Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005"

Transkrypt

1 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI

2 WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê. 3) Nale y przestrzegaæ wszystkich wskazówek ostrzegawczych. 4) Nale y postêpowaæ zgodnie z instrukcj¹ obs³ugi. 5) Urz¹dzenia nie wolno u ywaæ w pobli u wody. UWAGA: W celu wyeliminowania zagro enia pora enia pr¹dem zabrania siê zdejmowania obudowy lub tylnej œcianki urz¹dzenia. Elementy znajduj¹ce siê we wnêtrzu urz¹dzenia nie mog¹ byæ naprawiane przez u ytkownika. Naprawy mog¹ byæ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. Ostrze enie: W celu wyeliminowania zagro enia pora enia pr¹dem lub zapalenia siê urz¹dzenia nie wolno wystawiaæ go na dzia³anie deszczu i wilgotnoœci oraz dopuszczaæ do tego, aby do wnêtrza dosta³a siê woda lub inna ciecz. Nie nale y stawiaæ na urz¹dzeniu nape³nionych ciecz¹ przedmiotów takich jak np. wazony lub szklanki. Ten symbol sygnalizuje obecnoœæ nie izolowanego i niebezpiecznego napiêcia we wnêtrzu urz¹dzenia i oznacza zagro enie pora enia pr¹dem. Ten symbol informuje o wa nych wskazówkach dotycz¹cych obs³ugi i konserwacji urz¹dzenia w do³¹czonej dokumentacji. Proszê przeczytaæ stosowne informacje w instrukcji obs³ugi. Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian parametrów technicznych i wygl¹du. Niniejsza informacja jest aktualna na moment druku. Oraz jego logo s¹ zarejestrowanymi znakami handlowymi nale ¹cymi do w³aœciciela. Ich u ycie w aden sposób nie uprawnia BEHRINGER do u ywania tych znaków handlowych ani do afiliowania w³aœcicieli znaków z BEHRINGER. BEHRINGER nie ponosi odpowiedzialnoœci za jakiekolwiek straty, które mog¹ ponieœæ jakiekolwiek osoby, które opar³y siê w ca³oœci lub w czêœci na jakichkolwiek opisach, fotografiach lub oœwiadczeniach tu zawartych. Kolorystyka i parametry mog¹ siê nieznacznie ró niæ od tych, które posiada produkt. Sprzeda produktów odbywa siê wy³¹cznie przez autoryzowan¹ sieæ dealersk¹. Dystrybutorzy i dealerzy nie s¹ przedstawicielami BEHRINGER i nie maj¹ adnego prawa zaci¹gaæ w imieniu BEHRINGER jakichkolwiek zobowi¹zañ, w sposób bezpoœredni lub dorozumiany, ani te reprezentowaæ BEHRINGER. Niniejsza instrukcja obs³ugi chroniona jest prawem autorskim. Bez wyraÿnej zgody, wyra onej przez BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH na piœmie, adna czêœæ niniejszej instrukcji nie mo e w jakimkolwiek celu byæ powielana lub przekazywana w jakiejkolwiek formie, elektronicznej lub mechanicznej, w³¹czaj¹c w to fotokopiowanie lub zapis jakiegokolwiek rodzaju. BEHRINGER jest zarejestrowanym znakiem handlowym. WSZELKIE PRAWA ZASTRZE ONE 2005 BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH BEHRINGER Spezielle Studiotechnik GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Str , Willich-Münchheide II, Niemcy tel , fax ) Urz¹dzenie mo na czyœciæ wy³¹ cznie such¹ szmatk¹. 7) Nie zas³aniaæ otworów wentylacyjnych. W czasie pod³¹czania urz¹dzenia nale y przestrzegaæ zaleceñ producenta. 8) Nie stawiaæ urz¹dzenia w pobli u Ÿróde³ ciep³a takich, jak grzejniki, piece lub urz¹dzenia produkuj¹ce ciep³o (np. wzmacniacze). 9) W adnym wypadku nie nale y usuwaæ zabezpieczeñ z wtyczek dwubiegunowych oraz wtyczek z uziemieniem. Wtyczka dwubiegunowa posiada dwa wtyki kontaktowe o ró nej szerokoœci. Wtyczka z uziemieniem ma dwa wtyki kontaktowe i trzeci wtyk uziemienia. Szerszy wtyk kontaktowy lub dodatkowy wtyk uziemienia s³u ¹ do zapewnienia bezpieczeñstwa u ytkownikowi. Jeœli format wtyczki urz¹dzenia nie odpowiada standardowi gniazdka, proszê zwróciæ siê do elektryka z proœb¹ o wymienienie gniazda. 10) Kabel sieciowy nale y u³o yæ tak, aby nie by³ nara ony na deptanie i dzia³anie ostrych krawêdzi, co mog³oby doprowadziæ do jego uszkodzenia. Szczególn¹ uwagê zwróciæ nale y na odpowiedni¹ ochronê miejsc w pobli u wtyczek i przed³u aczy oraz miejsce, w którym kabel sieciowy przymocowany jest do urz¹dzenia. 11) U ywaæ wy³¹cznie sprzêtu dodatkowego i akcesoriów zgodnie z zaleceniami producenta. 12) U ywaæ jedynie zalecanych przez producenta lub znajduj¹cych siê w zestawie wózków, stojaków, statywów, uchwytów i sto³ów. W przypadku pos³ugiwania siê wózkiem nale y zachowaæ szczególn¹ ostro noœæ w trakcie przewo enia zestawu, aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa potkniêcia siê i zranienia. 13) W trakcie burzy oraz na czas d³u szego nieu ywania urz¹dzenia nale y wyj¹æ wtyczkê z gniazdka sieciowego. 14) Wykonywanie wszelkich napraw nale y zlecaæ jedynie wykwalifikowanym pracownikom serwisu. Przeprowadzenie przegl¹du technicznego staje siê konieczne, jeœli urz¹dzenie zosta³o uszkodzone w jakikolwiek sposób (dotyczy to tak e kabla sieciowego lub wtyczki), jeœli do wnêtrza urz¹dzenia dosta³y siê przedmioty lub ciecz, jeœli urz¹dzenie wystawione by³o na dzia³anie deszczu lub wilgoci, jeœli urz¹dzenie nie funkcjonuje poprawnie oraz kiedy spad³o na pod³ogê. 15) UWAGA! Prace serwisowe mog¹ byæ wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel. W celu unikniêcia zagro enia pora enia pr¹dem nie nale y wykonywaæ adnych manipulacji, które nie s¹ opisane w instrukcji obs³ugi. Naprawy wykonywane mog¹ byæ jedynie przez wykwalifikowany personel techniczny. 2

3 PRZEDMOWAPRZEDMOWA Szanowny Kliencie! Z pewnoœci¹ nale ysz do grona osób, które w z pasj¹ poœwiêcaj¹ siê jakiemuœ tematowi. A to niew¹tpliwie czyni z Ciebie eksperta w swojej dziedzinie. Od ponad 30 lat muzyka i elektronika s¹ moj¹ pasj¹. Pasja ta pozwoli³a mi nie tylko za³o yæ firmê BEHRINGER, lecz tak e dzieliæ moj¹ fascynacjê ze wspó³pracownikami. W ci¹gu tych wszystkich lat pracy nad technikami studyjnymi oraz z ich u ytkownikami wyrobi³em sobie zmys³ dla tak istotnych czynników jak jakoœæ dÿwiêku, niezawodnoœæ i przyjaznoœæ dla u ytkownika. Zawsze te chcia³em poznaæ, gdzie le ¹ granice mo liwoœci technicznych. Kierowany t¹ motywacj¹ rozpocz¹³em pracê nad now¹ seri¹ sto³ów mikserskich. Od momentu gdy stworzony przez nas EURORACK sta³ siê wyznacznikiem œwiatowych standardów wœród sto³ów mikserskich, cel rozwoju produktów nosz¹cych moje inicja³y musia³ staæ siê szczególnie ambitny. Tak oto wnios³em osobisty wk³ad do koncepcji i designu nowych sto³ów mikserskich serii UB. Design, kompletna elektronika, a nawet rozwi¹zania mechaniczne wysz³y spod mojej rêki. Starannie dobra³em ka dy element tak, aby sto³y mikserskie wyposa one w analogow¹ i cyfrow¹ technologiê zbli y³y siê do granic mo liwoœci technicznych. Moim zamiarem by³o danie u ytkownikowi mo liwoœci rozwoju swojego prawdziwego potencja³u i kreatywnoœci. Powsta³y w ten sposób sto³y mikserskie charakteryzuj¹ce siê niezwyk³¹ wydajnoœci¹ i pozwalaj¹ce równoczeœnie na obs³ugê w sposób intuicyjny. Przekonuj¹ one szczególnie elastycznymi mo liwoœciami routingu i niewiarygodn¹ wrêcz mnogoœci¹ funkcji. Zastosowane technologie przysz³oœci jak np. ca³kowicie nowy system IMP Invisible Mic Preamps gwarantuj¹ optymaln¹ jakoœæ dÿwiêku. Niezwyk³ej jakoœci komponenty zapewniaj¹ maksymaln¹ niezawodnoœæ nawet w ekstremalnych warunkach u ytkowania. Dziêki jakoœci i przyjaznoœci dla u ytkownika, jak¹ odznacza siê nowy stó³ mikserski serii UB, szybko przekonacie siê Pañstwo, e znajdujecie siê w centrum mojej uwagi jako u ytkownicy, muzycy i in ynierowie dÿwiêku oraz e tylko pasja i mi³oœæ do szczegó³u by³y w stanie stworzyæ ten znakomity produkt. Dziêkujê Pañstwu za zaufanie okazane nam poprzez zakup sto³u mikserskiego serii UB. Chcia³bym podziêkowaæ równie tym wszystkim, którzy poprzez swoje osobiste zaanga owanie pomogli mi w stworzeniu tej niepowtarzalnej serii sto³ów mikserskich. Z powa aniem, Uli Behringer 1. WPROWADZENIE Gratulujemy! Wybieraj¹c EURORACK UB1002FX/UB1202FX firmy BEHRINGER nabyli Pañstwo stó³ mikserski, który mimo swoich niewielkich wymiarów odznacza siê wszechstronnoœci¹ i znakomitymi w³aœciwoœciami audio. Stó³ mikserski EURORACK firmy BEHRINGER oferuje Pañstwu wysokiej klasy przedwzmacniacze mikrofonowe z opcjonalnym zasilaniem Phantom, symetryczne wejœcia liniowe oraz mo liwoœæ pod³¹czenia zewnêtrznych procesorów efektów. Dziêki bogatemu i starannie przemyœlanemu wyposa eniu EURORACK jest przeznaczony zarówno do pracy live jak i pracy studyjnej. IMP Invisible Mic Preamp Kana³y mikrofonowe zosta³y wyposa one w sprawdzony system INVISIBLE MIC PREAMPs firmy BEHRINGER, który: s s s dziêki dynamice 130 db oferuje niewiarygodny poziom wysterowania, dziêki szerokoœci pasma od poni ej 10 Hz do ponad 200 khz z zakresie do 3 db umo liwia niezwykle czyste odtworzenie najdrobniejszych szczegó³ów, dziêki bezszumowemu i niezniekszta³caj¹cemu uk³adowi zapewnia najwy szej jakoœci dÿwiêk oraz neutralne odtwarzanie sygna³ów, s stanowi idealn¹ platformê do wspó³pracy z ka dym mikrofonem (wzm. do 60 db i zasilanie Phantom +48 V) oraz s daje mo liwoœæ pe³nego wykorzystania dynamiki nagrywarki HD ze standardem 24-bit/192 w celu osi¹gniêcia optymalnej jakoœci audio. PROCESOR MULTIEFEKTÓW Stó³ mikserski EURORACK UB1002FX/UB1202FX dysponuje ponadto procesorem efektów wyposa onym w przetworniki 24- bit A/D i D/A, który oferuje 100 wstêpnych ustawieñ z najwy szej klasy symulacjami przestrzennymi, efektami wielokrotnych opóÿnieñ i modulacyjnymi jak równie wiele innych efektów o doskona³ej jakoœci audio. UWAGA! + Zwracamy uwagê, e dÿwiêki o wysokim poziomie g³oœnoœci mog¹ byæ szkodliwe dla s³uchu oraz/lub mog¹ powodowaæ uszkodzenia s³uchawek wzgl. g³oœników. Przed w³¹czeniem urz¹dzenia regulator MAIN MIX-Fader w sekcji miksuj¹cej nale y skrêciæ w lewo do oporu. Proszê zwracaæ uwagê na w³aœciw¹ g³oœnoœæ. 1.1 Ogólne funkcje sto³u mikserskiego Stó³ mikserski spe³nia zasadniczo 3 funkcje: s Obróbka sygna³u: Wzmocnienie wstêpne Mikrofony przetwarzaj¹ fale akustyczne w napiêcie elektryczne, które musi byæ wielokrotnie wzmocnione, zanim napiêcie sygna³u bêdzie mo na przes³aæ do g³oœnika i w ten sposób ponownie wytworzyæ dÿwiêk. Ze wzglêdu na drobn¹ konstrukcjê wk³adek mikrofonowych napiêcie wyjœciowe jest bardzo ma³e i tym samym bardzo czu³e na wszelkie zak³ócenia. Z tego powodu napiêcie sygna³u wychodz¹cego z mikrofonu jest podwy szane bezpoœrednio w kanale wejœciowym sto³u mikserskiego do bezpiecznego poziomu. Musi siê to odbywaæ za pomoc¹ wzmacniacza najwy szej jakoœci, tak aby wzmacniany sygna³ nie uleg³ zniekszta³ceniom. IMP Invisible Mic Preamp realizuje to zadanie doskonale, nie pozostawiaj¹c adnych œladów w postaci szumów lub 1. WPROWADZENIE 3

4 s zniekszta³ceñ dÿwiêku. Zak³ócenia, które na tym etapie zniekszta³ci³yby jakoœæ i czystoœæ sygna³u, mog³yby siê utrzymywaæ przez wszystkie stopnie wzmacniania i odpowiednio negatywnie uwidoczniæ siê podczas nagrania lub odtwarzania za pomoc¹ systemów PA. Dostosowanie poziomów Sygna³y przesy³ane do sto³u mikserskiego za poœrednictwem DI-Box (Direct Injection) lub np. z kana³u wyjœciowego karty dÿwiêkowej lub keyboardu nale y czêsto dostosowaæ do poziomu roboczego sto³u mikserskiego. Korekcja czêstotliwoœci Za pomoc¹ equalizerów w poszczególnych kana³ach mo na ³atwo, szybko i efektywnie modyfikowaæ brzmienie sygna³u. Rozdzia³ sygna³u: Przetwarzane sygna³y nap³ywaj¹ce z poszczególnych ci¹gów kana³ów zbierane s¹ na tzw. magistralach i wysy³ane do dalszej obróbki w sekcji miksuj¹cej. Równie sygna³y dla np. urz¹dzeñ nagrywaj¹cych, wzmacniaczy koñcowych, s³uchawek oraz wyjœæ typu CD/Tape mog¹ byæ w ten sposób przygotowywane. Torem wysy³kowym Aux miks wysy³any jest do wewnêtrznych procesorach efektów lub zewnêtrznych urz¹dzeñ efektowych. Poprzez wyjœcia Aux mo liwe jest równie mieszanie sygna³ów dla muzyków wystêpuj¹cych na scenie (mikser monitorowy). s Miksowanie: Ta królewska dyscyplina sto³u mikserskiego ³¹czy w sobie wszystkie pozosta³e funkcje. Stworzenie zmiksowanego utworu oznacza przede wszystkim ustawienie poziomu g³oœnoœci poszczególnych instrumentów i g³osów wzglêdem siebie oraz wywa enie ró nych g³osów w ramach spektrum czêstotliwoœci. Czynnoœæ ta obejmuje równie odpowiedni rozdzia³ poszczególnych g³osów w panoramie stereo. Na koñcu procesu nale y skontrolowaæ jeszcze poziom ca³ego zmiksowanego utworu w celu dostosowania do urz¹dzeñ zewnêtrznych takich jak np. magnetofon, zwrotnica czêstotliwoœci, wzmacniacz koñcowy. Interfejs sto³u mikserskiego EURORACK firmy BEHRINGER jest optymalnie dostosowany do realizacji tych zadañ i tak zaprojektowany, aby ³atwo mo na by³o przeœledziæ drogê sygna³u. 1.2 Podrêcznik obs³ugi Niniejszy podrêcznik jest zbudowany w taki sposób, aby daæ Pañstwu przegl¹d elementów obs³ugi i równoczeœnie szczegó³owo objaœniæ ich zastosowanie. Aby u³atwiæ orientacjê, elementy obs³ugi zosta³y podzielone na grupy odpowiednio do ich funkcji. Je eli bêd¹ Pañstwo potrzebowali jeszcze bardziej szczegó³owych informacji na okreœlony temat, zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹ Na stronach informacyjnych oraz w glosariuszu znajd¹ Pañstwo szczegó³owe objaœnienia wielu fachowych terminów z zakresu techniki audio. + Zawarty w zestawie schemat blokowy ilustruje zestawienie po³¹czeñ pomiêdzy wejœciami i wyjœciami oraz usytuowanych pomiêdzy nimi prze³¹czników i regulatorów. Proszê spróbowaæ przeœledziæ drogê sygna³u z wejœcia mikrofonu do gniazda wejœciowego FX SEND. Proszê siê nie zra aæ wielk¹ liczb¹ mo liwoœci, to jest ³atwiejsze ni siê wydaje! Je eli zapoznaj¹ siê Pañstwo równoczeœnie z zestawieniem elementów obs³ugi, stó³ mikserski szybko przestanie byæ tajemnic¹ i bêd¹ mogli Pañstwo ju wkrótce wykorzystaæ wszystkie jego mo liwoœci. 1.3 Przed rozpoczêciem u ytkowania Zawartoœæ opakowania Stó³ mikserski zosta³ starannie zapakowany w fabryce, aby zagwarantowaæ mu bezpieczny transport. Jeœli jednak karton opakowania jest uszkodzony, natychmiast proszê sprawdziæ, czy urz¹dzenie nie posiada zewnêtrznych oznak uszkodzenia. + Proszê nie odsy³aæ sprzêtu z ewentualnymi uszkodzeniami do nas, lecz najpierw koniecznie powiadomiæ o tym sklep oraz firmê transportow¹, poniewa w przeciwnym razie wygasn¹æ mog¹ wszelkie roszczenia gwarancyjne. + Dla zapewnienia optymalnego zabezpieczenia Twojego EURORACKa w czasie transportu zalecamy u ycie do tego celu walizki. + W celu unikniêcia uszkodzenia sprzêtu w czasie przechowywania lub przesy³ki, u ywaæ nale y oryginalnego opakowania. + Nigdy nie wolno dopuszczaæ do tego, aby dzieci mog³y bez nadzoru mieæ dostêp do urz¹dzenia i opakowania. + Materia³y opakowaniowe nale y usuwaæ zgodnie z zaleceniami ekologicznymi Uruchomienie Proszê zagwarantowaæ wystarczaj¹cy dostêp powietrza i nie ustawiaæ sto³u mikserskiego w pobli u grzejników lub wzmacniaczy, aby unikn¹æ jego przegrzewania siê. + EURORACKa nigdy nie nale y pod³¹czaæ do zasilacza przy³¹czonego ju do sieci! Proszê najpierw po³¹czyæ wy³¹czony stó³ mikserski z zasilaczem i dopiero wtedy pod³¹czyæ zasilacz do sieci. + Proszê pamiêtaæ o tym, e wszystkie urz¹dzenia koniecznie musz¹ byæ uziemione. Dla Pañstwa w³asnego bezpieczeñstwa nigdy nie nale y usuwaæ ani od³¹czaæ uziemienia od urz¹dzenia lub kabla sieciowego. Urz¹dzenie zawsze musi byæ po³¹czone z sieci¹ sprawnym przewodem uziemiaj¹cym. + Koniecznie nale y zwracaæ uwagê na to, aby instalacja i obs³uga urz¹dzenia przeprowadzane by³y przez osoby upowa nione. W czasie instalacji oraz bezpoœrednio po niej nale y pamiêtaæ o uziemieniu przeprowadzaj¹cych j¹ osób, poniewa w przeciwnym razie dojœæ mo e, za spraw¹ wy³adowañ elektrostatycznych lub podobnych, do obni enia w³aœciwoœci u ytkowych urz¹dzenia Rejestracja online Prosimy Pañstwa o zarejestrowanie nowego sprzêtu firmy BEHRINGER, w miarê mo liwoœci bezpoœrednio po dokonaniu zakupu, na stronie internetowej (ew. i o dok³adne zapoznanie siê z warunkami gwarancji. Firma BEHRINGER udziela rocznej* gwarancji na materia³ i wykonanie, licz¹c od daty zakupu. Pe³ny tekst warunków gwarancji znajduje siê na naszej stronie internetowej (lub Jeœli zakupiony przez Pañstwa produkt firmy BEHRINGER zepsuje siê, do³o ymy wszelkich starañ, aby zosta³ on jak najszybciej naprawiony. Prosimy zwróciæ siê w tej sprawie bezpoœrednio do przedstawiciela handlowego firmy BEHRINGER, u którego dokonali Pañstwo zakupu. Jeœli w pobli u nie ma przedstawiciela handlowego firmy BEHRINGER, 4 1. WPROWADZENIE

5 mog¹ siê Pañstwo równie zwróciæ bezpoœrednio do jednego z oddzia³ów naszej firmy. Listê z adresami oddzia³ów firmy BEHRINGER znajd¹ Pañstwo na oryginalnym opakowaniu zakupionego sprzêtu. (Global Contact Information/European Contact Information). Jeœli na liœcie brak adresu w Pañstwa kraju, prosimy zwróciæ siê do najbli szego dystrybutora naszych produktów. Potrzebny adres znajd¹ Pañstwo na naszej stronie internetowej: Zarejestrowanie zakupionego przez Pañstwa sprzêtu wraz z dat¹ zakupu znacznie u³atwi procedury gwarancyjne. Dziêkujemy Pañstwu za wspó³pracê! * Dla klientów z krajów Unii Europejskiej mog¹ tutaj obowi¹zywaæ inne przepisy. Klienci z krajów Unii Europejskiej mog¹ otrzymaæ wiêcej informacji w dziale obs³ugi klienta BEHRINGER Support Deutschland. 2. ELEMENTY OBS UGI I CZA Niniejszy rozdzia³ opisuje poszczególne elementy obs³ugi sto³u mikserskiego. Funkcje wszystkich regulatorów i ³¹czy s¹ w nim szczegó³owo objaœnione. 2.1 Kana³y mono Rys. 2.1: ¹cza i regulatory kana³ów mono MIC Ka dy kana³ wejœciowy mono posiada wejœcie mikrofonowe symetryczne za poœrednictwem gniazda XLR, które dysponuje tak e zasilaniem Phantom +48 V do pod³¹czenia mikrofonu kondensatorowego. EURORACK UB1002FX/UB1202FX + Przed w³¹czeniem zasilania Phantom nale y wyciszyæ system odtwarzania. W przeciwnym wypadku przez g³oœniki kontrolne s³ychaæ bêdzie odg³os w³¹czania. Proszê równie przestrzegaæ instrukcji zawartych w rozdziale 2.4 Sekcja miksuj¹ca. LINE IN Ka de wejœcie mono posiada liniowe wejœcie symetryczne w postaci gniazda typu jack 6,3 mm. Wejœcia te mog¹ byæ równie wykorzystane przez niesymetrycznie oprzewodowane wtyczki (gniazdo typu jack mono). + Proszê pamiêtaæ, e równoczesne wykorzystywanie wejœcia mikrofonowego i wejœcia liniowego danego kana³u jest niedozwolone! TRIM Za pomoc¹ potencjometru TRIM mo na regulowaæ moc wejœciow¹ danego kana³u. Podczas pod³¹czania lub od³¹czania Ÿród³a sygna³u do jednego z tych wejœæ pokrêt³o powinno byæ przekrêcone do oporu w lewo. Skala wskazuje 2 ró ne zakresy wartoœci: pierwszy zakres wartoœci +10 do +60 db odnosi siê do wejœcia MIC i podaje wartoœæ wzmocnienia pod³¹czonych do niego sygna³ów. Drugi zakres wartoœci +10 do -40 dbu odnosi siê do wejœcia liniowego i podaje czu³oœæ wejœcia. W przypadku urz¹dzeñ z typowym liniowym poziomem wyjœciowym (-10 dbv lub +4 dbu) regulacja odbywa siê w nastêpuj¹cy sposób: pod³¹czyæ urz¹dzenie przy skrêconym pokrêtle TRIM, a nastêpnie ustawiæ je na poziomie wyjœciowym podanym przez producenta. Je eli urz¹dzenie zewnêtrzne posiada wskaÿnik poziomu wyjœciowego, powinien on wskazywaæ 0 db przy wartoœci szczytowej sygna³u. Dla wartoœci +4 dbu pokrêt³o nale y przekrêciæ odrobinê, przy wartoœci -10 dbv trochê wiêcej. Gdy pod³¹czony jest sygna³ muzyczny, mo emy dokonaæ dok³adnego nastawienia przy pomocy diody CLIP-LED. EQ Wszystkie kana³y wejœciowe mono posiadaj¹ 3-pasmowe korektory barwy. Pasma pozwalaj¹ na maksymalne podwy szenie/obni enie o 15 db, w po³o eniu œrodkowym equalizer znajduje siê w pozycji neutralnej. Pasmo górne (HIGH) i pasmo dolne (LOW) tworz¹ filtry typu shelving, które podwy szaj¹ lub obni aj¹ wszystkie czêstotliwoœci powy ej lub poni ej czêstotliwoœci granicznej. Czêstotliwoœæ graniczna pasma górnego i pasma dolnego wynosi odpowiednio 12 khz i 80 Hz. Pasmo œrodkowe (MID) pracuje jako filtr typu peak, którego czêstotliwoœæ œrodkowa wynosi 2,5 khz. W odró nieniu od filtrów typu shelving filtr typu peak obejmuje swoim zasiêgiem zakres czêstotliwoœci, która znajduje siê nad i pod jego czêstotliwoœci¹ œrodkow¹. LOW CUT Dodatkowo kana³y mono posiadaj¹ filtr ze stromym zboczem LOW CUT (18 db/okt, -3 db przy 75 Hz), przy pomocy którego mo na wyeliminowaæ niepo ¹dane sygna³y o niskiej czêstotliwoœci. Mog¹ to byæ np. szumy z uchwytu mikrofonu rêcznego lub odg³os kroków albo g³oski wybuchowe w przypadku wra liwych mikrofonów. FX Tory wysy³kowe FX (lub tory wysy³kowe Aux Send) daj¹ mo liwoœæ pobrania sygna³ów z jednego lub kilku kana³ów i zebrania ich na jednej szynie (magistrali). Sygna³ mo e byæ pobrany na gnieÿdzie FX Send i przes³any np. do zewnêtrznego urz¹dzenia efektowego. Jako kana³ powrotny s³u ¹ wówczas ci¹gi kana³ów stereo. Tor wysy³kowy FX jest mono i daje mo liwoœæ wzmocnienia do +15dB. Tor wysy³kowy FX sto³ów mikserskich EURORACK przeznaczony jest jak ju jego nazwa pozwala przypuszczaæ do pod³¹czania urz¹dzeñ efektowych i pod³¹czany jest post-fader, tzn., e poziom g³oœnoœci efektu na kanale zale y od pozycji t³umika kana³u. W przeciwnym wypadku sygna³ efektu danego kana³u bêdzie s³yszalny tak e wówczas, gdy t³umik bêdzie ca³kowicie œci¹gniêty. W przypadku sto³ów mikserskich serii UB t³umikiem kana³u jest regulator LEVEL. 2. ELEMENTY OBS UGI I CZA 5

6 W modelu UB1002FX/UB1202FX tor wysy³kowy FX jest jednoczeœnie bezpoœrednim po³¹czeniem z wbudowanym procesorem efektów. Aby zapewniæ jednak dostêp sygna³u wejœciowego do procesora efektów, pokrêt³o to nie mo e byæ zakrêcone do oporu w lewo (-oo). PAN Regulator PAN okreœla pozycjê sygna³u kana³u w ramach pola stereo. Element ten oferuje charakterystykê constant-power, tzn. sygna³ niezale nie od pozycji w panoramie stereo zawsze posiada jednakowy poziom. LEVEL Regulator LEVEL okreœla poziom sygna³u w kanale Main Mix. + Uwaga: Poniewa tor FX dla procesora efektów pod³¹czony jest post-fader, regulator LEVEL musi byæ podkrêcony, eby procesor efektów móg³ otrzymywaæ sygna³ z tego kana³u! CLIP Diody CLIP-LED kana³ów mono zapalaj¹ siê, je eli sygna³ wejœciowy jest za mocno wysterowany. W takim przypadku nale y zredukowaæ wstêpne wzmocnienie za pomoc¹ regulatora TRIM, a do wygaœniêcia diody LED. 2.2 Kana³y stereo FX Tory wysy³kowe FX kana³ów stereo funkcjonuj¹ w taki sam sposób jak wyjœcia kana³ów mono. Poniewa tor FX dzia³a w trybie mono, sygna³ na kanale stereo nale y najpierw zmieszaæ do sumy sygna³u mono zanim zostanie on przes³any do szyny zbiorczej FX. BAL Regulator BAL(ANCE) okreœla stosunek udzia³u lewego sygna³u wejœciowego do sygna³u prawego przed ich przes³aniem do lewej lub prawej magistrali Main Mix. Jeœli jeden z kana³ów pracuje w trybie mono prowadz¹c sygna³ przez lewe wejœcie liniowe, regulator ten spe³nia t¹ sam¹ funkcjê co regulator PAN kana³ów mono. LEVEL Podobnie jak w przypadku kana³ów mono, regulator LEVEL równie dla kana³ów stereo okreœla poziom kana³u w ci¹gu Main Mix. +4/-10 Wejœcia stereo posiadaj¹ przeznaczony do dopasowywania poziomu wejœciowego prze³¹cznik umo liwiaj¹cy prze³¹czanie czu³oœci wejœciowej pomiêdzy +4 dbu i -10 dbv. W ustawieniu 10 dbv (poziom dla nagrañ domowych) wejœcie reaguje bardziej czule ni w ustawieniu +4 dbu (poziom dla pracy studyjnej). 2.3 Panel pod³¹czeniowy sekcji miksuj¹cej Rys.2.3: ¹cza sekcji miksuj¹cej FX SEND Za poœrednictwem gniazda FX SEND mo na przesy³aæ sygna³ wyizolowany z poszczególnych kana³ów przy pomocy regulatora FX. Do gniazda pod³¹czane jest wejœcie urz¹dzenia efektowego, za pomoc¹ którego sygna³ sumy z szyny zbiorczej FX ma zostaæ przetworzony. Po wymieszaniu efektów przetworzony sygna³ mo e zostaæ przes³any z powrotem z wyjœcia urz¹dzenia efektowego do kana³u stereo. + Jeœli do przy³¹czonego urz¹dzenia efektowego nie dociera sygna³ wejœciowy, najprawdopodobniej zamkniêty jest regulator FX SEND. Odnosi siê to równie do wbudowanego procesora efektów. Rys. 2.2: ¹cza i regulatory kana³ów stereo LINE IN Ka dy kana³ stereo posiada dwa symetryczne wejœcia liniowe z gniazdami typu jack na lewym i prawym kanale. Kana³y stereo skonfigurowane s¹ dla typowych sygna³ów o poziomie liniowym. Mo na je jednak wykorzystaæ w trybie pracy mono, pod³¹czaj¹c sygna³ mono do gniazda oznaczonego symbolem L. Do obu gniazd mog¹ byæ przy³¹czone równie niesymetrycznie oprzewodowane wtyczki typu jack. + W tym przypadku udzia³ efektów zewnêtrznego urz¹dzenia efektów powinien byæ ustawiony na 100%, poniewa sygna³ efektów wprowadzany jest równolegle z czystym sygna³em kana³u do Main Mix. + W przypadku przesy³ania sygna³u efektów z powrotem do kana³u stereo nale y koniecznie zwróciæ uwagê na to, aby regulator FX SEND danego kana³u nie by³ otwarty. W przeciwnym razie powstanie sprzê enie zwrotne. PHONES/CONTROL ROOM OUT ¹cze PHONES (w górnej czêœci panelu) wykonane jest jako gniazdo typu jack stereo ELEMENTY OBS UGI I CZA

7 Do tego gniazda przy³¹czyæ mo na s³uchawki. Gniazda CONTROL ROOM OUT (niesymetrycznie oprzewodowane gniazda typu jack) s³u ¹ do kontroli sumy sygna³ów (mix efektów i main mix) jak równie pojedynczych sygna³ów przez studyjne monitory pods³uchu. Przy pomocy regulatora PHONES/CONTROL ROOM w sekcji miksuj¹cej okreœla siê poziom sygna³u na obu wyjœciach. MAIN OUT ¹cza MAIN OUT oprzewodowane s¹ niesymetrycznie i wykonane jako gniazda typu jack mono. Posiadaj¹ one sygna³ sumy Main Mix z poziomem 0 dbu. W zale noœci od tego, jak u ywany jest stó³ mikserski oraz jakim wyposa eniem dysponuje u ytkownik, mo liwe jest pod³¹czenie nastêpuj¹cych urz¹dzeñ: Nag³oœnienie w pracy live: Procesor dynamiczny stereo (opcjonalnie), equalizer stereo (opcjonalnie) oraz nastêpnie wzmacniacz koñcowy stereo dla kolumn pe³nozakresowych z pasywnymi zwrotnicami czêstotliwoœci. Jeœli stosowane s¹ wielodro ne systemy g³oœnikowe bez zintegrowanej zwrotnicy czêstotliwoœci, konieczne jest zastosowanie aktywnej zwrotnicy czêstotliwoœci i kilku wzmacniaczy koñcowych. Czêsto wbudowane s¹ w nich ograniczniki dynamiczne (limiter) (np. w BEHRINGER SUPER- X PRO CX2310 oraz ULTRADRIVE PRO DCX2496). Aktywne zwrotnice czêstotliwoœci wstawiane s¹ bezpoœrednio przed koñcówkê mocy, dziel¹c pasmo czêstotliwoœci na kilka zakresów, które nastêpnie doprowadzane s¹ przez wzmacniacze koñcowe do odpowiednich systemów g³oœnikowych. Nagrywanie: Do masteringu zaleca siê stosowanie kompresora stereo (np. COMPOSER PRO-XL MDX2600), za pomoc¹ którego dok³adnie dostosowaæ mo na dynamikê sygna³ów muzycznych do zakresu dynamiki zastosowanego noœnika zapisu. W takim przypadku sygna³ przechodzi z kompresora do urz¹dzenia nagrywaj¹cego. CD/TAPE INPUT Gniazda CD/TAPE INPUT s³u ¹ do pod³¹czenia zewnêtrznego Ÿród³a sygna³u (np. odtwarzacza p³yt CD, magnetofonu kasetowego itp.). Oprócz tego wejœcie liniowe stereo umo liwia pod³¹czenie sygna³u wyjœciowego drugiego sto³u mikserskiego EURORACK lub BEHRINGER ULTRALINK PRO MX882. Po po³¹czeniu gniazda Tape Input ze wzmacniaczem HiFi wyposa onym w prze³¹cznik wyboru Ÿród³a sygna³u mo na w prosty sposób ods³uchiwaæ dodatkowe Ÿród³a (np. magnetofon kasetowy, odtwarzacz MD, kartê dÿwiêkow¹ itp.). CD/TAPE OUTPUT ¹cza te wykonane s¹ jako gniazda typu cinch i pod³¹czone równolegle do MAIN OUT. Pod³¹czyæ nale y do nich wejœcia karty dÿwiêkowej komputera lub urz¹dzenia nagrywaj¹cego. Poziom wyjœcia jest nastawiany za pomoc¹ precyzyjnego t³umika MAIN MIX. 2.4 Sekcja miksuj¹ca Rys. 2.4: Elementy obs³ugi sekcji miksuj¹cej +48 V Czerwona dioda LED +48 V œwieci, gdy za³¹czone jest zasilanie Phantom. Zasilanie Phantom niezbêdne jest w pracy z mikrofonem kondensatorowym. Aktywowanie zasilania Phantom odbywa siê przy pomocy znajduj¹cego siê nad diod¹ prze³¹cznika +48V. + Wszystkie wymagane mikrofony musz¹ byæ pod³¹czone zanim uruchomione zostanie zasilanie Phantom. Nie wolno pod³¹czaæ mikrofonów do sto³u mikserskiego lub ich od niego od³¹czaæ przy za³¹czonym zasilaniu Phantom. Ponadto w momencie aktywowania zasilania Phantom wyciszone powinny byæ g³oœniki monitora/systemu PA. Po za³¹czeniu zasilania Phantom odczekaæ nale y ok. jednej minuty, a do ustabilizowania siê systemu, zanim ustawione zostanie wzmocnienie wejœcia. + Uwaga! W adnym wypadku nie wolno stosowaæ niesymetrycznie oprzewodowanych po³¹czeñ XLR (styki 1 i 3 po³¹czone ze sob¹) na gnieÿdzie wejœciowym MIC, jeœli u ywane ma byæ zasilanie Phantom. POWER Niebieska dioda POWER sygnalizuje, e urz¹dzenie jest pod³¹czone do sieci i gotowe do pracy. WSKA NIK POZIOMU 4-segmentowy wskaÿnik poziomu pozwala w ka dym momencie kontrolowaæ moc danego sygna³u. WYSTEROWANIE: W celu wybrania odpowiedniego poziomu wysterowania nale y ustawiæ regulator LEVEL kana³ów wejœciowych w pozycji œrodkowej i za pomoc¹ regulatora TRIM podnieœæ wzmocnienie wejœcia tak, aby wskazywany by³ maks. poziom 0 db. W czasie nagrywania na magnetofon cyfrowy wskazania miernika szczytowego (peak meter) magnetofonu nie powinny przekraczaæ 0 db, poniewa w przeciwieñstwie do nagrañ analogowych ju niewielkie przesterowania prowadziæ mog¹ do nieprzyjemnych, cyfrowych przesterów. W nagraniach analogowych mierniki VU urz¹dzenia nagrywaj¹cego powinny odchylaæ siê do ok. +3 db przy sygna³ach niskiej czêstotliwoœci (np. bass drum). Mierniki VU maj¹, ze wzglêdu na ich bezw³adnoœæ, sk³onnoœæ do wskazywania zani onego poziomu 2. ELEMENTY OBS UGI I CZA 7

8 sygna³u przy czêstotliwoœciach powy ej 1 khz. Dlatego w przypadku instrumentów takich jak hi-hat sygna³ wysterowaæ nale y jedynie do -10 db. Snare drums powinny byæ wysterowane do poziomu ok. 0 db. + Diody CLIP EURORACKa wskazuj¹ poziom sygna³u niezale nie od czêstotliwoœci. Zaleca siê dla wszystkich rodzajów sygna³ów poziom nagrania 0 db. MAIN MIX Przy pomocy t³umika MAIN MIX ustawiany jest poziom g³oœnoœci Main Out. PHONES/CONTROL ROOM Regulator PHONES/CONTROL ROOM ustawia poziom sygna³u na wyjœciach CONTROL ROOM i PHONES. CD/TAPE TO MIX Jeœli prze³¹cznik CD/TAPE TO MAIN jest wciœniêty, wejœcie CD/Tape prze³¹czane jest na sekcjê miksuj¹c¹ i s³u y tym samym jako dodatkowe wejœcie dla wgrañ z taœmy, instrumentów MIDI lub innych Ÿróde³ sygna³u, które nie wymagaj¹ dalszej obróbki. CD/TAPE TO CTRL W celu skierowania wejœcia CD/Tape na wyjœcie monitora (CTRL ROOM OUT/PHONES) nale y wcisn¹æ prze³¹cznik CD/TAPE TO CTRL. owym przyk³adem zastosowania studyjnego tej funkcji jest nagrywania muzyki na stacjê Digital Audio Workstation (DAW) przy jednoczesnym jej odtwarzaniu (p. rozdz. 3.1). + Jeœli przez wyjœcie TAPE OUTPUT nagrywany jest sygna³, który ma byæ jednoczeœnie ods³uchiwany na wejœciu CD/TAPE INPUT, prze³¹cznik CD/TAPE TO MIX nie mo e byæ wciœniêty. W przeciwnym razie powsta³aby pêtla sprzê enia, poniewa sygna³ ten zosta³by torem Main Mix z powrotem dostarczony na wyjœcie TAPE OUTPUT. W przypadku tego zastosowania sygna³ Tape nale y przenieœæ przy pomocy prze³¹cznika CD/TAPE TO CTRL na g³oœnik monitora lub na s³uchawki. W przeciwieñstwie do Main Mix sygna³y te nie s¹ dostarczane do wyjœcia TAPE OUTPUT. FX TO CONTROL Jeœli chc¹ Pañstwo przy pomocy s³uchawek lub g³oœników monitora ods³uchaæ jedynie sygna³ efektu, proszê wcisn¹æ prze³¹cznik FX TO CTRL. Sygna³ urz¹dzenia efektowego mo e byæ w ten sposób ods³uchiwany oddzielnie, sygna³ Main Mix wzgl. CD/Tape nie jest s³yszalny na wyjœciach Phones i Control Room. 2.5 Cyfrowy procesor efektów 2.5: Sekcja efektów 100 DOSKONA YCH EFEKTÓW EURORACK UB1002FX/UB1202FX dysponuje wbudowanym cyfrowym procesorem efektów stereo, który oferuje szerokie spektrum efektów standardowych takich jak np. hall, chorus, flanger, delay oraz kilka efektów mieszanych. Przez regulator FX na kana³ach sygna³y mog¹ byæ podawane do procesora efektów. Zintegrowany modu³ efektów ma t¹ zaletê, e nie musi byæ pod³¹czany przy u yciu kabli. Tym samym z góry wykluczone zosta³o powstawanie przedÿwiêków i nierównych poziomów oraz znacz¹co uproszczona zosta³a obs³uga. SIGNAL und CLIP LED Dioda SIGNAL w module efektów wskazuje wystêpowanie sygna³u o wystarczaj¹co wysokim poziomie. Powinna ona œwieciæ siê ci¹gle. Proszê zwracaæ jednak uwagê na to, aby dioda CLIP œwieci³a siê tylko na szczytach poziomu. Jeœli dioda ta œwieci siê ci¹gle, oznacza to, e procesor efektów jest przesterowany i mo e powodowaæ powstawanie nieprzyjemnych dÿwiêków. W takim przypadku nale y trochê obni yæ regulator FX na kana³ach. PROGRAM Regulator PROGRAM posiada dwie funkcje: krêc¹c pokrêt³em PROGRAM wybiera siê numer efektu. Na wskaÿniku wyœwietlany jest migaj¹cy numer nastawionego presetu. W celu aktywowania wybranego presetu nale y nacisn¹æ pokrêt³o PROGRAM; wskaÿnik przestaje migaæ. FX TO MAIN Sygna³ efektu wprowadzany jest do Main Mix przy pomocy regulatora FX TO MAIN. Przy skrêconym w lewo do oporu regulatorze w sumie sygna³ów sto³u mikserskiego sygna³ efektu jest nies³yszalny. Na do³¹czonej oddzielnej ulotce znajd¹ Pañstwo przegl¹d wszystkich presetów procesora multiefektów ELEMENTY OBS UGI I CZA

9 3. ZASTOSOWANIA 3.1 Studio nagrañ Rys. 3.1: UB1002FX w studiu nagrañ Nawet jeœli w miêdzyczasie wiêkszoœæ prac w studiu nagrañ wykonywanych jest przy pomocy komputera, stó³ mikserski jednak w dalszym ci¹gu jest urz¹dzeniem niezbêdnym, które skutecznie wspiera zarz¹dzanie wejœciami i wyjœciami sygna³ów audio: sygna³y mikrofonowe przed nagraniem musz¹ byæ wzmocnione i przetworzone, sygna³y zapisu i odtwarzania musz¹ byæ kierowane na specjalne ³¹cza lub integrowane w mix, poziom g³oœnoœci s³uchawek musi byæ regulowany itd. Bogato wyposa ona sekcja miksuj¹ca sto³ów mikserskich serii UB jest w tym szczególnie pomocna. Okablowanie: ród³a dÿwiêku po³¹czyæ nale y z wejœciem Mic wzgl. z wejœciem liniowym sto³u mikserskiego. Urz¹dzenie master (nagrywarka DAT-/MD) pod³¹czyæ nale y do wyjœæ Main. G³oœniki do ods³uchu pod³¹czane s¹ do wyjœæ Control Room, s³uchawki do wyjœcia Phones. Nastêpnie po³¹czyæ nale y wyjœcia CD/Tape z wejœciami karty dÿwiêkowej w komputerze Digital Audio Workstation (DAW) oraz wyjœcia tej karty z wejœciami CD/Tape. Nagrywanie i odtwarzanie: Nagrywany sygna³ wzmacniany jest wstêpnie w jednym z kana³ów sto³u mikserskiego, nastêpnie obrabiany przy pomocy equalizera i kierowany do magistrali g³ównej. Poziom zapisu wybierany jest za pomoc¹ regulatora LEVEL. ¹czny poziom sygna³u do komputera ustawiany jest przy pomocy t³umika MAIN MIX. W celu upewnienia siê, e sygna³ faktycznie jest zapisywany, nie nale y ods³uchiwaæ sygna³u Main-Mix na magistrali Phones wzgl. Control Room (tzn. sygna³u wyjœciowego sto³u mikserskiego przed zapisem), lecz sygna³ na drodze powrotnej z karty dÿwiêkowej, który pod³¹czony jest do wejœæ CD/Tape. Aby móc kontrolowaæ zapisywany sygna³, wcisn¹æ nale y prze³¹cznik CD/TAPE TO CTRL i regulatorem PHONES/CONTROL ROOM regulowaæ poziom g³oœnoœci ods³uchu. W ten sposób mo liwe jest nagranie dodatkowych œcie ek do istniej¹cego ju playbacku (tzw. overdubs). Wykorzystaæ do tego nale y funkcjê Direct Monitoring stacji DAW (Digital Audio Workstation). + W tym zastosowaniu prze³¹cznik CD/TAPE TO MIX nie mo e byæ wciœniêty. W przeciwnym razie sygna³ odtwarzania na wyjœciach karty dÿwiêkowej kierowany by³by do komputera i nagrywany razem z sygna³em zapisu. Jest to efekt niepo ¹dany, który prowadzi do powstawania pêtli sprzê enia. 3. ZASTOSOWANIA 9

10 3.2 Nag³oœnienie w pracy live Rys. 3.2: UB1202FX w zastosowaniu live Ilustracja pokazuje typow¹ konfiguracjê dla nag³oœnienia w pracy live. Do kana³ów mono urz¹dzenia UB1202FX pod³¹cza siê dwa mikrofony wokalne oraz wyjœcia wzmacniaczy gitarowego i basowego. Keyboard i modu³ drum computer pod³¹czane s¹ do kana³ów stereo. Koñcówka wzmacniacza mocy systemu nag³aœniaj¹cego pod³¹czana jest do wyjœæ Main; urz¹dzenia takie jak kompresory, equalizer czy zwrotnica czêstotliwoœci pod³¹czane s¹ miêdzy stó³ mikserski i wzmacniacz koñcowy. Jeœli Pañstwo chc¹ nagrywaæ koncert na ywo, urz¹dzenie nagrywaj¹ce (w tym przypadku nagrywarkê minidysków) pod³¹czyæ nale y do wyjœæ CD/Tape. Odtwarzacz p³yt CD, który w czasie przerw w koncercie lub zmiany konfiguracji zestawu wykorzystany mo e byæ do odtwarzania muzyki, pod³¹czyæ nale y do wejœæ CD/Tape. Je eli korzystaj¹ Pañstwo z jednego urz¹dzenia nagrywaj¹co-odtwarzaj¹cego (np. z magnetofonu kasetowego), prze³¹cznik CD/TAPE TO MIX nie mo e byæ wciœniêty w czasie nagrywania, poniewa w przeciwnym razie sygna³, który ma byæ nagrywany bêdzie kierowany z powrotem bezpoœrednio do sto³u mikserskiego, a stamt¹d ponownie do urz¹dzenia nagrywaj¹cego... w momencie naciœniêcia przycisku nagrywania powsta³oby sprzê enie powoduj¹ce g³oœny, nieprzyjemny albo nawet bolesny gwizd. Jeœli u ywaj¹ Pañstwo zewnêtrznego urz¹dzenia efektów, które pod³¹czone jest tak jak pokazano na rysunku, proszê pamiêtaæ o tym, aby ca³kiem zakrêciæ pokrêt³o FX SEND na kanale 11/12 (w lewo do oporu) w celu unikniêcia pêtli sprzê enia ZASTOSOWANIA

11 4. INSTALACJA 4.1 ¹cze sieciowe AC POWER IN Zasilanie pr¹dem odbywa siê poprzez 3-biegunowe sieciowe ³¹cze zwrotne. Do niego pod³¹cza siê znajduj¹cy siê w zestawie przekszta³tnik pr¹du zmiennego. Pod³¹czenie do sieci odpowiada wymogom bezpieczeñstwa. + Urz¹dzenie eksploatowane mo e byæ wy³¹cznie przy u yciu zawartego w zestawie zasilacza. + EURORACKa nigdy nie nale y pod³¹czaæ do zasilacza przy³¹czonego ju do sieci! Proszê najpierw po³¹czyæ wy³¹czony stó³ mikserski z zasilaczem i dopiero wtedy pod³¹czyæ zasilacz do sieci. Rys. 4.2: Wtyczka typu jack mono 6,3-mm + Proszê pamiêtaæ, e w trakcie pracy zarówno stó³ mikserski jak i zasilacz mocno siê nagrzewaj¹. Jest to zupe³nie normalne. 4.2 Po³¹czenia audio Dla ró nych sposobów u ytkowania urz¹dzenia konieczne jest zastosowanie du ej iloœci ró nych kabli. Poni sze ilustracje pokazuj¹ jakie w³aœciwoœci musz¹ posiadaæ kable w poszczególnych zastosowaniach. Proszê pamiêtaæ o tym, aby stale u ywaæ kabli wysokiej jakoœci. Na wejœciach i wyjœciach CD/Tape stosowaæ nale y dostêpne w handlu kable z koñcówkami typu cinch. Równie niesymetrycznie oprzewodowane urz¹dzenia mog¹ byæ przy³¹czane do symetrycznych wejœæ lub wyjœæ. W takim przypadku stosowaæ nale y wtyki typu jack mono lub wtyki jack stereo, w których pierœcieñ po³¹czony jest z kontaktem korpusu (wzgl. styk 1 ze stykiem 3 w przypadku wtyków XLR). + Uwaga! W adnym wypadku nie wolno stosowaæ niesymetrycznie oprzewodowanych po³¹czeñ XLR (styki 1 i 3 po³¹czone ze sob¹) na gnieÿdzie wejœciowym MIC, jeœli u ywane ma byæ zasilanie Phantom. Rys. 4.3: Wtyczka typu jack stereo 6,3-mm Rys. 4.4: Wtyczka s³uchawkowa typu jack stereo Rys. 4.1: ¹cza typu XLR 5. INSTALACJA 11

12 5. DANE TECHNICZNE WEJŒCIA MONO Wejœcia mikrofonowe (IMP Invisible Mic Preamp) XLR, elektron. symetryzowane, dyskretny uk³ad wejœciowy Mic E.I.N. (20 Hz Ω oporu wch³aniania -132,7 db / 137 db 50 Ω oporu wch³aniania -130 db / 133,9 db 150 Ω oporu wch³aniania -127,1 db / 130,9 db A-Weighted Pasmo przenoszenia <10 Hz khz (-1 db) Zakres wzmocnienia +10 bis +60 db Maks. poziom wejœciowy db Gain Impedancja ok. 2,6 kω symetrycznie Stosunek sygna³u do szumów 107 db / 111 db A-Weighted (0 dbu +22 db Gain) Zniekszta³cenie harmoniczne (THD+N) 0,005% / 0,003% A-Weighted Wejœcie liniowe Wtyk typu jack 6,3-mm stereo, elektron. symetryzowane Impedancja ok. 20 kω symetrycznie 10 kω niesymetrycznie Zakres wzmocnienia -10 bis +40 db Maks. poziom wejœciowy db Gain T³umienie przes³uchu 1 T³umik Main zamkniêty T³umik kana³u zamkniêty 95 db 88 db Charakterystyka czêstotliwoœci Wejœcie mikrofonowe na Main Out <10 Hz - 80 khz +0 db / -1 db <10 Hz khz +0 db / -3 db WEJŒCIA STEREO Impedancja Maks. poziom wejœciowy Wtyk typu jack 6,3-mm stereo, elektron. symetryzowane ok. 20 kω symetrycznie 10 kω niesymetrycznie (+4 dbu) ok. 20 kω symetrycznie 5 kω niesymetrycznie (-10 dbv) +22 dbu Wyjœcia s³uchawkowe Maks. poziom wyjœciowy Wtyk typu jack 6,3-mm stereo, niesymetryczny +19 dbu / 150 Ω (+25 dbm) PARAMETRY SYSTEMU MAIN MIX 2 Szumy Main -oo, T³umik -oo -105 db / -108 db A-Weighted Main 0 db, T³umik kana³u -oo -94 db / -97 db A-Weighted Main 0 db, T³umik 0 db -83 db / -85 db A-Weighted Sekcja efektów Przetwornik Czêstotl. próbkowania 24-bit sigma-delta, 40 khz Zasilanie Pobór mocy UB1002FX: 16 W UB1202FX: 17 W Napiêcie sieciowe USA/Kanada 120 V~, 60 Hz, zasilacz MXUL6 U.K./Australia 240 V~, 50 Hz, zasilacz MXUK6 Europa 230 V~, 50 Hz, zasilacz MXEU6 China 220 V~, 50 Hz, zasilacz MXCN6 Japonia 100 V~, 60 Hz, zasilacz MXJP6 Wymiary i waga UB1002FX Wymiary (wys. x sz. x g³.) ok. 37mm / 47mm x 189mm x 220 mm Waga (netto) ok. 1,05 kg UB1202FX Wymiary (wys. x sz. x g³.) ok. 37mm / 47mm x 242mm x 220 mm Waga (netto) ok. 1,35 kg Warunki pomiarów: ad 1: 1 khz przy 0 dbu; 20 Hz - 20 khz; wejœcie liniowe; wyjœcie main; Unity. ad 2: 20 Hz - 20 khz; mierzone na wyjœciu Main. Kana³y 1-4 Unity; neutralne ustawienie barwy dÿwiêku; wszystkie kana³y na Main Mix; kana³y 1/3 ca³k. na lewo, kana³y 2/4 ca³k. na prawo. Referencja = +6 dbu. Kana³y EQ mono Low Mid High WYJŒCIA AUDIO FX Send Impedancja Maks. poziom wyjœciowy Wyjœcia Main Impedancja Maks. poziom wyjœciowy Wyjœcia Control Room Impedancja Maks. poziom wyjœciowy 80 Hz / ±15 db 2,5 khz / ±15 db 12 khz / ±15 db Wtyk jack 6,3-mm stereo, niesymetrycznie ok. 120 Ω +22 dbu Wtyk jack 6,3-mm stereo, niesymetrycznie ok. 120 Ω +22 dbu Wtyk jack stereo 6,3-mm, niesymetrycznie ok. 120 Ω +22 dbu Firma BEHRINGER dok³ada ci¹g³ych starañ, aby zapewniæ najwy szy poziom jakoœci. Wymagane modyfikacje istniej¹cych produktów dokonywane bêd¹ bez uprzedzenia. Dlatego parametry techniczne i wygl¹d urz¹dzenia mog¹ siê ró niæ od wymienionych lub pokazanych na rysunkach DANE TECHNICZNE

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors

Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS. 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors Instrukcja obsługi DIGITAL MONITOR SPEAKERS MS /MS 24-Bit/192 khz Digital 40/20-Watt Stereo Near Field Monitors 2 DIGITAL MONITOR SPEAKERS / Instrukcja obsługi Spis treści Dziękuję... 2 Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi

Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi Zestaw samochodowy Nokia CK-100 Instrukcja instalacji i obs³ugi 9209908 Wydanie 2 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt HF-22 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P

INSTRUKCJA GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P. GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P INSTRUKCJA INSTALOWANIA U YTKOWANIA I OBS UGI GAZOWYCH GRZEJNIKÓW WODY PRZEP YWOWEJ IDRA 11 P GGWP-17,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2 PN-87/M-40301 IDRA 14 P GGWP-24,4-B1-II/II35;II50,IIIB;C-x-ip-Zc-P2

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 INSTRUKCJA OBS UGI CENTRALI ver. 3.5 Ver. 3.5 1 2 Ver. 3.5 ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA CLASSIC 12 VER. 3.5 Ministerstwo ¹cznoœci œwiadectwo homologacji nr

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê.

Naszym zdaniem technologie informacyjne i telekomunikacyjne s¹ w stanie poprawiæ standard ycia oko³o 80% ludnoœci zamieszkuj¹ce kraje rozwijaj¹ce siê. Warunkiem koniecznym dla zaistnienia gotowoœci jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej. Bez dostêpu do globalnego systemu komunikacyjnego, adna spo³eczeñstwo nie bêdzie mog³o uczestniczyæ

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL

Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start. 9216663 Wydanie 1. PL Modu³ internetowy Nokia CS-15 Szybki start 9216663 Wydanie 1. PL DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-10 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi stosownymi

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

CELCIA 20. Regulator programowalny

CELCIA 20. Regulator programowalny CELCIA 0 Regulator programowalny Instrukcja monta u i obs³ugi 0 0 Wstêp Monta i uruchomienie. Miejsce zamontowania. Pod³¹czenie. Nastawa jêzyka, daty i czasu. Wybór pogodowego trybu pracy lub zale nego

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0

Modu³ internetowy Nokia CS-19. Wydanie 2.0 Modu³ internetowy Nokia CS-19 3 1 4 2 5 6 7 Wydanie 2.0 8 9 10 11 12 13 14 15 DEKLARACJA ZGODNO CI NOKIA CORPORATION niniejszym o wiadcza, e produkt RD-14 jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozosta³ymi

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów

Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe regu³y prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sêdziów Wspólnotowe reguły prawa konkurencji i ich znaczenie dla polskich sędziów Dieter Jalowietzki Krzysztof Jaros Siegfried Klaue Hans-Peter

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1

Podstawy realizacji. Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit. A Harman International Company 1 Podstawy realizacji dźwięku Poradnik dla użytkowników mikserów Spirit A Harman International Company 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI CZĘŚĆ 1: ZACZYNAMY A Do czego służy mikser?........................... 3 B

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r.

INFORMACJA. o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. INFORMACJA o istotnych problemach wynikaj¹cych z dzia³alnoœci i orzecznictwa Trybuna³u Konstytucyjnego w 2004 r. Warszawa 2005 Niniejsza informacja zosta³a przyjêta przez Zgromadzenie Ogólne Sêdziów Trybuna³u

Bardziej szczegółowo

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY

SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY INSTRUKCJA OBSŁUGI SUB 10 AKTYWNY SUBWOOFER STUDYJNY SPIS TREŚCI Strona WSTĘP INFORMACJE OGÓLNE 3 TYLNY PANEL TYLNY PANEL 4 WEJŚCIA/WYJŚCIA 4 PRZEŁĄCZNIKI 5 SYGNALIZATORY 6 DANE TECHNICZNE DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju

CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE. Wprowadzenie. 1. Ogólne zalecenie. 2. G³ówny Organizator - Dyrektor Turnieju CZÊŒÆ B REGULAMINY TURNIEJOWE B.I PRZEPISY TURNIEJOWE FIDE Fédération Internationale des Échecs Handbook FIDE - C05 Obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2011 roku Aneksy obowi¹zuj¹ce od 1 lipca 2012 roku Przek³ad z

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2006 r. Nr 20 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE DYREKTORA GENERALNEGO WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 99 nr 1 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi

CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY. C-7070 Wide Zoom. Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! Podstawowa instrukcja obs ugi CYFROWY APARAT FOTOGRAFICZNY C-7070 Wide Zoom Wykonuj zdj cia i odtwarzaj je! PL Podstawowa instrukcja obs ugi Spis treêci Jak korzystaç z aparatu?... 3 Wskazania bezpieczeƒstwa... 5 ROZPAKOWYWANIE ZAWARTOÂCI

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo