Newsletter / 04 września 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Newsletter / 04 września 2014 r."

Transkrypt

1 Newsletter / 04 września 2014 r. Str.2. Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. Str.3. Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Str.4. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania do korekty Str.5. Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nawet po latach Str.6. Wewnętrzne rozliczenia w ramach konsorcjum wciąż budzą spory Str.8. Uzyskanie NIP możliwe także z wirtualnym biurem Str.9. Prezes UOKiK o bezpłatnych reklamach deweloperów na budynkach

2 Nowelizacja VAT w zakresie usług elektronicznych już pewna. Zmiany od 1 stycznia 2015 r. 28 sierpnia 2014 r. Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o VAT wyjątkowo istotną dla tych podmiotów, które świadczą usługi m.in. drogą elektroniczną na rzecz konsumentów z innych krajów UE. Omawiane regulacje stanowią przede wszystkim implementację do krajowego porządku prawnego Dyrektywy 2008/8/WE. Zmiana zasad opodatkowania Dla przypomnienia (szczegółowo o tej nowelizacji pisaliśmy w lipcu), w myśl przyjętych zmian, miejscem świadczenia usług elektronicznych, telekomunikacyjnych oraz nadawczych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami będzie miejsce, w którym podmioty te posiadają siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu. W rezultacie, przy każdej transakcji tego rodzaju podatnicy będą musieli ustalić miejsce opodatkowania usługi i uwzględnić stawkę podatku od wartości dodanej właściwą dla miejsca zamieszkania ostatecznego konsumenta. Stosowanie powyższej regulacji nie będzie uzależnione od przekroczenia określonego limitu sprzedaży lub innych warunków wiąże więc w każdym przypadku. Nowe obowiązki obejmą m.in. dystrybutorów książek i magazynów w formie cyfrowej, operatorów radiowych i telewizyjnych stacji internetowych czy twórców gier komputerowych sprzedawanych drogą elektroniczną. Rozliczanie omawianych transakcji będzie mogło (fakultatywnie) odbywać się za pomocą zintegrowanego elektronicznego systemu informatycznego (z angielskiego: mini one stop shop, MOSS), który wykluczy konieczność rejestracji w każdym państwie członkowskim, w którym usługi będą świadczone. Korzystanie z MOSS będzie jednak wymagało uprzedniej rejestracji, a także prowadzenia w formie elektronicznej ewidencji transakcji objętych procedurą szczególną rozliczania VAT. Wejście w życie nowelizacji Ustawa zmieniająca oczekuje na publikację na Dzienniku Ustaw, a nowe zasady rozliczeń wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Co ważne, aby przygotować się do rozliczania VAT na nowych warunkach, podatnicy mogą już od 1 października 2014 r.) przekazać do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście zgłoszenie o zamiarze korzystania z MOSS. więcej informacji: Krystian Pawłowicz, tel

3 Prawie 200 tys. zł kary za reklamę 3 w 1 Decyzją z dnia 23 lipca 2014 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Vision Express karę w wysokości zł za rozpowszechnianie reklamy telewizyjnej dotyczącej promocji 3 w 1, posługującej się sloganem A teraz kupując okulary, dostajesz gratis jeszcze dwie pary. W ocenie UOKiK reklama zawierała nieprawdziwą informację, że klient Vision Express przy zakupie okularów dostanie jeszcze gratis dwie pary. W rzeczywistości jednak, regulamin promocji zakładał, że przy zakupie okularów, klient otrzymywał kupon ze zniżką na zakup kolejnej pary okularów. Taka forma reklamy została uznana za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów jako nieuczciwa praktyka rynkowa, polegająca na wprowadzeniu w błąd poprzez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, za niedozwoloną praktykę rynkową uznaje się działanie wprowadzające w błąd, jeżeli działanie to w jakikolwiek sposób powoduje lub może powodować podjęcie przez przeciętnego konsumenta decyzji dotyczącej umowy, której inaczej by nie podjął. W ocenie UOKiK O ile nie ma wątpliwości co do faktu, że w reklamie dopuszczalny jest pewien sposób przesady czy hiperbolizacji określonych cech produktu, to jednak należy podkreślić, że zawarte w reklamie komunikaty o charakterze informacyjnym nie mogą być nieprawdziwe. Analizując treść reklamy stosowanej przez Vision Express Prezes UOKiK wyraźnie wskazał, że fragment kupując okulary dostaniesz gratis dwie pary ma charakter informacyjny i powinien podlegać weryfikacji w odniesieniu do obiektywnych kryteriów określonych w regulaminie promocji. Niewątpliwe zatem, w ocenie UOKiK, taki sposób ujęcia reklamy był dla przeciętnego konsumenta bardziej atrakcyjny niż jest w rzeczywistości. Oglądając taka reklamę konsument mógł bowiem pomyśleć, że kupując jedną parę okularów, dwie kolejne otrzyma gratis. Organ doszedł do wniosku, że użyta przez Spółkę informacja o możliwości zakupu trzech par okularów w cenie jednej pary była nieprawdziwa i mogła nawet uważnego oraz ostrożnego konsumenta wprowadzić w błąd, w istotny sposób zniekształcając jego zachowanie rynkowe, poprzez podjęcie decyzji co do zakupu towaru. Spółka naruszyła zatem zasady ostrożności w relacjach z konsumentami i podstawowe prawo konsumenta tj. prawo do uzyskania rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji. Jako profesjonalny uczestnik obrotu Spółka powinna była przewidzieć, że zarówno sposób jak i treść informacji promujących możliwość zakupu trzech par okularów w cenie jednej, mogą wprowadzać konsumentów w błąd co do rzeczywistych warunków oferty, w tym w szczególności rzeczywistego przedmiotu promocji. Więcej informacji: Magdalena Kaleta, tel. (22) , Michał Kluska, tel. (22)

4 Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania do korekty Po konsultacjach z ekspertami podatkowymi i przedsiębiorcami, w Ministerstwie Finansów nadal trwają pracę nad brzmieniem klauzuli dotyczącej unikania opodatkowania. Z doniesień prasowych wynika, że w odpowiedzi na zarzuty o niejasnym i nieprecyzyjnym brzmieniu proponowanej klauzuli i wynikającą z nich dyskusję o konstytucyjności proponowanych zapisów, Ministerstwo Finansów pracuje nad doprecyzowaniem treści ww. klauzuli. Zmiany mają dotyczyć przede wszystkim pojęcia znacznej korzyści podatkowej, które obecnie budzi istotne wątpliwości i może oznaczać zupełnie co innego dla przedsiębiorcy, który prowadzi małą firmę i dla przedsiębiorcy zarządzającego dużym koncernem. Jak informuje prasa, resort finansów nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji co do kształtu klauzuli, ale bierze pod uwagę różne rozwiązania. Rządowe Centrum Legislacji zaproponowało, aby pod pojęciem znacznej korzyści rozumieć oszczędność podatkową przekraczającą 330 tys. zł. Natomiast Ministerstwo Gospodarki jest zdania, że taką korzyścią będzie uiszczenie podatku niższego o 25% od podatku należnego. Brak natomiast informacji, w jaki sposób miałaby zostać doprecyzowana znaczna korzyść polegająca na odsunięciu terminu powstania obowiązku podatkowego. Przypominamy, że zgodnie z obecnym brzmieniem projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, unikaniem opodatkowania będzie zastosowanie, w sposób zamierzony sztucznej konstrukcji prawnej, której głównym celem było uzyskanie nieprzewidzianej w przepisach prawa podatkowego oraz sprzecznej z celem i istotą tych przepisów znacznej korzyści podatkowej przez podmiot tworzący lub współtworzący sztuczną konstrukcję prawną. Organem decyzyjnym w sprawie zastosowania klauzuli będzie, zgodnie z projektem, Ministerstwo Finansów. Projekt zmian ma trafić do Sejmu w październiku. Więcej informacji: Michał Staniek, tel , Katarzyna Czekajło-Zajkowska, tel

5 Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nawet po latach Zgodnie z obowiązującą ustawą o gospodarce nieruchomościami właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie może sprzeciwić się ograniczeniu jego prawa do nieruchomości, jeżeli jest to konieczne dla przeprowadzenia np. przewodów czy urządzeń do przesyłania wody, gazu, energii elektrycznej. W takiej sytuacji wydawana jest decyzja, która określa cele publiczne na jakie nieruchomość zostaje wywłaszczona, zakres ograniczenia prawa własności / użytkowania wieczystego, a także, co często jest najważniejsze dla właściciela wysokość odszkodowania za ograniczenie jego prawa rzeczowego. Takie odszkodowanie przysługuje z mocy prawa właścicielowi nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która obowiązuje od 1 stycznia 1998 r. Zatem do każdego wywłaszczenia, które nastąpiło po tej dacie będzie stosować się przepisy ustawy. Trudności praktyczne pojawiają się, kiedy nieruchomości zostały wywłaszczone przed wejściem w życie ww. ustawy, odszkodowanie nigdy nie zostało wypłacone, a właściciel teraz żąda pieniędzy za ograniczenie w korzystaniu z nieruchomości czy zmniejszenie wartości jego nieruchomości. Do takiej sytuacji odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I OSK 147/13). Właściciel działki, przez którą przebiega rurociąg, po 40 latach złożył wniosek o odszkodowanie za posadowienie na jego nieruchomości rury ciepłowniczej. Administracja samorządowa i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznali, że wnioskodawcy nie przysługuje odszkodowanie, ponieważ ustawy o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się do stanów faktycznych przed jej wejściem w życie. Na odmiennym stanowisku stanął NSA. Zdaniem składu orzekającego, jeżeli przepisy ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (to ustawa, która obowiązywała w momencie wywłaszczenia) przewidywały konieczność wypłaty odszkodowania i obowiązująca ustawa również nakłada taki obowiązek na organy administracyjne, to nie ma podstaw, aby odmówić wypłaty należnych pieniędzy. NSA uznaje, że skoro przepisy wcześniej obowiązujących ustaw (o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości z dnia r. oraz o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości z dnia r.), poprzedniczek ustawy o gospodarce nieruchomościami, przyznają odszkodowanie, to nie ma podstaw, aby odmówić jego wypłaty tylko dlatego, że odszkodowanie nie zostało od razu wypłacone. Więcej informacji: Maja Malasiewicz, tel. (71)

6 Wewnętrzne rozliczenia w ramach konsorcjum wciąż budzą spory Prawidłowość prowadzenia i dokumentowania do celów VAT rozliczeń pomiędzy uczestnikami konsorcjum wciąż budzi wątpliwości w świetle orzeczeń organów podatkowych. O kontrowersjach związanych z kwalifikacją wewnętrznych rozliczeń jako czynności podlegającej opodatkowaniu VAT świadczy ilość wydawanych indywidualnych interpretacji oraz wyroków sądów administracyjnych, również na przestrzeni ostatnich miesięcy. Na gruncie regulacji prawa cywilnego oraz przepisów prawa podatkowego konsorcjum nie stanowi odrębnego podmiotu gospodarczego, nie posiada osobowości prawnej, ani nie jest odrębnym podatnikiem VAT. W praktyce, podmioty uczestniczące w konsorcjum wybierają lidera reprezentującego konsorcjum na zewnątrz oraz określają w umowie zasady podziału zysków i kosztów. To właśnie wewnętrzne rozliczenia konsorcjantów pomiędzy sobą stanowią źródło wątpliwości na gruncie VAT. Stanowisko Ministra Finansów Zasadniczo organy podatkowe prezentują stanowisko, zgodnie z którym wewnętrzne rozliczenia członków konsorcjum (zarówno dotyczące reprezentacyjnych funkcji pełnionych przez lidera, jak również podziału przychodów i kosztów pomiędzy uczestnikami konsorcjum) powinny być dokumentowane za pomocą faktur VAT. Uzasadnione to ma być choć pozostaje to w oderwaniu od wspólnego celu gospodarczego przedsięwzięcia jakim jest konsorcjum kwalifikacją dokonywanych w ramach konsorcjum wewnętrznych rozliczeń jako świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT. Stanowisko sądów administracyjnych Orzecznictwo sądów administracyjnych, prezentujące zasadniczo odmienny pogląd, również wydaje się od dłuższego już czasu być ugruntowane. Wskazuje ono, że przy dokonywaniu oceny, czy wzajemne rozliczenia pomiędzy uczestnikami konsorcjum stanowią świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT uwzględniane powinny być przede wszystkim ustalone w zawartej umowie konsorcjum zasady działalności, w szczególności to, czy koszty są ponoszone bezpośrednio tylko przez lidera, czy również przez innych konsorcjantów oraz wspólny cel gospodarczy. W jednym z najnowszych wyroków z 4 czerwca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny podzielił utrwalone już w orzecznictwie sądów administracyjnych stanowisko, że przy ustalaniu na gruncie art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, jako przedmiotu opodatkowania, świadczenia usług o złożonym charakterze, jakie stanowią umowy o współpracy (kooperacyjne), należy przede wszystkim uwzględniać cel takich porozumień gospodarczych, a nie dokonywać wyodrębniania, na potrzeby podatkowe poszczególnych czynności służących realizacji tego celu. 6

7 Wewnętrzne rozliczenia w ramach konsorcjum wciąż budzą spory Analiza konkretnych przypadków prowadzi często sądy administracyjne do wniosku, że wewnętrzne rozliczenia zysków lub kosztów pomiędzy uczestnikami nie stanowią świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT oraz nie powinny być dokumentowane fakturami VAT. Szansa na jednolite stanowisko czy podejście profiskalne? Ostatnio w prasie nagłośniony został również przypadek spółki, która jako lider konsorcjum rozliczała się z konsorcjantami za pomocą faktur (a więc co do zasady w sposób zgodny ze stanowiskiem organów podatkowych). Urząd Kontroli Skarbowej powołując się m.in. na wyżej wskazane stanowiska sądów, zakwestionował jednak odliczenie VAT z faktur wystawianych przez konsorcjantów na lidera. UKS uznał bowiem, że pomiędzy konsorcjantami nie dochodziło do świadczenia usług w rozumieniu ustawy o VAT, w związku z czym rozliczenia powinny być prowadzone za pomocą not księgowych. Przywołanie przez UKS stanowiska w istocie odmiennego niż ugruntowane poglądy organów podatkowych, może oczywiście być wyrazem tego, że argumentacja przedstawiana przez sądy spotkała się w tym przypadku ze zrozumieniem UKS. Nasuwa się jednak również wrażenie, że wybrano stanowisko profiskalne, odmawiając prawa do odliczenia VAT liderowi konsorcjum. Opisany przypadek potwierdza, że dla bezpiecznej kwalifikacji do celów VAT rozliczeń pomiędzy konsorcjantami, konieczna jest każdorazowa analiza uregulowań umowy konsorcjum oraz przyjętego modelu rozliczeń. Pozwoli to ograniczyć ryzyko nieprzewidywalnego rozstrzygnięcia organów podatkowych w tym zakresie. Więcej informacji: Aleksandra Marchewka tel. (71)

8 Uzyskanie NIP możliwe także z wirtualnym biurem Instytucja wirtualnego biura (zapewnienie obsługi biurowej przez firmę zewnętrzną) ułatwia zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej przy minimalizacji kosztów związanych z wynajmem lokalu, czy zatrudnianiem pracowników administracyjnych. W obawie przed możliwością skutecznej kontroli podatników fizycznie nieprzebywających pod wirtualnym adresem, urzędy skarbowe niejednokrotnie odmawiały nadania NIP podmiotom korzystającym z zewnętrznej obsługi. Do takiej praktyki urzędów sceptycznie odniósł się m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, który już w styczniu wskazywał, że może ona prowadzić do ograniczenia swobody działalności gospodarczej. Wątpliwości w tym przedmiocie rozwiał Naczelny Sąd Administracyjny. W wyroku z dnia 5 sierpnia 2014 r. NSA uznał, że firma, która jako adres swojej siedziby podała wirtualne biuro, powinna otrzymać numer identyfikacji podatkowej (sygn. akt II FSK 3549/13). Sprawa dotyczyła spółki z o.o., której organy skarbowe odmówiły nadania NIP, twierdząc m.in., że przedsiębiorca korzystał z wirtualnego biura, które użycza mu adres w celu rejestracji oraz odbioru korespondencji pod wskazanym adresem nie były zaś wykonywane czynności zarządcze spółki, a samo zgłoszenie identyfikacyjne nie spełniało wymogów formalnych, ponieważ brak w nim dokładnego adresu siedziby spółki (nie wskazano nr lokalu). Poglądu organów skarbowych nie podzielił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny. W wyrokach wskazano, że celem postępowania w sprawie nadania NIP nie jest kontrola prewencyjna prowadzonej działalności gospodarczej. WSA podkreślił, że urząd nie jest upoważniony do weryfikacji, czy pod wskazanym adresem funkcjonują organy spółki, a z obowiązujących przepisów nie wynika, iż spółka oprócz wskazanej jako adres siedziby miejscowości, ulicy i jej numeru, zobowiązana jest podać również numer lokalu zwłaszcza, gdy na nieruchomości nie dokonano wyodrębnienia lokali użytkowych czy mieszkalnych. Ewentualne negatywne konsekwencje wskazania niedokładnego adresu i braku odbioru korespondencji ponosi spółka. Sąd wskazał także, że bez znaczenia dla nadania NIP pozostaje okoliczność, czy pod wirtualnym adresem swoją siedzibę mają również inne podmioty (wyrok z dnia 7 sierpnia 2013 r., sygn. akt I SA/Łd 436/13). Niejako w kontrze do niekorzystnych dla organów podatkowych rozstrzygnięć sądów, w dniu 25 sierpnia 2014 r. Ministerstwo Finansów, skierowało do przedsiębiorców list ostrzegawczy, w którym wskazało wirtualne biuro jako jeden z czynników wykorzystywany w procederze oszustwa w zakresie podatku VAT, wciąż zniechęcając przedsiębiorców do wirtualnych adresów. Więcej informacji: Mateusz Borkiewicz, tel. (71)

9 Prezes UOKiK o bezpłatnych reklamach deweloperów na budynkach W dniu 5 sierpnia 2014 rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Od niektórych początku innych 2014 ustaw. r. Urząd Nowe Ochrony rozwiązania Konkurencji mają na i celu Konsumentów uproszczenie (UOKiK) formalności wydał budowlanych. aż 16 decyzji dotyczących praktyk deweloperów, które ograniczały prawa konsumentów do korzystania z nieruchomości Najważniejsza wspólnej. zmiana dotyczy Chodzi budowy o zastrzeganie domów jednorodzinnych przez deweloperów tzn. takich, na swoją które rzecz nie oddziałują prawa do na bezterminowego nieruchomość sąsiednią. i bezpłatnego Do umieszczania realizacja tego reklam typu na inwestycji budynku. nie będzie już bowiem wymagane pozwolenie na budowę a wyłącznie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, co do którego W Starosta dniu będzie miał r. Prezes możliwość UOKiK wniesienia wydał kolejną ewentualnego decyzję, którą sprzeciwu potwierdził w 30-dniowym dotychczas terminie. prezentowane stanowisko w tej sprawie (RPZ 61/39/13/KO/PG). Decyzja dotyczyła wrocławskiej spółki Etlans sp. z Nowelizacja o.o. To w jej zniesie przypadku także wymóg Prezes przedstawiania urzędu uznał, przez że następujący inwestora oświadczeń zapis umowny o zapewnieniu narusza zbiorowe dostaw interesy energii, konsumentów: wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci. Nabywca Likwidacji wyraża ulegnie niniejszym także wymóg zgodę zawiadamiania na nieodpłatne nadzoru i bezterminowe budowalnego umieszczenie o zamierzonym na Budynku terminie i pozostałych rozpoczęcia robót. budynkach i/lub na terenie Nieruchomości reklamy Dewelopera i Generalnego Wykonawcy w formie zatwierdzonej przez właściwe organy oraz informacji o działalności gospodarczej Rozszerzony prowadzonej został także w lokalach katalog usługowych obiektów oddawanych usytuowanych do w użytkowania obrębie Budynku. nie na W przypadku podstawie lokali odpowiedniego usługowych pozwolenia zasady i a zakres jedynie usytuowania na mocy zawiadomienia informacji o danym o zakończeniu lokalu usługowym budowy. W wymaga ramach odrębnej nowego zgody katalogu Dewelopera tych obiektów wyrażonej znalazły w formie się m.in. pisemnej. warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk, obiekty magazynowe takie jak hangary czy wiaty a także place składowe, W postojowe omawianej i parkingi. decyzji Prezes urzędu wskazał, że prawo przedsiębiorcy do umieszczania reklam na budynku powinno być czasowo ograniczone. W jego ocenie niedopuszczalna jest sytuacja, w której deweloper Jednocześnie jest nowelizacja bezterminowo przewiduje uprawniony skrócenie do umieszczania terminu udzielenia reklam na milczące budynkach, zgody nawet użytkowanie wtedy gdy w z ogóle dotychczasowych przestaje być 21 ich do współwłaścicielem. 14 dni. W Zmiany dalszej pojawią kolejności się także urząd w zakwestionował procedurze administracyjnej. brak odpłatności Ustawa za umieszczanie wprowadza bowiem reklam na 14-dniowy części wspólnej termin dla budynku organu W na ocenie wezwanie Prezesa do takie uzupełnienia działanie braków narusza formalnych interesy ekonomiczne wniosku o konsumentów. pozwoleniu na Należy budowę. pamiętać, Dla przypomnienia że zgodnie w aktualnym z przepisami kształcie prawa ustawy przy termin okazji taki nabycia nie był lokalu w ogóle od określony, dewelopera co konsument niejednokrotnie uzyskuje prowadziło także do odpowiedni przedłużania udział postępowań. w nieruchomości wspólnej (np. w dachu budynku, klatce schodowej czy też elewacji). W związku z tym ma on także określone ułamkowo prawo do dochodów Warto także generowanych zwrócić uwagę, przez że nowe taką przepisy nieruchomość uprawniają wspólną, inwestora np. do do dochodów rozpoczęcia uzyskiwanych wszelkich prac w związku budowlanych z udostępnianiem na podstawie powierzchni decyzji podlegającej budynku na wykonaniu, cele reklamowe. w sytuacji Bezpłatne gdy będzie umieszczanie on jedyną reklam stroną na postępowania budynku przez o zatwierdzenie przedsiębiorcę projektu faktycznie budowlanego pozbawia więc i wydanie konsumenta pozwolenia określonych na budowę. zysków. Dotychczas rozpoczęcie prac uzależnione było od uzyskania decyzji ostatecznej, co w praktyce oznaczało konieczność wyczekiwania na upływ 14-dniowego terminu do uprawomocnienia się decyzji organu. Aktualnie czekamy na ogłoszenie ustawy. Przedmiotowe zmiany wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia. Więcej informacji: Aleksandra Jankowska, tel. (71)

10 Prezes UOKiK o bezpłatnych reklamach deweloperów na budynkach W dniu 5 sierpnia 2014 rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz Umawiając się z konsumentami na umieszczanie reklam na budynku warto więc pamiętać, o niektórych innych ustaw. Nowe rozwiązania mają na celu uproszczenie formalności budowlanych. powyższych zastrzeżeniach UOKiK stosowanie w umowach z konsumentami klauzul naruszających ich zbiorowe interesy wiąże się z ryzykiem wszczęcia przez Prezesa UOKiK postępowania w tej Najważniejsza zmiana dotyczy budowy domów jednorodzinnych tzn. takich, które nie oddziałują na sprawie. Może się ono zakończyć decyzją zakazującą stosowania niezgodnego z prawem nieruchomość sąsiednią. Do realizacja tego typu inwestycji nie będzie już bowiem wymagane postanowienia a w konsekwencji również wymierzeniem kary pieniężnej w wysokości nawet do 10% pozwolenie na budowę a wyłącznie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym, co do którego przychodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia Starosta będzie miał możliwość wniesienia ewentualnego sprzeciwu w 30-dniowym terminie. kary. Aby możliwie ograniczyć powyższe ryzyka konieczne jest odpowiednie (zasadniczo symetryczne dla obu stron) skonstruowanie postanowień umowy pomiędzy Deweloperem a Nowelizacja zniesie także wymóg przedstawiania przez inwestora oświadczeń o zapewnieniu dostaw konsumentem. energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do odpowiednich sieci. Więcej informacji: Urszula Ilnicka Jarosiewicz, tel Likwidacji ulegnie także wymóg zawiadamiania nadzoru budowalnego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót. Rozszerzony został także katalog obiektów oddawanych do użytkowania nie na podstawie odpowiedniego pozwolenia a jedynie na mocy zawiadomienia o zakończeniu budowy. W ramach nowego katalogu tych obiektów znalazły się m.in. warsztaty rzemieślnicze, myjnie samochodowe, garaże do pięciu stanowisk, obiekty magazynowe takie jak hangary czy wiaty a także place składowe, postojowe i parkingi. Jednocześnie nowelizacja przewiduje skrócenie terminu udzielenia milczące zgody na użytkowanie z dotychczasowych 21 do 14 dni. Zmiany pojawią się także w procedurze administracyjnej. Ustawa wprowadza bowiem 14-dniowy termin dla organu na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku o pozwoleniu na budowę. Dla przypomnienia w aktualnym kształcie ustawy termin taki nie był w ogóle określony, co niejednokrotnie prowadziło do przedłużania postępowań. Warto także zwrócić uwagę, że nowe przepisy uprawniają inwestora do rozpoczęcia wszelkich prac budowlanych na podstawie decyzji podlegającej wykonaniu, w sytuacji gdy będzie on jedyną stroną postępowania o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę. Dotychczas rozpoczęcie prac uzależnione było od uzyskania decyzji ostatecznej, co w praktyce oznaczało konieczność wyczekiwania na upływ 14-dniowego terminu do uprawomocnienia się decyzji organu. Aktualnie czekamy na ogłoszenie ustawy. Przedmiotowe zmiany wejdą w życie po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia. Więcej informacji: Aleksandra Jankowska, tel. (71)

11 Jeśli są Państwo zainteresowani uzyskaniem szerszych informacji, prosimy o kontakt z doradcami Kancelarii, z których porad zazwyczaj Państwo korzystają lub kontakt z wyżej wskazanymi autorami tekstów. Niniejszy Newsletter nie stanowi porady prawnej ani podatkowej. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji w nim zawartych bez wcześniejszego zasięgnięcia opinii Kancelarii. Olesiński & Wspólnicy KANCELARIA ADWOKACKA, Adwokat Rafał Olesiński ul. Powstańców Śląskich 2-4, Tel. +48 (71) Wrocław Fax: +48 (71)

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Ordynacja podatkowa 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177,

Bardziej szczegółowo

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych

Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska. Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Arkadiusz Jarosiński Lidia Kuczmierowska Dzia³alnoœæ gospodarcza organizacji pozarz¹dowych Działalność gospodarcza organizacji pozarządowych. Copyright 2007 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej

Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Raport telekomunikacyjny ochrona praw konsumentów na rynku telefonii komórkowej Warszawa, sierpień 2007 Spis treści: 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Uwagi wstępne... 3 1.2. Zakres kontroli... 3 1.3. Wnioski...

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DELEGATURA UOKIK W GDAŃSKU RGD.61-68/08/09/10/AW Gdańsk, dnia 14 stycznia 2010 r. DECYZJA NR RGD. 2/2010 I. Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

Newsletter / 8 czerwca 2015 r.

Newsletter / 8 czerwca 2015 r. Newsletter / 8 czerwca 2015 r. Str.2. Str.3. Str.5. Str.7. Str.9. Konwencja o cyberprzestępczości weszła w życie Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego osoby wykonujące pracę na umowach cywilnoprawnych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/77 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1), 2) o ochronie konkurencji i konsumentów DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE

RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE RAPORT SYSTEM ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A ROZWÓJ KONKURENCJI W GOSPODARCE Warszawa, wrzesień 2013 r. Spis treści: Słownik najważniejszych pojęć i skrótów... 5 Wstęp... 7 Rozdział 1. Otoczenie regulacyjne systemu

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/47 USTAWA z dnia 16 lutego 2007 r. 1) 2) o ochronie konkurencji i konsumentów Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2011 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2011 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WARUNKÓW FORMALNYCH PODJĘCIA I PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Niniejsza instrukcja skierowana jest do osób fizycznych planujących podjąć jednoosobową działalność gospodarczą.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r.

Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 3019 Warszawa, 15 grudnia 2014 r. Pan Radosław Sikorski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie WYDAWCA: Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych

Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013r. o rodzinnych ogrodach działkowych SPIS TREŚCI: 1. Zasadnicze cele ustawy 2. Organizacje działkowców 3. Status stowarzyszenia ogrodowego 4. Relacja działkowca

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej)

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nie prowadzących działalności gospodarczej) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Tytuł I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/99 USTAWA z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej Tytuł I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta

Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Stanowisko dotyczące relacji ustaw Prawo telekomunikacyjne i o prawach konsumenta Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 10.12.2014r. W związku z wchodzącą w życie z dniem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 *

WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * WYROK z dnia 11 maja 2004 r. Sygn. akt K 4/03 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Safjan przewodniczący Jerzy Ciemniewski Teresa Dębowska-Romanowska Marian Grzybowski

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych

Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Poradnik dla doradców współpracujących z grupami producentów rolnych Mirosława Miłosławska-Kozak Wiesława Nowak Andrzej Dominik Paweł Gąsiorek Początki działania grupowego. Najprostszą formą działania

Bardziej szczegółowo

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych

Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych Działalność gospodarcza i odpłatna w organizacjach pozarządowych kooperatywa.org.pl Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wydawcy: Centrum Rozwoju

Bardziej szczegółowo