PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM PC-P-07-07

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM PC-P-07-07"

Transkrypt

1 Strona 1 z 20 PROGRAM DOBROWOLNEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI NORM

2 Strona 2 z 20 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty normatywne związane z programem. 3. Przebieg i wymagania dotyczące procesu certyfikacji. 3.1 Wnioskowanie o certyfikację wyrobu. 3.2 Przegląd wniosku. 3.3 Przygotowanie i złożenie oferty. 3.4 Podpisanie prawnie wiążącej umowy. 3.5 Ocena wyrobu. 3.6 Przegląd i rekomendacje dotyczące decyzji w sprawie certyfikacji. 3.7 Decyzje w sprawie certyfikacji i dokumenty certyfikacyjne. 4. Wykaz certyfikowanych wyrobów/informacje dostępne publicznie. 5. Poufność i zarządzanie bezstronnością, warunki dotyczące niedyskryminacji. 6. Opłaty za proces certyfikacji. 7. Zmiany mające wpływ na certyfikację. 8. Powoływanie się na certyfikację. 9. Rozszerzenie zakresu certyfikacji 10. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie, lub cofnięcie certyfikacji. 11. Skargi i odwołania. 12. Zapisy 13. Utrzymanie i doskonalenie programu 14. Wykaz wyrobów objętych programem. 15. Załączniki/Wykaz formularzy

3 Strona 3 z Informacje ogólne ICR Polska Sp. z o.o. jest jednostką oceniającą zgodność jako strona trzecia, działająca w programach certyfikacji w odniesieniu do ustawy z dnia z dnia 13 kwietnia 2016r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku i ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami oraz dokumentami normatywnymi wymienionymi w pkt. 2. Personel ICR Polska Sp. z o.o. prowadzący ocenę zgodności posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a mając w tym zakresie odpowiednie przeszkolenie może właściwie wykonywać zadania techniczne i administracyjne związane z oceną zgodności. Prezentowany Program zawiera zasady i wymagania w odniesieniu do których prowadzona jest ocena zgodności w trybie dobrowolnym jako ocena zgodności z wymaganiami norm / specyfikacji technicznych, które zostały wskazane przez Wnioskodawcę we wniosku. to program typu 1a według wytycznych normy PN-EN ISO/IEC 17067: Ten typ programu obejmuje następujące funkcje: wybór / planowanie, przygotowanie, specyfikacja wymagań; określenie właściwości / poprzez badanie i ocenę; przegląd / badanie dowodów zgodności uzyskanych na etapie określania; decyzje dotyczące certyfikacji / udzielanie, utrzymywanie, rozszerzanie, ograniczanie zawieszanie, cofnięcie certyfikacji; atestację, udzielenie zezwolenia /wydanie certyfikatu zgodności dla typu wyrobu. Program ten obejmuje badanie co najmniej jednej próbki wyrobu. Właściwości wyrobu określa się w certyfikacie przy czym kolejne wyprodukowane egzemplarze wyrobu nie są objęte atestacją zgodności przeprowadzoną przez ICR Polska Sp. z o.o. Dla programu 1a nie jest wymagany nadzór, ponieważ atestacja odnosi się tylko do pojedynczych wyrobów, które zostały poddane działaniom związanym z określeniem właściwości. Rodzaje wyrobów objętych tym programem oraz wymagania zgodności odniesione do norm lub innych dokumentów normatywnych zestawione zostały w punkcie 14. ICR Polska Sp. z o. o. może uczestniczyć także w ocenie zgodności, realizując wnioski o ocenę w przypadkach gdy dyrektywa przewiduje przeprowadzanie oceny przez producenta dotyczy to procedur określonych jako wewnętrzna kontrola produkcji ICR Sp. z o.o. ani żadna część tej samej osoby prawnej nie podejmuje działań związanych z projektowaniem, wdrażaniem, wytwarzaniem, instalatorstwem, dostawą lub utrzymywaniem certyfikowanego wyrobu, procesu i usługi dla swoich klientów.

4 Strona 4 z Dokumenty normatywne związane z programem PN-EN ISO/IEC 17065: PN-EN ISO/IEC 17067: PN-EN ISO/IEC 17007:2012 PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących 3. Przebieg i wymagania dotyczące procesu certyfikacji 3.1 Wnioskowanie o certyfikację wyrobu Wnioskujący o certyfikację wyrobu zobowiązany jest wypełnić wniosek w którym podaje informacje niezbędne do przeprowadzenia procesu certyfikacji zgodnie z programem. Formularz wniosku F-P dostępny jest na stronie internetowej a także w Biurze Obsługi Klienta ICR Polska Sp. z o.o. gdzie jest po nadesłaniu rejestrowany. Jeżeli Wnioskodawca przekaże informacje niezbędne do przeprowadzenia oceny to wniosek może przesłać w dowolnej formie. Do wniosku należy dołączyć dokumentację techniczną wyrobu wymaganą do przeprowadzenia oceny, której zakres jest uzgadniany z ICR Polska Sp. z o.o. i może dotyczyć m.in. wyników wykonanych obliczeń projektowych, rysunków konstrukcyjne, rysunków złożeniowych, schematów elementów, podzespołów, obwodów oraz instrukcji użytkowania, sprawozdań z badań, certyfikatów, folderów/broszur/zdjęć. Załączone do wniosku próbki/wzory wyrobów muszą być zgodne z dokumentacją techniczną. Dopuszcza się złożenie dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej. 3.2 Przegląd wniosku ICR Polska Sp. z o.o. po zarejestrowaniu wniosku, przeprowadza przegląd uzyskanych informacji w celu zapewnienia że: informacje o Wnioskodawcy i wyrobie są wystarczające do przeprowadzenia certyfikacji; wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy ICR Polska Sp. z o.o. i Wnioskodawcą łącznie z uzgodnieniami dotyczącymi norm lub dokumentów normatywnych zostały rozwiązane; zdefiniowany został zakres wnioskowanej certyfikacji; środki do przeprowadzenia wszystkich działań dotyczących oceny są dostępne; ICR Polska Sp. z o.o. posiada możliwości i kompetencje do przeprowadzenia procesu certyfikacji. Wnioskodawca będzie na bieżąco informowany o konieczności uzupełnienia informacji zawartych we wniosku lub dokonania uzupełnień dotyczących dokumentacji.

5 Strona 5 z 20 ICR Polska Sp. z o.o. uznaje wyniki badań wykonane przez laboratoria, których kompetencje zostały potwierdzone na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC przez jednostkę akredytującą będącą członkiem porozumienia o wzajemnym uznawaniu pomiędzy jednostkami akredytującymi- należącą do MLA. Sprawozdania z badań nie mogą być starsze niż 3 lata, licząc od daty złożenia wniosku o certyfikację. Jeżeli w wyniku przeglądu wniosku okaże się, że ICR Polska Sp. z o.o. brakuje jakichkolwiek kompetencji lub możliwości do zrealizowania wnioskowanej certyfikacji to taka działalność nie będzie podjęta, a Wnioskodawca zostanie powiadomiony o odmowie przeprowadzenia oceny. 3.3 Przygotowanie i złożenie oferty Po pozytywnym przeglądzie wniosku przygotowywana jest oferta na przeprowadzenie procesu certyfikacji. Oferta zawierająca koszty przeprowadzenia oceny, terminy realizacji oraz szczegółowe wymagania dotyczące dokumentacji technicznej zostaje przesłana do Wnioskodawcy do zaakceptowania. Jeżeli zachodzi konieczność wykonania badań laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia procesu certyfikacji to ICR Polska Sp. z o.o. zleca takie badania jednostce, która jest akredytowana przez jednostkę należącą do MLA w zakresie wymagań normy PN-EN ISO/ICE i z którą ICR Polska Sp. z o.o. ma podpisaną prawnie wiążącą umowę. W takich przypadkach oferta zawiera identyfikację jednostki badawczej jak również koszt tych badań. Jeżeli ICR Polska Sp. z o.o. uzna, że opierając się na wcześniej udzielonej Wnioskodawcy certyfikacji lub certyfikacji udzielonej innym Wnioskodawcom może pominąć pewne działania to fakt ten jest uwzględniany w ofercie i dokumentowany w planie działań. Na życzenie Wnioskodawcy ICR Polska Sp. z o.o. przekaże uzasadnienie pominięcia wykonania konkretnych działań. 3.4 Podpisanie prawnie wiążącej umowy Zaakceptowana przez Wnioskodawcę oferta stanowi podstawę do podpisania prawnie wiążącej umowy na przeprowadzenie procesu certyfikacji. Umowa określa: przedmiot umowy; ogólne postanowienia certyfikacyjne; opłaty; powoływanie się na certyfikację; warunki zawieszania lub cofania certyfikatu; zasady składania skarg i odwołań; poufność informacji; okres ważności i obowiązywania umowy. Zaakceptowana oferta stanowi załącznik do podpisanej umowy.

6 Strona 6 z Ocena wyrobu Działania związane z oceną przeprowadza ekspert lub wyznaczony zespół specjalistów zgodnie z przyjętym wnioskiem i planem działań. Wyroby oceniane są w odniesieniu do wymagań objętych zakresem certyfikacji oraz wymagań określonych w programie certyfikacji. W przypadku stwierdzenia niezgodności ICR Polska Sp. z o.o. informuje o tym Wnioskodawcę i jeżeli Wnioskodawca decyduje o kontynuowaniu procesu certyfikacji to otrzymuje informacje o zakresie dodatkowych do podjęcia działań niezbędnych do zweryfikowania, że niezgodności zostały skorygowane. Proces oceny będzie wówczas powtórzony w celu realizacji dodatkowych działań. Powyższe działania mogą wymagać aneksowania podpisanej umowy. Wszystkie wyniki działań związane z prowadzoną oceną są dokumentowane i wraz z wnioskiem końcowym przekazywane do przeprowadzenia przeglądu. 3.6 Przegląd i rekomendacje dotyczące decyzji w sprawie certyfikacji. Do przeprowadzenia przeglądu wszystkich informacji i wyników związanych z przeprowadzoną oceną uprawniony jest Zastępca Dyrektora ICR Polska Sp. z o.o. który nie jest angażowany w proces oceny. Rekomendacje dotyczące decyzji w sprawie certyfikacji są udokumentowane, a podstawę stanowi pozytywny wynik przeglądu. 3.7 Decyzje w sprawie certyfikacji i dokumenty certyfikacyjne Decyzję w sprawie certyfikacji podejmuje Dyrektor Zarządzający ICR Polska Sp. z o.o. na podstawie wszystkich informacji wynikających z oceny, przeglądu i innych właściwych informacji. Dyrektor Zarządzający nie jest angażowany w proces oceny. Certyfikat potwierdzający spełnienie wymagań wydawany jest na okres 5 lat dla typu wyrobu, którego właściwości są określone w certyfikacie i pozwalają zidentyfikować: nazwę i adres jednostki certyfikującej; datę udzielenia certyfikacji; nazwę i adres Wnioskodawcy; zakres certyfikacji; dane identyfikacyjne laboratorium i raportu z badań. Kolejne wyprodukowane egzemplarze wyrobów nie są objęte wydanym certyfikatem ale badane próbki są reprezentatywne dla później wyprodukowanych egzemplarzy. Przy wydaniu certyfikatu ICR Polska Sp. z o.o. udziela Wnioskodawcy prawa stosowania tego certyfikatu jako podstawy do oświadczenia, że kolejne wyprodukowane egzemplarze wyrobów spełniają wymagania wyspecyfikowane w certyfikacie. Uwaga: Uzyskany certyfikat zgodności nie zwalnia Wnioskodawcy od odpowiedzialności za zgodność wyrobu ze wszystkimi wymaganiami oraz za skutki użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości. ICR Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez Wnioskodawcę praw wynikających z Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Ustawy Prawo własności przemysłowej. Odnowienie ważności certyfikatu może nastąpić po ponownym złożeniu wniosku F-P

7 Strona 7 z 20 Wniosek należy złożyć minimum na 1 miesiąc przed upływem ważności aktualnego certyfikatu. Proces odnowienia ważności przeprowadzany jest na takich samych warunkach jak pierwsza certyfikacja. W przypadku podjęcia decyzji o nieudzieleniu certyfikacji, Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację zawierającą uzasadnienie tej decyzji. 4. Wykaz certyfikowanych wyrobów/informacje dostępne publicznie. Zgodnie z wymaganiami certyfikacyjnymi ICR Polska Sp. z o.o. utrzymuje wykaz zawierający informacje o certyfikowanych wyrobach. Informacje zawierają identyfikację wyrobu, odniesienie do dokumentów normatywnych i identyfikację Wnioskodawcy oraz udostępnia na życzenie informację o ważności danej certyfikacji. 5. Poufność i zarządzanie bezstronnością, warunki dotyczące niedyskryminacji. ICR Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania poufności informacji otrzymanych od Wnioskującego lub wytworzonych podczas realizacji działalności certyfikacyjnej. Informacje od składających skargę lub urzędów publicznych są traktowane także przez ICR Polska Sp. z o.o. jako poufne. Informacje udostępnione publicznie przez Wnioskującego nie są traktowane jako poufne. W przypadku gdy z mocy prawa ICR Polska Sp. z o.o. będzie zobowiązana do ujawnienia informacji trzeciej stronie, Wnioskodawca zostanie powiadomiony z wyprzedzeniem o dostarczonej informacji, chyba że prawo stanowi inaczej. Działalność certyfikacyjna ICR Polska Sp. z o.o. prowadzona jest w sposób bezstronny. Na bieżąco są identyfikowane ryzyka w odniesieniu do swojej bezstronności, a identyfikacja obejmuje ryzyka wynikające z działalności ICR Sp. z o.o. i powiązań Spółki oraz powiązań personelu. Kierownictwo International Certyfication Registrar Polska Sp. z o. o. sformułowało Deklarację Bezstronności, zobowiązując się do zachowania bezstronności w prowadzonej działalności certyfikacyjnej w systemie oceny zgodności w obszarze dobrowolnym i regulowanym, zapewniając poufność pozyskanych informacji, wyważone podejście, niezależność i rzetelność prowadzonych ocen oraz podejmowanych decyzji. Deklaracja Bezstronności dostępna jest na stronie internetowej Spółki. Zdefiniowana polityka oraz opracowane i wdrożone w ICR Polska Sp. z o.o. procedury nie są wykorzystywane do utrudniania lub uniemożliwiania dostępu Wnioskodawcom, a wymagania są związane tylko z zakresem certyfikacji. Informacje dotyczące zasad i certyfikacji wyrobów są dostępne na stronie internetowej a także w Biurze Obsługi Klienta ICR Polska Sp. z o.o. Dostęp do procesu certyfikacji i warunki finansowe nie zależą od wielkości Wnioskodawcy czy też członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu lub grupie. ICR Polska Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia wniosku lub utrzymywania umowy z Wnioskodawcą, który w sposób wykazany lub fundamentalny uczestniczy w działaniach nielegalnych oraz w przypadkach gdy występują u Wnioskodawcy powtarzające się niezgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi dotyczącymi wyrobu.

8 Strona 8 z Opłaty za proces certyfikacji. Opłaty związane z procesem certyfikacji i nadzoru nad sposobem powoływania się na certyfikację są naliczane zgodnie z aktualnym cennikiem. Wnioskodawca reguluje należności na podstawie faktur wystawionych przez ICR Polska Sp. z o.o. zgodnie z zaakceptowaną ofertą, sporządzoną w wyniku pozytywnie ocenionego wniosku o certyfikację. Zaakceptowana oferta stanowi załącznik nr 1 do prawnie wiążącej umowy. Niezależnie od wyniku postępowania certyfikacyjnego Wnioskodawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów przeprowadzonego procesu certyfikacji. 7. Zmiany mające wpływ na certyfikację. Wnioskujący jest zobowiązany do wytwarzania i dostarczania wyrobów na które został wystawiony certyfikat zawsze zgodnie z tymi samymi specyfikacjami, jak w przypadku próbek pozytywnie ocenionych w procesie certyfikacji oraz, że wyroby te będą spełniać wymagania określone w dokumentach normatywnych wyszczególnionych w certyfikacie. Wszystkie zamierzone modyfikacje wyrobu czy procesu produkcji w stosunku do wydanego certyfikatu mogą być dokonane tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji przez ICR Polska Sp. z o.o. Jeżeli wymagania związane z certyfikowanym wyrobem zostaną zmodyfikowane to ICR Polska Sp. z o.o. powiadomi Wnioskodawcę, podając datę wejścia w życie nowych wymagań Wnioskodawca jest zobowiązany do utrzymywania zapisów z wszystkich reklamacji, które odnoszą się do zgodności z wymaganiami certyfikacyjnymi oraz do podejmowania i dokumentowania właściwych działań w związku z tymi reklamacjami. Prowadzone w tym zakresie zapisy na życzenie udostępnia ICR Polska Sp. z o.o. 8. Powoływanie się na certyfikację Wnioskodawca może powoływać się na certyfikację tylko zgodnie z zakresem zdefiniowanym w wydanym przez ICR Polska Sp. z o.o. certyfikacie, a także nie może wydawać oświadczeń odnoszących się do swoich wyrobów w sposób nieuprawniony lub wprowadzający w błąd. W przypadku przekazywania innym przez Wnioskodawcę kopi dokumentów certyfikacyjnych, dokumenty te muszą być skopiowane w całości. Wnioskodawca może powoływać się na certyfikację swoich wyrobów w celach marketingowych w sposób określony w programie certyfikacji i zobowiązuje się że nie będzie wykorzystywał certyfikacji swoich wyrobów w sposób mogący zdyskredytować ICR Polska Sp. z o.o. W przypadku nieprawidłowego powoływania się na program certyfikacji lub wprowadzającego w błąd wykorzystywania certyfikatów ICR Polska Sp. z o.o. zaleci Wnioskodawcy podjęcie działań korygujących, a w razie braku ich skuteczności, działania ICR Polska Sp. z o.o. mogą obejmować zawieszenie, cofnięcie certyfikatu, opublikowanie informacji o naruszeniu, i jeżeli to konieczne, działania prawne.

9 Strona 9 z 20 Nadzór nad sposobem powoływania się na certyfikację sprawowany jest poprzez ocenę publikowanych przez Wnioskodawcę informacji oraz na podstawie ogólnie dostępnych katalogów i materiałów reklamowych, a także reklamacji. 9. Rozszerzenie zakresu certyfikacji Proces rozszerzenia zakresu certyfikacji o dodatkowe typy, modele lub normy/dokumenty normatywne może zostać uruchomiony w wyniku złożenia wniosku F-P W przypadku wystąpienia o certyfikację dodatkowych typów wyrobów konieczne będzie przeprowadzenie pełnego cyklu oceny. W wyniku pozytywnej oceny zostanie wydany nowy certyfikat. 10. Zakończenie, ograniczenie, zawieszenie, lub cofnięcie certyfikacji. Zakończenie certyfikacji może nastąpić na żądanie Wnioskodawcy oraz w przypadku wygaśnięcia terminu ważności wydanego certyfikatu. Ograniczenie zakresu certyfikacji może nastąpić w wyniku wystąpienia z takim wnioskiem Wnioskodawcy lub w przypadku gdy niektóre z modeli czy odmian wymienionych w certyfikacie nie spełniają wyspecyfikowanych wymagań co może być stwierdzone np. po przeprowadzonej ocenie w wyniku skargi zgłoszonej przez użytkownika certyfikowanego wyrobu bezpośrednio do ICR Polska Sp. z o.o. Zawieszenie certyfikatu następuje w przypadku: jeżeli zaszło naruszenie programu certyfikacji wyrobu lub procedur ICR Polska Sp. z o.o. stwierdzenia nieprawidłowego powoływania się na program certyfikacji lub wprowadzające w błąd wykorzystywanie certyfikatów; pisemnego wystąpienia Wnioskodawcy np. na określony czas przerwania produkcji; braku terminowej realizacji zobowiązań finansowych. Zawieszenie jest zawsze przez ICR Polska Sp. z o.o. oficjalnie potwierdzane wraz z informacją o warunkach, przy których zawieszenie może być uchylone. Zabronione jest identyfikowanie jakiegokolwiek wyrobu jako certyfikowanego, a wyprodukowanego podczas zawieszenia certyfikatu mającego zastosowanie dla tego wyrobu. Cofnięcie certyfikatu następuje w przypadkach: jeżeli nie zostały rozwiązane przez Wnioskodawcę w ustalonym terminie kwestie, które spowodowały zawieszenie; po rozwiązaniu przez Wnioskodawcę umowy; jeżeli certyfikowany wyrób nie jest już produkowany lub jeżeli Wnioskodawca zaprzestaje działalności; jeżeli Wnioskodawca wprowadzi zmiany w certyfikowanym wyrobie bez wiedzy ICR Polska Sp. z o.o.; jeżeli Wnioskodawca nie spełnia zobowiązań finansowych; rezygnacji przez Wnioskodawcę z certyfikatu. ICR Polska Sp. z o.o. wprowadza zmiany w formalnych dokumentach certyfikacyjnych oraz w informacji dostępnej publicznie w przypadku zakończenia, ograniczenia, zawieszenia, cofnięcia lub wznowienia certyfikacji.

10 Strona 10 z Skargi odwołania Wnioskującemu przysługuje prawo wniesienia skargi lub odwołania od wydanej decyzji do Dyrektora Zarządzającego. Szczegółowe zasady przyjmowania, oceny i podejmowania decyzji w sprawie skarg i odwołań zostały opisane w procedurze P-10 Przyjmowanie, ocena i podejmowanie decyzji odnośnie skarg i odwołań i są dostępne na stronie internetowej ICR Polska Sp. z o.o. 12. Zapisy Dla wykazania, że wszystkie wymagania dotyczące procesu certyfikacji zostały spełnione, przechowywane są w ICR Polska Sp. z o.o. zapisy związane z przeprowadzoną oceną przez okres 10 lat po wyprodukowaniu ostatniego wyrobu. Zapisy są przechowywane z zapewnieniem poufności. 13. Utrzymanie i doskonalenie programu W celu potwierdzania aktualności obowiązywania programu przeprowadzane są okresowe przeglądy prowadzenia programu. Podczas przeglądów uwzględniana jest aktualizacja norm i innych dokumentów normatywnych, określających wyspecyfikowane wymagania oraz informacje zwrotne od Wnioskodawców. Struktura zarządzania programami została opisana w procedurze P-07 Certyfikacja wyrobów w zakresie obowiązkowym i dobrowolnym. 14. Wykaz wyrobów objętych programem.

11 Strona 11 z 20 Lp Wyrób lub grupa wyrobów Norma / document normatywny ICS PN-EN 349+A1:2010 PN-EN 574+A1:2010 PN-EN A1:2010 PN-EN A1:2010 PN-EN A1:2010 PN-EN 953+A1:2009 PN-EN A1:2009 PN-EN 1037+A1:2010 PN-EN A1:2008 PN-EN 1837+A1:2009 PN-EN A1:2008 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2009 PN-EN ISO :2008 PN-EN ISO :2008/AC: Wyposażenie i sprzęt ochronny, systemy alarmowe i ostrzegawcze PN-EN ISO : PN-EN ISO : PN-EN ISO 13850: PN-EN ISO 13855:2010 PN-EN ISO 13857:2010 PN-EN : PN-EN :2010/AC:2011 PN-EN :2009 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN : PN-EN : PN-EN :2004 PN-EN 62061:2008 PN-EN 62061:2008/AC:2011 PN-EN 62061:2008/A1: PN-EN ISO 13857:2010 PN-EN ISO 12100:2012

12 Strona 12 z 20 2 Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe, urządzenia laboratoryjne PN-EN : PN-EN : PN-EN :2008 PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN 598+A1: PN-EN :2002 (A1-A48) PN-EN : A11:2005 PN-EN : A11:2012 Wentylatory. PN-EN ISO 13351: Dmuchawy. PN-EN ISO 5802: Urządzenia klimatyzacyjne PN-EN : PN-EN : Sprężarki i urządzenia pneumatyczne PN-EN ISO 4413:2011 PN-EN ISO 4414:2011 PN-EN : PN-EN A1:2011 PN-EN 692+A1:2010 PN-EN 693+A2: Urządzenia do obróbki bezwiórowej PN-EN A1: PN-EN A1: PN-EN 201:2011 PN-EN 289: PN-EN : PN-EN : Narzędzia ręczne oraz z napędem elektrycznym PN-EN :2010 PN-EN PN-EN :2011/A11:

13 Strona 13 z 20 PN-EN PN-EN PN-EN :2010 PN-EN :2009 PN-EN PN-EN :2010 PN-EN :2009 PN-EN :2009/A1:2010 PN-EN :2009/A2:2010 PN-EN :2009/A1:2010 PN-EN :2010 PN-EN :2009 PN-EN :2009/A1:2010 PN-EN :2009 PN-EN :2009/A1:2011 PN-EN :2011 PN-EN :2012/A11: PN-EN :2010 PN-EN : /A11: PN-EN : /A11: Maszyny wirujące PN-EN :2011 PN-EN : PN-EN :2004 PN-EN :2004/A1:2009 PN-EN :1999 PN-EN :2005 PN-EN :2007 PN-EN :2007/A1: PN-EN :2009 PN-EN :2007 PN-EN :2004 PN-EN :2004/A1:

14 Strona 14 z 20 8 Transformatory. Dławiki PN-EN :2009, +A1:2009 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2011 PN-EN :2010 PN-EN :2009 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN :2012 PN-EN :2011 PN-EN :2010 PN-EN :2005 PN-EN :2005/A2: Prostowniki. Przetworniki. Stabilizowane źródła zasilania PN-EN :2010 PN-EN 61204: PN-EN 61204:2001/A1:2002 PN-EN :2009, +A1: PN-EN : PN-EN 55011:2012 PN-EN 55013:2013 PN-EN :2012 PN-EN 55015:2013 +A1: PN-EN 55020:2012 +IS1:2012, +IS2:2012, +IS3: EN 55022:2010 +Ap1: PN-EN 55024:2011 PN-EN 55032: PN-EN : PN-EN : PN-EN :2004

15 Strona 15 z 20 Urządzenia elektryczne i elektroniczne (zakres EMC) PN-EN :2012 PN-EN :2008 PN-EN : Ap2:2009 PN-EN : A1: AC:2012 PN-EN :2008 +A1:2012 PN-EN 61547:2009 PN-EN :2008 PN-EN 12015: PN-EN 12016: PN-EN :2012/A1: Urządzenia techniki audio, wideo i audiowizualne PN-EN 60065: PN-EN 60950:2002 PN-EN : Urządzenia techniki informatycznej 13 Urządzenia biurowe PN-EN :2007/A11:2009 PN-EN :2007/A1:2011 PN-EN :2007/A12:2011 PN-EN 60950:2002 PN-EN :2007 PN-EN :2007/A11:2009 PN-EN :2007/A1:2011 PN-EN :2007/A12: Maszyny do dystrybucji i automaty sprzedające PN-EN :2005+A1:2005+A2:2009, A12:

16 Strona 16 z 20 PN-EN A3: PN-EN :2012 PN-EN A1:2008 PN-EN :2012 PN-EN : PN-EN :2002 PN-EN 203-1: PN-EN : PN-EN 484:2002 Trzony kuchenne, piekarniki itp. (w tym kuchenki mikrofalowe, okapy kuchenne, frytkownice, grille, elektryczne piece konwekcyjne, urządzenia do gotowania na parze, kotły warzelne, szafy pogrzewacze, elektryczne bemary, ogrodowe opiekacze rusztowe) Urządzenia chłodnicze Zmywarki PN-EN 497:2002 PN-EN 498:2012 PN-EN 521:2012 PN-EN : PN-EN :2012, +A1: PN-EN : PN-EN :2009, +A11:2012 PN-EN :2009, +A11:2012 PN-EN :2009 PN-EN :2009, +A11:2012 PN-EN :2009, +A11:2012 PN-EN :2009, +A11:2012 PN-EN :2010, +A11:2012 PN-EN : PN-EN :2004, +A1:2008 PN-EN :2011 PN-EN :2004 PN-EN :2006, +A1:2010 PN-EN :2010 PN-EN : PN-EN 61770:2009 PN-EN : PN-EN :2010, A11:2010 PN-EN :2011 PN-EN :2008

17 Strona 17 z 20 PN-EN :2007, +A12:2008, +A13:2011 PN-EN :2004, +A1:2008 PN-EN :2010, +A11:2012 PN-EN :2009, +A11:2012, +A1:2009 PN-EN :2007, +A2:2009, +A11:2012 PN-EN :2002 PN-EN :2002, +A1:2005 PN-EN :2008, +A2:2010

18 Strona 18 z Sprzęt pralniczy 17 Urządzenia do czyszczenia PN-EN :2007, A2:2008, A11:2010 PN-EN :2005, +A1:2006, A2:2009, PN-EN :2005, +A21:2008, A2:2012 PN-EN :2004, +A1:2008 PN-EN :2010, +A1: , A11: PN-EN :2004, +A1:2008 PN-EN :2010, +A1: PN-EN :2005, +A1:2007 PN-EN :2010, +A11:2012 PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN : PN-EN : Ogrzewacze elektryczne i gazowe PN-EN :1998 PN-EN :2010, A11:2012 PN-EN :2012 PN-EN :2008, +A2:2009 PN-EN :2003, +A1:2007, A2:2012 PN-EN :2005, A2:2009 PN-EN 50106:2009 PN-EN 62233:2008 PN-EN 416-1:2012 PN-EN 613:

19 Strona 19 z 20 PN-EN :2002, +A1:2004, A2:2009 PN-EN :2012 PN-EN :2002, A11:2005 PN-EN :2003, +A11:2005, A1:2008 PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN : PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN : Aparatura sterownicza do użytku domowego PN-EN : PN-EN :2010 PN-EN :2010 PN-EN :2008, A11:2009 PN-EN :2010 PN-EN :2004, +A11:2005, A2:2009 PN-EN :2010 PN-EN :2003 IEC PN-EN :2004, A11:2005 PN-EN :2005, +A11:2005, A2: Urządzenia chłodnicze stosowane w handlu PN-EN : PN-EN :2009, +A2: PN-EN : PN-EN :2006, +A1:2008, A11:2010, A2: PN-EN : Urządzenia do pielęgnacji ciała PN-EN :2004, A1:2008, A11:2010 PN-EN :2004, +A11:2010, A12:2010, A1:2005, A2: Inny sprzęt rekreacyjny PN-EN :2004, A1: Maszyny dla przemysłu gumowego i tworzyw sztucznych PN-EN 201:2011 PN-EN 289:

20 Strona 20 z Załączniki/Wykaz formularzy F-P Rejestr zmian F-P Rozdzielnik Opracował Pełnomocnik ds. SZ Zatwierdził Dyrektor Zarządzający Podpis, data Podpis, data

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 1 z 13 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2.

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI MASZYN NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC P-07-03

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI MASZYN NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC P-07-03 Strona 1 z 12 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI MASZYN NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC P-07-03 Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty normatywne związane z programem. 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością

Program. Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 1 z 12 Program Certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Strona 2 z 12 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Polityka bezstronności 3. Poufność 4. Informacje dostępne publicznie 5. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 wyd.1 z 09.04.2018 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ICR Polska Sp. z o.o.

ICR Polska Sp. z o.o. Strona 1 z 5 CEL Celem procedury jest określenie zasad i sposobu postępowania przy przyjmowaniu, ocenie i podejmowaniu decyzji w zakresie skarg i w celu zwiększenia lojalności i zadowolenia klienta oraz

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNP Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 02 1b Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 7 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. nr Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM: mgr

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna ocena zgodności (MA) Wydanie 1 Poznań, dnia 25.01.2017

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń

Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń KRAKÓW INSTYTUT ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII WYTWARZANIA PRC 01-3 Wydanie VI Data 14.08.2015 Strona 1 Stron 8 Program dobrowolnej certyfikacji maszyn i urządzeń Egz. wzorcowy Imię i Nazwisko ZATWIERDZAM:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r

Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, 10.04.2018 r. Strona 1 z 9 Strona 1 z Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. przez GLOBAL Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje:

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP Instytut Przemysł Skórzanego 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73 Tel.:+48 42 25 36 128; +48 42 25 36 129 Fax:+48 42 657 62 75 iso@ ips.lodz.pl www.ips.lodz.pl IPS-WDP Wydanie XI z dnia 28.06.2018 r. Strona 1/16

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - BADANIE TYPU UE

OCENA ZGODNOŚCI - BADANIE TYPU UE 1. CEL I ZAKRES BADANIA TYPU UE Celem badania typu UE jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną, że badany typ ŚOI spełnia mające zastosowanie zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN)

Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji obrabiarek do drewna - badanie typu WE (MAN) Wydanie 7 Poznań, dnia 01.03.2017

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

Regulamin Certyfikacji

Regulamin Certyfikacji Strona 1/7 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy (dalej jako: Regulamin ) określa zasady świadczenia usług certyfikacji Wyrobów przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby GREEN ANGEL Sp. z o.o. (dalej jako: Jednostka

Bardziej szczegółowo

Warunki certyfikacji

Warunki certyfikacji I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1. Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania ocen zgodności urządzeń ciśnieniowych / zespołów urządzeń ciśnieniowych oraz certyfikacji przez Jednostkę Notyfikowaną

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-1. Złożenie wniosku. Przegląd formalny wniosku o certyfikację. Oferta cenowa/umowa. Ocena. Przegląd.

Program certyfikacji PRZCIS-1. Złożenie wniosku. Przegląd formalny wniosku o certyfikację. Oferta cenowa/umowa. Ocena. Przegląd. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma zadanie przedstawić wymagania oraz zasady dobrowolnej certyfikacji typu wyrobów i umożliwienie Klientom zainteresowanym tą certyfikacją właściwe przygotowanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o.

INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. INSTYTUT TECHNOLOGII TEKSTYLNYCH CERTEX Sp. z o.o. ul. GÓRNICZA 30/36 91-765 ŁÓDŹ PROGRAM CERTYFIKACJI PRC-1 CERTEX ZASADY OGÓLNE SYSTEMU CERTYFIKACJI WYROBÓW Łódź, dnia 18.05.2015 r. Zatwierdzam do stosowania

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a

P R O G R A M C E R T Y F I K A C J I W Y R O B Ó W. Typu 1a Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute Jednostka Certyfikująca Wyroby Elektrotechniczne Certification Body of Electrotechnical Products Zespół Certyfikacji Wyrobów Elektrotechnicznych ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością

INFORMATOR DLA KLIENTÓW o trybie certyfikacji systemów zarządzania jakością Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK Nr ZK - 6. Informator o programach certyfikacji prowadzonych przez GLOBAL QUALITY Sp. z o.o. Strona 1 / 6 1. INFORMACJA O JEDNOSTCE CERTYFIKUJĄCEJ GLOBAL GLOBAL Sp. z o. o jest spółką zarejestrowaną w Polsce od 2011 roku z siedzibą w Warszawie. Zakres działalności Spółki obejmuje: certyfikację

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW Instytut Kolejnictwa INSTYTUT KOLEJNICTWA Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@cntk.pl INFORMATOR DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBWT

Program certyfikacji PCBWT PCBWT Program certyfikacji bezpieczeństwa wyrobów na Strona: 1 z 8 Obowiązuje od: 2015-08-24 Opracowała: Magda Bedlińska Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group należy do czołówki

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI CENTRUM BADAŃ i DOZORU GÓRNICTWA PODZIEMNEGO Sp. z o.o. w Lędzinach Dział Certyfikacji Wyrobów 41-404 Mysłowice - Brzezinka ul. Fabryczna 20 OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI INFORMATOR DLA KLIENTA SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI. Program Certyfikacji P-OZ/02

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI. Program Certyfikacji P-OZ/02 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS prof. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji mebli (M)

Program certyfikacji mebli (M) CCWPD ul. Winiarska 1, 60-654 Poznań tel. +48 61 849 24 09 e-mail: ccwpd@itd.poznan.pl fax.+48 61 822 43 72 Program certyfikacji mebli (M) Wydanie 2 Poznań, dnia 25.06.2015 r. Strona 1 z 13 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PCBSIL

Program certyfikacji PCBSIL Program certyfikacji PCBSIL Program Certyfikacji Bezpieczeństwa SIL Strona: 1 z 6 Obowiązuje od: 2017-01-24 Opracowała: Weronika Tylek Zatwierdził: Tomasz Czampiel 1. O FIRMIE 1.1. TÜV Rheinland Group

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTÓW

INFORMATOR DLA KLIENTÓW COBRABiD-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji COBRABiD-BBC ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa, tel. (22) 654 16 60, tel. /fax 654 16 80 internet: www.cobrabid-bbc.com.pl; e-mail:bbc@cobrabid-bbc.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z

PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z DC 101.02 Wydanie III PROGRAMY CERTYFIKACJI WYROBÓW SEP BBJ PROGRAM CERTYFIKACJI Z Warszawa, sierpień 2017 r. 1/7 SPIS TREŚCI Nr stronicy 1 INFORMACJE OGÓLNE 3 2 WYMAGANIA CERTYFIKACYJNE 3 3 DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE

INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE I WARUNKI OGÓLNE INFORMATOR DLA KLIENTA OCENA ZGODNOŚCI W ZAKRESIE DYREKTYWY 2014/68/UE Obowiązuje od: 04.08.2016r. Strona: 1 z 5 I WARUNKI OGÓLNE 1. Cel 1.1 Określenie jednolitego sposobu postępowania dla przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych

Program certyfikacji płyt drewnopochodnych 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. Zakład Certyfikacji prowadzi działalność certyfikacyjną dla płyt drewnopochodnych głównie na zgodność z aktualnie

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 grudnia 2018 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19

Ośrodek Certyfikacji i Normalizacji KA INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 INSTYTUT CERAMIKI i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ODDZIAŁ SZKŁA i MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W KRAKOWIE KA - 19 PROGRAM CERTYFIKACJI DOBROWOLNEJ ZAKŁADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI BETONU zawierający ocenę jakości betonu

Bardziej szczegółowo