WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW"

Transkrypt

1 KOMISJA STYPENDIALNA WYśSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA... miejscowość i data WyŜsza Szkoła Zarządzania w Rzeszowie WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW w roku akademickim 20.../20... I. Zwracam się z prośbą o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów Nazwisko... Imię... Nr albumu Typ studiów : Dzienne Zaoczne tok studiów... Kierunek, rok studiów :... Adres stałego zamieszkania studenta: Indywidualne konto bankowe (nr konta): - - II. Proszę o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na podstawie*: wysokiej średniej ocen (załącznik nr 1a lub 1b-dla naboru zimowego) o osiągnięć naukowych ** osiągnięć artystycznych ** wysokich wyników sportowych** ** NaleŜy wykazać wyłącznie osiągnięcia, które student uzyskał w poprzednim roku akad. na kierunku studiów, na którym ubiega się o stypendium. Wszystkie wykazane osiągnięcia muszą być odpowiednio udokumentowane. Lista osiągnięć w załączniku nr 2 III. Informacje dotyczące równoczesnego studiowania. Studiuję (zaznaczyć odpowiednio): w WyŜszej Szkole Zarządzania w Rzeszowie w innej Uczelni (naleŝy podać nazwę, siedzibę, wydział, kierunek, rok studiów, typ studiów: pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie) IV. Informacje dotyczące ukończonych studiów wyŝszych: ukończyłem/am studia Tak Nie Jeśli tak, naleŝy podać: Nazwę uczelni... kierunek...rok ukończenia Typ studiów: pierwszego stopnia/drugiego stopnia/jednolite magisterskie *) W ukończonej Uczelni pobierałem(am) / nie pobierałem(am)* stypendium rektora dla najlepszych studentów V. Ubiegam się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów w WyŜszej Szkole Zarządzania Rzeszów,... data i podpis studenta właściwe zakreślić

2 OŚWIADCZENIE O NIEPOBIERANIU ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ NA INNYM KIERUNKU LUB UCZELNI 1. Oświadczam, Ŝe nie złoŝyłem/-am wniosku o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów na innej uczelni i nie ubiegam się o nie na innym kierunku. Stypendium rektora przysługuje tylko na jednym (wskazanym przez studenta) kierunku oraz nie przysługuje po ukończeniu jednego kierunku studiów, chyba, Ŝe kontynuuje studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu magistra. 2. Świadomy/-a odpowiedzialności karnej, cywilnej oraz dyscyplinarnej i obowiązku zwrotu bezprawnie pobranych świadczeń z funduszu pomocy materialnej, ubiegam się o przyznanie stypendium rektora dla najlepszych studentów tylko w WyŜszej Szkole Zarządzania w Rzeszowie. Jednocześnie oświadczam, Ŝe wszystkie załączone dokumenty i dane w nich zawarte są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym. 3. Zapoznałem/-am się z Regulaminem ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów WyŜszej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)wyraŜam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez WyŜszą Szkołę Zarządzania w Rzeszowie moich danych osobowych do celów stypendialnych. Rzeszów, dnia.. data podpis studenta

3 Załącznik nr 1b WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN Z EGZAMINÓW w roku akad /20... (semestr letni) i w roku akad /20... (semestr zimowy) Nazwisko.. Imię.... Nr albumu Tok studiów... Oceny z egzaminów w r.akad /20... (sem. letni) i w r. akad /20... (sem. zimowy) Przedmiot objęty egzaminem Ocena * Średnia ocen (do dwóch miejsc po przecinku)... czytelny podpis studenta Weryfikacja dziekanatu... podpis pracownika dziekanatu * naleŝy wpisać wszystkie oceny uzyskane z egzaminu (np. nzg ;2,0 ; 5.0 ) Decyzja Komisji Stypendialnej WyŜszej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie: Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznano/nie przyznano** Kwota...zł/miesięcznie ** właściwe zakreślić data decyzji podpis Rektora Podpis komisji stypendialnej

4 Załącznik nr 1 a WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN Z EGZAMINÓW w roku akademickim 20.../20... Nazwisko.. Imię.... Nr albumu Tok studiów... Oceny z egzaminów w roku akademickim 20.../20... Przedmiot objęty egzaminem Ocena * Średnia ocen (do dwóch miejsc po przecinku)... czytelny podpis studenta Weryfikacja dziekanatu... podpis pracownika dziekanatu * naleŝy wpisać wszystkie oceny uzyskane z egzaminu (np. nzg ;2,0 ; 5.0 ) Decyzja Komisji Stypendialnej WyŜszej Szkoły Zarządzania w Rzeszowie: Stypendium rektora dla najlepszych studentów przyznano/nie przyznano** Kwota...zł/miesięcznie ** właściwe zakreślić data decyzji podpis Rektora Podpis komisji stypendialnej

5 Załącznik nr 2 OSIĄGNIĘCIA NAUKOWE 1. Czynny udział w konferencjach naukowych, festiwalach, seminariach (wymienić w jakich, miejsce i data, ewentualnie uzyskane nagrody); 2. Publikacje w wydawnictwach naukowych lub popularnonaukowych ksiąŝki, zeszyty naukowe lub czasopisma (wydawnictwo, miejsce i data wydania); 3. Udział w konkursach i olimpiadach związanych z działalnością naukową (nazwa konkursu lub olimpiady, miejsce i data, uzyskane nagrody, wyróŝnienia, dyplomy); 4. Udział w projektach badawczych, naukowych wyjazdach terenowych i inne formy aktywności naukowej (wymienić w jakich, miejsce i data); 5. Praktyki, staŝe nieobjęte programem studiów / nauczania (miejsce i data); 6. Aktywne uczestnictwo w kole naukowym; 7. Inne osiągnięcia naukowe. OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE 1. Udział w konkursach, festiwalach, przeglądach lub koncertach (wymienić w jakich nazwa konkursu, data i miejsce, uzyskane nagrody, wyróŝnienia, dyplomy); 2. Udział w wystawach, plenerach, warsztatach lub inne formy popularyzacji własnej twórczości (wymienić w jakich data publikacji i tytuł czasopisma lub katalogu, miejsce i data wystawy, uzyskane nagrody, wyróŝnienia, dyplomy); 3. Inne formy osiągnięć artystycznych. WYSOKIE WYNIKI SPORTOWE Osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym Uprawiana dyscyplina sportu: Udział w zawodach sportowych we współzawodnictwie krajowym (wymienić w jakich), uzyskane tytuły, miejsca medalowe; 2. Udział w zawodach sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym (wymienić w jakich), uzyskane tytuły, miejsca medalowe;

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ...... data złożenia wniosku podpis pracownika dziekanatu WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SPECJALNEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Część A - wypełnia student I. Dane osoby ubiegającej się o przyznanie stypendium

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Zasady ogólne

Regulamin. I. Zasady ogólne Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studenta studiującego na kierunku zamawianym w ramach projektu nr POKL.04.02.01-00-085/12 Wzornictwo szansą na sukces! realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi INFORMACJA O LICZBIE STUDENTÓW NA POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKACH STUDIÓW 1 Wydział Kierunek........

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016

W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 druk nr 8 W N I O S E K O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA NAJLEPSZYCH DOKTORANTÓW na rok akademicki 2015/2016 Imię i nazwisko: Nazwa wydziału: Dyscyplina studiów doktoranckich: Rok studiów: Telefon kontaktowy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Warszawa, dn. 27 czerwca 2013 r. Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2013/2014 Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA

PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA PROCEDURA DOTYCZĄCA UPRAWNIENIA STUDENTA DO KONTYNUOWANIA STUDIÓW BEZ WNOSZENIA OPŁAT W KOLEJNYM ROKU STUDIÓW NA DRUGIM KIERUNKU STUDIÓW W FORMIE STACJONARNEJ TRYB POSTĘPOWANIA STUDENTA ORAZ JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna WZ UW

dla najlepszych studentów Komisja Stypendialna WZ UW dla najlepszych studentów Stypendium przyznawane jest przez Odwoławczą Komisję Stypendialną dla Studentów (par. 37 RPM). Podstawy przyznawania stypendium rektora ujęte są w Regulaminie ustalania wysokości,

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2014/2015 Od dnia 1 lipca 2014 r. można składać wnioski o przyznanie studentom stypendiów ministra za wybitne

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne

Rozdział 1 Zasady ubiegania się o stypendium socjalne Regulamin pomocy materialnej - ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom w Akademii Leona Koźmińskiego na rok akademicki 2014/2015 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów

R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Załącznik do zarządzenia nr 21 Rektora z dnia 15 września 2014 r. R E G U L A M I N pomocy materialnej dla studentów Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

REGULAMIN przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Załącznik do zarządzenia Rektora Nr 145 z dnia 12 września 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi

REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi REGULAMIN przyznawania stypendiów naukowych Miasta Łodzi dla studentów i doktorantów szkół wyższych z terenu Miasta Łodzi Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Ilekroć w Regulaminie przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego Załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 24/R/09 z dnia 1 czerwca 2009 r. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Gdańskiego tekst jednolity Rozdział I Formy pomocy materialnej 1

Bardziej szczegółowo

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. 5 sierpnia 2009 r.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2010 r. 5 sierpnia 2009 r. Informacja w sprawie stosowania nowego wzoru na obliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne pomniejszającej dochód na osobę w rodzinie studenta 24 września 2009 r. Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)...

1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... Data przyjęcia wniosku przez Komórkę organizacyjną..... WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ dla studentów Wszechnicy Świętokrzyskiej w Kielcach w roku akad. 20.../20... Stypendium socjalne.

Bardziej szczegółowo

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu

I NSTYTUT T ECHNICZNY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Regulamin przyznawania stypendium motywacyjnego dla studentów kierunku zamawianego Mechatronika w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej I. Zasady ogólne 1 1. W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

REGULAMIN DYPLOMOWANIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA W AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO PISMO OKÓLNE nr 27 Dziekana Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 12.05.2011 r. zgodnie z uchwałą Rady Wydziału Wychowania Fizycznego z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 1/9/2011 z dnia 22 września 2011 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW BYDGOSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ PODSTAWA PRAWNA Regulamin wprowadza się na podstawie: - ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej

R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Rektora Nr 20/2010-2011 z dnia 3 sierpnia 2011 r. R E G U L A M I N przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom ALMAMER Szkoły Wyższej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2007

ZARZĄDZENIE NR 7/2007 ZARZĄDZENIE NR 7/2007 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 5 lutego 2007 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Studiów Na podstawie art. 66, art. 161

Bardziej szczegółowo

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015

UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 UWAGA STYPENDIA, semestr letni rok akademicki 2014/2015 1.Studenci studiów stacjonarnych, niestacjonarnych wszystkich kierunków, którzy nie złożyli wniosków o stypendium rektora dla najlepszych studentów

Bardziej szczegółowo

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie

Studia. Wyższa Szkoła Biznesu. www.wsb.edu.pl/cieszyn. Studiuj w Cieszynie! za darmo. Wydział Zamiejscowy w Cieszynie Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Wydział Zamiejscowy w Cieszynie studia inżynierskie oraz licencjackie: Logistyka i transport Inżynier jakości Zarządzanie BHP Grafika komputerowa Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo