INNOWACJA PEDAGOGICZNA BAWIĘ SIĘ I UCZĘ Z PRZYRODĄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA PEDAGOGICZNA BAWIĘ SIĘ I UCZĘ Z PRZYRODĄ"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA BAWIĘ SIĘ I UCZĘ Z PRZYRODĄ Szkoła Podstawowa w Dzierzgowie Planowany termin realizacji: Autor innowacji: Sylwia Kulaszewska

2 1. Wstęp i uzasadnienie potrzeby wprowadzenia innowacji Edukacja wczesnoszkolna to pierwszy etap kształcenia szkolnego, którego zadaniem jest wszechstronny rozwój osobowości dziecka. To właśnie dziecko w wieku wczesnoszkolnym jest ciekawe świata, który je otacza. Dlatego należy już od najmłodszych lat wykorzystać tę naturalną cechę młodego człowieka, żeby nauczył się obserwować uważnie świat przyrody i podziwiać jego piękno, aby dostrzegał związki przyczynowo- skutkowe zachodzące w przyrodzie, aby zrozumiał powiązania człowieka z przyrodą i stał się odpowiedzialny za zmiany w środowisku. Okres ten cechuje szczególnie wielka plastyczność psychiki dziecka, wyrabiają się pewne nawyki, dlatego tak ważny jest bezpośredni kontakt z naturą, rzetelna wiedza o stanie naszego środowiska oraz zagrożeniach jakie niesie ze sobą współczesna cywilizacja. To przed szkołą stoi zadanie kształtowania świadomego stosunku do środowiska przyrodniczego, miłości i szacunku do różnorodnych form życia, właściwych i aktywnych postaw wobec przyrody i jej ochrony. Szkoła, w której pracuję jest usytuowana w dogodnym miejscu, które sprzyja wdrożeniu innowacji. Mieści się niedaleko lasu, w sąsiedztwie szkoły znajdują się łąki i pola uprawne oraz gospodarstwa rolnicze. Czynniki te pozwolą stworzyć dzieciom możliwość wielostronnego kształcenia, w którym przyswajaniu treści towarzyszyć będzie odkrywanie, przeżywanie, a także działanie na rzecz przyrody i najbliższego środowiska.

3 2. Opis innowacji Innowacja BAWIĘ SIĘ I UCZĘ Z PRZYRODĄ została opracowana zgodnie z obowiązująca podstawą programową i obejmuje materiał o treściach związanych z przyrodą. Przeznaczona jest dla uczniów klasy I, którzy po zajęciach oczekują w świetlicy szkolnej na rodziców lub autobusy. Udział w zajęciach jest dobrowolny. Realizowane na spotkaniach zagadnienia łączą teorię z praktyką, pozwalają bliżej poznać wybrane zjawiska przyrodnicze i dotyczą najbliższego środowiska, otoczenia dziecka. Bliższe poznawanie wybranych zjawisk przyrodniczych, obserwacje, gry i zabawy dydaktyczne, działalność plastyczna i techniczna, wykonywanie doświadczeń oraz konkretne działania w środowisku i dla środowiska sprzyjać będą łatwiejszemu przyswajaniu wiedzy, umiejętności oraz dadzą uczniom wiele satysfakcji. Wraz z uczniami zaprojektujemy i założymy szkolny ogródek kwiatowo warzywny, co stworzy warunki do wnikliwej obserwacji i doświadczeń przyrodniczych. Ogródek stworzy możliwość prowadzenia,,lekcji zielonego myślenia. Uczniowie edukacji wczesnoszkolnej będą odpowiedzialni za utworzoną rabatkę, czyli przygotowanie grządki, wysiewanie i pielęgnowanie roślin, usuwanie chwastów. Stworzę więc możliwość do poglądowego nauczania przyrody i ekologii. Dzieci będą miały bezpośredni kontakt z przyrodą. Realizując tą innowację będę starała się stosować zasadę: - słyszę, widzę, czuję - dotknę, poznam, zapamiętam. W ten sposób mam nadzieję zainteresować dzieci obserwacją otaczającego świata i zachęcać do obcowania z przyrodą. Zorganizowanie ciekawych zajęć z edukacji społeczno-przyrodniczej w edukacji wczesnoszkolnej dla uczniów przebywających w świetlicy wzbogaci także ofertę edukacyjną szkoły. Realizacja innowacji BAWIĘ SIĘ I UCZĘ Z PRZYRODĄ polegać będzie na przygotowaniu i przeprowadzeniu zajęć z uczniami klasy pierwszej raz w tygodniu w ramach godzin wynikających z Art. 42 ust. 2 pkt. 2 Karty Nauczyciela.

4 3. Zasady funkcjonowania innowacji Cel innowacji: Popularyzacja wiedzy z edukacji przyrodniczej w klasach I III. Cele szczegółowe: 1. W zakresie wiadomości i umiejętności: 2. Rozszerzenie treści materiału programowego z edukacji przyrodniczej i ekologicznej dostosowanej do wieku i możliwości dziecka 3. Rozbudzenie wrażliwości i potrzeby kontaktu z przyrodą, 4. Rozwijanie umiejętności obserwowania środowiska oraz gromadzenia informacji o nim, 5. Budzenie zainteresowań zjawiskami przyrodniczymi (dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych), 6. Rozwijanie umiejętności dochodzenia do wiedzy drogą obserwacji, doświadczeń, wnioskowania, uogólniania, 7. Wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna, 8. Wdrażanie do nabywania umiejętności planowania i przeprowadzania prostych doświadczeń przyrodniczych, 9. Wdrażanie do twórczego myślenia, 10. Wykorzystanie naturalnej ciekawości świata dzieci dla rozwijania trwałych zainteresowań przyrodniczych, 11. Projektowanie i przeprowadzanie różnych doświadczeń przyrodniczych W zakresie postaw: 1. Wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,

5 2. Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy, 3. Edukacyjne spędzanie wolnego czasu wg zasady,,przyjemne z pożytecznym" 4. Rozwijanie postaw samodzielności i kreatywności, 5. Rozwijanie aktywnych form wypoczynku Metody i formy pracy: Metody pracy: 1. Podające: pogadanki, wyjaśnienia, objaśnienia, odczyt, opis. 2. Praktyczne: ćwiczenia, pokaz, obserwacja, doświadczenie. 3. Badawcze. 4. Poszukujące. 5. Aktywizujące: burza mózgów, drama. Formy pracy: 1. Wycieczki i zajęcia terenowe. 2. Zajęcia z zastosowaniem aktywnych metod pracy. 3. Gry i zabawy o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. 4. Aktywny udział w przedstawieniach i inscenizacjach. 5. Wykonywanie albumów tematycznych związanych z poszczególnymi treściami. 6. Zajęcia prowadzone przez zaproszonych gości. 7. Konkursy i zabawy o tematyce przyrodniczej. Dla szkoły: Spodziewane efekty:

6 1. wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, 2. uatrakcyjnienie zajęć pozalekcyjnych, 3. budowanie pozytywnego wizerunku szkoły wśród dzieci i rodziców, jako placówki dbającej o twórczy rozwój swoich wychowanków, 4. podniesienie jakości pracy szkoły, Dla uczniów: 1. wzrost zainteresowania wiedzą przyrodniczą, 2. zrozumienie potrzeby dbania o przyrodę i najbliższe środowisko, 3. odpowiedzialność za stan środowiska, 4. podejmowanie pozytywnych działań wobec przyrody, 5. umiejętność zaplanowania i przeprowadzenia obserwacji i prostych doświadczeń, 6. umiejętność współpracy w grupie, 7. rozwój twórczego myślenia i kreatywności, 8. satysfakcja z odniesionych sukcesów, 9. odpowiedzialność za pracę własną i grupy,

7 4. Ewaluacja: Zadaniem ewaluacji jest rozszerzenie i modyfikacja materiału dotyczącego edukacji przyrodniczej. Dostosowanie do warunków szkoły i uczniów, dla których jest ona przeznaczona. Cel ewaluacji 1. Zweryfikowanie oferty zajęć pod kątem oczekiwań uczniów i rodziców. 2. Zweryfikowanie zakresu treści przyrodniczych w klasie I. 3. Zweryfikowanie trafności doboru multimediów. Odbiorca ewaluacji 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia. Czas realizacji: 1. Po każdym semestrze Wykonawca ewaluacji: 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia. Przedmiot ewaluacji: 1. Oferta dydaktyczna realizowanych zajęć. 2. Identyfikacja oczekiwań uczniów i rodziców odnośnie innowacji. 3. Sposób prowadzenia zajęć. Zasady innowacji: 1. Użyteczność (czy program przyczynił się do zaspokojenia potrzeb), 2. Trafność (czy odpowiada potrzebom beneficjentów), 3. Adekwatność, odpowiedniość (do jakiego stopnia cele programu są odpowiednie do zmieniających się potrzeb i priorytetów), 4. Efektywność (jakie efekty przyniosły zaplanowane działania w ramach innowacji),

8 5. Skuteczność (do jakiego stopnia program przyczynił się do osiągnięcia jego szczegółowych i ogólnych celów), 6. Wykonalność (czy zamierzone cele są możliwe do zrealizowania), 7. Rzetelność i poprawność badawcza (czy przestrzegane są standardy etyczne i badawcze, uwzględniające dobro osób, których dotyczą wyniki badań i osób zaangażowanych w ewaluację), 8. Interaktywność (czy uczestniczą w dialogu realizatorzy, odbiorcy innowacji, instytucje wspierające), 9. Dynamiczność (czy na bieżąco wprowadzane są zmiany, wdrażane wnioski ewaluacji), 10. Jawność (czy wyniki ewaluacji są udostępnione Radzie Pedagogicznej, rodzicom, organowi prowadzącemu), 11. Trwałość (jakie są szanse, że efekty innowacji będą widoczne, będą trwały po zakończeniu realizacji programu). Kluczowe pytania: 1. Czy zmieniła się wrażliwość i zainteresowanie uczniów na otaczające nas środowisko? 2. Czy uczniowie umiejętnie współdziałają w grupie podczas zajęć terenowych i klasowych? 3. Czy potrafią dokonać analizy wytworów swoich prac? 4. Czy uczniowie potrafią wykorzystać zabrane przez siebie naturalne eksponaty przyrodnicze? 5. Jakie było zainteresowanie zajęciami ze strony rodziców i uczniów? 6. Czy pogłębione informacje przyrodnicze wpłynęły na rozwój zainteresowań dzieci? Metody badawcze:

9 1. ankieta wśród uczniów, 2. ankieta wśród rodziców, 3. obserwacja, 4. testy umiejętności Ramy czasowe ewaluacji: 1. I semestr luty zebranie informacji od uczniów, rodziców, przeanalizowanie dokumentów i prac koniec lutego raport ewaluacyjny. 2. II semestr czerwiec zebranie informacji od uczniów i rodziców, przeanalizowanie dokumentów i prac koniec czerwca raport ewaluacyjny Określenie formatu raportu: 1. Raport zostanie sporządzony w formie prezentacji w programie Power Point. PUBLIKACJA INNOWACJI Innowacja zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły pod adresem TEMATYKA ZAJĘĆ W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 TREŚCI NAUCZANIA PROCEDURY OSIĄGNIĘĆ CELÓW PRZEWIDZIANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA WRZESIEŃ 1) Czym i w jaki sposób będziemy zajmować się na zajęciach? - zapoznanie z formą proponowanych zajęć; - opracowanie regulaminu - uczeń czuje się odpowiedzialny za podjęte zadania;

10 2) Nasza miejscowość i jej walory przyrodnicze. 3) Poznajemy rośliny, których uprawę rozpoczniemy. 1) Terenowa Izba Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Dzierzgowie. 2) Sprzątamy naszą okolicę i zbieramy okazy naturalne. przyjaciela przyrody i logo zajęć; - złożenie przysięgi i podpisu Super przyjaciel przyrody. - wycieczka krajoznawczo przyrodnicza po terenie wsi oraz na pobliskie ekosystemy (las, pole, łąka); - zapoznanie z roślinnością naszych pobliskich ekosystemów; - wykonanie zdjęć z wycieczki; - wykonanie rysunku Moja najbliższa okolica. - wygospodarowanie miejsca na rabatkę warzywno kwiatową; - przygotowanie ziemi i założenie małego ogródka; - sadzenie roślin jesiennych; - pielęgnacja całego ogródka. PAŹDZIERNIK - spotkanie z leśnikiem; - pogadanka wraz z demonstracją plansz na temat ścieżki przyrodniczej; - rozpoznawanie drzew liściastych i iglastych; - wywiad z leśnikiem na temat ochrony przyrody i jej zagrożeń. - udział w akcji Sprzątanie Świata ; - zbieranie kasztanów i żołędzi, kamyków, które posłużą jako liczmany i okazy naturalne do kącika przyrodniczego; - wykonanie plakatów Jak dzieci ratują świat?. - potrafi określić, co to jest przyroda i czuje się za nią odpowiedzialny. - uczeń potrafi prezentować walory przyrodnicze swojej miejscowości; - rozpoznaje podstawowe gatunki roślin najbliższego środowiska; - potrafi przenieść na papier swoje spostrzeżenia przyrodnicze. - własnoręczne utworzenie ogródka; -uczeń wie, jak dbać o rośliny; - jest odpowiedzialny za podjęte działania; - umie współpracować w grupie. - uczeń umie wskazać wpływ człowieka na środowisko; - zna drzewa liściaste i iglaste i potrafi je rozróżnić; - potrafi przeprowadzić krótką rozmowę z leśnikiem na temat ochrony przyrody. - uczeń dostrzega zagrożenia ekologiczne w Polsce; - wystawa plakatów; - wykorzysta okazy naturalne jako liczmany na lekcji matematyki; - zna datę przebiegu akcji i

11 3) Nasz mały kącik przyrodniczy. - wygospodarowanie miejsca w klasie na kącik przyrodniczy; - przyniesienie różnych warzyw i owoców na wystawę; - wysianie do doniczek nasion warzyw i ziół, aby można je było wykorzystać do sałatek. 4) Grzybobranie. - wycieczka do lasu; - korzystanie z atlasów rozpoznawanie grzybów; - zajęcia w terenie zdobywanie sprawności najlepszego grzybiarza. 5) Znamy drzew, które rosną na terenie szkoły. 1) Czy znamy rośliny i drzewa naszej okolicy? 2) Poznajemy czasopisma ekologiczne. 3) Wycieczka do Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej. 4) Jak i czym dokarmiać ptaki zimą? - zbieranie, odrysowywanie i kolorowanie liści; - odbijanie kory na kartce papieru; - pomiar obwodu drzew; - zajęcia w terenie zdobywanie odznaki Znawca drzew ; - próba odpowiedzi na pytanie Czy drzewa muszą zrzucać liście? LISTOPAD - zbieranie i suszenie liści drzew, kwiatów, ziół i traw; - wyszukiwanie w różnych źródłach informacji o danej roślinie i jej podpisywanie. - poznawanie tytułów ekologicznych czasopism i przegląd wybranych treści; - sporządzenie krótkich notatek. - słuchanie opowieści o faunie i florze naszego regionu; - oglądanie okazów zwierząt naturalnej wielkości. - wspólne zdefiniowanie pojęcia karmnik ; - materiały do budowy karmnika; czynnie bierze w niej udział. - dziecko zna warzywa i owoce i je rozpoznaje; - wie, co potrzebne jest roślinom do prawidłowego wzrostu; - zna walory smakowe ziół; - wie jak pielęgnować warzywa i zioła. - rozpoznaje wybrane gatunki grzybów; - wie, że nie należy niszczyć żadnych grzybów i roślin. - rozpoznaje gatunki drzew po liściach; - rozumie utratę liści przez drzewa w okresie jesieni. - wykona zielnik lub album pospolitych roślin. - wymienia tytuły pism ekologicznych; - systematycznie korzysta z literatury. - Zna faunę i florę naszego regionu; - rozróżnia zwierzęta i ich głosy. - wymienia ptaki zimujące w Polsce oraz odlatujące do ciepłych krajów;

12 1) Pomagamy ptakom przetrwać zimę. 2) Inscenizacja o tematyce przyrodniczo ekologicznej. 3) Oglądanie filmu o tematyce ekologiczno przyrodniczej. 1) Choroby spowodowane zanieczyszczeniami środowiska. 2) Człowiek jako ważny element środowiska. - rodzaje karmników; - ptaki zimujące w Polsce; - poznanie menu i smakołyków ptasich. GRUDZIEŃ - zajęcia w terenie; - rozmieszczenie karmników na gałęziach drzew; - prezentacja przygotowanych ptasich smakołyków; - obserwowanie i rozpoznawanie ptaków przy karmnikach (z użyciem lornetki). - przygotowanie scenariusza przedstawienia; - rozdzielanie ról; - wykonanie dekoracji i uczestniczenie w próbach. - film o ochronie przyrody, zagrożeniach i zanieczyszczeniach; - rozmowa kierowana o tematyce filmu. STYCZEŃ pokaz komputerowych prezentacji multimedialnych. - film pt. Rola człowieka w środowisku ; - wykonanie zdrowego posiłku. - wymienia rodzaje pokarmów dla ptaków; - wykonuje ptasi karmnik i przygotowuje smakołyki. - zna różne sposoby pomocy ptakom podczas zimy; - rozpoznaje najpospolitsze gatunki ptaków przylatujących do karmników; - systematyczne uzupełnianie karmnika. - współpracuje z kolegami przy wykonywaniu przydzielonych zadań; - wykorzystuje swoją wiedzę przy wykonywaniu pracy. - zauważa wzajemne oddziaływanie między sobą i środowiskiem; - dostrzega pozytywny i negatywny wpływ człowieka na środowisko. -uczeń umie zaplanować zdrowy styl życia; - wie, co powoduje zanieczyszczenia środowiska i jakie choroby się z tym wiążą. - uczeń umie wymienić elementy środowiska i wie jak człowiek wpływa na środowisko; - zna składniki odżywcze i jest przekonany o wpływie prawidłowego odżywiania

13 3) Zdrowy styl życia. - spotkanie i pogadanka z pielęgniarką lub dietetykiem na temat zdrowego stylu życia. 4) Konkurs rysunkowy Zdrowa żywność. - pokaz zdrowej żywności; - rozmowa na temat wyboru zdrowych produktów do jedzenia; - zorganizowanie wystawki opakowań zdrowych produktów. LUTY 1) Zapraszamy ekologa. - nawiązanie współpracy z organizacją ekologiczną i zaproszenie ekologa; - wyjaśnienie pojęć: ekologia i kultura ekologiczna; - rozmowa z ekologiem na temat różnic między ekologią a środowiskiem przyrodniczym. 2) Zgadnij kolego, co to takiego? 1) Wycieczka do Warszawy. - quiz wiedzy na temat znajomości zimowych mieszkańców lasu; - przygotowanie do zdobycia kolejnej odznaki Ekoludka. MARZEC - warsztaty przyrodnicze w Ośrodku Edukacji Muzealnej Odkrywamy tajemnice przyrody ; - film w 5D o tematyce przyrody. 2) Co to jest krajobraz? - film przyrodniczy, plansze, zdjęcia na temat różnych krajobrazów polskich. na zdrowie. - dokonuje wyboru produktów kierując się zdobytą wiedzą ekologiczną; - umie zaplanować zdrowy styl życia. - układa jadłospis zgodny z zasadami zdrowego żywienia; - wykona plakat na temat Zdrowa żywność ; - wystawa prac na terenie szkoły. - potrafi zdefiniować pojęcie: ekologia i kultura ekologiczna; - dostrzega różnicę między ekologią a środowiskiem. - wykazuje się znajomością tematy; - weryfikuje i uzupełnia swoje wiadomości i umiejętności; - zdobywa odznakę Ekoludka. - opisuje i rozróżnia rodzaje krajobrazów; - organizuje wystawę na temat Piękno polskiego krajobrazu.

14 3) Krajobraz, w którym chciałbym mieszkać. 4) Bez wody nie ma życia. - wykonanie zespołowe makiet projektów wymarzonego krajobrazu; - nauka piosenki ekologicznej o ochronie krajobrazu; - wykonanie instrumentów z surowców naturalnych. - zabawa dydaktyczna Co by było, gdyby zabrakło wody? ; - wykonanie filtrów do destylacji wody. KWIECIEŃ 1) Dobre rady Ekoludka. - opracowanie i wykonanie książeczki dla kolegów dotyczącej ochrony wód. 2) Zajęcia terenowe na ścieżce edukacyjnej Leśne przedszkole w Krajewie koło Mławy. - Zajęcia w izbie edukacyjnej; - przejście ścieżką edukacyjną; - zbieranie edukacji o bogactwie środowiska przyrodniczego, zagrożeniach formach ochrony przyrody; - odpoczynek i pieczenie kiełbasek. 3) Dzień Ziemi. - apel z okazji Dnia Ziemi; - sadzenie drzew na terenie przyszkolnym. MAJ 1) Wracamy do naszego ogródka. 2) Leśne płuca jak drzewa pomagają nam żyć? - przygotowanie ziemi do wysiewu warzyw i kwiatów; - sadzenie przygotowanych wcześniej sadzonek; - ustalenie dyżurów do systematycznej pielęgnacji ogródka. - dyskusja na podstawie opowiadania, własnych doświadczeń czym jest las (wykorzystanie środków audiowizualnych); - znaczenie lasów dla zdrowia - prezentuje swój projekt krajobrazu i motywuje jego wybór; - śpiewa piosenkę przy akompaniamencie własnych instrumentów. - dostrzega znacznie wody dla organizmów żywych; - potrafi destylować wodę. - współpracuje z kolegami przy wykonaniu zadania; - wykorzystuje swoją wiedzę. - pogłębia wiedzę o środowisku leśnym; - czynny wypoczynek na łonie natury; - zna zagrożenia i formy ochrony przyrody. - uczeń ma wyrobiony nawyk dbania o ogródek; - zna warzywa i kwiaty wysiewane na grządkach; - umie je pielęgnować. - wyjaśnia znaczenie drzew dla zdrowia człowieka i dostrzega ich ważną rolę jako producenta tlenu.

15 człowieka; - wykonanie makiety lasu. 3) Kolorowe - wykonie kolorowych prac z kompozycje z kwiatów; kwiatów. Czy kwiaty -dyskusja na temat Komu to tylko ozdoba? potrzebne są kwiaty i dlaczego? ; - tworzymy zielnik z kwiatów; - segregowanie kwiatów, nazywanie ich. 4) Łąka żyje? -zajęcia w terenie; - warsztaty ekologiczne na łące: obserwacja łąki, rozpoznawanie roślin i zwierząt łąkowych; - praca plastyczna Łąka. CZERWIEC 1) Jak zachować się w - wyszukiwanie w zespołach lesie? wierszy, zagadek i piosenek o lesie; - wspólne ułożenie regulaminu zachowania się w lesie. 2) Leśni przyjaciele. - zajęcia w lesie obserwacja przyrody - wycieczka; - wyszukiwanie żywych i martwych elementów przyrody; - poszukiwanie tropów zwierząt; - praca plastyczna. 3) Podsumowanie całorocznej pracy. - przygotowanie krótkiej inscenizacji o tematyce przyrodniczej; - wręczenie dyplomów Miłośnik przyrody i ekologii ; - przypomnienie całego roku pracy poprzez obejrzenie zgromadzonej dokumentacji. - wystawa prac; - wykonanie zielników; - zna i nazywa różne kwiaty wiosenne. - wymienia rośliny i zwierzęta zamieszkujące łąki; - dostrzega zależności między roślinami i zwierzętami łąkowymi; - wykazuje aktywność twórczą podczas prac w grupie. - potrafi stworzyć zasady właściwego zachowania się w lesie; - przestrzega tych zasad. - obserwuje przyrodnicze składniki środowiska i dzieli je na żywe i martwe; - dokumentuje swoje obserwacje w formie plastycznej. - otrzymuje dyplom Miłośnik przyrody i ekologii ; - zna zasady dbania o przyrodę; - rozumie podstawowe pojęcie ekologiczne.

16 Przedstawiony plan innowacji będzie modyfikowany w zależności od potrzeb i zainteresowań dzieci. Zajęcia mają sprawiać dzieciom radość, więc będziemy pracować i bawić się, aby połączyć przyjemne z pożytecznym.

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU

PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Skalmierzycach rok szkolny / PROJEKT EDUKACYJNY PRZYRODA W CZTERECH PORACH ROKU I Wstęp Świat wokół nas zmienia się bardzo szybko, a my żyjemy ciągłym pędzie.

Bardziej szczegółowo

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich

Przedszkolak obserwator przyrody. Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Większą mądrość znajduje się w przyrodzie aniżeli w książkach Bernard z Clairvaux Przedszkolak obserwator przyrody Program edukacji przyrodniczej dla dzieci 5- i 6-letnich Opracowała: mgr Katarzyna Buczak

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE

SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE SZKOLNE KOŁO PRZYRODNICZE PROGRAM ZAJĘĆ Kamila Wyleżek ROK SZKOLNY 2015/2016 CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Program zajęć szkolnego koła przyrodniczego przeznaczony jest dla uczniów klas gimnazjum oraz I przysposabiającej

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość

Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Nr projektu : POKL.09.01.02-02-128/12 pt: Nasza szkoła-moja Przyszłość Program zajęć przyrodniczych realizowanych w ramach programu : Nasza szkoła-moja przyszłość Wstęp Coraz częściej pragniemy dalekich

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015

HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015 HARMONOGRAM AUTORSKI PROGRAM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA STOKROTKA W GOLENIOWIE PRZYJACIELE PRZYRODY 2014/2015 AUTOR: MONIKA KATARZYNA JARUTA MIESIĄC FORMA REALIZACJI CELE OSOBY REALIZUJĄCE

Bardziej szczegółowo

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ w ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 im. JANA PAWŁA II w BEŁŻYCACH W związku z postępującą degradacją środowiska naturalnego (susza, powodzie, dziura ozonowa) coraz większego znaczenia na świecie

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE

Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Jestem częścią przyrody PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO PRZYRODNICZEJ DZIECI 5 LETNIE Wstęp Wiek przedszkolny to okres wzmożonej aktywności poznawczej i szczególnej wrażliwości emocjonalnej. Dlatego już w

Bardziej szczegółowo

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas

,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi tylko o to, czy nauczymy się tego na czas PROGRAM KOŁA SZKOLNEGO TPL ZESPÓŁ SZKÓŁW LUBIĘCINIE Opracowała: Alina Dżugała Lider Koła Szkolnego TPL przy Zespole Szkół w Lubięcinie.,,Musimy nauczyć się dbać o środowisko, w którym mamy żyć. Chodzi

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody

Szkoła Podstawowa w Lisewie. Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. przygotowujący uczniów klasy VI. do sprawdzianu kompetencji z przyrody Szkoła Podstawowa w Lisewie Program zajęć dydaktyczno-wyrównawczych przygotowujący uczniów klasy VI do sprawdzianu kompetencji z przyrody Autor programu: Monika Wrońska-Nowicka Lisewo 04 I Wstęp Priorytetem

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY

DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY DZIAŁALNOŚĆ SZKOLNEGO KOŁA LIGI OCHRONY PRZYRODY Program ten jest przeznaczony dla uczniów II etapu edukacji szkolnej. Główne załoŝenia programu: kształtowanie właściwego stosunku dzieci i młodzieŝy do

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny

Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Projekt edukacyjny: Szukamy wiosny Opracowała: mgr Bożena Szkopińska nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Miejsce realizacji: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Antoniego Grabowskiego w Nowym Dworze Cele

Bardziej szczegółowo

KLUB MŁODEGO EKOLOGA

KLUB MŁODEGO EKOLOGA Przyroda cierpi z powodu człowieka Dar panowania nad przyrodą powinniśmy wykorzystywać w poczuciu odpowiedzialności, świadomości, że jest to wspólne dobro ludzkości. Jan Paweł II Papież KLUB MŁODEGO EKOLOGA

Bardziej szczegółowo

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego

Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego Oferta dotycząca propozycji prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2009/2010 w SP 93 im. Tradycji Orła Białego 1. Osoba prowadząca zajęcia: Renata Pochroń 2. Posiadane kwalifikacje do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej.

Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Kiedy wiosna przyjdzie do nas. Projekt edukacji przyrodniczej. Realizowany w grupie I i II od marca do czerwca 2014 roku. Opracowały: Jolanta Wawer, Marzena Bochra, Małgorzata Matysiak Murat. 1 Kiedy wiosna

Bardziej szczegółowo

Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu

Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu Program Pracy Szkolnego Koła,,Towarzystwa Przyjaciół Lasu Założenia programu: Program przeznaczony jest do realizacji w Szkole Podstawowej w formie nieobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych Tematyka zajęć

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO

PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO PLAN PRACY KOŁA PRZYRODNICZEGO Działalność koła przyrodniczego w szkole specjalnej ma duże znaczenie w procesie rewalidacji dzieci upośledzonych umysłowo. Uczestnictwo dzieci w zajęciach daje im możliwość

Bardziej szczegółowo

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji;

-uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego; -rozwijanie umiejętności obserwacji; PROGRAM ZAJĘĆ KOŁA PRZYRODNICZEGO. 1.PROWADZĄCA ZAJĘCIA: WIOLETTA PIENIO 2.ROK SZKOLNY 2016/2017 3.CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:- budzenie szacunku do przyrody; -uświadomienie zagrożeo środowiska przyrodniczego;

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza klas I-III

Edukacja przyrodnicza klas I-III Edukacja przyrodnicza klas I-III Autor: Administrator 01.02.2015. Szkoła Podstawowa nr 5 w Grudziądzu Edukacja przyrodnicza Wymagania edukacyjne klas I-III Ocena celująca 6 klasa I klasa I - II klasa I

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE

PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE PROGRAM WŁASNY SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNICZNEGO DZIAŁAJĄCEGO W ZESPOLE OŚWIATOWYM W JEDLANCE WSTĘP Lekcje przyrody mają na celu wyposażenie uczniów w wiedzę umożliwiającą im poznanie otaczającego świata,

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY

ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY ROCZNY PLAN PRACY W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 93 W KATOWICACH Z PRZYRODĄ NA TY Roczny Plan Pracy Przedszkola zatwierdzono do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30. 08. 2010r. i obowiązuje

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA PRZYRODNICZA

EDUKACJA PRZYRODNICZA EDUKACJA PRZYRODNICZA KLASA I Ocenie podlegają następujące obszary: środowisko przyrodnicze/park, las, ogród, pole, sad, zbiorniki wodne, krajobrazy/, środowisko geograficzne, historyczne, ochrona przyrody

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY

FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY FOTOGRAF PROJEKT EDUKACYJNY GRUPA: 6-LATKI KOTKI TERMIN REALIZACJI: 03-11KWIECIEŃ 2017 PROWADZĄCA: MGR EWA RUSZCZYK WSTĘP Jedną z najważniejszych umiejętności, w jakie można wyposażyć dzieci jest twórcze

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI PRZYRODNICZO LEŚNEJ WE WSPÓŁPRACY Z NADLEŚNICTWEM SŁAWA ŚLĄSKA ROK SZKOLNY 2016/2017

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI PRZYRODNICZO LEŚNEJ WE WSPÓŁPRACY Z NADLEŚNICTWEM SŁAWA ŚLĄSKA ROK SZKOLNY 2016/2017 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU EDUKACJI PRZYRODNICZO LEŚNEJ WE WSPÓŁPRACY Z NADLEŚNICTWEM SŁAWA ŚLĄSKA ROK SZKOLNY 2016/2017 Sprawozdanie zawiera wszystkie ogólne działania podjęte przez Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Program zajęć przyrodniczych Przyroda Plus Wydawnictwo Nowa Era

Program zajęć przyrodniczych Przyroda Plus Wydawnictwo Nowa Era Program zajęć przyrodniczych Przyroda Plus Wydawnictwo Nowa Era Rok szkolny 2013/2014 1. Ogólna charakterystyka programu Program jest adresowany do uczniów klasy I B interesujących się zjawiskami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9

Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień dary niesie. Scenariusz nr 9 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień dary niesie Scenariusz nr 9 I. Tytuł scenariusza zajęć : Znaczenie lasów, parków i łąk" II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne III. Edukacje

Bardziej szczegółowo

EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA. opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów

EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA. opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów EKOLOROWO INNOWACJA ORGANIZACYJNO -METODYCZNA opracowana w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych

Bardziej szczegółowo

- wykonaliśmy zielniki, zorganizowaliśmy wystawę,,jesienne ludziki,

- wykonaliśmy zielniki, zorganizowaliśmy wystawę,,jesienne ludziki, W nowo powstałej ekopracowni prowadzone są zajęcia koła przyrodniczego,,młody ekolog. W ramach zajęć: - napisaliśmy dekalog młodego ekologa, - zorganizowaliśmy wycieczkę pieszą po okolicy z obserwacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ RACJONALNE ODŻYWIANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA

PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ RACJONALNE ODŻYWIANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA PROGRAM WYCHOWAWCZY ŚWIETLICY SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU RACJONALNE ODŻYWIANIE I ZDROWY STYL ŻYCIA Opracowanie: mgr Małgorzata Bolicka kierownik świetlicy szkolnej OPOLE 2011 r. WSTĘP Życie

Bardziej szczegółowo

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ

PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ PLAN EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU NR. 50 NA ROK 2013/2014 HASŁO PRZEWODNIE DZIAŁAŃ EKOLOGICZNYCH: GDY O ZIEMIĘ NASZĄ DBASZ, CZYSTO WOKÓŁ MASZ CELE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W zakres edukacji ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Innowacja metodyczna Las w czterech odsłonach realizowana była w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. Niezapominajka symbolem przyrody. realizowany jako przykład naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju

Projekt edukacyjny. Niezapominajka symbolem przyrody. realizowany jako przykład naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju Projekt edukacyjny Niezapominajka symbolem przyrody realizowany jako przykład naszej postawy wobec przyrody i zrównoważonego rozwoju przez całą społeczność Przedszkola Samorządowego Nr2 im. Kubusia Puchatka

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej. Plan pracy przedszkola

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej. Plan pracy przedszkola Przedszkole Samorządowe nr 1 w Ptaszkowej Plan pracy przedszkola I. Rozwijanie i kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci. 1. Zapoznanie dzieci z Dziecięcym Kodeksem Zachowań, wdrażanie do przestrzegania

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA NR 5 W RYBNIKU Rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 5 1. Odkrywamy możliwości intelektualne i twórcze dzieci. 2. Rozwijamy zdolności i zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem.

Scenariusz nr 10. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka. Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Jesień z pełnym koszem. Scenariusz nr 10 I. Tytuł scenariusza zajęć : Sposoby poznawania przyrody " II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja zdjęciowa

Dokumentacja zdjęciowa Ogródek dydaktyczny Zmysłowy zakątek przy Przedszkolu Samorządowym nr 1 im. Marii Konopnickiej z oddziałami integracyjnymi w Zelowie Na terenie ogródka dydaktycznego Zmysłowy zakątek przy Przedszkolu Samorządowym

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza

Edukacja przyrodnicza Edukacja przyrodnicza Wiedza przyrodnicza: Kl. Wymagania nie odróżnia roślin zielonych od drzew i krzewów. zbyt ogólnikowo opisuje budowę poznanych zwierząt. nie słucha zapowiedzi pogody w radiu i w telewizji.

Bardziej szczegółowo

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka

IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI. Aktywność i działalność dziecka IV TYDZIEŃ WRZEŚNIA PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH TRZYLATKI Treści programowe Dzień tygodnia/ temat dnia Aktywność i działalność dziecka Cele ogólne Cele operacyjne Numery obszarów z podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU

Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Plan pracy opiekuńczo wychowawczo dydaktycznej na rok szkolny 2017/2018 Przedszkola Sióstr Serafitek w ŻYWCU Zadania główne: 1. Wzmacnianie działalności wychowawczo - opiekuńczej przedszkola ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody.

1. Zasady nauczania przyrody. Charakterystyka zasad nauczania. Część praktyczna: Portfolio Omówienie regulaminu praktyki z przyrody. Dydaktyka zintegrowanego nauczania przyrody Kierunek : Wychowanie Fizyczne, specjalność: wychowanie fizyczne i przyroda II rok semestr 4 stacjonarne studia pierwszego stopnia Rok akad. 2015/15 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki

KONSPEKT LEKCJI. Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki Beata Cieślewicz KONSPEKT LEKCJI Temat : Uczymy się wędrować i obserwować przyrodę przygotowanie do wycieczki 1. Cele ogólne : 1) Wzbudzanie w dzieciach ciekawości poznawczej 2) Wyrabianie w dzieciach

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Podstawowej im. ks. I. Posadzego w Szadłowicach SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE Szkoła jest instytucją, która ma bezpośredni wpływ na wszechstronny

Bardziej szczegółowo

im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Z przyrodą przez cały rok Nauczycielki: Beata Gogolewska, Alina Łojek, Klaudia Wachla

im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Z przyrodą przez cały rok Nauczycielki: Beata Gogolewska, Alina Łojek, Klaudia Wachla Nazwa placówki Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej ul. Kalcytowa 15 25-705 Kielce Imię i nazwisko dyrektora Grażyna Gromiec Dobra praktyka (nazwa programu/działań) Z przyrodą przez cały

Bardziej szczegółowo

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania:

www.ekolebork.pl W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące działania: www.ekolebork.pl Edukacja ekologiczna w lęborskich placówkach oświatowych cz. 2 W roku szkolnym 2014/15 w Przedszkolu nr 6 w Lęborku w zakresie przedsięwzięć proekologicznych przeprowadzono następujące

Bardziej szczegółowo

Rajdy (wycieczki)dwudniowe lub trzydniowe (cztery wyjazdy w ciągu roku szkolnego).

Rajdy (wycieczki)dwudniowe lub trzydniowe (cztery wyjazdy w ciągu roku szkolnego). PROGRAM KOŁA TURYSTYCZNO-REGIONALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Prowadzenie: Robert Kiełbasa I. Założenia wstępne Zajęcia kółka prowadzone są dla chętnych uczniów klas I- III, w wymiarze jednej godziny

Bardziej szczegółowo

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015

PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 PLAN WYCHOWAWCZY DLA KLASY PIERWSZEJ A 2014/2015 LP. ZADANIA OGÓLNE 1. POZNAJEMY KOLEGÓW (IMIONA I MIEJSCE ZAMIESZKANIA) ZADANIA SZCZEGÓŁOWE SPOSÓB REALIZACJI OSIĄGNIĘCIA EWALUACJA Integracja uczniów w

Bardziej szczegółowo

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień

Zestaw scenariuszy. Temat bloku czterech zajęć. Cztery pory roku. 1. Jesień Temat bloku czterech zajęć Cztery pory roku 1. Jesień Cele zajęć: Zapoznanie z porą roku jesienią Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie, w bliższym i dalszym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 1

Scenariusz zajęć nr 1 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Na łące Scenariusz zajęć nr 1 Temat dnia: Łąka. I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności przed lekcyjne: przygotowanie materiałów

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU

EWALUACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU EWALUACJA AUTORSKIEGO PROJEKTU Mały odkrywca wody i lasu 1. Założenia dotyczące projektu Mały odkrywca wody i lasu : Projekt realizowany jest w Przedszkolu w Napachaniu w grupie dzieci 4-letnich Żabki

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK

BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK PROJEKT EDUKACYJNY BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Realizacja w roku szkolnym 2013/2014. Arletta Błaszczak PROJEKT BEZPIECZNY ŚWIETLICZAK Elementarną potrzebą człowieka jest potrzeba poczucia bezpieczeństwa, a

Bardziej szczegółowo

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW 114 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Małgorzata Sieńczewska 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Cele ogólne w szkole podstawowej zdobycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE ZAWSZE SŁUŻY

PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE ZAWSZE SŁUŻY PRZEDSZKOLAK MAŁY I DUŻY PRZYRODZIE ZAWSZE SŁUŻY Plan realizacji Programu ekozespołów Iga Borowicz, Ewa Oller, Katarzyna Romanowicz Przedszkole Miejskie Nr 4 im. Pluszowego Misia w Olsztynie 1 Jeżeli każdy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EKOLUDKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013

PROGRAM EKOLUDKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Dzienny Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy PROGRAM EKOLUDKI NA ROK SZKOLNY 2012/2013 12 wrzesień 2012 Wstęp Program ekologiczny Ekoludki odpowiada założeniom edukacji ekologicznej, która, ma

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ

I. WSTĘP PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO WYCHOWAWCZEGO DLA DZIECI SŁABO WIDZĄCYCH I NIEWIDOMYCH W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Program realizowany jest w latach 2007 2010

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018 Plan pracy Przedszkola Samorządowego Nr 43 w Białymstoku na rok szkolny 2017/2018 Zadanie do realizacji: Dziecko bliżej natury Cel główny: - zbliżenie dziecka do świata przyrody, poznawanie jej, rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Zdziebłowska,Mariola Jackiewicz, Sylwia Wujkowska

Elżbieta Zdziebłowska,Mariola Jackiewicz, Sylwia Wujkowska INNOWACJA PEDAGOGICZNA EKOLOGIA I MY - SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU" Zespół autorski: Elżbieta Zdziebłowska,, Sylwia Wujkowska Osoby wspierające: Katarzyna Burzyńska, Renata Dutka, Ryszard Kłopotowski,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na lata 2014-2017 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji Przyrodniczej

Centrum Edukacji Przyrodniczej Centrum Edukacji Przyrodniczej zaprasza do skorzystania z darmowej oferty zajęć edukacyjnych pod hasłem lekcje przyrody Pakiety edukacyjne dla przedszkolaków i klas I-III szkół podstawowych... 3 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 7

Scenariusz zajęć nr 7 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Wiosenne porządki. Scenariusz zajęć nr 7 I. Tytuł scenariusza : Wizyta w lesie. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje (3 wiodące):

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009

PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 PROGRAM SZKOŁY PROMUJĄCE ZDROWIE 2006/2007 2008/2009 W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 29 W SOSNOWCU Szkoła Podstawowa nr 29 im. Władysława Broniewskiego w Sosnowcu zgłosiła swój akces do udziału w projekcie Szkoły

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH

PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH PROGRAM PRACY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ ŚWIETLICY SZKOLNEJ GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ŁAZISKACH Rok szkolny 2013/2014 WPROWADZENIE Świetlica szkolna jest czynna codziennie od godziny 7.00 do 16.00.

Bardziej szczegółowo

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli.

Propagowanie i utrwalanie zdrowego stylu życia w różnych aspektach u wszystkich przedszkolaków, uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zdrowie na widelcu Program promocji zdrowia w Szkole Podstawowej im. Astrid Lindgren w Zastrużu na rok / ds. promocji zdrowia Anna Gwóźdź Zdrowie to nie tylko brak choroby, lecz stan dobrego samopoczucia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć rewalidacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY

Program zajęć rewalidacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Program zajęć rewalidacji przyrodniczo-ekologicznej dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. KOŁO MIŁOŚNIKÓW PRZYRODY Autor: mgr inż. Katarzyna Ignaciuk Program został zatwierdzony do

Bardziej szczegółowo

MAŁY ODKRYWCA WODY I LASU

MAŁY ODKRYWCA WODY I LASU AUTORSKI PROJEKT EDUKACYJNY MAŁY ODKRYWCA WODY I LASU Autor: mgr Karolina Władysiak Miejsce pracy: ZSP w Napachaniu Stanowisko pracy: Nauczyciel str. 1 Powiedz mi, a zapomnę, pokaż a zapamiętam, pozwól

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 KOSZALIN 2013

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 KOSZALIN 2013 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA NR 15 W KOSZALINIE ROK SZKOLNY 2013/2014 KOSZALIN 2013 CEL: Kształtowanie świadomego i przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia L.P. ZADANIA DO REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE

PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE PROGRAM TURYSTYCZNO- KRAJOZNAWCZY NAUCZANIE I WYCHOWANIE PRZEZ PODRÓŻOWANIE GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU Czas wolny powinien być dla dziecka związany z przyjemnością, a nie z obowiązkiem.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU

DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU DZIAŁANIA PROMUJĄCE POSTAWY PROEKOLOGICZNE W NASZYM PRZEDSZKOLU Moja planeta jest całkiem nie z tej ziemi Moja planeta nie ma ceny W swojej pracy dokładamy wszelkich starań, by dzieci uczęszczające do

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Jarocinie na lata 2016-2020. Podstawa prawna: Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: 1. Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz.

Bardziej szczegółowo

EKOLOGIA POGRAM ZAJĘĆ. Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska.

EKOLOGIA POGRAM ZAJĘĆ. Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska. POGRAM ZAJĘĆ EKOLOGIA Głównym zadaniem zajęć z ekologii jest pobudzenie młodych ludzi do samodzielnego działania na rzecz ochrony środowiska. Szlachetnym człowiekiem jest nie tylko ten, który nie krzywdzi,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ KÓŁKA HAFCIARSKIEGO

PLAN DZIAŁAŃ KÓŁKA HAFCIARSKIEGO KÓŁKO HAFCIARSKIE Koncepcja programu Różnego rodzaju techniki artystyczne przeżywają swój powrót do łask. Ludzie coraz chętniej kupują i są zainteresowani wytworami rękodzielniczymi, często zachwyceni

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

Mały przyjaciel przyrody

Mały przyjaciel przyrody Mały przyjaciel przyrody program działań (kontynuacja) dla uczniów klasy IIa z zakresu edukacji przyrodniczej opracowany przez Grażynę Machelską - nauczyciela dyplomowanego Publicznej Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V. Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska

PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V. Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska PROGRAM MAŁY EKOLOG GRUPA V Małgorzata Furmaniak Bożena Kubiak-Widelska WSTĘP Program realizowany był w grupie dzieci 5 i 6 letnich. Wypełnianie różnorodnych zadań wychowawczo dydaktycznych stwarza możliwości

Bardziej szczegółowo

GRUPA IV MAŁY EKOLOG

GRUPA IV MAŁY EKOLOG GRUPA IV MAŁY EKOLOG Nauczyciele prowadzący: Bożena Nowak, Daria Bakowicz Czas realizacji: wrzesień 2015 czerwiec 2016 Grupa dzieci: 5-latki Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat, ul. J. Słowackiego 15, 60-822

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Żagań, 04.05.2015 NAZWA SZKOŁY DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA RODZAJ PRZEDSIĘWZIĘCIA (np. innowacja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016

PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ. Rok szkolny 2015/2016 PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W ROPICY POLSKIEJ Rok szkolny 2015/2016 1 I. WSTĘP Jednym z podstawowych zadań szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia i przygotowanie go do funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Program rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Artystą być. Agnieszka Janas

Program rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci w wieku od 6 do 11 lat. Artystą być. Agnieszka Janas Program rozwijania uzdolnień plastycznych u dzieci w wieku od 6 do 11 lat Artystą być Agnieszka Janas Spis treści: 1.Wprowadzenie 2. Cele programu 3. Metody i formy pracy 4. Treści 5. Osiągnięcia uczniów

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Dotrzymuję Kroku Czterem Porom Roku realizowana w klasie I w roku szkolnym 2013/2014

INNOWACJA PEDAGOGICZNA Dotrzymuję Kroku Czterem Porom Roku realizowana w klasie I w roku szkolnym 2013/2014 INNOWACJA PEDAGOGICZNA Dotrzymuję Kroku Czterem Porom Roku realizowana w klasie I w roku szkolnym 2013/2014 Informacje o realizacji innowacji Głównym założeniem innowacji jest wyposażenie uczniów w określone

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki. Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań. Leonardo. Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo

Program profilaktyki. Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań. Leonardo. Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo Program profilaktyki Niepublicznego Przedszkola Fundacji Familijny Poznań Leonardo Dbam o moje zdrowie i bezpieczeństwo zatwierdzony Uchwałą rady pedagogicznej Nr 2/2014/2015 z dn. 29.08.2014 r. opracowała:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWY ZĄBEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 14 W WAŁBRZYCHU ROK SZKOLNY 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWY ZĄBEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 14 W WAŁBRZYCHU ROK SZKOLNY 2014/2015 PROGRAM PROFILAKTYCZNY ZDROWY ZĄBEK PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 14 W WAŁBRZYCHU ROK SZKOLNY 2014/2015 Założenia programu: Wiek przedszkolny to czas w życiu dziecka, w którym kształtują się przyzwyczajenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KÓŁKA PSZCZELARSKO- EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH.

PROGRAM KÓŁKA PSZCZELARSKO- EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. PROGRAM KÓŁKA PSZCZELARSKO- EKOLOGICZNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJALNYCH. Projekt do dyskusji przygotowany przez Regionalny Związek Pszczelarzy w Płocku Autor: Roman Kluska I WSTĘP Zadaniem przedstawiciela

Bardziej szczegółowo

Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012

Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012 Projekt ekologiczny pod hasłem Z ekologią za pan brat realizowany w PSP nr 1 w Brzegu w roku szkolnym 2011/2012 KOORDYNATORZY: Agnieszka Herman i Beata Rudyk CEL GŁÓWNY : Systematyczna organizacja działań

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE

MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w KONINIE ul. Sosnowa 6 62-510 Konin tel/fax 632433352 lub 632112756 sekretariat@modn.konin.pl www.modn.konin.pl CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KONINIE ul.

Bardziej szczegółowo

Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2014/2015

Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku szkolnym 2014/2015 Program adaptacyjny dla dzieci sześcioletnich uczęszczających Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w roku m 2014/2015 1 I. WSTĘP Z odrobiną sukcesu, zachęty, zaufania W środowisku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 6/2013 z dnia 10.09.2013r. PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOSEWIE Wrzesień 2013 r. PODSTAWA PRAWNA Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DRZEWO GRUPA III

PROJEKT DRZEWO GRUPA III PROJEKT DRZEWO GRUPA III NAUCZYCIELE PROWADZACY: Justyna Niewęgłowska, Anna Szymczak Czas realizacji: październik- grudzień 2016 Grupa dzieci- 4 i 5 -latki Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat Ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram działań Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015

Harmonogram działań Sieci Szkół i Przedszkoli Ekologicznych w Zduńskiej Woli na rok szkolny 2014/2015 Harmonogram działań Sieci Szkół na rok szkolny 2014/2015 DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMIN ORGANIZATOR UCZESTNICY Akcja,,Pomóżmy dzikim zwierzętom leśnym przetrwać zimę Zbiórka kasztanów i żołędzi, przekazanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy

PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy PROJEKT EDUKACYJNY PROGRAMU TRZYMAJ FORMĘ pt. Chcę być zdrowy DO REALIZACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PRZYBYNOWIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Skład zespołu: ZDZISŁAWA KAPUŚCIAK ELŻBIETA BALWIERZ MARCIN TODYNEK

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGII OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJĄCEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. im. B. JASIEŃSKIEGO. w KLIMONTOWIE

PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LIGII OCHRONY PRZYRODY DZIAŁAJĄCEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM. im. B. JASIEŃSKIEGO. w KLIMONTOWIE PLAN PRACY SZKOLNEGO KOŁA LG OCHRONY PRZYRODY DZAŁAJĄCEGO W LCEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. B. JASEŃSKEGO w KLMONTOWE Udział uczniów w pracach szkolnego koła Ligi Ochrony Przyrody umożliwia: - rozwijanie zainteresowań

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK GNIEZNO

PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK GNIEZNO PLAN DZIAŁAŃ PRZEDSZKOLE NR 3 KUBUŚ PUCHATEK 62-200 GNIEZNO (pełna nazwa Placówki) W CELU UBIEGANIA SIĘ O CERTYFIKAT ZIELONEJ FLAGI (niepotrzebne wykasować) W ROKU SZKOLNYM 2016/17 OBSZARY TEMATYCZNE:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. "Moje bezpieczeństwo i zdrowie"

PROGRAM PROFILAKTYCZNY. Moje bezpieczeństwo i zdrowie PROGRAM PROFILAKTYCZNY "Moje bezpieczeństwo i zdrowie" Wstęp Rozwój cywilizacji, oprócz dobrodziejstw, niesie ze sobą także wiele zagrożeń. I tak na przykład rozwój motoryzacji powoduje, że coraz bardziej

Bardziej szczegółowo

Program Od zioła do apteki natury

Program Od zioła do apteki natury Wprowadzenie Program Od zioła do apteki natury Program Od zioła do apteki natury przygotowany został przez nauczycieli prowadzących zajęcia według projektu Przez aktywność do sukcesu - warsztaty przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Miesiąc PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Życie wewnętrzne grupy klas 1 3 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 2. Pasowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM PROGRAM EDUKACJI EKOLOGICZNO-PRZYRODNICZEJ DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM ...Pracujcie niestrudzenie dla ratowania tego, co ukochaliście... Pouczajcie o tym, że idea ochrony przyrody jest ideą na wskroś

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie

Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Program profilaktyki Prywatnej Szkoły Podstawowej ICO Wołominie Profilaktyka to, ciągły proces chronienia człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się niebezpieczeństwa. Jej celem jest

Bardziej szczegółowo