Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii"

Transkrypt

1 Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii SUCHA BESKIDZKA Październik

2 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... II. III. IV. STYPENDIA SOCJALNE... STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH V. MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM... VI. VII. ZAPOMOGI... POSTANOWIENIA KOŃCOWE... Regulamin ustalania wysokości, zasad przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym ((Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.).) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Świadczeniami pomocy materialnej dla studentów są: 1) stypendium socjalne; 2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych; 3) stypendium Rektora dla najlepszych studentów; 4) zapomoga; 5) stypendium ministra /regulują odrębne przepisy/ 2 1. Świadczenia, o których mowa w 1, przyznają Wydziałowe Komisje Stypendialne, zwane dalej WKS. 2. WKS powoływane są przez dziekanów poszczególnych wydziałów. Komisje ze swych składów wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 3. W skład każdej WKS wchodzą: 1) dwaj przedstawiciele studentów, delegowani przez radę samorządu studenckiego; 2) wskazany przez dziekana pracownik wydziału. 4. Decyzje WKS w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania świadczenia podpisuje Przewodniczący lub upoważniony przez niego Wiceprzewodniczący. 5. Od decyzji WKS studentowi przysługuje odwołanie do Odwoławczej Komisji Stypendialnej. Odwołanie składa się za pośrednictwem WKS w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Dziekan może uchylić w ramach nadzoru decyzję WKS niezgodną z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) zwanej dalej ustawy, lub niniejszym Regulaminem. 3 2

3 1. Odwoławczą Komisję Stypendialną, zwaną dalej OKS, powołuje Rektor. Komisja ze swych składów wybierają Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 2. W skład OKS wchodzą: 1) dwaj przedstawiciele studentów delegowani przez radę samorządu studenckiego; 2) wskazany przez Rektora pracownik Uczelni. 3. Do decyzji podjętych przez OKS stosuje się przepis 2 ust. 4 Od decyzji OKS studentowi przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Rektor może uchylić w ramach nadzoru decyzję OK (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 4. S niezgodną z przepisami ustawy lub niniejszym Regulaminem Wysokość środków finansowych przeznaczonych w danym roku kalendarzowym na poszczególne formy pomocy materialnej określa Rektor w porozumieniu z radą samorządu studenckiego, po otrzymaniu decyzji MNiSW o wysokości funduszu pomocy materialnej. 2. Podział dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na fundusz pomocy materialnej otrzymanych z MNiSW w trakcie roku określa Rektor w porozumieniu z radą samorządu studenckiego. 3. Środki z dotacji z budżetu państwa przeznaczone na stypendia Rektora dla najlepszych studentów stanowią nie więcej niż 40 % środków przeznaczonych łącznie na stypendia Rektora dla najlepszych studentów, stypendia socjalne oraz zapomogi Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1, przyznawane są na wniosek studenta. 2. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 pkt 1 i 2, przyznawane są oddzielnie na każdy semestr roku akademickiego. 3. Świadczenie, o którym mowa w 1 pkt 3, przyznawane jest na rok akademicki, a w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr - do lutego. 4. Student, który nie posiadał rejestracji na semestr i został skreślony z listy studentów, po przywróceniu w prawach studenta nie ma prawa do świadczeń pomocy materialnej za okres, w którym nie posiadał statusu studenta. Stypendium za miesiąc, w którym student był skreślony z listy studentów, nie przysługuje, bez względu na liczbę dni, w czasie których nie był studentem. 5. W przypadku powtarzania roku z powodu niezadowalających wyników w nauce, świadczenia pomocy materialnej nie przysługują. 6. Studenci powtarzający rok z powodów innych niż wskazany w ust. 5 oraz przebywający na urlopie mogą otrzymać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w ust. 1, w przypadku: 1) udokumentowanej długotrwałej choroby; 2) wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej; 3) udokumentowanego zdarzenia losowego. 7. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1, tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów. 8. Stypendium socjalne może być przyznane studentowi, który uzyskał rejestrację na kolejny semestr studiów w terminie określonym w zarządzeniu Rektora w sprawie organizacji roku akademickiego. W przypadku uzyskania rejestracji w terminie późniejszym student może otrzymać ww. stypendia od następnego miesiąca po uzyskaniu wpisu, z możliwością ubiegania się o ich wyrównanie. Decyzje w tej sprawie podejmuje WKS po rozpoznaniu przyczyn niedotrzymania terminu. 3

4 9. Student jest zobowiązany do złożenia oświadczenia o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku studiów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulamin Student, ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej, o której mowa w 1, składa w dziekanacie wniosek wraz z kompletem obowiązujących załączników, każdorazowo ustalanych przez Rektora w porozumieniu z radą samorządu studenckiego. Wzór wniosku o przyznanie pomocy materialnej stanowi załącznik do Regulaminu. 2. Osobami uprawnionymi do kontroli dokumentów związanych z przyznawaniem świadczeń pomocy materialnej są wyznaczeni przez Rektora pracownicy dziekanatu. 3. Pomoc materialna zostaje przyznana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku studenta przez WKS. 4. Kwoty świadczeń pomocy materialnej są wypłacane na osobiste konto bankowe studenta. Nie dokonuje się przelewów na inne konta (fundacji, firm, osób) wskazywane przez studenta. 5. Świadczenia pomocy materialnej, o których mowa w 1 pkt. 1-4, wypłacane są łącznie co miesiąc, nie później niż do 25 dnia każdego miesiąca. Pierwsza wypłata świadczenia może nastąpić w listopadzie z wyrównaniem za październik WKS cofa przyznane świadczenia pomocy materialnej, jeżeli student: 1) został skreślony z listy studentów; 2) uzyskał pomoc na podstawie nieprawdziwych danych. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, student zobowiązany jest zwrócić otrzymane świadczenia. II. STYPENDIA SOCJALNE 8 1. Stypendium socjalne ma prawo otrzymywać student będący w trudnej sytuacji materialnej. 2. Student studiów stacjonarnych znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub innym obiekcie, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni w znacznym stopniu utrudnia studiowanie. 3. Wysokość stypendium socjalnego w zależności od miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie studenta ustala Rektor w porozumieniu z radą samorządu studenckiego na każdy semestr akademicki. 4. Stypendium socjalne przyznawane jest oddzielnie na każdy semestr, tj. w semestrze zimowym na miesiące od października do lutego, w semestrze letnim na miesiące od marca do lipca, przy czym świadczenie przysługuje nie wcześniej jak od miesiąca, w którym został złożony wniosek o przyznanie świadczenia. 5. Pracownicy przyjmujący podania o stypendium zobligowani są do ich rejestracji według daty i kolejności wpływu. 6. W przypadku, gdy złożony wniosek jest niekompletny, nieprawidłowo wypełniony lub 4

5 nie załączono do niego wszystkich wymaganych dokumentów, student zostaje pisemnie wezwany do dokonania niezbędnych poprawek lub uzupełnień wniosku oraz złożenia wymaganych dokumentów w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o czym należy pouczyć studenta w wezwaniu. 7. Wnioski o przyznanie pomocy materialnej na nowy rok akademicki mogą być składane przez studentów od miesiąca czerwca. Wnioski złożone przed 30 września, traktuje się jako złożone 1 października, a decyzje dotyczące tych wniosków podejmowane są niezwłocznie w miesiącu październiku. Osoby przyjęte na I rok studiów mogą złożyć wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej po złożeniu deklaracji podjęcia studiów i złożeniu kompletu dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym, z tym, że decyzje o przyznaniu świadczeń wydaje się nie wcześniej niż po immatrykulacji. 8. Stypendium socjalne studentom ostatniego roku studiów jest wypłacane tylko do miesiąca, w którym student obronił pracę dyplomową, nie dalej jednakże niż do czerwca, a w przypadku gdy ostatni rok studiów trwa jeden semestr - nie dalej niż do lutego. 1. Sytuację materialną studenta tj. miesięczną wysokość dochodu przypadającą na osobę w rodzinie studenta, ustala się na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.). Wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne ustala Rektor w porozumieniu z radą samorządu studenckiego, mając na względzie normy określone w art.179 ust.3 ustawy. Informację tę podaje się do ogólnej wiadomości studentów w sposób zwyczajowo przyjęty na uczelni. 2. Wysokość dochodu ustala się na podstawie złożonych przez studenta w dziekanacie dokumentów. 3. Podstawą do rozpatrzenia wniosku o stypendium socjalne jest przedłożenie zaświadczeń, określonych przez Rektora w porozumieniu z radą samorządu studenckiego. 4. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez: 1) studenta; 2) małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek; 3) rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26. roku życia, a jeżeli 26. rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek. 5. Przy obliczaniu średniego dochodu w rodzinie studenta nie uwzględnia się rodzeństwa, które pozostaje w związku małżeńskim. 6. W przypadku gdy do ustalania wysokości dochodu uprawniającego studenta do ubiegania się o stypendium socjalne przyjmuje się dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego, dochód ten ustala się na podstawie powierzchni użytków rolnych w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ogłaszanego na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, z późn.zm.). W przypadku uzyskiwania dochodów z gospodarstwa rolnego oraz dochodów pozarolniczych dochody te sumuje się. 7. Za dochód rodziny uważa się dochody określone w art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 8. Potwierdzeniem dochodów są zaświadczenia właściwych zakładów pracy lub urzędów, 5 9

6 dołączone do złożonego przez studenta wniosku stypendialnego oraz/lub oświadczenia członków rodziny o wysokości dochodu. 9. W uzasadnionych przypadkach WKS może zażądać doręczenia opinii jednostki w systemie pomocy społecznej odpowiedzialnej za ustalenie sytuacji dochodowej i majątkowej osób i rodzin, i uwzględnić ją w postępowaniu. STYPENDIA REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW /przepisy wspólne dla studentów I i II stopnia/ Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 2. Stypendium rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane przez rektora na wniosek studenta. 3. Stypendium rektora jest przyznawane grupie studentów nie większej niż 10% liczby studentów danego stopnia i kierunku studiów. 4. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest wypłacane przez okres 10 miesięcy roku akademickiego (od października do lipca włącznie) dla studentów II roku studiów I stopnia i studentów I roku studiów drugiego stopnia. 5. Stypendium Rektora dla najlepszych studentów dla studentów ostatniego roku studiów jest wypłacane do miesiąca, w którym student obronił pracę dyplomową, nie dalej jednakże niż do czerwca, a w przypadku, gdy ostatni rok studiów zgodnie z planem trwa jeden semestr - do lutego. 6. Warunkiem uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest: 1) zaliczenie wszystkich zajęć i zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów poprzedniego roku akademickiego do ostatniego dnia jesiennej sesji włącznie, tj. w terminie określonym w corocznym zarządzeniu Rektora o organizacji roku akademickiego; 2) uzyskanie odpowiednio wysokiej średniej ocen wysokość średniej ocen, uprawniającej do ubiegania się o stypendium naukowe, określa dla każdego kierunku studiów w danym roku akademickim Rektor w porozumieniu z rada samorządu studenckiego; 3) przedłożenie najdalej w następnym dniu po zakończeniu sesji egzaminacyjnej indeksu w dziekanacie, celem sprawdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 1 i 2. Jeżeli dniem zakończenia sesji jesiennej jest piątek, ostateczny termin złożenia indeksu w dziekanacie upływa w najbliższy poniedziałek; 4) brak wpisów warunkowych i niekorzystanie z egzaminu komisyjnego w poprzednim roku akademickim 7. W przypadku gdy student przebywał na obowiązkowych praktykach, na które został skierowany przez uczelnię i nie mógł rozliczyć się ww. terminie, jego jedyną zaległością na dzień 30 września może być tylko niezliczona praktyka. Stypendium zostanie wypłacone po zaliczeniu praktyki, z wyrównaniem od 1 października. 8. W przypadku przyznania IOS lub zgody Dziekana na przesunięcie terminów egzaminów ze względu na uczelnianą praktykę zagraniczną, stypendium naukowe będzie wypłacane od następnego miesiąca po złożeniu w dziekanacie wypełnionego indeksu i karty egzaminacyjnej. Rozliczenie semestru musi nastąpić przed datą wyznaczoną indywidualnie każdemu studentowi przez Dziekana. 6

7 9. Do składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłaty stypendiów Rektora dla najlepszych studentów stosuje się odpowiednio postanowienia 8 ust Wysokość stypendium rektora dla najlepszych studentów jest ogłaszana po przedstawieniu Listy Rankingowej WSTiE na zebraniu WKSj. 2. Student może równocześnie otrzymywać stypendium Rektora dla najlepszych studentów i stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia. Otrzymanie tych stypendiów nie wyklucza prawa studenta do świadczeń pomocy materialnej. IV. STYPENDIA SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych otrzymuje student z tytułu niepełnosprawności potwierdzonej orzeczeniem właściwego organu. 2. Znaczny stopień niepełnosprawności jest równoważny z I grupą inwalidzką lub całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 3. Umiarkowany stopień niepełnosprawności jest równoważny z II grupą inwalidzką lub całkowitą niezdolnością do pracy. 4. Lekki stopień niepełnosprawności jest równoważny z III grupą inwalidzką lub częściową niezdolnością do pracy oraz celowością przekwalifikowania. 5. W przypadku, gdy decyzje o niepełnosprawności wydane zostały na czas określony, stypendium wstrzymuje się od miesiąca następnego. W przypadku przedłożenia kolejnego orzeczenia wypłata zostaje wznowiona z wyrównaniem od miesiąca, w którym wypłata została wstrzymana. 6. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów będzie może otrzymać to stypendium specjalne tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów 7. Stypendium jest przyznawane na semestr akademicki. 8. Do składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłaty stypendiów specjalnych dla osób niepełnosprawnych stosuje się odpowiednio postanowienia 8 ust V. MIEJSCE W DOMU STUDENCKIM Pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenckim przysługuje studentowi, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniałby studiowanie. 2. Wysokość opłaty wnoszonej przez studenta za miejsce w domu studenckim ustala Kanclerz WSTiE w porozumieniu z radą samorządu studenckiego. 3. Studenci, którzy w poprzednich latach dopuścili się łamania regulaminu. mogą nie otrzymać miejsca w domu studenckim. 4. Miejsce w domu studenckim przyznawane jest przez Kierownika domu studenckiego w porozumieniu z Kanclerzem WSTiE 5. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania miejsca w Domu Studenckim określa odrębny regulamin. 7

8 VI.ZAPOMOGI Student, który przejściowo, z przyczyn losowych, znalazł się w trudnej sytuacji materialnej, może otrzymać zapomogę w kwocie ustalonej przez Rektora w porozumieniu z radą samorządu studenckiego. 2. Zapomogę może otrzymać student narażony na doraźne wydatki związane z : 1) nieszczęśliwym wypadkiem; 2) udokumentowaną chorobą; 3) innymi losowymi okolicznościami. 3. Zapomoga może być przyznawana na wniosek studenta. Wniosek powinien być udokumentowany odpowiednimi zaświadczeniami, potwierdzającymi wystąpienie okoliczności uzasadniających przyznanie zapomogi. 4. Zapomogi przyznawane są w oparciu o środki, jakimi dysponuje uczelnia. 5. Zapomoga może mieć charakter pieniężny lub rzeczowy. 6. Zapomoga może być przyznana nie więcej jak dwa razy w roku akademickim. 7. Do składania i rozpatrywania wniosków oraz wypłaty zapomogi stosuje się odpowiednio postanowienia 8 ust VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zmian zasad przyznawania pomocy materialnej dokonuje Rektor w porozumieniu z radą samorządu studenckiego. 2. Wszelkie spory wynikłe z interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Rektor po zasięgnięciu opinii Przewodniczących WKS i OKS. Przewodniczący Samorządu Studentów Rektor 8

9 9

Zarządzenie Nr.../2011

Zarządzenie Nr.../2011 Zarządzenie Nr.../2011 Rektora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z dnia 31 października 2011 roku wydane w porozumieniu z Zarządem Samorządu Studenckiego Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie. Regulamin. Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania. świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie Regulamin Ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów SPIS TREŚCI I - Postanowienia ogólne II - Komisja stypendialna

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku

Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku DO-0130/90/2014 Zarządzenie nr 90 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 września 2014 roku w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW Materiały szkoleniowe Biuro Prawne Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej ul. Bracka 18/16, 00-028 Warszawa e-mail: sekretariat@psrp.org.pl 1 POMOC MATERIALNA DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Wyższej Szkoły Pedagogiczno-Technicznej w Koninie POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady ustalania wysokości, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia socjalne. 14 Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Nr 24/2011 z dnia 24 czerwca 2011 r. zmieniony zarządzeniem Nr 2/2012 z dnia 3 lutego 2012 r., zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie:

R E G U L A M I N ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓNE. 3. Ze środków funduszu pomocy materialnej student może ubiegad się o pomoc materialną w formie: Załącznik do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeo pomocy materialnej dla studentów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab.

Dyrektor InsJytutu. gorzata Witko. prof. dr hab. Zarz4dzenie Nr l4llo45 z dnia 12 czerwca 2015 Dyrektora Instytutu Katal@ i Firykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera PAN w Krakowie w sprawie: wprowadzenia zmian do regulaminu ustalania nysokofci, przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego

w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla Przyrodniczego w Poznaniu, w porozumieniu z Konwentem Samorządu Studenckiego DOP-0212-14/11 Poznań, 28 stycznia 2011 roku Zarządzenie nr 14/2011 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 28 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

REGULAMIN ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Treść ujednolicona Regulaminu z naniesionymi zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem nr 145/2012 Rektora UP w Poznaniu z dnia 12 listopada 2012 r. oraz zarządzeniem nr 100/2013 Rektora UP w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r.

POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW. Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Gliwice, 20.12.2011 r. POMOC FINANSOWA DLA DOKTORANTÓW Marcin Mroncz Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki marcin.mroncz@polsl.pl 32 237 19 42 Podstawa prawna Art. 94 ust. 1 pkt. 7) Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo