecz osób w jego rodzinie wraz z aktualną wysokością zasądzonych alimentów, g) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów w roku 2013 albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem: zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów oraz - zaświadczenie o wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego lub o nieotrzymywaniu takich świadczeń, informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą, 3

4 h) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów płaconych, jeżeli student/doktorant albo członek jego rodziny jest zobowiązany wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny, i) dokumenty określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego przez członka rodziny dochodu, omówionego w 5 ust.1 załącznika nr 9 Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015 (czyli przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu, o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy) j) dokumenty określające wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny po roku 2013, omówionego w 5 ust.3 załącznika nr 9 Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015 dokument ma podawać kwotę dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dochód czyli przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o należny podatek dochodowy), k) umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, l) umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną, 2) zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości w roku 2013 gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni lub dwa nakazy płatnicze (z roku 2013 i z roku 2014), jeśli podana na obu liczba hektarów przeliczeniowych jest taka sama, 3) skrócony odpis aktu urodzenia niepełnoletniego rodzeństwa lub dziecka studenta lub doktoranta albo inny dokument potwierdzający wiek niepełnoletniego rodzeństwa lub dziecka, 4) zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły/szkoły wyższej, w przypadku, gdy rodzeństwo lub dziecko studenta lub doktoranta ukończyło 18 rok życia i kontynuuje naukę nie dłużej jednak niż do 26 roku życia; zaświadczenie powinno potwierdzać zarówno fakt kontynuowania nauki, jak i wiek rodzeństwa lub dziecka, 5) orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku, gdy rodzeństwo lub dziecko studenta lub doktoranta jest niepełnosprawne, 6) akt zgonu rodzica lub małżonka studenta lub doktoranta, 7) akt małżeństwa studenta lub doktoranta, 8) orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego studenta lub doktoranta, 9) odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie studenta lub doktoranta, 10) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium socjalnego. 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komisji Stypendialnej, student oraz doktorant może zamiast dokumentów, o których mowa w ust.1 pkt 1 lit. d i lit. i, załączyć oświadczenie danej osoby. 15 We wniosku o stypendium socjalne student lub doktorant, który ubiega się o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, o którym mowa w 10 ust. 2, zobowiązany jest złożyć oświadczenie, potwierdzające fakt zamieszkiwania w miejscu innym niż miejsce stałego zamieszkania Zaświadczenia z urzędu skarbowego należy złożyć w oryginale. 2. Pozostałe dokumenty, o których mowa w 14 mogą zostać złożone w postaci kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału dokumentu do wglądu, w celu potwierdzenia zgodności z oryginałem. Rozdział 2 Zasady ubiegania się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych O stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może ubiegać się student oraz doktorant, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który posiada aktualne orzeczenie o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wydane przez właściwy organ. 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.) uznaje równoważność orzeczeń wydanych przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także orzeczeń o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów oraz o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, tj. przed dniem 1 stycznia 1998r. jeżeli nie utraciły ważności. 3. Zgodnie z art. 5 ww. ustawy: 1) Orzeczenia lekarza orzecznika ZUS o: - całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2013 r. poz.1440, z późń.zm.) traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; - całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie ustawy wymienionej powyżej traktuje się na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 4

5 - częściowej niezdolności do pracy oraz celowości przekwalifikowania, o których mowa w ww. ustawie traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności, z wyjątkiem orzeczeń o częściowej niezdolności do pracy, wydanym w okresie od 1 stycznia do 16 sierpnia 1998 r., które traktowane są na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 2) orzeczenia o zaliczeniu do grupy inwalidzkiej (tylko wydane przed 1 stycznia 1998r., jeżeli nie utraciły mocy) traktuje się na równi z odpowiednim orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Oznacza to, że orzeczenie o zaliczeniu do: - I grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; - II grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; - III grupy inwalidów traktowane jest na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 3) Orzeczenie o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym (jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998r. i nie utraciło mocy po tym dniu) jeżeli uprawnia do zasiłku pielęgnacyjnego, traktuje się na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pozostałe orzeczenia o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym traktuje się na równi z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności. 4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta złożony do 15 października w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych oraz Doktorancka Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta złożony do 30 października u kierownika studiów doktoranckich, który przekazuje wnioski Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 5. W przypadku okresowego orzeczenia o niepełnosprawności, którego okres ważności jest krótszy niż rok akademicki, stypendium może być przyznane tylko na czas ważności orzeczenia. Student oraz doktorant może złożyć kolejny wniosek o stypendium na dany rok akademicki na podstawie nowego, aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności. 6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 4 stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015. Rozdział 3 Zasady ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów O stypendium rektora dla najlepszych studentów może się ubiegać student, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który: 1) uzyskał wysoką arytmetyczną średnią ocen w poprzednim roku akademickim - przynajmniej 4.50, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny rok studiów, lub 2) posiada wysokie wyniki sportowe z poprzedniego roku akademickiego we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny rok studiów lub 3) posiada wybitne osiągnięcia naukowe z poprzedniego roku akademickiego, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny rok studiów lub 4) posiada osiągnięcia artystyczne z poprzedniego roku akademickiego, zaliczył rok studiów i posiada wpis na kolejny rok studiów albo 5) został przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego i jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. 2. Podstawą ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów jest spełnienie przynajmniej jednego z pięciu wymienionych w ust.1 warunków, zgodnie z kryteriami z albo spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 1 w pkt. 5). 3. Student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5) i ust Student pierwszego roku studiów drugiego stopnia może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, pod warunkiem że: 1) studia drugiego stopnia rozpoczął w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia 2) spełnił na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia kryteria z ust. 1 oraz Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznaje Komisja Stypendialna na wniosek studenta złożony do 30 października 2014 r. w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust Wnioski o stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych oraz wnioski, dla których jedną z podstaw ubiegania się są wysokie wyniki sportowe - studenci składają za pośrednictwem Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ALK, który przekazuje je Komisji Stypendialnej wnioski należy składać do 30 października 2014 r. 7. Liczba przyznanych w roku akad. 2014/15 stypendiów rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku studiów nie może być wyższa niż 10% liczby studentów tego kierunku, według stanu na dzień 30 października danego roku akademickiego. Jeżeli liczba studentów na kierunku studiów jest mniejsza niż 10, stypendium rektora dla najlepszych studentów może być przyznane jednemu studentowi. 5

6 8. Wzór wniosku o stypendium rektora dla najlepszych studentów stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015. W zależności od podstawy ubiegania się o stypendium, student składa wraz z załącznikiem nr 4 następujące załączniki jako uzasadnienie wniosku: 1 ) załącznik 4 A dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie średniej ocen - min. 4,50 lub/i 2) załącznik nr 4B - dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wysokich wyników sportowych lub/i 3) załącznik nr 4C - dla studentów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie osiągnięć naukowych lub artystycznych lub/i 4) załącznik nr 4D - dla studentów pierwszego roku studiów ubiegających się o stypendium rektora na podstawie wyników odpowiedniej olimpiady Komisja Stypendialna: 1) określa wysokość środków finansowych z dotacji przeznaczonych na stypendia rektora dla najlepszych studentów, które zgodnie z 2 ust. 1 załącznika nr 8 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/15 nie mogą być wyższe niż 40% środków przeznaczonych łącznie na stypendia socjalne, zapomogi i stypendia rektora dla najlepszych studentów, 2) ustala jaka jest na każdym kierunku liczba złożonych wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów, które spełniają warunki ubiegania się o to stypendium, 3) w przypadku, gdy liczba wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku przekracza 10% liczby wszystkich studentów tego kierunku, komisja przedstawia rektorowi i samorządowi studentów propozycję kryteriów, pozwalających przyznać stypendium tylko uprawnionej liczbie osób. 2.Ustalone na dany rok akademicki kryteria, o których mowa w ust.1 pkt 3) zostają ogłoszone na stronie internetowej uczelni w postaci decyzji Rektora podjętej w porozumieniu z samorządem Na podstawie wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie arytmetycznej średniej ocen nie niższej niż 4,50 Komisja Stypendialna sporządza listę rankingową dla każdego kierunku studiów, z którego zostały złożone wnioski. 2. Listy rankingowe, o których mowa w ust.1 zawierać będą średnie ocen z poprzedniego roku akademickiego wraz z nazwiskami studentów - listy uporządkowane będą wg wysokości średniej ocen, poczynając od najwyższej średniej. 3. Do obliczenia średniej ocen stosuje się przepisy Regulaminu Studiów. 4. Średnia ocen, o której mowa w ust. 1 jest średnią arytmetyczną i oblicza się ją na podstawie sumy ocen i zaliczeń na ocenę uzyskanych ze wszystkich przedmiotów objętych planem studiów i programem kształcenia podzieloną przez ilość ocen i zaliczeń na ocenę objętych planem studiów i programem kształcenia, z uwzględnieniem także ocen niedostatecznych. 5. Arytmetyczna średnia ocen liczona jest z dwoma miejscami po przecinku, cyfra z drugiego miejsca po przecinku jest zaokrąglana matematycznie na podstawie cyfry z trzeciego miejsca po przecinku. 6. Do arytmetycznej średniej ocen nie wlicza się oceny uzyskanej z pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego. 7. W przypadku stosowania w uczelni, w której student ukończył studia I st. lub z której się przeniósł, innej skali ocen niż w ALK - arytmetyczna średnia ocen studenta zostaje dostosowana do skali ocen ALK i przeliczona w następujący sposób: 1) należy obliczyć jaki procent najwyższej możliwej średniej na poprzedniej uczelni stanowi średnia studenta (do czterech miejsc po przecinku), 2) ten sam procent należy policzyć z najwyższej możliwej średniej w ALK czyli z 5,00 3) otrzymany wynik obliczenia zgodnie z pkt. 2) jest średnią studenta uznaną w ALK Stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie wysokich wyników sportowych jest przyznawane na wniosek studenta, który osiągnął w poprzednim roku akademickim wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym, na warunkach określonych w ust O przyznanie stypendium, o którym mowa w ust.1, student może się ubiegać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów - nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, z zastrzeżeniem 18 ust Wniosek o przyznanie stypendium student składa za pośrednictwem Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ALK, który przedstawia Komisji Stypendialnej rekomendację dla studenta, potwierdza jego wyniki i wyraża opinię odnośnie wysokości stypendium po zasięgnięciu opinii trenera danej dyscypliny oraz Prezesa AZS ALK. 4. O udzieleniu rekomendacji przez Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ALK decyduje reprezentowanie uczelni na zawodach, do których zawodnik został zgłoszony przez ALK, a w szczególności wynik zdobyty na Akademickich Mistrzostwach Polski (AMP) oraz liczba punktów uzyskanych w klasyfikacji open mistrzostw, a także: 1) przydatność dla drużyny, 2) zaangażowanie, 6

7 3) bycie liderem zespołu, 4) nienaganna postawa sportowa wobec uczelni/klubu AZS ALK 5) wywiązywanie się z obowiązku reprezentowania uczelni na zawodach, 6) progresja wyników sportowych. 5. Warunek zgłoszenia do zawodów przez ALK nie dotyczy studentów pierwszego roku studiów drugiego stopnia, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innej uczelni niż ALK lub studentów, którzy rozpoczynają studia w ALK po przeniesieniu się z innej uczelni. Udzielenie rekomendacji jest wówczas uzależnione od wysokości budżetu na stypendia w danym roku akademickim i liczby wniosków z danego kierunku. 6. W przypadku, gdy Akademickie Mistrzostwa Polski (AMP) nie są rozgrywane w danej dyscyplinie sportowej lub student osiągnął wysokie wyniki sportowe w Akademickich Mistrzostwach Warszawy i Mazowsza (AMWiM), w Pucharach ZG AZS, MP AZS, AMŚ, AME, Uniwersjad - udzielenie rekomendacji jest uzależnione od wysokości budżetu na stypendia w danym roku akademickim i liczby wniosków z danego kierunku. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio Student może stracić prawo do stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznanego na podstawie wysokich wyników sportowych jeśli: 1) został zawieszony w prawach zawodnika 2) został zdyskwalifikowany, 3) zrezygnował z reprezentowania uczelni. 2. Wniosek o uchylenie decyzji o przyznaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów z powodu zawieszenia studenta w prawach zawodnika zgłasza Kierownik Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ALK do Komisji Stypendialnej, wypłata stypendium dla danego studenta zostaje zawieszona do czasu podjęcia decyzji przez komisję Za osiągnięcia naukowe, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się: 1) publikacje prac naukowych i naukowo-badawczych, które uzyskały rekomendację pracownika naukowego ALK wyznaczonego przez Prorektora ds. Badań Naukowych, 2) czynny udział studenta jako prelegenta w konferencjach naukowych, zaopiniowany pozytywnie przez właściwego Kierownika Katedry lub Prorektora ds. Badań Naukowych, 3) uzyskanie nagrody lub wyróżnienia za działalność naukową i badawczą, 4) twórczy udział w pracach badawczych w ramach realizowanych krajowych i międzynarodowych grantów badawczych, potwierdzony opinią kierownika grantu i Prorektora ds. Badań Naukowych. 2. Osiągnięcia naukowe, o których mowa w ust. 1 muszą być związane z kierunkami studiów, prowadzonymi w ALK i pochodzić z poprzedniego roku akademickiego. 24 Za osiągnięcia artystyczne, na podstawie których student może ubiegać się o stypendium rektora dla najlepszych studentów, uważa się: 1) jedynie osiągnięcia indywidualne, 2) osiągnięcia w konkursach ogólnopolskich, w postaci co najmniej trzeciego miejsca. Rozdział 4 Zasady ubiegania się o stypendium dla najlepszych doktorantów Stypendium dla najlepszych doktorantów jest przyznawane na wniosek doktoranta. 2.Na pierwszym roku studiów doktoranckich stypendium przyznawane jest doktorantowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w postępowaniu rekrutacyjnym; 3. Na drugim roku i kolejnych latach studiów doktoranckich stypendium przyznawane jest doktorantowi, który w roku akademickim poprzedzającym przyznanie stypendium spełnił łącznie następujące warunki: 1) uzyskał bardzo dobre lub dobre wyniki egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, średnia ocen w poprzednim roku akademickim nie może być niższa niż 4,50, 2) wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowywaniu rozprawy doktorskiej, co zostało potwierdzone opinią opiekuna i Kierownika Studiów Doktoranckich, 3) podczas studiów doktoranckich prowadzonych przez uczelnię wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej. 4. Średnią ocen, o której mowa w ust. 3 pkt 1 oblicza się jako średnią arytmetyczną z poprzedniego roku akademickiego na podstawie sumy ocen z egzaminów uzyskanych w poprzednim roku akademickim ze wszystkich przedmiotów objętych programem studiów podzieloną przez liczbę tych ocen. 5. Stypendium dla najlepszych doktorantów przyznaje Doktorancka Komisja Stypendialna na wniosek doktoranta złożony do 30 października 2014 r. kierownikowi studiów doktoranckich, który przekazuje następnie sprawdzone wnioski Doktoranckiej Komisji Stypendialnej. 6. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 5 stanowi załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/

8 Rozdział 5 Zasady ubiegania się o zapomogę Zapomoga może być przyznana studentowi oraz doktorantowi, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. 2. Za przyczyny losowe, o których mowa w ust.1 uważa się w szczególności: 1) ciężką, powodującą nadzwyczajne i wysokie wydatki, chorobę studenta lub doktoranta bądź chorobę w rodzinie studenta lub doktoranta, 2) śmierć w rodzinie studenta lub doktoranta, 3) utratę lub poważne zmniejszenie stałych źródeł dochodu w rodzinie studenta lub doktoranta, 4) narodziny dziecka w małżeństwie studenta lub doktoranta lub urodzenie dziecka przez studentkę lub doktorantkę, jeśli przed narodzinami dziecka sytuacja materialna studenta lub doktoranta była trudna, 5) poważny uszczerbek majątkowy w rodzinie studenta lub doktoranta wywołany siłą wyższą lub przestępstwem, 6) udokumentowaną inną nagłą zmianę jego sytuacji materialnej na trudną. 3. Świadczenie, o którym mowa w ust. 1 przyznaje się na wniosek studenta lub doktoranta. 4. Przy rozpoznawaniu wniosku o zapomogę można stosować odpowiednio postanowienia dotyczące ustalania sytuacji materialnej studenta oraz doktoranta ubiegającego się o stypendium socjalne. 5. Student oraz doktorant składa wniosek o przyznanie zapomogi w terminie 90 dni od dnia zajścia zdarzeń losowych, o których mowa w ust. 2 wraz z dokumentami potwierdzającymi fakty zawarte we wniosku. 6. Wymagane dokumenty, o których mowa w ust. 5 to w szczególności: 1) dokumenty potwierdzające miesięczne dochody studenta lub doktoranta i każdego członka jego rodziny z 3 miesięcy przed wydarzeniem losowym oraz z miesięcy następujących po wydarzeniu losowym, 2) potwierdzenie zajścia zdarzenia losowego, na które się student lub doktorant powołuje, 3) rachunki potwierdzające nadzwyczajne wydatki związane z wydarzeniem losowym, na które się student lub doktorant powołuje. 7. Student lub doktorant może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. 8. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student oraz doktorant może otrzymać tylko jedną zapomogę. 9. Sam fakt zajścia zdarzenia losowego nie może być podstawą przyznania zapomogi, jeśli w wyniku zajścia zdarzenia w świetle przedstawionych dokumentów komisja nie stwierdzi pogorszenia się sytuacji materialnej studenta tak, by można było uznać ją za trudną. 10. Kwotę zapomogi, która jest jednorazową wypłatą, określa każdorazowo Komisja Stypendialna lub Doktorancka Komisja Stypendialna 11. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 3 stanowi załącznik nr 6 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015. Rozdział 6 Zasady przyznawania i ogłaszania prawa do świadczeń Komisja Stypendialna i Doktorancka Komisja Stypendialna informują studenta oraz doktoranta o przyznaniu prawa do stypendium poprzez zamieszczenie informacji o statusie przyjętego wniosku w Wirtualnej Uczelni oraz poprzez ogłoszenie komunikatu z ogólnymi informacjami o działaniach komisji i przyznanych stypendiach na stronie internetowej uczelni w Stypendia i kredyty. 2. Student otrzymuje decyzję administracyjną w sprawie stypendium lub zapomogi. 3. Doktorant otrzymuje decyzję administracyjną w sprawie stypendium lub zapomogi. 4. W przypadku złożenia wniosku po terminie określonym w niniejszym Regulaminie - Komisja Stypendialna i Doktorancka Komisja Stypendialna nie przyznają stypendiów na miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku, stypendium może być przyznane od miesiąca, w którym został złożony wniosek, z zastrzeżeniem ust W przypadku kolejnego w danym roku akademickim wniosku o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych w związku z orzeczeniami okresowymi stypendium może być przyznane od miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku, o ile miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku był pierwszym miesiącem kalendarzowym po utracie ważności orzeczenia, które było podstawą przyznania po raz pierwszy stypendium. Rozdział 7 Wypłata świadczeń Na początku każdego roku akademickiego student oraz doktorant, który po raz pierwszy będzie pobierał świadczenie, jest zobowiązany złożyć dyspozycję z numerem konta bankowego, na który uczelnia będzie przesyłać kwotę przyznanego mu świadczenia (wzór dyspozycji stanowi załącznik nr 7 do Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015), podany raz przez studenta numer konta bankowego będzie uważany za aktualny w każdym kolejnym roku akademickim, o ile student nie złoży kolejnej dyspozycji z nowym numerem konta. Na początku roku akademickiego przed pierwszą wypłatą zmiana numeru konta możliwa jest najpóźniej w dniu złożenia oświadczenia, o którym mowa w 6 ust. 4. Student składa dyspozycję w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych, doktorant - w Sekretariacie Studiów Doktoranckich. 8

9 2. Przed zrealizowaniem każdej wypłaty, listy studentów i doktorantów z prawem do świadczeń są weryfikowane w celu ustalenia, czy wszyscy studenci oraz doktoranci posiadają status studenta lub doktoranta i nadal mają prawo do pobierania stypendium. 3. Wypłaty realizowane są co miesiąc, z zastrzeżeniem ust Termin wypłaty uzależniony jest każdorazowo od daty wpłynięcia środków finansowych z ministerstwa na konto uczelni. 5. Świadczenia wypłacane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpływu każdej raty środków z dotacji ministerstwa, o której mowa w załączniku nr 8 Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/2015 na konto uczelni, z zastrzeżeniem ust. ust. 6 i Pierwsza wypłata po przyznaniu stypendium realizowana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty przyznania stypendium, jeśli w ciągu 10 dni od daty przyznania stypendium zostało podpisane przez studenta lub doktoranta oświadczenia, o którym mowa w 6 ust. 6 lub pierwsza wypłata jest realizowana w ciągu 7 dni roboczych od daty podpisania oświadczenia, jeśli jego podpisanie nastąpiło po 10 dniach od daty przyznania stypendium, zaś rata lipcowa wypłacana jest w pierwszym tygodniu lipca, po sprawdzeniu statusu studentów, z zastrzeżeniem ust W przypadku stypendiów przyznanych na wnioski złożone po 30 października pierwsza wypłata po przyznaniu stypendium realizowana jest nie wcześniej niż realizacja wszystkich wypłat za dany miesiąc. 8. Wypłata zapomogi realizowana jest w ciągu 5 dni roboczych od daty przyznania zapomogi, jeśli w tym czasie zostało podpisane przez studenta lub doktoranta oświadczenia, o którym mowa w 6 ust. 6 lub w ciągu 5 dni roboczych od daty podpisania oświadczenia, jeśli jego podpisanie nastąpiło w terminie późniejszym. 9. Pierwsza wypłata przyznanego stypendium może być realizowana później niż w październiku zgodnie z ust. 5, ale z wyrównaniem za październik. Rozdział 8 Utrata, wstrzymanie i przywrócenie prawa do świadczeń Decyzja o przyznaniu świadczenia pomocy materialnej wydana na podstawie niniejszego Regulaminu wygasa z ostatnim dniem miesiąca, w którym student lub doktorant został skreślony odpowiednio z listy studentów lub doktorantów albo ukończył studia na kierunku, na którym pobierał świadczenie lub utracił prawo do świadczeń na podstawie 6 ust Prawo do wypłaty przyznanego na dany rok akademicki świadczenia ulega automatycznie zawieszeniu w przypadku zaistnienia okoliczności, które mają wpływ na prawo studenta lub doktoranta do danego świadczenia: 1) otrzymania kolejnego w toku studiów urlopu przez studenta, 2) zawieszenia w prawach studenta lub doktoranta. 3. Do utraty prawa do stypendium rektora dla najlepszych studentów, przyznanego na podstawie wysokich wyników sportowych stosuje się dodatkowo przepisy Do utraty prawa do stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych stosuje się dodatkowo przepisy Przywrócenie prawa do wypłaty świadczenia w danym roku akademicki następuje automatycznie w sytuacji, gdy w okresie na jaki było przyznane świadczenie, następuje: 1) kontynuacji studiów po urlopie, 3) uchylenie decyzji o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta Ostatnia wypłata świadczenia jest realizowana za miesiąc, w którym student lub doktorant stracił prawo do wypłaty stypendium. 2. Pierwsza wypłata świadczenia po zawieszeniu prawa do wypłaty jest realizowana za miesiąc, w którym student lub doktorant odzyskał prawo do wypłaty świadczenia, 3. Termin wypłaty, o której mowa w ust 2: 1) po zgłoszeniu przez studenta lub doktoranta faktu odzyskania prawa do wypłaty stypendium w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych i potwierdzeniu tego faktu przez kierownika właściwego dziekanatu, wypłata jest realizowana w terminie 5 dni roboczych albo 2) jeśli student odzyskał prawo do poprzedniej raty i nie zgłosił tego faktu w Biurze ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych jej wypłata zostaje zrealizowana przy wypłacie raty wszystkich stypendiów za kolejny miesiąc. 4. Studentowi, który ukończył studia, ostatnie świadczenie, jest wypłacane za miesiąc, w którym złożył on egzamin dyplomowy. 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do doktorantów. 32 Wypłata przyznanych świadczeń ulega zawieszeniu w sytuacjach, o których mowa w Regulaminu pomocy materialnej ALK 2014/15. 2 załącznika nr 8 do 9

10 33 Stwierdzenie podania fałszywych danych we wniosku o przyznanie pomocy materialnej powoduje natychmiastowe cofnięcie przyznanej pomocy oraz obowiązek zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, co nie zwalnia z odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Rozdział 9 Postępowanie kontrolne 34 Biuro ds. Stypendiów i Studentów Niepełnosprawnych dokonuje w terminie do 1 listopada rozliczenia wykorzystania środków dotacji za okres styczeń wrzesień oraz w terminie do 1 lutego za okres październik - grudzień poprzedniego roku kalendarzowego. Rozdział 10 Postępowanie skargowe Student może wnieść skargę na działanie Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz doktorant może wnieść skargę na działanie Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej - niezgodne z przepisami niniejszego Regulaminu. 2. Skargę, o której mowa w ust. 1 wnosi się na piśmie. 3. Skargę, o której mowa w ust. 1 rozpatruje Rektor. 4. Rektor może żądać od przewodniczącego dodatkowych wyjaśnień w zakresie dotyczącym przedmiotu skargi lub zasad działania i trybu pracy komisji. 5. Przewodniczący komisji obowiązany jest w terminie nie dłuższym niż 14 dni dostarczyć Rektorowi informacji, o których mowa w ust Student, który otrzymał decyzję Komisji Stypendialnej może odwołać się do Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji. 2. Doktorant, który otrzymał decyzję Doktoranckiej Komisji Stypendialnej może odwołać się do Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej w terminie 14 dni od daty odebrania decyzji, jeśli ma uzasadnione zastrzeżenia do otrzymanej decyzji. 3. Rektor może uchylić decyzję Komisji Stypendialnej, Odwoławczej Komisji Stypendialnej, Doktoranckiej Komisji Stypendialnej, Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej - jeśli uzna, że decyzja jest niezgodna z Regulaminem pomocy materialnej lub przepisami ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym. 4. Student oraz doktorant niezadowolony z rozstrzygnięcia wewnętrznego postępowania skargowego może, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji, zaskarżyć ją w trybie i na zasadach określonych przepisami prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Załączniki 37 Wprowadza się następujące załączniki: 1) Załącznik nr 1 wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla studentów oraz doktorantów, 2) Załącznik nr 1.1 oświadczenie członka rodziny o dochodach z 2013 r. oraz o dochodach uzyskanych po 2013 r. 3) Załącznik nr wzór zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz.361, z późn. zm.) 4) Załącznik nr 1.3 wzór oświadczenia o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców oraz spełnieniu pozostałych warunków, mających wpływ na skład rodziny we wniosku, 5) Załącznik nr 2 wzór oświadczenia studenta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów, 6) załącznik nr 2A - wzór oświadczenia doktoranta o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku oraz o nieukończeniu innych studiów doktoranckich, 7) Załącznik nr 3 wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, 8) Załącznik nr 4 wniosek o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, 9) Załącznik nr 4A uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się jest wysoka średnia ocen, 10) Załącznik nr 4B uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się są wysokie wyniki sportowe, 11) Załącznik nr 4C uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się są osiągnięcia naukowe lub artystyczne, 12) Załącznik nr 4D - uzasadnienie wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów, jeśli podstawą ubiegania się są wyniki odpowiedniej olimpiady 13) Załącznik nr 5 wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów 14) Załącznik nr 6 wniosek o przyznanie zapomogi, 15) Załącznik nr 7 dyspozycja przekazywania przyznanych świadczeń na rachunek bankowy studenta lub doktoranta, z podanym numerem konta, 10

11 16) Załącznik nr 8 Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów i doktorantów oraz zmiany wysokości świadczeń, 17) Załącznik nr 9 Zasady ustalania wysokości dochodu przy ubieganiu się o stypendium socjalne, 18) Załącznik nr 10 - Zasady powołania Komisji Stypendialnej i Odwoławczej Komisji Stypendialnej oraz Doktoranckiej Komisji Stypendialnej i Doktoranckiej Odwoławczej Komisji Stypendialnej, tryb prac oraz zasady postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń. Przepisy przejściowe i końcowe 38 We wszystkich sprawach nie objętych przepisami niniejszego regulaminu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz.572, z późn. zm.), przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214 poz. 1270), przepisy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia (Dz.U. Nr 214 poz. 1271). 39 Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od dnia 1 października 2014 r. data. podpis Rektora ALK W porozumieniu z samorządami W imieniu samorządu doktorantów: W imieniu samorządu studentów: 11

Regulamin pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na rok akademicki 2014/2015. Postanowienia ogólne

Regulamin pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie na rok akademicki 2014/2015. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 07/2014 Rektora Wyższej Szkoły Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie z dnia 24.09.2014 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej dla studentów w Wyższej Szkole Nauk Społecznych

Bardziej szczegółowo

6 załącznik nr 2, załącznik nr 2A 7 8

6 załącznik nr 2, załącznik nr 2A 7 8 Załącznik do zarządzenia nr 51-2014/2015 Rektora Akademii Leona Koźmińskiego z dn. 10 lipca 2015 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta

Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez studenta i rodzinę studenta Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie (Zarządzenie Rektora nr 5/2013) Dokumenty potwierdzające dochody uzyskane przez

Bardziej szczegółowo

z dnia 5 września 2012 r.

z dnia 5 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 62/2012 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 5 września 2012 r. w sprawie szczegółowego regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wszystkie formy pomocy materialnej przyznawane są wyłącznie na WNIOSEK Wnioski o przyznanie pomocy materialnej można pobierać ze strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Przepisy ogólne

Rozdział I Przepisy ogólne z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYŻSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.),

1) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Zarządzenie nr 32/2011 Rektora Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Przemyślu z dnia 1 lipca 2011r. w sprawie zmiany Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014

REGULAMIN. Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu. z dnia 1.10.2014 REGULAMIN Przyznawania i ustalania świadczeń materialnych dla studentów WSZUiE w Poznaniu Zasady ogólne Stypendium socjalne z dnia 1.10.2014 Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych Stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni

Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Regulamin przyznawania, ustalania wysokości i wypłacania pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Komunikacji Społecznej w Gdyni Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE, 2014 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Wymagane dokumenty : 1. wniosek (druk do pobrania) 2. Skrócony odpis aktu urodzenia

Bardziej szczegółowo

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW)

PEŁNOLETNI CZŁONKOWIE RODZINY (OSOBY WYMIENIONE W 22 UST.1 PKT 1, 2 I 3 ZASAD PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW UKSW) Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko:

Zasiłek rodzinny. Rodzaj świadczenia. Przysługuje do ukończenia przez dziecko: Rodzaj świadczenia Uprawnienia Przysługuje do ukończenia przez dziecko: 1. 18 roku życia; 2. nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia; 3. 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA SEMESTR ZIMOWY/LETNI

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr... z dnia 24.09.2011r. W sprawie Regulaminu pomocy materialnej ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: PEŁNOLETNI

Bardziej szczegółowo

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013.

POCZĄWSZY OD 01 WRZEŚNIA BR. ROKU PRZYJMOWANE BĘDĄ WNIOSKI USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI NA OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013. UWAGA! PRZYPOMINA SIĘ O OBOWIĄZKU DOSTARCZENIA DO 15 WRZEŚNIA BR. AKTUALNEGO ZAŚWIADCZENIA ZE SZKOŁY O KONTYNUACJI NAUKI W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PRZEZ UCZNIA SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ niedostosowanie

Bardziej szczegółowo

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego;

Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; Art. 173. 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa w formie: 1) stypendium socjalnego; 2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;

Bardziej szczegółowo

Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów oraz zmiany wysokości przyznanych świadczeń omówione

Zasady podziału dotacji na pomoc materialną dla studentów oraz zmiany wysokości przyznanych świadczeń omówione REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom w Wyższej Szkole Medycznej w Białymstoku obowiązujący w roku

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WSZiB w Krakowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SOCJALNEGO NA ROK AKADEMICKI 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie

Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Łukowie 1 1. Student może ubiegać się o pomoc materialną w formie:

Bardziej szczegółowo

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami

Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami Karta procedury zadania dot. prowadzenia postępowania w sprawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami 1. Złożenie wniosku w MGOPS Mrocza, ul. Łąkowa 7, 89-115Mrocza. 2. Wymagane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 132. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 września 2011 r. UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ZARZĄDZENIE Nr 132 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 września 2011 r. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej

REGULAMIN. Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej REGULAMIN Stypendialny dla studentów Niepublicznej Wyższej Szkoły Medycznej Na podstawie art.186 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz.1365 z póżniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 Kontakt i o nas Dla studentów i uczelni Dla naukowców Współpraca z zagranicą Strona główna» Rzecznik prasowy» Komunikaty Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2015/2016 czwartek, 8 października

Bardziej szczegółowo

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013

STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 STYPENDIA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013 Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005r. w roku akademickim 2012/2013 studenci WSEI w Lublinie mogą się ubiegać o następujące świadczenia:

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI. Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie KARTA USŁUGI Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami Wymagane dokumenty: 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska Politechnika Poznańska Informacja o pomocy materialnej w roku akademickim 2011/2012 Od nowego roku akademickiego, tj. od 1 października 2011 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej

Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej Dokumentacja dołączana do wniosku o przyznanie świadczeń pomocy materialnej 1. Zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu studenta i jego rodziny, w tym odpowiednio: a) zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 7 kwietnia 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

Becikowe. Wymagane dokumenty

Becikowe. Wymagane dokumenty Becikowe Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje: 1) z tytułu urodzenia się żywego dziecka; jednorazowo w wysokości 1 000,00 zł na jedno dziecko; jednorazowa zapomoga przysługuje

Bardziej szczegółowo

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) ,

kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C Kielce tel.(041) , kierownik: mgr Joanna Pietrzyk zastępca kierownika: mgr Karol Latos ul. Wesoła 51, piętro IV C 25-363 Kielce tel.(041) 368-06-77, 334-02-25 e-mail: fundusz.alimentacyjny@mopr.kielce.pl Godziny pracy działu:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej: Pomoc materialna Pomoc materialna w roku akademickim 2012/2013 Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno- Humanistycznej w roku akademickim 2012/13 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2014 Rektora PWSZ w Koszalinie z dnia 27 października 2014 roku R E G U L A M I N USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW MATERIALNYCH Z FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW INSTYTUTU HISTORII PAN 1 Postanowienia ogólne 1. Świadczenia przyznawane są z Funduszu Pomocy Materialnej dla doktorantów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 298 poz. 1770 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 27 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu

Bardziej szczegółowo

Kraków, dn... WNIOSEK

Kraków, dn... WNIOSEK WNIOSEK Kraków, dn... o przyznanie pomocy w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna dotyczy ucznia z klasy III szkoły podstawowej, ucznia z klasy III ogólnokształcącej szkoły

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 1/08/2010 2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej.

Załącznik do zarządzenia nr 1/08/2010 2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej. Załącznik do zarządzenia nr 1/08/2010 2009/2010 Rektora Wyższej Szkoły Artystycznej z dnia 2 sierpnia 2010 r. w sprawie Regulaminu pomocy materialnej. Regulamin pomocy materialnej w Wyższej Szkole Artystycznej.

Bardziej szczegółowo

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry.

6 Stypendia, o których mowa w 2 ust. 1-3 przyznawane są każdorazowo na okres jednego semestru, obejmującego 5 miesięcy i wypłacane co miesiąc z góry. Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Studiów Doktoranckich w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN 1 Tworzy się Fundusz Pomocy Materialnej dla

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku

REGULAMIN. pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku REGULAMIN pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Społeczno - Gospodarczej w Przeworsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1) Uczelni należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania

Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Świadczenia pomocy materialnej - rodzaje i kryteria przyznawania Podstawy prawne Podstawy prawne 1/2 Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym Nowelizacja: Ustawa z dnia 18 marca 2011

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Kto może otrzymać świadczenia z funduszu alimentacyjnego? Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oznaczają świadczenia pieniężne wypłacane

Bardziej szczegółowo

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014

Procedura zatwierdzona uchwałą nr 171/2014 Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji z dnia 22.10.2014 Procedura przyznawania pomocy materialnej dla studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie Podstawy prawne:

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 172 Rektora Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej w Szczecinie z dnia 08.05. 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 Postępowanie w sprawach o świadczenia rodzinne. Dz.U.2015.2284 z dnia 2015.12.30 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 30 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1 z

Bardziej szczegółowo

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW Wydział Finansowy Osoby prowadzące sprawę: Anna Puk inspektor ds. świadczeń rodzinnych,

Bardziej szczegółowo

I. Wymagane dokumenty

I. Wymagane dokumenty SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO 9001:2001 Karta dla interesanta- sprawa: USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU RODZINNEGO Obowiązuje w Oddziale Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Łomży KI 16 / PS Edycja Nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI REGULAMIN FUNDUSZU POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 1. Niniejszy Regulamin określa: a. Zasady gospodarowania i podziału środków przeznaczonych na pomoc materialną dla studentów

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/

Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Pomoc materialna w roku akademickim 2015/2016 /semestr zimowy/ Studenci Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w roku akademickim 2015/16 mogą ubiegać się o następujące świadczenia pomocy materialnej:

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów AKADEMII FINANSÓW I BIZNESU VISTULA Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Regulamin udzielania pomocy materialnej dla doktorantów w Instytucie Geofizyki Polskiej Akademii Nauk Zasady ogólne: 1. Przyznając pomoc materialną doktorantom Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne z dnia 3 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 3) Na podstawie art. 23 ust.

Bardziej szczegółowo

uchyla się pkt 23, Zarządzenie nr 139

uchyla się pkt 23, Zarządzenie nr 139 Zarządzenie nr 139 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta

Stypendium socjalne. Dochód z gospodarstwa (1 ha przeliczeniowego) za 2013 roku wynosi 2869 zł. 1. Dokumentowanie stanu osobowego rodziny studenta Stypendium socjalne Stypendium socjalne może otrzymać student, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej. Trudną sytuację materialną określa się na podstawie dochodu uzyskiwanego przez członków

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 20/10 z 8.03.2010 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem został opracowany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE

WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Załącznik nr 13 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej WYKAZ DOKUMENTÓW, KTÓRE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE Student ubiegający się

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ na semestr zimowy roku ak. 2015/2016 WYŻSZA SZKOŁA ADMINISTRACJI Wpłynęło:... data i podpis osoby przyjmującej wniosek Kierunek... stopień... Forma studiów... Nr albumu... Rok studiów... Semestr... WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY MATERIALNEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PWSBiA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Studenci PWSBiA mogą ubiegać się o następujące świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa tworzy się Fundusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM WYŻSZEJ SZKOŁY TECHNICZNO-PRZYRODNICZEJ W POZNANIU Podstaw prawna: Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn.

Bardziej szczegółowo

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej

Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Załącznik nr 4 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie Dokumenty wymagane do otrzymania pomocy materialnej Kopie dokumentów niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne -++++++++++++ Świadczenia rodzinne Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z

Bardziej szczegółowo

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia opiekuńcze -++++++++++++ Świadczenia opiekuńcze Podstawa prawna ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych ( tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z póź.zm.), rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne

Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenie lub oświadczenie stwierdzające wysokość dochodu rodziny

Bardziej szczegółowo

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu

Zasady ustalania i dokumentowania dochodu Załącznik nr 2 do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów i doktorantów PW na rok akademicki 2015/2016 zarządzenie nr 37 /2015 Rektora PW Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM OLSZTYŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. JÓZEFA RUSIECKIEGO Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom Olsztyńskiej

Bardziej szczegółowo

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne

przykładowy Student + rodzice + rodzeństwo o okresie, w którym dochód był osiągany o wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne Szczegółowy wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o stypendium socjalne zawiera załącznik nr 1. Proszę się z nim zapoznać (znajduje się na końcu tego pliku). Poniżej przedstawiono przykładowy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WNIOSEK O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 *(nadaje szkoła) Nr ewidencyjny wniosku... /2015* 1. WNIOSKODAWCA: (ojciec, matka, prawny opiekun,

Bardziej szczegółowo

Dokumenty od wnioskodawcy

Dokumenty od wnioskodawcy Piątek, 11 lipca 2008 Dokumenty od wnioskodawcy Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć następujące dokumenty: 1. Kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek rodzinny

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga

INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015. Uwaga INSTRUKCJA DLA STUDENTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POMOC MATERIALNĄ W SEMESTRZE ZIMOWYM ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 Możesz się starać o: 1) stypendium socjalne, stypendium socjalne zwiększone z tytułu zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015

Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2014/2015 Podstawowe akty prawne określające funkcjonowanie pomocy materialnej Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1/X2015 Rektora Podkarpackiej Szkoły Wyższej im. bł. ks. Władysława Findysza w Jaśle z dnia 01-10-2015 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach

BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach BIP Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach Podstawowe informacje o Świadczeniach Rodzinnych 2010-07-14 Ośrodek Pomocy Społecznej w Łanach Wielkich przy ul. Wiejskiej 9 realizuje zadania wynikające z ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Regulamin przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Rozdział I Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin pomocy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O UDZIELENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki 2013/2014

WNIOSEK DO KOMISJI STYPENDIALNEJ O UDZIELENIE STYPENDIUM SOCJALNEGO na rok akademicki 2013/2014 Załącznik nr 1 do regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie Warszawa, dn....

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW UPJPII 2013/2014 Zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki - świadczeniami pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne Urząd Gminy Jakubów Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Mińska 15, 05-306 Jakubów tel. 25-757-91-64, fax 25 757-91-64 www.gops.jakubow.pl mail: gopsjakubow@list.pl Karta usług Nr GOPS.2/2015 Świadczenia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne

ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE. 1 Postanowienia ogólne str. 1 ZASADY DOKUMENTOWANIA I OBLICZANIA DOCHODU WE WNIOSKU O STYPENDIUM SOCJALNE 1 Postanowienia ogólne 1. Wysokość stypendiów oraz sposób ich przyznawania ustala Rektor w porozumieniu z Samorządem Studentów.

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011

Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 Wymagane dokumenty konieczne do ubiegania się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2010/2011 I. Stypendium socjalne Studenci, zobowiązani są do złożenia wniosku o przyznanie stypendium socjalnego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne

WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE. Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne Załącznik nr 5 do Regulaminu pomocy materialnej dla studentów str. 1 z 5 WNIOSEK O STYPENDIUM SOCJALNE Zaświadcza się, że Pan/Pani... złożył/a wniosek o stypendium*: socjalne socjalne wraz ze zwiększeniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ

WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ WARUNKI I TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ Student może ubiegać się o pomoc materialną ze środków przeznaczonych na ten cel w formie: - stypendium socjalnego - stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo

Sprawa: JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

Sprawa: JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA KARTA INFORMACYJNA Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzeszowicach ul. Kościuszki 43 32-065 Krzeszowice tel. (12) 258-30-80 fax. (12) 258-30-81 e-mail: kr-gops@wp.pl Sprawa: JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 118/2011 z dnia 19 września 2011 r., zm. Zarządzeniem Rektora nr 118/2011, Zarządzeniem Rektora nr 106/2013 tekst ujednolicony REGULAMIN pomocy materialnej dla

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ DOKTORANTOM INSTYTUTU IMMUNOLOGII I TERAPII DOŚWIADCZALNEJ PAN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Doktorant Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN może ubiegać

Bardziej szczegółowo

[Zmiany w przepisach pozwalających na ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa poniżej]

[Zmiany w przepisach pozwalających na ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa poniżej] [Zmiany w przepisach pozwalających na ubieganie się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osób, o których mowa poniżej] 16 2. Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów

Bardziej szczegółowo

NR KONTA BANKOWEGO, na które będą przelewane środki finansowe w przypadku przyznania świadczenia:

NR KONTA BANKOWEGO, na które będą przelewane środki finansowe w przypadku przyznania świadczenia: ...... (Nazwisko i imię)...... (imiona rodziców - ojca, matki) (adres stałego miejsca zamieszkania) (województwo) ( kierunek studiów) Forma studiów *: S / N Stopień i rok studiów*: st. I / st. II I II

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r.

Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. Zarządzenie nr 20/ 2014 Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania Środowiskiem w Tucholi z dnia 07.11.2014r. w sprawie ogłoszenia testu jednolitego Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Wyższej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO. z dnia 14 września 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 53 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 14 września 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 33 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne

REGULAMIN. I Postanowienia ogólne REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej W Wejherowie na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN Strona 1 z 8 WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW POZNAŃ 2012 Strona 2 z 8 Rozdział 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego:

Wykaz dokumentów wymaganych do otrzymania stypendium socjalnego: Załącznik do Zarządzenia Nr 50/2016 Rektora UKSW z dnia 1 września 2016 r. (Załącznik nr 1 do Zasad przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów UKSW Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków:

Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: Kilka wskazówek zanim przystąpisz do pracy w generatorze wniosków: 1. Zanim zaczniesz wypełniać poszczególne pola zapoznaj się z objaśnieniami 2. Do kolejnych etapów wypełniania generatora przechodzisz

Bardziej szczegółowo