PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 OBAC/PC-3"

Transkrypt

1 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, Gliwice tel.: (032) , fax.: (032) , PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW typu 3 wyd.1 z r. Strona 1 z 14

2 Spis treści: 1. Informacje ogólne Cel i zakres programu Podstawy prawne i dokumenty związane Przebieg procesu certyfikacji wyrobów Szczegółowy opis procesu certyfikacji wyrobów Złożenie zapytania/ wniosku o certyfikację wyrobu Przegląd wniosku o certyfikację Oferta Podpisanie umowy o certyfikację i nadzorze Ocena początkowa procesu produkcyjnego Badania laboratoryjne Ocena wyrobu Przegląd wyników oceny i decyzja o udzieleniu certyfikacji Wydanie certyfikatu zgodności Nadzór nad udzieloną certyfikacją Okres ważności certyfikatów zgodności Kopiowanie certyfikatu zgodności Przedłużenie ważności certyfikacji Zmiany mające wpływ na certyfikację Zakończenie, utrzymanie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji Opłaty Bezstronność i poufność procesu certyfikacji Skargi i odwołania Odpowiedzialność prawna Informacje dostępne publicznie Informacje dodatkowe Załącznik nr wyd. 1 z r. Strona 2 z 14

3 1. Informacje ogólne Program certyfikacji wyrobów OBAC/PC-01 Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. obejmuje dobrowolną certyfikację wyrobów przemysłowych produkowanych seryjnie i dotyczy oceny zgodności z wymaganiami określonymi w normach lub innych dokumentach normatywnych. Dla wszystkich wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji wydawane są certyfikaty zgodności. W przypadku ubiegania się o certyfikację wyboru niniejszego programu certyfikacji dokonuje tylko i wyłącznie Wnioskodawca. 2. Cel i zakres programu Celem programu jest określenie zasad przebiegu procesu certyfikacji wyrobów oraz nadzoru nad udzieloną certyfikacją. Program ten obejmuje działania związane z udzieleniem certyfikacji, wymaganym nadzorem realizowany poprzez badania próbek z miejsca produkcji, okresową ocenę procesu produkcyjnego, nadzór nad sposobem powoływania się na udzieloną certyfikację, zmiany w wymaganiach certyfikacyjnych oraz zasady dotyczące utrzymania, ograniczenia, zakończenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji. Niniejszy program oferuje prowadzenie procesów certyfikacji w oparciu o typ 3 według PN-EN ISO/IEC Funkcje i działania w zakresie oceny zgodności wg niniejszego programu certyfikacji są następujące: I. Wybór obejmujący działania planowania i przygotowania, specyfikację wymagań (np. analiza dokumentów normatywnych). II. Określenie właściwości (ocena), m.in. poprzez kontrolę, ocenę procesów itd. III. Przegląd badanie dowodów zgodności uzyskanych podczas etapu określenia, w celu ustalenia czy wyspecyfikowane wymagania zostały spełnione. IV. Decyzja dotycząca certyfikacji udzielenie/utrzymanie/rozszerzenie/ograniczenie/zawieszenie/cofnięcie certyfikacji. V. Atestacja, udzielenie zezwolenia poprzez wydanie certyfikatu zgodności VI. Nadzór poprzez badanie lub inspekcję próbek z fabryki, ponowną ocenę produkcji i działania procesu. Wyroby / grupa wyrobów objęte programem certyfikacji nr wraz z wymaganiami zgodności wymienione są w załączniku nr 1 stanowiącym integralną cześć niniejszego programu. Na pisemne życzenie Wnioskującego o certyfikację (jeśli wymagane) Jednostka Certyfikująca Wyroby Ośrodka OBAC udziela wyjaśnień odnoszących się do stosowania norm lub innych dokumentów normatywnych wymienionych w załączniku Podstawy prawne i dokumenty związane Jednostka Certyfikująca Wyroby Ośrodka Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. prowadzi certyfikację wyrobów objętych zakresem niniejszego programu certyfikacji na zasadach oceny wyrobów prowadzanej przez stronę trzecią w oparciu o wymagania ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (Dz. U Nr 166 poz.1360 z późniejszymi zmianami) oraz poniższych dokumentów normatywnych: - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. - PN-EN ISO/IEC Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących. - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności -- Wymagania dotyczące działania różnych rodzajów jednostek przeprowadzających inspekcję - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności. Wytyczne dotyczące redagowania dokumentów normatywnych właściwych do stosowania w ocenie zgodności. wyd. 1 z r. Strona 3 z 14

4 - PN-EN ISO/IEC Ocena zgodności - Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów. 4. Przebieg procesu certyfikacji wyrobów Proces certyfikacji wyrobów objęty niniejszym programem certyfikacji realizowany jest według poniższego schematu. Złożenie zapytania/wniosku o certyfikację wyrobu Przegląd wniosku o certyfikację Oferta Podpisanie umowy o certyfikację i nadzorze Ocena początkowa procesu produkcyjnego Badania laboratoryjne Ocena Przegląd wyników oceny i decyzja o udzieleniu certyfikacji Wydanie certyfikatu zgodności Nadzór nad udzieloną certyfikacją 5. Szczegółowy opis procesu certyfikacji wyrobów 5.1. Złożenie zapytania/ wniosku o certyfikację wyrobu Wnioskodawca ubiegający się o certyfikację wyrobów objętym niniejszym programem certyfikacji zobligowany jest złożyć zapytanie o certyfikację wyrobu. Zgłoszenie powinno zawierać informacje dotyczące m.in. - wyrobu, który ma być certyfikowany, - norm lub innych dokumentów normatywnych na zgodność, z którymi ma być przeprowadzona certyfikacja, - ogólnych danych, w tym nazwę i adres(-y) fizycznej(-ych) lokalizacji, oraz znaczące aspekty procesu i działań. wyd. 1 z r. Strona 4 z 14

5 Ośrodek OBAC udostępnia Wnioskodawcą formalny wniosek o certyfikację wyrobu, druk nr OBAC/PO-1/F4, który dostępny jest na stronie internetowej lub w sekretariacie Ośrodka Przegląd wniosku o certyfikację Na podstawie otrzymanego formalnego wniosku o certyfikację Jednostka Certyfikująca dokonuje przeglądu wniosku w celu potwierdzenia, że: - informacja o kliencie i wyrobie jest wystarczająca do przeprowadzenia procesu certyfikacji, - wszystkie znane różnice w rozumieniu zagadnień pomiędzy a Wnioskodawcą, łącznie z uzgodnieniem dotyczącym norm zostały rozwiązane, - zakres wnioskowanej certyfikacji został zdefiniowany, - środki do prowadzenia wszystkich działań związanych z oceną są dostępne, - Jednostka Certyfikująca posiada kompetencje i możliwości do prowadzenia działalności certyfikacyjnej. W przypadku uwag do złożonego w Jednostce Certyfikującej wniosku o certyfikację wyrobu i/lub dokumentów towarzyszących Wnioskodawca jest informowany o konieczności uzupełnienia braków. Na podstawie przeglądu wniosku Jednostka Certyfikująca podejmuje decyzję o rozpoczęciu lub odmowie rozpoczęcia procesu certyfikacji Oferta Na podstawie wyniku przeglądu wniosku oraz określeniu przez Zespół Certyfikacji wymaganego zakresu badań laboratoryjnych niezbędnych do przeprowadzenia oceny wyrobu zgłoszonego wnioskiem o certyfikację, Ośrodek OBAC przygotowuje ofertę cenową na przeprowadzenie procesu certyfikacji w oparciu o aktualny cennik oraz koszt badań laboratoryjnych. Oferta cenowa przesyłana jest do Wnioskującego o certyfikację do akceptacji i zatwierdzenia. Ośrodek OBAC Sp. z o.o. dopuszcza możliwość dostarczenia przez Klienta wyników badań wykonanych przez złożeniem wniosku o certyfikację z laboratorium spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC (w zakresie dostarczonych wyników badań), a wyniki badań nie są starsze niż 36 miesięcy od daty ich wykonania. Ośrodek OBAC Sp. z o.o. może odmówić przyjęcia wyników badań na potrzeby procesu certyfikacji w przypadku, gdy wynik ich weryfikacji oraz potwierdzenia kompetencji laboratorium na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC da wynik negatywny Podpisanie umowy o certyfikację i nadzorze Po zaakceptowaniu oferty cenowej na przeprowadzenie procesu certyfikacji i wymaganego niniejszym programem nadzoru Wnioskodawca otrzymuje do akceptacji i podpisania umowę w sprawie świadczenia usług certyfikacyjnych i nadzoru nad certyfikacją. Wnioskodawca zobligowany jest do dostarczenia wymaganej procesem certyfikacji wyrobów dokumentacji technicznej jak i wytypowanych przez Zespół Certyfikacji próbek wyrobu do badań laboratoryjnych lub w przypadku posiadania przez Wnioskodawcę sprawozdań z badań. Jednostka Certyfikująca wyroby nie przyjmuje sprawozdań z badań wykonanych przez laboratorium nie spełniające wymagań normy PN-EN ISO/IEC Ocena początkowa procesu produkcyjnego Ocena początkowa procesu produkcji Ośrodka OBAC polega na kontroli warunków technicznoorganizacyjnych w miejscu produkcji i sprawdzeniu czy organizacja procesu produkcyjnego oraz prowadzone wewnętrzne kontrole i badania w trakcie produkcji i/lub wyrobu gotowego zapewniają utrzymanie stabilnego poziomu produkcji wyrobu oraz czy wyroby będą stale spełniały wymagania określone w normach lub innych dokumentach normatywnych zgłoszonych wnioskiem o certyfikację. W przypadku posiadania przez Producenta wyrobu zgłoszonego wnioskiem certyfikowanego systemu zapewnienia jakości potwierdzonego przez akredytowaną jednostkę certyfikującą obejmującego wyrób zgłoszony do certyfikacji Ośrodek OBAC może odstąpić od początkowej oceny procesu produkcyjnego, żądając od Wnioskodawcy dowodów potwierdzających decyzję o odstąpieniu. Wnioskodawca informowany jest po rozpoczęciu procesu certyfikacji o terminie i warunkach kontroli warunków techniczo-organizacyjnych w miejscu produkcji. Jeżeli podczas kontroli warunków techniczo-organizacyjnych wyd. 1 z r. Strona 5 z 14

6 w miejscu produkcji stwierdzono niezgodności Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC informuje o tym Wnioskującego. Decyzja o zapewnieniu stabilnego poziomu produkcji przekazywana jest w procesie certyfikacji jako niezbędny wniosek do etapu przeglądu i podjęcia decyzji o udzielenie certyfikacji Badania laboratoryjne Jeżeli istnieje konieczność wykonania badań laboratoryjnych na podstawie opracowanego zakresu badań przez Zespół Certyfikacji niezbędnych do przeprowadzenia dalszego procesu oceny i dostarczeniu próbek wyrobu do uzgodnionego z Wnioskodawcą laboratorium Jednostka Certyfikująca zleca wykonanie badań. Po otrzymaniu wyników badań są one przekazywane do Zespołu Certyfikującego wyznaczonego do przeprowadzenia merytorycznej oceny wyrobu. Ośrodek OBAC Sp. z o.o. dopuszcza możliwość dostarczenia przez Klienta wyników badań wykonanych przed złożeniem wniosku o certyfikację z laboratorium spełniającego, w zakresie dostarczonych wyników badań, wymagania normy PN-EN ISO/IEC Oznacza to, że jednostki oceniające zgodność, zaangażowane w program - w tym zwłaszcza laboratoria badawcze, powinny być akredytowane we właściwym zakresie lub ocenione (pod kątem posiadania właściwych kompetencji badawczych) z wynikiem pozytywnym w zakresie wymagań pkt. 5 normy PN-EN ISO/IEC 17025, a także związane z Ośrodkiem OBAC stosownym porozumieniem o współpracy), Wyniki badań laboratoryjnych, wykonanych przed złożeniem wniosku o certyfikację, nie mogą być starsze niż 36 miesięcy od daty ich wykonania Ocena wyrobu Wyznaczony Zespół Specjalistów Jednostki Certyfikującej przeprowadza merytoryczną ocenę wyrobu w odniesieniu do wymagań norm lub innych dokumentów normatywnych zgłoszonych wnioskiem o certyfikację. Jeżeli podczas oceny stwierdzono niezgodności Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC informuje o tym Wnioskodawcę i jeżeli ten wyraża zainteresowanie kontynuowaniem procesu certyfikacji, przekazuje mu informacje dotyczące dodatkowych działań związanych z oceną potrzebnych do zweryfikowania, czy stwierdzone niezgodności zostały usunięte (np. ponowna ocena dokumentacji, dodatkowe badania). Informacja o wyniku oceny i spełnieniu przez wyrób wymagań dokumentów normatywnych określonych wnioskiem o certyfikację przekazywana jest w dalszej części procesu certyfikacji jako niezbędny wniosek do etapu przeglądu i podjęcia decyzji o udzieleniu certyfikacji Przegląd wyników oceny i decyzja o udzieleniu certyfikacji Całość zgromadzonych informacji, wyniki oceny jak i niezbędne wnioski o zapewnieniu stabilnego poziomu produkcji i spełnieniu przez wyrób wymagań dokumentów normatywnych określonych wnioskiem o certyfikację przekazywana jest do Kierownika Jednostki Certyfikującej celem ich przeglądu i podjęcia decyzji. Na podstawie przeglądu wszystkich przekazanych informacji i wyników oceny Kierownik Jednostki Certyfikującej podejmuje decyzje o wydaniu lub odmowie wydania certyfikatu. Klient jest informowany o podjętej decyzji. W przypadku decyzji odmownej Klient otrzymuje pisemną decyzję wraz z uzasadnieniem. Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podejmowana jest do 7 dni od momentu zakończenia procesu oceny Wydanie certyfikatu zgodności Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu certyfikacji Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC przygotowuje certyfikat zgodności będący potwierdzeniem udzielenia certyfikacji. Wydawany certyfikat zgodności zawiera: - nazwę i adres posiadacza certyfikatu, - nazwę i adres producenta, - nazwę wyrobu i jego typ, - potwierdzenie zgodności z wymaganiami norm, dokumentów normatywnych, - akronim niniejszego programu certyfikacji zgłoszony wnioskiem, - datę udzielenia certyfikacji, - ważność udzielonej certyfikacji, wyd. 1 z r. Strona 6 z 14

7 - wykaz dokumentacji technicznej dotyczącej certyfikowanego wyrobu, - warunki stosowania certyfikowanego wyrobu. Wydany certyfikat dotyczy wyrobów reprezentowanych przez próbkę przedstawioną do oceny. Okres ważności certyfikatu wynosi 3 lata Nadzór nad udzieloną certyfikacją Nadzór nad udzieloną certyfikacją jest sprawowany przez pracowników Ośrodka OBAC poprzez: A. nadzór nad sposobem wykorzystywania certyfikatów (natrafienia w deklaracji zgodności, reklamach, katalogach itp., na niewłaściwe powołanie się na wydany certyfikat lub wprowadzające w błąd stronę trzecią). B. ocenę procesu produkcji w trakcie nadzoru u Producenta wyrobu, na który udzielono certyfikacji. Ocena procesu produkcji w trakcie nadzoru Ośrodka OBAC polega na kontroli warunków technicznoorganizacyjnych w miejscu produkcji i sprawdzeniu czy organizacja procesu produkcyjnego oraz prowadzone wewnętrzne kontrole i badania w trakcie produkcji i/lub wyrobu gotowego zapewniają dalsze utrzymanie stabilnego poziomu produkcji wyrobu oraz czy wyroby będą stale spełniały wymagania określone w normach lub innych dokumentach normatywnych zgłoszonych wnioskiem o certyfikację. Kontrola warunków techniczno-organizacyjnych ma na celu sprawdzenie: organizacji i technologii procesu produkcyjnego, urządzeń do wytwarzania oraz przyrządów kontrolno-pomiarowych i procedur ich nadzoru, kompetencji i kwalifikacji personelu i jego odpowiedzialności w zakresie nadzoru, dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej, kontroli i badania wyrobów gotowych oraz zapisów z przeprowadzonych badań, procesu zakupów, procesu postępowania reklamacyjnego, sposobu postępowania z wyrobami wadliwymi, stosowania symboli certyfikacji (dot. nadzoru) C. badanie lub inspekcję próbek z fabryki. Ta część programu obejmuje okresowe pobieranie próbek wyrobu z miejsca produkcji i poddawanie ich działaniom związanym z określeniem w celu sprawdzenia, czy wyroby produkowane po początkowej atestacji spełniają wyspecyfikowane wymagania. Badania próbek wyrobów są prowadzone przez akredytowane lub uprawnione (i ocenione) laboratoria badawcze. Miejscem prowadzenia badań, a także ilość i rodzaj próbek wyrobów, są ustalane każdorazowo z Klientem. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń w tym zakresie, Jednostka Certyfikująca OBAC podejmuje działania prowadzące do wyeliminowania takiego postępowania i naprawienia jego skutków, poprzez poinformowanie Klienta o konieczności przeprowadzenia niezbędnych działań korekcyjnych/ korygujących. W przypadku, gdy w wyniku rozpatrzenia zgłoszonej skargi do Jednostki Certyfikującej Wyroby Ośrodka OBAC Sp. z o.o. przez stronę trzecią dotyczącej certyfikowanego wyrobu lub certyfikowanego Klienta okaże się, że skarga jest zasadna Ośrodek OBAC Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do poinformowania odpowiedniego Organu Nadzoru Rynku. 6. Okres ważności certyfikatów zgodności Okres ważności wydanych certyfikatów zgodności wynosi 3 lata i dotyczy wyrobów produkowanych seryjne o typie i własności zgodnej z wyrobem zgłoszonym do certyfikacji. 7. Kopiowanie certyfikatu zgodności Certyfikat zgodności potwierdzający udzielenie certyfikacji wydany przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. może być kopiowany i dostarczany innym tylko i wyłącznie w całości. wyd. 1 z r. Strona 7 z 14

8 8. Przedłużenie ważności certyfikacji Przedłużenie ważności certyfikatu następuje na formalny wniosek. Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu powinien być przesłany co najmniej na 6 tygodni przed upływem terminu ważności certyfikatu. Proces certyfikacji związany z przedłużeniem ważności certyfikatu obejmuje przegląd wniosku, akceptację oferty, podpisanie umowy o certyfikację i nadzór, badania wyrobu w zakresie określonym przez Zespół Certyfikacji, ocenę wyrobu, przegląd i decyzję o udzieleniu certyfikacji, wydanie certyfikatu zgodności, nadzór nad udzieloną certyfikacją. 9. Zmiany mające wpływ na certyfikację W przypadku zaistnienia zmian mających wpływ na certyfikację, Jednostka Certyfikująca Ośrodka OBAC informuje pisemnie Posiadacza certyfikatu o tym fakcie, podając termin wprowadzenia zmian oraz warunki ich weryfikacji. Jeśli Posiadacz certyfikatu zawiadomi Ośrodek OBAC w wyznaczonym terminie, że nie jest przygotowany na potwierdzenie nowych lub zmienionych wymagań wpływających na udzieloną certyfikację w terminie i na warunkach określonych przez Ośrodek OBAC uruchomiana jest procedura ograniczenia lub zawieszenia certyfikatu. Jeśli wynik weryfikacji wdrożenia nowych wymagań wpływających na udzieloną certyfikację okaże się niezadowalający lub jeżeli Posiadacz certyfikatu oznajmi, iż nie jest zainteresowany potwierdzeniem nowych wymagań, certyfikat jest ważny do dnia wejścia w życie zmian mających wpływ na certyfikację. Wszelkie zmiany zainicjowane przez Klienta w stosunku do wydanego certyfikatu wymagają złożenia formalnego wniosku. Tok postępowania przebiega jak podczas pierwszego procesu certyfikacji z tą różnicą, że analizowana jest wówczas dokumentacja techniczna wyrobu związana z wprowadzanymi zmianami w celu potwierdzenia dalszego spełniania wymagań stawianych certyfikowanemu wyrobowi. 10. Zakończenie, utrzymanie, ograniczenie, zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji. Decyzję o utrzymaniu certyfikacji po przeprowadzeniu nadzoru podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej na podstawie pozytywnego wniosku o zapewnieniu stabilnej produkcji i przeglądzie wyników nadzoru. Ograniczenie zakresu certyfikatu stosuje się w przypadku potwierdzenia niezgodności z wymaganiami programu certyfikacji w wyniku nadzoru lub gdy pojawiają się potwierdzone informacje świadczące o niespełnieniu przez wyrób wymagań programu certyfikacji. W takim przypadku na podstawie przeglądu wyników kontroli w nadzorze lub na podstawie potwierdzonych informacji świadczących o niespełnieniu przez wyrób wymagań programu certyfikacji Kierownik Jednostki Certyfikującej może podjąć decyzję o ograniczeniu zakresu udzielonej certyfikacji w celu usunięcia tych odmian wyrobu, których dotyczą potwierdzone niezgodności. Zawieszenie certyfikatu może nastąpić w przypadku: - pisemnego wniosku Posiadacza certyfikatu wraz z uzasadnieniem, - stwierdzenia przez Ośrodek OBAC w trakcie nadzoru nad udzieloną certyfikacją, że wyrób nie spełnia wymagań bezpieczeństwa w stopniu nie zagrażającym bezpośrednio zdrowiu lub życiu użytkowników, - negatywnych wyników kontroli techniczno-organizacyjnych w miejscu produkcji wyrobu przeprowadzonych w ramach nadzoru nad udzieloną certyfikacją, - negatywnych wyników prowadzonych badań kontrolnych, - konieczności podjęcia przez Klienta działań związanych z wprowadzeniem zmian mających wpływ na certyfikację, - uniemożliwienia przedstawicielom Ośrodka OBAC przeprowadzenia oceny produkcji tj. kontroli warunków techniczno-organizacyjnych w miejscu produkcji oraz badania próbek wyrobów w trakcie nadzoru nad udzieloną certyfikacją - ujawnienia niewłaściwego powołania się na zakres wydanego certyfikatu w sposób wprowadzający w błąd strony trzecie, wyd. 1 z r. Strona 8 z 14

9 - uzasadnionych skarg zgłoszonych do Ośrodka OBAC dotyczących wyrobów objętych udzieloną certyfikacją, - nie wywiązania się przez Posiadacza certyfikatu ze zobowiązań umowy w sprawie świadczenia usług certyfikacyjnych i nadzoru nad certyfikacją, - nie wywiązywania się przez Posiadacza certyfikatu ze zobowiązań finansowych. Decyzję o zawieszeniu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej podając datę wejścia w życie tej decyzji. Dodatkowo podawany jest okres jego trwania i warunki przywrócenia ważności certyfikatu. Decyzje i dokumenty związane z postępowaniem dotyczącym zawieszania certyfikatu przekazywane są Posiadaczowi certyfikatu listem poleconym lub w inny udokumentowany sposób. Na podstawie warunków przywrócenia ważności certyfikatu określonych w decyzji o zawieszeniu certyfikatu Ośrodek OBAC sprawdza, czy podjęte działania przez Posiadacza certyfikatu są wystarczające. W przypadku spełnienia tych warunków, certyfikat zostaje przywrócony o czym pisemnie zawiadamiany jest Posiadacz certyfikatu. Okres zawieszenia ważności certyfikatu nie może przekroczyć terminu sześciu miesięcy i wliczany jest do okresu jego ważności. Ośrodek OBAC udostępnia na życzenie strony trzeciej informacje o zawieszaniu certyfikacji. Cofnięcie certyfikatu może nastąpić w przypadku: - niewystarczających działań Posiadacza certyfikatu do przywrócenia ważności certyfikatu po jego zawieszeniu, - niespełnienia przez wyrób wymagań bezpieczeństwa w stopniu zagrażającym bezpośrednio zdrowiu lub życiu użytkowników, - niespełnienia przez Posiadacza certyfikatu w wymaganym terminie zakomunikowanych przez Ośrodek OBAC i potwierdzonych Przez Posiadacza certyfikatu zmian wymagań certyfikacyjnych określonych niniejszym programem certyfikacji, - zgłoszenia przez Posiadacza certyfikatu faktu zaprzestania produkcji wyrób lub rezygnacji z certyfikatu, - nie wywiązywania się przez Posiadacza certyfikatu ze zobowiązań finansowych, - naruszenie warunków umowy w sprawie świadczenia usług certyfikacyjnych i nadzoru nad certyfikacją. Decyzję o cofnięciu certyfikatu podejmuje Kierownik Jednostki Certyfikującej podając datę wejścia w życie tej decyzji. Decyzja o cofnięciu certyfikatu i konsekwencjach z tym związanych przekazywana jest pisemnie Posiadaczowi certyfikatu. Ośrodek OBAC udostępnia na życzenie strony trzeciej informacje o cofnięciu certyfikacji. Zakończenie certyfikacji następuje w przypadku wygaśnięcia terminu ważności wydanego certyfikatu lub na formalny wniosek Posiadacza certyfikatu o zakończenie certyfikacji. W przypadku zakończenia certyfikacji na wniosek Posiadacza certyfikatu certyfikat nie może zostać przywrócony. Ośrodek OBAC udostępnia na życzenie strony trzeciej informacje o zakończeniu certyfikacji. Posiadacz certyfikatu ma prawo w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu złożyć pisemne odwołanie do Kierownika Jednostki Certyfikującej Ośrodka OBAC. W przypadku zakończenia, zawieszenia lub cofnięcia certyfikacji Posiadacz certyfikatu jest zobowiązany do: - zwrotu na żądanie do Ośrodka OBAC oryginałów certyfikatów zgodności (2 egzemplarze) w terminie do 14 dni od daty podjęcia decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu, a w przypadku zakończenia certyfikacji do 14 dni od dnia złożenia formalnego wniosku o zakończenie certyfikacji, - zaprzestania wykorzystywania wszystkich materiałów reklamowych zawierających jakiekolwiek powoływanie się na udzieloną certyfikację od dnia podjęcia decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu, a w przypadku zakończenia certyfikacji od dnia złożenia formalnego wniosku o zakończenie certyfikacji, m.in. nr certyfikatu, symbol udzielonej certyfikacji OBAC, strona internetowa Klienta, materiały informacyjne dotyczące wyrobu itp. wyd. 1 z r. Strona 9 z 14

10 11. Opłaty Wszystkie opłaty związane z procesem certyfikacji (niezależnie od jego wyniku) ponosi Wnioskujący/Posiadacz certyfikatu na podstawie faktur wystawionych przez Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. Opłaty ustala się na podstawie obowiązującego w Ośrodku OBAC Sp z o.o. cennika i ustalane są indywidualnie dla każdego wyrobu, procesu certyfikacji w zależności od czasochłonności procesu. 12. Bezstronność i poufność procesu certyfikacji OBAC Sp. z o.o. działa jako niezależna strona trzecia i zapewnia obiektywność prowadzonych działań poprzez identyfikowanie oraz analizę potencjalnych konfliktów interesów. Dla zachowania bezstronności procesów oceny wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji Jednostka Certyfikująca Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. nie projektuje oraz nie produkuje wyrobów, które certyfikuje oraz wymaga od swojego personelu wewnętrznego jak i zewnętrznego ujawniania każdej sytuacji, która może stanowić potencjalny konflikt interesów w przypadku prowadzenia procesów certyfikacji wyrobów objętych niniejszym programem certyfikacji. Ośrodek OBAC zapewnia poufności wszystkich informacji, uzyskanych od Klienta lub wytworzonych podczas realizacji w zakresie procesu certyfikacji i nadzoru oraz uzyskanych z innych źródeł niż Klient, np. składających skargę. O ile nie jest to zabronione przez prawo Ośrodek OBAC z wyprzedzeniem informuje Klienta lub osobę, której to dotyczy o konieczności ujawnienia informacji poufnej, w przypadku gdy Ośrodek OBAC jest zobowiązany przez prawo lub upoważniony przez zobowiązania wynikające z umów. Ośrodek OBAC ma prawo udostępnić na życzenie strony trzeciej informacje o ważności udzielonej certyfikacji, podając numer certyfikatu, identyfikację wyrobu i Posiadacza certyfikacji oraz informacje o statusie certyfikacji (certyfikacja ważna, zakończona, cofnięta, zawieszona). Ośrodek OBAC prowadzi i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej wykaz zawieszonych i cofniętych certyfikatów zawierający nr certyfikatu, nazwę wyrobu, nazwę posiadacza certyfikatu oraz datę podjęcia decyzji o zawieszeniu lub cofnięciu certyfikatu. 13. Skargi i odwołania Klient Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o. o ma prawo do wniesienia skargi lub złożenia odwołania od decyzji Jednostki Certyfikującej na każdym etapie postępowania w procesie certyfikacji. Wszelkie skargi lub odwołania należy kierować do Kierownika Jednostki Certyfikującej Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w sekretariacie Ośrodka OBAC Sp. z o.o. OBAC Sp. z o.o. gwarantuje swoim klientom obiektywność i bezstronność w rozpatrywaniu skarg lub odwołań. Wszystkie skargi, reklamacje lub odwołania złożone przez Klienta Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. poddawane są weryfikacji pod względem ich zasadności. Ośrodek OBAC każdorazowo na piśmie informuje Klient o wyniku i zakończeniu postępowania ze skargą lub odwołaniem. Sposób postępowania w przypadku złożenia skargi lub odwołania przebiega zgodnie z procedurą OBAC/PO- 9 Skargi i odwołania, dostępną do wglądu na życzenie Klienta w sekretariacie Ośrodka OBAC Sp. z o.o. Sp. z o.o. 14. Odpowiedzialność prawna Wydany przez Jednostkę Certyfikującą Ośrodka OBAC Sp. z o.o. certyfikat zgodności nie zwalnia Posiadacza certyfikatu z odpowiedzialności za wyrób oraz skutki wynikające z użytkowania wyrobu niewłaściwej jakości. Ośrodek Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. w Gliwicach wydając certyfikat zgodności nie bierze odpowiedzialności za ewentualne naruszenie praw wyłącznych i pokrewnych. wyd. 1 z r. Strona 10 z 14

11 15. Informacje dostępne publicznie Jednostka certyfikująca Ośrodka OBAC utrzymuje w formie wykazu elektronicznego - informacje o certyfikowanych wyrobach, które zawierają m.in.: a) identyfikację wyrobu, b) normę(-y) i inny dokument(-y) normatywny (-e), z którymi zgodność była przedmiotem certyfikacji, c) identyfikację klienta Jednostka certyfikująca Ośrodka OBAC udostępnia na życzenie informację o ważności danej certyfikacji. 16. Informacje dodatkowe Informacje dodatkowe można uzyskać w Sekretariacie Ośrodka Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., tel. +48 (032) , fax.: +48 (032) , Załącznik nr 1 Wykaz wyrobów/grup wyrobów wraz z wymaganiami zgodności objętych programem certyfikacji Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Urządzenia systemów alarmowych i ostrzegawczych Urządzenia, wyroby i środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Elektryczne i elektroniczne przyrządy pomiarowe, urządzenia laboratoryjne Części złączne Numer normy lub dokumentu kryterialnego PN-EN :2011 EN :2011 PN-EN : EN :2014 PN-EN :2010 EN :2009 PN-EN :2012 EN :2011 PN-EN 50104:2011 EN 50104:2010 PN-EN 60529:2003 PN-EN 60529:2003/A2: PN-EN 61230:2011 PN-EN :2011 PN-EN : PN-EN :2007 PN-M :1984 PN-N :1982 PN-M :1982 Przewody giętkie PN-EN 856:2002 PN-EN ISO 1307:2008 Przewody rurowe i złącza PN-EN 853:1999 PN-EN 853:1999/Ap1:2002 PN-EN 853:1999/AC:2007 PN-EN ISO :2010 PN-G-32010:2012 Wyposażenie elektryczne do pracy w szczególnych warunkach EN 1710+A1:2010 PN-EN 1710+A1:2010/AC 2011 PN-EN 14986:2009 EN 14986:2007 PN-EN 50303:2004 PN-EN 50303:2004/Ap1:2005 EN 50303:2000 PN-EN 50495:2010 EN 50495:2010 ICS wyd. 1 z r. Strona 11 z 14

12 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Numer normy lub dokumentu kryterialnego PN-EN : EN :2012 PN-EN : /A11: EN :2012/A11:2013 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN :2012 EN :2012 PN-EN :2010 EN :2010 PN-EN :2011 PN-EN :2011 PN-EN :2011/AC: EN :2010 PN-EN :2007 EN :2007 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN :2010 EN :2007 PN-EN : EN :2014 PN-EN :2011 PN-EN :2011/AC:2011 EN :2011 PN-EN ISO : PN-EN ISO : Szyny i elementy konstrukcyjne linii kolejowych PN-K-80021: Sprzęt i materiały do stosowania w górnictwie i kamieniołomach PN-G :2002 PN-G-02600:1996 PN-G-04211:1996 PN-G-06001:1974 PN-G-06002:1997 PN-G-06009:1997 PN-G-06011: PN-G-06021:1997 PN-G-11010:1993 PN-G-11011:1998 PN-G-14001:1997 PN-G-14002:1997 PN-G-14050:1998 PN-G-15091:1998 PN-G-42040:1996 PN-G-44001:1998 PN-G-44004:1998 PN-G-44005:1998 PN-G-44006:1998 wyd. 1 z r. Strona 12 z 14 ICS

13 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Urządzenia do drążenia tuneli i układania tubingów Urządzenia do wentylacji, klimatyzacji i oświetlenia Urządzenia do wiercenia i wydobywania urobku Urządzenia do transportu poziomego i pionowego Numer normy lub dokumentu kryterialnego PN-G-44007:1998 PN-G-46221:1997 PN-G-46223:1997 PN-G-46225:1997 PN-G-46226:1997 PN-G-60005:1973 PN-G-60101:1973 PN-EN A1:2011 PN-EN A1:2012 PN-EN A1:2012 PN-G :1993 PN-G :1993 PN-G :1992 PN-G :1988 PN-G :1996 PN-G-15011:2011 PN-G-15532: PN-G-15533:1997 PN-G-15534:1997 PN-G-15535:1998 PN-G-15050:1996 PN-G-04161:2003 PN-G-04162:1997 PN-G-04165:1974 PN-G-05012:1997 PN-G-43001:1999 PN-G-50007:1998 PN-G-50036:1993 PN-G-50037:1994 PN-G-50080:1996 PN-G-50081:1996 PN-G-52001:1996 PN-G-59003:1998 PN-EN 1552:2005 PN-EN A1:2010 PN-G-50033:1996 PN-G-50035:2004 PN-G-50042:1996+Az1:2000 PN-G-50047:1997 PN-G-50051:1993 PN-G-50052:1993 PN-G-56265:1993 PN-G-56300:1993 PN-G-56305:1993 PN-G-57000:1993 PN-G-57401:1996+Ap1:1999 PN-EN :2011 PN-EN A1:2010 PN-G-36002:2004 PN-G-46031:2010 PN-G-46039:2008 PN-G-46200:1994 PN-G-46200:1994/Az1:2001 PN-G-46201:1997 PN-G-46201:1997/Az1:2002 ICS wyd. 1 z r. Strona 13 z 14

14 Nazwa wyrobu/ grupy wyrobów Inne maszyny i urządzenia górnicze Inne wyroby przemysłu chemicznego Numer normy lub dokumentu kryterialnego PN-G-46203:1996 PN-G-46204:1996 PN-G-46205:1997 PN-G-46205:1997/Az1:2003 PN-G-46206:1997 PN-G-46207:1997 PN-G-46208:2002 PN-G-46209:2002 PN-G-46210:1996 PN-G-46230:1996 PN-G-46252:1997 PN-G-46254:1997 PN-G-46255:1997 PN-G-46256:1998 PN-G-46257:1999 PN-G-46602:1966 PN-G-46696:1999 PN-G-46730:2002 PN-G-46732:1997 PN-G-46860:2011 PN-G-46865:2002 PN-G-46866:2005 PN-G-47062:1997 PN-G-50010:1997 PN-G-50019:1997 PN-G-50020:1994 PN-G-50021:2001 PN-G-50053:1997 PN-G-50054:2001 PN-G-15091:1998 PN-G-32000:2011 PN-G-46618:1997 ICS Tworzywa sztuczne Wyroby z gumy i tworzyw sztucznych Kryteria własne oceny materiałów niemetalowych Ośrodka Badań Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o., wydanie 1 z r Kleje Beton i wyroby betonowe wyd. 1 z r. Strona 14 z 14

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYPOSAŻENIA PLACÓW ZABAW I GIER OBAC/PC-05

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ OBAC/PC-04 OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r

Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, r. Strona 1 z 9 Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.9, r Załącznik OBAC/PO-1/Z1, wyd.11, 10.04.2018 r. Strona 1 z 9 Strona 1 z Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1b PR-I Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie, ograniczanie lub

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

TYPU 1a SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik OBAC/PO-1/Z3, wyd.2, r. Strona 1 z 5

Załącznik OBAC/PO-1/Z3, wyd.2, r. Strona 1 z 5 Załącznik OBAC/PO-1/Z3, wyd.2, 30.04.15 r. Strona 1 z 5 Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail:

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. 41-103 Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-II Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr inż. Łukasz Brudny inż. Ireneusz Adamus mgr inż. Michał Zarzycki Dokument jest nadzorowany i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Zawieszanie lub cofanie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: PROGRAM CERTYFIKACJI Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów w systemie Jakość-Tradycja stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz certyfikowanych wyrobów 6. Utrzymywanie, rozszerzanie,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów tradycyjnych i regionalnych. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-B INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Strona 1 z 5. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma za zadanie przedstawić wymagania i zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program dotyczy procesu certyfikacji wyposażenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-Z Certyfikacja zgodności z wymaganiami norm oraz innych dokumentów normatywnych

Bardziej szczegółowo

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o Siemianowice Śląskie, ul. Wyzwolenia 14 PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: mgr Małgorzata Zarzycka mgr inż. Łukasz Brudny mgr inż. Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji Systemu Jakości Wieprzowiny PQS (Pork Quality System) stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax ,

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel , fax , INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl

ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH. tel. 042 638 03 67, fax 042 637 62 14, e-mail: szadowiak@ibwch.lodz.pl INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl;http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 1a PR-1a Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka Łukasz Brudny Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji

Program certyfikacji 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg programu 5 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Niniejszy program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji wyrobów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca

Bardziej szczegółowo

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8

DO UŻYTKU SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 10. Opłaty. strona 1/stron 8 PROGRAM CERTYFIKACJI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU W ATMOSFERZE POTENCJALNIE WYBUCHOWEJ SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Cel i zakres programu 3. Dokumenty związane 4. Przebieg procesu certyfikacji 5. Wykaz

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822)

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 1. Wprowadzenie tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel./fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM CERTYFIKACJI POJAZDÓW MEDYCZNYCH (AMBULANSÓW)

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland S.A. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-3 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka Łukasz Brudny Bogdan Szyc Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie

J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. ul. Chwaszczyńska 180, Gdynia Jednostka Certyfikująca ul. Wyzwolenia 14, Siemianowice Śląskie PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW TYPU 3 PR-3 Imię i nazwisko Data Podpis Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Małgorzata Zarzycka Łukasz Brudny Tomasz Gasztych Dokument jest nadzorowany i aktualny w dniu zatwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC

I N F O R M A C J A DOTYCZĄCA CERTYFIKACJI URZĄDZEŃ W ZAKRESIE OCENY ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI DYREKTYWY 2000/14/EC INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI WYROBÓW 02-673 WARSZAWA, ul. RACJONALIZACJI 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH

PROGRAM CERTYFIKACJI PRZETWÓRSTWO PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ WPROWADZANIE DO OBROTU PRODUKTÓW ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W TYM IMPORTOWANYCH Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/5 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych produktów stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp. z o.o. jako

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji produktów wytwarzanych w systemie. COBICO Sp. z o.o. jako jednostka certyfikująca wyroby jest akredytowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-EG-01 CERTYFIKACJA DOBROWOLNA RĘKAWIC NA ZNAK ERGO GLOVES strona/stron: 1/6 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny rękawic na podstawie kryteriów oceny wyrobów pod względem komfortu dla rękawic o bardzo dobrych właściwościach

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-UNT Certyfikacja opakowań do transportu materiałów niebezpiecznych na znak

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 e-mail: nj@pimot.org.pl PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW PRZEZNACZONYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI FILTROWA 1, 00 611 WARSZAWA tel.: 22 57 96 167, 168, 22 825 52 29 e mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl CERTYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.

Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej. tel.: (+4822) 473-1392 Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl INFORMATOR DLA PRODUCENTÓW o trybie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU

PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW WEDŁUG 3 TYPU 40-66 Katowice, Plac Gwarków Data edycji: 07.205 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron /0. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/6 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW

ZASADY CERTYFIKACJI WYROBÓW Instytut Odlewnictwa Biuro Certyfikacji i Normalizacji u l. Z a k o p i a ń s k a 7 3 30-418 K rak ów, Pol sk a tel. +48 (12) 26 18 184 +48 (12) 26 18 111 fax. +48 (12) 26 60 870 b c w @ i o d. k r a k

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B

INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY B INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ZAKŁAD CERTYFIKACJI ul. FILTROWA 1, 00-611 WARSZAWA tel.: (22) 57 96 167,168, (22) 825 52 29, e-mail: certyfikacja@itb.pl, www.itb.pl INFORMATOR OBSZAR KRAJOWY - ZNAK BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRESU AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 15 Data wydania: 30 maja 2017 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-BZ Certyfikacja opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-05 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-05 OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW Z KRYTERIAMI GRUPOWYMI NA ZNAK ISiC-Q Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Marywilska 26, 03-228 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA WSPÓLNY ZNAK TOWAROWY GWARANCYJNY B Ośrodek Badań, Atestacji i Certyfikacji OBAC Sp. z o.o. ul. Łabędzka 21, 44-121 Gliwice tel.: (032) 237 84 40-41, fax.: (032) 237 84 42, e-mail: biuro@obac.com.pl www.obac.com.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 16 Data wydania: 4 lipca 2018 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI Opracował: Zatwierdził: Strona/Stron: 1/7 1. Informacje wstępne Przedstawiony program certyfikacji ekologicznych gospodarstw rolnych stosowany jest przez Biuro Certyfikacji COBICO Sp. z o.o. COBICO Sp.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r.

Program certyfikacji PRZCIS-2 INSTYTUT SPORTU PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY. Strona 1 z 5 ZESPÓŁ CERTYFIKACJI. Wydanie z dnia: r. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument na zadanie przedstawić wymagania zasady certyfikacji typu wyrobu wg typu programu 3 normy PN-EN ISO/IEC 17067. Program obejmuje wyroby i dokumenty normatywne wymienione

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul Konstancińska 11 Program certyfikacji COBRO-PP Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak przydatności

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW 1. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU Dokument opracowano zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17067, systemem certyfikacji wyrobów zbudowanym w oparciu o zasady, procedury i system zarządzania wdrożonym i funkcjonujący

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK

I N F O R M A T O R C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM NA ZNAK OŚRODEK CERTYFIKACJI STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW POŻARNICTWA im. Zenona Praczyka Sp. z o.o. w Poznaniu I N F O R M A T O R Z A S A D C E R T Y F I K A C J I WYROBY BUDOWLANE W OBSZARZE KRAJOWYM

Bardziej szczegółowo

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.

Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Jednostka: TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. Wytyczne: Ogólne wytyczne do uznawania laboratorium jako kwalifikowanego dostawcy TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. w odniesieniu do ISO/IEC 17025 i kryteriów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 099 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 6 grudnia 2018 r. Nazwa i adres jednostki

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1

INFORMATOR DLA KLIENTA D.1 CCWPD INSTYTUT TECHNOLOGII DREWNA JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA NR 1583 Centrum Certyfikacji Wyrobów Przemysłu Drzewnego JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI, SYGNATARIUSZA

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji PRZCIS-1. Złożenie wniosku. Przegląd formalny wniosku o certyfikację. Oferta cenowa/umowa. Ocena. Przegląd.

Program certyfikacji PRZCIS-1. Złożenie wniosku. Przegląd formalny wniosku o certyfikację. Oferta cenowa/umowa. Ocena. Przegląd. 1. Informacje wstępne Poniższy dokument ma zadanie przedstawić wymagania oraz zasady dobrowolnej certyfikacji typu wyrobów i umożliwienie Klientom zainteresowanym tą certyfikacją właściwe przygotowanie

Bardziej szczegółowo

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW

40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH CENTRUM BADAŃ I CERTYFIKACJI 40-189 Katowice, ul Leopolda 31 tel. +48/32/2007-511, fax. +48/32/2007-509, e-mail: cbc@emag.pl, http://www.cbc.emag.pl PROGRAM CERTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców

Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym. Informacja dla Wnioskodawców Strona 1 z 15 Zasady i Wymagania Dotyczące Certyfikacji Wyrobów w Zakresie Dobrowolnym i Obowiązkowym Informacja dla Wnioskodawców Strona 2 z 15 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty stanowiące

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów

Biuro Certyfikacji Wyrobów INOVA Centrum Innowacji Technicznych Sp. z o.o. w Lubinie Biuro Certyfikacji Wyrobów INFORMATOR DLA KLIENTÓW O TRYBIE POSTĘPOWANIA PRZY CERTYFIKACJI WYROBÓW LUBIN, styczeń 2015 1 Informacje ogólne Biuro

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 7 1 O FIRMIE INT sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Jednostka Certyfikująca Wyroby INT prowadzi

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH wg wymagań EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. Ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW NA CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel./fax: +48 (56) 650 03 33 Sekretariat: +48 (56) 650 00 44 e-mail: sekretariat@impib.pl ODDZIAŁ FARB

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP

WYTYCZNE DO PROGRAMÓW IPS-WDP Instytut Przemysł Skórzanego 91-462 Łódź, ul. Zgierska 73 Tel.:+48 42 25 36 128; +48 42 25 36 129 Fax:+48 42 657 62 75 iso@ ips.lodz.pl www.ips.lodz.pl IPS-WDP Wydanie XI z dnia 28.06.2018 r. Strona 1/16

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów

INSTYTUT BIOPOLIMERÓW I WŁÓKIEN CHEMICZNYCH. Program Certyfikacji Nr PC-2/OZ Ocena zgodności papieru, tektury i ich przetworów ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź, tel. sekretariat: tel: 042 6376744, fax 042 6376214, e-mail: ibwch@ibwch.lodz.pl; http://www.ibwch.lodz.pl ZAKŁAD CERTYFIKACJI WYROBÓW PAPIEROWYCH tel. 042

Bardziej szczegółowo

EN ISO PR22716

EN ISO PR22716 INFORMATOR O PROGRAMIE CERTYFIKACJI PROCESU PRODUKCJI PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH z wymaganiami EN ISO 22716 zgodnie z programem PR22716 TÜV SÜD Polska Sp. z o.o. ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Tel.: +48 (22)

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: E 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Płyt Drewnopochodnych sp. z o. o. prowadzona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO INSTYTUT MATERIAŁÓ W BUDÓWLANYCH I TECHNÓLÓGII BETÓNU ul. Delfina 4B, 03-196 Warszawa www.imbitb.pl AKREDYTÓWANA JEDNÓSTKA CERTYFIKUJĄCA WYRÓBY NR AKREDYTACJI AC 157 PROGRAM CERTYFIKACJI ZKP BETONU TOWAROWEGO

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Akredytowana AC 008

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;     Jednostka Akredytowana AC 008 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Akredytowana AC 008 PROGRAM OCENA I WERYFIKACJA STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH WYROBÓW BUDOWLANYCH

Bardziej szczegółowo

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22)

COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) Fax (22) COBRO - Instytut Badawczy Opakowań Centrum Certyfikacji Opakowań 02-942 Warszawa, ul. Konstancińska 11 Tel. (22) 842-20-11 Fax (22) 842-23-03 Certyfikacja opakowań i materiałów opakowaniowych na znak B

Bardziej szczegółowo

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI

PC-02 PROGRAM CERTYFIKACJI 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-02 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z NORMĄ Certyfikacja dobrowolna Zatwierdzam Dyrektor dr hab. inż. Adam Witek,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW BUDOWLANYCH NA KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOŚCI INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH i BARWNIKÓW 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 tel/fax: +48 (56) 650-03-33 Sekretariat: +48 (56) 650-00-44 ODDZIAŁ FARB i TWORZYW w Gliwicach Biuro Normalizacji

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Zakład Certyfikacji Księga Jakości

Zakład Certyfikacji Księga Jakości OBRPPD sp. z o. o. Zakład Certyfikacji Księga Jakości Załącznik: KJ-04/1 Strona/stron: 1/7 Wydanie: D Program certyfikacji płyt drewnopochodnych DPW-D 1. Informacja ogólna W Ośrodku Badawczo-Rozwojowym

Bardziej szczegółowo

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax ,

ul. Przemysłowa 23, Rzeszów, NIP , tel , fax , ul. Przemysłowa 23, 35-105 Rzeszów, NIP 813-32-05-952, tel. +48 17 864 04 50, fax +48 17 864 04 51, e-mail: certyfikacja@ctb-ibc.pl, www.ctb-ibc.pl DZIAŁ CERTYFIKACJI PROGRAM CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI ZAKŁADOWEJ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW

INSTRUKCJA CERTYFIKACJI WYROBÓW ICW Ośrodek Certyfikacji Wyrobów IPS TABOR Jednostka ds. Certyfikacji tel. +48 61 6641420; +48 61 6641429; +48 61 6641434 fax. +48 61 6641420; +48 61 6534002 e-mail: certyfikacja@tabor.com.pl Instytut Pojazdów

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ; Jednostka Notyfikowana Nr 1487

ZAKŁAD CERTYFIKACJI Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) ;    Jednostka Notyfikowana Nr 1487 02-676 Warszawa, ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl Jednostka Notyfikowana Nr 1487 PROGRAM OCENA ZGODNOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH OBSZAR REGULOWANY SYSTEM KRAJOWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01

PROGRAM CERTYFIKACJI nr CQMS 01 Strona: 1/9 EGZEMPLARZ NR 0 PROGRAM CERTYFIKACJI nr CMS 01 PN- EN ISO 9001:2009 Opracowali: mgr inż. Stanisław Opaliński... (podpis) Sprawdził: mgr inż. Wojciech Rzepka Zatwierdził: dr inż. Andrzej Żurkowski

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI W OBSZARZE DYREKTYWY 2014/53/UE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH PC-P-07-05

PROGRAM OCENY ZGODNOŚCI W OBSZARZE DYREKTYWY 2014/53/UE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH PC-P-07-05 Strona 1 z 13 W OBSZARZE DYREKTYWY 2014/53/UE W ZAKRESIE URZĄDZEŃ RADIOWYCH PC-P-07-05 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2. Dokumenty normatywne związane z programem. 3. Przebieg i wymagania

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji P1BN

Program Certyfikacji P1BN Program Certyfikacji P1BN Strona 2 z 6 1 O FIRMIE Instytut Nadzoru Technicznego sp. z o.o. (INT) jest osobą prawną, działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Dział certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE

OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE PRC/10/IW OCENA TYPY WE WARUNKI OGÓLNE Opracował: Zakład Certyfikacji TEXTIL - CERT Zatwierdzone przez: Dyrektora Instytutu Włókiennictwa dr hab. inż. Jadwiga Sójka-Ledakowicz, prof.iw Dnia: 2017-09-04

Bardziej szczegółowo

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02

PC-04 PROGRAM CERTYFIKACJI PC-02 02-676 Warszawa ul. Postępu 9 tel. (22) 549 97 04; e-mail: certyfikacja@icimb.pl; www.icimb.pl PC-04 OCENA ZGODNOŚCI WYROBU Z KRYTERIAMI TECHNICZNYMI Certyfikacja dobrowolna PC-02 Zatwierdzam Dyrektor

Bardziej szczegółowo

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016

CERTBUD Sp. z o.o. Zakład Certyfikacji Program dobrowolnej certyfikacji PRO-CERT-01 wydanie 05, lipiec 2016 Zakład Certyfikacji 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy program certyfikacji jest programem certyfikacji dobrowolnej kontroli produkcji betonu towarowego. Program certyfikacji jest oparty na: typie programu

Bardziej szczegółowo

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2

OCENA ZGODNOŚCI - ZGODNOŚĆ Z TYPEM W OPARCIU O WEWNĘTRZNĄ KONTROLĘ PRODUKCJI ORAZ NADZOROWANE KONTROLE W LOSOWYCH ODSTĘPACH CZASU moduł C2 1. CEL I ZAKRES PROCEDURY Celem procedury jest potwierdzenie przez jednostkę notyfikowaną zgodności wyrobu z typem opisanym w certyfikacie badania typu UE oraz potwierdzenie spełnienia mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji CZKP

Program Certyfikacji CZKP Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa Biuro Certyfikacji w Katowicach Al. W. Korfantego 193 A 40 157 Katowice tel.: 32 258 05 72, 32 258 13 73, fax

Bardziej szczegółowo

Regulamin Certyfikacji

Regulamin Certyfikacji Strona 1/7 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy (dalej jako: Regulamin ) określa zasady świadczenia usług certyfikacji Wyrobów przez Jednostkę Certyfikującą Wyroby GREEN ANGEL Sp. z o.o. (dalej jako: Jednostka

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO

INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI ul. Racjonalizacji 6/8 02-673 Warszawa tel. (022) 8430201, tel/fax (022) 8432703 Zatwierdzam: Dyrektor IMBiGS prof. dr hab. Inż.

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15

Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym DGW-15 Oddział Badań i Certyfikacji w Gdańsku Program certyfikacji wyrobów budowlanych i zakładowej kontroli produkcji w systemie krajowym Wydanie 3 Gdańsk, 28 września 2015 r. Niniejszy dokument jest własnością

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW

OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW BIURO SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA I OCEN MANAGEMENT SYSTEMS AND ASSESSMENTS OPIS SYSTEMU CERTYFIKACJI ZGODNOŚCI WYROBÓW Wydanie 5 Gliwice, czerwiec 2010. Załącznik nr 7 do PW_TZ_04 Wydanie 5 z dnia 10.06.2010

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02

PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 1 z 13 PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI WYROBÓW W ZAKRESIE KOMPATYBILNOŚCI ELEKTROMAGNETYCZNEJ NA ZGODNOŚĆ Z WYMAGANIAMI ZASADNICZYMI PC-P-07-02 Strona 2 z 13 Spis treści 1. Informacje ogólne 2.

Bardziej szczegółowo