Administrowanie sieciami komputerowymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Administrowanie sieciami komputerowymi"

Transkrypt

1 Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Administrowanie sieciami komputerowymi studia niestacjonarne Rzeszów 2010

2 Tematyka ćwiczeń: Ćwiczenie nr 1: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet na przykładzie modelu 3CR firmy 3COM. Ćwiczenie nr 2: Elementy administrowania operacyjnym systemem sieciowym Windows Server 2003 część 1. Ćwiczenie nr 3: Elementy administrowania operacyjnym systemem sieciowym Windows Server 2003 część 2. Ćwiczenie nr 4: Konfiguracja usługi DNS w systemach Windows Server Ćwiczenie nr 5: Administrowanie internetowymi usługami informacyjnymi zarządzanie serwerem witryn WWW. Zabezpieczenia witryn przy pomocy SSL. Ćwiczenie nr 6: Podstawy administrowania systemem sieciowym Linux. 2

3 Ćwiczenie nr 1. Temat: Elementy zarządzania routerem brzegowym Ethernet na przykładzie modelu 3CR firmy 3COM. Cel ćwiczenia: umiejętność zarządzania routerem brzegowym dedykowanym małej i średniej wielkości sieci LAN. Czas realizacji: 1h Czynności do wykonania: 1. Wykorzystując infrastrukturę okablowania sieciowego laboratorium dokonać wpięcia badanego urządzenia do sieci LAN według wskazówek prowadzącego zajęcia. 2. Dokonać konfiguracji właściwości TCP/IP stacji zarządzającej wiedząc, że parametry domyślne interfejsu wirtualnego urządzenia to: / Jeżeli zachodzi potrzeba, przed wykonaniem czynności 2 dokonać resetu sprzętowego routera. 4. Uruchomić graficzny moduł zarządzający routerem. 3

4 5. Ustalić hasło administratora 6. Ustalić strategię adresowania w sieci LAN w kontekście połączenia z internetem globalnym 7. Na podstawie parametrów podanych przez prowadzącego zajęcia dokonać konfiguracji urządzenia do pracy z protokołem NAT one-to-many. 8. Dokonać konfiguracji właściwości TCP/IP wszystkich stacji w sieci LAN. 9. Przetestować połączenie z internetem globalnym. 10. Włączyć i przetestować reguły filtrowania pakietów IP podane przez prowadzącego zajęcia. 11. Dokonać konfiguracji i przetestować reguły filtrowania zawartości nagłówków http podane przez prowadzącego. 4

5 Ćwiczenie nr 2. Temat: Elementy administrowania operacyjnym systemem sieciowym Windows Server 2003 część 1. Cel ćwiczenia: umiejętność prawidłowej instalacji usług Active Directory. Umiejętność tworzenia użytkowników i grup oraz identyfikacji uprawnień tych obiektów do zasobów sieciowych. Czas realizacji: 1h Czynności do wykonania: 1. Uruchomić maszyny wirtualne systemu serwerowego i klienta. 2. Używając konta administratora przypisać statyczny adres IP we właściwościach TCP/IP dla serwera i klienta. 3. Dokonać instalacji usługi Active Directory (AD) w systemie serwera. W trakcie instalacji ustalić nazwę domeny firma.com.pl oraz włączyć usługi DNS. 5

6 4. Odczytać FQDN serwera w kontekście utworzonej domeny. 5. Przyłączyć system klienta do utworzonej domeny. 6. Utworzyć 2 obiekty AD w postaci jednostek organizacyjnych o dowolnych nazwach. Utworzyć po 2 obiekty w postaci użytkownika domeny, zlokalizowanych w obydwu jednostkach organizacyjnych. Sprawdzić ich przynależność do predefiniowanych grup oraz ich uprawnienia do katalogów systemowych. 7. Sprawdzić konto komputera systemu klienckiego. 8. W każdej jednostce organizacyjnej utworzyć obiekty w postaci Grupy i przypisać do nich użytkowników domeny. 9. Ze stacji klienckiej dokonać logowania do domeny jednego z utworzonych wcześniej użytkowników. 6

7 Ćwiczenie nr 3. Temat: Elementy administrowania operacyjnym systemem sieciowym Windows Server 2003 część 2. Cel ćwiczenia: umiejętność udostępniania zasobów sieciowych. Umiejętność tworzenia i konfiguracji profili użytkowników. Rozumienie funkcjonowania obiektów typu Group Policy. Czas realizacji: 2h Czynności do wykonania: 1. Uruchomić maszyny wirtualne systemu serwerowego i 2 systemy klienckie (należy sprawdzić, czy są one przyłączone do domeny. 2. Utworzyć na dysku c: folder o dowolnej nazwie. Wykorzystując mechanizmy grupowania użytkowników z ćwiczenia 2 jednej z Grup nadać pełne uprawnienia do folderu, drugiej - tylko prawo do odczytu. 3. Przetestować ustawienia z p Na dysku c: utworzyć folder o nazwie HOME, wraz z dwoma podfolderami o nazwach jednostek organizacyjnych jak w p. 6, ćwiczenia nr 2. Będą one przeznaczone dla katalogów macierzystych użytkowników AD, zadeklarowanych w odpowiednich OU. 5. Udostępnić z odpowiednimi uprawnieniami folder HOME dla użytkowników. 7

8 6. Korzystając z zakładki Profil właściwości użytkownika ustalić foldery macierzyste poszczególnych użytkowników, wykorzystując w ścieżce UNC zmienną systemową %username% 7. Dokonać konfiguracji systemu uniemożliwiającej przeglądanie folderów obcych macierzystych w Otoczeniu sieciowym. 8. Ustalić wartość przydziału przestrzeni dyskowej (katalogu macierzystego) równą 100 MB oraz 500 MB dla członków odpowiednio pierwszej i drugiej jednostki organizacyjnej. Wykorzystać zakładkę Przydziały 8

9 9. Utworzyć profile mobilne dla wszystkich użytkowników domeny. Do przechowywania profili wykorzystać udostępniony odpowiednio folder c:\profile. 10. Sprawdzić działanie mechanizmu profili mobilnych na 3 maszynach wirtualnych, reprezentujących klientów serwera. 11. Wykorzystując mechanizmy GPO utworzyć obiekt Zasad Grupy wykluczający możliwość modyfikacji właściwości TCP/IP użytkownikom domeny tylko z wybranej jednostki organizacyjnej. 12. Sprawdzić funkcjonowanie utworzonego obiektu GPO. 9

10 Ćwiczenie nr 4. Temat: Konfiguracja usługi DNS w systemach Windows Server Cel ćwiczenia: umiejętność wykorzystania usługi w kontekście tłumaczenia nazw DNS dla klientów domeny. Umiejętność budowania plików strefy wyszukiwania prostego i wstecznego. Czas realizacji: 1h Czynności do wykonania: 1. Sprawdzić, czy w systemie serwerowym zainstalowano usługę DNS. Dodać rolę serwera DNS jeśli jest to konieczne. 2. Sprawdzić rekordy bazy danych strefy wyszukiwania do przodu firma.com.pl. Wyjaśnić znaczenie wpisów oraz określić typy istniejących rekordów. Poniżej przedstawiony jest widok przystawki dnsmgmt do zarządzania usługami. 10

11 3. Dokonać konfiguracji dodatkowych dwóch adresów IP we właściwościach TCP/IP serwera. 4. Zaplanować dwie nowe nazwy hostów w strefie firma.com.pl. Powiązać te nazwy z dwoma utworzonymi wirtualnymi interfejsami w p Zlikwidować powiązanie usługi DNS z usługami AD. Utworzyć plik strefy o dowolnej nazwie w predefiniowanym folderze: c:\windows\system32\dns 6. W pliku strefy utworzyć 2 rekordy typu A zgodnie z założeniami z punktu 4. Dla jednego z hostów utworzyć rekord typu CNAME. Rekordy utworzyć przy pomocy notatnika lub w środowisku przystawki dnsmgmt. Załadować uaktualniony plik strefy do pamięci operacyjnej serwera. 7. Sprawdzić funkcjonowanie usługi wyszukiwania do przodu na stacji klienckiej, wykorzystując polecenia protokołu ICMP, Dokonać interpretacji wyników poleceń. 8. Zainicjować usługę wyszukiwania wstecznego dla strefy firma.com.pl poprzez utworzenie strefy podstawowej wyszukiwania wstecznego 11

12 9. Utworzyć 2 rekordy wskaźnikowe PTR w pliku strefy wyszukiwania wstecznego dla zadeklarowanych w p. 4 hostów. 10. Załadować plik strefy do pamięci operacyjnej serwera. 11. Sprawdzić funkcjonowanie usługi wyszukiwania wstecznego na stacjach klienckich przy pomocy poleceń protokołu ICMP. Dokonać interpretacji wyników poleceń. 12

13 Ćwiczenie nr 5. Temat: Administrowanie internetowymi usługami informacyjnymi zarządzanie serwerem witryn WWW. Zabezpieczenia witryn przy pomocy SSL. Cel ćwiczenia: umiejętność wykorzystania usługami IIS v.6 do zarządzania witrynami WWW. Umiejętność wykorzystania usług MS Certificate Authority (CA) do tworzenia certyfikatów i zabezpieczeń witryn internetowych przez protokół SSL Czas realizacji: 2h Czynności do wykonania: 1. Dodać rolę serwera aplikacji w systemie Windows 2003 Server. Podczas instalacji włączyć usługi skryptowania ASP.NET 2. Dla jednego z zadeklarowanych interfejsów wirtualnych z ćwiczenia nr 4 p.3 utworzyć dwa rekordy typu A w bazie DNS: rzeszow.firma.com.pl oraz krakow.firma.com.pl 3. Zadeklarować nowy interfejs wirtualny i utworzyć dla interfejsu rekord typu A w bazie DNS z nazwą: 4. Uruchomić przystawkę IIS, odczytać parametry witryny domyślnej (identyfikacja witryny, katalog macierzysty, pliki witryny) 13

14 5. Utworzyć trzy witryny o nazwach: Witryna Firmy, Witryna Kraków, Witryna Rzeszów. Pierwszą z nich powiązać parametrami ustalonymi w p.3, dwie ostatnie powiązać z parametrami jak w p. 2. (unikalność identyfikacji rozróżnić nagłówkiem hosta). 6. Utworzyć 3 unikalne foldery dla zadeklarowanych witryn i umieścić w nich pliki witryn, uzyskane od prowadzącego zajęcia. Ustalić katalogi macierzyste dla witryn. 7. Wskazać foldery z p.6 jako macierzyste dla poszczególnych witryn. 8. Dla witryny Witryna Firmy utworzyć dodatkowy folder c:\dokumenty_pdf. Umieścić w nim pliki *.pdf dostarczone przez prowadzącego zajęcia. 9. Utworzyć katalog wirtualny dla folderu c:\dokumenty_pdf. Udostępnić folder dla wszystkich klientów z uprawnieniami Read Only oraz Browse 10. Sprawdzić, czy pliki witryn znajdują się na liście dokumentów domyślnych. 11. Uruchomić witryny i sprawdzić funkcjonowanie serwera na przeglądarce klienta XP. 14

15 12. Dla witryny Witryna Firmy w przeglądarce klienta wyświetlić zawartość folderu c:\dokumenty_pdf używając w polu adresowym nazwy katalogu wirtualnego. 13. Zainstalować w systemie usługi certyfikowania 14. Sprawdzić, czy witryna domyśla została uzupełniona o składniki w postaci aliasów do folderów ze skryptami *.asp, dedykowanymi obsłudze certyfikowania na serwerze 15

16 15. Używając zakładki Właściwości dla witryny Witryna Firmy utwórz plik żądania dla nowego certyfikat dla witryny. Plik żądania zapisać w katalogu głównym na dysku c:\ 16. Używając zakładki Właściwości dla witryny Witryna Firmy utwórz plik żądania dla nowego certyfikatu dla witryny. Plik żądania zapisać w katalogu głównym na dysku c:\ 17. W przeglądarce serwera uruchomić skrypt default.asp, którego lokacja jest wskazana przez alias o nazwie CertSrv w witrynie domyślnej. 18. Wybrać opcję zaawansowanego żądania certyfikatu z szyfrowaniem algorytmem BASE-64, wkleić zawartość pliku żądania certyfikatu do okienka i wysłać żądanie do lokalnego CA. 16

17 19. Po poprawnym przetworzeniu pliku żądania zapisać otrzymany certyfikat (plik z rozszerzeniem *.cert) w katalogu głównym na dysku c:\ 20. We właściwościach witryny Witryna Firmy wymusić uzywanie kanału SSL 21. Przetestować funkcjonowanie witryny zabezpieczonej na przeglądarce klienta XP. Zapisać certyfikat witryny w magazynie certyfikatów przeglądarki klienta XP. 17

18 Ćwiczenie nr 6. Temat: Podstawy administrowania systemem sieciowym Linux. Cel ćwiczenia: umiejętność wykonywania podstawowych czynności administracyjnych w systemie Linux Ubuntu. Umiejętność konfiguracji wybranych usług sieciowych: DHCP, OpenSSH, Samba. Czas realizacji: 2h Czynności do wykonania: 1. Poleceniem powłoki bash dokonać aktywacji oraz ustalić hasło dla konta Root na serwerze Linux. 2. Dokonać konfiguracji interfejsu sieciowego za pomocą narzędzia graficznego network-admin. W przypadku braku narzędzia w systemie należy je doinstalować (apt-get install network-admin) 3. Utworzyć kolejny interfejs wirtualny, wykorzystując plik konfiguracyjny: /etc/network/interfaces Przykład: 18

19 4. Dokonać konfiguracji interfejsu sieciowego za pomocą narzędzia graficznego network-admin. W przypadku braku narzędzia w systemie należy je doinstalować (apt-get install network-admin) 5. Stosując polecenia powłoki bash wykonać następujące czynności: - sprawdzić domyślną maskę dla uprawnień, - przy pomocy polecenia umask ustawić maskę z uprawnieniami: u=rwx, g=r, o=r - utworzyć katalog w katalogu domowym konta administrator - sprawdzić zgodność uprawnień domyślnych z maską, - ustawić maskę na wartość Utworzyć nowych użytkowników serwera 7. Utworzyć nowych użytkowników serwera, nadać im pełne uprawnienia do katalogu utworzonego w punkcie 5. 19

20 8. W celu selektywnego nadawania uprawnień dokonaj instalacji mechanizmów ACL poleceniem: apt get install eiciel 9. Dokonać mountowania systemu plików z opcją ACL: 10. Zrealizować wpis mountowania systemu plików w pliku konfiguracyjnym etc/fstab 20

21 11. Dokonać restartu systemu an następnie sprawdzić czy uruchamia się zakładka list ACL eiciel Przykład: 12. Z poziomu konta administratora utworzyć dwa nowe katalogi w systemie plików. Z pomocą mechanizmów ACL selektywnie nadać różne uprawnienia pozostałym użytkownikom.\ 13. Zainstalować oprogramowanie serwera DHCP. Uruchomić narzędzie do konfiguracji serwera DHCP, wykonać czynności administracyjne zlecone przez prowadzącego zajęcia. 21

22 14. Sprawdzić funkcjonowanie serwera na stacji klienckiej. 15. Pobrać, zainstalować i uruchomić serwer SSH: /etc/init.d/ssh start 16. Zainstalować klienta SSH na stacji klienckiej XP: Przykład: 17. Utworzyć sesję SSH z serwerem OpenSSH. 18. Z poziomu powłoki bash zainstalować serwer SAMBA: apt-get install samba-doc 19. Zaprojektować funkcjonalności serwera SAMBA (np. katalogi domowe użytkowników, udostępnione udziały dyskowe i inne). 20. Dokonać ręcznej konfiguracji pliku konfiguracyjnego serwera smb.conf zgodnie z projektem z punktu 19. Przykład: [global] netbios name = Server_Samby server string = Dowolny_komentarz workgroup = Grupa_Robocza security = user bind interfaces only = yes logon drive = m: logon home = \\%L\homes\%u logon path = \\%L\profiles\%u 22

23 [homes] comment = Katalogi_domowe path = /home read only = no available = yes browseable = yes [pliki-pdf] path = /home/pliki comment = udziały_udostępnione available = yes browseable = yes writeable = yes valid users = kowalski,grupa-dziennikarze 21. Sprawdzić funkcjonowanie serwera SAMBA na stacji Windows XP. 23

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski. Systemy operacyjne. Laboratorium Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski Systemy operacyjne Laboratorium Zarządzanie dostępem do zasobów przy wykorzystaniu grup w Windows 7 1 Cel ćwiczenia Ćwiczenie ma

Bardziej szczegółowo

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8

APACHE 2.0 + SSL Linux. Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux. wersja 1.8 APACHE 2.0 + SSL Linux Użycie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu APACHE 2.0 + SSL Linux wersja 1.8 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Tworzenie certyfikatu... 3 2.1. Tworzenie certyfikatu poprzez

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

9. Protokoły sieciowe TCP/IP

9. Protokoły sieciowe TCP/IP 9. Protokoły sieciowe TCP/IP Urządzenia w sieci komputerowej komunikują się ze sobą i wymieniają informacje. Wymiana informacji musi przebiegać w ściśle określony sposób umożliwiający przesyłanie danych.

Bardziej szczegółowo

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str.

Jak zostać. Certified Partner. Wyróżnienia dla najlepszych partnerów. Microsoft. Prezent za sprzedaż. Microsoft. Microsoft. Office XP [str. nr 1/2003 STYCZEŃ 2003 Miesięcznik dla Partnerów Microsoft Jak zostać Microsoft Certified Partner [str. 5] Wyróżnienia dla najlepszych partnerów Microsoft [str. 4] Prezent za sprzedaż Microsoft Office

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP)

PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROTOKOŁU DATA CONCENTRATOR SIMPLE ACQUISITION PROTOCOL (DCSAP) 1/89 Spis treści Spis treści... 2 1 Słownik pojęć... 7 2 Wstęp... 9 3 Założenia protokołu... 11 3.1 Utrzymywanie sesji

Bardziej szczegółowo

2. Organizacja informacji w WWW

2. Organizacja informacji w WWW Rys. 1. Piramida rozwoju usług internetowych 1995 e-banki, polskie portale 1996 komunikatory 1994 e-sklepy, blogi 1991 Internet w Polsce 1972 Telnet 1996 VoIP 1973 FTP 1972 znak @ rozpoczęcie prac badawczych

Bardziej szczegółowo

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy

Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres zadań Wykonawcy 1. Opracowanie kompleksowej koncepcji rozwoju i funkcjonowania Systemu Obsługi Inwestora. Wykonawca w oparciu o założenia przedstawione przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/)

Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64. Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Projekt Dokumentacji Debiana (http://www.debian.org/doc/) 9 listopada 2014 Uwagi do wydania, do dystrybucji Debian 7.0 (wheezy), IA-64 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU ADMINISTRACYJNEGO SYSTEMU CMS System CMS (Content Managment System) jest to aplikacja internetowa pozwalająca na łatwą aktualizację i rozbudowę strony internetowej. Osoba aktualizująca

Bardziej szczegółowo

Administracja usługą IntegralNet

Administracja usługą IntegralNet Administracja usługą IntegralNet Niniejsza część składa się z następujących rozdziałów: Zadania i zakres odpowiedzialności administratora grupy. Menu Profil. Menu Zasoby. Menu Usługi. Menu Skrypty Usług.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy

Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Podręcznik użytkownika IBM SPSS Statistics 22 System podstawowy Uwaga Przed skorzystaniem z niniejszych informacji oraz produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera

Rys. 1. Haker zgaduje inne adresy sieciowe korzystając z adresu IP serwera Najprostszy atak hakerski Jak wiadomo, każdy komputer w sieci ma własny adres IP. Każdy komputer przyłączony do sieci dołącza do każdego transmitowanego pakietu adres IP komputera docelowego oraz unikatową

Bardziej szczegółowo

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux

System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica wkrakowie Praca magisterska System plików działający poza jądrem systemu operacyjnego Linux Jan Wróbel Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy rozproszone

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta

Zdalny dostęp SSL. Przewodnik Klienta Zdalny dostęp SSL Przewodnik Klienta Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. DOSTĘP DO SSL VPN Z KOMPUTERA Z SYSTEMEM WINDOWS... 3 2.1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW SIGNET... 3 2.2. INSTALACJA TOKENA W SYSTEMIE WINDOWS

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo