(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2241785. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 02.10.2008 08872337."

Transkrypt

1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: (13) (1) T3 Int.Cl. F16H 33/ (06.01) F03G 3/00 (06.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (97) O udzieleniu patentu europejskiego ogłoszono: Europejski Biuletyn Patentowy 12/2 EP B1 (4) Tytuł wynalazku: Sposób działania siłownika rotacyjnego i siłownik do realizacji wspomnianego sposobu () Pierwszeństwo: RU (43) Zgłoszenie ogłoszono:.. w Europejskim Biuletynie Patentowym nr /42 (4) O złożeniu tłumaczenia patentu ogłoszono: Wiadomości Urzędu Patentowego 13/07 (73) Uprawniony z patentu: Permotors GmbH, Brunn am Gebirge, AT (72) Twórca(y) wynalazku: PL/EP T3 EDVID IVANOVICH LINEVICH, Primorskiy Kray, RU (74) Pełnomocnik: rzecz. pat. Elżbieta Kowal POLSERVICE KANCELARIA RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SP. Z O.O. ul. Bluszczańska Warszawa Uwaga: W ciągu dziewięciu miesięcy od publikacji informacji o udzieleniu patentu europejskiego, każda osoba może wnieść do Europejskiego Urzędu Patentowego sprzeciw dotyczący udzielonego patentu europejskiego. Sprzeciw wnosi się w formie uzasadnionego na piśmie oświadczenia. Uważa się go za wniesiony dopiero z chwilą wniesienia opłaty za sprzeciw (Art. 99 (1) Konwencji o udzielaniu patentów europejskich).

2 78P32349PL EP B1 Opis Dziedzina techniki 1 2 [0001] Wynalazek dotyczy sposobów działania siłowników obrotowych, w szczególności do układów bezwładnościowych do gromadzenia i przetwarzania energii, i które mogą być zastosowane do napędu różnych maszyn, pojazdów, itp. Stan techniki [0002] Znane są silniki bezwładnościowe (z kołami zamachowymi), w których energia jest magazynowana w postaci energii mechanicznej szybko wirującego wirnika, która jest następnie wykorzystywana do napędu różnych urządzeń (patrz, na przykład, N.V. Gulina - Inertsiya, Moskwa: Wydawnictwo Naukowe, 1982; N.V. Gulina. Akumulatory energii bezwładnościowej, Woroneż, Woroneż University Publishers, 1973). W znanych silnikach bezwładnościowych praca użyteczna jest wykonywana poprzez wykorzystanie energii kinetycznej obrotu akumulatora w postaci koła zamachowego, na które wskutek tego działa hamowanie. [0003] Znane są urządzenia w postaci obrotowych pędni, gromadzących, a następnie uwalniających energię, w których do tych celów jest wykorzystywany obrót niezrównoważonych mas (na przykład: DE2613A1, opublikowany ; FR188, opublikowany , US , ). W szczególności, istnieje znane urządzenie składające się z akceleratora masy i przetwornika mocy (patent US , opublikowany ), w którym zastosowano mechanizm o ruchu przerywanym zawierający zespół roboczy, w którym jest wytwarzany, za pomocą źródła oscylacji mechanicznych, zmienny moment obrotowy, który jest stosowany do zespołu roboczego zdolnego do wykonywania ruchu obrotowego.

3 78P32349PL EP B1 [0004] Wadą znanych rozwiązań technicznych jest to, że wbudowany w nie silnik, skonstruowany tak, żeby obracał niezrównoważone masy (ciężarki mimośrodowe), jest zamontowany oddzielnie od wspólnej platformy obrotowej z ciężarkami mimośrodowymi na nieruchomej podstawie. Z tego powodu mechaniczna siła oporowa obciążenia działającego na zespół roboczy w końcu działa również na wał napędowy obciążnika mimośrodowego. Krótki opis wynalazku 1 [000] Technicznym celem niniejszego wynalazku jest wyeliminowanie wspomnianych powyżej wad, w celu zwiększenia efektywności i stabilizowania działania siłownika obrotowego, na przykład poprzez zmniejszenie lub wyeliminowanie przeciwdziałającego momentu tarcia członów napędowych do obracania wału napędowego silnika. [0006] Cel ten osiągnięto za pomocą zespołu napędowego według dowolnego z zastrzeżeń. Krótki opis rysunków 2 [0007] Wynalazek zostanie lepiej zrozumiany z odwołaniem się do rysunków, na których: Fig. 1 przedstawia widok ogólny zespołu napędowego; Fig. 2 przedstawia widok A na Fig. 1; Fig. 3 przedstawia schemat kinematyczny zespołu napędowego; Fig. 4 przedstawia widok B na Fig. 3; a Fig. zawiera wykresy: FY (t) - siły odśrodkowej; Ω4 (t) - prędkości kątowej zespołu napędowego; Ω22 (t) - prędkości kątowej wirnika generatora elektrycznego. [0008] Zastosowano następujące oznaczenia liczbowe: 1 - podstawa, 2 - wał nieruchomy, 3 - pierwsze sprzęgło jednokierunkowe, 4 - koło zębate, - platforma, 6 - silnik elektryczny, 7 - wał silnika elektrycznego, 8 - napędowe mniejsze koło zębate, 9 i - napędzane mniejsze

4 78P32349PL EP B1 1 koła zębate,11 i 12 - osie obrotu, 13 i 14 - niezrównoważone masy, 1 - kolektor prądowy, 16 - wałek zębaty, 17 - koło zębate, 18 - wał, 19 małe koło zębate, - drugie sprzęgło jednokierunkowe, 21 - generator elektryczny, 22 - wirnik generatora elektrycznego, 23 - fundament. [0009] Na figurach tych zastosowano również następujące tradycyjne symbole literowe: X i Y - osie współrzędnych; Q - prędkość kątowa obrotu platformy i napędowego koła zębatego 4; ω - prędkość kątowa obrotu masy 14; r - promień obrotu masy 14; R - promień obrotu translacyjnego osi 12; F - siła odśrodkowa; FY - rzut siły odśrodkowej F na oś Y; Fx - rzut siły odśrodkowej F na oś X; Krzywoliniowe strzałki wskazują kierunki obrotu i momentu obrotowego. Korzystny przykład wykonania według wynalazku 2 [00] Zespół napędowy zawiera podstawę 1, na której jest osadzony nieruchomy wał 2 z zamontowanym na nim pierwszym sprzęgłem jednokierunkowym 3. Wewnętrzny pierścień sprzęgła 3 jest nieruchomy, a jego pierścień zewnętrzny może obracać się swobodnie tylko w kierunku Ω (patrz Fig. 3 i Fig. 4). Na zewnętrznym pierścieniu sprzęgła 3 są przymocowane koło zębate 4 i platforma. Na platformie znajdują się: wały 11 i 12, na których są zamontowane małe koła zębate 9 i zdolne do swobodnego obracania się i zawierające niezrównoważone masy 13 i 14; silnik 6, na przykład silnik elektryczny 6, na którego wale 7 jest osadzone napędowe małe koło zębate 8 zazębione z napędzanymi małymi kołami zębatymi 9 i. Kolektor prądowy 1 jest przeznaczony do dostarczania zasilania do silnika elektrycznego 6. Małe koło zębate 16 i koło zębate 17 są zamontowane obrotowo na wspólnym wale 18. Koła

5 78P32349PL EP B1 1 zębate i małe koła zębate 4, 16, 17 i 19 tworzą dwustopniową przekładnię przyspieszającą, przeznaczoną do zwiększania prędkości obrotowej wału 22 połączonego z obciążeniem 21, na przykład z wirnikiem generatora elektrycznego 21. Wał 22 jest połączony z małym kołem zębatym 19 za pomocą drugiego sprzęgła jednokierunkowego. To ostatnie przekazuje roboczy moment obrotowy na wał 22 w miarę zwiększania się prędkości obrotowej małego koła zębatego 19, i przerywa łańcuch kinematyczny, kiedy zmniejsza się prędkość obrotowa małego koła zębatego 19, zgodnie z wykresem pokazanym na Fig.. [0011] Zespół napędowy działa następująco. Silnik elektryczny 6 jest zasilany energią ze źródła. Jego prędkość dochodzi aż do prędkości znamionowej i obraca małe koła zębate 9 i z niezrównoważonymi masami 14 i 13 aż do prędkości ω. Na przykład, obrót masy 14 wytwarza siłę odśrodkową F. Wspomniana siła jest zawsze wywierana wzdłuż promienia r, prostopadle do wału 12, a w związku z tym początek wektora siły F może być umieszczony w środku 12 (Fig. 4). Jej rzut FY na oś Y zmienia się zgodnie z prawem harmonicznym: FY = F.sin (ωt) = m.ω 2.r.sin(ωt) (1) 2 gdzie m - masa 14 (patrz, na przykład, AA Yablonsky - Kurs mechaniki teoretycznej. Część 11. Dynamika. Moskwa Vysshaya Shkola, 1971, str. 142). Rzut siły F na oś X równa się F x. Wypadkowa sił odśrodkowych na oś X jest zawsze równa zero, ponieważ zawsze są one wzajemnie zrównoważone przez symetrycznie rozmieszczone masy mimośrodowe. Składowa FY siły odśrodkowej wytwarza moment roboczy M względem wału 2 działający na napędzające koło zębate 4 z wartością: M = F γ.r = m.ω 2.R.sin(ωt) (2)

6 78P32349PL EP B1 1 2 [0012] Wektor siły FY jest zawsze prostopadły do promienia R. Moment tarcia (obciążenie mechaniczne) MTp jest jednocześnie wywierany na koło zębate 4 i platformę. Moment tarcia MTp wytwarza siłę tarcia FTp, która jest zawsze prostopadła do promienia R, działa wzdłuż linii prostej zbieżnej z wektorem FY i jest wywierana na wał 12 w kierunku przeciwnym do niego. W ten sposób siła styczna FT wytwarzana przez silnik 6 oraz wirującą niezrównoważoną masę 14 jest z kolei zawsze skierowana prostopadle do wektora FY. Oznacza to, że moment obrotowy MTp nie przeciwdziała obrotowi wału 7 silnika 6, w wyniku czego znacznie zwiększa się wydajność i stabilizuje się działanie układu napędowego jako całości. [0013] Należy zauważyć, że siła odśrodkowa jest związana z siłami bezwładności, a te ostatnie są siłami zewnętrznymi każdego układu mechanicznego. Oznacza to, że roboczy moment obrotowy M wywierany na koło 4 jest momentem siły zewnętrznej, i, w końcu, jest przekazywany poprzez wał 2 na podstawę 1. Dlatego podstawa 1 musi być silnie przymocowana do fundamentu 23. Stosując ten sposób w urządzeniach przeznaczonych do montażu w pojazdach, konieczne będzie zainstalowanie dwóch identycznych zespołów z roboczym momentem obrotowym działającym w przeciwnych kierunkach tak, żeby wzajemnie równoważyły swoje działanie na pojazd. Zastosowanie przemysłowe [0014] Prototyp testowy zespołu napędowego małej mocy według wynalazku, podobny do przedstawionego na Figurach 1 i 2, został zbudowany i z powodzeniem zbadany w sierpniu 08 r. Omelyanchuk, Alexey Antonovich Permotors GmbH Pełnomocnik

7 78P32349PL EP B1 Zastrzeżenia patentowe 1 1. Zespół napędowy zawierający podstawę (1) podtrzymującą nieruchomy wał (2) z zamontowanym na nim pierwszym sprzęgłem jednokierunkowym (3), przy czym pierścień wewnętrzny pierwszego sprzęgła jednokierunkowego (3) jest zamocowany a jego pierścień zewnętrzny może swobodnie obracać się wyłącznie w jednym kierunku, przy czym na pierścieniu zewnętrznym pierwszego sprzęgła jednokierunkowego (3) są zamocowane koło zębate (4) i platforma (); w wyniku czego na platformie () są osadzone co najmniej jeden wał (11, 12), na którym jest zamontowane małe koło zębate (9, ) zdolne do swobodnego obracania się i zawierające niezrównoważoną masę (13, 14), oraz silnik (6), na wale (7) którego jest zamocowane napędowe małe koło zębate (8) umieszczone tak, że sprzęga się w formie zazębienia z napędzanym kołem zębatym (9, ); w wyniku czego koło zębate (4) jest połączone z obciążeniem (21). 2. Zespół napędowy według zastrzeżenia 1, znamienny tym, że silnik (6) jest silnikiem elektrycznym. 3. Zespół napędowy według zastrzeżenia 2, znamienny ponadto tym, że zawiera odbierak prądu (1), skonstruowany tak, że dostarcza zasilanie do silnika elektrycznego (6) Zespół napędowy według dowolnego z zastrzeżeń 1-3, znamienny tym, że jest wyposażony w przekładnię zębatą przyspieszającą, której element o niskiej prędkości jest utworzony przez wspomniane koło zębate (4), i której element o wysokiej prędkości jest połączony z obciążeniem (21).. Zespół napędowy według zastrzeżenia 4, znamienny tym, że przekładnia zębata przyspieszająca jest dwustopniową

8 78P32349PL EP B1 przekładnią zębatą przyspieszającą (4, 16, 17, 19). 6. Zespół napędowy według dowolnego z zastrzeżeń 1-, znamienny tym, że drugie sprzęgło jednokierunkowe () jest umieszczone w części łańcucha kinematycznego pomiędzy pierwszym sprzęgłem jednokierunkowym (3) i obciążeniem (21). Omelyanchuk, Alexey Antonovich Permotors GmbH Pełnomocnik:

9

10

11

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 30.9.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 257/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają

Bardziej szczegółowo

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych

Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków na rozwiązania zawierające programy komputerowe i środki przetwarzania danych Jerzy J. Włodek, Ekspert w Urzędzie Patentowym RP Naturalny postęp techniczny doprowadził

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0

ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Wersja 1.0 ZROZUMIEĆ GRAMOFON czyli UPROSZCZNA TEORIA BUDOWY GRAMOFONÓW Ponieważ temat płyt analogowych jest nadal żywy, to siłą rzeczy i temat gramofonów analogowych nie przestał być aktualny. W dziedzinie tej jednak

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne

Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508. USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 Dz.U. 2001 Nr 49 poz. 508 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów

Bardziej szczegółowo

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Inżynierii Mechanicznej Inż. Mikołaj Skibowski Nr albumu: 095620 Stanowisko dydaktyczne do badań instalacji

Bardziej szczegółowo

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r.,

UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ. sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., UKŁAD O WSPÓŁPRACY PATENTOWEJ sporządzony w Waszyngtonie dnia 19 czerwca 1970 r., poprawiony dnia 2 października 1979 r. i zmieniony dnia 3 lutego 1984 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA

3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3. KONSTRUKCJA UŁOŻYSKOWANIA 3.1 OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI UŁOŻYSKOWANIA Wał lub inny element obrotowy zamocowany na łożyskach prowadzony jest przez nie w kierunku promieniowym i i osiowym tak by spełniony

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY OCENY WŁASNOŚCI TERENOWYCH SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH

TEORETYCZNE PODSTAWY OCENY WŁASNOŚCI TERENOWYCH SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH Prof. mgr inż. E. HABICH TEORETYCZNE PODSTAWY OCENY WŁASNOŚCI TERENOWYCH SAMOCHODÓW WOJSKOWYCH Własnościami terenowymi samochodu będziemy nazywać cechy charakteryzujące jego zdolność do poruszania się

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/224 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA. z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/229 Dz.U. 1997 Nr 98 poz. 602 U STAWA 1) z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Niniejsza ustawa wdraża postanowienia następujących dyrektyw Unii Europejskiej: 1) dyrektywy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1)

USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/181 USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446, 1611, z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE

ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK 1. WPROWADZENIE InŜynieria Maszyn, R. 15, z. 1-2, 2010 obrabiarka, błąd przestrzenny identyfikacja, metoda Paweł TUREK 1 Wojciech KWAŚNY 1 Jerzy JĘDRZEJEWSKI 1 ZAAWANSOWANE METODY IDENTYFIKACJI BŁĘDÓW OBRABIAREK Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA

PRAKTYCZNY ELEKTRONIKI. Uwaga Szkoły SZKOŁA SZKOŁA Poziom tekstu: średnio trudny Na warsztacie PRAKTYCZNY KURS cz. 16 ELEKTRONIKI Oto szesnasta część PRAKTYCZNEGO KURSU ELEKTRONIKI, który zainaugurowaliśmy w MT 2/2013 i będziemy kontynuować w kolejnych

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH

AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH 28.4.2011 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 109/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) AKTY PRZYJĘTE PRZEZ ORGANY UTWORZONE NA MOCY UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ wywołują

Bardziej szczegółowo

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K

DFG/TFG 16-50 A/B/C-K DFG/TFG 16-50 A/B/C-K 03.01 - Instrukcja obsługi p 50045358 12.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI.

Bardziej szczegółowo

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE

Dz.U.2003.32.262 ROZPORZĄDZENIE 03.0. 9 z m. Dz.U.03. 30 Dz.U.003.3.6 ROZPORZĄDZENIE ) ) MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 3 grudnia 00 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia

Bardziej szczegółowo

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na:

Oddziaływania te mogą być różne i dlatego można podzieli je np. na: DYNAMIKA Oddziaływanie między ciałami można ilościowo opisywać posługując się pojęciem siły. Działanie siły na jakieś ciało przejawia się albo w zmianie stanu ruchu tego ciała (zmianie prędkości), albo

Bardziej szczegółowo

CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ?

CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ? CZY MOC CZYNNA JEST MOCĄ UŻYTECZNĄ I ZA CO POWINNIŚMY PŁACIĆ? prof. dr hab. inż. Leszek S. CZARNECKI Fellow IEEE Alfredo M. Lopez Distinguished Professor Louisiana State University USA Moc czynna jest

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY

WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (19) PĘMPLAR^g^LNY Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 113990 (22) Data zgłoszenia: 07.04.2003 (13) Y1 (51) Int.CI.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 stycznia 2015 r. Poz. 34 OBWIESZCZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami

Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza Kościuszki Katarzyna Baran-Gurgul Zbiór zadań z ydrauliki z rozwiązaniami skrypt dla studentów wyższyc szkół tecnicznyc KRAKÓW 005 POLITECNIKA KRAKOWSKA im. Tadeusza

Bardziej szczegółowo

CA-10 Wersja programowa 5.11

CA-10 Wersja programowa 5.11 Centrala alarmowa CA-10 Wersja programowa 5.11 INSTRUKCJA INSTALATORA GDAŃSK ca10i_pl 05/09 OSTRZEŻENIA Ze względów bezpieczeństwa system alarmowy powinien być instalowany przez wykwalifikowanych specjalistów.

Bardziej szczegółowo

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI

RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI SPIS REŚCI: RYSUNEK TECHNICZNY PODSTAWOWE WIADOMOŚCI 1. Pojęcie rysunku str 2 2. Normy str 3 3. Dokumentacja konstrukcyjna str 4 4. Rodzaje rysunków str 5 5. Podział rysunków str 5 6. Formaty arkuszy rysunkowych

Bardziej szczegółowo

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka

Produkty średniego napięcia. VD4 Wyłączniki próżniowe średniego napięcia 12...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Produkty średniego napięcia VD Wyłączniki próżniowe średniego napięcia...36 kv - 630...3150 A - 16...50 ka Spis treści 1. Opis 2. Wybór i zamawianie 6 3. Charakterystyki wybranych wyrobów 68. Wymiary

Bardziej szczegółowo