Newsletter / 04 września 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 04 września 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania do korekty Str.5. Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nawet po latach Str.6. Wewnętrzne rozliczenia w ramach konsorcjum wciąż budzą spory Str.8. Uzyskanie NIP możliwe także z wirtualnym biurem Str.9. Prezes UOKiK o bezpłatnych reklamach deweloperów na budynkach

2 Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. 28 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o VAT wyjątkowo istotną dla tych podmiotów, które świadczą usługi m.in. drogą elektroniczną na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Omawiane regulacje stanowią przede wszystkim implementację do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2008/8/WE. Zmiana zasad opodatkowania Dla przypomnienia (szczegółowo o tej nowelizacji pisaliśmy w lipcu), w myśl przyjętych zmian, miejscem świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W rezultacie, przy każdej transakcji tego rodzaju podatnicy będą musieli ustalić miejsce opodatkowania usługi i uwzględnić stawkę podatku od wartości dodanej właściwą dla miejsca zamieszkania ostatecznego konsumenta. Stosowanie powyższej regulacji nie będzie uzależnione od przekroczenia określonego limitu sprzedaży lub innych warunków wiąże więc w każdym przypadku. Nowe obowiązki obejmą m.in. dystrybutorów książek i magazynów w formie cyfrowej, operatorów radiowych i telewizyjnych stacji internetowych czy twórców gier komputerowych sprzedawanych drogą elektroniczną. Rozliczanie omawianych transakcji będzie mogło (fakultatywnie) odbywać się za pomocą zintegrowanego elektronicznego systemu informatycznego (z angielskiego: mini one stop shop, MOSS), który wykluczy konieczność rejestracji w każdym państwie członkowskim, w którym usługi będą świadczone. Korzystanie z MOSS będzie jednak wymagało uprzedniej rejestracji, a także prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT. Wejście w życie nowelizacji Ustawa zmieniająca oczekuje na publikację na Dzienniku Ustaw, a nowe zasady rozliczeń wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Co ważne, aby przygotować się do rozliczania VAT na nowych warunkach, podatnicy mogą już od 1 października 2014 r.) przekazać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście zgłoszenie o zamiarze korzystania z MOSS. więcej informacji: Krystian Pawłowicz, tel

3 Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Decyzją z dnia 23 lipca 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Vision Express karę w wysokości zł za rozpowszechnianie reklamy telewizyjnej dotyczącej promocji 3 w 1, posługującej się sloganem A teraz kupując okulary, dostajesz gratis jeszcze dwie pary. W ocenie UOKiK reklama zawierała nieprawdziwą informację, że klient Vision Express przy zakupie okularów dostanie jeszcze gratis dwie pary. W rzeczywistości jednak, regulamin promocji zakładał, że przy zakupie okularów, klient otrzymywał kupon ze zniżką na zakup kolejnej pary okularów. Taka forma reklamy została uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jako nieuczciwa praktyka rynkowa, polegająca na wprowadzeniu w błąd poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, za niedozwoloną praktykę rynkową uznaje się działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. W ocenie UOKiK O ile nie ma wątpliwości co do faktu, że w reklamie dopuszczalny jest pewien sposób przesady czy hiperbolizacji określonych cech produktu, to jednak należy podkreślić, że zawarte w reklamie komunikaty o charakterze informacyjnym nie mogą być nieprawdziwe. Analizując treść reklamy stosowanej przez Vision Express Prezes UOKiK wyraźnie wskazał, że fragment kupując okulary dostaniesz gratis dwie pary ma charakter informacyjny i powinien podlegać weryfikacji w odniesieniu do obiektywnych kryteriów określonych w regulaminie promocji. Niewątpliwe zatem, w ocenie UOKiK, taki sposób ujęcia reklamy był dla przeciętnego konsumenta bardziej atrakcyjny niż jest w rzeczywistości. Oglądając taka reklamę konsument mógł bowiem pomyśleć, że kupując jedną parę okularów, dwie kolejne otrzyma gratis. Organ doszedł do wniosku, że użyta przez Spółkę informacja o możliwości zakupu trzech par okularów w cenie jednej pary była nieprawdziwa i mogła nawet uważnego oraz ostrożnego konsumenta wprowadzić w błąd, w istotny sposób zniekształcając jego zachowanie rynkowe, poprzez podjęcie decyzji co do zakupu towaru. Spółka naruszyła zatem zasady ostrożności w relacjach z konsumentami i podstawowe prawo konsumenta tj. prawo do uzyskania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Jako profesjonalny uczestnik obrotu Spółka powinna była przewidzieć, że zarówno sposób jak i treść informacji promujących możliwość zakupu trzech par okularów w cenie jednej, mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistych warunków oferty, w tym w szczególności rzeczywistego przedmiotu promocji. Więcej informacji: Magdalena Kaleta, tel. (22) , Michał Kluska, tel. (22)

4 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania do korekty Po konsultacjach z ekspertami podatkowymi i przedsiębiorcami, w Ministerstwie Finansów nadal trwają pracę nad brzmieniem klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania. Z doniesień prasowych wynika, że w odpowiedzi na zarzuty o niejasnym i nieprecyzyjnym brzmieniu proponowanej klauzuli i wynikającą z nich dyskusję o konstytucyjności proponowanych zapisów, Ministerstwo Finansów pracuje nad doprecyzowaniem treści ww. klauzuli. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim pojęcia znacznej korzyści podatkowej, które obecnie budzi istotne wątpliwości i może oznaczać zupełnie co innego dla przedsiębiorcy, który prowadzi małą firmę i dla przedsiębiorcy zarządzającego dużym koncernem. Jak informuje prasa, resort finansów nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do kształtu klauzuli, ale bierze pod uwagę różne rozwiązania. Rządowe Centrum Legislacji zaproponowało, aby pod pojęciem znacznej korzyści rozumieć oszczędność podatkową przekraczającą 330 tys. zł. Natomiast Ministerstwo Gospodarki jest zdania, że taką korzyścią będzie uiszczenie podatku niższego o 25% od podatku należnego. Brak natomiast informacji, w jaki sposób miałaby zostać doprecyzowana znaczna korzyść polegająca na odsunięciu terminu powstania obowiązku podatkowego. Przypominamy, że zgodnie z obecnym brzmieniem projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, unikaniem opodatkowania będzie zastosowanie, w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną. Organem decyzyjnym w sprawie zastosowania klauzuli będzie, zgodnie z projektem, Ministerstwo Finansów. Projekt zmian ma trafić do Sejmu w październiku. Więcej informacji: Michał Staniek, tel , Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel

5 Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nawet po latach Zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodarce nieruchomościami właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie może sprzeciwić się ograniczeniu jego prawa do nieruchomości, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia np. przewodów czy urządzeń do przesyłania wody, gazu, energii elektrycznej. W takiej sytuacji wydawana jest decyzja, która określa cele publiczne na jakie nieruchomość zostaje wywłaszczona, zakres ograniczenia prawa własności / użytkowania wieczystego, a także, co często jest najważniejsze dla właściciela wysokość odszkodowania za ograniczenie jego prawa rzeczowego. Takie odszkodowanie przysługuje z mocy prawa właścicielowi nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Zatem do każdego wywłaszczenia, które nastąpiło po tej dacie będzie stosować się przepisy ustawy. Trudności praktyczne pojawiają się, kiedy nieruchomości zostały wywłaszczone przed wejściem w życie ww. ustawy, odszkodowanie nigdy nie zostało wypłacone, a właściciel teraz żąda pieniędzy za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości czy zmniejszenie wartości jego nieruchomości. Do takiej sytuacji odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I OSK 147/13). Właściciel działki, przez którą przebiega rurociąg, po 40 latach złożył wniosek o odszkodowanie za posadowienie na jego nieruchomości rury ciepłowniczej. Administracja samorządowa i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznali, że wnioskodawcy nie przysługuje odszkodowanie, ponieważ ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się do stanów faktycznych przed jej wejściem w życie. Na odmiennym stanowisku stanął NSA. Zdaniem składu orzekającego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (to ustawa, która obowiązywała w momencie wywłaszczenia) przewidywały konieczność wypłaty odszkodowania i obowiązująca ustawa również nakłada taki obowiązek na organy administracyjne, to nie ma podstaw, aby odmówić wypłaty należnych pieniędzy. NSA uznaje, że skoro przepisy wcześniej obowiązujących ustaw (o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości z dnia r. oraz o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z dnia r.), poprzedniczek ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyznają odszkodowanie, to nie ma podstaw, aby odmówić jego wypłaty tylko dlatego, że odszkodowanie nie zostało od razu wypłacone. Więcej informacji: Maja Malasiewicz, tel. (71)

6 Wewnętrzne rozliczenia w ramach konsorcjum wciąż budzą spory Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania do celów VAT rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum wciąż budzi wątpliwości w świetle orzeczeń organów podatkowych. O kontrowersjach związanych z kwalifikacją wewnętrznych rozliczeń jako czynności podlegającej opodatkowaniu VAT świadczy ilość wydawanych indywidualnych interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych, również na przestrzeni ostatnich miesięcy. Na gruncie regulacji prawa cywilnego oraz przepisów prawa podatkowego konsorcjum nie stanowi odrębnego podmiotu gospodarczego, nie posiada osobowości prawnej, ani nie jest odrębnym podatnikiem VAT. W praktyce, podmioty uczestniczące w konsorcjum wybierają lidera reprezentującego konsorcjum na zewnątrz oraz określają w umowie zasady podziału zysków i kosztów. To właśnie wewnętrzne rozliczenia konsorcjantów pomiędzy sobą stanowią źródło wątpliwości na gruncie VAT. Stanowisko Ministra Finansów Zasadniczo organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym wewnętrzne rozliczenia członków konsorcjum (zarówno dotyczące reprezentacyjnych funkcji pełnionych przez lidera, jak również podziału przychodów i kosztów pomiędzy uczestnikami konsorcjum) powinny być dokumentowane za pomocą faktur VAT. Uzasadnione to ma być choć pozostaje to w oderwaniu od wspólnego celu gospodarczego przedsięwzięcia jakim jest konsorcjum kwalifikacją dokonywanych w ramach konsorcjum wewnętrznych rozliczeń jako świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. Stanowisko sądów administracyjnych Orzecznictwo sądów administracyjnych, prezentujące zasadniczo odmienny pogląd, również wydaje się od dłuższego już czasu być ugruntowane. Wskazuje ono, że przy dokonywaniu oceny, czy wzajemne rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum stanowią świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT uwzględniane powinny być przede wszystkim ustalone w zawartej umowie konsorcjum zasady działalności, w szczególności to, czy koszty są ponoszone bezpośrednio tylko przez lidera, czy również przez innych konsorcjantów oraz wspólny cel gospodarczy. W jednym z najnowszych wyroków z 4 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił utrwalone już w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko, że przy ustalaniu na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jako przedmiotu opodatkowania, świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne), należy przede wszystkim uwzględniać cel takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania, na potrzeby podatkowe poszczególnych czynności służących realizacji tego celu. 6

7 Wewnętrzne rozliczenia w ramach konsorcjum wciąż budzą spory Analiza konkretnych przypadków prowadzi często sądy administracyjne do wniosku, że wewnętrzne rozliczenia zysków lub kosztów pomiędzy uczestnikami nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz nie powinny być dokumentowane fakturami VAT. Szansa na jednolite stanowisko czy podejście profiskalne? Ostatnio w prasie nagłośniony został również przypadek spółki, która jako lider konsorcjum rozliczała się z konsorcjantami za pomocą faktur (a więc co do zasady w sposób zgodny ze stanowiskiem organów podatkowych). Urząd Kontroli Skarbowej powołując się m.in. na wyżej wskazane stanowiska sądów, zakwestionował jednak odliczenie VAT z faktur wystawianych przez konsorcjantów na lidera. UKS uznał bowiem, że pomiędzy konsorcjantami nie dochodziło do świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym rozliczenia powinny być prowadzone za pomocą not księgowych. Przywołanie przez UKS stanowiska w istocie odmiennego niż ugruntowane poglądy organów podatkowych, może oczywiście być wyrazem tego, że argumentacja przedstawiana przez sądy spotkała się w tym przypadku ze zrozumieniem UKS. Nasuwa się jednak również wrażenie, że wybrano stanowisko profiskalne, odmawiając prawa do odliczenia VAT liderowi konsorcjum. Opisany przypadek potwierdza, że dla bezpiecznej kwalifikacji do celów VAT rozliczeń pomiędzy konsorcjantami, konieczna jest każdorazowa analiza uregulowań umowy konsorcjum oraz przyjętego modelu rozliczeń. Pozwoli to ograniczyć ryzyko nieprzewidywalnego rozstrzygnięcia organów podatkowych w tym zakresie. Więcej informacji: Aleksandra Marchewka tel. (71)

8 Uzyskanie NIP możliwe także z wirtualnym biurem Instytucja wirtualnego biura (zapewnienie obsługi biurowej przez firmę zewnętrzną) ułatwia zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przy minimalizacji kosztów związanych z wynajmem lokalu, czy zatrudnianiem pracowników administracyjnych. W obawie przed możliwością skutecznej kontroli podatników fizycznie nieprzebywających pod wirtualnym adresem, urzędy skarbowe niejednokrotnie odmawiały nadania NIP podmiotom korzystającym z zewnętrznej obsługi. Do takiej praktyki urzędów sceptycznie odniósł się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który już w styczniu wskazywał, że może ona prowadzić do ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Wątpliwości w tym przedmiocie rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. NSA uznał, że firma, która jako adres swojej siedziby podała wirtualne biuro, powinna otrzymać numer identyfikacji podatkowej (sygn. akt II FSK 3549/13). Sprawa dotyczyła spółki z o.o., której organy skarbowe odmówiły nadania NIP, twierdząc m.in., że przedsiębiorca korzystał z wirtualnego biura, które użycza mu adres w celu rejestracji oraz odbioru korespondencji pod wskazanym adresem nie były zaś wykonywane czynności zarządcze spółki, a samo zgłoszenie identyfikacyjne nie spełniało wymogów formalnych, ponieważ brak w nim dokładnego adresu siedziby spółki (nie wskazano nr lokalu). Poglądu organów skarbowych nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny. W wyrokach wskazano, że celem postępowania w sprawie nadania NIP nie jest kontrola prewencyjna prowadzonej działalności gospodarczej. WSA podkreślił, że urząd nie jest upoważniony do weryfikacji, czy pod wskazanym adresem funkcjonują organy spółki, a z obowiązujących przepisów nie wynika, iż spółka oprócz wskazanej jako adres siedziby miejscowości, ulicy i jej numeru, zobowiązana jest podać również numer lokalu zwłaszcza, gdy na nieruchomości nie dokonano wyodrębnienia lokali użytkowych czy mieszkalnych. Ewentualne negatywne konsekwencje wskazania niedokładnego adresu i braku odbioru korespondencji ponosi spółka. Sąd wskazał także, że bez znaczenia dla nadania NIP pozostaje okoliczność, czy pod wirtualnym adresem swoją siedzibę mają również inne podmioty (wyrok z dnia 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 436/13). Niejako w kontrze do niekorzystnych dla organów podatkowych rozstrzygnięć sądów, w dniu 25 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Finansów, skierowało do przedsiębiorców list ostrzegawczy, w którym wskazało wirtualne biuro jako jeden z czynników wykorzystywany w procederze oszustwa w zakresie podatku VAT, wciąż zniechęcając przedsiębiorców do wirtualnych adresów. Więcej informacji: Mateusz Borkiewicz, tel. (71)

9 Prezes UOKiK o bezpłatnych reklamach deweloperów na budynkach W dniu 5 sierpnia 2014 rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Od niektórych początku innych 2014 ustaw. r. Urząd Nowe Ochrony rozwiązania Konkurencji mają na i celu Konsumentów uproszczenie (UOKiK) formalności wydał budowlanych. aż 16 decyzji dotyczących praktyk deweloperów, które ograniczały prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości Najważniejsza wspólnej. zmiana dotyczy Chodzi budowy o zastrzeganie domów jednorodzinnych przez deweloperów tzn. takich, na swoją które rzecz nie oddziałują prawa do na bezterminowego nieruchomość sąsiednią. i bezpłatnego Do umieszczania realizacja tego reklam typu na inwestycji budynku. nie będzie już bowiem wymagane pozwolenie na budowę a wyłącznie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, co do którego W Starosta dniu będzie miał r. Prezes możliwość UOKiK wniesienia wydał kolejną ewentualnego decyzję, którą sprzeciwu potwierdził w 30-dniowym dotychczas terminie. prezentowane stanowisko w tej sprawie (RPZ 61/39/13/KO/PG). Decyzja dotyczyła wrocławskiej spółki Etlans sp. z Nowelizacja o.o. To w jej zniesie przypadku także wymóg Prezes przedstawiania urzędu uznał, przez że następujący inwestora oświadczeń zapis umowny o zapewnieniu narusza zbiorowe dostaw interesy energii, konsumentów: wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci. Nabywca Likwidacji wyraża ulegnie niniejszym także wymóg zgodę zawiadamiania na nieodpłatne nadzoru i bezterminowe budowalnego umieszczenie o zamierzonym na Budynku terminie i pozostałych rozpoczęcia robót. budynkach i/lub na terenie Nieruchomości reklamy Dewelopera i Generalnego Wykonawcy w formie zatwierdzonej przez właściwe organy oraz informacji o działalności gospodarczej Rozszerzony prowadzonej został także w lokalach katalog usługowych obiektów oddawanych usytuowanych do w użytkowania obrębie Budynku. nie na W przypadku podstawie lokali odpowiedniego usługowych pozwolenia zasady i a zakres jedynie usytuowania na mocy zawiadomienia informacji o danym o zakończeniu lokalu usługowym budowy. W wymaga ramach odrębnej nowego zgody katalogu Dewelopera tych obiektów wyrażonej znalazły w formie się m.in. pisemnej. warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk, obiekty magazynowe takie jak hangary czy wiaty a także place składowe, W postojowe omawianej i parkingi. decyzji Prezes urzędu wskazał, że prawo przedsiębiorcy do umieszczania reklam na budynku powinno być czasowo ograniczone. W jego ocenie niedopuszczalna jest sytuacja, w której deweloper Jednocześnie jest nowelizacja bezterminowo przewiduje uprawniony skrócenie do umieszczania terminu udzielenia reklam na milczące budynkach, zgody nawet użytkowanie wtedy gdy w z ogóle dotychczasowych przestaje być 21 ich do współwłaścicielem. 14 dni. W Zmiany dalszej pojawią kolejności się także urząd w zakwestionował procedurze administracyjnej. brak odpłatności Ustawa za umieszczanie wprowadza bowiem reklam na 14-dniowy części wspólnej termin dla budynku organu W na ocenie wezwanie Prezesa do takie uzupełnienia działanie braków narusza formalnych interesy ekonomiczne wniosku o konsumentów. pozwoleniu na Należy budowę. pamiętać, Dla przypomnienia że zgodnie w aktualnym z przepisami kształcie prawa ustawy przy termin okazji taki nabycia nie był lokalu w ogóle od określony, dewelopera co konsument niejednokrotnie uzyskuje prowadziło także do odpowiedni przedłużania udział postępowań. w nieruchomości wspólnej (np. w dachu budynku, klatce schodowej czy też elewacji). W związku z tym ma on także określone ułamkowo prawo do dochodów Warto także generowanych zwrócić uwagę, przez że nowe taką przepisy nieruchomość uprawniają wspólną, inwestora np. do do dochodów rozpoczęcia uzyskiwanych wszelkich prac w związku budowlanych z udostępnianiem na podstawie powierzchni decyzji podlegającej budynku na wykonaniu, cele reklamowe. w sytuacji Bezpłatne gdy będzie umieszczanie on jedyną reklam stroną na postępowania budynku przez o zatwierdzenie przedsiębiorcę projektu faktycznie budowlanego pozbawia więc i wydanie konsumenta pozwolenia określonych na budowę. zysków. Dotychczas rozpoczęcie prac uzależnione było od uzyskania decyzji ostatecznej, co w praktyce oznaczało konieczność wyczekiwania na upływ 14-dniowego terminu do uprawomocnienia się decyzji organu. Aktualnie czekamy na ogłoszenie ustawy. Przedmiotowe zmiany wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia. Więcej informacji: Aleksandra Jankowska, tel. (71)

10 Prezes UOKiK o bezpłatnych reklamach deweloperów na budynkach W dniu 5 sierpnia 2014 rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Umawiając się z konsumentami na umieszczanie reklam na budynku warto więc pamiętać, o niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie formalności budowlanych. powyższych zastrzeżeniach UOKiK stosowanie w umowach z konsumentami klauzul naruszających ich zbiorowe interesy wiąże się z ryzykiem wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w tej Najważniejsza zmiana dotyczy budowy domów jednorodzinnych tzn. takich, które nie oddziałują na sprawie. Może się ono zakończyć decyzją zakazującą stosowania niezgodnego z prawem nieruchomość sąsiednią. Do realizacja tego typu inwestycji nie będzie już bowiem wymagane postanowienia a w konsekwencji również wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości nawet do 10% pozwolenie na budowę a wyłącznie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, co do którego przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia Starosta będzie miał możliwość wniesienia ewentualnego sprzeciwu w 30-dniowym terminie. kary. Aby możliwie ograniczyć powyższe ryzyka konieczne jest odpowiednie (zasadniczo symetryczne dla obu stron) skonstruowanie postanowień umowy pomiędzy Deweloperem a Nowelizacja zniesie także wymóg przedstawiania przez inwestora oświadczeń o zapewnieniu dostaw konsumentem. energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci. Więcej informacji: Urszula Ilnicka Jarosiewicz, tel Likwidacji ulegnie także wymóg zawiadamiania nadzoru budowalnego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Rozszerzony został także katalog obiektów oddawanych do użytkowania nie na podstawie odpowiedniego pozwolenia a jedynie na mocy zawiadomienia o zakończeniu budowy. W ramach nowego katalogu tych obiektów znalazły się m.in. warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk, obiekty magazynowe takie jak hangary czy wiaty a także place składowe, postojowe i parkingi. Jednocześnie nowelizacja przewiduje skrócenie terminu udzielenia milczące zgody na użytkowanie z dotychczasowych 21 do 14 dni. Zmiany pojawią się także w procedurze administracyjnej. Ustawa wprowadza bowiem 14-dniowy termin dla organu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwoleniu na budowę. Dla przypomnienia w aktualnym kształcie ustawy termin taki nie był w ogóle określony, co niejednokrotnie prowadziło do przedłużania postępowań. Warto także zwrócić uwagę, że nowe przepisy uprawniają inwestora do rozpoczęcia wszelkich prac budowlanych na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, w sytuacji gdy będzie on jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę. Dotychczas rozpoczęcie prac uzależnione było od uzyskania decyzji ostatecznej, co w praktyce oznaczało konieczność wyczekiwania na upływ 14-dniowego terminu do uprawomocnienia się decyzji organu. Aktualnie czekamy na ogłoszenie ustawy. Przedmiotowe zmiany wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia. Więcej informacji: Aleksandra Jankowska, tel. (71)

11 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

Newsletter / 1 lipca 2016 r.

Newsletter / 1 lipca 2016 r. Newsletter / 1 lipca 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Likwidacja tzw. syndromu pierwszej dniówki Projekt ustawy dot. podatku od sprzedaży detalicznej już w Sejmie Łączenie limitów pomocy publicznej na podstawie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa. (druk nr 695) Warszawa, dnia 5 sierpnia 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa (druk nr 695) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest implementacja

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur.

Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Warto poznać najnowszy wyrok NSA w kwestii tych faktur. Faktury korygujące wystawiane są m.in. w przypadku zwrotu nabywcy zaliczek i przedpłat, podlegających opodatkowaniu. Pojawiają się wątpliwości czy

Bardziej szczegółowo

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk

Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w błąd jak unikać szkodliwych praktyk Reklama wprowadzająca w Title błąd of the jak unikać presentation szkodliwych Date praktyk # 2 Reklama oznacza przedstawienie w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/ /15/AP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP3/4512-708/15/AP Data 2016.02.01 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności sprawy na tle powołanych przepisów, zauważyć należy,

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy

Zmiany w podatku VAT rok 2015. Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Zmiany w podatku VAT rok 2015 Dariusz M. Malinowski doradca podatkowy Ustawa z dnia 25 czerwca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa Dziennik Ustaw z dnia

Bardziej szczegółowo

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek

1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NOWE PRAWO 1. CIT Niektóre spółki z 15 proc. podatkiem, ale trudniejsze restrukturyzacje spółek NEWSLETTER PODATKOWY Podatnicy o rocznych obrotach nieprzekraczających 1.200.000 euro oraz podatnicy rozpoczynający

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/ /15/AD Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP2/443-1056/15/AD Data 2016.01.18 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Analiza przedstawionego stanu faktycznego oraz treści przywołanych przepisów prawa prowadzi

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury wakacyjnego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.09.01 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

z suplementem elektronicznym

z suplementem elektronicznym Katarzyna Judkowiak Halina Lebrand Justyna Pomorska z suplementem elektronicznym Stan prawny na dzień 1 marca 2015 r. ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 miejsce ich budowy,

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE. 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NOWE PRAWO PODATKOWE 1. VAT Wzrośnie limit zwolnienia podmiotowego NEWSLETTER PODATKOWY Ministerstwo Finansów chce, aby VAT nie musiały rozliczać firmy, których roczne obroty nie przekraczają 200 tys.

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 10 stycznia 2014 r.

Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Newsletter / 10 stycznia 2014 r. Str.2. Zwrot pracownikowi wydatków na wyżywienie w podróży służbowej nie podlega PIT Str.4. Dla określenia skutków podatkowych czynności znaczenie ma jej charakter na gruncie

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.1.2013 Data 2013-12-27 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1233/10-2/JL Data 2011.01.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-I.310.17.2014 Data 2014-10-01 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości w przypadku wyodrębnienia własności

Bardziej szczegółowo

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE

BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE BROSZURA INFORMACYJNA ROZLICZANIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2011 r. Nr 6 pod poz. 27 została opublikowana interpretacja

Bardziej szczegółowo

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego?

Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Co nowego w temacie Jednolitego Pliku Kontrolnego? Czerwiec 2016 Co nowego w JPK? Ustawodawca wprowadził istotne zmiany w stosunku do pierwotnych założeń funkcjonowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Najistotniejsza

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

Problematyka ta jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego.

Problematyka ta jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego. Problematyka ta jest szczególnie istotna dla jednostek samorządu terytorialnego. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oddawanie gruntów w użytkowanie wieczyste podlega opodatkowaniu VAT. Opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE WYROKI I INTERPRETACJE. 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT?

NEWSLETTER PODATKOWY NOWE PRAWO PODATKOWE WYROKI I INTERPRETACJE. 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT? NOWE PRAWO PODATKOWE 1. CIT FIZ bez zwolnienia podmiotowego z CIT? NEWSLETTER PODATKOWY Od 1 stycznia 2017 r. ma przestać obowiązywać zasada, że wszystkie przychody Funduszy Inwestycyjnych są zwolnione

Bardziej szczegółowo

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy:

podatku od towarów i usług z tytułu nabycia paliwa wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przysługuje, co do zasady, w przypadku gdy: Decyzja wykonawcza Rady uprawniająca Polskę do ograniczenia prawa do odliczenia podatku od towarów i usług należnego z tytułu zakupu itp. pojazdów silnikowych. Opracował: Jarosław Szajkowski 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę.

4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. 4. Sprawy z zakresu wywłaszczeń 4.1. Wywłaszczenie nieruchomości i odszkodowanie, w tym wywłaszczenie gruntów pod autostradę. W ramach spraw wywłaszczeniowych należy przywołać mający precedensowe znaczenie

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.08.16 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów.

Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Organizacja ochrony konkurencji i konsumentów. Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz.U. Nr 50, poz. 331) Ustawa określa: 1) warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz

Bardziej szczegółowo

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych

VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych VAT Mini One Stop Shop - miejsce opodatkowania usług elektronicznych Po wielkiej rewolucji w VAT, która miała miejsce po 1 stycznia 2014 roku, spora grupa podatników musi szykować się na kolejne duże zmiany.

Bardziej szczegółowo

Kontrola reklam przedświątecznych

Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Kontrola reklam przedświątecznych Zakres badania: reklamy kredytów konsumenckich, którymi kredytodawcy lub pośrednicy kredytowi posługiwali się w okresie od 1 listopada

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.05.15 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IBPP3/4512-690/15/MN Data 2015.12.29 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.

Bardziej szczegółowo

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB3/ /12-2/IR Data Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB3/423-254/12-2/IR Data 2012.10.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo

Następstwo prawne obowiązek wystawienia tzw. faktur zapomnianych i prawo do odliczenia VAT naliczo W przypadku niewystawienia faktur sprzedażowych przez poprzednika prawnego niezbędne jest ich wystawienie przez następcę prawnego i złożenie w imieniu poprzedniej spółki korekty deklaracji VAT. Jestem

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe: IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2009.06.03 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 24 maja 2002 r. Druk nr 126 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Longin PASTUSIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ

WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI INDYWIDUALNEJ Tytuł dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura Fn.I.0550/10/10 Data 2011-05-06 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Czy linie telekomunikacyjne umieszczone w kanalizacji kablowej stanowią przedmiot

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego

Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Rodzaj dokumentu: Pisemna interpretacja przepisów prawa podatkowego Sygnatura: FP.310.1.2016.ML Data: 10 października 2016 r. Organ wydający: Prezydent Miasta Leszna Temat: Czy reprezentant Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.09.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/ /10-2/AS Data Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-168/10-2/AS Data 2010.05.19 Referencje IPPB4/415-553/10-4/MP, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski

Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Obrót nieruchomościami. Najem, sprzedaż, opodatkowanie Autor: Mirosław Górski Publikacja stanowi kompendium wiedzy z zakresu obrotu nieruchomości na gruncie kodeksu cywilnego, ustawy z 21 czerwca 2001

Bardziej szczegółowo

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta

Gazeta Prawna 239/2008z dnia (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach. Zmiana umowy bez poinformowania klienta Gazeta Prawna 29/2008z dnia 08.12.2008 (str. 14) PRAWA KONSUMENTA Niedozwolone klauzule w umowach Zmiana umowy bez poinformowania klienta UMOWA O DOSTARCZANIE INTERNETU Umowa o świadczenie usługi dostępu

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna z r. Sygnatura IBPP2/ /14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna z 12.11.2014 r. Sygnatura IBPP2/443-736/14/KO Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Przy usługach najmu zasadą jest, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury

Bardziej szczegółowo

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali

Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali Czy w przypadku mieszkania wraz z garażami i komórkami stanowiącymi pomieszczenia przynależne do lokali mieszkalnych wszystkie opłaty na pokrycie kosztów utrzymania eksploatacji podlegają zwolnieniu od

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 23 grudnia 2016 r.

Newsletter / 23 grudnia 2016 r. Newsletter / 23 grudnia 2016 r. Str.2 Str.3 Str.4 Wypowiedzenie wysłane pocztą e-mail? Elektronizacja dokumentów pracowniczych i jej konsekwencje Zmiany przepisów TP projekty rozporządzeń TSUE brak spełnienia

Bardziej szczegółowo

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców

Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców Prawo konsumenckie dla przedsiębiorców czyli dlaczego warto dbać o konsumenta European Commission Enterprise and Industry PRAWO KONSUMENCKIE DLA Title PRZEDSIĘBIORCÓW of the presentation 22.11.2010 Date

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 3/2011

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 3/2011 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT NSA w wyroku z 18 lutego 2011 r. (I FSK 298/10) orzekł, że spółka, która przed wykonaniem na jej rzecz usług otrzymała dokumentujące je faktury, może odliczyć VAT, ale tylko

Bardziej szczegółowo

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego

Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego 2 sierpnia 2010r. Podatnicy podatku od nieruchomości oraz zasady powstawania obowiązku podatkowego Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Regulacja prawna Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych

Bardziej szczegółowo

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny

Brak proporcji ustalonej szacunkowo a rozliczenie podatku naliczonego. Wpisany przez Krystian Czarny Jak należy rozliczyć podatek naliczony, jeżeli podatnik nie ustalił proporcji z naczelnikiem urzędu skarbowego lub ustalił ją w wysokości, na którą organ podatkowy się nie zgadza. Czy w przypadku, gdy

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT

Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT Rozdział IV Wspólnota mieszkaniowa jako podatnik podatku od towarów i usług VAT 1. Wspólnota mieszkaniowa jako podmiot (podatnik) podatku VAT Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r.

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2011.07.18 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO? Newsletter maj 2017

CO NOWEGO? Newsletter maj 2017 CO NOWEGO? Newsletter maj 2017 Sporna stawka vat na usługi budowlane Organy podatkowe i sądy administracyjne prezentowały dotychczas korzystną interpretację regulacji ustawy o VAT, zgodnie z którą podatnicy

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych

Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Zastosowanie procedury VAT marża w przypadku sprzedaży telefonów używanych Pismo z dnia 23 czerwca 2010 r, syg. IBPP/2/443-282/10/JJ, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach W przypadku towarów używanych,

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/ /15/PC Data Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach interpretacja indywidualna Sygnatura IBPB-1-3/4510-318/15/PC Data 2015.11.16 Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Różnice kursowe, powstałe w sytuacjach, które nie mieszczą się w przedmiotowym katalogu,

Bardziej szczegółowo

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010

TAX PRESS REVIEW. Podatek VAT 4/2010 TAX PRESS REVIEW Podatek VAT ETS w wyroku z 15 kwietnia 2010 r. (C-538/08 i C-033/09) orzekł, Ŝe nie narusza klauzuli stałości taka nowelizacja przepisów, która generalnie jest korzystna dla podatników.

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna

Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu Interpretacja indywidualna Sygnatura DFP-Fn-VI.310.1.2012 Data 2012-12-19 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat Jaką stawką podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal użytkowy będący

Bardziej szczegółowo

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska

Wydatki w drodze na giełdę. Wpisany przez Monika Klukowska Czy wykładnia, zgodnie z którą koszty związane z podwyższeniem kapitału i wprowadzeniem akcji do publicznego obrotu stanowią koszt uzyskania przychodów, będzie powszechnie stosowana przez organy podatkowe?

Bardziej szczegółowo

ILPB4/ /15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/ /15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu ILPB4/4510-1-480/15-2/ŁM- Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/4510-1-480/15-2/ŁM Data 2015.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat

Bardziej szczegółowo

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014

NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 NOWE REGULACJE W ZAKRESIE PRAWA KONSUMENCKIEGO PAŹDZIERNIK 2014 W dniu 30 maja br. Sejm uchwalił ustawę o prawach konsumenta, która wejdzie w życie 25 grudnia br. ( Ustawa ). Ustawa stanowi implementację

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu

Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową spłatę kapitału kredytu Załącznik nr 3 do umowy nr... z dnia... Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa (Wzór) (data złożenia Wniosku) Wniosek o dotację NFOŚiGW na częściową

Bardziej szczegółowo

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy

Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników jako przychód ze stosunku pracy Wiele kontrowersji oraz nieporozumień pomiędzy podatnikami a fiskusem wywołuje kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń przedsiębiorców na rzecz pracowników. Wiele kontrowersji oraz nieporozumień

Bardziej szczegółowo

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT

Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Przy sprzedaży lokali wyodrębnionych w remontowanej części budynku nie należy naliczać podatku VAT Interpretacja Indywidualna Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Bardziej szczegółowo

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA

Ordynacja podatkowa. Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów BIBLIOTEKA FINANSOWO-KSIĘGOWA Ordynacja podatkowa 2017 Ujednolicony tekst ustawy z komentarzem ekspertów Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 września 2014 r. Poz. 1171 U S T A W A z dnia 25 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o.

INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. DK Wydawnictwo Sp. z o.o. INSTRUKCJA VAT SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 2014 Jak prawidłowo rozliczyć sprzedaż nieruchomości Dorota Kosacka - Olszewska Bogdan Olszewski III 1 Spis Treści WSTĘP... 11 WYKAZ SKRÓTÓW...

Bardziej szczegółowo

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów

Reakcja Ministra Finansów na wyrok ETS o odliczeniach VAT od paliwa do samochodów Niespełna dwa miesiące po tym wyroku, minister finansów w interpretacji ogólnej wskazał, jak w praktyce z tej możliwości mogą skorzystać wszyscy podatnicy VAT. Niespełna dwa miesiące po wyroku ETS dotyczącym

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER PODATKOWY

NEWSLETTER PODATKOWY Nowe prawo NEWSLETTER PODATKOWY 1. Stawki W 2016 r. podatek od nieruchomości będzie nieco niższy Deflacja spowodowała, że w 2016 r. roku spadną górne limity stawek podatku od nieruchomości, które mogą

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-656907-V/10/TS 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5

Polskie Towarzystwo Gospodarki Rynkowej5 Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR From: Zatrudnianie i Optymalizacja _PTPiGR Sent: 11 września 201503:02 To: 'towarzystwo@towarzystwo.org.pl' Subject: Transakcje

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 17 października 2014 r.

Newsletter / 17 października 2014 r. Newsletter / 17 października 2014 r. Str.2. Bez logo nie ma reklamy Str.3. Będzie zwrot pomocy publicznej i inne zmiany w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych Str.5. Brak przyzwolenia na bezczynność

Bardziej szczegółowo

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne?

Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Jak udokumentować oraz rozliczyć podatkowo premie pieniężne? Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt JAK UDOKUMENTOWAĆ ORAZ ROZLICZYĆ PODATKOWO PREMIE PIENĘŻNE?

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2009.03.13 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski

MEMORANDUM. Michał Juda SHOWROOM. Marcin Radwan Taxpoint. Data: 29 września 2015. Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski MEMORANDUM Do: Od: Michał Juda SHOWROOM Marcin Radwan Taxpoint Data: 29 września 2015 Temat: Traktowanie podatkowe w przypadku sprzedaży wysyłkowej z Polski Celem niniejszego memorandum jest zwięzłe przedstawienie

Bardziej szczegółowo

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Data 2010.10.27 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 13 maja 2016 r.

Newsletter / 13 maja 2016 r. Newsletter / 13 maja 2016 r. Str. 2 Str. 4 Str. 5 Str. 7 Jednolity Plik Kontrolny w zakresie VAT co miesiąc nowy pomysł Komisji Finansów Publicznych Komu członek zarządu składa rezygnację? NSA kilometrówka

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień

Zwrot VAT za materiały budowlane. Wpisany przez Krzysztof Ścipień Skrócenie terminu tego zwrotu nastąpiło wskutek nowelizacji ustawy z 29 sierpnia 2005 r. o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym. Za sprawą nowelizacji ustawy

Bardziej szczegółowo

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu?

Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Czy skrzynki mailowe firm zaleje fala spamu? Dariusz Prymon aplikant radcowski w Kancelarii Prawnej Jerzy T. Pieróg Zmiana przepisów dotyczących spamu W związku z nowelizacją ustawy Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo, Zapraszamy do lektury newslettera czerwcowego, poświęconego podatkom. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. NOWE INTERPRETACJE OGÓLNE WYDANE PRZEZ MINISTRA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy.

Termin złożenia zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej a prawo do odliczenia ulgi z tytułu zakupu kasy. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Data 2009.07.29 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

Najem mieszkania osobie prawnej a cel mieszkaniowy w kontekście opodatkowania albo zwolnienia z V

Najem mieszkania osobie prawnej a cel mieszkaniowy w kontekście opodatkowania albo zwolnienia z V Najem mieszkania osobie prawnej a cel mieszkaniowy w kontekście opodatkowania albo zwolnienia z V Co stanowi w tej kwestii orzecznictwo? Nasza Spółka inwestuje w nieruchomości, tj. lokale mieszkalne, wynajmowane

Bardziej szczegółowo

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT?

Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Czy opłaty dotyczące współfinansowania przez mieszkańców gminy kosztów budowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami są objęte VAT? Między gminą a jej mieszkańcami mogą być zawierane

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy

Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Radosław Kowalski Doradca Podatkowy Rejestracja podatnika VAT Nowe zasady rejestracji b. Kaucja rejestracyjna Przesłanki wyrejestrowania podatnika, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia pustych faktury

Bardziej szczegółowo

Fn.I.0550/2/08. Data Prezydent Miasta Łodzi podatek od nieruchomości WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWEJ

Fn.I.0550/2/08. Data Prezydent Miasta Łodzi podatek od nieruchomości WNIOSEK O WYDANIE INTERPRETACJI PODATKOWEJ 13-08-2009 Fn.I.0550/2/09 Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura Fn.I.0550/2/08 Data 2009.06.25 Autor Prezydent Miasta Łodzi Temat podatek od nieruchomości Słowa kluczowe grunt jako użytek

Bardziej szczegółowo

Wielce Szanowna Pani Premier

Wielce Szanowna Pani Premier Warszawa, 28/02/2007 RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI RPO-551982-VI/07/AB 00-090 Warszawa Tel. centr. 0-22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0-22 827 64 53 Pani Prof.

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo