Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy"

Transkrypt

1 Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP /10-2/JL Data Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Podatnicy i płatnicy --> Podatnicy Słowa kluczowe podmiot zarządzający (zarządca) świadczenie usług umowa o zarządzanie zarządzanie przedsiębiorstwem Istota interpretacji Działania Wnioskodawcy jako podmiotu zarządzającego, a jednocześnie osoby wskazanej do zarządzania spółką będą stanowiły samodzielną działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Wniosek ORD-IN 374 kb INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia r. (data wpływu r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za podatnika osoby zarządzającej spółką - jest prawidłowe.

2 UZASADNIENIE W dniu r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania za podatnika osoby zarządzającej spółką. W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca zamierza, jako przedsiębiorca założyć działalność gospodarczą ( Podmiot Zarządzający X ) obejmującą świadczenie usług zarządzania i doradztwa w zakresie zarządzania, a jednocześnie jest osobą fizyczną, która zostanie wyznaczona (Osoba Wyznaczona) przez Podmiot Zarządzający X do pełnienia funkcji członka zarządu w Spółce Y. W propozycji umowy zawarte zostały między innymi następujące zapisy: 1. Warunki wykonywania czynności będących przedmiotem umowy w szczególności wskazanie zakresu obowiązków, 2. Wynagrodzenie dla Podmiotu Zarządzającego X, które jest określone w stałej wysokości oraz premii uzależnionej od wyników osiągniętych przez Spółkę Y, 3. Zastrzeżenie, że Osobie Wskazanej nie przysługuje odrębne wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu Spółki, 4. Dodatkowe świadczenia, 5. Współdziałanie Spółki Y z Osobą Wskazaną w imię dobra firmy, umożliwiając wykonywanie obowiązków wynikających z umowy, 6. Wykonywanie obowiązków za pomocą dostępnej infrastruktury Spółki Y, 7. Zawarcie klauzuli o odpowiedzialności Podmiotu Zarządzającego wobec Spółki Y oraz osób trzecich niezależnie od odpowiedzialności Osoby Wskazanej ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Oprócz powyższego umowa przewiduje zakaz konkurencji dla Podmiotu Zarządzającego i Osoby Wskazanej obowiązujący w okresie trwania umowy oraz w ustalonym okresie po jej zakończeniu. W związku z powyższym zadano następujące pytanie z zakresu podatku VAT. Czy jako Podmiot Zarządzający X, a jednocześnie Osoba Wskazana do zarządzania Spółką Y Wnioskodawca powinien być zarejestrowany jako podatnik VAT, a na należne wynagrodzenie wystawiać faktury VAT... Zdaniem Wnioskodawcy, jako przedsiębiorca tzw. Podmiot Zarządzający X zamierzający prowadzić działalność, w ramach której będzie, jako osoba fizyczna świadczyć usługi związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem (w spółce Y ), powinien dokonać rejestracji działalności

3 gospodarczej obejmującej świadczenie usług zarządzania i doradztwa w zakresie zarządzania. Jednocześnie biorąc pod uwagę zapisy w proponowanej umowie Wnioskodawca jest zdania, iż powinien zarejestrować się jako podatnik podatku od towarów i usług i na świadczoną usługę zarządzania zobowiązany byłby do udokumentowania tej czynności fakturą VAT. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT, podatnikami są m.in. osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel i rezultat takiej działalności. Stosownie natomiast do ust. 3 powołanego przepisu, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się m.in. czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy o PIT, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Powyżej przywołany przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT powinien być interpretowany z uwzględnieniem łącznie trzech elementów: 1. samodzielności w prowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy, 2. wymienionych w nim czynności z art. 13 pkt 2-9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych; 3. warunków, w których te czynności muszą być realizowane. Unormowanie to ma na celu wskazanie, że podatnikami VAT są jedynie podmioty (przedsiębiorcy) działające bez stosunku podporządkowania, w warunkach niepewności, np. co do popytu, konkurencji, a także ostatecznego rezultatu finansowego podjętej działalności. Uwzględniając powyższe rozważania jak również wykładnię przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o VAT Wnioskodawca uważa, że wskazane czynności wykonywane na podstawie przedmiotowej umowy spełniają wymogi do uznania ich za realizowane w sposób samodzielny (niezależny), które są niezbędną przesłanką uznania działalności gospodarczej za opodatkowaną podatkiem od towarów i usług. Reasumując powoduje to tym samym, iż Wnioskodawca może zastosować sposób rozliczania przychodów uzyskiwanych z tytułu umowy o zarządzaniu lub kontraktu menedżerskiego według wskazanego powyżej trybu tj. może dokonać rejestracji, jako podatnik VAT. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie podatku VAT, uznaje się za prawidłowe. Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja jest rozstrzygnięciem w zakresie podatku

4 od towarów i usług. Odpowiedź w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie udzielona odrębnie. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalnością gospodarczą, w rozumieniu ust. 2 art. 15 ww. ustawy, jest wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. W myśl przepisu art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307), odrębnymi źródłami przychodów są: działalność wykonywana osobiście, pozarolnicza działalność gospodarcza. Zgodnie z przepisem art. 13 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej - z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7. Z przedstawionych przez Wnioskodawcę okoliczności wynika, że Wnioskodawca zamierza rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej jako podmiot zarządzający, obejmującej świadczenie usług zarządzania i doradztwa w zakresie zarządzania. Jednocześnie Wnioskodawca

5 jest osobą fizyczną, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji członka zarządu w zarządzanej przez Wnioskodawcę spółce. W umowie z wymienioną spółką zawarta została m.in. klauzula o odpowiedzialności Wnioskodawcy jako podmiotu zarządzającego wobec spółki oraz osób trzecich niezależnie od odpowiedzialności Wnioskodawcy ponoszonej z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki w zakresie określonym przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Oprócz powyższego umowa przewiduje zakaz konkurencji dla Podmiotu Zarządzającego i Osoby Wskazanej obowiązujący w okresie trwania umowy oraz w ustalonym okresie po jej zakończeniu. W świetle cyt. wyżej art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, wyłączenie od opodatkowania podatkiem od towarów i usług wymienionych w nich czynności nie jest bezwarunkowe. Istotnym bowiem dla wyłączenia powyższych czynności z katalogu działań uznawanych za samodzielną działalność gospodarczą jest łączne spełnienie warunków, w których te czynności muszą być realizowane, tj. związanie zleceniobiorcy ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym a wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia oraz odpowiedzialności zlecającego za wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. Odnośnie dwóch pierwszych warunków stwierdzić należy, iż każdy w zasadzie stosunek prawny o charakterze odpłatnym istniejący pomiędzy podmiotem zlecającym wykonanie danej czynności a podmiotem, który daną czynność wykonuje jest w jakimś sensie określony co do warunków wykonywania danych czynności oraz wynagrodzenia. Jednakże nie w każdym stosunku cywilnoprawnym określony jest zakres odpowiedzialności zlecającego za wykonanie zlecanych czynności. Należy przy tym zauważyć, że sformułowanie art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług odnoszące się do odpowiedzialności należy rozumieć jako odpowiedzialność zleceniodawcy w stosunku do osób trzecich, za czynności realizowane przez zleceniobiorcę w ramach wykonywania zlecenia. Tylko w takim przypadku ryzyko wykonania czynności zleconych przechodzi z faktycznego wykonawcy na osobę zlecającą ich wykonanie, co wyklucza samodzielny charakter działalności zleceniobiorcy. Tak bowiem rozumiana odpowiedzialność za wykonanie czynności wskazuje, kto ponosi ryzyko prowadzonej działalności, a tym samym wskazuje na wyłączenie ze sfery samodzielności (i z grona podatników podatku od towarów i usług) tego podmiotu, który nie odpowiada za efekt wykonywanej pracy wobec osób trzecich. W interpretacji dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych wydanej dla Wnioskodawcy w niniejszej sprawie, nr IPPB1/ /10-2/ES stwierdzone zostało, iż przychody uzyskane z umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o

6 podobnym charakterze stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, nawet jeżeli umowy te zawierane są w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej. Bez znaczenia pozostaje forma prawna w jakiej podatnik prowadzi działalność gospodarczą. Z tych powodów usługi zarządzania czy kontrakt menedżerski, nawet wówczas, kiedy zawierany jest z osobami fizycznymi występującymi jako autonomiczne podmioty gospodarcze, czyli przedsiębiorcami prowadzącymi zarejestrowaną działalność gospodarczą na własny rachunek w oparciu o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, również w przypadku wykonywania czynności zarządczych przy merytorycznej pomocy osób trzecich, nie traci osobistego charakteru. Odnosząc się do art. 15 ust. 3 ustawy o VAT w kontekście analizowanego zdarzenia przyszłego należy zauważyć, iż jak wynika z ww. interpretacji w zakresie podatku dochodowego, wynagrodzenie otrzymane z tytułu wykonywania umowy o zarządzanie zawartej w przyszłości z właścicielem spółki, stanowi dla Wnioskodawcy przychód z działalności wykonywanej osobiście, a zatem jest to działalność, z tytułu której przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednak w analizowanym przypadku, w umowie pomiędzy Wnioskodawcą a spółką, którą Wnioskodawca ma w przyszłości zarządzać, zawarto klauzulę, zgodnie z którą podmiot zarządzający (zleceniobiorca) jest odpowiedzialny wobec spółki oraz wobec osób trzecich. Zatem czynności wykonywane przez Wnioskodawcę w zakresie zarządzania spółką uznać należy za samodzielną działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i wyłączenie z definicji działalności gospodarczej zawarte w art. 15 ust. 3 ustawy o VAT nie ma w przedmiotowej sprawie zastosowania. Wnioskodawcę należy uznać z tytułu wykonywania ww. czynności za podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. W myśl art. 96 ust. 1 ustawy o VAT, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3. Zgodnie natomiast z art. 106 ust. 1, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16. Art. 113 ust. 1 cyt. ustawy stanowi, iż zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku. Zgodnie jednak z art. 113 ust. 13 pkt 2 ustawy, zwolnień, o których mowa w ust. 1 i 9, nie

7 stosuje się do importu towarów i usług, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz podatników świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Reasumując, działania Wnioskodawcy jako podmiotu zarządzającego, a jednocześnie osoby wskazanej do zarządzania spółką będą stanowiły samodzielną działalność gospodarczą zdefiniowaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Zatem z uwagi na fakt, że przyszła działalność Wnioskodawcy stanowić będzie samodzielną działalność gospodarczą, o której mowa w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT i dodatkowo będzie ona obejmować usługi zarządzania i doradztwa w zakresie zarządzania, Wnioskodawca nie będzie korzystał ze zwolnienia podmiotowego, o którym mowa w cyt. art. 113 ust. 1 ustawy o VAT, w związku z czym powinien dokonać rejestracji jako podatnik VAT - w myśl art. 96 ust. 1 ustawy, a z tytułu wykonywanych usług wystawiać faktury VAT - w myśl art. 106 ust. 1 ustawy. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu do usunięcia naruszenia prawa (art ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Dz. U. Nr 153, poz ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, Płock.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPTPB1/415-6/11-2/MD Data 2011.05.24 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów

Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki --> Stawka podatku w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP3/443-410/10-6/KC Data 2010.08.30 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-436/08-4/BD Data 2008.07.23 Referencje ILPB1/415-286/08-4/RP, interpretacja indywidualna ILPB3/423-236/08-4/MM, interpretacja indywidualna

Bardziej szczegółowo

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB4/423-406/11-3/MC Data 2012.01.27 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Page 1 of 6 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu IBPBII/1/415-983/09/ASz Sygnatura 2010.03.11 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Katowicach Podatek dochodowy Temat od

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM. Data 2011.05.05. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

Rodzaj dokumentu. interpretacja indywidualna. Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM. Data 2011.05.05. Autor. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/443-113/11-3/MM Data 2011.05.05 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności wykonywanej osobiście

Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Przychody z działalności wykonywanej osobiście Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna Sygnatura: IPPB4/415-486/10-2/JK Data: 2010.09.03 Autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP2/443-563/10-2/KOM Data 2010.10.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Zwolnienia

Bardziej szczegółowo

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

2 MB INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB2/415-970/10/ENB Data 2011.01.19 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB3/423-325/10-2/KS Data 2010.06.30 Referencje ILPB1/415-419/10-4/TW, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-198/09/DP Data 2009.05.28 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów -->

Bardziej szczegółowo

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP4/443-462/13-2/BM

Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP4/443-462/13-2/BM Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi IPTPP4/443-462/13-2/BM z dnia 27 września 2013r Interpretacja podatkowa: Anulowanie faktur INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie organizacji i przeprowadzenia usług pogrzebowych oraz czynności związanych z udostępnianiem miejsc pochówku.

Opodatkowanie organizacji i przeprowadzenia usług pogrzebowych oraz czynności związanych z udostępnianiem miejsc pochówku. Opodatkowanie organizacji i przeprowadzenia usług pogrzebowych oraz czynności związanych z udostępnianiem miejsc pochówku. Interpretacja indywidualna, sygnatura: IBPP2/443-529/12/AM INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-524/10-4/JC Data 2010.10.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Przedmiot i podmiot opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Katalog źrodeł przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-836/10-2/AS Data 2010.12.15 Referencje IPPB4/415-627/09-4/JK2, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu

Powrót Drukuj Wyszukiwarka. interpretacja indywidualna. Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura. Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu Page 1 of 5 Powrót Drukuj Wyszukiwarka interpretacja indywidualna Rodzaj dokumentu ILPB1/415-833/11-2/AMN Sygnatura 2011.09.26 Data Dyrektor Izby Skarbowej Autor w Poznaniu Podatek dochodowy Temat od osób

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-536/10/ASz Data 2010.08.20 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Koszty uzyskania

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPP1/443-148/11-2/AW Data 2011.04.22 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek od towarów i usług --> Wysokość opodatkowania --> Stawki

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

Skutki podatkowe z tytułu przyznanego warunkowego niezbywalnego prawa i jego realizacji poprzez rozliczenie pieniężne INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Skutki podatkowe z tytułu przyznanego warunkowego niezbywalnego prawa i jego realizacji poprzez rozliczenie pieniężne INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IPTPB2/415-715/13-4/KR 2014.02.17 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Skutki podatkowe z tytułu przyznanego warunkowego niezbywalnego prawa i jego realizacji poprzez rozliczenie pieniężne INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Bardziej szczegółowo

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP3/443-833/10/IK Data 2010.11.02. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP3/443-833/10/IK Data 2010.11.02. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPP3/443-833/10/IK Data 2010.11.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek od towarów i usług --> Obowiązek podatkowy --> Zasady

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Autor: Data: Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu 2011.03.18 Rodzaj dokumentu: interpretacja indywidualna Sygnatura: ILPB1/415-1457/10-2/AMN 1. Czy otrzymana dotacja oraz wsparcie pomostowe korzystają ze

Bardziej szczegółowo

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej.

Podział kosztów wspólnych, w sytuacji gdy nie jest możliwe przyporządkowanie ich do działalności strefowej i pozastrefowej. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBI/2/423-976/09/SD Data 2009.11.16 Referencje ITPB3/423-411/08/MK, interpretacja indywidualna Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 33 (799) 3 9 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Opodatkowanie handlu w Internecie Dziś: Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT ZA TYDZIEŃ: Czy ZUS może zakwestionować rodzaj umowy UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 33 (799) 3 9 września

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB2/415-100/11-2/MS Data 2011.04.15 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych Informacje dodatkowe dotyczące wykorzystania samochodu służbowego do celów prywatnych pochodzą ze stron: www.podatki.pl www.czasopismaksiegowych.pl PIT: Leasingowany samochód służbowy do celów prywatnych

Bardziej szczegółowo